Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit"

Transkrypt

1 Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

2

3 GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok adny spis wszystkich Dystrybutorów i ich oddzia ow na stronie: 1 Przedstawiciele Techniczni: Nasi specjaliêci d/s sprzeda y dystrybucyjnej utrzymujà z naszymi dystrybutorami bie àcy kontakt: organizujà szkolenia, wspierajà dzia alnoêç handlowà i marketingowà, dostarczajà narz dzia do testów i prób oraz materia y promocyjne. Dane kontaktowe na stronie: Marek Bojkowski - Gdaƒsk ROTOR - Wejherowo Grzegorz Ronka - OTS PK-Technik - Szczecin STEM - Szczecin TORMET - Toruƒ Maciej Namys - Poznaƒ ELMET - Poznaƒ GAMSTAL - Oborniki Wlkp. MACRO - Poznaƒ Sandvik Polska Sp. z o.o. - Warszawa Marcin Kocielnik - OTS Rafa Kolman - Wroc aw ELTECH - Âwidnica BETA - Ostrów Wlkp. TOP-NAR - ódê KUNAR - Pabianice IMPONAR - Radomsko Robert Samoraƒski - Lublin CEWAR - Lublin Andrychów - KARCZ Bielsko-Bia a - ART-MET Marcin Miko ajczyk - Katowice DOM TECHNICZNY - Kraków ARKOM - Rzeszów MAM - Rzeszów Baildonit Online: BaildonitOnline Zamów narz dzia Baildonit przez Internet! Nowa us uga zwiàzana z produktami marki Baildonit pozwalajàca w atwy sposób zamawiaç produkty, uzyskiwaç aktualne informacje o stanach magazynowych i cenach oraz zagwarantowaç sobie szybkie dostawy. Szczegó owe informacje na stronie: Kontakt bezpoêredni: Nasi wykwalifikowani pracownicy Dzia u Handlowego sà do Paƒstwa dyspozycji i zawsze s u à fachowà pomocà. Dane kontaktowe na stronie: SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Al. Wilanowska 372, Warszawa tel. +48 (22) , fax +48 (22)

4 KATEGORIE DOSTAW 2 Kategorie dostaw produktów BAILDONIT: Grupa 1 P ytki wieloostrzowe, 2 dni robocze. Minimalne iloêci do zamówienia 10 szt. Grupa 2 Narz dzia sk adane i p ytki wieloostrzowe, 5-10 dni roboczych. Minimalne iloêci do zamówienia dla p ytek wieloostrzowych 10 szt. Grupa 3 P ytki wieloostrzowe, termin dostawy wed ug oferty. Minimalne iloêci do zamówienia: szt. Uwaga Dla asortymentu z grupy 3 mo liwe jest otrzymanie oferty na iloêç mniejszà ni sztuk. Specjalna oferta zawieraç b dzie cen oraz warunki dostawy. Cennik obowiàzuje od 1 stycznia 2011 i zast puje poprzednià edycj. Ceny nie uwzgl dniajà podatku VAT w wysokoêci 23% ISO 9001 Sandvik Polska Sp. z o.o.

5 OFERTA Oferta: 3 Toczenie zewn trzne i wewn trzne standardowe p ytki wieloostrzowe: bezotworowe do systemu mocowania C, z otworem walcowym do systemu mocowania P i M oraz z otworem sto kowo- ukowym do systemu mocowania S no e dla p ytek bezotworowych - system mocowania C no e dla p ytek z otworem walcowym - system mocowania P (mocowanie za pomocà dêwigni lub klina) oraz system mocowania M (górny docisk) no e dla p ytek z otworem sto kowo- ukowym - system mocowania S Przecinanie i rowkowanie p ytki typu LFMX do przecinaków listwowych i frezów pi kowych p ytki typu X61 do precyzyjnego rowkowania p ytki typu X92 do przecinania, rowkowania z mo liwoêcià roztoczenia rowka oraz rowkowania od czo a listwy i bloki mocujàce oraz frezy pi kowe dla p ytek typu LFMX do ci cia i rowkowania no e i wytaczaki z serii 61 dla p ytek typu X61 do precyzyjnego rowkowania no e i wytaczaki serii 92 dla p ytek typu X92 do przecinania, rowkowania z mo liwoêcià roztoczenia rowka oraz rowkowania od czo a Frezowanie p aszczyzn p ytki wieloostrzowe bezotworowe do g owic tradycyjnych oraz nowoczesne p ytki z otworem sto kowo- ukowym do g owic typu QUADRI i ECO45 g owice frezowe i frezy trzpieniowe QUADRI nowoczesne i uniwersalne (1 g owica 4 ró ne kszta ty p ytek) narz dzia dla p ytek z otworem sto kowo- ukowym g owice frezowe i frezy trzpieniowe ECO45 umo liwiajàce oprócz zwyk ego frezowania p aszczyzn równie skoêne zag bianie si w materia obrabiany (ramping) Frezowanie form i matryc p ytki typu ZP do frezów trzpieniowych o zarysie kulistym do obróbki kszta towej frezy trzpieniowe typu SR do obróbki kszta towej P ytki do innych zastosowaƒ uszczenia pr tów, toczenia zestawów ko owych P ytki specjalne p ytki wieloostrzowe, których kszta t i gabaryty nie sà obj te normà ISO, wykonywane na indywidualne yczenie klienta Certyfikaty: ISO 9001 Fabryka Tooling w Katowicach ISO Fabryka Tooling w Katowicach OHSAS Fabryka Tooling w Katowicach

6 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] B2 1 10, B2 3 11, B2 1 13, B2 1 26, B2 3 54, B2 3 7, B2 1 10, B2 3 10, B2 1 13, B2 1 11, B2 1 13, B2 1 26, N , NTP , SM25T 1 12, N , NTP , SM25T 1 13, N , NTP , SM25T 1 15, B2 1 14, B2 3 18, B2 1 16, B2 1 15, B2 3 16, B2 3 29, B2 3 68, B2 1 12, B2 1 26, B2 3 46, B2 1 14, B2 3 15, B2 3 19, B2 3 40, B2 1 12, B2 1 14, B2 1 28, B2 1 9, B2 3 12, B2 1 12,00 42 ADMT TR NMP ,39 43 ADMT TR SM25T 3 20,22 44 APFT 1604PDTR H10S 3 34,03 45 APFT 1604PDTR H15X 1 34,03 46 APFT 1604PDTR N ,23 47 APFT 1604PDTR N ,23 48 APFT 1604PDTR NMP ,66 49 APFT 1604PDTR SM25T 1 36,27 50 APFT 1604PDTR-PM1 N ,09 51 APFT 1604PDTR-PM1 N ,09 52 APFT 1604PDTR-PM1 N ,09 53 APFT 1604PDTR-PM1 NMP ,27 54 APFT 1604PDTR-PM1 SM25T 1 38,07 55 APKW TR SM25T 1 45,36 56 APKW R SM25T 1 45,36 57 CCGT L KX ,85 58 CCGT L KX ,85 59 CCGT L N 2 51,10 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 60 CCGT L KX ,83 61 CCGT L KX ,83 62 CCGT 09T304-1L KX ,06 63 CCGT 09T304-1L N 2 64,55 64 CCGT 09T308-1L KX ,06 65 CCGT L KX ,50 66 CCGT L N 2 75,08 67 CCMT H10S 3 13,05 68 CCMT N ,94 69 CCMT NTP ,39 70 CCMT NTP ,39 71 CCMT NTP ,39 72 CCMT SM25T 3 13,91 73 CCMT H10S 3 13,05 74 CCMT NTP ,39 75 CCMT NTP ,39 76 CCMT 09T304 H15X 3 12,16 77 CCMT 09T304 N ,71 78 CCMT 09T304 NTK ,32 79 CCMT 09T304 NTM ,32 80 CCMT 09T304 NTP ,32 81 CCMT 09T304 NTP ,32 82 CCMT 09T304 NTP ,32 83 CCMT 09T304 SM25T 3 12,95 84 CCMT 09T308 H20S 3 12,16 85 CCMT 09T308 NTK ,32 86 CCMT 09T308 NTP ,32 87 CCMT 09T308 NTP ,32 88 CCMT 09T308 NTP ,32 89 CCMT 09T308 SM25T 3 12,95 90 CCMT 09T308 N ,71 91 CCMT NTP ,85 92 CCMT NTP ,85 93 CCMT SM25T 3 19,75 94 CCMX H15X 3 12,03 95 CCMX NMP ,61 96 CCMX NTP ,61 97 CCMX H15X 3 8,44 98 CCMX N ,26 99 CCMX NMP , CCMX NTP , CCMX SM25T 1 9, CCMX 09T308 H15X 3 12, CCMX 09T308 N , CCMX 09T308 NMK , CCMX 09T308 NMP , CCMX 09T308 SM25T 3 13, CCMX H15X 1 17, CCMX N , CCMX NMK , CCMX NMP , CCMX NTP , CCMX NTP , CCMX SM25T 1 18, CNMA H10S 3 16, CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA H10S 3 16, CNMA H20S 3 16,80

7 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 119 CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA H20S 3 33, CNMA NTK , CNMA NTK , CNMA NTK , CNMG H15X 3 16, CNMG NTK , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG SM25T 3 17, CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG H10S 3 16, CNMG H15X 3 16, CNMG MB N , CNMG MB N , CNMG MB NTM , CNMG MB NTM , CNMG MC N , CNMG MC N , CNMG MC NTM , CNMG MC NTM , CNMG PB N , CNMG PB NTP , CNMG PB NTP , CNMG SM N , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG H20S 3 16, CNMG NTK , CNMG NTM , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG SM25T 3 17, CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG H10S 3 16, CNMG H15X 1 16, CNMG KC NTK , CNMG KC NTK , CNMG L NTP , CNMG L NTP , CNMG MB N , CNMG MB N , CNMG MB NTM , CNMG MB NTM , CNMG MC N , CNMG MC N , CNMG MC NTM , CNMG MC NTM , CNMG PC N , CNMG PC N , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP ,81 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 178 CNMG PC NTP , CNMG PD N , CNMG R N , CNMG R NTM , CNMG R NTP , CNMG R NTP , CNMG SM N , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG SM NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG KC NTK , CNMG PC N , CNMG PC N , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PD N , CNMG R N , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG SM25T 3 35, CNMG N , CNMG NTP , CNMG KC NTK , CNMG KC NTK , CNMG PC N , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG PC NTP , CNMG NTP , CNMG NTP , CNMG PD N , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM NTM , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM NTP , CNMM PD1 NTP , CNMM PD1 N , CNMM PD1 NTP , CNMM PD1 NTP , DCGT L KX , DCGT 11T304-1L KX , DCGT 11T304-1L N 2 72, DCGT 11T308-1L KX , DCMT NTP , DCMT H10S 3 14, DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT NTP , DCMT 11T304 H10S 3 13, DCMT 11T304 NTK ,10 5

8 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] DCMT 11T304 NTP , DCMT 11T304 NTP , DCMT 11T304 NTP , DCMT 11T304 SM25T 3 14, DCMT 11T NTP , DCMT 11T NTP , DCMT 11T308 H10S 3 13, DCMT 11T308 NTK , DCMT 11T308 NTK , DCMT 11T308 NTM , DCMT 11T308 NTP , DCMT 11T308 NTP , DCMT 11T308 NTP , DCMT 11T308 SM25T 3 14, DNMG NTK , DNMG NTP , DNMG NTP , DNMG MC N , DNMG MC N , DNMG MC NTM , DNMG MC NTM , DNMG PB N , DNMG PB NTP , DNMG PB NTP , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG SM N , DNMG SM NTP , DNMG SM NTP , DNMG NTK , DNMG NTP , DNMG NTP , DNMG S20S 3 25, DNMG SM25T 3 27, DNMG NTM , DNMG KC NTK , DNMG KC NTK , DNMG MC N , DNMG MC N , DNMG MC NTM , DNMG MC NTM , DNMG PB N , DNMG PB NTP , DNMG PB NTP , DNMG PC N , DNMG PC N , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , DNMG SM N , DNMG SM NTP , DNMG SM NTP , DNMG H10S 3 25, DNMG NTP , DNMG KC NTK , DNMG KC NTK , DNMG PC N , DNMG PC N ,78 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 296 DNMG PC NTP , DNMG PC NTP , ECMT NTP , ECMT NTP , GP B2 3 34, KNUX R11 NTK , KNUX R11 NTP , KNUX R11 NTP , KNUX R11 NTP , KNUX R11 SM25T 3 23, LFMX 2R N , LFMX 2R SM25T 3 14, LFMX 3N H15X 3 12, LFMX 3N H20S 1 12, LFMX 3N N , LFMX 3N NTP , LFMX 3N NTP , LFMX 3N SM25T 1 13, LFMX 4N H20S 3 13, LFMX 4N N , LFMX 4N NTP , LFMX 4N NTP , LFMX 4N SM25T 1 14, LFMX 5N H20S 3 13, LFMX 5N N , LFMX 5N NTP , LFMX 5N SM25T 1 15, LPKN 1203ZZR H10S 3 33, ODKT 1205ADFR , ODKT 1205ADSR , ODKT 1205ADSR , ODKT 1205ADSR , ODKT 1506ADSR , ODKT 1506ADSR , ODMT SN , ODMT SN , ODMT SN , PK 312 B2 3 13, PK 320 B2 1 13, PK 412 B2 1 16, PK 420 B2 1 15, PK 430 B2 1 15, PK 445 B2 1 15, PK 460 B2 1 15, PK 600 B2 3 26, PK 620 B2 3 25, PK 630 B2 1 23, PK 645 B2 1 23, PK 660 B2 1 22, PK 690 B2 3 22, PK 800 B2 3 45, PK 8120 B2 3 24, PK 860 B2 1 39, PK 890 B2 1 26, PT 200 B2 3 13, PT 212 B2 1 13, PT 220 B2 1 13, PT 300 B2 3 15, PT 312 B2 1 15,73

9 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 355 PT 320 B2 1 15, PT 330 B2 1 15, PT 345 B2 3 14, PT 400 B2 3 18, PT 420 B2 1 17, PT 430 B2 1 17, PT 445 B2 1 16, PT 460 B2 3 16, PT 600 B2 3 32, PT 660 B2 3 32, RCMT 0602MO H10S 3 8, RCMT 0602MO NTP , RCMT 0803MO NTP , RCMT 0803MOT H10S 3 8, RCMT 0803MOT NTP , RCMT 10T3MO NTP , RCMT 10T3MO NTP , RCMT 1204MO NTP , RCMT 1204MOT N , RCMT 1204MOT NTP , RCMT 1204MOT NTP , RCMX 2006MOT H10S 3 31, RCMX 2006MOT NTK , RCMX 2006MOT NTP , RCMX 2006MOT NTP , RCMX 2006MOT NTP , RCMX T NTP , RCMX 2507MOT NTP , RDGT FN , RDGT SN-F , RDMT SN-81 OR , RDMT SN-F , RDMT SN-81 OR , RNMG NTP , RNMG NTP , RNMG SM25T 3 14, RNMG NTP , RNMG NTK , RNMG NTP , RPHT 0803MOT N , RPHT 0803MOT NMP , RPHT 10T3MOT NMP , RPHT 1204MO H10S 3 24, RPHT 1204MO NMP , RPHT 1204MO SM25T 3 26, SCGT 09T304-1L KX , SCGT 09T308-1L KX , SCMT 09T308 NTP , SCMT 09T308 NTP , SCMT 09T308 SM25T 3 13, SCMT H10S 3 15, SCMT NTM , SCMT NTP , SCMT NTP , SCMT SM25T 3 17, SDKT 1205AEFN-11 KX , SDKT 1205AESN , SDKT 1205AESN , SDKT 1205AESN-41 KX ,05 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 414 SDKT 1205PDSR , SDKT 1205PDSR , SDMT EN , SDMT EN , SDMT EN-21 KX , SDMT SN , SDMT SN , SDMT SN-81 KX , SDMT 1205AEEN , SDMT 1205AEEN , SDMT 1205AESN , SDMT 1205AESN , SDMT 1205AESN-81 KX , SDMT EN , SDMT SN , SDMT SN , SDMT 1506AESN , SDMT 1506AESN , SDMT 1506AESN-81 KX , SEAN 1203AFN NMP , SEAN 1203AFN SM25T 3 29, SEAN 1203AFTN NMP , SEAN 1203AFTN SM25T 3 29, SEAN 1504AFN SM25T 3 37, SEAN 1504AFTN SM25T 1 37, SEGN H10S 3 14, SEGN H10S 3 28, SEGN SM25T 1 30, SEHX 1204AFN H15X 1 25, SEHX 1204AFN NMP , SEHX 1204AFN SM25T 3 26, SEHX 1204AFTN NMP , SEHX 1204AFTN SM25T 1 26, SEKN 1203AFN H15X 3 20, SEKN 1203AFN N , SEKN 1203AFN NMP , SEKN 1203AFN SM25T 3 21, SEKN 1203AFTN N , SEKN 1203AFTN NMP , SEKN 1203AFTN SM25T 1 21, SEKN 1204AZN H15X 3 26, SEKN 1204AZN N , SEKN 1204AZN SM25T 3 28, SEKN 1204AZTN N , SEKN 1204AZTN SM25T 3 28, SEKN 1504AFN N , SEKN 1504AFN NMP , SEKN 1504AFN SM25T 3 30, SEKN 1504AFTN N , SEKN 1504AFTN NMK , SEKN 1504AFTN SM25T 1 30, SEKR 1203AFN H15X 3 18, SEKR 1203AFN N , SEKR 1203AFN NMP , SEKR 1203AFN SM25T 3 20, SNGN H10S 3 19, SNGN S20S 3 19, SNGN SM25T 3 20, SNHN 1204ENEN H10S 3 16,51 7

10 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] SNHN 1204ENEN N , SNHN 1204ENEN NMP , SNHN 1204ENEN SM25T 3 17, SNHN 1504ENEN N , SNHN 1504ENEN NMP , SNHN 1504ENEN SM25T 3 26, SNKN 1204ENN H10S 3 31, SNKN 1204ENN H15X 3 31, SNKN 1204ENN SM25T 3 33, SNMA H10S 1 16, SNMA H20S 3 16, SNMA NTK , SNMA NTK , SNMA H10S 3 16, SNMA H20S 3 16, SNMA NTK , SNMA NTK , SNMA H10S 3 33, SNMA H20S 1 33, SNMA NTK , SNMA H10S 3 33, SNMA H20S 3 33, SNMA NTK , SNMG H10S 3 9, SNMG NTP , SNMG PC N , SNMG H10S 3 16, SNMG N , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG SM25T 3 17, SNMG PC N , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG H10S 3 16, SNMG H20S 3 16, SNMG N , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG SM25T 1 17, SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG H10S 3 16, SNMG KC NTK , SNMG KC NTK , SNMG L NTM , SNMG L NTP , SNMG MB N , SNMG MB NTM , SNMG MB NTM , SNMG PC N , SNMG PC N , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PD NTP , SNMG R N , SNMG R NTM ,83 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 532 SNMG R NTP , SNMG R NTP , SNMG H10S 3 16, SNMG N , SNMG NTK , SNMG SM25T 3 17, SNMG NTP , SNMG KC NTK , SNMG L NTP , SNMG PC N , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PD NTP , SNMG R N , SNMG R NTP , SNMG R NTP , SNMG PC N , SNMG PC N , SNMG H10S 3 33, SNMG H20S 3 33, SNMG NTK , SNMG NTM , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG S20S 3 33, SNMG SM25T 3 35, SNMG N , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG KC NTK , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMG NTP , SNMG NTP , SNMG PC NTP , SNMG PC NTP , SNMM H20S 3 16, SNMM NTM , SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM NTP , SNMM S20S 3 16, SNMM NTP , SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM NTP , SNMM S20S 3 33, SNMM N , SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM SM25T 3 35, SNMM PD1 NTP , SNMM NTP , SNMM S20S 3 33, SNMM SM25T 3 35,19

11 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 591 SNMM NTP , SNMM N , SNMM NTP , SNMM PD1 N , SNMM PD1 NTM , SNMM PD1 NTP , SNMM NTK , SNMM NTP , SNMM H20S 3 65, SNMM N , SNMM NTP , SNMM SM25T 3 69, SNUN NTP35 3 9, SNUN H10S 3 15, SNUN NTP , SNUN S20S 3 15, SNUN SM25T 1 16, SNUN H10S 3 15, SNUN NTK , SNUN NTP , SNUN S20S 3 15, SNUN SM25T 3 16, SNUN H10S 3 15, SNUN S20S 3 15, SNUN NTP , SNUN S20S 3 22, SNUN SM25T 3 23, SNUN H10S 1 32, SNUN H20S 3 32, SNUN NTK , SNUN NTP , SNUN S20S 1 32, SNUN SM25T 3 34, SNUN N , SNUN NTK , SNUN NTP , SNUN S20S 3 32, SNUN SM25T 3 34, SNUN H10S 3 32, SNUN SM25T 3 34, SNUN H10S 3 90, SNUN T NTP , SNUN T S20S 3 90, SNUN T SM25T 3 96, SPAN 1203EDR H10S 3 22, SPAN 1203EDR H20S 3 22, SPAN 1203EDR SM25T 3 24, SPAN 1504EDR SM25T 3 34, SPGN SM25T 3 15, SPGN H10S 3 17, SPGN H15X 3 17, SPGN H20S 3 17, SPGN S20S 3 17, SPGN SM25T 3 18, SPGN H10S 3 17, SPGN NTP , SPGN S20S 3 17, SPGN SM25T 1 18, SPGN SM25T 3 18,41 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 650 SPGN SM25T 3 18, SPGN SM25T 3 19, SPKN 1203EDL H10S 1 19, SPKN 1203EDL H15X 3 19, SPKN 1203EDL H20S 3 19, SPKN 1203EDL N , SPKN 1203EDL N , SPKN 1203EDL NMK , SPKN 1203EDL NMP , SPKN 1203EDL SM25T 1 20, SPKN 1203EDR H10S 1 19, SPKN 1203EDR H15X 1 19, SPKN 1203EDR H20S 1 19, SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDR NMK , SPKN 1203EDR NMK , SPKN 1203EDR NMP , SPKN 1203EDR S20S 1 19, SPKN 1203EDR SM25T 1 19, SPKN 1203EDR N , SPKN 1203EDTR H15X 3 19, SPKN 1203EDTR NMP , SPKN 1203EDTR SM25T 3 20, SPKN 1504EDL H15X 3 27, SPKN 1504EDL H20S 3 27, SPKN 1504EDL N , SPKN 1504EDL N , SPKN 1504EDL SM25T 1 28, SPKN 1504EDR H10S 1 27, SPKN 1504EDR H15X 1 27, SPKN 1504EDR H20S 1 27, SPKN 1504EDR N , SPKN 1504EDR N , SPKN 1504EDR N , SPKN 1504EDR NMK , SPKN 1504EDR NMK , SPKN 1504EDR NMP , SPKN 1504EDR S20S 3 27, SPKN 1504EDR SM25T 1 28, SPKN 1504EDR N , SPKR 1203EDL H10S 3 19, SPKR 1203EDL SM25T 3 20, SPKR 1203EDR H10S 1 19, SPKR 1203EDR H15X 3 19, SPKR 1203EDR SM25T 1 20, SPKR 1203EDR-PR1 H10S 3 20, SPKR 1203EDR-PR1 N , SPKR 1203EDR-PR1 N , SPKR 1203EDR-PR1 NMK , SPKR 1203EDR-PR1 SM25T 1 21, SPKR 1203EDR-PR1 N , SPMR NTP , SPMR NTP , SPMR NTP , SPMR NTP , SPMR N , SPMR NTP ,12 9

12 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] SPMW H10S 3 20, SPMW NTP , SPMW SM25T 1 21, SPMW T SM25T 3 21, SPMX 0602AP N , SPMX 0602AP NMP , SPMX 0903AP NTP , SPMX 0903AP SM25T 3 15, SPUN H10S 3 9, SPUN H20S 3 9, SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 9, SPUN SM25T 3 10, SPUN H10S 3 9, SPUN NTP , SPUN S20S 3 9, SPUN SM25T 3 10, SPUN H10S 1 12, SPUN H15X 1 12, SPUN H20S 3 12, SPUN N , SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 12, SPUN SM25T 1 13, SPUN H10S 1 12, SPUN H15X 1 12, SPUN H20S 1 12, SPUN N , SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 12, SPUN SM25T 1 13, SPUN H10S 3 12, SPUN H20S 3 12, SPUN N , SPUN NTK , SPUN NTP , SPUN S20S 3 12, SPUN SM25T 1 13, SPUN SM25T 3 13, SPUN H10S 3 21, SPUN NTP , SPUN SM25T 1 22, SPUN H10S 3 32, SPUN H20S 1 32, SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 1 32, SPUN SM25T 1 34,87 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 768 SPUN H10S 3 32, SPUN H20S 3 32, SPUN NTK , SPUN NTM , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 3 32, SPUN SM25T 1 34, SPUN NTK , SPUN NTP , SPUN NTP , SPUN S20S 3 32, SPUN SM25T 1 34, SPUN H20S 3 71, SPUN T NTP , SPUN T S20S 1 71, SPUN T SM25T 1 75, TCGT L KX , TCGT L KX , TCGT 16T304-1L KX , TCGT 16T304-1L N 2 77, TCGT 16T308-1L KX , TCGT 16T308-1L N 2 77, TCMT H10S 3 7, TCMT NTK25 3 8, TCMT NTM25 3 8, TCMT NTP15 3 8, TCMT NTP25 3 8, TCMT NTP35 1 8, TCMT SM25T 3 8, TCMT 16T304 H10S 3 14, TCMT 16T304 NTP , TCMT 16T304 NTP , TCMT 16T304 NTP , TCMT 16T304 SM25T 3 15, TCMT 16T308 NMP , TCMT 16T308 NTP , TCMT 16T308 NTP , TCMT 16T308 SM25T 3 15, TCMT 16T NTP , TCMT 16T NTP , TCMT H10S 3 21, TCMT NMP , TCMT NTM , TCMT NTP , TCMT NTP , TCMT NTP , TCMT SM25T 3 22, TEGN SM25T 3 12, TEGN H10S 3 11, TEGN SM25T 3 19, TNGN T SM25T 3 42, TNMA H10S 3 14, TNMA NTK , TNMA H10S 1 14, TNMA H20S 3 14, TNMA NTK , TNMA H20S 3 14, TNMA NTK ,25

13 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 827 TNMA H10S 3 20, TNMA H20S 3 20, TNMA NTK , TNMA NTK , TNMA NTP , TNMA H10S 3 20, TNMA H20S 3 20, TNMA H10S 3 20, TNMA H20S 3 20, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG H10S 3 14, TNMG H20S 3 14, TNMG N , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 14, TNMG SM25T 1 15, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG SM NTP , TNMG H10S 3 14, TNMG H15X 3 14, TNMG H20S 3 14, TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTM , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 14, TNMG SM25T 3 15, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG KC NTK , TNMG KC NTK , TNMG L NTM , TNMG L NTP , TNMG L NTP , TNMG MB N , TNMG MB N , TNMG MB NTM , TNMG MB NTM , TNMG MC N , TNMG MC N , TNMG MC NTM , TNMG MC NTM , TNMG PC N , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP ,12 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt. 886 TNMG PC NTP , TNMG R N , TNMG R NTM , TNMG R NTM , TNMG R NTP , TNMG R NTP , TNMG R SM25T 3 15, TNMG SM N , TNMG SM NTP , TNMG SM NTP , TNMG H10S 3 14, TNMG N , TNMG NTP , TNMG SM25T 3 15, TNMG KC NTK , TNMG L NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG R NTP , TNMG R NTP , TNMG SM N , TNMG SM NTP , TNMG H10S 1 20, TNMG H20S 3 20, TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG SM25T 3 21, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG H10S 1 20, TNMG H20S 3 20, TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTM , TNMG NTM , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 20, TNMG SM25T 3 21, TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG KC NTK , TNMG MC N , TNMG PC N , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG H10S 3 20, TNMG H20S 3 20, TNMG N , TNMG NTM , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 20, TNMG N ,41 11

14 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] TNMG NTP , TNMG KC NTK , TNMG MC N , TNMG PC N , TNMG PC NTP , TNMG PC NTP , TNMG N , TNMG NTK , TNMG NTP , TNMG NTP , TNMG S20S 3 20, TNMG NTP , TNMM NTK , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 14, TNMM SM25T 3 15, TNMM NTP , TNMM H10S 3 14, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM SM25T 3 15, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM L NTP , TNMM L NTP , TNMM R NTP , TNMM R NTP , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 14, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM H10S 3 20, TNMM H20S 3 20, TNMM N , TNMM NTM , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 20, TNMM SM25T 3 21, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM PD N , TNMM PD NTP , TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM S20S 3 20, TNMM SM25T 3 21, TNMM NTP , TNMM NTP , TNMM L NTP , TNMM L NTP , TNMM PD N , TNMM R NTM , TNMM R NTP , TNMM R NTP , TNMM NTP , TNMM NTP ,00 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt TNMX NTP , TNMX NTP , TNUN NTP , TNUN H10S 3 13, TNUN NTP , TNUN SM25T 1 14, TNUN H10S 3 13, TNUN NTK , TNUN NTK , TNUN NTP , TNUN NTK , TNUN NTP , TNUN SM25T 1 23, TNUN H10S 3 22, TNUN NTP , TNUN SM25T 3 23, TNUN NTP , TPAN 1603PPN N , TPAN 1603PPN SM25T 1 27, TPGN H10S 3 11, TPGN NTK , TPGN NTP , TPGN S20S 3 11, TPGN SM25T 1 11, TPGN H10S 3 11, TPGN H15X 3 11, TPGN NTP , TPGN SM25T 1 11, TPGN S20S 3 11, TPGN H10S 3 11, TPGN NTP , TPGN NTP , TPGN S20S 3 11, TPGN SM25T 3 12, TPGN H10S 3 11, TPGN H10S 1 14, TPGN H20S 3 14, TPGN NTP , TPGN S20S 3 14, TPGN SM25T 1 15, TPGN H10S 1 14, TPGN H15X 3 14, TPGN NTK , TPGN NTP , TPGN NTP , TPGN S20S 3 14, TPGN SM25T 1 15, TPGN H10S 3 14, TPGN H15X 3 14, TPGN H20S 3 14, TPGN NTP , TPGN S20S 3 14, TPGN SM25T 1 15, TPGN H10S 3 23, TPGN NTP , TPGN S20S 3 23, TPGN SM25T 3 25, TPGN H10S 3 23, TPGN NTP ,87

15 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 1063 TPGN S20S 3 23, TPGN SM25T 1 25, TPGN H20S 3 23, TPGN S20S 3 23, TPGN SM25T 3 25, TPGN H15X 3 23, TPGN NMP , TPGN SM25T 1 25, TPKN 1603PPL H10S 3 15, TPKN 1603PPL H15X 3 15, TPKN 1603PPL H20S 3 15, TPKN 1603PPL N , TPKN 1603PPL N , TPKN 1603PPL NMP , TPKN 1603PPL SM25T 3 16, TPKN 1603PPN NMP , TPKN 1603PPN SM25T 3 16, TPKN 1603PPR H10S 3 15, TPKN 1603PPR H15X 1 15, TPKN 1603PPR H20S 3 15, TPKN 1603PPR N , TPKN 1603PPR N , TPKN 1603PPR N , TPKN 1603PPR NMK , TPKN 1603PPR NMP , TPKN 1603PPR S20S 3 15, TPKN 1603PPR SM25T 1 16, TPKN 1603PPR N , TPKN 2204PDR H10S 3 23, TPKN 2204PDR H15X 3 23, TPKN 2204PDR H20S 3 23, TPKN 2204PDR N , TPKN 2204PDR N , TPKN 2204PDR NMP , TPKN 2204PDR SM25T 1 24, TPKN 2204PDTR N , TPKN 2204PDTR SM25T 3 24, TPKN 2204PPL N , TPKN 2204PPL N , TPKN 2204PPL SM25T 3 24, TPKN 2204PPN SM25T 3 24, TPKN 2204PPR H10S 1 23, TPKN 2204PPR H15X 1 23, TPKN 2204PPR H20S 1 23, TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR N , TPKN 2204PPR NMK , TPKN 2204PPR NMK , TPKN 2204PPR NMP , TPKN 2204PPR S20S 1 23, TPKN 2204PPR SM25T 1 24, TPKR 1603PPR-PR1 N , TPKR 1603PPR-PR1 N , TPKR 1603PPR-PR1 NMK , TPKR 1603PPR-PR1 SM25T 3 17, TPKR 1603PPR-PR1 N , TPKR 2204PDR-PR1 N ,37 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt TPKR 2204PDR-PR1 N , TPKR 2204PDR-PR1 NMK , TPKR 2204PDR-PR1 SM25T 1 25, TPKR 2204PDR-PR1 N , TPMR N , TPMR NTP , TPMR NTP , TPMR N , TPMR NTP , TPMR N , TPMR NTP , TPMR NTP , TPMR SM25T 3 12, TPMR N , TPMR NTP , TPMR NTP , TPUN H10S 3 7, TPUN NTK25 3 9, TPUN NTM35 3 9, TPUN NTP35 1 9, TPUN S20S 3 7, TPUN SM25T 1 8, TPUN NTP , TPUN SM25T 3 9, TPUN H10S 1 8, TPUN H15X 3 8, TPUN H20S 3 8, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 8, TPUN SM25T 1 9, TPUN H10S 3 8, TPUN NTK , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 8, TPUN SM25T 1 9, TPUN H10S 1 11, TPUN H15X 3 11, TPUN H20S 3 11, TPUN N , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 11, TPUN SM25T 1 12, TPUN H10S 1 11, TPUN H15X 3 11, TPUN H20S 1 11, TPUN N , TPUN NTK , TPUN NTM ,52 13

16 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 11, TPUN SM25T 1 12, TPUN H10S 3 11, TPUN H20S 3 11, TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 11, TPUN SM25T 1 12, TPUN H10S 3 11, TPUN NTP , TPUN SM25T 1 12, TPUN H10S 3 20, TPUN H20S 3 20, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 20, TPUN SM25T 1 21, TPUN H10S 1 20, TPUN H15X 3 20, TPUN H20S 1 20, TPUN N , TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 1 20, TPUN SM25T 1 21, TPUN H10S 3 20, TPUN H20S 3 20, TPUN NTK , TPUN NTM , TPUN NTP , TPUN NTP , TPUN S20S 3 20, TPUN SM25T 1 21, TPUN NTP , TPUN SM25T 1 21, TPUN H10S 3 53, TPUN H20S 3 53, TPUN T NTP , TPUN T S20S 3 53, TPUN T SM25T 1 56, VBMT NTK , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT NTK , VBMT NTK , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT NTP , VBMT H15X 3 27, VBMT MC N ,48 1 dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt VBMT MC NTM , VBMT MC NTM , VBMW NTK , VCGT L KX , VCGT L KX , VCGT L KX , VCGT L N 2 66, VCGT L KX , VCGT L N 2 66, VCGT L KX , VCGT L KX , VCGT L N 2 85, VCGT L KX , VCGT L N 2 85, VCGT L N 2 85, VNMG PC N , VNMG PC NTP , VNMG PC NTP , VNMG NTP , VNMG NTP , VNMG PC N , VNMG PC NTP , VNMG PC NTP , WCMT 06T308 NTP , WCMX N , WCMX NMK , WCMX N , WCMX NMK , WCMX N , WCMX NMK , WCMX 06T308 N , WCMX 06T308 NMK , WCMX N , WNMA H10S 3 19, WNMA NTK , WNMA NTK , WNMG KC NTK , WNMG PB N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG KC NTK , WNMG PB N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG NTP , WNMG MC N , WNMG MC N , WNMG MC NTM , WNMG PB N , WNMG PB NTP , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG NTK , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG SM25T 3 20,53

17 P YTKI WIELOOSTRZOWE L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] L.p. Oznaczenie Gatunek Kat. Cena [z ] 1299 WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG KC NTK , WNMG KC NTK , WNMG MB N , WNMG MB N , WNMG MB NTM , WNMG MB NTM , WNMG MC N , WNMG MC N , WNMG MC NTM , WNMG MC NTM , WNMG PB N , WNMG PB NTP , WNMG PC N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG SM N , WNMG SM NTP , WNMG SM NTP , WNMG NTP , WNMG NTP , WNMG PC N , WNMG PC N , WNMG PC NTP , WNMG PC NTP , WNMG SM N , WNMG SM NTP , X L OR , X R OR , X L OR , X R OR , X L OR , X R OR , X L OR , X R OR , X L OR , X R OR , X R OR , X L OR , X R OR , X L OR , X R OR , X L OR , X R OR , X R100L OR , X R100R OR , X R150L OR , X R150R OR , X61 09T3 415L OR , X61 09T3 415L OR , X61 09T3 515L OR , X61 09T3 515R OR , X61 09T3 R200L OR , X61 09T3 R200R OR , X61 09T3 R250L OR , X61 09T3 R250L OR , X61 09T3 R250R OR , X V-N PX , X V-L PX , X V-N PX , X V-R PX , X V-MS02 PX , X V-N PX , X V-R S4 2 67, X V-S PX , X V-S S4 2 67, X V-VS PX , X V-VS S4 2 61, X V-L OR , X V-MS02 PX , X V-R S4 2 71, X V-S PX , X V-S S4 2 67, X V-VS PA , X V-VS PX , X V-MS04 PX , X V-N S4 2 83, X V-S S4 2 82, X V-VS PX , X V-N PX , X V-S PX , ZP 1000ER , ZP 1200ER , ZP 1600ER , ZP 1600ER , ZP 1600ER , ZP 2000ER , ZP 2000ER , ZP 2000ER , ZP 2500ER , ZP 2500ER , ZP 3200ER , ZP 3200ER , ZP 3200ER , ZP 4000ER , ZP 5000ER , dostawa w ciàgu 2 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 2 dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, min. iloêç 10 szt. 3 termin dostawy wg oferty, min. iloêç szt.

18 16 Notatki

19 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] No e P61 do rowkowania + cz Êci zamienne 17 1 P61.SFL 2020K-06 Nó P61 494,25 2 P61.SFL 2525M-06 Nó P61 533,59 3 P61.SFR 1616H-06 Nó P61 494,25 4 P61.SFR 2020K-06 Nó P61 494,25 5 P61.SFR 2020K-09 Nó P61 589,16 6 P61.SFR 2525M-06 Nó P61 533,59 7 P61.SFR 2525M-09 Nó P61 592,47 8 P61.SGL-0012M-06 Nó P61 494,25 9 P61.SGL-A-0016M-06 Nó P61 494,25 10 P61.SGL-A-0020P-06 Nó P61 553,14 11 P61.SGL-A-0025R-06 Nó P61 628,54 12 P61.SGL-A-0032T-06 Nó P61 782,29 13 P61.SGR-0012M-06 Nó P61 494,25 14 P61.SGR-A-0016M-06 Nó P61 494,25 15 P61.SGR-A-0020P-06 Nó P61 553,14 16 P61.SGR-A-0020P-09 Nó P61 569,44 17 P61.SGR-A-0025R-06 Nó P61 628,54 18 P61.SGR-A-0032T-06 Nó P61 782,29 19 KIT Zestaw no y P ,96 20 KIT Zestaw no y P ,53 21 TORX-P-M2,5X6/7 Âruba 18,30 22 PZ61-09L P ytka podporowa 95,04 23 PZ61-09R P ytka podporowa 95,04 24 UNI Klucz 17,95 No e P92 do rowkowania z roztaczaniem + cz Êci zamienne 25 P92.CGL-A-0016P-30CV Nó P92 591,93 26 P92.CGL-A-0020R-30V Nó P92 618,75 27 P92.CGL-A-0025R-30V Nó P92 742,49 28 P92.CGL-A-0025R-40V Nó P92 742,49 29 P92.CGL-A-0032S-40V Nó P92 909,78 30 P92.CGL-A-0040T-40V Nó P ,16 31 P92.CGR-0012M-30CV Nó P92 571,86 32 P92.CGR-A-0016P-30CV Nó P92 591,93 33 P92.CGR-A-0020R-30V Nó P92 618,75 34 P92.CGR-A-0025R-30V Nó P92 742,49 35 P92.CGR-A-0025R-40V Nó P92 742,49 36 P92.CGR-A-0032S-30V Nó P92 909,78 37 P92.CGR-A-0032S-40V Nó P92 909,78 38 P92.CGR-A-0040T-40V Nó P ,16 39 P92.CGR-A-0040T-50V Nó P ,35 40 P92.CXCBL 2020M-30V Nó P92 554,05 41 P92.CXCBL 2020M-40V Nó P92 554,05 42 P92.CXCBL 2020M-50V Nó P92 554,05 43 P92.CXCBL 2525M-30V Nó P92 587,81 44 P92.CXCBL 2525M-40V Nó P92 587,81 45 P92.CXCBL 2525N-50V Nó P92 587,81 46 P92.CXCBR 2020M-30V Nó P92 554,05 47 P92.CXCBR 2020M-40V Nó P92 554,05 48 P92.CXCBR 2020M-50V Nó P92 554,05 49 P92.CXCBR 2525M-30V Nó P92 587,81 50 P92.CXCBR 2525M-40V Nó P92 587,81 51 P92.CXCBR 2525N-50V Nó P92 587,81 52 P92.S-CXCBL 1212-K20V Nó P92 521,79 53 P92.S-CXCBL 1612-K20V Nó P92 548,56 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

20 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] P92.S-CXCBL 2020-K20V Nó P92 554,05 55 P92.S-CXCBL 2525-M20V Nó P92 646,98 56 P92.S-CXCBR 0808-K20V Nó P92 581,63 57 P92.S-CXCBR 1010-K20V Nó P92 521,79 58 P92.S-CXCBR 1212-K20V Nó P92 521,79 59 P92.S-CXCBR 1612-K20V Nó P92 548,56 60 P92.S-CXCBR 2020-K20V Nó P92 554,05 61 P92.2-CXCLC-2020M-30V Nó P92 554,05 62 P92.2-CXCLC-2525N-40V Nó P92 587,81 63 P92.2-CXCLD-2020M-30V Nó P92 554,05 64 P92.2-CXCLD-2525N-30V Nó P92 554,05 65 P92.2-CXCLD-2525N-40V Nó P92 587,81 66 P92.2-CXCRC-2020M-30V Nó P92 554,05 67 P92.2-CXCRC-2020M-40V Nó P92 554,05 68 P92.2-CXCRC-2525N-30V Nó P92 587,81 69 P92.2-CXCRC-2525N-40V Nó P92 587,81 70 P92.2-CXCRD-2020M-30V Nó P92 554,05 71 P92.2-CXCRD-2525N-30V Nó P92 587,81 72 P92.2-CXCRD-2525N-40V Nó P92 587,81 73 P92.90-CXCLD-2525N-30V Nó P92 587,81 74 P92.90-CXCLD-2525N-40V Nó P92 587,81 75 P92.90-CXCRD-2525N-30V Nó P92 587,81 76 P92.90-CXCRD-2525N-40V Nó P92 587,81 77 C92-LD Wk adka 548,58 78 C92-LD Wk adka 548,58 79 C92-LD Wk adka 548,58 80 C92-LD Wk adka 548,58 81 C92-LD Wk adka 548,58 82 C92-LD Wk adka 548,58 83 C92-LD Wk adka 548,58 84 C92-LD Wk adka 548,58 85 C92-LD Wk adka 548,58 86 C92-LD Wk adka 548,58 87 C92-LD Wk adka 548,58 88 C92-LD Wk adka 548,58 89 C92-LD Wk adka 548,58 90 C92-RC Wk adka 548,58 91 C92-RC Wk adka 548,58 92 C92-RC Wk adka 548,58 93 C92-RC Wk adka 548,58 94 C92-RC Wk adka 548,58 95 C92-RC Wk adka 548,58 96 C92-RC Wk adka 548,58 97 C92-RC Wk adka 548,58 98 C92-RC Wk adka 548,58 99 C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, C92-RD Wk adka 548, UNI Klucz 18,69 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

21 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 113 UNI Klucz 20, UNI 5931 M4*10 Âruba 6, UNI 5931 M4*12 Âruba 1, UNI 5931 M4*16 Âruba 1, UNI 5931 M4*8 Âruba 0, UNI 5931 M5*10 Âruba 6, UNI 5931 M5*12 Âruba 1, UNI 5931 M6*16 Âruba 1, UNI 5931 M6*20 Âruba 1, UNI 5931 M6*25 Âruba 1,61 19 Frezy tarczowe NFTs + cz Êci zamienne 123 NFTs Frez tarczowy 1 079, NFTs Frez tarczowy 1 079, NFTs Frez tarczowy 1 079, NFTs Frez tarczowy 1 298, NFTs Frez tarczowy 1 298, NFTs Frez tarczowy 1 298, NFTs Frez tarczowy 1 531, NFTs Frez tarczowy 1 531, NFTs Frez tarczowy 1 531, NFTs Frez tarczowy 1 531, NFTs Frez tarczowy 1 531, NFTs Frez tarczowy 1 531, NFTs Frez tarczowy 1 833, NFTs Frez tarczowy 1 833, NFTs Frez tarczowy 1 833, NFTs Frez tarczowy 2 241, NFTs Frez tarczowy 2 241, NFTs Frez tarczowy 2 241, NFTs Frez tarczowy 2 932, NFTs Frez tarczowy 2 932, Z Zabierak 388, Z Zabierak 402, Z Zabierak 423,53 Przecinaki listwowe XLCFN + cz Êci zamienne 146 XLCFN 1902G22 Przecinak listwowy 153, XLCFN 2602J22-FX Przecinak listwowy 175, XLCFN 2603J31-FX Przecinak listwowy 155, XLCFN 2604J41-FX Przecinak listwowy 155, XLCFN 3202M22-FX Przecinak listwowy 172, XLCFN 3203M31-FX Przecinak listwowy 156, XLCFN 3204M41-FX Przecinak listwowy 152, XLCFN 3205M51-FX Przecinak listwowy 155, SBN Imak blokowy 306, SBN Imak blokowy 328, SBN Imak blokowy 360, SBN Imak blokowy 374, SBN Imak blokowy 408,41 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

22 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 20 G owice frezarskie Quadri i Eco45 + cz Êci zamienne 159 GQ-12/ CM3-5-R Frez trzpieniowy ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-12/ AL-R G owica ECO , GQ-15/ AS-R G owica ECO , GQ-15/ AS-R G owica ECO , GQ-15/ AS-R G owica ECO , GQ-15/ AL-R G owica ECO , GQ-15/ AL-R G owica ECO , OC-12/ CM3-5-R Frez trzpieniowy Quadri 2 078, OC-12/ QCC-5-R Frez trzpieniowy Quadri 1 979, OC-12/ QWC-5-R Frez trzpieniowy Quadri 2 005, OC-12/ AL-R G owica Quadri 2 002, OC-12/ CM3-5-R Frez trzpieniowy Quadri 2 182, OC-12/ QCC-5-R Frez trzpieniowy Quadri 2 078, OC-12/ QWC-5-R Frez trzpieniowy Quadri 2 078, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 2 310, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 2 310, OC-12/ AL-R G owica Quadri 2 744, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 2 744, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 2 744, OC-12/ AL-R G owica Quadri 3 244, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 3 244, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 3 470, OC-12/ AL-R G owica Quadri 3 803, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 3 803, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 4 114, OC-12/ AL-R G owica Quadri 4 814, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 4 814, OC-12/ ALC-R G owica Quadri 4 814, OC-12/ AL-R G owica Quadri 6 296, OC-15/ ASC-R G owica Quadri 3 244, OC-15/ ASC-R G owica Quadri 3 803, CA-045-R-1814D 15 Wk adka 639, CA-S45R-1814-F15 Wk adka 639, Âruba 6, Klucz 21, DDR 2098 Smar 101, DDS 0463 Smar 16, DVC 1443 Âruba 52, DVC 2101 Âruba 19, DVC 2102 Âruba 8, DVC 2103 Âruba 5, DVF 1686 Âruba 33, DVF 2097 Âruba 15, DMP 2099 Klucz 70, DVZ 1715 Âruba 44,25 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

23 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] Cz Êci zamienne do frezów SR DVF 3133 Âruba 22, DVF 0089 Âruba 10, DVF 2394 Âruba 10, DVF 2655 Âruba 27, DVF 2396 Âruba 11, DVF 2193 Âruba 67, DVF 2564 Âruba 16, DVF 2507 Âruba 19, DVF 2097 Âruba 15, DVF 2447 Âruba 27, DAN 2391 P ytka podporowa 125, TX 208 PLUS Klucz 70, TX 208 PLUS Klucz 73, TX 215 PLUS Klucz 97, DMP 3125 Klucz 93, TX 210 PLUS Klucz 73, DMP 3139 Klucz 81, DMP 2099 Klucz 70, DMP 2514 Klucz 120, TX 206 PLUS Klucz 39, DDR 0470 Smar 53, DDR 0649 Smar 42, DDR 2194 Smar 136, DDR 2397 Smar 33, DDR 2448 Smar 101, DMP 2216 Klucz 70,09 No e do toczenia wewn trznego 236 A08H-SCLCL 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A08H-SCLCR 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A10K-SCLCL 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A10K-SCLCR 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A10K-SDUCL 07 Nó do toczenia wewn trznego 444, A10K-SDUCR 07 Nó do toczenia wewn trznego 444, A12M-SCLCL 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A12M-SDUCL 07 Nó do toczenia wewn trznego 444, A12M-STFCL 11-B1 Nó do toczenia wewn trznego 442, A12M-STFCR 11-B1 Nó do toczenia wewn trznego 442, A16R-SCLCL 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SCLCR 06 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SCLCL 09 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SCLCR 09 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SDUCL 07 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SDUCR 07 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SSKCL 09 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SSKCR 09 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-STFCL 11-B1 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-STFCR 11-B1 Nó do toczenia wewn trznego 444, A16R-SVQBL 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 450, A16R-SVQBR 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 450, A16R-SVUBL 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 450, A16R-SVUBR 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 450, A20S-MWLNL 06 Nó do toczenia wewn trznego 888, A20S-MWLNR 06 Nó do toczenia wewn trznego 888, A20S-SCLCL 09 Nó do toczenia wewn trznego 541,00 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

24 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] A20S-SCLCR 09 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-SDUCL 11 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-SDUCR 11 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-SSKCL 09 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-SSKCR 09 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-STFCL 11-B1 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-STFCR 11-B1 Nó do toczenia wewn trznego 541, A20S-SVQBL 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 603, A20S-SVQBR 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 603, A20S-SVUBL 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 603, A20S-SVUBR 11-EB1 Nó do toczenia wewn trznego 603, A25T-MWLNL 06 Nó do toczenia wewn trznego 966, A25T-MWLNL 08 Nó do toczenia wewn trznego 966, A25T-MWLNR 06 Nó do toczenia wewn trznego 966, A25T-MWLNR 08 Nó do toczenia wewn trznego 966, A25T-SCLCL 09 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SCLCL 12 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SCLCR 09 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SCLCR 12 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SDUCL 11 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SDUCR 11 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SSKCL 12 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SSKCR 12 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-STFCL 16 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-STFCR 16 Nó do toczenia wewn trznego 622, A25T-SVQBL 11-DB1 Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVQBL 16-D Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVQBR 11-DB1 Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVQBR 16-D Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVUBL 11-DB1 Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVUBL 16-D Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVUBR 11-DB1 Nó do toczenia wewn trznego 888, A25T-SVUBR 16-D Nó do toczenia wewn trznego 888, A32T-SCLCL 12 Nó do toczenia wewn trznego 865, A32T-SCLCR 12 Nó do toczenia wewn trznego 865, A32T-SSKCL 12 Nó do toczenia wewn trznego 865, A32T-SSKCR 12 Nó do toczenia wewn trznego 865, A32T-STFCL 16 Nó do toczenia wewn trznego 865, A32T-STFCR 16 Nó do toczenia wewn trznego 865, A32T-SVQBL 16 Nó do toczenia wewn trznego 964, A32T-SVQBR 16 Nó do toczenia wewn trznego 964, A32T-SVUBL 16 Nó do toczenia wewn trznego 964, A32T-SVUBR 16 Nó do toczenia wewn trznego 964, A32U-MWLNL 06 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, A32U-MWLNL 08 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, A32U-MWLNR 06 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, A32U-MWLNR 08 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, A40T-SCLCL 12 Nó do toczenia wewn trznego 988, A40T-SCLCR 12 Nó do toczenia wewn trznego 988, A40T-STFCL 16 Nó do toczenia wewn trznego 988, A40T-STFCR 16 Nó do toczenia wewn trznego 988, A40T-SVQBL 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 085, A40T-SVQBR 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 085, A40V-MWLNL 08 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, A40V-MWLNR 08 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, A50W-MWLNL 08 Nó do toczenia wewn trznego 1 370, A50W-MWLNR 08 Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S25T-PCLNL 12 Nó do toczenia wewn trznego 966, S25T-PCLNR 12 Nó do toczenia wewn trznego 966,00 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

25 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 322 S25T-PSKNL 12 Nó do toczenia wewn trznego 966, S25T-PSKNR 12 Nó do toczenia wewn trznego 966, S25T-PTFNL 16-W Nó do toczenia wewn trznego 966, S25T-PTFNR 16-W Nó do toczenia wewn trznego 966, S32U-CKUNL 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 120, S32U-CKUNR 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 120, S32U-PCLNL 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, S32U-PCLNR 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, S32U-PSKNL 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, S32U-PSKNR 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 010, S32U-PTFNL 16-W Nó do toczenia wewn trznego 1 010, S32U-PTFNR 16-W Nó do toczenia wewn trznego 1 010, S40V-CKUNL 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 240, S40V-CKUNR 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 240, S40V-MVUNL 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 240, S40V-MVUNR 16 Nó do toczenia wewn trznego 1 240, S40V-PCLNL 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PCLNR 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PDUNL 15 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PDUNR 15 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PSKNL 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PSKNR 12 Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PTFNL 16-W Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PTFNL 22-W Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PTFNR 16-W Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S40V-PTFNR 22-W Nó do toczenia wewn trznego 1 125, S50W-PCLNL 19 Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PCLNR 19 Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PDUNL 15 Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PDUNR 15 Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PTFNL 16-W Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PTFNL 22-W Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PTFNR 16-W Nó do toczenia wewn trznego 1 370, S50W-PTFNR 22-W Nó do toczenia wewn trznego 1 370,00 23 No e do toczenia zewn trznego 356 L Nó do toczenia zewn trznego 496, L Nó do toczenia zewn trznego 534, R Nó do toczenia zewn trznego 496, R Nó do toczenia zewn trznego 534, MSSNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, MSSNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, MSSNL 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, MSSNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, MSSNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, MSSNR 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, MTENN 2525M 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 369, MTENN 3225P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MTENN 3232P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 496, MTGNL 2525M 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 369, MTGNL 3225P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MTGNL 3232P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 496, MTGNR 2525M 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 369, MTGNR 3225P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MTGNR 3232P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 496, MTJNL 2020K 16M1 Nó do toczenia zewn trznego 350, MTJNL 2525M 16M1 Nó do toczenia zewn trznego 369, MTJNL 2525M 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 369,00 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

26 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] MTJNL 3225P 16M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MTJNL 3225P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MTJNR 2020K 16M1 Nó do toczenia zewn trznego 350, MTJNR 2525M 16M1 Nó do toczenia zewn trznego 369, MTJNR 2525M 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 369, MTJNR 3225P 16M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MTJNR 3225P 22M1 Nó do toczenia zewn trznego 408, MWLNL 2020K 06 Nó do toczenia zewn trznego 350, MWLNL 2020K 08 Nó do toczenia zewn trznego 350, MWLNL 2525M 06 Nó do toczenia zewn trznego 369, MWLNL 2525M 08 Nó do toczenia zewn trznego 369, MWLNL 3225P 08 Nó do toczenia zewn trznego 408, MWLNR 2020K 06 Nó do toczenia zewn trznego 350, MWLNR 2020K 08 Nó do toczenia zewn trznego 350, MWLNR 2525M 06 Nó do toczenia zewn trznego 369, MWLNR 2525M 08 Nó do toczenia zewn trznego 369, MWLNR 3225P 08 Nó do toczenia zewn trznego 408, N Nó do toczenia zewn trznego 350, N Nó do toczenia zewn trznego 369, N Nó do toczenia zewn trznego 408, N Nó do toczenia zewn trznego 496, N Nó do toczenia zewn trznego 664, PCBNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PCBNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PCBNL 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PCBNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PCBNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PCBNR 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PCLNL 1616H 12-M Nó do toczenia zewn trznego 314, PCLNL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PCLNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PCLNL 2525M 19 Nó do toczenia zewn trznego 369, PCLNL 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PCLNL 3225P 19 Nó do toczenia zewn trznego 408, PCLNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PCLNL 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PCLNR 1616H 12-M Nó do toczenia zewn trznego 314, PCLNR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PCLNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PCLNR 2525M 19 Nó do toczenia zewn trznego 369, PCLNR 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PCLNR 3225P 19 Nó do toczenia zewn trznego 408, PCLNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PCLNR 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PDJNL 2020K 15 Nó do toczenia zewn trznego 350, PDJNL 2525M 15 Nó do toczenia zewn trznego 369, PDJNL 3225P 15 Nó do toczenia zewn trznego 408, PDJNR 2020K 15 Nó do toczenia zewn trznego 350, PDJNR 2525M 15 Nó do toczenia zewn trznego 369, PDJNR 3225P 15 Nó do toczenia zewn trznego 408, PRGCL 2020K 10 Nó do toczenia zewn trznego 350, PRGCL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PRGCL 2525M 10 Nó do toczenia zewn trznego 369, PRGCL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PRGCL 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PRGCL 3232P 20 Nó do toczenia zewn trznego 496, PRGCL 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PRGCR 2020K 10 Nó do toczenia zewn trznego 350, PRGCR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350,00 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

27 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 437 PRGCR 2525M 10 Nó do toczenia zewn trznego 369, PRGCR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PRGCR 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PRGCR 3232P 20 Nó do toczenia zewn trznego 496, PRGCR 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PRGNL 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 350, PRGNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PRGNL 3225P 15 Nó do toczenia zewn trznego 408, PRGNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PRGNL 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PRGNR 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 350, PRGNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 396, PRGNR 3225P 15 Nó do toczenia zewn trznego 408, PRGNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PRGNR 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSBNL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSBNL 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 353, PSBNL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSBNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSBNL 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSBNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSBNL 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSBNL 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSBNL 5050T 25 Nó do toczenia zewn trznego 998, PSBNR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSBNR 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 353, PSBNR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSBNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSBNR 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSBNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSBNR 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSBNR 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSBNR 5050T 25 Nó do toczenia zewn trznego 998, PSDNN 1010E 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSDNN 1212F 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSDNN 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSDNN 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSDNN 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSDNN 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSDNN 3225P 19 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSDNN 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSDNN 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSKNL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSKNL 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSKNL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSKNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSKNL 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSKNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSKNL 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSKNL 5050T 25 Nó do toczenia zewn trznego 998, PSKNR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSKNR 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSKNR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSKNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSKNR 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSKNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSKNR 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSKNR 5050T 25 Nó do toczenia zewn trznego 998, PSRNL 1212F 09 Nó do toczenia zewn trznego 314,00 25 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

28 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] PSRNR 1212F 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSSNL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSSNL 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSSNL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSSNL 2525M 09 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSSNL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSSNL 2525M 15 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSSNL 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSSNL 3225P 15 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSSNL 3232P 15 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSSNL 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSSNL 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSSNL 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSSNR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 314, PSSNR 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSSNR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 350, PSSNR 2525M 09 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSSNR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSSNR 2525M 15 Nó do toczenia zewn trznego 369, PSSNR 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSSNR 3225P 15 Nó do toczenia zewn trznego 408, PSSNR 3232P 15 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSSNR 3232P 19 Nó do toczenia zewn trznego 496, PSSNR 4040S 19 Nó do toczenia zewn trznego 664, PSSNR 4040S 25 Nó do toczenia zewn trznego 664, PTDNL 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTDNR 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTFNL 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 314, PTFNL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 350, PTFNL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTFNL 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTFNL 3225P 22 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTFNL 3232P 22 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTFNL 3232P 27 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTFNL 4040S 27 Nó do toczenia zewn trznego 664, PTFNR 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 314, PTFNR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 350, PTFNR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTFNR 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTFNR 3225P 22 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTFNR 3232P 22 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTFNR 3232P 27 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTFNR 4040S 27 Nó do toczenia zewn trznego 664, PTGNL 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 314, PTGNL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 350, PTGNL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTGNL 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTGNL 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTGNL 3225P 22 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTGNL 3232P 22 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTGNL 3232P 27 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTGNL 4040S 27 Nó do toczenia zewn trznego 664, PTGNR 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 314, PTGNR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 350, PTGNR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTGNR 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTGNR 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTGNR 3225P 22 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTGNR 3232P 22 Nó do toczenia zewn trznego 496,00 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

29 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 555 PTGNR 3232P 27 Nó do toczenia zewn trznego 496, PTGNR 4040S 27 Nó do toczenia zewn trznego 664, PTTNL 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 314, PTTNL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 350, PTTNL 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTTNL 3225P 22 Nó do toczenia zewn trznego 408, PTTNR 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 314, PTTNR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 350, PTTNR 2525M 22 Nó do toczenia zewn trznego 369, PTTNR 3225P 22 Nó do toczenia zewn trznego 408, SCLCL 0808K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCL 1010K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCL 1212F 09-M Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCL 1212K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCL 1616K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCL 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 382, SCLCL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 382, SCLCL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SCLCR 0808K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCR 1010K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCR 1212F 09-M Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCR 1212K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCR 1616K 06-S Nó do toczenia zewn trznego 340, SCLCR 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 382, SCLCR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 382, SCLCR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SDJCL 1010E 07 Nó do toczenia zewn trznego 340, SDJCL 1212F 07 Nó do toczenia zewn trznego 340, SDJCL 1616H 07 Nó do toczenia zewn trznego 340, SDJCL 2020K 07 Nó do toczenia zewn trznego 382, SDJCL 2020K 11 Nó do toczenia zewn trznego 382, SDJCL 2525M 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SDJCR 1010E 07 Nó do toczenia zewn trznego 340, SDJCR 1212F 07 Nó do toczenia zewn trznego 340, SDJCR 1616H 07 Nó do toczenia zewn trznego 340, SDJCR 2020K 07 Nó do toczenia zewn trznego 382, SDJCR 2020K 11 Nó do toczenia zewn trznego 382, SDJCR 2525M 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SRDCL 2020K 06-A Nó do toczenia zewn trznego 382, SRDCL 2020K 08-A Nó do toczenia zewn trznego 382, SRDCL 2525M 08-A Nó do toczenia zewn trznego 402, SRDCL 3225P 06-A Nó do toczenia zewn trznego 441, SRDCL 3225P 08-A Nó do toczenia zewn trznego 441, SRDCN 1212F 06 Nó do toczenia zewn trznego 340, SRDCN 1616H 08 Nó do toczenia zewn trznego 340, SRDCN 2020K 10-A Nó do toczenia zewn trznego 382, SRDCN 2525M 10-A Nó do toczenia zewn trznego 402, SRDCN 2525M 12-A Nó do toczenia zewn trznego 402, SRDCN 3225P 12-A Nó do toczenia zewn trznego 441, SRDCR 2020K 06-A Nó do toczenia zewn trznego 382, SRDCR 2020K 08-A Nó do toczenia zewn trznego 382, SRDCR 2525M 08-A Nó do toczenia zewn trznego 402, SRDCR 3225P 06-A Nó do toczenia zewn trznego 441, SRDCR 3225P 08-A Nó do toczenia zewn trznego 441, SRSCL 2020K 10 Nó do toczenia zewn trznego 382, SRSCL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SRSCL 3225P 06 Nó do toczenia zewn trznego 441,00 27 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

30 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] SRSCL 3225P 08 Nó do toczenia zewn trznego 441, SRSCL 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 441, SRSCR 2020K 10 Nó do toczenia zewn trznego 382, SRSCR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SRSCR 3225P 06 Nó do toczenia zewn trznego 441, SRSCR 3225P 08 Nó do toczenia zewn trznego 441, SRSCR 3225P 12 Nó do toczenia zewn trznego 441, SSBCL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SSBCL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 382, SSBCL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SSBCR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SSBCR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 382, SSBCR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SSDCL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SSDCL 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 382, SSDCL 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 382, SSDCL 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SSDCN 1212F 09-M Nó do toczenia zewn trznego 340, SSDCN 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SSDCR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SSDCR 2020K 09 Nó do toczenia zewn trznego 382, SSDCR 2020K 12 Nó do toczenia zewn trznego 382, SSDCR 2525M 12 Nó do toczenia zewn trznego 402, SSKCL 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, SSKCR 1616H 09 Nó do toczenia zewn trznego 340, STDCL 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STDCL 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STDCR 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STDCR 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STFCL 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STFCL 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STFCL 2020K 11-A Nó do toczenia zewn trznego 382, STFCL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 382, STFCL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 402, STFCR 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STFCR 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STFCR 2020K 11-A Nó do toczenia zewn trznego 382, STFCR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 382, STFCR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 402, STGCL 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STGCL 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STGCL 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 340, STGCL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 382, STGCL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 402, STGCR 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STGCR 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STGCR 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 340, STGCR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 382, STGCR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 402, STJCL 1010K 11-S Nó do toczenia zewn trznego 340, STJCL 1212K 11-S Nó do toczenia zewn trznego 340, STJCL 1616K 11-S Nó do toczenia zewn trznego 340, STJCR 1010K 11-S Nó do toczenia zewn trznego 340, STJCR 1212K 11-S Nó do toczenia zewn trznego 340, STJCR 1616K 11-S Nó do toczenia zewn trznego 340, STTCL 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STTCL 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 340, STTCL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 382, STTCL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 402,00 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

31 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] 673 STTCR 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 340, STTCR 1616H 16 Nó do toczenia zewn trznego 340, STTCR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 382, STTCR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVHBL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVHBL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVHBL 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 522, SVHBR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVHBR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVHBR 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 522, SVJBL 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVJBL 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVJBL 2020K 11 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVJBL 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVJBL 2525M 11 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVJBL 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVJBL 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 522, SVJBR 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVJBR 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVJBR 2020K 11 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVJBR 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVJBR 2525M 11 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVJBR 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVJBR 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 522, SVVBN 1212F 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVVBN 1616H 11 Nó do toczenia zewn trznego 402, SVVBN 2020K 11 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVVBN 2020K 16 Nó do toczenia zewn trznego 454, SVVBN 2525M 11 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVVBN 2525M 16 Nó do toczenia zewn trznego 489, SVVBN 3225P 16 Nó do toczenia zewn trznego 522,00 29 Cz Êci zamienne do oprawek tokarskich P ytka podporowa 26, P ytka podporowa 45, Klucz 9, Klucz 11, Klin z dociskiem 62, Klin z dociskiem 62, Dêwignia 74, Dêwignia 74, Dêwignia 76, Zacisk 58, Zacisk 58, Spr yna i ko ek 6, Spr yna 0, Âruba 20, M P ytka podporowa 31, M P ytka podporowa 73, M P ytka podporowa 31, M P ytka podporowa 31, Klucz 1, Klucz 2, Klucz 1, M Âruba 10, Âruba 12, M Âruba 23, Âruba 22,90 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

32 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] Âruba 34, Âruba 7, Âruba 13, Âruba 36, Âruba 8, M Dêwignia 42, M Dêwignia 43, M Dêwignia 65, M Dêwignia 56, M Dêwignia 88, M Dêwignia 46, M Dêwignia 39, M Dêwignia 148, M P ytka podporowa 31, M P ytka podporowa 73, M P ytka podporowa 150, M Podk adka 74, P ytka podporowa 46, Âruba 13, Tuleja spr ysta 1, Tuleja spr ysta 5, Tuleja spr ysta 5, Tuleja spr ysta 5, Tuleja spr ysta 3, Tuleja spr ysta 3, Tuleja spr ysta 11, P ytka podporowa 21, M P ytka podporowa 26, M P ytka podporowa 57, M P ytka podporowa 122, M P ytka podporowa 49, Dêwignia 55, Dêwignia 51, Dêwignia 62, P ytka podporowa 21, P ytka podporowa 24, P ytka podporowa 63, P ytka podporowa 117, M P ytka podporowa 26, M P ytka podporowa 35, M P ytka podporowa 65, Klin z dociskiem 87, Klin z dociskiem 87, Klin z dociskiem 107, Ko ek 31, Ko ek 38, Ko ek 53, P ytka podporowa 31, P ytka podporowa 74, P ytka podporowa 171, Klucz 2, Klucz 3, Klucz 5, Âruba 2, Âruba 1, Âruba 1, Âruba 2, Âruba 3, Âruba 3,50 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

33 NARZ DZIA SK ADANE L.p. Oznaczenie Nazwa Cena [z ] Âruba 19, M Âruba 6, Dêwignia 41, Dêwignia 73, Ko ek 18, Ko ek 18, Ko ek 32, Ko ek 27, Ko ek 26, Ko ek 35, P ytka podporowa 21, P ytka podporowa 24, P ytka podporowa 18, P ytka podporowa 31, P ytka podporowa 22, P ytka podporowa 34, P ytka podporowa 15, P ytka podporowa 42, P ytka podporowa 35, P ytka podporowa 35, P ytka podporowa 42, P ytka podporowa 15, P ytka podporowa 31, Klin z dociskiem 112, Klin z dociskiem 145, Dêwignia 17, Âruba 7, Âruba 7, Âruba 11, Âruba 19, Âruba p ytki podporowej 17, Âruba p ytki podporowej 25, Âruba 7, Âruba 5, Âruba 12, Âruba 9, Âruba 9, Âruba 12, Âruba 16, Klucz 42, Klucz 42, Klucz 38, Klucz 24, Klucz 24, L Podk adka 41, R Podk adka 41, MC-12 Docisk 60, MN-34L Ko ek 32, MS-510 Âruba 13, MVN-322 P ytka podporowa 30,30 31 Dostawa w ciàgu 5-10 dni roboczych, cena dla 1 szt.

34 GATUNKI DO TOCZENIA 32 GATUNKI POKRYWANE DO TOCZENIA: Zakres Typ Nazwa ISO pokrycia NTP15 P01-P30 CVD Zastosowanie Gatunek pokrywany, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej stali i staliwa przy du ych pr dkoêciach skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà temperatur skrawania. NTP25 P10-P35 CVD Uniwersalny gatunek pokrywany do wysoko wydajnej obróbki od Êredniej do lekko zgrubnej stali w niekorzystnych warunkach, odznaczajàcy si du ym bezpieczeƒstwem kraw dzi skrawajàcej. NTP35 P20-P45 CVD Gatunek pokrywany do obróbki Êredniej i zgrubnej stali i staliwa w trudnych warunkach obróbki. NTM25 M15-M35 CVD NTM35 M20-M40 CVD NTK05 K01-K20 CVD NTK25 K10-K30 CVD Gatunek pokrywany, zalecany jako pierwszy wybór do obróbki od Êredniej do zgrubnej stali nierdzewnych w warunkach pracy ciàg ej jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zmienne obcià enie cieplne i mechaniczne. Gatunek pokrywany o szczególnie wysokiej odpornoêci na zmienne obcià enia cieplne i mechaniczne, przeznaczony do obróbki zgrubnej stali nierdzewnych. Gatunek pokrywany o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie temperatury skrawania, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej eliw, a szczególnie eliwa sferoidalnego. Gatunek pokrywany, przeznaczony do obróbki eliw w trudnych warunkach obróbki, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie temperatury skrawania. P20-P35 N325 M15-M35 PVD P20-P40 N335 M20-M40 PVD P30-P55 N435 M30-M45 PVD KX20 S10-S25 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do wysokowydajnego toczenia stali i stali nierdzewnej w obszarze obróbki Êredniodok adnej i dok adnej. Zalecany do obróbki z du ymi i Êrednimi pr dkoêciami skrawania. Gatunek pokrywany, przeznaczony do obróbki z du ymi i ma ymi pr dkoêciami skrawania stali i stali nierdzewnych, odznaczajàcy si du à wytrzyma oêcià kraw dzi skrawajàcej. Gatunek pokrywany o najwy szej ciàgliwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w bardzo trudnych warunkach obróbki, szczególnie materia ów o w aêciwoêciach przywierajàcych. Gatunek pokrywany, przeznaczony g ównie do obróbki stopów aroodpornych i stopów tytanu w zakresie obróbki dok adnej. OR725 P15-P35 M10-M35 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony g ównie do przecinania i rowkowania stali i stali nierdzewnych przy wysokich pr dkoêciach skrawania. OR740 P30-P50 M20-M40 PVD Gatunek pokrywany. Dzi ki wysokiej odpornoêci na zmienne obcià enia termiczne nadaje si szczególnie do obróbki stali w trudnych warunkach. PA40 P30-P50 K20-K40 N20-N40 PVD Gatunek pokrywany o bardzo ciàgliwym rdzeniu. Przeznaczony szczególnie do przecinania i rowkowania stali i eliw przy pr dkoêciach skrawania wy szych ni 150 m/min. PX40 P25-P45 M20-M40 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony szczególnie do przecinania i rowkowania stali i stali nierdzewnych przy pr dkoêciach skrawania ni szych ni 150 m/min. P Stal M Stal nierdzewna K eliwo N Stopy nie elazne, aluminium S Stopy aroodporne, stopy tytanu H Materia y hartowane

35 GATUNKI DO TOCZENIA GATUNKI NIEPOKRYWANE DO TOCZENIA: Zakres Nazwa ISO Zastosowanie 33 S10S S20S SM25T S30S S4 H10S H15X H20S N P10-P20 P15-P25 P15-P40 M25-M35 P25-P35 P35-P45 K10-K20 M15-M25 K15-K30 K15-K25 N10-N30 S10-S30 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali, staliwa oraz staliwa niskostopowego przy du ych pr dkoêciach skrawania i ma ych posuwach. Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali i staliwa, przy odpowiednio du ych pr dkoêciach skrawania i umiarkowanych posuwach. Gatunek przeznaczony do obróbki stali, staliwa i stali nierdzewnych wiórem odpryskowym o du ym przekroju i zmiennej gruboêci. Odporny na zm czeniowe obcià enia dynamiczne. Mo na go stosowaç przy du ych i Êrednich pr dkoêciach skrawania oraz du ych przekrojach war stwy skrawanej. Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali i staliwa przy Êrednich i ma ych pr dkoêciach skrawania oraz znacznych przekrojach warstwy skrawanej w trudnych warunkach obróbki. Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali i staliwa przy Êrednich i ma ych pr dkoêciach skrawania oraz znacznych przekrojach warstwy skrawanej w trudnych warunkach obróbki. Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkich gatunków e liw, stali stopowych, austenitycznych i stopów metali kolorowych oraz materia ów niemetalicznych dajàcych krótki wiór. Gatunek przeznaczony do obróbki wszystkich gatunków eliw. Mo na go równie stosowaç do zgrubnego toczenia eliw, metali nie elaznych, aroodpornych stopów niklu. Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej eliw przy umiar ko wanych pr dkoêciach skrawania i Êrednich oraz du ych posuwach w niekorzystnych i trudnych warunkach obróbki. Nadaje si do obróbki stopów miedzi, stopów lekkich, materia ów aroodpornych, arowytrzyma ych oraz tworzyw sztucznych. Gatunek przeznaczony g ównie do obróbki stopów aluminium w zakresie obróbki dok adnej, Êredniodok adnej i zgrubnej. Dodatkowo nadaje si do obróbki stopów aroodpornych, stopów tytanu w zakresie obróbki dok adnej. P Stal M Stal nierdzewna K eliwo N Stopy nie elazne, aluminium S Stopy aroodporne, stopy tytanu H Materia y hartowane

36 GATUNKI DO FREZOWANIA 34 GATUNKI POKRYWANE DO FREZOWANIA: Zakres Typ Nazwa ISO pokrycia NMP20 P15-P35 CVD Zastosowanie Gatunek pokrywany, przeznaczony do frezowania od dok adnego do zgrubnego stali z mo liwie najwy szà wydajnoêcià obróbki. NMK20 K10-K30 CVD NMK30 K20-K35 CVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do frezowania od Êredniego do zgrubnego eliwa szarego w warunkach suchej obróbki, ze Êrednimi i du ymi pr dkoêciami skrawania. Gatunek pokrywany, przeznaczony do frezowania eliw w trudnych warunkach z udzia em emulsji ch odzàcych, z ma ymi i Êrednimi pr dkoêciami skrawania. OR5000 P25-P45 M20-M40 CVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali, stali nierdzewnych i stopów aroodpornych. Dzi ki ciàgliwemu rdzeniowi stosowany jest efektywnie do frezowania stali zwyk ych, niskostopowych i nierdzewnych P25-P45 M20-M40 S20-S30 CVD Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà MT-CVD, przeznaczony do obróbki ciàg ej i przerywanej, zgrubnej i Êredniodok adnej stali i stali nierdzewnej, stopów tytanu i stali aroodpornej o twardoêci do 300 HB. P05-P20 M05-M20 N210 K05-K25 N05-N25 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do dok adnego i Êredniodok adnego frezowania stali, stali nierdzewnych i eliw, szczególnie w zakresie wy szych twardoêci, a tak e aluminium i materia ów hartowanych z wysokimi pr dkoêciami skrawania, przy znacznym obcià eniu cieplnym p ytek. S05-S15 H05-H15 N250 P05-P20 M10-M20 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do dok adnego frezowania stali zwyk ych i materia ów wykazujàcych tendencj do przywierania, tj. stali niskow glowych, stali nierdzewnych oraz materia ów utwardzanych powierzchniowo. N300 M15-M35 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do frezowania stali nierdzewnych (przede wszystkim stali austenitycznych), ze Êrednimi i du ymi pr dkoêciami skrawania. N350 P10-P40 M20-M35 PVD Gatunek pokrywany, przeznaczony do frezowania stali, staliwa i stali nierdzewnej w zakresie obróbki zgrubnej i Êredniodok adnej, w warunkach obcià eƒ dynamicznych. Szczególnie rekomendowany do pracy na frezarkach o ograniczonej mocy i sztywnoêci. N435 P30-P55 M30-M45 PVD Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD o najwy szej ciàgliwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w bardzo trudnych warunkach obróbki, szczególnie materia ów o w aêciwoêciach przywierajàcych. P05-P M05-M15 K01-K10 S01-S10 PVD Drobnoziarnisty gatunek w glika spiekanego, pokryty metodà PVD (TiAlN). Doskona a odpornoêç na zu ycie. Przede wszystkim do obróbki wykaƒczajàcej materia ów twardych i stali, obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali nierdzewnej i stopów aroodpornych. Tak e mo e byç stosowany do obróbki dok adnej eliwa H05-H P10-P30 M10-M25 S10-S20 PVD Gatunek pokrywany, do Êredniodok adnego i wykaƒczajàcego frezowania stali zwyk ych i stali nierdzewnych, stopów aroodpornych i stopów tytanowych z wysokimi pr dkoêciami skrawania P30-P50 M20-M40 PVD Gatunek pokrywany, do Êredniodok adnego i zgrubnego frezowania stali zwyk ych i stali nierdzewnych. Charakteryzuje si du à odpornoêcià na zmienne obcià enia mechaniczne oraz szoki termiczne. P Stal M Stal nierdzewna K eliwo N Stopy nie elazne, aluminium S Stopy aroodporne, stopy tytanu H Materia y hartowane

37 GATUNKI DO FREZOWANIA GATUNKI NIEPOKRYWANE DO FREZOWANIA: Zakres Nazwa ISO SM25T H10S H15X H20S N P15-P40 M25-M35 K10-K20 N05-N25 M15-M25 K15-K30 K15-K25 K10-K30 N10-N30 S10-S30 Zastosowanie Gatunek przeznaczony do obróbki stali, staliwa i stali nierdzewnych wiórem odpryskowym o du ym przekroju i zmiennej gruboêci. Odporny na zm czeniowe obcià enia dynamiczne. Mo na go stosowaç przy du ych i Êrednich pr dkoêciach skrawania oraz du ych przekrojach war stwy skrawanej. Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkich gatunków e liw, stali stopowych, austenitycznych i stopów metali kolorowych oraz materia ów niemetalicznych dajàcych krótki wiór. Gatunek przeznaczony do obróbki wszystkich gatunków eliw. Mo na go równie stosowaç do zgrubnego toczenia eliw, metali nie elaznych, aroodpornych stopów niklu. Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej eliw przy umiar ko wanych pr dkoêciach skrawania i Êrednich oraz du ych posuwach w niekorzystnych i trudnych warunkach obróbki. Nadaje si do obróbki stopów miedzi, stopów lekkich, materia ów aroodpornych, arowytrzyma ych oraz tworzyw sztucznych. Gatunek przeznaczony do frezowania stopów aluminium, miedzi oraz eliwa w zakresie obróbki dok adnej, Êredniodok adnej i zgrubnej. 35 P Stal M Stal nierdzewna K eliwo N Stopy nie elazne, aluminium S Stopy aroodporne, stopy tytanu H Materia y hartowane

38 TABELA ZAMIENNIKÓW 36 Tabela zamienników amaczy SUGEROWANE ZAMIENNIKI AMACZY P YTEK WIELOOSTRZOWYCH BAILDONIT INFORMACJA DLA KLIENTÓW Lp. WczeÊniejsza geometria: Zamiennik: 1. CNMM CNMM CNMM CNMM PD1 3. DNMG DNMG PC 4. DNMG DNMG PC 5. DNMG DNMG PC 6. DNMG DNMG PC 7. SNMG SNMG PC 8. SNMG SNMG PC 9. SNMG SNMG PD 10. SNMG SNMG PC 11. SNMG SNMG PD 12. SNMG SNMG PC 13. SNMG SNMG PC / SNMG SNMG SNMG PC / SNMG SNMM SNMM R / SNMM L 16. SNMM SNMM R / SNMM L 17. SNMM SNMM R / SNMM L 18. SNMM SNMM R / SNMM120412L / SNMM SNMM SNMM R / SNMM L 20. SNMM SNMM PD1 21. SNMM SNMM PD1 22. SNMM SNMM PD1 23. SNMM SNMM TNMG TNMG PC 25. TNMG TNMG PC 26. TNMG TNMG PC 27. TNMG TNMG PC 28. TNMG TNMG PC 29. TNMG TNMG PC 30. TNMM TNMM PC 31. TNMM TNMM PC / TNMM R / TNMM L 32. TNMM TNMM R / TNMM L 33. TNMM TNMM R / TNMM L 34. TNMM TNMM PD 35. TNMM TNMM WNMG WNMG PC

39 Copyright 2011 Sandvik Polska Sp. z o.o.

40 Dystrybutor: Narz dzia skrawajàce marki BAiLDONiT SANDVIK POLSKA Sp. z o.o. Al. Wilanowska 372, Warszawa tel. +48 (22) , fax +48 (22)

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING:

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: Strona Page Oznaczenie p ytek do frezowania 2 P ytki do frezowania 4 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i EO 45 10 P ytki ZP.. do frezowania

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING P YTKI DO TOZENIA INSERTS FOR TURNING tr. / page: rozzia / chapter: 2 4 22 23 24 26 p ytek o toczenia Deignation of inert for turning P ytki o toczenia Inert for turning P ytki o przecinania Inert for

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: 5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo

Cennik narzędzia 3232-19 298,42 4040-19 380,84 5050-25 584,35 ASORTYMENT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 1 CSZN R 1822 E 12 129,86

Cennik narzędzia 3232-19 298,42 4040-19 380,84 5050-25 584,35 ASORTYMENT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA ZAPASÓW 1 CSZN R 1822 E 12 129,86 Cennik narzędzia noże tokarskie składane noże tokarskie składane Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. 1 CTGP R/L 1212-11 153,69 9 S16R-CTFP R/L-11 201,02 1616-11 155,05 S20S-CTFP

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE

SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE SPECJALNA OFERTA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE PROMOCYJNE CENY NA NARZĘDZIA Lp. Nazwa Produktu Kod Produktu Producent Ilość katalogowa PROMO 1 POKRETLO DO GWINT. NR3 DORMER DOR-L111NO3 DORMER 1 794 382,90 2 WIERTLO

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe Spis treści Toczenie Informacje techniczne... 2-5 Oprawki zewn., Jetstream Tooling, Seco-Capto... 6 Oprawki zewn., Jetstream Tooling... 7-10 Płytki... 11-33 Przecinanie - Informacje techniczne... 34 Przecinanie

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Systemy nośne do płytek skrawających

Systemy nośne do płytek skrawających Systemy nośne do płytek skrawających do toczenia, frezowania, przebijania, wiercenia i nacinania gwintów Nasz asortyment jest sukcesywnie rozwijany i uzupełniany o nowe produkty. Liczne frezy i oprawki

Bardziej szczegółowo

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn B

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn B 1 ZACISK SANDVIK 5412 100-02 1 2 ZACISK SANDVIK 5412 028-021 17 3 ZACISK BIEGUNOWY ZB-90 4 4 ZACISK BIEGUNOWY ZB-70 1 5 ZACISK BIEGUNOWY ZB-50 3 6 ZACISK BIEGUNOWY ZB-25 6 7 ZACISK BIEGUNOWY KLESZCZOWY

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Bardziej szczegółowo

41 FREZ KR KOWY MODU OWY NFMa M 3,00 NR 1

41 FREZ KR KOWY MODU OWY NFMa M 3,00 NR 1 1 AKUMULATOR 14,4V 2,4AH 2 AKUMULATOR 14,4V 2,6AH 3 BRZESZCZOT l-550/18 PCV 4 BRZESZCZOT NPMa 350x32x1,2/6 HSS 5 BRZESZCZOT NPMa 350x32x1,6/6 HSS 6 BRZESZCZOT NPMa 450x32x1,6/6 HSS 7 BRZESZCZOT NPMa 450x32x1.6/6

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabilną marką na rynku polskim (r.1936) związaną z obróbką skrawaniem. Naszą specjalizacją są produkty wytwarzane z węglików spiekanych: płytki

Bardziej szczegółowo

C E N N I K PRODUKTÓW. ceny w PLN - ceny nie obejmują VAT - ważny od r. do katalogu produktów PAFANA edycja 04/2016.

C E N N I K PRODUKTÓW. ceny w PLN - ceny nie obejmują VAT - ważny od r. do katalogu produktów PAFANA edycja 04/2016. C E N N I K PRODUKTÓW ceny w PLN - ceny nie obejmują VAT - ważny od 15.04.2016 r. do katalogu produktów PAFANA edycja 04/2016. Cennik narzędzia Cennik narzędzia noże tokarskie składane noże tokarskie

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177 przeglàd Obróbka zewn trzna Oprawka 95 pod p ytki tokarskie 7, dodatnie Nr. zamów typ p ytki tokarskie str. kataloga 2968 0000 2968 0015 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/184 Oprawka 95 pod p ytki tokarskie

Bardziej szczegółowo

JakoÊç stali szybkotnàcej Narz dzia KOMET produkowane sà z HSS Co5 (5 % kobaltu, 12 % wolframu) oraz HSS Co10 (10 % Kobaltu, 11 % wolframu).

JakoÊç stali szybkotnàcej Narz dzia KOMET produkowane sà z HSS Co5 (5 % kobaltu, 12 % wolframu) oraz HSS Co10 (10 % Kobaltu, 11 % wolframu). Narz dzia tokarskie Obróbka wewn trzna i zewn trzna KOMET rozwinà szeroki asortyment narz dzi do obróbki wewn trznej i zewn trznej. Ten katalog uwzgl dnia narz dzia standartowe. Ponadto istnieje mo liwoêç

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

Części zamienne Skontaktuj się z lokalnym oddziałem aby uzyskać ceny. Płytka Kołek Docisk Śruba Klucz do Klucz. Kod. Płytka Kołek Docisk. Cena/szt.

Części zamienne Skontaktuj się z lokalnym oddziałem aby uzyskać ceny. Płytka Kołek Docisk Śruba Klucz do Klucz. Kod. Płytka Kołek Docisk. Cena/szt. Grupa 106 noże tokarskie SKŁadane iso zewnętrzne Noże do toczenia zewnętrznego, górny docisk Kontynuacja MVJN R/L 93 kąt przyłożenia. 35 płytki rombowe ujemne. Rozmiar 16 = 1604 Vn_a Vn_G Oznaczenie Wymiary

Bardziej szczegółowo

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA

CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA SPIS TREŚCI CIĘŻKA OBRÓBKA MECHANICZNA Ciężkie toczenie Wprowadzenie Płytki Oprawki Części zestawu mocującego CoroTurn RC Zalecane parametry skrawania Geometrie płytek do ciężkiego toczenia Przecinanie

Bardziej szczegółowo

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32

CoroThread 266 Toczenie gwintów zewnętrznych CoroThread 266 Toczenie gwintów wewnętrznych. CoroTurn SL do szybkiej wymiany ze złączem wielkości 32 CoroTurn SL Content Zastosowania Wprowadzenie Produkty Przegląd Głowice wymienne Obróbka zewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Obróbka wewnętrzna Trzonki i wymienne głowice wytaczaków Głowice

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE

INFORMACJE TECHNICZNE INORMACJE TECHNICZNE str. rozdzia : 78 93 94 6 8 1 Zastosowanie narz dzi do toczenia Zastosowanie narz dzi do przecinania Zastosowanie narz dzi do frezowania Zastosowanie p ytek do frezowania w narz dziach

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek

Zestawy startowe narzędzi. do nowych obrabiarek Zestawy startowe narzędzi do nowych obrabiarek Zadbaj o narzędzia do swojej obrabiarki! Nowa obrabiarka to poważna inwestycja, której szybki zwrot jest zawsze mile widziany. Aby ułatwić rozruch nowej obrabiarki,

Bardziej szczegółowo

Frezowanie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do frezowania płaszczyzn, frezowania kątowego, frezowania rowków i kopiowania

Frezowanie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Narzędzia do frezowania płaszczyzn, frezowania kątowego, frezowania rowków i kopiowania Frezowanie Strona Informacje 398 Płytki skrawające i materiały skrawające Schemat programu 402 Kod oznaczania geometrii WALTER 403 Kod oznaczania płytek skrawających do frezowania wg ISO 404 WALTER SELECT

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 14/2014 z dnia 05.12.2014 r. Specyfikacja techniczna dotyczy zamówienia: Zakup narzędzi skrawających do 4-osiowego poziomego CNC oraz 4-osiowego pionowego CNC

Bardziej szczegółowo

III. Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22, 828 09 21 e-mail: eksport@wapienica.pl III. Cennik ważny od 01.02.2013r.

III. Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22, 828 09 21 e-mail: eksport@wapienica.pl III. Cennik ważny od 01.02.2013r. Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. ul. T.Regera 30, 43-382 Bielsko-Biała, Poland tel. +48 33 828 08 00, fax +48 33 487 15 01 e-mail: wapienica@wapienica.pl Dział Eksportu: tel. +48 33 828 09 22,

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/11. Frezy walcowo czo owe. Frezy walcowo czo owe. Wykonanie: HSS Co5, DIN 1880, profil szlifowany. DIN HSS Co5. Typ W.

2 Obróbka. Frezy 2/11. Frezy walcowo czo owe. Frezy walcowo czo owe. Wykonanie: HSS Co5, DIN 1880, profil szlifowany. DIN HSS Co5. Typ W. Wykonanie:,, profil szlifowany., bez pokrycia, 25., pokrycie TiC, 25. W 25 30 10 W, bez pokrycia, 30. Przeznaczenie: Stosowany jako frez czo owy, obwowy oraz frez naro y. 2 ponad Tytan, l x szerokoêç otwór

Bardziej szczegółowo

Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra dla zwiększenia Państwa produktywności!

Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra dla zwiększenia Państwa produktywności! New Nowe Listopa 2016 proukty la techników obróbki skrawaniem Toczenie Frezowanie Nowe gatunki, geometrie i łamacze wióra la zwiększenia Państwa prouktywności! WNT Polska Sp. z o.o. ul. Józefa Marcika

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Nasza oferta to korzyść dla Klientów

Nasza oferta to korzyść dla Klientów Innowacyjne produkty Wydanie 2014-1 Toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie _INNOWACJE Nasza oferta to korzyść dla Klientów Innowacyjne produkty Wydanie 2014-1 Toczenie, wiercenie, gwintowanie, frezowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

-Special. Alucut Varicut-Al. new! E114-4/2013-PL. zalecane parametry obróbki. zawiera. Frezy do aluminium dla bardziej wymagających

-Special. Alucut Varicut-Al. new! E114-4/2013-PL. zalecane parametry obróbki. zawiera. Frezy do aluminium dla bardziej wymagających POLSKA TOOLS -Special E114-4/201-PL Varicut-Al Frezy do aluminium dla bardziej wymagających new! owe narzędzia do obróbki aluminium o doskonałych właściwościach nowoczesna budowa rowka wiórowego zwiększony

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO OBJAŚNIENIA 1 72 30 1 PROGRAM PRODUKCYJNY NARZĘDZI DO TOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO OJAŚNIENIA asposób organizacji strony w tym rozdziale zorganizacja według kształtu płytki do toczenia. (Patrz spis treści na następnej stronie.)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA

PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA PROGRAM PRODUKCYJNY OPRAWEK WYTACZARSKICH - OBJAŚNIENIA asposób organizacji strony w tym rozdziale zorganizacja według serii wyrobów. (Patrz spis treści na następnej stronie.) TYP OPRAWKI WYTACZARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE FREZOWANIE. SiAlon. SiC-WHISKER S250 S270 S400 S800 KATALOG CERAMIKA.

TOCZENIE FREZOWANIE. SiAlon. SiC-WHISKER S250 S270 S400 S800 KATALOG CERAMIKA. TOCZENIE FREZOWANIE SiC-WHISKER SiAlon KATALOG CERAMIKA www.tizimplements.eu Spis treści Wstęp 3-5 Toczenie ceramiką 6-14 Płytki tokarskie 6-13 Uchwyty 14-14 Frezowanie ceramiką 16-39 Płytki frezarskie

Bardziej szczegółowo

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8

7 Płytki do toczenia gwintów 7 8 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 3 Wiertła VHM Wiertła z płytkami wymiennymi 4 5 Rozwiertaki i pogłębiacze Gwintowniki HSS Gwint 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów Płytki do toczenia gwintów 8 Narzędzia tokarskie

Bardziej szczegółowo

NR ART. VIP Nazwa art. Nazwa art.. ILOŚĆ

NR ART. VIP Nazwa art. Nazwa art.. ILOŚĆ NR ART. VIP Nazwa art. Nazwa art.. ILOŚĆ Cena sprzedaŝy [zł] netto 10001654 WIERTŁO DIN 338 ESSEX N HSS 0,8 MM 2 2,94 10001975 WIERTŁO DIN338 ESSEX N HSS fi 17,5MM 3 43,97 10001995 WIERTŁO DIN338 N HSS

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten

D.5 PŁYTKI. High-performance tools. Ready for action. Indexable inserts Wendeplatten High-performance too. Reay for action. D.5 PŁYTKI wieootrzowe Inexabe inert Wenepatten FREZOWANIE MILLING FRÄSEN Płytki wieootrzowe frezarkie Inexabe inert for miing Wenechneipatten zum Fräen N = iczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9

Spis treści. Przedmowa... 9 3 Spis treści Przedmowa... 9 Część I Rozdział 1 1.0. Wiadomości podstawowe... 13 1.1. Rysunek warsztatowy... 13 1.1.1. Wymiary na rysunku wykonawczym części... 13 1.1.2. Oznaczenie chropowatości na rysunku

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

CROMWELL - firma z certyfikatem ISO9001

CROMWELL - firma z certyfikatem ISO9001 CROMWELL - firma z certyfikatem ISO9001 Produkty wysokiej jakości Stała, dobra jakość i szeroki wybór Obsługa klienta Rzetelny serwis i lokalny skład towarów Cromwell oferuje szeroką gamę wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O.

FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. FABRYKA MASZYN POMECH SP. Z O.O. Fabryka Maszyn Pomech Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku posiada ponad 60 letnie doświadczenie w produkcji maszyn i urządzeń technicznych. Zatrudniamy około 50 osób wysoko wykwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012. Spis treści

Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012. Spis treści Koła zębate. T. 2, Wykonanie i montaŝ / Kazimierz Ochęduszko. wyd. 6 (repr.), dodr. Warszawa, 2012 Spis treści Wykaz tabel 13 Zestawienie oznaczeń 17 Przedmowa do wydania szóstego 19 0. Wiadomości wstępne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011

Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 _PROMOCJA BEST OF WALTER Walter Cut rowkowanie i wcinanie: narzędzia monolityczne G1011 PROMOCJA BEST OF WALTER 10 płytek skrawających + 1 oprawka gratis ZAMÓW JUŻ TERAZ! NARZĘDZIE: G1011 narzędzia monolityczne

Bardziej szczegółowo

132-556-892 191-270-2050 190-006-5120 192-017-2520 190-147-9230 192-017-2520 190-850-6610 192-026-3260 192-030-2400 190-850-6610 191-001-3410

132-556-892 191-270-2050 190-006-5120 192-017-2520 190-147-9230 192-017-2520 190-850-6610 192-026-3260 192-030-2400 190-850-6610 191-001-3410 RĘKAWICE ROBOCZE GŁOWICA HERTEL 5.85416 RR32054 132-556-892 FREZ CYL. 2-OSTRZOWY DŁUGI FRANKEN FI-21X35 2339.021 190-006-5120 NÓś TOKARSKI OPRAWKOWY SW18 50X12X200 SW18 50X12X200 190-147-9230 NÓś TOKARSKI

Bardziej szczegółowo

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. UD-XVII-ZFE.042.99.1.2013.APR Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. W związku z realizacją projektu TORT ŻYCIA program dla uczniów klas I-II Gimnazjum nr 46 i 51 z Dzielnicy Wola m. st. Warszawy współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów 7

1 Wiertła HSS. 2 Wiertła VHM. 3 Wiertła z płytkami wymiennymi. 4 Rozwiertaki i pogłębiacze. 5 Gwintowniki HSS. 7 Płytki do toczenia gwintów 7 1 Wiertła HSS Wiercenie 2 Wiertła VHM 3 Wiertła z płytkami wymiennymi 4 Rozwiertaki i pogłębiacze 5 Gwintowniki HSS Gwintowanie 6 Frezy cyrkulacyjne do gwintów 8 Narzędzia tokarskie Toczenie 9 EcoCut 10

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2014 (październik-listopad-grudzień)

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2014 (październik-listopad-grudzień) Plan szkoleń na rok 2014 (październik-listopad-grudzień) Temat Październik Listopad Grudzień 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. 23-24 06-07 15-16 850,-* 750,-* 2. Auditor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI AZIENKOWE DANE TECHNICZNE I CENNIK 01/2006

GRZEJNIKI AZIENKOWE DANE TECHNICZNE I CENNIK 01/2006 GRZEJNIKI AZIENKOWE DANE TECHNICZNE I CENNIK 01/2006 CosmoART standard 441 700 x 400 700 x 500 700 x 700 x 700 x 483 168 861 1100 x 400 1100 x 500 1100 x 1100 x 1100 x 525 168 1071 168 1491 1800 x 400

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień)

PROGRAM SZKOLEŃ DLA BIZNESU. Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień) Plan szkoleń na rok 2015 (lipiec-sierpień-wrzesień) Temat Lipiec Sierpień Wrzesień 1. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. 05-06 850,-* 750,-* 2. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX

1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych - UNIFLEX SPIS TREŚCI 1. Maszyny do produkcji przewodów hydraulicznych UNIFLEX strona 1.1. Zakuwarki do węży...6 8. 1.2. Przecinarki do węży... 9... 1.3. Skórowarki do węży... 10... 2. Maszyny do produkcji przewodów

Bardziej szczegółowo

Cennik narzędzia. Cennik narzędzia

Cennik narzędzia. Cennik narzędzia Cennik narzędzia noże tokarskie składane noże tokarskie składane Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. Asortyment Wymiar Cena za 1 szt. 1 CTGP R/L 1212-11 174,48 9 S16R-CTFP R/L-11 228,20 1616-11 176,02 S20S-CTFP

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabiną arką na rynku poski (r.1936) związaną z obróbką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

-Special. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All precision tools are Ni-coated for improvement of toollife

-Special. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All precision tools are Ni-coated for improvement of toollife -Special SP100/2015-PL/GB Książka korzyści 2015 Savings Book Bestseller w obróbce skrawaniem Bestsellers for Metal Cutting Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All precision

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty narz dziowe i akcesoria

3 Mocowanie. Uchwyty narz dziowe i akcesoria Uchwyty narz dziowe i akcesoria Sworznie napinajàce Wykonanie: Cz Êciowo hartowane i odpuszczane, twardoêç: HRC 58 ± 2, g bokoêç hartowania 0,5 0,8 mm, gwint lekko walcowany zgodny z DIN. Szlifowane i

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2015/2016 runda wiosenna, Play Off

OFERTA. Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2015/2016 runda wiosenna, Play Off Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2015/2016 runda wiosenna, Play Off B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4

Bardziej szczegółowo

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn Z

Towary zalegaj ce w magazynach: dostawy sprzed , magazyn Z 1 ZESTAW NARZ. DO GWINTÓW SAMOCH. CZD30 S 1 2 WIERT O-FREZ 8,00 HSS BAILDON 1 3 WIERT O STO KOWE DO BLACH 20,00 HSS B... 1 4 WIERT O STO KOWE DO BLACH 14,00 HSS B... 1 5 WIERT O SPECJALNE HC 4 DO GWINTOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo