Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4"

Transkrypt

1 Urząd Miejski - do użytku zewnętrznego - Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego MK Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 5 do 14 grudnia 2011 roku przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego oraz podinspektora Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego, działających na podstawie upoważnienia nr 44/2011 z dnia roku. Zakres kontroli: 1. Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w wybranych okresach 2011 roku. 2. Wdrażanie kontroli zarządczej. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Joanna Szarkiel, której powierzono stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4, Zarządzeniem nr 290/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, na okres od 01 września 2007 roku do 31 sierpnia 2012 roku. Głównym księgowym jest Artur Kaczmarczyk zatrudniony na czas nieokreślony od 01stycznia 2010 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj.: ¾ etatu. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał: 1) Artur Kaczmarczyk - Główny księgowy, 2

3 Wnioski: W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia polegające na: 1. Nieterminowym regulowaniu zobowiązań, co jest niezgodne z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt.: Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz ze zm.). 2. Dokonywaniu poprawek w dokumentach księgowych w sposób niezgodny z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jt.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.). 3. Nieaktualizowaniu wewnętrznych uregulowań obowiązujących w jednostce oraz nie wskazanie daty wejścia w życie niektórych procedur stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. 4. Przeprowadzeniu inwentaryzacji w sposób niezgodny z obowiązującą w jednostce Instrukcją inwentaryzacyjną. 5. Brak aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w aktach osobowych pracownika jest jedynie zaświadczenie z dnia r. na podstawie art. 9 b ust. 4 ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela (jt.: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej do nadania stopnia awansu jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a na podstawie art. 9 b ust. 3 i 3a ustawy właściwy organ na wniosek nauczyciela wydaje decyzję w sprawie jw. do 31 sierpnia lub 31 grudnia danego roku. 6. Braku zapytania o karalność oraz przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania oraz potwierdzenia na piśmie jego przekształcenia powyższe uregulowano w art. 10 ust. 5, 5a i 5b ustawy Karta Nauczyciela. 7. Braku ślubowania potwierdzonego podpisem nauczyciela stosownie do art. 15 Karty Nauczyciela. 8. Braku aktualnych szkoleń bhp - stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz ze zm.). 9. Niewskazaniu w Regulaminie oceny pracowników samorządowych Przedszkola z dnia r. okresów, za które jest sporządzana ocena pracowników samorządowych obowiązek wynika z art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz ze zm.). 3

4 Na podstawie uchwały nr XLI/455/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 maja 2010 roku Przedszkole Miejskie nr 4 w Stargardzie Szczecińskim z dniem 31 grudnia 2010 roku zlikwidowano zakład budżetowy w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. Stosownie do 1 pkt. 2,3,4 uchwały na likwidatora wyznaczono Dyrektora Przedszkola. Czynności likwidacyjne obejmowały: - przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu zakładu budżetowego, - zamknięcie rachunku bankowego i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, - sporządzenie bilansu zamknięcia zakładu budżetowego. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych określono na 31 grudnia 2010 roku. W związku z powyższym Dyrektor Przedszkola dnia r. zarządzeniem nr 03/2010 r. powołała komisję inwentaryzacyjną do oceny stanu mienia jednostki. Inwentaryzację w/w przeprowadzono w dniach od do r., tj. stosownie do art. 26 ust 4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (jt.: Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji. Inwentaryzacja mienia ruchomego przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2010 r. sprawozdanie z inwentaryzacji oraz zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowi załącznik nr 1. Szczegółowe omówienie przeprowadzonej inwentaryzacji - niżej. Stosownie do art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamknięto na dzień zakończenia likwidacji tj.: 31 grudnia 2010 r., zamknięto również rachunki bankowe (rachunek budżetu oraz ZFŚS). Bilans zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do powyższych sporządzono stosownie do art. 45 i nast. ustawy o rachunkowości, na dzień 31 grudnia 2010 r. Powyższe sprawozdanie finansowe podpisane przez Dyrektora Przedszkola oraz Głównego księgowego złożono do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim dnia r. Mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego, należności i zobowiązania według stanu na dzień likwidacji przejęła jednostka budżetowa. Bilans zamknięcia zakładu budżetowego jest bilansem otwarcia jednostki budżetowej. Z dniem 01 stycznia 2011 roku na podstawie cyt. wyżej uchwały utworzono jednostkę budżetową Przedszkole Miejskie nr 4 im. J. Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim. Nowa jednostka jest prawnym następcą zlikwidowanego zakładu. W dalszej kolejności na podstawie uchwały Nr XLIV/498/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2010 r. utworzono z dniem 1 stycznia 2011 r. wydzielone rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych przy samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, w tym w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stosownie do uchwały dysponentem wydzielonego rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jest Dyrektor Przedszkola. Dochody wraz z odsetkami gromadzone na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych. Podstawą gospodarki finansowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków. Dyrektorzy jednostek wymienionych w uchwale przedstawiają Prezydentowi Miasta w terminach przez niego określonych : 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym, 4

5 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczegółowości stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 1. Gospodarka finansowa jednostki z uwzględnieniem wykorzystania i rozliczenia środków na wydatki budżetowe w okresie styczeń czerwiec 2011 roku. Temat ten sprawdzono w oparciu o dokumenty źródłowe z okresu lipiec - wrzesień 2011 roku tj.: raporty kasowe, wyciągi bankowe, faktury VAT, rachunki, polecenia wyjazdu służbowego, umowy cywilne, urządzenia księgowe, plany finansowe i sprawozdania budżetowe (sprawozdania Rb 28S i Rb 27S za okres od r. do r.). Ogółem wydatki budżetowe Przedszkola Miejskiego nr 4 za miesiące lipiec - wrzesień 2011 roku osiągnęły poziom ,71 złotych, co stanowiło 21,99% ogółu zaplanowanych wydatków na 2011 rok. Największa kwota tj.: ,19 złotych, przypadła na wynagrodzenia osobowe pracowników i ich pochodne. Stanowiło to 85,31% ogólnych wydatków w tych miesiącach. Drugą pozycją wydatków były składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę ,85 złotych, co stanowiło 12,16% ogólnych wydatków w miesiącach lipiec sierpień 2011 roku. Pozostałe 2,53% ogólnych wydatków tego kwartału stanowiły wydatki na składki na Fundusz Pracy, szkolenia, podróże służbowe i zakup usług pozostałych. Szczegółowy wykaz z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniższa tabela. Plan Wydatki % Rozdział , ,53 22, wynagrodzenia osobowe 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4300 zakup usług pozostałych 4440 odpis na ZFŚS , , , ,00 156, , , , ,88 22,21 19,29 12,82 Rozdział ,18 23, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 zakup usług pozostałych 4410 podróże służbowe 4700 szkolenia pracowników , ,00 2,03 31,32 Rozdział , wynagrodzenia osobowe 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4120 składki na Fundusz Pracy 4440 odpis na ZFŚS , ,00 Ogółem Dział , ,71 21,99 Powyższa tabela została opracowana w oparciu o sprawozdania Rb-28S z wykonania planów wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za miesiące lipiec - wrzesień. Ogółem dochody budżetowe Przedszkola Miejskiego nr 4 za miesiące lipiec - wrzesień 2011 roku osiągnęły poziom 51,02 złotych, co stanowiło 42,51% ogółu zaplanowanych dochodów budżetowych na 2011 rok. 5

6 Szczegółowy wykaz z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia poniższa tabela. Plan Dochody % Rozdział ,00 51,02 42, pozostałe odsetki 0970 wpływy z różnych dochodów 2, , ,00 41,66 Ogółem Dział ,00 51,02 42,51 Powyższa tabela została opracowana w oparciu o sprawozdania Rb-27S z wykonania planów dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za miesiące lipiec - wrzesień. Sprawozdania Rb 27S, Rb 28S sporządzone zostały zgodnie z zasadami przewidzianymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Podstawą sporządzonych sprawozdań są rzetelnie prowadzone księgi rachunkowe. Szczegółowej analizie poddano dokumenty księgowe za miesiące lipiec - wrzesień 2011 roku Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 51/2011) ,20 zł Wpływy za miesiąc lipiec 2011 roku stanowiły: 1) otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego zł 2) odsetki bankowe 0,31 zł Ogółem wpływy: ,31 zł Wydatki za miesiąc lipiec 2011 roku stanowiły: 1) zrealizowane czeki ,29 zł 2) składki na ubezpieczenia społeczne ,76 zł 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.630,77 zł 4) składki na FP 1.776,51 zł 5) przekazany podatek dochodowy osób fizycznych 4.741,00 zł 6) przekazanie dochodów do budżetu 14,07 zł 7) wynagrodzenia pracowników ,29 zł 8) potrącenia z list płac w tym: - składki członkowskie Solidarność 80 35,00 zł - składki PZU 1.444,80 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 2.015,00 zł - spłata pożyczki socjalnej nauczycielek zatrudnionych z SP7 215,00 zł - spłata pożyczek KZP ZNP 5.06 zł - składki AVIVA TU 194,25 zł - wyrównanie dodatku stażowego 16,71 zł Ogółem wydatki: Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 58/2011 za okres r.) ,45 zł ,00 zł 6

7 Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 59/2011) ,06 zł Wpływy za miesiąc sierpień 2011 roku stanowiły: 1) otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego zł 2) odsetki bankowe 0,32 zł 3) refundacja wydatków z rachunku dochodów i wydatków 15 zł Ogółem wpływy: ,32 zł Wydatki za miesiąc sierpień 2011 roku stanowiły: 1) zrealizowane czeki ,86 zł 2) składki na ubezpieczenia społeczne ,92 zł 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne 5.266,41 zł 4) składki na FP 1.742,88 zł 5) przekazany podatek dochodowy osób fizycznych 4.724,00 zł 6) przekazanie dochodów do budżetu 14,31 zł 7) wynagrodzenia pracowników ,37 zł 8) nagroda jubileuszowa 1.578,00 zł 9) potrącenia z list płac w tym: - składki członkowskie Solidarność 80 35,00 zł - składki PZU 1.444,80 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 2.005,00 zł - spłata pożyczki socjalnej nauczycielek zatrudnionych z SP7 215,00 zł - spłata pożyczek KZP ZNP 4.06 zł - składki AVIVA TU 194,25 zł Ogółem wydatki: Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 64/2011 za okres r.) 81,404,80 zł ,58 zł Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 65/2011) ,58 zł Wpływy za miesiąc wrzesień 2011 roku stanowiły: 1) otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego zł 2) odsetki bankowe 0,39 zł 3) refundacja wydatków z rachunku dochodów i wydatków 5 zł 4) podwójnie zwrócono nadpłatę pożyczki mieszkaniowej 18 zł 5) zwrot omyłkowo zapłaconej składki PZU do kasy dochodów i wydatków 51,60 zł Ogółem wpływy: ,99 zł 7

8 Wydatki za miesiąc wrzesień 2011 roku stanowiły: 1) zrealizowane czeki ,05 zł 2) składki na ubezpieczenia społeczne ,22 zł 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.691,28 zł 4) składki na FP 2.233,10 zł 5) przekazany podatek dochodowy osób fizycznych 7.382,00 zł 6) przekazanie dochodów do budżetu 22,32 zł 7) wydanie blankietu czeków 2 zł 8) szkolenie Rady Pedagogicznej 259,00 zł 9) zwrot nadpłaty pożyczki mieszkaniowej 9 zł 10) wynagrodzenia pracowników ,78 zł 11) nagroda jubileuszowa 2.315,58 zł 12) potrącenia z list płac 7.926,43 zł w tym: - składki członkowskie Solidarność 80 35,00 zł - składki PZU 1.496,40 zł - spłata pożyczki mieszkaniowej 1.915,00 zł - spłata pożyczki socjalnej nauczycielek zatrudnionych z SP7 215,00 zł - spłata pożyczek KZP ZNP 4.06 zł - składki AVIVA TU 194,25 zł - wyrównanie dodatku stażowego 10,78 zł Ogółem wydatki: Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 75/2011) ,76 zł ,81 zł Stan środków w kasie na dzień r. (RK 07/2011) zł Kontrolą objęto wszystkie raporty kasowe budżetu w okresie lipiec-wrzesień 2011 roku: Na przychody składały się: - wpłata gotówki podjętej z rachunku bankowego ,20 zł Ogółem przychody ,20 zł Na rozchody składały się: - zwrot kosztów podróży służbowej 60,18 zł - wypłacone wynagrodzenia ,02 zł Ogółem rozchody ,20 zł Stan środków na dzień r. ( RK nr 09/2011 za okres r.) zł 1.2. Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głównej. 1) Saldo 101 Kasa na dzień r. wynosiło po stronie Wn zł 8

9 Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 101 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , Saldo jest zgodne z RK nr 09/2011 za okres roku. 2) Saldo 130 Rachunki bieżące jednostek budżetowych na dzień r. wynosiło po stronie Wn ,81 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 130 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,81 - Saldo jest zgodne z WB nr 75/2011 z dnia roku. 3) Saldo 201 Rozrachunki i roszczenia na dzień r. wynosiło po stronie Ma 483,47 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 201 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 259,00 742, , ,39-483,47 Saldo stanowią następujące zobowiązania: Ma - FV R z dnia r. (ochrona danych), termin płatności r., PRZEKROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI 196,28 zł - FV R z dnia r. (ochrona danych), termin płatności r., 287,19 zł 4) Saldo 223 Rozliczenie wydatków budżetowych na dzień r. wynosiło po stronie Ma zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 223 Wn Ma Wn Ma Wn Ma Saldo stanowią otrzymane środki na wydatki budżetowe z Urzędu Miejskiego. 5) Saldo 225 Rozrachunki z budżetami na dzień r. wynosiło po stronie Ma zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 225 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 7.404, , , ,

10 6) Saldo 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne na dzień r. wynosiło po stronie Ma zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 229 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ) Saldo 402 Usługi obce na dzień roku wynosiło po stronie Wn 2.784,59 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 402 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 742, , ,59 - Na saldo 402 Usługi obce składały się: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Ma 15 zł zakup usług pozostałych Wn 159,22 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wn 2.775,37 zł Na 4240 (m. in.: zakup zabawek) i 4300 nie powinny zostać zaksięgowane w kosztach rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, winno być w kosztach rozdziału Przedszkola. Powyższy sposób ujęcia zdarzeń w ewidencji księgowej jest niezgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.) Na 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek błędnie zaksięgowano w kosztach na koncie 402 -,,Usługi obce, winno być na koncie 401 -,,Zużycie materiałów i energii. Powyższe jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861). Szczegółowo w zestawieniu obrotów i sald za wrzesień 2011 r. - załączniku nr 2. 8) Saldo 404 Wynagrodzenia na dzień roku wynosiło po stronie Wn ,90 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 404 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , ,90 Na saldo 404 Wynagrodzenia składały się: 10

11 Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników Wn ,90 zł 9) Saldo 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na dzień roku wynosiło po stronie Wn ,21 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 405 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,21 - Na saldo 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia składały się: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola Wn wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.689,90 zł składki na ubezpieczenia społeczne ,08 zł składki na Fundusz Pracy ,27 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,96 zł 10) Saldo 409 Pozostałe koszty rodzajowe na dzień roku wynosiło po stronie Wn 399,23 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 409 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 60, , ,23 Na saldo 409 Pozostałe koszty rodzajowe składały się: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli podróże służbowe krajowe Wn 399,23 zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1. Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe tj. faktury VAT i rachunki, rozliczenie wyjazdu służbowego, dowody Kasa Przyjmie, Kasa Wypłaci i bankowe dowody wpłat. 2. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja). 3. Niektóre faktury zakupu opisane były pod względem celowości zakupu. Były sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Pieczątki potwierdzające dokonanie tych sprawdzeń były podpisane odpowiednio przez Głównego księgowego i Dyrektora Przedszkola, w niektórych jednakże nie wskazywano daty dokonania sprawdzenia. 4. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 11

12 5. Sprawdzono prawidłowość podjęcia gotówki z banku i przyjęcia jej do kasy. Gotówka podjęta czekiem z bankowego wpłacona do kasy szkoły w tym samym dniu zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 6. Dowody KP i KW opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej i sprawdzającej. 7. W ewidencji dokonuje się skreśleń bez podpisu osoby tego dokonującej, przerabia się cyfry, przez co często ich odczytanie staje się niemożliwe. Powyższe jest niezgodne z art. 25 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 8. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz naliczony podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT - 4) w kontrolowanym okresie odprowadzone zostały następująco: Terminowość odprowadzania składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych za miesiące lipiec - wrzesień 2011 roku. Miesiąc i rok Nr WB Data przekazania Lipiec 57/ r. Sierpień 64/ r. Wrzesień 75/ r. 2. Rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych Przedszkola Miejskiego nr 4. Na podstawie Uchwały Nr XLIV/498/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty w Przedszkolu Miejskim nr 4 został utworzony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej w zakresie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków, który sporządzony został w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Przedszkola i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Źródłami dochodów Przedszkola Miejskiego nr 4 gromadzonych na wydzielonym rachunku są: 1) opłaty za wynajem pomieszczeń na dodatkowe zajęcia dla dzieci, 2) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów, 3) opłaty za pobyt i za wyżywienie dzieci. Środki gromadzone przez Przedszkole Miejskie nr 4 na wydzielonym rachunku przeznaczone były na: 1) finansowanie wydatków remontowych i inwestycyjnych, 2) wydatki związane z bankową obsługą wydzielonego rachunku, 3) zakup artykułów żywnościowych, 4) delegacje i szkolenie pracowników, 12

13 5) inne wydatki związane z działalnością Przedszkola. Szczegółowy plan dochodów i jego wykonanie z podziałem na paragrafy za miesiące lipiec - wrzesień 2011 roku przedstawia poniższa tabela. Plan Wykonanie % 0750 dochody z najmu i dzierżawy 0830 wpływy z usług 0920 pozostałe odsetki ,91 0,15 11,92 1,50 Ogółem ,06 11,86 Ogółem wydatki za miesiące lipiec wrzesień 2011 roku z podziałem na dział, rozdział i paragraf przedstawia poniższa tabela. Plan Wydatki % 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 zakup energii 4270 zakup usług remontowych 4280 zakup usług zdrowotnych 4300 zakup usług pozostałych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 podróże służbowe krajowe 4430 różne opłaty i składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , , , , , , , , ,87 108,88 437, , ,75 25,35 9,31 54,61 8,28 22,00 56,73 12,84 7,77 29, ,00 17,78 25, Ogółem ,56 14,81 Plan finansowy na rok 2011 Przedszkola Miejskiego nr 4 jest opracowany w sposób niezgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.), w zakresie planowania wydatków na Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, który zgodnie z 6 ust. 1 cyt. rozporządzenia obowiązywał do 31 grudnia 2010 roku. Dodatkowo Przedszkole Miejskie nr 4 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/455/10 z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim w celu przekształcenia w jednostkę budżetową stało się samorządową jednostką budżetową. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany dalej planem finansowym jednostki budżetowej, w Przedszkolu Miejskim nr 4 przedstawiony plan finansowy rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych został opracowany w podziale na przychody i koszty, 13

14 podział ten w planie finansowym obowiązywał w Przedszkolu do końca 2010 roku, kiedy to było ono samorządowym zakładem budżetowym Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 96/2011) ,99 zł Wpływy za miesiąc lipiec 2011 roku stanowiły: 1) odsetki bankowe 0,07 zł Ogółem wpływy: 0,07 zł Wydatki za miesiąc lipiec 2011 roku stanowiły: 1) opłaty bankowe (w tym za blankiet czeków 1 zł) 209,77 zł 2) zakup artykułów spożywczych 163,60 zł 3) przewóz środków płatniczych 24,60 zł 4) zakup materiałów do drobnych remontów 3.114,88 zł 5) konserwacja dźwigu 15 zł 6) przeprowadzenie kontroli sanitarnej 9 zł 7) zakup energii cieplnej 1.631,65 zł 8) wypłata czekiem 2.00 zł 9) Internet + telefon stacjonarny 167,91 zł 10) wywóz nieczystości + odpadów kuchennych 255,86 zł 11) monitorowanie obiektu 153,75 zł Ogółem wydatki: Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 105/2011 za okres r.) Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 106/2011) 7.962,02 zł 6.068,04 zł 6.068,04 zł Wpływy za miesiąc sierpień 2011 roku stanowiły: 1) odsetki bankowe 0,03 zł 2) opłata za pobyt i wyżywienie dzieci 5.475,23 zł 3) odprowadzenie gotówki z kasy do banku 2.446,27 zł 4) zmniejszenie odpisu na ZFŚS 5.00 zł Ogółem wpływy: ,53 zł Wydatki za miesiąc sierpień 2011 roku stanowiły: 1) opłaty bankowe 109,57 zł 2) zakup artykułów spożywczych 4.166,17 zł 3) przewóz środków płatniczych 24,60 zł 4) zakup materiałów do drobnych remontów 5.274,71 zł 5) konserwacja dźwigu 15 zł 14

15 6) zakup energii elektrycznej 659,01 zł 7) zakup energii cieplnej 1.433,90 zł 8) zakup gazu 886,56 zł 9) wypłata czekiem 3.989,78 zł 10) Internet + telefon stacjonarny 217,30 zł 11) wywóz nieczystości + odpadów kuchennych 215,07 zł 12) montaż zmywarki 233,70 zł 13) zakup wody i odprowadzenie ścieków 136,09 zł 14) zakup i podłączenie routera 172,30 zł 15) zakup dzienników zajęć + transport 111,50 zł 16) mylnie zapłacone faktury z budżetu refundacja 15 zł 17) zakup środków czystości 360,91 zł Ogółem wydatki: Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 117/2011 za okres r.) Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 118/2011) ,17 zł 698,40 zł 698,40 zł Wpływy za miesiąc wrzesień 2011 roku stanowiły: 1) odsetki bankowe 0,05 zł 2) opłata za pobyt i wyżywienie dzieci ,35 zł 3) odprowadzenie gotówki z kasy do banku ,06 zł 4) zmniejszenie odpisu na ZFŚS 2.00 zł Ogółem wpływy: ,46 zł Wydatki za miesiąc wrzesień 2011 roku stanowiły: 1) opłaty bankowe 188,49 zł 2) zakup artykułów spożywczych 6.852,49 zł 3) przewóz środków płatniczych 24,60 zł 4) wymiana grzejników i rur C.O zł 5) monitorowanie obiektu 307,50 zł 6) odpis na ZFŚS 6.857,36 zł 7) zakup energii cieplnej 1.528,27 zł 8) wynajem pomieszczeń od SP zł 9) wypłata czekiem 3.758,25 zł 10) Internet oraz telefon stacjonarny 160,76 zł 11) wywóz nieczystości oraz odpadów kuchennych 124,70 zł 12) remont łazienki rozliczenie końcowe zł 13) zakup wody i odprowadzenie ścieków 845,66 zł 14) zakup zabawek dla dzieci 2.580,54 zł 15) dofinansowanie do studiów Głównego Księgowego 50 zł 16) mylnie zapłacone faktury z budżetu refundacja 101,60 zł 17) zakup środków czystości 702,21 zł 18) zwrot nadpłat z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci 172,88 zł 15

16 19) zakup obuwia i odzieży dla pracowników zgodnie z BHP 742,54 zł 20) badania lekarskie dla pracowników 851,00 zł Ogółem wydatki: Stan środków na rachunku bankowym na dzień r. (WB nr 136/2011 za okres r.) ,85 zł 6.656,01 zł Stan środków w kasie na dzień r. - Rachunek dochodów i wydatków nim finansowanych (RK 13/2011) zł Kontrolą objęto wszystkie raporty kasowe w okresie lipiec-wrzesień 2011 roku: Na przychody składały się: - wpłata gotówki podjętej z rachunku bankowego 9.748,03 zł - wpłaty za przedszkole ,73 zł - składka PZU 51,60 zł Ogółem przychody ,36 zł Na rozchody składały się: - zakup materiałów do remontu, paliwa 847,60 zł - koszty doręczenia przesyłek, zakup znaczków pocztowych 35,16 zł - udzielona zaliczka 2.00 zł - zwrot nadpłat za przedszkole 608,00 zł - koszty okresowych badań pracowniczych 13 zł - zakup artykułów spożywczych 4.090,65 zł - wpłaty nadwyżki kasowej na rachunek bankowy ,33 zł - koszty szkolenia nauczycieli 36,62 zł Ogółem rozchody ,36 zł Stan środków na dzień r. ( RK nr 16/2011 za okres r.) 2.00 zł W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono co następuje: 1. Do raportów kasowych dołączone były dowody źródłowe tj. faktury VAT i rachunki, rozliczenie wyjazdu służbowego, dowody Kasa Przyjmie, Kasa Wypłaci i bankowe dowody wpłat. 2. Dowody księgowe zawierały stwierdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach (dekretacja). Błędnie zadekretowano konserwację dźwigów na 4300 Zakup usług pozostałych, winno być na 4270 Zakup usług remontowych, stosownie do cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W trakcie kontroli Główny księgowy 16

17 dokonał przeksięgowania pomiędzy opisanymi paragrafami (dowód księgowy stanowi załącznik nr 3). 3. Nie wszystkie faktury zakupu opisane były pod względem celowości zakupu. Były sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty. Pieczątki potwierdzające dokonanie tych sprawdzeń były podpisane odpowiednio przez Głównego księgowego i Dyrektora Przedszkola, jednakże na opisach nie wskazywano daty, kiedy sprawdzenia dokonano. 4. W ewidencji dokonuje się skreśleń bez podpisu osoby tego dokonującej, przerabia się cyfry, przez co często ich odczytanie staje się niemożliwe. Powyższe jest niezgodne z art. 25 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz ze zm.). 5. Zapisy w raportach kasowych dokonywane były w sposób chronologiczny. 6. Sprawdzono prawidłowość podjęcia gotówki z banku i przyjęcia jej do kasy. Gotówka podjęta czekiem z bankowego wpłacona do kasy Przedszkola w tym samym dniu zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy o rachunkowości. 7. Dowody KP opatrzone były podpisami osoby wystawiającej, zatwierdzającej, odbierającej i sprawdzającej. 8. Sprawozdanie Rb-34S miesięczne/roczne z wykonania planu dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej (za okres lipiec - wrzesień 2011 r.) sporządzono stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20, poz. 103) szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań budżetowych określono w załączniku nr 25. Dane w sprawozdaniach wykazane są w zakresie wskazanego wyżej planu - w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie uchwały Nr XLIV/498/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe działające na podstawie ustawy o systemie oświaty, w zakresie wykonania - narastająco od do końca okresu sprawozdawczego, w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sporządzane są przez kierownika jednostki na podstawie ksiąg rachunkowych. Sprawozdania sporządzono rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, w sposób czytelny i trwały, kwoty wykazane w sprawozdaniach są zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, a księgi prowadzi się bieżąco i bezbłędnie. Jednakże, stosowany układ dokumentów powoduje, że nie można uznać ksiąg rachunkowych za sprawdzalne, ponieważ nie jest możliwe uzyskanie jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy. Powyższe jest niezgodne z art. 24 ust. 4 pkt. 4 ustawy o rachunkowości. Podpisy na sprawozdaniach złożone są odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszczono pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osób podpisujących Ewidencja syntetyczna wybranych kont Księgi Głównej. 17

18 1) Saldo 101 Kasa na dzień r. wynosiło po stronie Wn 2.00 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 101 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , Saldo jest zgodne z RK nr 16/2011 za okres r. 2) Saldo 132 Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych na dzień r. wynosiło po stronie Wn 6.656,01 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 132 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , , ,01 - Saldo jest zgodne z WB nr 136/2011 za okres roku. 3) Saldo 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami na dzień r. wynosiło po stronie Ma 376,90 Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 201 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , , ,68-376,90 Na wykazane saldo 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami składają się: - należności: saldo Wn 2.811,08 stanowiące zobowiązania rodziców wobec przedszkola z tytułu opieki nad dziećmi i ich wyżywienie, saldo Ma 1.535,33 stanowiące nadpłaty rodziców, - zobowiązania: saldo Wn 0,30 stanowiące błędnie zaksięgowane w BO jako zobowiązanie wobec PEC Sp. Z o.o. (wyjaśnienie Głównego księgowego stanowi załącznik nr 4), saldo Ma 899,15 stanowiące zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur, tj.: FV 3652/1/18 z dnia r. (ochrona danych), na kwotę 62,59 zł, FV 482/2011 z dnia r. (ochrona danych), na kwotę 131,16 zł, FV 6052/11 z dnia r. (ochrona danych), na kwotę 359,71, FV /S04/2011 z dnia r. (ochrona danych), na kwotę 24,60 zł, FV 6908/2011/S z dnia r. (ochrona danych), na kwotę 160,71 zł + 160,38 zł pozostało z FV 6765/2011/S z dnia r. zapłaconej częściowo r. 4) Saldo 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami na dzień r. wynosiło po stronie Wn 2.50 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 234 Wn Ma Wn Ma Wn Ma Saldo stanowi zaliczka udzielona pracownikowi. 18

19 5) Saldo 310 Materiały na dzień r. wynosiło po stronie Wn 3.447,50 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od r. 310 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , ,02 74,049, , ,50 - Saldo jest zgodne ze stanami końcowymi zużycia artykułów spożywczych i zużycia środków czystości na dzień r. 6) Saldo 401 Zużycie materiałów i energii na dzień roku wynosiło po stronie Wn ,76 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 401 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , , ,76 - Na saldo 401 Zużycie materiałów i energii składały się: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola Wn zakup materiałów i wyposażenia ,27 zł zakup środków żywności ,38 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.132,95 zł zakup energii ,16 zł 7) Saldo 402 Usługi obce na dzień roku wynosiło po stronie Wn ,32 zł Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 402 Wn Ma Wn Ma Wn Ma , ,32 372, ,55 - Na saldo 402 Usługi obce składały się: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola Wn zakup usług remontowych ,60 zł zakup usług zdrowotnych 1.405,00 zł zakup usług pozostałych ,58 zł opłaty za usługi internetowe 439,16 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.405,89 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.106,32 zł 8) Saldo 409 Pozostałe koszty rodzajowe na dzień roku wynosiło po stronie Wn 288,40 zł 19

20 Obroty lipiec - wrzesień Obroty narastająco od roku 409 Wn Ma Wn Ma Wn Ma 5-186,00-186,00 - Na saldo 409 Pozostałe koszty rodzajowe składały się: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdział Przedszkola Wn podróże służbowe krajowe 5 zł różne opłaty i składki 136,00 zł 3. Wdrożenie i funkcjonowanie kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 4. Stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do kierownika jednostki. Celem kontroli zarządczej jest w szczególności zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji i zarządzania ryzykiem. Informacja o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim w roku 2011, z dnia roku stanowi załącznik nr 5. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 w Stargardzie Szczecińskim zarządzeniem Nr 01/2011 z dnia roku, wprowadził regulamin kontroli zarządczej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim. W dokumencie tym wskazano formy organizacyjne kontroli, osoby zobowiązane do prowadzenia kontroli zarządczej oraz zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników, sporządzono plan i harmonogram kontroli zarządczej (plan obowiązuje od dnia r.). W następstwie kontroli gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, przeprowadzonej inwentaryzacji, sprawozdań finansowych, akt osobowych, obowiązujących regulaminów i zarządzeń oraz wyjaśnień Dyrektora jednostki stwierdza się, że działania jednostki pozostają w zgodzie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ogłoszonymi w Komunikacie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84), w następującym zakresie: Środowisko wewnętrzne - pracownicy są świadomi wartości etycznych, określonych w Kodeksie Etyki Nauczycieli oraz Kodeksie Etyki Pracowników Samorządowych z dnia r., potwierdzenie zapoznania się z Kodeksem znajduje się aktach osobowych, - mobbing brak potwierdzonych przypadków, mogących świadczyć o niewłaściwej atmosferze w pracy, nie stwierdzono przypadków działania w sytuacji konfliktu interesów, zarówno wewnątrz jednostki (relacji podległości między osobami spokrewnionymi), jak i z podmiotami zewnętrznymi, nie stwierdzono prowadzonych postępowań dyscyplinarnych, - rekrutacja pracowników na wolne stanowisko pracy oraz nawiązanie stosunku pracy przebiega stosownie do postanowień ustawy Karta Nauczyciela (jt.: Dz.U. z 2006 roku, Nr 97, poz. 674 ze zm.), ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku, Nr 223, poz.1458 ze zm.), ustawy Kodeks Pracy (jt.: Dz.U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 ze zm.), 20

21 - szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli zatrudnianych Szkole zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400 ze zm.), - w Przedszkolu zatrudniono na dzień r osoby (tj.: 29,05 etatów), szczegółowo w załączniku nr 6, sprawdzono akta osobowych 8 pracowników; akta osobowe nauczyciel kontraktowy: zatrudniona od r., zapytanie o karalność z dnia r., aktualne szkolenie bhp z dnia r. - stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz ze zm.), aktualne badanie lekarskie z dnia r., wymiar wynagrodzenia, sposób prowadzenia akt - bez uwag, akta osobowe nauczyciel dyplomowany: zatrudniona od r., w aktach osobowych brak aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego jest jedynie zaświadczenie z dnia r. na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, organem właściwym do wydania decyzji administracyjnej do nadania stopnia awansu jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny (w aktach osobowych znajduje się jedynie akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z dnia r.) brak zapytania o karalność, brak przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania oraz potwierdzenia na piśmie jego przekształcenia stosownie do art. 10 ust. 5, 5a i 5b ustawy Karta Nauczyciela, brak ślubowania potwierdzonego podpisem nauczyciela (art. 15 Karty Nauczyciela), szkolenia bhp z dnia r. - brak aktualnego, winno być co 5 lat stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz ze zm.), ostatnie badanie lekarskie z dnia r., wymiar wynagrodzenia, sposób prowadzenia akt - bez uwag, akta osobowe nauczyciel mianowany: zatrudniona od r., akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z dnia r., brak ślubowania potwierdzonego podpisem nauczyciela (art. 15 Karty Nauczyciela), brak zapytania o karalność, brak przekształcenia umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania oraz potwierdzenia na piśmie jego przekształcenia stosownie do art. 10 ust. 5, 5a i 5b ustawy Karta Nauczyciela, szkolenia bhp z dnia r. - brak aktualnego, winno być co 5 lat stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz ze zm.), ostatnie badanie lekarskie z dnia r., wymiar wynagrodzenia, sposób prowadzenia akt - bez uwag, akta osobowe nauczyciel dyplomowany: akt mianowania stosownie do art. 10 ust. 5, 5a i 5b ustawy Karta Nauczyciela z dnia r., akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego z dnia r., brak ślubowania potwierdzonego podpisem nauczyciela (art. 15 Karty Nauczyciela), brak zapytania o karalność, ostatnie szkolenia bhp z dnia r. (wcześniejsze - z dnia r. winno być co 5 lat, stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz ze zm.), wymiar wynagrodzenia, sposób prowadzenia akt - bez uwag, 21

22 akta osobowe nauczyciel stażysta zatrudniona od r., zapytanie o karalność z dnia r., badanie lekarskie z dnia r., szkolenie wstępne bhp z dnia r. stosownie do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz ze zm.), wymiar wynagrodzenia, sposób prowadzenia akt, pozostałe bez uwag, akta osobowe woźna oddziałowa, kat. zaszeregowania VI, zatrudniona od r. ostatnie badania lekarskie z dnia r., szkolenie bhp z dnia r., wymiar wynagrodzenia stosownie do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Nie Będących Nauczycielami Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach oświatowych Prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński z dnia r. ze zm., sposób prowadzenia akt - bez uwag, akta osobowe pomoc kuchenna kat. zaszeregowania IV, zatrudniona od r. przeszkolenie bhp z dnia r., badanie lekarskie z dnia r., wymiar wynagrodzenia stosownie do cyt. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia r. ze zm., sposób prowadzenia akt, pozostałe bez uwag, akta osobowe kasjer kat. zaszeregowania VI wymiar zatrudnienia ¼ etatu, samodzielny referent ds. kadrowych kat. VII wymiar zatrudnienia ¼ etatu, zatrudniona od r., zapytanie o karalność z dnia r., upoważnienie do dostępu do danych osobowych pracowników z dnia r., ostatnie badania lekarskie z dnia r., przeszkolenie bhp z dnia r., wymiar wynagrodzenia stosownie do cyt. Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia r. ze zm., sposób prowadzenia akt - bez uwag, - pracownicy posiadają na piśmie opis stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, przydział czynności, wymiar wynagrodzenia potwierdzony podpisem pracownika, - pełnomocnictwa i upoważnienia udzielane są przez Dyrektora w sytuacjach wyjątkowych, stosowne dokumenty znajdują się w aktach osobowych pracowników, nie prowadzi się odrębnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw, - praca nauczycieli podlega ocenie stosownie do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2000 roku w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066), oraz Regulaminu oceny nauczycieli brak daty wejścia w życie, - Regulamin oceny pracowników samorządowych z dnia r. nie wskazano okresów za które jest sporządzana ocena pracowników samorządowych na podstawie art. 28 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych - Dz.U. Nr 223, poz ze zm., kierownik jednostki w drodze zarządzenia określa sposób dokonywania okresowych ocen, okresy za które jest sporządzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki. Główny księgowy zatrudniony od r. brak oceny stosownie do postanowień art. 27 ust. 2 ustawy - oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy; kasjerka - kadrowa zatrudniona od r. brak oceny jw. Ocenę wyżej wymienionych pracowników sporządzono r., czyli po zakończeniu czynności kontrolnych. - organizację Przedszkola, szczegółowy zakres kompetencji Dyrektora, prawa i obowiązki pracowników, prawa i obowiązki wychowanków i ich rodziców, zasady funkcjonowania, szczegółową organizację wewnętrzną dostosowaną do realizowanych przez Przedszkole celów oraz zadań wraz z zakresami zadań komórek organizacyjnych i pracowników, 22

23 systemem podległości służbowej, projektowana tygodniowa organizacja pracy, wykaz nauczycieli przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego określają: statut Przedszkola Miejskiego nr 4, Regulamin organizacyjny Przedszkola - brak daty wejścia w życie oraz arkusz organizacji na dany rok szkolny, Cele i zarządzanie ryzykiem - misją Przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno kulturowym i przyrodniczym, - cele i zadania jednostki sformułowano w następujących dokumentach: statucie Przedszkola, programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktycznej, planach pracy poszczególnych oddziałów, planie dochodów i wydatków, arkuszu organizacji na dany rok szkolny, planach programów realizowanych w placówce, planie współpracy z rodzicami na dany rok szkolny, planie współpracy ze Szkołą Podstawową nr 7, planie nadzoru pedagogicznego, koncepcji pracy Przedszkola Miejskiego nr 4, - sporządzono rejestrów ryzyk, odstępstw od norm oraz mierników realizacji celów - w jednostce obowiązuje Procedura wyznaczania celów, mierników ich realizacji (stosownie do 3 procedury, winien być powołany zespół do określania mierników realizacji celów brak zespołu) oraz identyfikacji, analizy i reakcji na ryzyko (nie wskazano osób odpowiedzialnych za identyfikację ryzyka stosownie do 7 zarządzenia w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej), Mechanizmy kontroli - wewnętrzna dokumentacja systemu kontroli zarządczej jest tworzona w wyniku przestrzegania norm określonych w procedurach wewnętrznych, instrukcjach, wytycznych, zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, - jednolity sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania oraz ochrony przed uszkodzeniem bądź utratą dokumentów określa Instrukcja sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, - Dyrektor oraz Główny księgowy zapewnia odpowiedni nadzór nad realizacją zadań przez pracowników, - w Przedszkolu obowiązuje od r. plan i harmonogram kontroli zarządczej obejmujący następujące obszary: organizacja prawna, gospodarowanie finansami i mieniem z uwzględnieniem ZFŚS, efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, ochrona przed zagrożeniem, - szczególną częścią kontroli zarządczej jest kontrola finansowa, obejmująca: zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, w zakresie gromadzenia oraz wydatkowania środków publicznych, sprawdzenie czy projektowane wydatki znajdują pokrycie w planie finansowym, przeprowadzania okresowej inwentaryzacji składników mienia, prawidłowej gospodarki finansowej, udzielanie zamówień publicznych, - szczegółowe zasady przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej zawarte są w następujących dokumentach: Polityce rachunkowości; Zakładowym planie kont; Instrukcji kontroli finansowej; Procedurze kontroli finansowej związanej z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych; Instrukcji sporządzania i kontroli dokumentów księgowych; Instrukcji inwentaryzacyjnej; Instrukcji sporządzania, obrotu drukami ścisłego zarachowania; Instrukcji kasowej, - wyznaczony przez Dyrektora pracownik (kasjer - kadrowa, Główny księgowy) odpowiedzialni są za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym 23

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna.

PROTOKÓŁ. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała główna księgowa Helena Nagórna. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim MK.2,5/912-6/2004 -do użytku zewnętrznego- PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim w okresie od 08

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi Bajkowy Zakątek w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. -do użytku zewnętrznego- Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku

Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownik Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej

Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 2 Mali Artyści w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, Joanna Kulikowska audytor wewnętrzny w Wydziale

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim - do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Żłobku Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3

Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do..

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w ZSO w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od do.. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1

Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od 14.01.2014

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie Szczecińskim

Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 6 Promyczek w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej

Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne od...do...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 8 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w MłodzieŜowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej

Protokół kontroli sprawdzającej Protokół kontroli sprawdzającej Działając na podstawie upoważnień stałych do przeprowadzania kontroli wydanych przez Prezydenta Miasta Słupska, pracownicy: 1. Pan Leszek Pińkowski główny specjalista Wydziału

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne od...

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.18.2292.2012 Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Pani Barbara Kasińska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli - do użytku zewnętrznego - i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 7 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD-II.1711.2.3.2011 id.1699125 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli doraźnej w Szkole Podstawowej nr 6 w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 28/13/14. Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. Zarządzenie nr 28/13/14 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 13 maja 2014 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zasad (polityki) rachunkowości Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie Kontrolę w dniu 20 października 2005 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1) Przewodnicząca Halina Mucha Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.t.j.działyńskich w Plewiskach z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w powiązaniu z art.

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia audytu wewnętrznego.

SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia audytu wewnętrznego. URZĄD MIASTA ZGIERZA 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawia II 16 tel.042716-28-54 fax 042 714-31-14 Aw-0942/21/AB/l/2010 SPRAWOZDANIE z przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 1. Informacje ogólne. Realizacja zadania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 1 września 2014 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu Urząd Miasta Zielona Góra Wydział Audytu ul. Henryka Sienkiewicza 8a 65-443 Zielona Góra Zielona Góra, 31 stycznia 2011 r. AD.II.0910-1-2/10 id.1622834 Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009 l.p Jednostka kontrolująca Zakres kontroli Termin kontroli Wnioski pokontrolne Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników. Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - do użytku zewnętrznego - w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie Szczecińskim Stargard

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 5/2008 Zespół Szkół Nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół nr 1 w Sulejówku

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.8.2015 RISS 2962240 Zielona Góra, 22 września 2015 r. Pan Adam Szymczak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo