1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH"

Transkrypt

1 REGULAMIN I Znowelizowane wytyczne dotyczące kontroli przeprowadzonych przez komisję rewizyjną Federacji Ogólnopolskich Związków Zawodowych Kierowców i Motorniczych WPROWADZENIE Krajowa Komisja Rewizyjna OZZKIM z siedzibą w Łodzi wprowadza od l stycznia 2010 roku do użytku służbowego i wykorzystania przez Komisje Rewizyjne Związku znowelizowanie przepisy. 1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH 2. Wytyczne w zakresie : a) kontroli całokształtu działalności w tym wzór protokołu kontroli całokształtu działalności b) kontroli rocznych sprawozdań finansowych, w tym wzór protokołu z sprawozdania finansowego. c) Sprawdzenie Komisji Rewizyjnej na wolne zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Krajowa Komisja Rewizyjna OZZKiM

2 R E G U L A M I N KOMISJI REWIZYJNYCH...OZZKIM Komisje rewizyjne wszystkich szczebli ( ogniw) Związku powołane na ujętych Statucie i Regulaminie, zatwierdzonych planów. l. 1. Kontrola prawidłowości realizowania przez zarząd zadań ujętych w Statucie i Regulaminie, zatwierdzonych planów działania i podjętych uchwał. 2. Kontrola gospodarki finansowej i rzeczowej pod względem celowości, oszczędności i legalności. 3.Formułowanie wniosków i zaleceń w wyniku kontroli do właściwego organu Związku. 4.Przedstawienie wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi. 5.Składanie sprawozdań ze swej działalności na zebraniach i zjazdach.2 1.Działalność komisji rewizyjnych wszystkich szczebli opiera się na statucie OZZKiM. 2.Dla uznania ważności kontroli wymagany jest udział co najmniej dwóch członków komisji rewizyjnej. 3 1.Komisje rewizyjne nie są upoważnione do wydawania zarządzeń podczas kontroli. 2.Komisja rewizyjna może zwrócić do wyższego organu Związku o podjęcie natychmiastowych działań w sprawie wymagających bezpośredniej interwencji. 3.W przypadku szczególnej wagi-komisji rewizyjnej przysługuje prawo stawienia wniosków o zwołanie przez właściwy organ walnego zebrania lub zjazdu. 4 Komisje rewizyjne mają prawo do: -wglądu we wszystkie dokumenty, dowody i akta, -przeprowadzania badania niezbędnego do ustalenia zaszłości i faktów, -żądania pomocy i potrzebnych informacji koniecznych do przeprowadzenia kontroli. 5 Działalność roczna komisji rewizyjnych winna opierać się na planach pracy. Ponadto komisje rewizyjne mogą przeprowadzić kontrole nie ujęte w planie,a wynikające z doraźnych potrzeb.

3 6 Komisje rewizyjne przedstawiaj ą wyniki kontroli na posiedzeniach zarządów Związków, OZZKIM, walnych zebraniach, prezydiach oraz zjazdach. 7 Posiedzeniach komisji rewizyjnych zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z siedmio dniowym wyprzedzeniem. 8 Uchwały komisji rewizyjnych zapadają zwykłą większością głosów członków komisji obecnych na posiedzeniu. Dla ważności uchwał komisji rewizyjnych, wymagana jest obecność co najmniej połowy składu komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 9 1.Kontrole oraz posiedzenia komisji rewizyjnych muszą być protokołowane. 2.Zgodnie z obowiązującym statutem OZZKiM komisja rewizyjna,co najmniej dwa razy w roku dokonuje kontroli działalności organizacyjnej i finansowo-gospodarczej zarządu Związku i OZZKiM. 10 Członkowie komisji rewizyjnych działający poza miejscem zamieszkania otrzymuj ą zwrot kosztów podróży oraz noclegów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem l stycznia 2010 roku.

4 KONTROLA CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI Komisje rewizyjne zgodnie ze statutem OZZKiM stanowią, organ samorządu Związku. Zadania komisji ujęte zostały w OZZKiM. Do podstawowych zadań komisji wynikających ze statutu, a wymagających kontroli zaliczyć należy: I- Wykonywanie zaleceń pokontrolnych 1.Sprawdzanie jakie i przez kogo były w okresie kontrolowanym- przeprowadzone kontrole. 2.Stwierdzone nieprawidłowości oraz jakie wydano zalecenia i wnioski do wykonania. 3.Sprawdzenie wykonania zaleceń i wniosków. II. Prawidłowość prowadzenia ewidencji: 1.System prowadzonej ewidencji księgowej (tabelaryczna,przebitkowa,system komputerowy) la. System prowadzonej księgowości został przyjęty uchwałą właściwego zarządu Związku lub OZZKIM. 2.Zgodność kont syntetycznych i analitycznych z Zakładowym Planem Kont OZZKIM. 3.Chronologia zapisów. 4.Prawidłowość wystawiania dowodów księgowych. 5.Prawidłowość klasyfikacji, dekretacji, obiegu i gromadzenia dokumentów oraz ich kontrola pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym. 6.Zgodność powiązań zapisów księgowych (analityka, syntetyka, sprawozdawczość). 7.Prawidłowość przechowywania i archiwizacja dokumentów. III. Sprawozdawczość l.terminowość i prawidłowość sporządzania planów pracy, preliminarzy finansowych oraz sprawozdań, w tym wymagane dokumenty, protokół komisji rewizyjnej,zatwierdzający uchwały. 2.Prawidłowość ustalenia wyniku finansowego i jego podziału.

5 IV.W zakresie działalności organizacyjno-gospodarczej. l.kontrolą należy objąć całokształt działalności zarządu OZZKiM Związku i poszczególnych zespołów problemowych, w tym: a) przebieg wyboru i ukonstytuowania się zarządu. b) przebieg wyboru komisji strukturalnych i powołania zespołów problemowych, c) zmiany osobowe w zarządzie i komisjach zaistniałe w okresie kadencji, d) częstotliwość zebrań, udział członków zarządu w ich posiedzeniach (protokoły, sprawozdaniach, listy obecności, itp.) 2.Prawidłowość i kompletność dokumentacji i ewidencji zarządu (stan prawny, realizacja planu pracy). -realizacja uchwał walnego zebrania lub zjazdu, -prawomocność i celowość podejmowanych uchwał i decyzji, -rejestr składek należnych w danym roku i zaległych (terminowość wpłat). -organizacja i realizacja działalności szkoleniowej, -udział przewodniczącego komisji rewizyjnej lub osoby przez niego upoważnionej w posiedzeniach zarządu OZZKiM - Związku, -inne zagadnienia. V. Działalność Finansowa 1.Majątek trwały -środki trwałe (prawidłowa klasyfikacja, aktualna wartość po przeszacowaniu), -ewidencja (książka inwentarzowa - tabela umorzeń), -przydatność, sprawność, wykorzystanie, zabezpieczenie oraz ubezpieczenie. 2.Działalność inwestycyjna w tym: a) uchwała walnego zebrania dotycząca podjęcia inwestycji (zakupu) z uwzględnieniem wielkości posiadanych środków, źródeł finansowania, wysokości opłat inwestycyjnych wnoszonych przez poszczególne związki. b) założenie i prowadzenie prawidłowej ewidencji zadań inwestycyjnych, w tym dochodów z tytułu: -ze składek członkowskich -z dobrowolnych wpłat na fundusze celowe, - z darowizn, zapisów, dotacji i prowizji, - z innej działalności gospodarczej i statutowej, - z innych dochodów majątku OZZKiM Związku. Wydatki z tytułu: -zakupu materiału -kosztów transportu, - inne koszty.

6 3.Środki pieniężne a) ewidencja kasowa winna być prowadzona zgodnie z zasadami gospodarki kasowej -prawidłowość dokumentacji i ewidencji obrotu kasowego, -oświadczenie osoby prowadzącej kasę o odpowiedzialności materialnej i protokół przejęcia kasy, - ustalenia wysokości pogotowia kasowego, - sposób przechowywania i zabezpieczenia gotówki i czeków gotówkowych, - przyjmowania gotówki - kwity przychodowe (KP) jako druki ścisłego zarachowania, - wypłaty z kasy na podstawie dowodów źródłowych ( w kasie pozostają oryginały dokumentów). - okresowe kontrole stanu gotówki w kasie, - częstotliwość sporządzania raportu kasowego ( co najmniej raz w miesiącu), -zabezpieczenie pieczątek kasowych i bankowych, b) przestrzeganie uchwały OZZKiM Związku w sprawie posiadania kont bankowych, - uchwała zarządu w sprawie upoważnienia osób do dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku bankowym, - prawidłowość dokumentacji i ewidencji dowodów, -wyciągów bankowych, - kompletowanie, dekretacja i ewidencja dowodów bankowych, -sprawdzenie czy czeki gotówkowe nie są podpisywane in blanko. 4. Rachunki -prawidłowość ewidencji analitycznej rozrachunków (należności i zobowiązań) - realistyczność sald, - terminowość regulowania zobowiązań i ściągania należności - terminowe rozliczenie i odprowadzenie składki członkowskiej don instancji OZZKiM Związku. -prawidłowe i terminowe rozliczenia podatków, opłat ( np. ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) -terminowe rozliczanie z pobieranych zaliczek -potwierdzenie sald na koniec okresu sprawozdawczego. 6.Przy chody -prawidłowość ustalenia składki członkowskiej zgodnie z Uchwałą OZZKIM, Związków, -realność pozostałych przychodów, -prawidłowość udokumentowania dotacji na działalność statutową, -realizacja przychodów za badany okres w stosunku do preliminarza.

7 7.Koszty Prawidłowość klasyfikacji i udokumentowania kosztów, przy uwzględnieniu zasady regionalnej gospodarki,w tym: a) zużycie materiałów, b) wynagrodzenie osób zatrudnionych, c) wypłacanie nagród, d) wypłaty z innych tytułów, e) pozostałe koszty, f) ze zwróceniem szczególnej uwagi aby każdy rok podatkowy był opisany pod względem merytorycznym, rachunkowym i zaakceptowany do zapłaty.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej S T A T U T Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Lubsku Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku

Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku 75.0200.10.2015 Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 stycznia 2015 roku w sprawie: zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie zadań jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych.

Zadaniem PPKZP jest udzielanie pożyczek zgodnie z zasadami określonymi w statucie w ramach posiadanych środków pieniężnych. S T A T U T Powiatowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Zespole Szkół Nr 2 im prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach I. Postanowienia ogólne 1 Zadaniem PPKZP jest udzielanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY

INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY INSTRUKCJA FINANSOWA DRUŻYNY załącznik nr 1 do uchwały GK ZHP nr 181/2005 z dnia 9.06.2005 Zasady ogólne 1. Niniejsza Instrukcja określa sposób prowadzenia działalności finansowej w drużynie. 2. Niniejszą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy

Statut. Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy Załącznik do Uchwały nr 1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. z Walnego Zebrania Delegatów PKZP przy MZO w Dębicy Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy I.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo