TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS"

Transkrypt

1 TOCZENIE TURNING P YTKI WIELOOSTRZOWE I NARZ DZIA SK ADANE INDEXABLE INSERTS AND TOOLS SPIS TREÂCI CONTENTS

2 SPIS TREÂCI: Rozdzia : Strona 1 INDEKS: Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia, Indeks narz dzi do toczenia. 7 2 W GLIKI SPIEKANE: Informacje ogólne, Gatunki w glików spiekanyc do toczenia, Tabela zbiorcza gatunków do toczenia P YTKI WIELOOSTRZOWE DO TOCZENIA: Oznaczenie p ytek do toczenia, P ytki do toczenia, P ytki do gwintowania, P ytki do przecinania, P ytki do rowkowania X61.., P ytki do rowkowania z roztaczaniem X92.., P ytki podporowe i amacze wióra NARZ DZIA DO TOCZENIA: Oznaczenie no y do toczenia, No e do toczenia zewn trznego, No e do toczenia wewn trznego, No e do gwintowania, Przecinaki listwowe XLCFN., No e do rowkowania P61.., No e do rowkowania z roztaczaniem P INFORMACJE TECHNICZNE: Zastosowanie narz dzi do toczenia, Zastosowanie narz dzi do gwintowania, Zastosowanie narz dzi do przecinania, Zastosowanie narz dzi do rowkowania P61.., Zastosowanie narz dzi do rowkowania z roztaczaniem P92.., Rodzaje zu ycia ostrza

3 CONTENTS: Capter: Page 1 INDEX: Index of indexable inserts for turning, Index of tools for turning. 7 2 SINTERED CARBIDES: General information, Grades of sintered carbides for turning, Te summary table of grades for turning INDEXABLE INSERTS FOR TURNING: Designation of inserts for turning, Inserts for turning, Inserts for treading, Inserts for parting, Inserts for grooving X61.., Inserts for grooving and recessing X92.., Sims and cipbreakers TOOLS FOR TURNING: Designation of toololders for turning, Toololders for external turning, Toololders for internal turning, Toololders for treading, Parting blades XLCFN.., Toololders for grooving P61.., Toololders for grooving and recessing P TECHNICAL INFORMATION: Application of tools for turning, Application of tools for treading, Application of tools for parting, Application of tools for grooving P61.., Application of tools for grooving and recessing P92.., Toot wear

4 INDEKS: INDEX: 1 Rozdzia Strona Capter Page Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia Indeks narz dzi do toczenia Index of indexable inserts for turning Index of tools for turning

5 1.1 Indeks p ytek wieloostrzowyc do toczenia Index of indexable inserts for turning P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT 34 CCMT 31 CNMA 22 CNMG 22, 23 CNMM 22 DCGT 34 DCMT 31 DNMG 24 ECMT 31 KNUX 37 RCMT 32 RCMX 32 RNMG 24 SCGT 34 SCMT 32 SNGN 35 SNMA 25 SNMG 26 SNMM 25 SNUN 35 SPGN 35 SPMR 37 SPUN 35 TCGT 34 TCMT 33 TNGN 36 TNMA 27 TNMG 28, 29 TNMM 27 TNMX TNMX TNUN 36 TPGN 36 TPGR 37 TPMR 37 TPUN 36 VBMT 33 VBMW 33 VCGT 34 VNMG 30 WCMT 33 WNMA 30 WNMG 30 XNMX 38 P ytki podporowe i amacze wióra: Sims and cipbreakers: Strona/Page , , , , , , PK.. 49 PT.. 48 PTF 39 R P ytki do przecinania i rowkowania: Inserts for parting and grooving: Strona/Page LFMX 42 X61 43 X92 44, 45 P ytki do gwintowania: Inserts for treading: Strona/Page 166.1R 39 16ER/L 40 16IR/L 41 22ER/L 40 22IR/L 41 6

6 Indeks narz dzi do toczenia Index of tools for turning 1.2 Toczenie zewn trzne: External turning: Strona/Page CKJNR/L 60 MSSNR/L 54 MTENN 54 MTGNR/L 54 MTJNR/L 54 MVJNR/L 55 MWLNR/L 55 N PCBNR/L 56 PCLNR/L 56 PDJNR/L 56 PRGCR/L 59 PRGNR/L 59 PSBNR/L 57 PSDNN 57 PSKNR/L 57 PSSNR/L 57 PTDNR/L 58 PTFNR/L 58 PTGNR/L 58 PTTNR/L 58 PWLNR/L 55 R/L R/L R/L R/L R/L R/L R/L SCDCR 62 SCLCR/L 62 SDJCR/L 62 SEGCR/L 63 SRDCN 63 SRDCR/L 63 SRSCR/L 63 SSBCR/L 64 SSDCR/L 64 SSKCR/L 64 SSSCR 64 STBCR/L 65 STDCR/L 65 STFCR/L 65 STFCR/L..-A 65 STGCR/L 66 STJCR 66 STTCR/L 66 SVHBR/L 67 SVJBR/L 67 SVVBN 67 Toczenie wewn trzne: Internal turning: Strona/Page A..-MWLNR/L 68 A..-SDUCR/L 72 S..-CKUNR/L 71 S..-MVUNR/L 68 S..-PCLNR/L 69 S..-PDUNR/L 69 S..-PSKNR/L 70 S..-PTFNR/L 70 S..-PWLNR/L 68 S..-SCLCR/L 71 S..-SDUCR/L 72 S..-SEACL 72 S..-SEECL 72 S..-SEUCR/L 73 S..-SSKCR/L 73 S..-STFCR/L 74 S..-SVQBR/L 74 S..-SVUBR/L 74 Gwintowanie: Treading: Strona/Page PER/L 76 S..-SIR/L 77 Przecinanie i rowkowanie: Parting and grooving: Strona/Page C92-LC 82 C92-LD 83 C92-RC 82 C92-RD 83 P61.SFR/L 79 P61.SGR/L 79 P92.CGR/L 81 P92.CGR/L..-30C 81 P92.CXCBR/L 80 P92-2-CXCR/LC 82 P92-2-CXCR/LD 83 P92-90-CXCR/LD 83 P92-S-CXCBR/L 80 SBN 78 XLCFN 78 7

7 W GLIKI SPIEKANE: 2 SINTERED CARBIDES: Rozdzia Strona Capter Page Informacje ogólne Gatunki w glików spiekanyc do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia General information Grades of sintered carbides for turning Te summary table of grades for turning

8 2.1 Informacje ogólne General information W gliki spiekane Baildonit produkowane sà w szerokim zakresie gatunków przeznaczonyc do ró nyc zastosowaƒ w obróbce skrawaniem. Poszczególne gatunki ró nià si pomi dzy sobà sk adem cemicznym, w aêciwoêciami fizykocemicznymi i u ytkowymi. P ytki wieloostrzowe z w glików spiekanyc wytwarzane sà wed ug tecnologii metalurgii proszków, z ró nyc w glików metali jak: w glik wolframu (WC), w glik tytanu (TiC), w glik tantalu (TaC), w glik niobu (NbC) oraz fazy wià àcej stanowiàcej osnow dla twardyc ziaren w glików, którà najcz Êciej jest kobalt (Co). W aêciwoêci w glików spiekanyc zale à przede wszystkim od sk adu cemicznego i fazowego, kszta tu i wielkoêci ziaren w glików oraz ic udzia u obj toêciowego w strukturze. Ka dy gatunek posiada oznaczenie firmowe i jest ponadto zaklasyfikowany do odpowiedniej grupy lub kilku grup zastosowaƒ wed ug mi dzynarodowej normy ISO 513. Norma ISO (International Standard Organization) klasyfikuje gatunki w glików spiekanyc w zale noêci od rodzaju obrabianego materia u w trzec g ównyc grupac zastosowania (stal, stal nierdzewna, eliwo), oznaczonyc literami : P, M, K i odpowiednio kolorami : niebieskim, ó tym i czerwonym. W obr bie grupy zastosowania, zale nie od warunków obróbki rozró nia si kilka podgrup oznaczonyc literami g ównej grupy i cyframi. Wy sza cyfra informuje o wi kszej ciàgliwoêci gatunku w glika spiekanego lecz ni szej odpornoêci na Êcieranie. Jednym z najwa niejszyc etapów rozwoju narzàdzi skrawajàcyc by o wprowadzenie w glików spiekanyc pokrywanyc cienkimi, twardymi warstwami pokryç tytanowyc. Najpopularniejszymi warstwami sà pokrycia z w glika tytanu (TiC), azotku tytanu (TiN), tlenku glinu (Al 2 O 3 ) oraz w glikoazotku tytanu (TiCN). W glik tytanu i tlenek glinu to jedne z najtwardszyc materia ów o wysokiej odpornoêci na zu ycie starcie na powierzcni przy o enia. Azotek tytanu nie wykazuje tak wysokiej twardoêci, lecz odznacza si za to wy szà odpornoêcià na tworzenie krateru na powierzcni natarcia, wykazujàc ni szy wspó czynnik tarcia oraz posiada atrakcyjny z ocisty kolor. Zró nicowane mecanizmy zu ycia poszczególnyc warstw doprowadzi y do produkcji p ytek pokrywanyc wielowarstwowo metodà CVD cemicznego wydzielania warstw pokrywajàcyc z fazy gazowej w wysokic temperaturac. Uzupe nieniem oferty sà p ytki pokrywane metodà PVD fizycznego wydzielania warstw pokrywajàcyc z fazy gazowej w niskic temperaturac. Przeznaczone sà przede wszystkim do obróbki frezowaniem, toczenia gwintu, rowkowania oraz toczenia trudnoobrabialnyc materia ów. Powy sze zalety p ytek pokrywanyc decydujà, e w wi kszoêci przypadków obróbki skrawaniem (zarówno toczeniem jak i frezowaniem), w gliki spiekane pokrywane zalecane sà jako gatunki pierwszego wyboru. Baildonit sintered carbide grades are produced in a wide range of grades designed for various macining applications. Individual grades differ in teir cemical composition, pysical, cemical and operational properties. Sintered carbide indexable inserts are manufactured according to powder metallurgy tecnology of various metal carbides suc as: tungsten carbide (WC), titanium carbide (TiC), tantalum carbide (TaC), niobium carbide (NbC) and a binding pase wic constitutes matrix for ard carbide grains most frequently cobalt (Co). Sintered carbide properties depend mainly on cemical and pase composition, te sape and size of carbide grains and teir volume participation in te structure. Every grade bears a corporate designation and is additionally classified into an appropriate application group or several application groups according to an international standard of ISO 513. Te International Standard Organisation (ISO) standard classifies sintered carbide grades depending on type of workpiece material in tree main application groups (steel, stainless steel, cast iron), bearing P, M, K letters and blue, yellow and red colours respectively. Depending on macining conditions, witin an application group tere are several subgroups designated by te main group letters and digits. A iger digit informs about iger ductility of a sintered carbide grade, but lower abrasive wear. One of te most important stages in cutting tools development was implementation of sintered carbides coated wit tin, ard layers of titanium coatings. Te most popular coating layers are made of titanium carbide (TiC), titanium nitride (TiN), aluminium oxide (Al 2 O 3 ) and titanium carbonitride (TiCN). Titanium carbide and aluminium oxide belong to te ardest materials wit ig wear resistance flank wear. Titanium nitride does not sow suc ardness but it is caracterised by iger resistance to crater wear, wit a lower friction factor and as an attractive golden colour. Varied wear mecanisms of individual layers led to production of inserts wit multi-layer coating made by a CVD metod cemical vapour deposition at ig temperatures. A supplement to an offer are inserts coated by a PVD metod pysical vapour deposition at low temperatures. Tey are predominantly designed for milling, treading, grooving and eavy duty turning. Te above-mentioned advantages offered by coated inserts make sintered carbides te first coice in most macining applications (bot in turning and milling). 10

9 Informacje ogólne General information 2.1 G ówne korzyêci p ynàce ze stosowania pokrywanyc p ytek wieloostrzowyc to: znacznie zwi kszona trwa oêç, kilkakrotnie w porównaniu z p ytkami niepokrywanymi przy niezmienionyc parametrac skrawania mo liwoêç zwi kszenia wydajnoêci obróbki przez zastosowanie wi kszyc pr dkoêci skrawania przy tym samym okresie trwa oêci ostrza zmniejszenie tarcia, a w konsekwencji temperatury ostrza i si skrawania prowadzàce do obni enia poboru mocy obrabiarki zmniejszenie zapasów magazynowyc Przewa ajàca liczba p ytek pokrywanyc stosowana jest do operacji toczenia cocia w zakresie frezowania p ytki pokrywane stajà si coraz powszecniejsze dzi ki tecnologicznemu dopracowaniu w asnoêci pokryç do warunków obróbki dynamicznej. W niektóryc przypadkac prawid owe stosowanie p ytek pokrywanyc wymaga przeprowadzenia prób testowyc, pozwalajàcyc na dobór odpowiedniego gatunku jak i parametrów obróbki. Mikrostruktura garunku NTP25 pokrycie CVD Microstructure of grade NTP25 CVD coating TiN Al 2 O 3 TiCN TiC Te main benefits resulting from application of coated indexable inserts are: prolonged tool life, several times longer tan in case of uncoated inserts wit te same cutting parameters a possibility to increase productivity by using iger cutting speed wit te same cutting edge life lower friction, and consequently lower edge temperature and cutting forces leading to lower power consumption reduction in stocks TiN Al 2 O 3 TiC Ti (C,N) Al 2 O 3 TiN Ti (C,N) Majority of coated inserts are used for turning, altoug coated inserts become increasingly popular in milling, owing to tecnological adjustment of coating properties to dynamic macining conditions. In some cases correct application of coated inserts requires testing to select appropriate grade and macining parameters. TiCN TiN TiAlSiN Mikrostruktura garunku NTP35 Microstructure of grade NTP35 pokrycie CVD / CVD coating TiN TiCN Mikrostruktura garunku N250 Microstructure of grade N250 pokrycie PVD / PVD coating Mikrostruktura garunku NMP20 Microstructure of grade NMP20 pokrycie CVD / CVD coating 11

10 2.2 Gatunki w glików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carbides for turning Gatunki w glików spiekanyc pokrywanyc CVD do toczenia CVD coated grades of sintered carbides for turning Pokrycie Coating layer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications NTP15 (CVD) P01-P30 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej stali i staliwa przy du yc pr dkoêciac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokà temperatur skrawania. A CVD coated sintered carbide grade, designed for finising of steel and cast steel at ig cutting speed, demonstrating resistance to ig cutting temperature. TiN Al 2 O 3 TiCN NTP25 (CVD) P10-P35 Uniwersalny gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do wysoko wydajnej obróbki Êredniodok adnej stali w niekorzystnyc warunkac, odznaczajàcy si du ym bezpieczeƒstwem kraw dzi skrawajàcej. A universal CVD coated sintered carbide grade, designed for ig performance semi-finising of steel in adverse conditions, demonstrating ig cutting edge safety. NTP35 (CVD) P20-P45 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki Êredniej i zgrubnej stali i staliwa w trudnyc warunkac obróbki. A CVD coated sintered carbide grade, designed for semi-finising and rouging of steel and cast steel in difficult macining conditions. TiN Al 2 O 3 TiCN NTM15 (CVD) NTM25 (CVD) M05-M25 M15-M35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej i Êredniej stali nierdzewnyc w trudnyc warunkac. A CVD coated sintered carbide grade, designed for finising and semi-finising of stainless steel in difficult conditions. Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, zalecany jako pierwszy wybór do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali nierdzewnyc zarówno w warunkac pracy ciàg ej, jak i przerywanej, posiadajàcy wysokà odpornoêç na zmienne obcià enie cieplne i mecaniczne. A CVD coated sintered carbide grade, recommended as first coice for semi-finising and rouging of stainless steel in constant and intermittent macining, demonstrating ig resistance to canging termal and mecanical loads. TiN TiCN NTM35 (CVD) M20-M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD o szczególnie wysokiej odpornoêci na zmienne obcià enia cieplne i mecaniczne, przeznaczony do obróbki zgrubnej stali nierdzewnyc. A CVD coated sintered carbide grade, wit extremely ig resistance to canging termal and mecanical loads, designed for rouging of stainless steel. TiN Al 2 O 3 TiCN NTK05 (CVD) K01-K20 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD o wysokiej odpornoêci na zu ycie oraz wysokie temperatury skrawania, przeznaczony do obróbki wykaƒczajàcej eliw, a szczególnie eliwa sferoidalnego. A CVD coated sintered carbide grade, wit ig resistance to wear and ig cutting temperatures, designed for finising of cast iron, in particular speroidal cast iron. TiN Al 2 O 3 TiCN NTK25 (CVD) K10-K30 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà CVD, przeznaczony do obróbki eliwa szarego w trudnyc warunkac skrawania, odznaczajàcy si odpornoêcià na wysokie temperatury skrawania. A CVD coated sintered carbide grade, designed for macining of grey cast iron in extremaly difficult cutting conditions, demonstrating resistance to ig cutting temperatures. HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade 12 P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S Stopy nie elazne, aluminium / Non-ferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu / Heat resistant steel, titanium alloys

11 Gatunki w glików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carbides for turning 2.2 Gatunki w glików spiekanyc pokrywanyc PVD do toczenia PVD coated grades of sintered carbides for turning Pokrycie Coating layer Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications N435 (PVD) P30-P55 M30-M45 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD o najwy szej ciàgliwoêci, przeznaczony do przecinania i nacinania rowków w bardzo trudnyc warunkac obróbki, szczególnie materia ów o w aêciwoêciac przywierajàcyc. A PVD coated sintered carbide grade wit te igest ductility, designed for parting and grooving in very difficult macining conditions, particularly suitable for sticking materials. TiN TiN (TiAlSi)N N335 (PVD) M20-M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony do obróbki z du ymi i ma ymi pr dkoêciami skrawania stali nierdzewnyc, odznaczajàcy si du à wytrzyma oêcià kraw dzi skrawajàcej. A PVD coated sintered carbide grade, designed for macining at ig and low cutting speed, for stainless steel, wit ig cutting edge resistance. TiN NT12 (PVD) P05-P45 M01-M25 K01-K25 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD warstwà TiN, carakteryzujàcy si bardzo drobnoziarnistà strukturà rdzenia o doskona ej odpornoêci na zu ycie. Zalecany do toczenia gwintów w materia ac ze stali w glowej, niskostopowej, nierdzewnej i eliwa. A PVD coated sintered carbide grade wit a TiN layer, wit very fine core structure wit excellent wear resistance. Particularly recommended for treading in carbon steel, low-alloy steel, stainless steel and cast iron. KX20 (PVD) S10-S25 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony g ównie do obróbki stopów aroodpornyc i stopów tytanu w zakresie obróbki dok adnej. A PVD coated sintered carbide grade designed mainly for macining of eat-resistant alloys and titanium alloys in te range of finising. TiCN OR725 (PVD) P15-P35 M10-M35 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony g ównie do przecinania i rowkowania stali i stali nierdzewnyc przy wysokic pr dkoêciac skrawania. A PVD coated sintered carbide grade designed mainly for parting and grooving of steel and stainless steel at ig cutting speed. TiN OR740 (PVD) P30-P50 M20-M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD. Dzi ki wysokiej odpornoêci na zmienne obcià enia termiczne nadaje si szczególnie do obróbki stali w trudnyc warunkac. A PVD coated sintered carbide grade. Owing to ig termal resistance it is particularly recommended for macining of steel in dificult conditions. TiAlN PA40 (PVD) P30-P50 K20-K40 N20-N40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD o bardzo ciàgliwym rdzeniu. Przeznaczony szczególnie do przecinania i rowkowania stali i eliw przy pr dkoêciac skrawania wy szyc ni 150 m/min. A PVD coated sintered carbide grade wit a very ductile core. Designed mainly for parting and grooving of steel and cast iron at cutting speed iger tan 150 m/min. TiCN PX40 (PVD) P25-P45 M20-M40 Gatunek w glika spiekanego pokryty metodà PVD, przeznaczony szczególnie do przecinania i rowkowania stali i stali nierdzewnyc przy pr dkoêciac skrawania ni szyc ni 150 m/min. A PVD coated sintered carbide grade, designed mainly for parting and grooving of steel and stainless steel at cutting speed lower tan 150 m/min. 13

12 2.2 Gatunki w glików spiekanyc do toczenia Grades of sintered carbides for turning Gatunki w glików spiekanyc niepokrywanyc do toczenia Uncoated grades of sintered carbides for turning Oznaczenie Designation Zakres ISO ISO range Zastosowanie Applications S10S (HW) P10-P20 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali, staliwa oraz staliwa niskostopowego przy du yc pr dkoêciac skrawania i ma yc posuwac. A grade for finising and semi-finising of steel, cast steel and low-alloy cast steel at ig cutting speeds and low feeds. S20S (HW) P15-P25 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej stali i staliwa, przy odpowiednio du yc pr dkoêciac skrawania i umiarkowanyc posuwac. A grade for finising and semi-finising of steel and cast steel at ig cutting speeds and moderate feeds. SM25T (HW) P15-P40 M25-M35 Gatunek przeznaczony do obróbki stali, staliwa i stali nierdzewnyc wiórem odpryskowym o du ym przekroju i zmiennej gruboêci. Odporny na zm czeniowe obcià enia dynamiczne. Mo na go stosowaç przy du yc i Êrednic pr dkoêciac skrawania oraz du yc przekrojac warstwy skrawanej. A grade for macining of steel, cast steel and stainless steel wit a splinter cip of large section and varying tickness. Resistant to dynamic fatigue loads. It can be used at ig to moderate cutting speeds and large section of cutting layer. S30S (HW) P25-P35 Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej stali i staliwa przy Êrednic i ma yc pr dkoêciac skrawania oraz znacznyc przekrojac warstwy skrawanej w trudnyc warunkac obróbki. A grade for semi-finising and rouging of steel and cast steel at moderate and low cutting speeds wit large section of cutting layer in difficult conditions. H10S (HW) K10-K20 Gatunek przeznaczony do obróbki dok adnej i Êredniodok adnej wszystkic gatunków eliw, stali stopowyc, austenitycznyc i stopów metali kolorowyc oraz materia ów niemetalicznyc dajàcyc krótki wiór. A grade for finising and semi-finising of all kinds of cast irons, alloy steels, austenitic alloys, non-ferrous metals and non-metallic materials giving a sort cip. H15X (HW) M15-M25 K15-K30 Gatunek przeznaczony do obróbki wszystkic gatunków eliw. Mo na go równie stosowaç do zgrubnego toczenia eliw, metali nie elaznyc, aroodpornyc stopów niklu. A grade for macining of all kinds of cast irons. It can also be used for rouging of cast irons, non-ferrous metals, eat resistant nickel alloys. H20S (HW) N (HW) K15-K25 N10-N30 S10-S30 Gatunek przeznaczony do obróbki Êredniodok adnej i zgrubnej eliw przy umiarkowanyc pr dkoêciac skrawania i Êrednic oraz du yc posuwac w niekorzystnyc i trudnyc warunkac obróbki. Nadaje si do obróbki stopów miedzi, stopów lekkic, materia ów aroodpornyc, arowytrzyma yc oraz tworzyw sztucznyc. A grade for semi-finising and rouging of cast irons at moderate cutting speeds, medium and eavy feed under unfavourable conditions. Suitable for macining of copper alloys, ligt alloys, eat resistant materials and plastics. Gatunek przeznaczony g ównie do obróbki stopów aluminium w zakresie obróbki dok adnej, Êredniodok adnej i zgrubnej. Dodatkowo nadaje si do obróbki stopów aroodpornyc, stopów tytanu w zakresie obróbki dok adnej. A grade designed mainly for macining of aluminium alloys in te range of finising, semi-finising and rouging. It can also be used for macining of eat resistant alloys and titanium alloys in te range of finising. HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade 14

13 2.3 Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Te summary table of grades for turning TOCZENIE / TURNING GRUPA ISO ISO GROUP ZAKRES RANGE CVD PVD HW P NTP15 NTP25 NTP35 S10S S20S SM25T S30S M NTM15 NTM25 NTM35 N335 SM25T K NTK05 NTK25 N S KX20 HC gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW gatunek niepokrywany / uncoated grade 16

14 Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Te summary table of grades for turning 2.3 GWINTOWANIE THREADING PRZECINANIE PARTING ROWKOWANIE GROOVING ZAKRES RANGE PVD HW CVD PVD HW PVD NT12 S10S NTP15 NTP35 N435 SM25T OR725 OR740 PA40 PX H15X NT12 N435 SM25T OR725 OR740 PX H10S H15X H20S NT12 H10S H20S PA N PA N P M K Stal / Steel Stal nierdzewna / Stainless steel eliwo / Cast iron N S Stopy nie elazne, aluminium / Non-ferritic alloys, aluminium alloys Stopy aroodporne, stopy tytanu / Heat resistant steel, titanium alloys 171

15 P YTKI WIELOOSTRZOWE DO TOCZENIA: INDEXABLE INSERTS FOR TURNING: 3 Rozdzia Strona Capter Page Oznaczenie p ytek do toczenia P ytki do toczenia P ytki do gwintowania P ytki do przecinania P ytki do rowkowania X P ytki do rowkowania z roztaczaniem X P ytki podporowe i amacze wióra Designation of inserts for turning Inserts for turning Inserts for treading Inserts for parting Inserts for grooving X Inserts for grooving and recessing X Sims and cipbreakers

16 3.1 Oznaczenie p ytek do toczenia (KOD ISO) Designation of inserts for turning (CODE ISO) T N M G Kszta t p ytki i kàt naro a e r Insert sape and angle e r 2. Kàt przy o enia normalny a n Normal clearance angle a n 3. Dok adnoêç p ytki Tolerance class 4. Kszta t powierzcni natarcia i sposób mocowania p ytki Cipbreaker and clamping type 5. D ugoêç boku p ytki Edge lengt Tolerancja (mm) Tolerance l(d) m s ±0,025 ±0,005 ±0,025 A 1) ±0,013 ±0,005 ±0,025 F 1) ±0,025 ±0,013 ±0,025 C 1) ±0,013 ±0,013 ±0,025 H ±0,025 ±0,025 ±0,025 E ±0,025 ±0,025 ±0,13 G ±0,05 ±0,15 2) J 1) ±0,005 ±0,025 ±0,05 ±0,15 2) K 1) ±0,013 ±0,025 ±0,05 ±0,15 2) L 1) ±0,025 ±0,025 inne oters ±0,05 ±0,08 ±0,15 2) ±0,20 2) M ±0,05 ±0,08 ±0,15 2) ±0,20 2) N ±0,08 ±0,13 ±0,25 2) ±0,38 2) ±0,13 ±0,025 ±0,13 U 1) Odcy ki te stosuje si dla p ytek szlifowanyc ze Êcinami Tese tolerance classes apply to ground indexable inserts wit wiper edge 2) WartoÊci odcy ek (od do) w zale noêci od wielkoêci d Values of deviations (from to) according to insert size d wykonanie specjalne tailor-made inserts 20

17 Oznaczenie p ytek do toczenia (KOD ISO) Designation of inserts for turning (CODE ISO) E N PC 6. GruboÊç p ytki Insert tickness 7. Promieƒ naro a r e Corner radius r e 8. Postaç kraw dzi skrawajàcej Cutting edge condition 9. Kierunek skrawania Cutting direction 10. Symbol ustalony przez producenta np. geometria amacza wiórów zaokràglona / rounded r n 0,02 mm Posuw Feed Manufacturer s optional symbol e.g. cipbreaker geometry ze Êcinem i zaokràglona camfered and rounded ostra / sarp r n <0,02 mm Symbol s (mm) 01 1,59 T1 1, , ,18 T3 3, , , , , , ,70 l (d) (mm) Tolerancje Symbol r e (mm) 00 <0,2 02 0,2 04 0,4 08 0,8 24 2,4 x inne oters 00 dla p ytek MO okràg yc for round inserts Tolerances mm for l (d) for m Dok adnoêç p ytki Tolerance class J,K,L,M,N U M i N U i M M Kszta t p ytki Insert sape H,O,P,S,T,C,D,E,M,W,R H,O,P,S,T,C,E,N,W,R D 4,76 5,56 6,35 (6) ±0,05 ±0,08 ±0,08 ±0,13 ±0,11 7,94 (8) 9,525 (10) 12,7 (12) ±0,08 ±0,13 ±0,13 ±0,20 ±0,15 15,875 (16) 19,05 (20) ±0,10 ±0,18 ±0, 15 ±0,27 ±0,18 25,4 (25) ±0,13 ±0,25 ±0,18 ±0,38 31,75 (32) ±0,15 ±0,25 ±0,20 ±0,38 Uzupe nienie do punktu 3 Supplement to point 3 ze Êcinem / camfered z podwójnym Êcinem double camfered z podwójnym Êcinem i zaokràglona double camfered and rounded Symbole dodatkowe Additional symbols Uzupe nienie do punktu 5 Supplement to point 5 Symbol literowy okreêlajàcy kszta t p ytki l Symbol for insert sape (mm) H O P S T C D E M V W 4, , , , , , , , , , d P ytki okràg e (mm) Round inserts R 5,0 05 6,0 06 8,0 08 9, , , , , , , , , , , ,

18 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M CNMA CNMM CNMG CNMA CNMM CNMG HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m m 1 Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 12 CNMA ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 CNMA ,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMA ,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 CNMA T 1) 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1, CNMA ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 CNMA ,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2,424 CNMA ,3 19,05 6,35 2,4 7,93 3,970 2, CNMM ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMM ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 CNMM ,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMM PD1 19,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMG ,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG ,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1, CNMG ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 CNMG ,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1, CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 CNMG ,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG ,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. Kraw dê ze Êcinem. / Camfered edge 1) T = 0,20 x 20 - pierwszy wybór / first coice 22 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: CNMA , NTK05 10 szt. / pcs

19 P/M P ytki do toczenia Inserts for turning 3.2 CNMG CNMG..R CNMG HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m m 1 Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) GATUNKI GRADES CVD PVD HW NTP15 NTP25 NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 12 CNMG ,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 CNMG ,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG ,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1, CNMG ,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2,545 CNMG ,3 19,05 6,35 1,6 7,93 4,411 2, CNMG KC 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG KC 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1, CNMG KC 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMG MB 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 CNMG MB 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMG MC 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 CNMG MC 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMG PB 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1, CNMG PC 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG PC 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1, CNMG PC 19,3 19,05 6,35 1,2 7,93 4,632 2, CNMG R 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG L 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG R 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG L 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1, CNMG SM 12,9 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 1,818 CNMG SM 12,9 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 1,697 CNMG SM 12,9 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 1,576 - pierwszy wybór / first coice Przyk ad zamówienia: / Ordering example: CNMG , H10S 10 szt. / pcs 23

20 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M DNMG RNMG DNMG RNMG HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 15 DNMG KC 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6,477 DNMG KC 15,5 12,70 6,35 1,2 5,16 6, DNMG MC 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 DNMG MC 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6, DNMG PB 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 DNMG PB 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6, DNMG PC 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 DNMG PC 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6,477 DNMG PC 15,5 12,70 6,35 1,2 5,16 6, DNMG SM 15,5 12,70 4,76 0,8 5,16 6,477 DNMG SM 15,5 12,70 6,35 0,4 5,16 6,939 DNMG SM 15,5 12,70 6,35 0,8 5,16 6,477 DNMG SM 15,5 12,70 6,35 1,2 5,16 6,014 d s d 1 (mm) (mm) (mm) 09 RNMG ,525 3,18 3,81 12 RNMG ,70 4,76 5,16 15 RNMG ,875 6,35 6,35 19 RNMG ,05 6,35 7,93 25 RNMG ,40 9,52 9,12 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. - pierwszy wybór / first coice 24 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: DNMG KC, NTK05 10 szt. / pcs

21 P/M P ytki do toczenia Inserts for turning 3.2 SNMA SNMM SNMA SNMM HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l=d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 12 SNMA ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMA ,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMA ,05 6,35 1,2 7,93 3,452 SNMA ,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMM ,05 6,35 1,2 7,93 3,452 SNMM ,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMM ,40 7,94 2,4 9,12 4, SNMM ,05 6,35 1,2 7,93 3,452 SNMM ,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMM ,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMM ,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMM ,40 7,94 1,6 9,12 4,603 SNMM ,40 7,94 2,4 9,12 4,274 SNMM ,40 9,52 2,4 9,12 4, SNMM PD1 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 SNMM PD1 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMM R 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMM L 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMM R 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 SNMM L 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. - pierwszy wybór / first coice Przyk ad zamówienia: / Ordering example: SNMA , NTK25 10 szt. / pcs 25

22 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M SNMG SNMG HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l=d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 09 SNMG ,525 3,18 0,8 3,81 1, SNMG ,70 4,76 0,8 5,16 2, SNMG ,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG ,05 6,35 1,2 7,93 3,452 SNMG ,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG KC 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMG KC 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMG KC 19,05 6,35 1,2 7,93 3, SNMG MB 12,70 4,76 0,8 5,16 2, SNMG PC 9,525 3,18 0,8 3,81 1, SNMG PC 12,70 4,76 0,4 5,16 2,466 SNMG PC 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMG PC 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMG PC 19,05 6,35 1,2 7,93 3,452 SNMG PC 19,05 6,35 1,6 7,93 3, SNMG PD 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMG PD 12,70 4,76 1,2 5,16 2, SNMG R 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMG L 12,70 4,76 0,8 5,16 2,301 SNMG R 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 SNMG L 12,70 4,76 1,2 5,16 2,137 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. - pierwszy wybór / first coice 26 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: SNMG , NTP25 10 szt. / pcs

23 P/M P ytki do toczenia Inserts for turning 3.2 TNMA TNMM TNMA TNMM HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 16 TNMA ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 TNMA ,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,484 TNMA ,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 TNMA ,5 9,525 4,76 1,6 3,81 12, TNMA ,70 4,76 0,8 5,16 18,256 TNMA ,70 4,76 1,2 5,16 17,859 TNMA ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 TNMM ,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMM ,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMM ,70 4,76 0,4 5,16 18,653 TNMM ,70 4,76 0,8 5,16 18,256 TNMM ,70 4,76 1,2 5,16 17,859 TNMM ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMM ,70 4,76 0,4 5,16 18,653 TNMM ,70 4,76 0,8 5,16 18,256 TNMM ,70 4,76 1,2 5,16 17,859 TNMM ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMM ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMM ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 TNMM ,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMM ,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMM PC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMM PD 22 12,70 4,76 0,8 5,16 18, TNMM R 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMM L 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMM R 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 TNMM L 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMM R 22 12,70 4,76 1,2 5,16 17,859 TNMM L 22 12,70 4,76 1,2 5,16 17,859 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. Przyk ad zamówienia: / Ordering example: TNMA , NTK25 10 szt. / pcs - pierwszy wybór / first coice 27

24 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M TNMG TNMG HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 16 TNMG ,5 9,525 3,18 0,4 3,81 13,891 TNMG ,5 9,525 3,18 0,8 3,81 13,494 TNMG ,5 9,525 3,18 1,2 3,81 13, TNMG ,70 4,76 0,4 5,16 18,653 TNMG ,70 4,76 0,8 5,16 18,256 TNMG ,70 4,76 1,2 5,16 17,859 TNMG ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMG ,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 TNMG ,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMG ,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMG ,70 4,76 0,4 5,16 18,653 TNMG ,70 4,76 0,8 5,16 18,256 TNMG ,70 4,76 1,2 5,16 17,859 TNMG ,70 4,76 1,6 5,16 17, TNMG KC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMG KC 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMG KC 22 12,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMG MB 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13, TNMG MC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. - pierwszy wybór / first coice 28 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: TNMG , NTP25 10 szt. / pcs

25 P ytki do toczenia P/M C/K 3.2 Inserts for turning TNMG TNMX TNMG TNMX HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S HW SM25T S30S H10S H15X H20S 16 TNMG PC 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 TNMG PC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMG PC 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMG PC 22 12,70 4,76 0,8 5,16 18,256 TNMG PC 22 12,70 4,76 1,2 5,16 17, TNMG SM 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 TNMG SM 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMG SM 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13, TNMG R 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMG L 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 TNMG R 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 TNMG L 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 l d s r e d 1 m (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 24 TNMX ,4 21,3 12,70 4, ,16 19,527 TNMX ,4 21,3 12,70 4, ,16 19,066 TNMX ,4 21,3 12,70 4,76 1,2 5,16 18,608 - pierwszy wybór / first coice Przyk ad zamówienia: / Ordering example: TNMG PC, NTP25 10 szt. / pcs 291

26 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning P/M C/K VNMG WNMA WNMG VNMG WNMA WNMG HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) CVD GATUNKI GRADES PVD NTP15 NTP25 NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S HW SM25T S30S H10S H15X H20S 16 VNMG ,5 9,525 4,76 0,8 3,81 9, VNMG PC 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 10,152 VNMG PC 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 9, WNMA ,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 WNMA ,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG ,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG ,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 WNMG ,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 WNMG ,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG KC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,81 2, WNMG KC 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG MB 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG MC 8,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 WNMG MC 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3, WNMG PC 6,5 9,525 4,76 0,4 3,81 2,426 WNMG PC 6,5 9,525 4,76 0,8 3,81 2,205 WNMG PC 6,5 9,525 4,76 1,2 3,81 1, WNMG PC 8,7 12,70 4,76 0,4 5,16 3,308 WNMG PC 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 WNMG PC 8,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2, WNMG SM 8,7 12,70 4,76 0,8 5,16 3,088 WNMG SM 8,7 12,70 4,76 1,2 5,16 2,867 - pierwszy wybór / first coice 130 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: VNMG , NTP35 10 szt. / pcs

27 P ytki do toczenia SC/K 3.2 Inserts for turning CCMT DCMT ECMT CCMT DCMT ECMT HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m m 1 Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) CVD GATUNKI GRADES PVD NTP15 NTP25 NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S HW SM25T S30S H10S H15X H20S 09 CCMT 09T304 9,7 9,525 3,97 0,4 4,4 2,424 1, CCMT 09T308 9,7 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 1, CCMT ,4 6,35 2,38 0,4 2,8 1,543 0,848 CCMT ,4 6,35 2,38 0,8 2,8 1,322 0, CCMT ,9 12,70 4,76 0,8 5,5 3,088 1, DCMT 11T304 11,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5,089 - DCMT 11T308 11,6 9,525 3,97 0,8 4,4 4, DCMT ,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 - DCMT ,75 6,35 2,38 0,4 2,8 3,238 - DCMT ,75 6,35 2,38 0,8 2,8 2, DCMT 11T ,6 9,525 3,97 0,4 4,4 5, ECMT ,2 7,94 3,18 0,4 3,4 2,296 0,931 - pierwszy wybór / first coice Przyk ad zamówienia: / Ordering example: CCMT 09T304, NTP25 10 szt. / pcs 31

28 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning C/KS RCMT RCMX SCMT RCMT RCMX SCMT HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki d s d 1 b Inserts (mm) (mm) (mm) ( ) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 06 RCMT 0602MO 08 RCMT 0803MOT 1) 8,0 3,18 3,4-10 RCMT 10T3MO 10,0 3,97 4,4-12 RCMT 1204MOT 2) 12,0 4,76 4,4-20 RCMT 2006MOT 3) 20 RCMX 2006MOT 4) 25 RCMX T 5) 20,0 6,35 6, ,4 7,94 7, RCMX 2507MOT 6) 25,0 7,94 7,2 20 l=d s r e d 1 m (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 09 SCMT 09T308 9,525 3,97 0,8 4,4 1, SCMT ,70 4,76 0,8 5,5 2,301 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. Kraw dê ze Êcinem. / Camfered edge 1) T = 0,10 x 15 - pierwszy wybór / first coice 2) T = 0,20 x 15 3) T = 0,25 x 15 4) T = 0,25 x 15 5) T = 0,30 x 15 6) T = 0,10 x Przyk ad zamówienia: / Ordering example: RCMT 0602MOT, NTP25 10 szt. / pcs

29 P ytki do toczenia SC/K 3.2 Inserts for turning TCMT VBMT WCMT TCMT VBMT VBMW WCMT HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e d 1 m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 11 TCMT ,0 6,35 2,38 0,4 2,8 9, TCMT 16T304 16,5 9,525 3,97 0,4 4,4 13,891 TCMT 16T308 16,5 9,525 3,97 0,8 4,4 13, TCMT 16T ,5 9,525 3,97 0,8 4,4 13, TCMT ,0 12,70 4,76 0,8 5,5 18, VBMT ,6 9,525 4,76 0,4 4,4 9,755 VBMT ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, VBMW ,6 9,525 4,76 0,4 4,4 9,755 VBMW ,6 9,525 4,76 0,8 4,4 9, WCMT ,43 7,94 3,18 0,8 4,0 1, WCMT 06T308 6,52 9,525 3,97 0,8 4,4 2,206 - pierwszy wybór / first coice Przyk ad zamówienia: / Ordering example: TCMT , NTP25 10 szt. / pcs 331

30 3.2 CCGT DCGT SCGT TCGT VCGT P ytki do toczenia Inserts for turning do aluminium / for aluminium CCGT DCGT C/KS HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade GATUNKI PVD HW P ytki l d s r e d 1 m m 1 Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) KX20 N 06 CCGT L 6,49 6,40 2,58 0,2 2,8 1,668 0,917 CCGT L 6,49 6,40 2,58 0,4 2,8 1,557 0, CCGT L 8,12 8,00 3,43 0,2 3,4 2,113 1,161 CCGT L 8,12 8,00 3,43 0,4 3,4 2,003 1,101 CCGT L 8,12 8,00 3,43 0,8 3,4 1,782 0, CCGT 09T304-1L 9,73 9,586 4,22 0,4 4,4 2,443 1,343 CCGT 09T308-1L 9,73 9,586 4,22 0,8 4,4 2,222 1, CCGT L 12,96 12,76 5,01 0,8 5,5 3,105 1, DCGT L 7,78 6,399 2,58 0,4 2,9 3, DCGT 11T302-1L 11,7 9,586 4,22 0,2 4,4 5,357 DCGT 11T304-1L 11,7 9,586 4,22 0,4 4,4 5,125 DCGT 11T308-1L 11,7 9,586 4,22 0,8 4,4 4, SCGT 09T304-1L 9,586 9,586 4,22 0,4 4,4 1,821 SCGT 09T308-1L 9,586 9,586 4,22 0,8 4,4 1, TCGT L 11,084 6,40 2,58 0,2 2,8 9,401 TCGT L 11,084 6,40 2,58 0,4 2,8 9, TCGT 16T304-1L 16,604 9,586 4,22 0,4 4,4 13,983 TCGT 16T308-1L 16,604 9,586 4,22 0,8 4,4 13, VCGT L 11,157 6,399 2,58 0,2 2,8 6,98 VCGT L 11,157 6,399 2,58 0,4 2,8 6, VCGT L 13,99 8,001 3,43 0,2 3,4 8,843 VCGT L 13,99 8,001 3,43 0,4 3,4 8,38 VCGT L 13,99 8,001 3,43 0,8 3,4 6, VCGT L 16,713 9,586 5,01 0,4 4,4 10,223 VCGT L 16,713 9,586 5,01 0,8 4,4 9,3 VCGT L 16,713 9,586 5,01 1,2 4,4 8,377 - pierwszy wybór / first coice 134 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: CCGT L, N 10 szt. / pcs

31 P ytki do toczenia C/K 3.2 Inserts for turning SNGN SPUN SNGN SNUN SPGN SPUN HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l=d s r e m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) CVD GATUNKI GRADES PVD NTP15 NTP25 NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 S10S S20S HW SM25T S30S H10S H15X H20S 12 SNGN ,70 4,76 0,8 2,301 SNGN ,70 4,76 1,2 2, SNUN ,525 3,18 0,8 1, SNUN ,70 3,18 0,8 2,301 SNUN ,70 3,18 1,2 2, SNUN ,70 4,76 0,8 2,301 SNUN ,70 4,76 1,2 2,137 SNUN ,70 4,76 1,6 1, SNUN ,875 4,76 0,8 2,959 SNUN ,875 4,76 1,2 2, SNUN ,05 4,76 0,8 3,617 SNUN ,05 4,76 1,2 3,452 SNUN ,05 4,76 1,6 3, SNUN ,40 6,35 2,0 4,437 SNUN T 1) 25,40 6,35 2,0 4,437 SNUN T 1) 25,40 7,94 2,0 4, SPGN ,525 3,18 0,4 1,808 SPGN ,525 3,18 0,8 1, SPGN ,70 3,18 0,4 2,466 SPGN ,70 3,18 0,8 2,301 SPGN ,70 3,18 1,2 2,137 SPGN SPGN ,70 4,76 0,8 2, SPGN ,05 4,76 0,8 3,617 SPGN ,05 4,76 1,2 3,452 SPGN ,05 4,76 1,6 3, SPUN ,525 3,18 0,4 1,808 SPUN ,525 3,18 0,8 1, SPUN ,70 3,18 0,4 2,466 SPUN ,70 3,18 0,8 2,301 SPUN ,70 3,18 1,2 2,137 SPUN ,70 3,18 1,6 1, SPUN ,875 4,76 1,2 2, SPUN ,05 4,76 0,8 3,617 SPUN ,05 4,76 1,2 3,452 SPUN ,05 4,76 1,6 3, SPUN ,40 6,35 2,0 4,437 SPUN T 1) 25,40 6,35 2,0 4,437 Szarym drukiem oznaczono p ytki na zamówienie specjalne. Tailor-made inserts are marked in grey. Kraw dê ze Êcinem. / Camfered edge 1) T = 0,45 x 20 - pierwszy wybór / first coice Przyk ad zamówienia: / Ordering example: SNGN , S20S 10 szt. / pcs 351

32 3.2 P ytki do toczenia Inserts for turning C/K C TNGN TNUN TPGN TPUN TNGN TPUN HC - gatunek pokrywany / coated grade (PVD, CVD) HW - gatunek niepokrywany / uncoated grade P ytki l d s r e m Inserts (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) NTP15 NTP25 CVD GATUNKI GRADES PVD NTP35 NTM15 NTM25 NTM35 NTK05 NTK25 N335 HW S10S S20S SM25T S30S H10S H15X H20S 16 TNGN ,5 9,525 4,76 0,4 13,891 TNGN ,5 9,525 4,76 0,8 13,494 TNGN ,5 9,525 4,76 1,2 13,097 TNGN ,5 9,525 4,76 1,6 12, TNGN ,70 4,76 1,2 17, TNGN ,05 6,35 2,0 26, TNUN ,35 3,18 0,4 9,128 TNUN ,35 3,18 0,8 8, TNUN ,5 9,525 3,18 0,4 13,891 TNUN ,5 9,525 3,18 0,8 13,494 TNUN ,5 9,525 3,18 1,2 13, TNUN ,5 9,525 4,76 0,4 13,891 TNUN ,5 9,525 4,76 0,8 13,494 TNUN ,5 9,525 4,76 1,2 13, TNUN ,70 4,76 0,8 18,256 TNUN ,70 4,76 1,2 17,859 TNUN ,70 4,76 1,6 17, TNUN ,05 6,35 2,0 26,591 TNUN T 1) 33 19,05 6,35 2,0 26, TPGN ,35 2,38 0,4 9,128 TPGN ,35 2,38 0,8 8, TPGN ,35 3,18 0,2 9,325 TPGN ,35 3,18 0,4 9,128 TPGN ,35 3,18 0,8 8, TPGN ,5 9,525 3,18 0,2 14,088 TPGN ,5 9,525 3,18 0,4 13,891 TPGN ,5 9,525 3,18 0,8 13,494 TPGN ,5 9,525 3,18 1,2 13, TPGN ,70 4,76 0,4 18,653 TPGN ,70 4,76 0,8 18,256 TPGN ,70 4,76 1,2 17,859 TPGN ,70 4,76 3,0 16, TPUN ,35 2,38 0,8 8, TPUN ,35 3,18 0,2 9,325 TPUN ,35 3,18 0,4 9,128 TPUN ,35 3,18 0,8 8, TPUN ,5 9,525 3,18 0,4 13,891 TPUN ,5 9,525 3,18 0,8 13,494 TPUN ,5 9,525 3,18 1,2 13,097 TPUN ,5 9,525 3,18 1,6 12, TPUN ,70 4,76 0,4 18,653 TPUN ,70 4,76 0,8 18,256 TPUN ,70 4,76 1,2 17,859 TPUN ,70 4,76 1,6 17, TPUN ,05 6,35 2,0 26,591 TPUN T 1) 33 19,05 6,35 2,0 26,591 Kraw dê ze Êcinem. / Camfered edge 1) T = 0,45 x 20 - pierwszy wybór / first coice 136 Przyk ad zamówienia: / Ordering example: TNGN , H10S 10 szt. / pcs

Gatunki do toczenia pokrywane CVD

Gatunki do toczenia pokrywane CVD W GLIKI SPIEKANE str. rozdzia : A 8 A A 12 A 14 Gatunki w glików spiekanych do toczenia Tabela zbiorcza gatunków do toczenia Gatunki w glików spiekanych do frezowania Tabela zbiorcza gatunków do frezowania

Bardziej szczegółowo

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES

W GLIKI SPIEKANE SINTERED CARBIDES W GLII IEAE ITERED CARIDE str. / page: rozdzia / chapter: 2 5 8 11 14 Informacje ogólne General information Gatunki w glików spiekanych do toczenia Grades of sintered carbides for turning Tabela zbiorcza

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Cennik 2011 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit GDZIE KUPIå Sieç Dystrybucyjna: Sieç Dystrybutorów jest systematycznie rozbudowywana i weryfikowana. Dok

Bardziej szczegółowo

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem

Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem Cennik 2015 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do obróbki skrawaniem DET NORSKE VERITAS, BOX 6046, 171 06 SOLNA, SWEDEN. TEL: +46 8 587 940 00 FAX: +46 8 651 70 43 ACCREDITED UNIT: DNV CERTIFICATION

Bardziej szczegółowo

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning

Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and tools for turning Indeks / Index Indeks p ytek i narz dzi do toczenia Index of inserts and toos for turning A P ytki do toczenia: Inserts for turning: Strona/Page CCGT C16 CCMT C13 CNMA C5 CNMG C45 CNMM C5 DCGT C16 DCMT

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabilną marką na rynku polskim (r.1936) związaną z obróbką skrawaniem. Naszą specjalizacją są produkty wytwarzane z węglików spiekanych: płytki

Bardziej szczegółowo

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING

P YTKI DO TOCZENIA INSERTS FOR TURNING P YTKI DO TOZENIA INSERTS FOR TURNING tr. / page: rozzia / chapter: 2 4 22 23 24 26 p ytek o toczenia Deignation of inert for turning P ytki o toczenia Inert for turning P ytki o przecinania Inert for

Bardziej szczegółowo

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Cennik Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit Sanet Sp.J. Opata Hackiego 12, Gdynia 58 770 20 06 Slowackiego 83, Gdansk tel. 58 770 29 40 www.sanet-narzedzia.pl Cennik 2013 Płytki wieloostrzowe i narzędzia składane do toczenia i frezowania marki Baildonit

Bardziej szczegółowo

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING:

P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: P YTKI WIELOOSTRZOWE DO FREZOWANIA: INDEXABLE INSERTS FOR MILLING: Strona Page Oznaczenie p ytek do frezowania 2 P ytki do frezowania 4 P ytki do frezowania narz dzia QUADRI i EO 45 10 P ytki ZP.. do frezowania

Bardziej szczegółowo

G.T.S. - system do rowkowania

G.T.S. - system do rowkowania Nr. 300-1-13-JD-PL G.T.S. - system Wysokie bezpieczeństwo procesu przy rowkowaniu GP 2120 GM 5130 new! Zalety systemu G.T.S. Unikatowy system zacisku W zapewnia wysoką stabilność podczas operacji toczenia

Bardziej szczegółowo

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne

Toczenie. Płytki skrawające i materiały skrawające. Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów. Informacje techniczne Toczenie Strona Inormacje 16 Płytki krawające i materiały krawające Oprawki do toczenia, rowkowania, przecinania i toczenia gwintów Schemat programu 20 Kod oznaczania płytek krawających do toczenia wg

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI A-2 - A-29 SELECTION GUIDESPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-29 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-26 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH.

nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. nowoczesne technologie INFORMACJE TECHNICZNE PAFANA - PŁYTKI WIELOOSTRZOWE. DOBÓR GATUNKÓW I ŁAMACZY DO GRUP MATERIAŁOWYCH. 2012 doradztwo i lojalność PŁYTKI TOKARSKIE NEGATYWNE OTWOROWE (CNMG, DNMG, SNMG,

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAMETERS OF MACHINE CUTTING TURNING INSERTS TURNING TOOLS PARTING AND GROOVING TECHNICAL INFO SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI PARAMETERS OF MACHINE CUTTING PARAMETRY SKRAWANIA Chip reakers for inserts Łamacze wióra dla pytek A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description Opis gatunków A-12 - A-25 Grade selecting

Bardziej szczegółowo

JDSD Wiertła płytkowe

JDSD Wiertła płytkowe -Special SP103/2015-PL/GB JDSD płytkowe Short Hole Drills SPMX SPKX Dostępne o średnicy 12,5 do 50mm Available from Diameter 12,5 to 50mm Obrobiona cieplnie i specjalnie pokrywana powierzchnia dla większej

Bardziej szczegółowo

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej.

Pierwszy wybór. płytek skrawających. Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Pierwszy wybór płytek skrawających Pełny asortyment w katalogu głównym i na stronie internetowej. Kompleksowa oferta serwisu Polska marka globalnego lidera w produkcji narzędzi skrawających Baildonit to

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA I STABILNOŚĆ

TRADYCJA I STABILNOŚĆ TRADYCJA I STABILNOŚĆ BAILDONIT jest najstarszą i najbardziej stabiną arką na rynku poski (r.1936) związaną z obróbką skrawanie. Naszą specjaizacją są produkty wytwarzane z węgików spiekanyc: płytki wieoostrzowe

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta serwisu

Kompleksowa oferta serwisu Kopeksowa oferta serwisu Poska arka goanego idera w produkcji narzędzi skrawającyc Baidonit to arka naeżąca do AB Sandvik Coroant idera ranży narzędzi skrawającyc i systeów narzędziowyc Sandvik Poska Sp.

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

Noże tokarskie przegląd

Noże tokarskie przegląd Noże tokarskie przegląd zewnętrzna Uchwyt zaciskowy 95 do płytek skrawających 7, dodatnie nr zam. typ płytki do cięcia strona 2969 5100 2969 5125 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/220 Uchwyt zaciskowy 95 do

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR 66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR 308 TSCR G20 SOLID CARBIDE RODS GRADES GATUNKI PRĘTÓW WĘGLIKOWYCH WC grain size Rozmiar ziarna węglika Hardness

Bardziej szczegółowo

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW

MODULAR TAPS SYSTEM MODUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW MOUAR TAPS SYSTEM MOUŁOWY SYSTEM GWINTOWNIKÓW INSERTS PŁYTKI www.tizimplements.com tiz@tiz.pl MOUAR TAP-GS SYSTEM GWINTOWNIKI SKŁAANE SYSTEM GS Optimal Center Positioning esign Insert taper profile is

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting www.fenes.com.pl diameter of cutting part diameter of shank part flat Geometria ostrzy; Geometry of teeth: obwodowych z zaszlifem; circumferential with relief grinding helix tool flank face clearance angle

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET

Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Wyprzedaż i promocje narzędzi firmy PRAMET Biuro Handlowe KAMET s.c. ul. J. Dąbrowsiego 54a 34-120 Andrychów e-mail : bhkamet@bhkamet.pl www.bhkamet.pl Osoby kontaktowe : Dział Handlowy : Maria Karamańska

Bardziej szczegółowo

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL

TOOLS. Najnowsza generacja w toczeniu. Specjalne właściwości. NeW NeW. Nr. 226 /2011-PL Nr. 226 /2011-PL POLSKA Najnowsza generacja w toczeniu Specjalne właściwości dwie geometrie dla różnych zastosowań polerowana powierzchnia płytki niskie opory skrawania stabilne krawędzie tnące nowy gatunek

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce

AKTUALNOŚCI B194P Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali MP3025. Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce AKTUALNOŚCI Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali 3025 2014.01 B194P Zapewniają doskonałą gładkość powierzchni po obróbce Płytki z cermetalu z powłoką PVD do obróbki stali Płytki z cermetalu

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Power Drills

Tech-News. Power Drills Nr. 325/2017-PL/GB Tech-News Power Drills Wysokowydajne wiertła do obróbki stali, staliw, stali ulepszonych i stopowych o wytrzymałości do ok. 1300 N/mm². High performance carbide drills for machining

Bardziej szczegółowo

NARODZINY NOWEJ GENERACJI

NARODZINY NOWEJ GENERACJI NARODZINY NOWEJ GENERACJI www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T8300 Z POWŁOKĄ PVD youtube.com/pramettv NOWY MATERIAŁ SKRAWAJĄCY SERIa T8300 WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRZY ZACHOWANIU NIEZAWODNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości

-Special. Best of 2012 E118/2012-PL TOOLS. Bestseller w obróbce skrawaniem. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości POLSK A -Special E118/2012-PL Best of 2012 Bestseller w obróbce skrawaniem Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości MW 48-2012 www.jd-tools.pl Płytki do aluminium do toczenia

Bardziej szczegółowo

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline. Nr.

Tech-News. Dreamline-MD. Nowa geometria łamacza wióra MD Dreamline New chipbreaker MD Dreamline.  Nr. N. 230/2017-PL/GB Tech-News Deamline-MD Nowa geometia łamacza wióa MD Deamline New chipbeake MD Deamline Stuktua powłoki Layes : TiN Al 2 O 3 Kolumnowa wastwa TiCN Columna TiCN-Laye Wastwa wzbogacona kobaltem

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177

2 Obróbka. No e tokarskie sk adane przeglàd 2/177 przeglàd Obróbka zewn trzna Oprawka 95 pod p ytki tokarskie 7, dodatnie Nr. zamów typ p ytki tokarskie str. kataloga 2968 0000 2968 0015 SCLCR/L CCMT/CCGT 09T3... 2/184 Oprawka 95 pod p ytki tokarskie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE; TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE; TECHNICAL INFORMATION Materiały stosowane na ostrza narzędzi skrawających; Materials used for cutting parts Oznaczenie; Gatunek stali wg; Twardość; Skład chemiczny; designation Steel grade acc. to: Hardness Chemical constitution

Bardziej szczegółowo

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu.

M670 SDXF. Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. SDXF Increase productivity by increasing the feed rate. Zwiększ produktywność, zwiększając prędkość posuwu. New Hi-Feed milling heads Nowe głowice frezarskie do wysokich prędkości posuwu M670 M670 Milling

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE

ROZWIĄZANIA & WSPARCIE ROZWIĄZANIA & WSPARCIE Wybierając Seco otrzymujesz o wiele więcej, niż dostęp do szerokiego asortymentu rozwiązań oraz zespołu doświadczonych ekspertów. Współpraca z Seco to partnerstwo oparte na zaufaniu

Bardziej szczegółowo

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE

MC5005 MC5015 NOWOŚĆ W OFERCIE NOWOŚĆ W OFERCIE 2015.10 Aktualizacja B209P eria płytek IO do toczenia żeliw Wysoka wydajność obróbki żeliwa! Nowa powłoka: prędkości skrawania nawet do 600 m/min. LK MK RK eria płytek IO do toczenia żeliw

Bardziej szczegółowo

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD)

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD) SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Application: Carbon steels, Alloy Steels (-HRc35), Cast iron Advantages: Increase productivity due to 1.5 to 2 times faster

Bardziej szczegółowo

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali

Seria CA5. Nowy węglik powlekany CVD do stali Seria CA5 Nowy węglik powlekany CVD do stali Nowe rodzaje węglików powlekanych CVD do obróbki stali : obróbka o dużej szybkości i wydajności : skrawanie ciągłe do lekkiego przerywanego : 1. wybór do zastosowań

Bardziej szczegółowo

-Special. Savings Book MFD

-Special. Savings Book MFD -Special SP100/2017-PL/GB Książka korzyści 2017 Savings Book Bestseller w obróbce skrawaniem Bestsellers for Metal Cutting MFD Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008

TOCZENIE KATALOG I PORADNIK TECHNICZNY 2008 ARGENTINA Seco Tools Argentina S.A. Tel: +54 11 48 92 00 60 Fax: +54 11 47 23 86 00. AUSTRALIA Seco Tools Australia Pty. Ltd. Tel: +61 2 96 76 22 79 (local tel: 1300 55 7326) Fax: +61 2 96 76 61 58 (local

Bardziej szczegółowo

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI

SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI Forming Taps Wygniataki M MF UNF ISO metric coarse thread DIN 13 Gwint metryczny wg DIN 13 ISO metric fi ne thread DIN 13 Gwint metryczny drobnozwojny wg DIN 13 Unifi ed coarse

Bardziej szczegółowo

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI DRILLS WIERTŁA SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE D3 - D131 D3 - D71 KRUZ DRILLS (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI KRUZ D71 - D95 HIGH SPEED DRILL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: 2 16 17 18 2 26 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning Zastosowanie narz dzi do przecinania Application

Bardziej szczegółowo

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112

HOLE MAKING OBRÓBKA OTWORÓW SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN C2 - C87 HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE C88 - C112 SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI VOLCANO DRILLS WIERTŁA WULKAN SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE INDEXABLE DRILLS WIERTŁA SKŁADANE SPECIAL DRILLS WIERTŁA SPECJALNE HIGH SPEED DRILLS WIERTŁA

Bardziej szczegółowo

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze.

System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Prezentacja systemu Sztywne mocowanie dociskiem dla pewnego ustalenia płytki w gnieździe System TorxPlus. Lepiej przenoszone są momenty obrotowe wskutek tego mocowanie jest pewniejsze. Wzmocniona, mocowana

Bardziej szczegółowo

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium:

ALX A20. Płytki wieloostrzowe TOOLS. Innowacja w obróbce aluminium TK Saphitec. Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Nr. 304/2012-PL POLSK A Płytki wieloostrzowe ALX A20 Innowacja w obróbce aluminium ALX TK 5310 z powłoką Saphitec A20 Wszystko co potrzebne w toczeniu aluminium: Od lekkiej obróbki wykańczającej po ciężką

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS Wysokowydajne frezy uniwersalnego zastosowania Zmienny kąt pochylenia rowka Zmienna podziałka ostrzy

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w toczeniu gwintów. 6 Ostrzy Skrawaj cych. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY.

Rewolucja w toczeniu gwintów. 6 Ostrzy Skrawaj cych. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY. Rewolucja w toczeniu gwintów Ostrzy Skrawaj cyc Ocrona patentowa Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów METRYCZNY Ocrona patentowa Rewolucyjny system Ostrzy Skrawaj cyc 1 Po odwróceniu 1

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

FREZY PM; END MILLS PM

FREZY PM; END MILLS PM FREZY PM; END MILLS PM DIN 327-B K, 844-A K-N www.fenes.com.pl DIN 327-B K D [e8] d [h8] I I 1 L 6 6 8 36 52 7 10 10 40 60 8 10 11 40 61 9 10 11 40 61 10 10 13 40 63 11 12 13 45 70 12 12 16 45 73 14 12

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny

TMSD Frezy do gwintów w g bokich otworach. Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów. Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Rozwi zania w zakresie toczenia i frezowania gwintów Metryczny TMS Frezy do gwintów w g bokich otworach Wielop ytkowe, wysokowydajne i ekonomiczne rozwi zanie w

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215

BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 BADANIA ZUŻYCIAPŁYTEK SKRAWAJĄCYCH Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH W GATUNKU GC4325 Z POWŁOKĄ INVEIO i GC4215 Wojciech STACHURSKI 1, StanisławMIDERA 1 1. WSTĘP Jednym z najważniejszych wyzwań stawianych firmom narzędziowym,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stali i przykłady oznaczeń

Klasyfikacja stali i przykłady oznaczeń Klasyfikacja stali i przykłady oznaczeń Definicja stali Stal jest to plastycznie (i ewentualnie cieplnie) obrobiony stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, otrzymywanym w procesach stalowniczych ze

Bardziej szczegółowo

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem

2 Obróbka. Frezy 2/43. Przeglàd VHM - program frezowania. Materia y. skrawaniem Przeglàd - program frezowania 2 oznaczenie frezy jedno- frezy frezy mini frezy palcowe ostrzowe miniaturowe iloêç z bów 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 norma norma norma norma zaklawa zaklawa zaklad. zaklawa typ

Bardziej szczegółowo

6.1. Ogólna charakterystyka cermetali narz dziowych

6.1. Ogólna charakterystyka cermetali narz dziowych 6. Cermetale narz dziowe 6.1. Ogólna charakterystyka cermetali narz dziowych INFORMACJE OGÓLNE Do nowoczesnych spiekanych materia ów narz dziowych, o szybko rosn cym znaczeniu w technologii obróbki skrawaniem

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3.

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3. L Kształt i terminologia związana z płytkami Kąt odsadzenia krawędzi Boczny kąt Kąt natarcia boczny Wysokość krawędzi Promień wierzchołka Kąt natarcia Kąt krawędzi Kąt bocznej krawędzi Długość całkowita

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96

TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25. Strony z informacjami zamówieniowymi 262. Załącznik techniczny 96 TOCZENIE Walter Toczenie wg ISO 8 Wcinanie poprzeczne-rowkowanie 19 Oprawka 25 Strony z informacjami zamówieniowymi 26 Załącznik techniczny 96 WIERCENIE Walter Titex Wiertła VHM 104 Strony z informacjami

Bardziej szczegółowo

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170

Co nowego? Poznajcie Państwo nasze najnowsze produkty. CoroMill 316. CoroMill 345. CoroMill 170 CoroMill 316 Pierwsze narzędzie z wymienną węglikową częścią roboczą i gwintowanym złączu pomiędzy nią a trzonkiem. Dzięki swojej elastyczności i mnogości zastosowań najnowszy system wprowadza frezowanie

Bardziej szczegółowo

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE

GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE SELECTION GUIDE SIS TREŚCI GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE ARAETERS OF ACHINE CUTTING ARAETRY SRAWANIA Chip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-09 description Opis gatunków A-10 - A-23 selecting

Bardziej szczegółowo

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Ikony. Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe. Aluminium i inne materiały nieżelazne. Stale hartowane i żeliwa utwardzone Ikony Wiercenie i frezowanie Stale, stale stopowe Stal nierdzewna Żeliwa szare, żeliwa sferoidalne oraz żeliwa ciągliwe Aluminium i inne materiały nieżelazne Stopy specjalne Stale hartowane i żeliwa utwardzone

Bardziej szczegółowo

TizTools.

TizTools. TizTools 2015 info@tiztools.com ELECTION GUIDE PI TREŚCI GENERAL TURNING TOCZENIE OGÓLNE PARAETER OF ACHINE CUTTING PARAETRY KRAWANIA Cip breakers Łamacze wiórów A-2 - A-28 A-2 - A-11 Grade description

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej

UE6110 MC6025 UH6400 US735 HZ/HL/ HM/HX/ HV/HR TOOLS NEWS. Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej TOOLS NEWS B45P Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej Przeznaczony specjalnie do obróbki cięzkiej stali nierdzewnych i stopowych. // HM/HX/ HV/HR Nowy system łamaczy wióra do obróbki ciężkiej //

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION

INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION INFORMACJE TECHNICZNE TECHNICAL INFORMATION str. / page: rozdzia / chapter: 2 Zastosowanie narz dzi do toczenia Application of tools for turning 16 Zastosowanie narz dzi do przecinania Application of tools

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe

Spis treści. Toczenie. Frezowanie. Frezy. pełnowęglikowe Obróbka otworów. Systemy. narzędziowe Spis treści Toczenie Informacje techniczne... 2-5 Oprawki zewn., Jetstream Tooling, Seco-Capto... 6 Oprawki zewn., Jetstream Tooling... 7-10 Płytki... 11-33 Przecinanie - Informacje techniczne... 34 Przecinanie

Bardziej szczegółowo

-Special. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All precision tools are Ni-coated for improvement of toollife

-Special. Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All precision tools are Ni-coated for improvement of toollife -Special SP100/2015-PL/GB Książka korzyści 2015 Savings Book Bestseller w obróbce skrawaniem Bestsellers for Metal Cutting Wszystkie narzędzia niklowane dla znaczącego zwiększenia ich trwałości All precision

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

WORK METHOD SELECTION DOBÓR METODY TOCZENIA

WORK METHOD SELECTION DOBÓR METODY TOCZENIA SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI WORK METHOD SELECTION DOBÓR METODY TOCZENIA RH Turning Toczenie prawostronne d b RH Turning Toczenie prawostronne HEL... D B HIL... HIR... LH Turning Toczenie lewostronne a

Bardziej szczegółowo

Solid Carbide Tools for Dental Machining Pełno węglikowe narzędzia do obróbki protez stomatologicznych

Solid Carbide Tools for Dental Machining Pełno węglikowe narzędzia do obróbki protez stomatologicznych Solid Carbide Tools for Dental Machining Pełno węglikowe narzędzia do obróbki protez stomatologicznych UDC UDT UDG UDP PE/PTFE/Polyamide/PMMA/Wax PE/PTFE/Poliamid/PMMA/Wosk Glass-ceramic Szkło-ceramika

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS. FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS Fabryka Narzędzi FANA S.A. jest wiodącym producentem narzędzi skrawających do obróbki gwintów. Niezmiennie naszym

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW TRIBOLOGICZNYCH PODCZAS SKRAWANIA STOPU INCONEL 718 PŁYTKĄ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO. Streszczenie

OCENA WARUNKÓW TRIBOLOGICZNYCH PODCZAS SKRAWANIA STOPU INCONEL 718 PŁYTKĄ Z WĘGLIKA SPIEKANEGO. Streszczenie DOI: 1.17814/mechanik.215.8-9.415 Mgr inż. Marta BOGDAN-CHUDY; dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO (Politechnika Opolska): OCENA WARUNKÓW TRIBOLOGICZNYCH PODCZAS SKRAWANIA STOPU INCONEL 718 PŁYTKĄ Z

Bardziej szczegółowo

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20

SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 SOLID CARBIDE RODS PRĘTY WĘGLIKOWE TSCR66 TSCR606 TSCR40 TSCR44 TSCR47 TSCR38 TSCR39 TSCR308 TSCRG20 w w w. t i z i m p l e m e nt s. e u Quality check Sprawdzenie jakości New procedures for the quality

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna

VTT Koszalin. I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna I Warstwy azotku tytanu, l. Charakterystyka ogólna 1.1. Dlaczego stosuje si cienkie warstwy TiN? Cienkie warstwy azotku tytanu (grubo : 0,5 µm µm) na o one na powierzchni narz dzi i cz ci maszyn zwi kszaj

Bardziej szczegółowo

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS

NTT STAL NIERDZEWNA 1/2017 M INOX VA. EASY CUT PUMP SPRAY do wiercenia i cięcia. Frezy z powłoką ULTRA MS NTT NARZĘDZIA TECHNIKA TECHNOLOGIA STAL NIERDZEWNA Oferta ważna do 31 marca 2017 r. 1/2017 Frezowanie materiałów ze stali kwasoodpornej Gwintowanie otworów nieprzelotowych w stalach wysokostopowych i manganowych

Bardziej szczegółowo

7. Spiekane materia y ceramiczne i ceramiczno-w glikowe

7. Spiekane materia y ceramiczne i ceramiczno-w glikowe 7. Spiekane materia y ceramiczne i ceramiczno-w glikowe 7.1. Ogólna charakterystyka spiekanych materia ów ceramicznych i ceramiczno-w glikowych PORÓWNANIE SPIEKANYCH MATERIA ÓW CERAMICZNYCH I CERAMICZNO-W

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: 2010-03-18 1. 1 UPS 5-3 F Cena na zapytanie Nr katalogowy: 962 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę, uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami

Bardziej szczegółowo

для размещения заказа - NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS

для размещения заказа - NARZĘDZIA DO FREZOWANIA MILLING TOOLS FREZY TRZPlENlOWE VHM l HSS SOLlD CARBlDE AND HSS ENDMlLLS для размещения заказа fanar@fanartools.ru NAZĘDZIA DO FEZOWANIA MILLING TOOLS FEZY TZPlENlOWE l HSS SOLlD CABlDE AND HSS ENDMlLLS fanar@fanartools.ru www.fanartools.ru для размещения заказа fanar@fanartools.ru

Bardziej szczegółowo

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego

T5100 SERIES. Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa. Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego Keeping the Customer First Tungaloy Report No. 359-PL Gatunek pokrywany CVD do toczenia żeliwa szarego i sferoidalnego T50 SERIES Do szerokiego zakresu zastosowań przy toczeniu żeliwa T50 SERIES Drastycznie

Bardziej szczegółowo

Skrócony katalog gwintowników High Volume

Skrócony katalog gwintowników High Volume Katalog www.werkus.pl 123 G/HV - Gwintowanie Skrócony katalog gwintowników High Volume Wybrane narzędzia z katalogu głównego 123 G tel: + 48 61 221 25 23 fax + 48 61 853 18 26 kom. + 48 602 34 58 65 werkus@werkus.pl

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE

ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW STEMPLE I MATRYCE ELEMENTY DO TŁOCZNIKÓW COMPONENTS FOR DIE SETS STEMPLE I MATRYCE PUNCHES AND DIES SUWAKI ROLKOWE I KLINOWE ROLLER CAMS AND CAM UNITS WYPYCHACZE EJECTORS MOCOWANIA I TRANSPORT CLAMPING AND LIFTING SPRĘŻYNY

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia. SuperLine

Objaśnienia. SuperLine Objaśnienia Rodzaje obróbki Obróbka kanałków Frezowanie kanałków, rowków, zagłębianie skośne, prostopadłe. Szer. skrawania 1 x D Dopasowanie posuwu: zmiana szerokości obróbki Przy zmianie głębokości skrawania

Bardziej szczegółowo

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD.

WSZECHSTRONNOŚĆ T9315 T9325 NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T9300 Z POWŁOKAMI MT-CVD. WSZECHSTRONNOŚĆ www.pramet.com NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Z POWŁOKAMI MT-CVD P M NOWE GATUNKI DO TOCZENIA SERIA T93 Przedstawiamy nową generację materiałów skrawających UP!GRADE do toczenia z serii

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo