Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit"

Transkrypt

1 Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

2

3 GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok adny spis wszystkich Dystrybutorów i ich oddzia ow na stronie: 1 Przedstawiciele Techniczni: Nasi specjaliêci d/s sprzeda y dystrybucyjnej utrzymujà z naszymi dystrybutorami bie àcy kontakt: organizujà szkolenia, wspierajà dzia alnoêç handlowà i marketingowà, dostarczajà narz dzia do testów i prób oraz materia y promocyjne. Dane kontaktowe na stronie: Marek Bojkowski - Gdaƒsk ROTOR - Wejherowo PK-Technik - Szczecin STEM - Szczecin TORMET - Toruƒ Maciej Namys - Poznaƒ ELMET - Poznaƒ GAMSTAL - Oborniki Wlkp. MACRO - Poznaƒ Sandvik Polska Sp. z o.o. - Warszawa Dzia Handlowy Baildonit Rafa Kolman - Wroc aw ELTECH - Âwidnica BETA - Ostrów Wlkp. IMPONAR - Radomsko Robert Samoraƒski - Lublin CEWAR - Lublin Bielsko-Bia a - ART-MET Krzysztof Miszczak - Katowice DOM TECHNICZNY - Kraków Janusz Niemiec - Rzeszów MAM - Rzeszów 8 Baildonit Online: BaildonitOnline Zamów narz dzia Baildonit przez Internet! Nowa us uga zwiàzana z produktami marki Baildonit pozwalajàca w atwy sposób zamawiaç produkty, uzyskiwaç aktualne informacje o stanach magazynowych i cenach oraz zagwarantowaç sobie szybkie dostawy. Szczegó owe informacje na stronie: Kontakt bezpoêredni: Nasi wykwalifikowani pracownicy Dzia u Handlowego sà do Paƒstwa dyspozycji i zawsze s u à fachowà pomocà. Dane kontaktowe na stronie: SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Al. Wilanowska 372, Warszawa tel. +48 (22) , fax +48 (22)

4 KATEGORIE DOSTAW 2 Kategorie dostaw produktów BAILDONIT: Grupa 1 P ytki wieloostrzowe, 2 dni robocze. Minimalne iloêci do zamówienia 10 szt. Grupa 2 Narz dzia sk adane i p ytki wieloostrzowe, 5-10 dni roboczych. Minimalne iloêci do zamówienia dla p ytek wieloostrzowych 10 szt. Grupa 3 P ytki wieloostrzowe, termin dostawy wed ug oferty. Minimalne iloêci do zamówienia: szt. Uwaga Dla asortymentu z grupy 3 mo liwe jest otrzymanie oferty na iloêç mniejszà ni sztuk. Specjalna oferta zawieraç b dzie cen oraz warunki dostawy. Cennik obowiàzuje od 1 stycznia 2013 i zast puje poprzednià edycj. Ceny nie uwzgl dniajà podatku VAT w wysokoêci 23% ISO 9001 Sandvik Polska Sp. z o.o.

5 OFERTA Oferta: 3 Toczenie zewn trzne i wewn trzne standardowe p ytki wieloostrzowe: bezotworowe do systemu mocowania C, z otworem walcowym do systemu mocowania P i M oraz z otworem sto kowo- ukowym do systemu mocowania S no e dla p ytek bezotworowych - system mocowania C no e dla p ytek z otworem walcowym - system mocowania P (mocowanie za pomocà dêwigni lub klina) oraz system mocowania M (górny docisk) no e dla p ytek z otworem sto kowo- ukowym - system mocowania S Przecinanie i rowkowanie p ytki typu LFMX do przecinaków listwowych i frezów pi kowych p ytki typu X61 do precyzyjnego rowkowania p ytki typu X92 do przecinania, rowkowania z mo liwoêcià roztoczenia rowka oraz rowkowania od czo a listwy i bloki mocujàce oraz frezy pi kowe dla p ytek typu LFMX do ci cia i rowkowania Certyfikaty: no e i wytaczaki z serii 61 dla p ytek typu X61 do precyzyjnego rowkowania no e i wytaczaki serii 92 dla p ytek typu X92 do przecinania, rowkowania z mo liwoêcià roztoczenia rowka oraz rowkowania od czo a Frezowanie p aszczyzn p ytki wieloostrzowe bezotworowe do g owic tradycyjnych oraz nowoczesne p ytki z otworem sto kowo- ukowym do g owic typu QUADRI i ECO45 g owice frezowe i frezy trzpieniowe QUADRI nowoczesne i uniwersalne (1 g owica 4 ró ne kszta ty p ytek) narz dzia dla p ytek z otworem sto kowo- ukowym g owice frezowe i frezy trzpieniowe ECO45 umo liwiajàce oprócz zwyk ego frezowania p aszczyzn równie skoêne zag bianie si w materia obrabiany (ramping) Frezowanie form i matryc p ytki typu ZP do frezów trzpieniowych o zarysie kulistym do obróbki kszta towej frezy trzpieniowe typu SR do obróbki kszta towej P ytki do innych zastosowaƒ uszczenia pr tów, toczenia zestawów ko owych P ytki specjalne p ytki wieloostrzowe, których kszta t i gabaryty nie sà obj te normà ISO, wykonywane na indywidualne yczenie klienta ISO 9001 Fabryka Tooling w Katowicach ISO Fabryka Tooling w Katowicach OHSAS Fabryka Tooling w Katowicach

6 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] B2 1 11, B2 3 12, B2 1 14, B2 1 29, B2 3 59, B2 3 7, B2 1 11, B2 3 11, B2 1 15, B2 1 12, B2 1 14, B2 1 29, N , NTP , SM25T 1 13, N , NTP , SM25T 1 15, N , NTP , SM25T 1 16, B2 1 15, B2 3 19, B2 1 18, B2 1 16, B2 3 18, B2 3 32, B2 3 75, B2 1 13, B2 1 29, B2 3 51, B2 1 15, B2 3 16, B2 3 21, B2 3 44, B2 1 13, B2 1 15, B2 1 31, B2 1 10, B2 3 14, B2 1 13,23 42 ADMT TR NMP ,69 43 ADMT TR SM25T 3 22,29 44 APFT 1604PDTR H10S 3 37,52 45 APFT 1604PDTR H15X 1 37,52 46 APFT 1604PDTR N ,04 47 APFT 1604PDTR N ,04 48 APFT 1604PDTR NMP ,00 49 APFT 1604PDTR SM25T 1 39,98 50 APFT 1604PDTR-PM1 N ,09 51 APFT 1604PDTR-PM1 N ,09 52 APFT 1604PDTR-PM1 N ,09 53 APFT 1604PDTR-PM1 NMP ,78 54 APFT 1604PDTR-PM1 SM25T 1 41,97 55 APKW TR SM25T 1 50,01 56 APKW R SM25T 1 50,01 57 CCGT L KX ,49 58 CCGT L KX ,49 59 CCGT L KX ,68 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 60 CCGT L KX ,68 61 CCGT 09T304-1L KX ,47 62 CCGT 09T308-1L KX ,47 63 CCGT L KX ,29 64 CCMT H10S 3 14,39 65 CCMT N ,78 66 CCMT NTP ,97 67 CCMT NTP ,97 68 CCMT NTP ,97 69 CCMT SM25T 3 15,34 70 CCMT H10S 3 14,39 71 CCMT NTP ,97 72 CCMT NTP ,97 73 CCMT 09T304 H15X 3 13,41 74 CCMT 09T304 N ,43 75 CCMT 09T304 NTK ,79 76 CCMT 09T304 NTM ,79 77 CCMT 09T304 NTP ,79 78 CCMT 09T304 NTP ,79 79 CCMT 09T304 NTP ,79 80 CCMT 09T304 SM25T 3 14,28 81 CCMT 09T308 H20S 3 13,41 82 CCMT 09T308 NTK ,79 83 CCMT 09T308 NTP ,79 84 CCMT 09T308 NTP ,79 85 CCMT 09T308 NTP ,79 86 CCMT 09T308 SM25T 3 14,28 87 CCMT 09T308 N ,43 88 CCMT NTP ,09 89 CCMT NTP ,09 90 CCMT SM25T 3 21,78 91 CCMX H15X 3 13,26 92 CCMX NMP ,11 93 CCMX NTP ,11 94 CCMX H15X 3 9,30 95 CCMX N ,41 96 CCMX NMP ,31 97 CCMX NTP ,31 98 CCMX SM25T 1 9,92 99 CCMX 09T308 H15X 3 14, CCMX 09T308 N , CCMX 09T308 NMK , CCMX 09T308 NMP , CCMX 09T308 SM25T 3 14, CCMX H15X 1 18, CCMX N , CCMX NMK , CCMX NMP , CCMX NTP , CCMX NTP , CCMX SM25T 1 20, CNMA H10S 3 18, CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA H10S 3 18, CNMA H20S 3 18, CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA NTK ,86

7 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 119 CNMA H20S 3 36, CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA NTK , CNMG H15X 3 18, CNMG NTK , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG SM25T 3 19, CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG H10S 3 18, CNMG H15X 3 18, CNMG MB N , CNMG MB N , CNMG MB NTM , CNMG MB NTM , CNMG MC N , CNMG MC N , CNMG MC NTM , CNMG MC NTM , CNMG PB N , CNMG PB NTP , CNMG PB NTP , CNMG SM N , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG H20S 3 18, CNMG NTK , CNMG NTM , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG SM25T 3 19, CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG H10S 3 18, CNMG H15X 3 18, CNMG KC NTK , CNMG KC NTK , CNMG L NTP , CNMG L NTP , CNMG MB N , CNMG MB N , CNMG MB NTM , CNMG MB NTM , CNMG MC N , CNMG MC N , CNMG MC NTM , CNMG MC NTM , CNMG PC N , CNMG PC N , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PD N , CNMG R N ,86 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 178 CNMG R NTM , CNMG R NTP , CNMG R NTP , CNMG SM N , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG KC NTK , CNMG PC N , CNMG PC N , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PD N , CNMG R N , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG SM25T 3 38, CNMG N , CNMG NTP , CNMG KC NTK , CNMG KC NTK , CNMG PC N , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG PD N , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM NTM , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM PD1 NTP , CNMM PD1 N , CNMM PD1 NTP , CNMM PD1 NTP , DCGT L KX , DCGT 11T304-1L KX , DCGT 11T308-1L KX , DCMT NTP , DCMT H10S 3 16, DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT 11T304 H10S 3 15, DCMT 11T304 NTK , DCMT 11T304 NTP , DCMT 11T304 NTP , DCMT 11T304 NTP , DCMT 11T304 SM25T 3 16,03 5

8 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] DCMT 11T NTP , DCMT 11T NTP , DCMT 11T308 H10S 3 15, DCMT 11T308 NTK , DCMT 11T308 NTK , DCMT 11T308 NTM , DCMT 11T308 NTP , DCMT 11T308 NTP , DCMT 11T308 NTP , DCMT 11T308 SM25T 3 16, DNMG NTK , DNMG NTP , DNMG NTP , DNMG MC N , DNMG MC N , DNMG MC NTM , DNMG MC NTM , DNMG PB N , DNMG PB NTP , DNMG PB NTP , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG SM N , DNMG SM NTP , DNMG SM NTP , DNMG NTK , DNMG NTP , DNMG NTP , DNMG S20S 3 28, DNMG SM25T 3 30, DNMG NTM , DNMG KC NTK , DNMG KC NTK , DNMG MC N , DNMG MC N , DNMG MC NTM , DNMG MC NTM , DNMG PB N , DNMG PB NTP , DNMG PB NTP , DNMG PC N , DNMG PC N , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG SM N , DNMG SM NTP , DNMG SM NTP , DNMG H10S 3 28, DNMG NTP , DNMG KC NTK , DNMG KC NTK , DNMG PC N , DNMG PC N , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , ECMT NTP , ECMT NTP ,55 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 296 GP B2 3 38, KNUX R11 NTK , KNUX R11 NTP , KNUX R11 NTP , KNUX R11 NTP , KNUX R11 SM25T 3 26, LFMX 2R N , LFMX 2R SM25T 3 15, LFMX 3N H15X 3 13, LFMX 3N H20S 1 13, LFMX 3N N , LFMX 3N NTP , LFMX 3N NTP , LFMX 3N SM25T 1 14, LFMX 4N H20S 3 14, LFMX 4N N , LFMX 4N NTP , LFMX 4N NTP , LFMX 4N SM25T 1 15, LFMX 5N H20S 3 15, LFMX 5N N , LFMX 5N NTP , LFMX 5N SM25T 1 16, LPKN 1203ZZR H10S 3 37, ODKT 1205ADFR , ODKT 1205ADSR , ODKT 1205ADSR , ODKT 1205ADSR , ODKT 1506ADSR , ODKT 1506ADSR , ODMT SN , ODMT SN , ODMT SN , PK 312 B2 3 14, PK 320 B2 1 14, PK 412 B2 1 17, PK 420 B2 1 17, PK 430 B2 1 17, PK 445 B2 1 16, PK 460 B2 1 16, PK 600 B2 3 29, PK 620 B2 3 27, PK 630 B2 1 26, PK 645 B2 1 25, PK 660 B2 1 24, PK 690 B2 3 24, PK 800 B2 3 50, PK 8120 B2 3 27, PK 860 B2 3 43, PK 890 B2 1 28, PT 200 B2 3 14, PT 212 B2 1 14, PT 220 B2 1 14, PT 300 B2 3 17, PT 312 B2 1 17, PT 320 B2 1 17, PT 330 B2 1 16, PT 345 B2 3 15, PT 400 B2 3 20,54

9 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 355 PT 420 B2 1 19, PT 430 B2 1 19, PT 445 B2 1 18, PT 460 B2 3 18, PT 600 B2 3 36, PT 660 B2 3 35, RCMT 0602MO H10S 3 8, RCMT 0602MO NTP , RCMT 0803MO NTP , RCMT 0803MOT H10S 3 9, RCMT 0803MOT NTP , RCMT 10T3MO NTP , RCMT 10T3MO NTP , RCMT 1204MO NTP , RCMT 1204MOT N , RCMT 1204MOT NTP , RCMT 1204MOT NTP , RCMX 2006MOT H10S 3 35, RCMX 2006MOT NTK , RCMX 2006MOT NTP , RCMX 2006MOT NTP , RCMX 2006MOT NTP , RCMX T NTP , RCMX 2507MOT NTP , RDGT FN , RDGT SN-F , RDMT SN-F , RDMT SN-F , RNMG NTP , RNMG NTP , RNMG SM25T 3 15, RNMG NTP , RNMG NTK , RNMG NTP , RPHT 0803MOT N , RPHT 0803MOT NMP , RPHT 10T3MOT NMP , RPHT 1204MO H10S 3 27, RPHT 1204MO NMP , RPHT 1204MO SM25T 3 28, SCGT 09T304-1L KX , SCGT 09T308-1L KX , SCMT 09T308 NTP , SCMT 09T308 NTP , SCMT 09T308 SM25T 3 14, SCMT H10S 3 17, SCMT NTM , SCMT NTP , SCMT NTP , SCMT SM25T 3 18, SDKT 1205AEFN-11 KX , SDKT 1205AESN , SDKT 1205AESN , SDKT 1205AESN-41 KX , SDKT 1205PDSR , SDKT 1205PDSR , SDMT EN , SDMT EN , SDMT EN-21 KX ,90 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 414 SDMT SN , SDMT SN , SDMT 1205AEEN , SDMT 1205AEEN , SDMT 1205AESN , SDMT 1205AESN , SDMT 1205AESN-81 KX , SDMT EN , SDMT SN , SDMT SN , SDMT 1506AESN , SDMT 1506AESN , SDMT 1506AESN-81 KX , SEAN 1203AFN NMP , SEAN 1203AFN SM25T 3 32, SEAN 1203AFTN NMP , SEAN 1203AFTN SM25T 3 32, SEAN 1504AFN SM25T 3 41, SEAN 1504AFTN SM25T 1 41, SEGN H10S 3 16, SEGN H10S 3 31, SEGN SM25T 1 33, SEHX 1204AFN H15X 1 27, SEHX 1204AFN NMP , SEHX 1204AFN SM25T 3 29, SEHX 1204AFTN NMP , SEHX 1204AFTN SM25T 1 29, SEKN 1203AFN H15X 3 22, SEKN 1203AFN N , SEKN 1203AFN NMP , SEKN 1203AFN SM25T 3 23, SEKN 1203AFTN N , SEKN 1203AFTN NMP , SEKN 1203AFTN SM25T 1 23, SEKN 1204AZN H15X 3 29, SEKN 1204AZN N , SEKN 1204AZN SM25T 3 31, SEKN 1204AZTN N , SEKN 1204AZTN SM25T 3 31, SEKN 1504AFN N , SEKN 1504AFN NMP , SEKN 1504AFN SM25T 3 33, SEKN 1504AFTN N , SEKN 1504AFTN NMK , SEKN 1504AFTN SM25T 1 33, SEKR 1203AFN H15X 3 20, SEKR 1203AFN N , SEKR 1203AFN NMP , SEKR 1203AFN SM25T 3 22, SEUN SM25T 1 26, SNGN H10S 3 21, SNGN S20S 3 21, SNGN SM25T 3 22, SNHN 1204ENEN H10S 3 18, SNHN 1204ENEN N , SNHN 1204ENEN NMP , SNHN 1204ENEN SM25T 3 19, SNHN 1504ENEN N , SNHN 1504ENEN NMP ,25 7

10 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] SNHN 1504ENEN SM25T 3 29, SNKN 1204ENN H10S 3 34, SNKN 1204ENN H15X 3 34, SNKN 1204ENN SM25T 3 36, SNMA H10S 1 18, SNMA H20S 3 18, SNMA NTK , SNMA NTK , SNMA H10S 3 18, SNMA H20S 3 18, SNMA NTK , SNMA NTK , SNMA H10S 3 36, SNMA H20S 1 36, SNMA NTK , SNMA H10S 3 36, SNMA H20S 3 36, SNMA NTK , SNMG H10S 3 10, SNMG NTP , SNMG PC N , SNMG H10S 3 18, SNMG N , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG SM25T 3 19, SNMG PC N , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG H10S 3 18, SNMG H20S 3 18, SNMG N , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG SM25T 1 19, SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG H10S 3 18, SNMG KC NTK , SNMG KC NTK , SNMG L NTM , SNMG L NTP , SNMG MB N , SNMG MB NTM , SNMG MB NTM , SNMG PC N , SNMG PC N , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PD NTP , SNMG R N , SNMG R NTM , SNMG R NTP , SNMG R NTP , SNMG H10S 3 18, SNMG N , SNMG NTK ,86 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 532 SNMG SM25T 3 19, SNMG NTP , SNMG KC NTK , SNMG L NTP , SNMG PC N , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PD NTP , SNMG R N , SNMG R NTP , SNMG R NTP , SNMG PC N , SNMG PC N , SNMG H10S 3 36, SNMG H20S 3 36, SNMG NTK , SNMG NTM , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG S20S 3 36, SNMG SM25T 3 38, SNMG N , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG KC NTK , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMM H20S 3 18, SNMM NTM , SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM NTP , SNMM S20S 3 18, SNMM NTP , SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM NTP , SNMM S20S 3 36, SNMM N , SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM SM25T 3 38, SNMM PD1 NTP , SNMM NTP , SNMM S20S 3 36, SNMM SM25T 3 38, SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM PD1 N , SNMM PD1 NTM ,12

11 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 591 SNMM PD1 NTP , SNMM NTK , SNMM NTP , SNMM H20S 3 71, SNMM N , SNMM NTP , SNMM SM25T 3 76, SNUN NTP , SNUN H10S 3 17, SNUN NTP , SNUN S20S 3 17, SNUN SM25T 1 18, SNUN H10S 3 17, SNUN NTK , SNUN NTP , SNUN S20S 3 17, SNUN SM25T 3 18, SNUN H10S 3 17, SNUN S20S 3 17, SNUN NTP , SNUN S20S 3 24, SNUN SM25T 3 26, SNUN H10S 1 35, SNUN H20S 3 35, SNUN NTK , SNUN NTP , SNUN S20S 1 35, SNUN SM25T 3 38, SNUN N , SNUN NTK , SNUN NTP , SNUN S20S 3 35, SNUN SM25T 3 38, SNUN H10S 3 35, SNUN SM25T 3 38, SNUN H10S 3 99, SNUN T NTP , SNUN T S20S 3 99, SNUN T SM25T 3 106, SPAN 1203EDR H10S 3 25, SPAN 1203EDR H20S 3 25, SPAN 1203EDR SM25T 3 26, SPAN 1504EDR SM25T 3 37, SPGN SM25T 3 17, SPGN H10S 3 19, SPGN H15X 3 19, SPGN H20S 3 19, SPGN S20S 3 19, SPGN SM25T 3 20, SPGN H10S 3 19, SPGN NTP , SPGN S20S 3 19, SPGN SM25T 1 20, SPGN SM25T 3 20, SPGN SM25T 3 20, SPGN SM25T 3 21, SPKN 1203EDL H10S 1 21, SPKN 1203EDL H15X 3 21, SPKN 1203EDL H20S 3 21,56 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 650 SPKN 1203EDL N , SPKN 1203EDL N , SPKN 1203EDL NMK , SPKN 1203EDL NMP , SPKN 1203EDL SM25T 1 22, SPKN 1203EDR H10S 1 21, SPKN 1203EDR H15X 1 21, SPKN 1203EDR H20S 1 21, SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDR NMK , SPKN 1203EDR NMK , SPKN 1203EDR NMP , SPKN 1203EDR S20S 1 21, SPKN 1203EDR SM25T 1 21, SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDTR H15X 3 21, SPKN 1203EDTR NMP , SPKN 1203EDTR SM25T 3 22, SPKN 1504EDL H15X 3 29, SPKN 1504EDL H20S 3 29, SPKN 1504EDL N , SPKN 1504EDL N , SPKN 1504EDL SM25T 3 31, SPKN 1504EDR H10S 1 29, SPKN 1504EDR H15X 1 29, SPKN 1504EDR H20S 1 29, SPKN 1504EDR N , SPKN 1504EDR N , SPKN 1504EDR N , SPKN 1504EDR NMK , SPKN 1504EDR NMK , SPKN 1504EDR NMP , SPKN 1504EDR S20S 3 29, SPKN 1504EDR SM25T 1 31, SPKN 1504EDR N , SPKR 1203EDL H10S 3 21, SPKR 1203EDL SM25T 3 22, SPKR 1203EDR H10S 1 21, SPKR 1203EDR H15X 3 21, SPKR 1203EDR SM25T 1 22, SPKR 1203EDR-PR1 H10S 3 22, SPKR 1203EDR-PR1 N , SPKR 1203EDR-PR1 N , SPKR 1203EDR-PR1 NMK , SPKR 1203EDR-PR1 SM25T 3 24, SPKR 1203EDR-PR1 N , SPMR NTP , SPMR NTP , SPMR NTP , SPMR NTP , SPMR N , SPMR NTP , SPMW H10S 3 22, SPMW NTP , SPMW SM25T 1 24, SPMW T SM25T 3 24, SPMX 0602AP N ,32 9

12 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] SPMX 0602AP NMP , SPMX 0903AP NTP , SPMX 0903AP SM25T 3 17, SPUN H10S 3 10, SPUN H20S 3 10, SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 10, SPUN SM25T 3 11, SPUN H10S 3 10, SPUN NTP , SPUN S20S 3 10, SPUN SM25T 3 11, SPUN H10S 1 14, SPUN H15X 1 14, SPUN H20S 3 14, SPUN N , SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 14, SPUN SM25T 1 15, SPUN H10S 1 14, SPUN H15X 1 14, SPUN H20S 1 14, SPUN N , SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 14, SPUN SM25T 1 15, SPUN H10S 3 14, SPUN H20S 3 14, SPUN N , SPUN NTK , SPUN NTP , SPUN S20S 3 14, SPUN SM25T 1 15, SPUN SM25T 3 15, SPUN H10S 3 23, SPUN NTP , SPUN SM25T 1 25, SPUN H10S 3 36, SPUN H20S 1 36, SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 36, SPUN SM25T 1 38, SPUN H10S 3 36, SPUN H20S 3 36, SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP ,55 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 768 SPUN NTP , SPUN S20S 3 36, SPUN SM25T 1 38, SPUN NTK , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 3 36, SPUN SM25T 3 38, SPUN H20S 3 78, SPUN T NTP , SPUN T S20S 3 78, SPUN T SM25T 1 83, TCGT L KX , TCGT L KX , TCGT 16T304-1L KX , TCGT 16T308-1L KX , TCMT H10S 3 8, TCMT NTK25 3 9, TCMT NTM25 3 9, TCMT NTP15 3 9, TCMT NTP25 3 9, TCMT NTP35 1 9, TCMT SM25T 3 8, TCMT 16T304 H10S 3 15, TCMT 16T304 NTP , TCMT 16T304 NTP , TCMT 16T304 NTP , TCMT 16T304 SM25T 3 16, TCMT 16T308 NMP , TCMT 16T308 NTP , TCMT 16T308 NTP , TCMT 16T308 SM25T 3 16, TCMT 16T NTP , TCMT 16T NTP , TCMT H10S 3 23, TCMT NMP , TCMT NTM , TCMT NTP , TCMT NTP , TCMT NTP , TCMT SM25T 3 24, TEGN SM25T 3 13, TEGN H10S 3 12, TEGN SM25T 3 21, TNGN T SM25T 3 47, TNMA H10S 3 16, TNMA NTK , TNMA H10S 1 16, TNMA H20S 3 16, TNMA NTK , TNMA H20S 3 16, TNMA NTK , TNMA H10S 3 22, TNMA H20S 3 22, TNMA NTK , TNMA NTK , TNMA NTP , TNMA H10S 3 22, TNMA H20S 3 22,45

13 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 827 TNMA H10S 3 22, TNMA H20S 3 22, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG H10S 3 16, TNMG H20S 3 16, TNMG N , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 16, TNMG SM25T 1 17, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG SM NTP , TNMG H10S 3 16, TNMG H15X 3 16, TNMG H20S 3 16, TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTM , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 16, TNMG SM25T 3 17, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG KC NTK , TNMG KC NTK , TNMG L NTM , TNMG L NTP , TNMG L NTP , TNMG MB N , TNMG MB N , TNMG MB NTM , TNMG MB NTM , TNMG MC N , TNMG MC N , TNMG MC NTM , TNMG MC NTM , TNMG PC N , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG R N , TNMG R NTM , TNMG R NTM , TNMG R NTP , TNMG R NTP , TNMG R SM25T 3 17,19 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 886 TNMG SM N , TNMG SM NTP , TNMG SM NTP , TNMG H10S 3 16, TNMG N , TNMG NTP , TNMG SM25T 3 17, TNMG KC NTK , TNMG L NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG R NTP , TNMG R NTP , TNMG SM N , TNMG SM NTP , TNMG H10S 1 22, TNMG H20S 3 22, TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG SM25T 3 23, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG H10S 1 22, TNMG H20S 3 22, TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTM , TNMG NTM , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 22, TNMG SM25T 3 23, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG KC NTK , TNMG MC N , TNMG PC N , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG H10S 3 22, TNMG H20S 3 22, TNMG N , TNMG NTM , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 22, TNMG N , TNMG NTP , TNMG KC NTK , TNMG MC N , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG N ,85 11

14 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] TNMG NTK , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 22, TNMG NTP , TNMM NTK , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 16, TNMM SM25T 3 17, TNMM NTP , TNMM H10S 3 16, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM SM25T 3 17, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM L NTP , TNMM L NTP , TNMM R NTP , TNMM R NTP , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 16, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM H10S 3 22, TNMM H20S 3 22, TNMM N , TNMM NTM , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 22, TNMM SM25T 3 23, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM PD N , TNMM PD NTP , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 22, TNMM SM25T 3 23, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM L NTP , TNMM L NTP , TNMM PD N , TNMM R NTM , TNMM R NTP , TNMM R NTP , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMX NTP , TNMX NTP , TNUN NTP , TNUN H10S 3 14, TNUN NTP , TNUN SM25T 1 15, TNUN H10S 3 14,83 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt TNUN NTK , TNUN NTK , TNUN NTP , TNUN NTK , TNUN NTP , TNUN SM25T 1 26, TNUN H10S 3 24, TNUN NTP , TNUN SM25T 3 26, TNUN NTP , TPAN 1603PPN N , TPAN 1603PPN SM25T 1 30, TPGN H10S 3 12, TPGN NTK , TPGN NTP , TPGN S20S 3 12, TPGN SM25T 1 12, TPGN H10S 3 12, TPGN H15X 3 12, TPGN NTP , TPGN SM25T 1 12, TPGN S20S 3 13, TPGN H10S 3 13, TPGN NTP , TPGN NTP , TPGN S20S 3 13, TPGN SM25T 3 13, TPGN H10S 3 13, TPGN H10S 1 16, TPGN H20S 3 16, TPGN NTP , TPGN S20S 3 16, TPGN SM25T 1 17, TPGN H10S 1 16, TPGN H15X 3 16, TPGN NTK , TPGN NTP , TPGN NTP , TPGN S20S 3 16, TPGN SM25T 1 17, TPGN H10S 3 16, TPGN H15X 3 16, TPGN H20S 3 16, TPGN NTP , TPGN S20S 3 16, TPGN SM25T 1 17, TPGN H10S 3 26, TPGN NTP , TPGN S20S 3 26, TPGN SM25T 3 27, TPGN H10S 3 26, TPGN NTP , TPGN S20S 3 26, TPGN SM25T 1 27, TPGN H20S 3 26, TPGN S20S 3 26, TPGN SM25T 3 27, TPGN H15X 3 26, TPGN NMP ,72

15 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 1063 TPGN SM25T 1 27, TPKN 1603PPL H10S 3 17, TPKN 1603PPL H15X 3 17, TPKN 1603PPL H20S 3 17, TPKN 1603PPL N , TPKN 1603PPL N , TPKN 1603PPL NMP , TPKN 1603PPL SM25T 3 18, TPKN 1603PPN NMP , TPKN 1603PPN SM25T 3 18, TPKN 1603PPR H10S 3 17, TPKN 1603PPR H15X 1 17, TPKN 1603PPR H20S 3 17, TPKN 1603PPR N , TPKN 1603PPR N , TPKN 1603PPR N , TPKN 1603PPR NMK , TPKN 1603PPR NMP , TPKN 1603PPR S20S 3 17, TPKN 1603PPR SM25T 1 18, TPKN 1603PPR N , TPKN 2204PDR H10S 3 25, TPKN 2204PDR H15X 3 25, TPKN 2204PDR H20S 3 25, TPKN 2204PDR N , TPKN 2204PDR N , TPKN 2204PDR NMP , TPKN 2204PDR SM25T 1 27, TPKN 2204PDTR N , TPKN 2204PDTR SM25T 3 27, TPKN 2204PPL N , TPKN 2204PPL N , TPKN 2204PPL SM25T 3 27, TPKN 2204PPN SM25T 3 27, TPKN 2204PPR H10S 1 25, TPKN 2204PPR H15X 1 25, TPKN 2204PPR H20S 1 25, TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR NMK , TPKN 2204PPR NMK , TPKN 2204PPR NMP , TPKN 2204PPR S20S 1 25, TPKN 2204PPR SM25T 1 27, TPKR 1603PPR-PR1 N , TPKR 1603PPR-PR1 N , TPKR 1603PPR-PR1 NMK , TPKR 1603PPR-PR1 SM25T 3 19, TPKR 1603PPR-PR1 N , TPKR 2204PDR-PR1 N , TPKR 2204PDR-PR1 N , TPKR 2204PDR-PR1 NMK , TPKR 2204PDR-PR1 SM25T 3 28, TPKR 2204PDR-PR1 N , TPMR N , TPMR NTP , TPMR NTP ,12 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt TPMR N , TPMR NTP , TPMR N , TPMR NTP , TPMR NTP , TPMR SM25T 3 14, TPMR N , TPMR NTP , TPMR NTP , TPUN H10S 3 8, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN S20S 3 8, TPUN SM25T 1 9, TPUN NTP , TPUN SM25T 3 10, TPUN H10S 1 9, TPUN H15X 3 9, TPUN H20S 3 9, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 9, TPUN SM25T 1 10, TPUN H10S 3 9, TPUN NTK , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 9, TPUN SM25T 1 10, TPUN H10S 1 12, TPUN H15X 3 12, TPUN H20S 3 12, TPUN N , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 12, TPUN SM25T 1 13, TPUN H10S 1 12, TPUN H15X 3 12, TPUN H20S 1 12, TPUN N , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 12, TPUN SM25T 1 13, TPUN H10S 3 12, TPUN H20S 3 12,62 13

16 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 12, TPUN SM25T 1 13, TPUN H10S 3 12, TPUN NTP , TPUN SM25T 1 13, TPUN H10S 3 22, TPUN H20S 3 22, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 22, TPUN SM25T 1 24, TPUN H10S 1 22, TPUN H15X 3 22, TPUN H20S 1 22, TPUN N , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 22, TPUN SM25T 1 24, TPUN H10S 3 22, TPUN H20S 3 22, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 22, TPUN SM25T 1 24, TPUN NTP , TPUN SM25T 1 24, TPUN H10S 3 58, TPUN H20S 3 58, TPUN T NTP , TPUN T S20S 3 58, TPUN T SM25T 1 62, VBMT NTK , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT NTK , VBMT NTK , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT H15X 3 30, VBMT MC N , VBMT MC NTM , VBMT MC NTM , VBMW NTK , VCGT L KX , VCGT L KX , VCGT L KX , VCGT L KX ,72 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt VCGT L KX , VCGT L KX , VCGT L KX , VNMG PC N , VNMG PC NTP , VNMG PC NTP , VNMG NTP , VNMG NTP , VNMG PC N , VNMG PC NTP , VNMG PC NTP , WCMT 06T308 NTP , WCMX N , WCMX NMK , WCMX N , WCMX NMK , WCMX N , WCMX NMK , WCMX 06T308 N , WCMX 06T308 NMK , WCMX N , WNMA H10S 3 21, WNMA NTK , WNMA NTK , WNMG KC NTK , WNMG PB N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG KC NTK , WNMG PB N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG NTP , WNMG MC N , WNMG MC N , WNMG MC NTM , WNMG PB N , WNMG PB NTP , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG NTK , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG SM25T 3 22, WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG KC NTK , WNMG KC NTK , WNMG MB N , WNMG MB N , WNMG MB NTM , WNMG MB NTM , WNMG MC N , WNMG MC N ,30

17 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 1299 WNMG MC NTM , WNMG MC NTM , WNMG PB N , WNMG PB NTP , WNMG PC N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG SM N , WNMG SM NTP , WNMG SM NTP , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG PC N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG SM N , WNMG SM NTP , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X L , X L , X R , X R , X R100L , X R100L , X R100R , X R100R , X R150L , X R150L , X R150R , X R150R , X61 09T3 415L SY3 2 96, X61 09T3 415R SY3 2 96, X61 09T3 515R SY3 2 96, X61 09T3 R250L SY , ZP 1000ER , ZP 1200ER , ZP 1600ER , ZP 1600ER , ZP 2000ER , ZP 2000ER , ZP 2500ER , ZP 3200ER , ZP 3200ER , ZP 4000ER , ZP 5000ER , dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt.

18 NARZ DZIA SK ADANE 16 Notatki L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ]

19 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 17 No e P61 do rowkowania + cz Êci zamienne 1 P61.SFL 2020K-06 Nó P61 544,91 2 P61.SFL 2525M-06 Nó P61 588,28 3 P61.SFR 1616H-06 Nó P61 544,91 4 P61.SFR 2020K-06 Nó P61 544,91 5 P61.SFR 2020K-09 Nó P61 649,55 6 P61.SFR 2525M-06 Nó P61 588,28 7 P61.SFR 2525M-09 Nó P61 653,19 8 P61.SGL-0012M-06 Nó P61 544,91 9 P61.SGL-A-0016M-06 Nó P61 544,91 10 P61.SGL-A-0020P-06 Nó P61 609,84 11 P61.SGL-A-0025R-06 Nó P61 692,97 12 P61.SGL-A-0032T-06 Nó P61 862,47 13 P61.SGR-0012M-06 Nó P61 544,91 14 P61.SGR-A-0016M-06 Nó P61 544,91 15 P61.SGR-A-0020P-06 Nó P61 609,84 16 P61.SGR-A-0020P-09 Nó P61 627,81 17 P61.SGR-A-0025R-06 Nó P61 692,97 18 P61.SGR-A-0032T-06 Nó P61 862,47 19 KIT Zestaw no y P ,29 20 KIT Zestaw no y P ,50 21 TORX-P-M2,5X6/7 Âruba 20,18 22 PZ61-09L P ytka podporowa 104,78 23 PZ61-09R P ytka podporowa 104,78 24 UNI Klucz 19,79 Frezy tarczowe NFTs + cz Êci zamienne 25 NFTs Frez tarczowy 1 190,46 26 NFTs Frez tarczowy 1 190,46 27 NFTs Frez tarczowy 1 190,46 28 NFTs Frez tarczowy 1 431,64 29 NFTs Frez tarczowy 1 431,64 30 NFTs Frez tarczowy 1 431,64 31 NFTs Frez tarczowy 1 688,20 32 NFTs Frez tarczowy 1 688,20 33 NFTs Frez tarczowy 1 688,20 34 NFTs Frez tarczowy 1 688,20 35 NFTs Frez tarczowy 1 688,20 36 NFTs Frez tarczowy 1 688,20 37 NFTs Frez tarczowy 2 021,73 38 NFTs Frez tarczowy 2 021,73 39 NFTs Frez tarczowy 2 021,73 40 NFTs Frez tarczowy 2 470,72 41 NFTs Frez tarczowy 2 470,72 42 NFTs Frez tarczowy 2 470,72 43 NFTs Frez tarczowy 3 232,73 44 NFTs Frez tarczowy 3 232,73 45 Z Zabierak 428,46 46 Z Zabierak 443,86 47 Z Zabierak 466,95 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING:

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: Strona Page Oznaczenie p ytek do frezowania 2 P ytki do frezowania 4 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i EO 45 10 P ytki ZP.. do frezowania

Bardziej szczegółowo

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING P YTKI DO TOZENIA INSERTS FOR TURNING tr. / page: rozzia / chapter: 2 4 22 23 24 26 p ytek o toczenia Deignation of inert for turning P ytki o toczenia Inert for turning P ytki o przecinania Inert for

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik narzędzia 3232-19 298,42 4040-19 380,84 5050-25 584,35 ASORTYMENT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 1 CSZN R 1822 E 12 129,86

Cennik narzędzia 3232-19 298,42 4040-19 380,84 5050-25 584,35 ASORTYMENT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 1 CSZN R 1822 E 12 129,86 Cennik narzędzia noże tokarskie składane noże tokarskie składane Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. 1 CTGP R/L 1212-11 153,69 9 S16R-CTFP R/L-11 201,02 1616-11 155,05 S20S-CTFP

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE PROMOCYJNE CENY NA NARZĘDZIA Lp. Nazwa Produktu Kod Produktu Producent Ilość katalogowa PROMO 1 POKRETLO DO GWINT. NR3 DORMER DOR-L111NO3 DORMER 1 794 382,90 2 WIERTLO

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel

Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia Slowackiego 83, Gdansk tel Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe Spis treści Toczenie Informacje techniczne... 2-5 Oprawki zewn., Jetstream Tooling, Seco-Capto... 6 Oprawki zewn., Jetstream Tooling... 7-10 Płytki... 11-33 Przecinanie - Informacje techniczne... 34 Przecinanie

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

Systemy nośne do płytek skrawających

Systemy nośne do płytek skrawających Systemy nośne do płytek skrawających do toczenia, frezowania, przebijania, wiercenia i nacinania gwintów Nasz asortyment jest sukcesywnie rozwijany i uzupełniany o nowe produkty. Liczne frezy i oprawki

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn B

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn B 1 ZACISK SANDVIK 5412 100-02 1 2 ZACISK SANDVIK 5412 028-021 17 3 ZACISK BIEGUNOWY ZB-90 4 4 ZACISK BIEGUNOWY ZB-70 1 5 ZACISK BIEGUNOWY ZB-50 3 6 ZACISK BIEGUNOWY ZB-25 6 7 ZACISK BIEGUNOWY KLESZCZOWY

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

41 FREZ KR KOWY MODU OWY NFMa M 3,00 NR 1

41 FREZ KR KOWY MODU OWY NFMa M 3,00 NR 1 1 AKUMULATOR 14,4V 2,4AH 2 AKUMULATOR 14,4V 2,6AH 3 BRZESZCZOT l-550/18 PCV 4 BRZESZCZOT NPMa 350x32x1,2/6 HSS 5 BRZESZCZOT NPMa 350x32x1,6/6 HSS 6 BRZESZCZOT NPMa 450x32x1,6/6 HSS 7 BRZESZCZOT NPMa 450x32x1.6/6

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177 przeglàd Obróbka zewn trzna Oprawka 95 pod p ytki tokarskie 7, dodatnie Nr. zamów typ p ytki tokarskie str. kataloga 2968 0000 2968 0015 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/184 Oprawka 95 pod p ytki tokarskie

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

JakoÊç stali szybkotnàcej Narz dzia KOMET produkowane sà z HSS Co5 (5 % kobaltu, 12 % wolframu) oraz HSS Co10 (10 % Kobaltu, 11 % wolframu).

JakoÊç stali szybkotnàcej Narz dzia KOMET produkowane sà z HSS Co5 (5 % kobaltu, 12 % wolframu) oraz HSS Co10 (10 % Kobaltu, 11 % wolframu). Narz dzia tokarskie Obróbka wewn trzna i zewn trzna KOMET rozwinà szeroki asortyment narz dzi do obróbki wewn trznej i zewn trznej. Ten katalog uwzgl dnia narz dzia standartowe. Ponadto istnieje mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

FREZY I PŁYTKI PŁYTKI FREZARSKIE PŁYTKI TOKARSKIE SPIS TREŚCI

FREZY I PŁYTKI PŁYTKI FREZARSKIE PŁYTKI TOKARSKIE SPIS TREŚCI Nowośc.2 Nové výrobky.1 SPIS TREŚCI 4 15 FREZY I PŁYTKI SBN10 / BNGX10 Ekonomczne narzęza frezarke o obróbk z wyokm pouwam SRC10 / RCMT10 Frezy o prouktywnego kopowana 23 PŁYTKI FREZARSKIE M8330 Wzechtronny

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabilną marką na rynku polskim (r.1936) związaną z obróbką skrawaniem. Naszą specjalizacją są produkty wytwarzane z węglików spiekanych: płytki

Bardziej szczegółowo

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32 CoroTurn SL Content Zastosowania Wprowadzenie Produkty Przegląd Głowice wymienne Obróbka zewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Obróbka wewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Głowice

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Bardziej szczegółowo

C E N N I K PRODUKTÓW. ceny w PLN - ceny nie obejmują VAT - ważny od r. do katalogu produktów PAFANA edycja 04/2016.

C E N N I K PRODUKTÓW. ceny w PLN - ceny nie obejmują VAT - ważny od r. do katalogu produktów PAFANA edycja 04/2016. C E N N I K PRODUKTÓW ceny w PLN - ceny nie obejmują VAT - ważny od 15.04.2016 r. do katalogu produktów PAFANA edycja 04/2016. Cennik narzędzia Cennik narzędzia noże tokarskie składane noże tokarskie

Bardziej szczegółowo

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA SPIS TREŚCI CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA Ciężkie toczenie Wprowadzenie Płytki Oprawki Części zestawu mocującego CoroTurn RC Zalecane parametry skrawania Geometrie płytek do ciężkiego toczenia Przecinanie

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INORMACJE TECHNICZNE str. rozdzia : 78 93 94 6 8 1 Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach

Bardziej szczegółowo

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek Zestawy startowe narzędzi do nowych obrabiarek Zadbaj o narzędzia do swojej obrabiarki! Nowa obrabiarka to poważna inwestycja, której szybki zwrot jest zawsze mile widziany. Aby ułatwić rozruch nowej obrabiarki,

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Skontaktuj się z lokalnym oddziałem aby uzyskać ceny. Płytka Kołek Docisk Śruba Klucz do Klucz. Kod. Płytka Kołek Docisk. Cena/szt.

Części zamienne Skontaktuj się z lokalnym oddziałem aby uzyskać ceny. Płytka Kołek Docisk Śruba Klucz do Klucz. Kod. Płytka Kołek Docisk. Cena/szt. Grupa 106 noże tokarskie SKŁadane iso zewnętrzne Noże do toczenia zewnętrznego, górny docisk Kontynuacja MVJN R/L 93 kąt przyłożenia. 35 płytki rombowe ujemne. Rozmiar 16 = 1604 Vn_a Vn_G Oznaczenie Wymiary

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/11. Frezy walcowo czo owe. Frezy walcowo czo owe. Wykonanie: HSS Co5, DIN 1880, profil szlifowany. DIN HSS Co5. Typ W.

2 Obróbka. Frezy 2/11. Frezy walcowo czo owe. Frezy walcowo czo owe. Wykonanie: HSS Co5, DIN 1880, profil szlifowany. DIN HSS Co5. Typ W. Wykonanie:,, profil szlifowany., bez pokrycia, 25., pokrycie TiC, 25. W 25 30 10 W, bez pokrycia, 30. Przeznaczenie: Stosowany jako frez czo owy, obwowy oraz frez naro y. 2 ponad Tytan, l x szerokoêç otwór

Bardziej szczegółowo

III. Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22, 828 09 21 e-mail: eksport@wapienica.pl III. Cennik ważny od 01.02.2013r.

III. Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22, 828 09 21 e-mail: eksport@wapienica.pl III. Cennik ważny od 01.02.2013r. Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. ul. T.Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała, Poland tel. +48 33 828 08 00, fax +48 33 487 15 01 e-mail: wapienica@wapienica.pl Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22,

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

Frezowanie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do frezowania płaszczyzn, frezowania kątowego, frezowania rowków i kopiowania

Frezowanie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do frezowania płaszczyzn, frezowania kątowego, frezowania rowków i kopiowania Frezowanie Strona Informacje 398 Płytki skrawające i materiały skrawające Schemat programu 402 Kod oznaczania geometrii WALTER 403 Kod oznaczania płytek skrawających do frezowania wg ISO 404 WALTER SELECT

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 14/2014 z dnia 05.12.2014 r. Specyfikacja techniczna dotyczy zamówienia: Zakup narzędzi skrawających do 4-osiowego poziomego CNC oraz 4-osiowego pionowego CNC

Bardziej szczegółowo

-Special. Alucut Varicut-Al. new! E114-4/2013-PL. zalecane parametry obróbki. zawiera. Frezy do aluminium dla bardziej wymagających

-Special. Alucut Varicut-Al. new! E114-4/2013-PL. zalecane parametry obróbki. zawiera. Frezy do aluminium dla bardziej wymagających POLSKA TOOLS -Special E114-4/201-PL Varicut-Al Frezy do aluminium dla bardziej wymagających new! owe narzędzia do obróbki aluminium o doskonałych właściwościach nowoczesna budowa rowka wiórowego zwiększony

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra dla zwiększenia Państwa produktywności!

Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra dla zwiększenia Państwa produktywności! New Nowe Listopa 2016 proukty la techników obróbki skrawaniem Toczenie Frezowanie Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra la zwiększenia Państwa prouktywności! WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

132-556-892 191-270-2050 190-006-5120 192-017-2520 190-147-9230 192-017-2520 190-850-6610 192-026-3260 192-030-2400 190-850-6610 191-001-3410

132-556-892 191-270-2050 190-006-5120 192-017-2520 190-147-9230 192-017-2520 190-850-6610 192-026-3260 192-030-2400 190-850-6610 191-001-3410 RĘKAWICE ROBOCZE GŁOWICA HERTEL 5.85416 RR32054 132-556-892 FREZ CYL. 2-OSTRZOWY DŁUGI FRANKEN FI-21X35 2339.021 190-006-5120 NÓś TOKARSKI OPRAWKOWY SW18 50X12X200 SW18 50X12X200 190-147-9230 NÓś TOKARSKI

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta to korzyść dla Klientów

Nasza oferta to korzyść dla Klientów Innowacyjne produkty Wydanie 2014-1 Toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie _INNOWACJE Nasza oferta to korzyść dla Klientów Innowacyjne produkty Wydanie 2014-1 Toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE FREZOWANIE. SiAlon. SiC-WHISKER S250 S270 S400 S800 KATALOG CERAMIKA.

TOCZENIE FREZOWANIE. SiAlon. SiC-WHISKER S250 S270 S400 S800 KATALOG CERAMIKA. TOCZENIE FREZOWANIE SiC-WHISKER SiAlon KATALOG CERAMIKA www.tizimplements.eu Spis treści Wstęp 3-5 Toczenie ceramiką 6-14 Płytki tokarskie 6-13 Uchwyty 14-14 Frezowanie ceramiką 16-39 Płytki frezarskie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO OBJAŚNIENIA 1 72 30 1 PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO OJAŚNIENIA asposób organizacji strony w tym rozdziale zorganizacja według kształtu płytki do toczenia. (Patrz spis treści na następnej stronie.)

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA asposób organizacji strony w tym rozdziale zorganizacja według serii wyrobów. (Patrz spis treści na następnej stronie.) TYP OPRAWKI WYTACZARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn Z

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn Z 1 ZESTAW NARZ. DO GWINTÓW SAMOCH. CZD30 S 1 2 WIERT O-FREZ 8,00 HSS BAILDON 1 3 WIERT O STO KOWE DO BLACH 20,00 HSS B... 1 4 WIERT O STO KOWE DO BLACH 14,00 HSS B... 1 5 WIERT O SPECJALNE HC 4 DO GWINTOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów 7

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów 7 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 Wiertła VHM 3 Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki HSS Gwintowanie 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 8 Narzędzia tokarskie Toczenie 9 EcoCut 10

Bardziej szczegółowo

NR ART. VIP Nazwa art. Nazwa art.. ILOŚĆ

NR ART. VIP Nazwa art. Nazwa art.. ILOŚĆ NR ART. VIP Nazwa art. Nazwa art.. ILOŚĆ Cena sprzedaŝy [zł] netto 10001654 WIERTŁO DIN 338 ESSEX N HSS 0,8 MM 2 2,94 10001975 WIERTŁO DIN338 ESSEX N HSS fi 17,5MM 3 43,97 10001995 WIERTŁO DIN338 N HSS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9

Spis treści. Przedmowa... 9 3 Spis treści Przedmowa... 9 Część I Rozdział 1 1.0. Wiadomości podstawowe... 13 1.1. Rysunek warsztatowy... 13 1.1.1. Wymiary na rysunku wykonawczym części... 13 1.1.2. Oznaczenie chropowatości na rysunku

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

Szczecinn. Zielona Góra

Szczecinn. Zielona Góra Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. ul. T.Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała, Poland tel. +48 33 828 08 00, fax +48 33 487 15 01 e-mail: wapienica@wapienica.pl Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22,

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 _PROMOCJA BEST OF WALTER Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 PROMOCJA BEST OF WALTER 10 płytek skrawających + 1 oprawka gratis ZAMÓW JUŻ TERAZ! NARZĘDZIE: G1011 narzędzia monolityczne

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012. Spis treści

Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012. Spis treści Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012 Spis treści Wykaz tabel 13 Zestawienie oznaczeń 17 Przedmowa do wydania szóstego 19 0. Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

CROMWELL - firma z certyfikatem ISO9001

CROMWELL - firma z certyfikatem ISO9001 CROMWELL - firma z certyfikatem ISO9001 Produkty wysokiej jakości Stała, dobra jakość i szeroki wybór Obsługa klienta Rzetelny serwis i lokalny skład towarów Cromwell oferuje szeroką gamę wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X

Kpl. 100. 2 dzierżawa instrumentarium m-c 24 RAZEM X X X X X L. p. Załącznik Nr 2 FORMULARZ CENOWY Pakiet nr - Implanty do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą Endo-Button Przedmiot zamówienia 2 Nr J.m. Ilość 4 Cena jedn. katalogowy 3 netto w zł Wartość netto

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabiną arką na rynku poski (r.1936) związaną z obróbką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r

OLCZAK GEOL DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA REMONT ULICY KOŚCIELNEJ MIEJSCOWOŚĆ: WOŁOMIN WOJEWÓDZTWO: MAZOWIECKIE. opracowanie: GRUDZIEŃ, 2013r OLCZAK GEOL 05-079 Budziska ul. Krucza 61 tel: 606 227 260, 660 053 662 email: olczak41@wp.pl OLCZAK GEOL Jest członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki ZLECENIODAWCA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BARTŁOMIEJ

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Min. Średnica obróbki ØD (Ø25 ~Ø35) vc (m/min) fz (mm/t) vc (m/min) fz (mm/t) 0.05~ ~160 90~ ~ ~ ~0.5

Min. Średnica obróbki ØD (Ø25 ~Ø35) vc (m/min) fz (mm/t) vc (m/min) fz (mm/t) 0.05~ ~160 90~ ~ ~ ~0.5 fazowania Informacja techniczna fazowania System oznaczeń Długość narz. Frez do fazowania Kąt fazowania () : SPMT00KC : SPMN00 : XCT00RKC S : standard. M : średnia L : długa C 5 5 R S 0 Właściwości Wszystkie

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty narz dziowe i akcesoria

3 Mocowanie. Uchwyty narz dziowe i akcesoria Uchwyty narz dziowe i akcesoria Sworznie napinajàce Wykonanie: Cz Êciowo hartowane i odpuszczane, twardoêç: HRC 58 ± 2, g bokoêç hartowania 0,5 0,8 mm, gwint lekko walcowany zgodny z DIN. Szlifowane i

Bardziej szczegółowo

DIN 206-B HSS. Obróbka zgrubna do ponad 60 HRC. Stale do 56 HRC. Stale do 62 HRC. Nr. zamów

DIN 206-B HSS. Obróbka zgrubna do ponad 60 HRC. Stale do 56 HRC. Stale do 62 HRC. Nr. zamów 1 Rozwiertaki r czne Wykonanie: HSS, 206-B, z lewà spiralà 7 i d ugà sto kowà cz Êcià wejêciowà (ok. 1/3 d ugoêci ostrza). Nierówna podzia ka mi dzyostrzowa zapewnia wykonanie k adnych otworów. Z chwytem

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Załącznik 11 c Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

"NARZĘDZIOMIS" Zapasy z magazynu z dużymi upustami tel

NARZĘDZIOMIS Zapasy z magazynu z dużymi upustami tel "NARZĘDZIOMIS" Zapasy z magazynu z dużymi upustami tel. 536-080-536-1 - Towar WIERTŁA DO METALU Cena producenta (stara cena) Wiertła kręte z chwytem Morse'a do frezarek (z otworem gwintowanym) do stali

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:158749-2016:text:pl:html Polska-Lublin: Usługi sprzątania 2016/S 089-158749 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo