Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury"

Transkrypt

1 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego MK Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 06 marca 2013 roku roku do 18 marca 2013 roku przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz podinspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego działających na podstawie upoważnienia nr 10/2013 z dnia roku Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński. Zakres kontroli: 1. Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w wybranych okresach. 2. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji. Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim jest Elżbieta Szumska, powołana Zarządzeniem nr 455/2008 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora MDK w Stargardzie Szczecińskim, na okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Główną Księgową w Młodzieżowym Domu Kultury jest Barbara Nowacka zatrudniona od dnia 28 sierpnia 2007 roku na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Podczas kontroli wyjaśnień udzielały: 1. Elżbieta Szumska - Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury 2. Barbara Nowacka - Główna Księgowa 2

3 Podstawy formalno - prawne funkcjonowania jednostki: 1. Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. 2. Regulamin pracy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. 3. Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm.). 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z pózn. zm.). 5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z pózn. zm.). 6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pózn. zm.). 7. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz z pózn. zm.). 8. Protokół dodatkowy Nr 2 zawarty dnia 19 stycznia 2010 r. do Ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński z dnia 10 maja 1999 r. 1. Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe za II półrocze. BUDŻET Na podstawie Zarządzenia nr 09/2012 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 stycznia w sprawie ustalenia szczegółowego planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2012 rok sporządzono plan dochodów i wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Plan po zmianach (ostatnia z dnia 27 grudnia ) Prezydent Miasta zatwierdził uchwałą Rady Miejskiej Nr 511/2012 z dnia 27 grudnia. Temat sprawdzono w oparciu o dokumenty źródłowe, tj.: raporty kasowe, wyciągi bankowe, faktury VAT, rachunki, urządzenia księgowe i sprawozdawczość. Szczegółowy wykaz z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniższa tabela, która została opracowana w oparciu o plan dochodów i wydatków na 2012 rok, ewidencję księgową oraz sprawozdania Rb-27S i Rb-28S za II półrocze. Ogółem wydatki budżetowe Młodzieżowego Domu Kultury za II półrocze osiągnęły poziom ,25 złotych, co stanowiło 46,27% ogółu zaplanowanych wydatków na 2012 rok. Największa kwota, tj.: ,26 złotych przypadła na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne, stanowiąc 92,44% ogólnych wydatków w tym okresie. Drugą pozycją wydatków był zakup usług w kwocie ,06 złotych, stanowiąc 4,86% ogólnych wydatków w tym okresie. Kolejną pozycją był odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie ,00 złotych, stanowiący 2,23% ogólnych wydatków w tym okresie, a podróże służbowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2.684,93 złotych stanowiły 0,47% ogólnych wydatków w badanym okresie. 3

4 Plan na 2012 rok (w zł) Wydatki za II półrocze 2012 roku (w zł) Dział Edukacyjna opieka wychowawcza , ,25 46,27 Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego , ,95 46, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do Internetu 4360 opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych komórkowych 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych stacjonarnych 4410 podróże służbowe krajowe 4440 odpis na ZFŚS , , , , , , ,00 462,00 748, , , , , , , , , , ,46 51,70 70, ,75 184,50 663, , ,22 933, ,69 636, ,00 % 44,62 51,49 47,76 47,26 5,11 6,56 30,84 39,94 88,64 33,29 62,17 60,88 54,39 46,39 27,61 Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych Rozdział Pozostała działalność 9.154, ,30 33, wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4440 odpis na ZFŚS ,00 64, , ,60 63, ,91 99,53 Ogółem , ,25 46,27 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok i wykonanie. Wyszczególnienie Plan na 2012 rok (w zł) Wykonanie za II półrocze 2012 roku (w zł) Rozdział ,61 35,93 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 28 % 0, ,71 Ogółem ,61 35, Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 67/2012) ,47 zł Wpływy za II półrocze stanowiły: 1) otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego - WB nr 68/2012 z dnia r zł - WB nr 70/2012 za okres od r zł - WB nr 71/2012 za okres od r zł - WB nr 74/2012 za okres od r zł 4

5 - WB nr 76/2012 z dnia r zł - WB nr 79/2012 za okres od r zł - WB nr 81/2012 za okres od r zł - WB nr 83/2012 z dnia r zł - WB nr 85/2012 za okres od r zł - WB nr 87/2012 za okres od r zł - WB nr 88/2012 z dnia r zł - WB nr 92/2012 z dnia r zł - WB nr 94/2012 za okres od r zł - WB nr 98/2012 za okres od r zł - WB nr 100/2012 za okres od r zł - WB nr 102/2012 za okres od r zł - WB nr 106/2012 z dnia r zł - WB nr 108/2012 z dnia r zł - WB nr 110/2012 za okres od r zł - WB nr 111/2012 za okres od r zł - WB nr 113/2012 za okres od r ,00 zł Razem: ,00 zł 2) odsetki bankowe 0,61 zł 3) korekta banku - zwrot 29,25 zł 4) zwrot wynagrodzenia 41,21 zł Ogółem wpływy ,07 zł Rozchody za II półrocze stanowiły: 1) opłaty i prowizje bankowe 1.943,30 zł 2) zrealizowane czeki ,48 zł 3) przekazane składki na ubezpieczenia społeczne ,03 zł 4) przekazany podatek PIT ,00 zł 5) przekazanie dochodów budżetowych do Urzędu Miejskiego 2.929,83 zł 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 zł 7) wynagrodzenia pracowników ,80 zł 8) potrącenia z list płac w tym: - składki na PZU-Życie 5.394,60 zł - składki członkowskie na ZNP 358,20 zł - spłata pożyczek mieszkaniowych zł - spłata pożyczek na KZP zł - składki członkowskie na NSZZ Solidarność 793,95 zł 9) monitoring obiektu 541,20 zł 10) energia cieplna ,54 zł 11) energia elektryczna 2.518,98 zł 12) opłata za gaz 43,22 zł 13) zakup usług dostępu do sieci Internet 1.039,35 zł 14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 823,12 zł 15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2.183,53 zł 5

6 16) dostarczanie wody 283,12 zł 17) odprowadzanie ścieków 748,76 zł 18) wywóz odpadów 2.101,08 zł 19) abonament za konserwację monitoringu obiektu 184,50 zł 20) opłata za przewóz środków płatniczych 92,25 zł 21) woda EDEN 587,94 zł 22) abonament za uzytkowanie serwera strony internetowej 369,00 zł 23) dopłata do abonamentu RTV 1,26 zł 24) badania lekarskie pracowników 159,00 zł 25) szkolenie Rady Pedagogicznej 85 zł 26) warsztaty taneczne 38 zł 27) przedłużenie domeny internetowej za 2012 rok 61,50 zł Ogółem rozchody ,54 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 118/2012) zł 1.2. Stan środków w kasie na dzień r. zł Kontrolą objęto raporty kasowe za II półrocze : - RK nr 9/2012 za okres od r. - RK nr 10/2012 za okres od r. - RK nr 11/2012 z dnia r. - RK nr 12/2012 za okres od r. - RK nr 13/2012 za okres od r. - RK nr 14/2012 za okres od r. - RK nr 15/2012 za okres od r. Na przychody składały się: - wpłaty gotówki z banku do kasy z tytułu zrealizowanych czeków na kwotę ,48 zł - zwrot wynagrodzenia 41,21 zł Razem: ,69 zł Na rozchody składały się: - wypłacone wynagrodzenie ,81 zł - wpłata do banku 41,21 zł - zakup butów treningowych dla nauczyciela 24 zł - dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli 1.77 zł - zakup odzieży ochronnej 69,00 zł - badania lekarskie pracowników 504,00 zł - zwrot wydatków za zakup okularów 25 zł - wyrób pieczątek 81,18 zł - środki czystości dla pracowników 483,34 zł - wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży 333,73 zł - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży 84,00 zł - opłaty bankowe 2,50 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet 207,87 zł 6

7 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 43,05 zł Razem: ,69 zł Stan środków na dzień r. (RK nr 15/2012 za okres od r.) zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1. Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe, tj. faktury, dowody Kasa Przyjmie i Kasa Wypłaci. 2. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3. Faktury zakupu opisane były pod względem celowości zakupu, formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. 4. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 5. Sprawdzono prawidłowość podjęcia gotówki z banku i przyjęcia jej do kasy. Gotówka podjęta czekiem z bankowego wpłacana była do kasy Młodzieżowego Domu Kultury w tym samym dniu zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości. 6. Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej i sprawdzającej. 7. Dochody budżetowe odprowadzane były na rachunek budżetu Miasta w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Terminy podjęcia gotówki z banku i przyjęcia jej do kasy Młodzieżowego Domu Kultury przedstawia poniższa tabela: Nr WB Nr czeku, data podjęcia gotówki z banku Kwota ( zł) Nr RK Nr KP, data przyjęcia gotówki do kasy Kwota ( zł) 73/ r ,29 9/2012 KP 19/ r ,29 74/ r. 24 9/2012 KP 20/ r / r ,59 10/2012 KP 22/ r ,59 81/ r. 272,00 10/2012 KP 23/ r. 272,00 87/ r ,22 11/2012 KP 24/ r ,22 96/ r ,82 12/2012 KP 25/ r ,82 100/ r ,22 12/2012 KP 26/ r ,22 103/ r /2012 KP 27/ r / r /2012 KP 28/ r / r ,70 13/2012 KP 29/ r ,70 111/ r. 580,78 14/2012 KP 30/ r. 580,78 116/ r ,57 15/2012 KP 32/ r ,57 117/ r. 389,29 15/2012 KP 33/ r. 389,29 7

8 8. Terminowość odprowadzania składek ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Miesiąc i rok Nr WB Data przekazania Lipiec / r. Sierpień / r. Wrzesień / r. Październik / r. Listopad / r. Grudzień / r. 9. Terminowość odprowadzania podatku od osób fizycznych za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Miesiąc i rok Nr WB Data przekazania Lipiec / r. Sierpień / r. Wrzesień / r. Październik / r. Listopad / r. Grudzień / r Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głównej. 1) Saldo 101 Kasa na dzień wynosiło: zł 101 Obroty za II półrocze , , , , Saldo jest zgodne z RK nr 15/2012 za okres od ) Saldo 130 Rachunek bieżący jednostki na dzień wynosiło po stronie: Wn zł 130 Obroty za II półrocze , , , , Saldo jest zgodne z WB nr 118/2012 za okres od ) Saldo 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień r. wynosiło po stronie: Ma 5.579,36 zł 201 Obroty za II półrocze r , , , , ,36 8

9 Saldo stanowią: - (ochrona danych) 92,25 zł - (ochrona danych) 87,33 zł - (ochrona danych) 92,25 zł - (ochrona danych) 285,31 zł - (ochrona danych) 4.937,10 zł - (ochrona danych) (4x21,28 zł) 85,12 zł Razem: 5.579,36 zł 4) Saldo 225 Rozrachunki z budżetami na dzień wynosiło po stronie: Ma 5.143,00 zł 225 Obroty za II półrocze , , , ,00 Saldo stanowi zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku PIT - 4 za grudzień. Podatek w kwocie 5.143,00 zł odprowadzony do Urzędu Skarbowego dnia r. (WB nr 5/2013). 5) Saldo 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne na dzień wynosiło po stronie: Ma ,69 zł 229 Obroty za II półrocze , , , , ,69 Saldo stanowią zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za grudzień odprowadzonych do ZUS dnia roku (WB nr 2/2013). 6) Saldo 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń na dzień wynosiło po stronie: Ma ,64 zł 231 Obroty za II półrocze , , , , ,64 Saldo stanowią zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. 7) Saldo 401 Zużycie materiałów i energii na dzień wynosiło po stronie: Wn ,71 zł 401 Obroty od lipca do listopada , , ,71-9

10 Analityka do kosztów według rodzajów: Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zakup materiałów i wyposażenia 1.125,88 zł zakup energii ,83 zł 8) Saldo 402 Usługi obce na dzień wynosiło po stronie: Wn ,05 zł 402 Obroty od lipca do listopada , , ,05 - Na saldo 402 Usługi obce składały się: Analityka do kosztów według rodzajów: Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zakup usług remontowych 276,75 zł zakup usług pozostałych ,82 zł zakup usług dostępu do sieci Internet 1.797,40 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.384,25 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.268,83 zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych 85 zł 9) Saldo 404 Wynagrodzenia na dzień wynosiło po stronie: Wn ,11 zł 404 Obroty od lipca do listopada , , ,11 - Na saldo 404 Wynagrodzenia składały się: Analityka do kosztów według rodzajów: Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego wynagrodzenia osobowe pracowników ,11 zł wynagrodzenie bezosobowe 99 zł 10

11 Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników 2.60 zł 10) Saldo 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na dzień roku wynosiło po stronie: Wn ,35 zł 405 Obroty od lipca do listopada , , ,35 - Na saldo 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składały się: Analityka do kosztów według rodzajów: Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.979,49 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,42 zł składki na Fundusz Pracy ,15 zł zakup usług zdrowotnych 748,00 zł odpis na ZFŚS ,00zł Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pozostała działalność składki na ubezpieczenia społeczne 444,60 zł składki na Fundusz Pracy 63,70 zł odpis na ZFŚS 6.045,00 zł 11) Saldo 409 Pozostałe koszty rodzajowe na dzień wynosiło po stronie: Wn 1.236,57 zł 409 Obroty od lipca do listopada , , ,57 - Na saldo 409 Pozostałe koszty rodzajowe składały się: Analityka do kosztów według rodzajów: Dział Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego podróże służbowe krajowe 1.236,57 zł 11

12 W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1. Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe tj.: faktury VAT, rachunki, dowody Kasa Przyjmie, Kasa Wypłaci, bankowe dowody wpłat. 2. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 3. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 4. Faktury i rachunki zakupu opisane były pod względem celowości zakupu, formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. 5. Sprawdzono prawidłowość podjęcia gotówki z banku i przyjęcia jej do kasy. Gotówka podjęta czekiem z bankowego wpłacona do kasy MDK w tym samym dniu zgodnie z treścią art. 24 ust. 5, pkt 3 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.). 6. Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej i sprawdzającej. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Zarządzeniem nr 3/2010 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim z dnia roku w sprawie zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont, opracowanej zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi wprowadzono do stosowania dokumentację opisującą przyjęte w MDK zasady (politykę) rachunkowości, która zawiera: 1) miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych oraz wykaz ksiąg rachunkowych, 2) metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych, 3) metody wyceny aktywów i pasywów, 4) ewidencja kosztów, 5) metody przyjętych uproszczeń, 6) system ochrony danych, 7) technikę prowadzenia rejestrów księgowych - odbywa się przy użyciu licencjonowanego programu komupterowego QWANT, 8) instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, 9) instrukcję kasową, 10) instrukcję inwentaryzacyjną. Instrukcja kasowa opracowana została w oparciu o: 1) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223), 2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166, poz z późn. zm.). 12

13 Osoba, której powierzono obowiązki kasjera, złożyła oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone jej pieniądze i inne wartości. Ponadto złożyła zobowiązanie do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich naruszenie. W Młodzieżowym Domu Kultury stan pogotowia kasowego ustalano z dniem 13 lipca 2007 roku Zarządzeniem Nr 2/2007 Dyrektora MDK w wysokości 4.50 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Wartości pieniężne przechowywane i transportowane są w warunkach zapewniających należytą ochronę przed zniszczeniem, utratą lub zagarnięciem. W zakresie ochrony transportu przestrzegane są zasady i warunki określone przepisami ww. rozporządzenia. Przyjmowanie wpłat do kasy odbywa się na podstawie źródłowych dowodów kasowych KP. Ujęcie wpłat i wypłat gotówką następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, tj. zgodnie z art. 24, ust. 5, pkt 3 ustawy o rachunkowości. Zakładowy plan kont obowiązujący w Młodzieżowym Domu Kultury obejmuje następujące : 1) bilansowe: zespołu: 0-011, 013, 020, 071, 072, , 130, 132, 135, , 221, 222, 223, 225, 229, 231, 234, 240, , 401, 402, 403, 404, 405, 409, , 720, 750, 751, 760, 761, 770, , 810, 851, 860 2) pozabilansowe: wydatki strukturalne, wzajemne rozliczenia między jednostkami, plan finansowy wydatków budżetowych, plan finansowy wydatków budżetowch w układzie zadaniowym, zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego, zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat. Ewidencję księgową do kont pozabilansowych prowadzi się odrębnie przy pomocy programu EXCEL z pakietu OFFICE. 2. Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych Młodzieżowego Domu Kultury. Na podstawie cytowanej wyżej Uchwały Nr XLIV/498/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty w Młodzieżowym Domu Kultury został utworzony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków, który sporządzony został w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego i paragrafach klasyfikacji wydatków budżetowych. Źródłami dochodów Młodzieżowego Domu Kultury gromadzonych na wydzielonym rachunku są: 1) czynsze za wynajem sal i pomieszczeń, dzierżawa terenu, 13

14 2) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów, 3) darowizny, 4) wpływy z innych usług. Dochody gromadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury na wydzielonym rachunku przeznaczone były na: 1) cele wskazane przez darczyńcę, 2) wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku, 3) zakup artykułów żywnościowych, 4) zakup nagród dla uczestników konkursów, 5) umowy cywilno prawne, 6) szkolenia pracowników. Szczegółowy plan dochodów i jego wykonanie z podziałem na paragrafy za II półrocze przedstawia poniższa tabela, opracowana na podstawie sprawozdania półrocznego Rb - 34S dochody z najmu i dzierżawy 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki 0960 otrzymane darowizny Plan w zł , Wykonanie za II półrocze 2012 roku w zł ,79 138, % 43,64 36,73 4,34 Ogółem , ,00 25,51 Ogółem wydatki za II półrocze z podziałem na dział, rozdział i paragrafy przedstawia poniższa tabela, opracowana na podstawie sprawozdania półrocznego Rb 34S. Plan w zł Wydatki za II półrocze 2012 roku w zł 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4110 skladki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 286,00 787,00 123, , , , , ,30 193,00 % 2,64 73,26 45,88 33,05 48,25 Ogółem , ,27 42,87 14

15 2.1. Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 0060/2012 za okres r.) ,21 zł Wpływy za II półrocze stanowiły: 1) odsetki bankowe 0,28 zł 2) wynajem powierzchni użytkowej i lokalu ,44 zł 3) darowizny 1.30 zł 4) dotacja na reklamę powiatu 1.75 zł 5) odprowadzenie gotówki z kasy do banku 4.398,28 zł 6) zwrot za szkolenie 20 zł Ogółem wpływy: ,00 zł Wydatki za II półrocze stanowiły: 1) opłaty bankowe 574,00 zł 2) wypłata czeków ,13 zł 3) składki członkowskie żeglarzy 5 zł 4) podatek PIT-4R umowy cywilnoprawne 52,00 zł 5) dostęp do internetowej Biblioteki Prawa Oświaty 146,37 zł 6) wynajem autobusu 1.00 zł 7) zakup kompletu żagli 5.10 zł 8) woda 172,09 zł 9) ścieki 364,01 zł 10) szkolenie 20 zł 11) monitoring 270,60 zł 12) konwój gotówki 92,25 zł 13) wywóz nieczystości 1.306,43 zł 14) zakup toneru 116,85 zł 15) prenumerata literatury fachowej 1.183,20 zł 16) koszt wysyłki 35,04 zł 17) usługa informatyczna 307,50 zł 18) zakup dyskietek, myszy, klawiatury, dysku twardego 770,20 zł 19) energia cieplna 1.623,38 zł 20) energia elektryczna 956,96 zł 21) zakup artykułów biurowych 352,60 zł 22) zakup kserokopiarki 1.476,00 zł 23) usługa kominiarska 940,41 zł 24) nowelizacja systemu księgowo kadrowego 1.60 zł 25) zwrot wpłaty do Towarzystwa Przyjaciół MDK 40 zł 26) zwrot środków do UM 29,25 zł Ogółem wydatki: ,27 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 0110/2012) 2.2. Stan środków w kasie na dzień r. (RK nr 13/2012/DW za okres od r.) 26,94 zł zł 15

16 Na wpływy składały się: wynajem powierzchni użytkowej i lokali pobranie gotówki czekiem z banku opłata za media od najemców wykonanie druków zaproszeń odsetki od nieterminowych wpłat nota za prywatne rozmowy telefoniczne czarter dwóch jachtów 73 zł ,13 zł 33 zł 40 zł 38,28 zł 10 zł 2.80 zł Razem: ,41 zł Na wydatki składały się: umowy cywilnoprawne materiały do pracowni usługi autokarowe materiały na potrzeby konserwatora nagrody i materiały na konkursy usługi transportowe wyposażenie apteczki toner do drukarki zwrot mylnej wpłaty zakup benzyny zakup znaczków pocztowych usluga fotograficzna pomiary środowiska pracy ubezpieczenie OC regat odprowadzenie gotówki do banku zakup materiałów biurowych zakup artykułów czystościowych 308,00 zł 1.174,47 zł 50 zł 2.701,39 zł 2.096,26 zł 4 zł 119,20 zł 10 zł 64,00 zł 74,73 zł 392,50 zł 12,00 zł 156,21 zł 143,00 zł 4.398,28 zł 2.754,82 zł 918,55 zł Razem: ,41 zł Stan środków w kasie na dzień r. (RK nr 22/2012/DW z dnia r.) zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1. Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe tj. faktury VAT i rachunki, dowody Kasa Przyjmie, Kasa Wypłaci i bankowe dowody wpłat. 2. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja) oraz osoby odpowiedzialnej za te wskazania. 3. Faktury zakupu opisane były pod względem celowości zakupu, formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. 16

17 4. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 5. Sprawdzono prawidłowość podjęcia gotówki z banku i przyjęcia jej do kasy. Gotówka podjęta czekiem z bankowego wpłacona do kasy MDK w tym samym dniu zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.). 6. Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej i sprawdzającej Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głównej. 1) Saldo 101 Kasa na dzień wynosiło: zł 101 Obroty za II półrocze od początku roku rok , , , , Saldo jest zgodne z RK nr 22/2012/DW z dnia ) Saldo 132 Rachunek dochodów jednostek budżetowych na dzień roku wynosiło po stronie: Wn 26,94 zł 132 Obroty za II półrocze od początku roku rok , , , ,29 26,94 - Saldo jest zgodne z WB nr 0110/2012 z dnia ) Saldo 401 Zużycie materiałów i energii na dzień wynosiło po stronie: Wn ,60 zł Obroty za m-ce VII - XI , , ,60 - Na saldo 401 Zużycie materiałów i energii składały się: 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zakup materiałów i wyposażenia ,60 zł 4) Saldo 402 Usługi obce na dzień wynosiło po stronie: Wn 5.794,53 zł 402 Obroty za m-ce VII - XI , , ,53-17

18 Na saldo 402 Usługi obce składały się: 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego zakup energii 113,80 zł zakup usług remontowych 20 zł zakup usług pozostałych 5.480,73 zł 5) Saldo 403 Podatki i opłaty na dzień wynosiło po stronie: Wn 291,40 zł 403 Obroty za m-ce VII - XI od początku roku ,00-291,40-291,40 - Na saldo 403 Podatki i opłaty składały się: 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego różne opłaty i składki 291,40 zł 6) Saldo 404 Wynagrodzenia na dzień wynosiło po stronie: Wn 2.986,00 zł 404 Obroty za m-ce VII - XI , ,00 - Na saldo 404 Wynagrodzenia składały się: 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego wynagrodzenia bezosobowe 2.986,00 zł 7) Saldo 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na dzień wynosiło po stronie: Wn 135,30 zł Obroty za m-ce VII - XI , , ,98 - Na saldo 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składały się: 18

19 1. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 135,30 zł 3. Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości, obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej. Obowiązek jej okresowego przeprowadzania ciąży na wszystkich jednostkach zobowiązanych do stosowania ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości - w tym we wszystkich jednostkach należących do sektora finansów publicznych. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie: doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z informacji ekonomicznych, rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie, dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątkowych, przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej jednostki. W Młodzieżowym Domu Kultury obowiązuje Instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona przez Dyrektora z dnia 10 marca 2010 roku, opracowana na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.). Instrukcja wewnętrzna reguluje zasady spisu z natury stanu ilościowego wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz zasady inwentaryzacji stanu pozostałych aktywów i pasywów jednostki, wyceny składników oraz ustalenia i wyjaśnienia różnic pomiędzy rzeczywistym stanem składników, a stanem wynikającym z ksiąg. Osobą odpowiedzialną za ewidencję dla wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jest Główna księgowa. Ewidencja prowadzona jest na kartotekach inwentarzowych. Kontroli poddano inwentaryzację przeprowadzoną w. Zarządzeniem Nr 5/2012 Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury z dnia 27 grudnia w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w jednostce, jak również stanu ksiąg pomocniczych przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych na dzień 31 grudnia. W powyższym zarządzeniu określono, które składniki majątku należy objąć inwentaryzacją oraz jaką metodą. Powołany w Zarządzeniu zespół spisowy dokonał spisu wszystkich składników majątku. Załącznikami są następujące dokumenty: protokół z inwentaryzacji gotówki w kasie przeprowadzonej w dniu 31 grudnia przez Komisję inwentaryzacyjną w obecności Kasjera. Stan gotówki w kasie wynosił zł. Stan druków ścisłego zarachowania tzn.: czeki gotówkowe, KP i KW był zgodny z ewidencją, zestawienie należności i zobowiązań przeprowadzonej drogą weryfikacji w dniu 31 grudnia aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - faktury za energię cieplną, gaz, wywóz nieczystości, monitoring oraz usługi telekomunikacyjne na kwotę 5.579,36 zł, 201 Należności z tytułu dostaw i usług - faktury za wynajem pomieszczeń 19

20 i powierzchni na kwotę 2.274,68 zł, 225 Rozrachunki z budżetami - podatek od dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 6.228,00 zł, 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - składki na ubezpieczenie za wynagrodzenie grudniowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę ,69 zł, 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę ,64 zł oraz 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami - pożyczki mieszkaniowe udzielone pracownikom i znaczki pocztowe na kwotę ,25 zł. Po porównaniu dokumentów źródłowych i obliczeń wymienione salda uznano za prawidłowe, potwierdzenia sald rozrachunków i należności na dzień 31 grudnia. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 03/2012 Dyrektora MDK z dnia 10 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w formie spisu z natury w dniach od 19 do 30 listopada został przeprowadzony spis. Inwentaryzację przeprowadzono według stanu na dzień 30 października. W zarządzeniu znajduje się: imienne powołanie przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej, imienne powołanie członków Komisji inwentaryzacyjnej, wykaz powołanych członków Komisji spisowych, szczegółowy harmonogram inwentaryzacji w roku W Młodzieżowym Domu Kultury spośród członków Komisji Inwentaryzacyjnej tworzy się dwuosobowy zespół spisowy. Zgodnie z wypracowanymi przez praktykę zasadami nauki o rachunkowości, do zespołów spisowych nie mogą być powoływane osoby nie mające kwalifikacji zawodowych; nie mogą to być również osoby materialnie odpowiedzialne (współodpowiedzialne) za stan składników majątku objętych spisem z natury, pracownicy jednostki prowadzący ich ewidencję w księgach rachunkowych oraz osoby nie zapewniające bezstronności spisu. W ich składzie nie powinien się również znaleźć przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, gdyż jest to osoba, która powinna sprawować nadzór nad pracą zespołów spisowych, któremu powinny one składać sprawozdanie z przeprowadzonego spisu. Załącznikami do przygotowania inwentaryzacji są: instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, plan i harmonogram inwentaryzacji, zarządzenie Dyrektora o jej przeprowadzeniu, protokół z przeszkolenia zespołów spisowych z dnia 04 listopada. Załącznikami przeprowadzonej inwentaryzacji są następujące dokumenty: arkusze spisu z natury, które posiadają: numer, numer strony, datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia spisu, nazwę i adres jednostki, rodzaj inwentaryzacji, sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, osobę odpowiedzialną materialnie, skład zespołu spisowego, liczbę porządkową, symbol indeksu, nazwę przedmiotu spisywanego, jednostkę miary, ilość, cenę, wartość, sumę końcową, podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, wyceniającej, sprawdzającej, zespołu spisującego. Zapisy prowadzone są w sposób staranny, czytelny, w porządku chronologicznym, brak błędów, sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury w MDK z dnia 20 grudnia - Komisja inwentaryzacyjna dokonała podsumowania prac zespołów spisowych przeprowadzonej inwentaryzacji w dniach od 07 do 30 listopada i stwierdziła, że: 20

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od 14.01.2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 351/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Miasta Kielce za 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU.

INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35 W RYBNIKU. 1 Cel i podstawy prawne inwentaryzacji 1. Obowiązek okresowego ustalania lub sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie

Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie Kontrolę w dniach 22-23.03.2007 r. w oparciu o Zarządzenie Nr 6 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 12 marca 2007 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 21-25 września 2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16 września 2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie. Protokół z kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie. Kontrolę w dniach 05 12.04.2013 roku w oparciu o zarządzenie nr 13.2013 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Zarządzenie nr 51/2015 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński, Daty skrajne:

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul.stalickiego 1.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul.stalickiego 1. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ul.stalickiego 1. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Opocznie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji

INSTRUKCJA. W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku. Cel i podstawy prawne inwentaryzacji Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2006 Dyrektora Gimnazjum nr2 z dnia 1.11.2006 INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W Gimnazjum Nr 2 w Rybniku 1 Cel i podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie

P R O T O K Ó Ł. z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie Dęblin 03.04.2007 rok KW 0914/01/2007 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Dęblinie 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI Inspektor wewnętrznej kontroli finansowej Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. 11 Listopada 1 w Będzinie. Kontrolę przeprowadziła: mgr Halina Taratuta - Palimąka - Kierownik Referatu Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w ZSO w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce

Wrocław, 19 lipca 2010 roku. Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia WK.60/212/K-49/10. ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Wrocław, 19 lipca 2010 roku WK.60/212/K-49/10 Pan Nidal Najjar p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia ul. Kopernika 9/3 59-223 Krotoszyce Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 8/2007 Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku Sulejówek 2007 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 2 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Regulamin finansowo-księgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 1. Majątek Związku powstaje z następujących źródeł: ze składek członkowskich z dotacji, darowizn i zapisów z przejętego majątku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Łabuzińska

Szanowna Pani Hanna Łabuzińska Szanowna Pani Hanna Łabuzińska Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Luboniu ul. Żabikowska 40 62-031 Luboń Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.11.2015 Data: 04.11.2015 r. Sprawa: wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2014. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 2 lipca 2014 roku

Zarządzenie Nr 61/2014. Burmistrza Bornego Sulinowa. z dnia 2 lipca 2014 roku Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowoksięgowej, akt osobowych oraz dokumentacji

Bardziej szczegółowo