50 Wiemy co trzeba zmieniê Rozmowa z Robertem Za upskim, general managerem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "50 Wiemy co trzeba zmieniê Rozmowa z Robertem Za upskim, general managerem"

Transkrypt

1

2

3 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 30 Rzeczywistość leasingowa 12 World Press Photo 51. edycja jednego z najwaøniejszych i najbardziej prestiøowych konkursûw fotograficznych zakoòczy a sií. Prezentujemy nagrodzone zdjícia z rûønych stron úwiata. WartoúÊ leasingu maszyn i urzπdzeò przemys owych wzrasta. Co z maszynami i urzπdzeniami poligraficznymi? Dlaczego dla jednych firm stanowiπ waøny element, dla innych nie ñ a przede wszystkim, co decyduje o dobrej pozycji w rankingach? Targowa gorączka 48 Outdoor & Media Expo wzbudzi y opinie skrajne. Czy stanπ sií kolejnπ imprezπ dla Ñgadøeciarzyî, czy raczej majπ szansí odnieúê sukces ñ o tym zadecyduje wiele czynnikûw. vidart nr 02 (202) OD REDAKTORA 4 W co inwestowaê? Nadal stosunkowo ma a jest aktywnoúê inwestycyjna we wdraøaniu systemûw zarzπdzania przedsiíbiorstwem i relacjami z klientami. TEMAT NUMERU 12 RzeczywistoúÊ leasingowa Obserwujemy rynek leasingu maszyn i urzπdzeò poligraficznych DRUPA Na bia ych miejscach Metody druku rachunkûw, raportûw finansowych i faktur przedstawione przez Martina Diverseyía 4 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart KADRY 42 Si a w zespole Rozmowa z Tomaszem Galantem prezesem MAN Roland Polska KSI ØKI 62 ZebraÊ w jedno miejsce Katalog Ksiπøki Sk adowej to marzenie wiíkszoúci ksiígarzy i wydawcûw. Marzenie, ktûre zaczyna sií spe niaê POLSKIE DRUKARNIE 54 Z nowym systemem zarzπdzania Przedstawiamy rozwiπzanie, ktûre ma wspomûc proces kontroli produkcji w drukarni FOTOGRAFIA 30 World Press Photo Najlepsze nagrodzone fotografie ze úwiata SZKOLNICTWO 60 Dla m odych poligrafûw W dπøeniu do osiπgniícia wiedzy i zdobycia doúwiadczenia dobrze jest mieê wsparcie WYDARZENIA 38 Ksiπøka powinna oddychaê Ksiπøka telefon, ksiπøka ul ñ wszystko to moøna zobaczyê w Muzeum Plakatu 48 Targowa gorπczka Czyøbyúmy wchodzili w nowπ erí targowych imprez? 50 Wiemy co trzeba zmieniê Rozmowa z Robertem Za upskim, general managerem targûw OME 52 Euro-Reklama Outdoor Expo 2008 Czym zaskoczy nas impreza poznaòska w tym roku? 52 Dokumenty proszí... Odpowiednia ochrona banknotûw i paszportûw przed fa szerstwem w czasach otwartych granic nabiera szczegûl nego znaczenia 5 WIADOMOåCI Gospodarka Przetargi Oferty maszyn 5

4 OD REDAKTORA W co inwestować? Wbie øπ cym nu me rze pi sze my o po zio mie in we sty cji z per spek ty wy oce - ny ryn ku firm fi nan su jπ cych po li gra fií i pod su mo wa nia ubie g e go ro ku. Co chwi lí otrzy mu je my in for ma cje o zna czπ cych za ku pach ma szyn, na to miast je szcze sto sun ko wo ma a jest ak tyw noúê in we sty cyj na w tym, co sta no - wiê mo øe o prze wa dze kon ku ren cyj nej, czy li wdra øa niu sy ste mûw za rzπ dza nia przed sií bior stwem i re la cja mi z klien ta mi. Ko lej nπ, waø nπ spra wπ jest umie jít ne dba nie za k a dûw po li gra ficz nych o wi ze ru nek, pro mo cja w a snych za let i prze wag wúrûd swo ich obe cnych i po ten cjal nych klien tûw. Sy tu a cjí zna my z in nych ryn kûw, gdzie prze trwa y fir my po tra fiπ ce o swo jej ofer cie po wia do miê naj lep szych klien tûw, ze braê od po wie dnie po rt fo lio za mûwieò i za - pew niê so bie w a úci we wy ko rzy sta nie moø li wo úci pro duk cyj nych, a co za tym idzie p yn noúê. Za tem in we stuj my nie tyl ko w ma szy ny, ale tak øe w lu dzi oraz w bu do wa nie wi ze run ku fir my i re la cje z klien ta mi. Hos sa na gie dzie czy ryn ku nie ru cho mo úci nie bí dzie trwa a wiecz nie. Po li gra fia za pew ne nie jest tu wy jπt kiem i war to to mieê na uwa dze. Ar tur Dzie dzic edi dart.com.pl Z dniem 1 stycz nia na stπ pi a zmia na w struk tu rze orga ni za - cyj nej ka dry kie row ni czej. No - we sta no wi ska ob jí li: Jo an na Smo liò ska, An na Ko wal ska (na zdjí ciu), Ma riusz Si wak i Ma rek Pa kosz. J. Smo liò ska pe niπ ca do - tych czas funk cjí pre ze sa za - rzπ du An ta lis Po land zo sta a awan so wa na w struk tu rach kon cer nu An ta lis na sta no wi - sko CSEE Re gion Emer ging Sec tors and Sa les De ve lop - ment Di rec tor (Dy rek to ra ds. Roz wo ju Sprze da øy oraz No - wych Sek to rûw w re gio nie Eu - ro py Wscho dniej i Po u dnio wo- Wscho dniej). 1 mar ca 2008 ro ku wszy st kie dru kar nie do tych czas dzia a jπ - ce w struk tu rach od dzia Ûw sta nπ sií czí úciπ Pol ska pres - se Od dzia Po li gra fia. Od dzie - la nie dzia al no úci po li gra ficz nej od wy daw ni czej jest ele men - tem stra te gii Pol ska pres se. Jed nym z g Ûw nych za daò Od dzia u Po li gra fia bí dzie stwo rze nie ak tyw nej sprze da - øy us ug po li gra ficz nych, po - wsta nie wspûl na ofer ta han - dlo wa dla wszy st kich dru karò Pol ska pres se. Kon ty nu o wa na bí dzie in we sty cja w dru kar nií war szaw skπ ku pio nπ w li sto - No we ro le J. Smo liò skiej to roz wi ja nie Sek to rûw Pac ka ging, Vi scom, e-bu si ness, CRM oraz wdro øe nie SAP w fir mie MAP. pa dzie 2007 ro ku od spû ki Mul ti co, gdzie dru ko wa ne sπ m.in. war szaw skie i ma zo wiec - kie wy da nia "Pol ski". - Sku pie nie dzia al no úci po li - gra ficz nej w jed nej orga ni za cji jest waø nπ in for ma cjπ dla na - szych klien tûw - mûwi Grze gorz Ha ftar czyk, pre zes Pol ska pres - se Od dzia Po li gra fia, wi ce pre - zes Pol ska pres se. - Ozna cza to, øe je ste úmy jed nπ fir mπ za pew - nia jπ cπ spûj nπ ofer tí han dlo wπ oraz te sa me stan dar dy dru ku w sze úciu dru kar niach. Wy dzie le nie ze struk tur Pol - ska pres se Od dzia u Po li gra fia WIADOMOŚCI Po ze sz o rocz nej trans ak cji do ty czπ cej na by cia przez An ta lis udzia Ûw fir my MAP, fir my przy stπ pi y do for mo wa nia no wej struk tu ry orga ni za cyj nej. Antalis i MAP przekształcają struktury M. Si wak pe niπ cy do tych - czas funk cjí pre ze sa za rzπ du Map Pol ska zo sta awan so wa - ny na sta no wi sko Co un try Ma - na ging Di rec tor. W An ta lis Po land dy rek to - rem ope ra cyj nym zo sta a mia no wa na A. Ko wal ska, do - tych cza so wy dy rek tor sek to - ra Print, do jej za daò na le øy za rzπ dza nie sprze da øπ i jej roz wûj. M. Pa kosz, do tych cza so wy dy rek tor dzia u han dlo we go MAP ob jπ funk cjí dy rek to ra ope ra cyj ne go Map Pol ska. Do je go za daò bí dzie na le øa o za rzπ dza nie fir mπ i roz wûj struk tu ry sprze da øy. Za rzπd Pol ska pres se pod jπ de cy zjí o re or ga ni za cji dzia al no úci po li gra ficz nej i po wo a niu do øy cia Pol ska pres se Od dzia Po li gra fia. Polskapresse wyodrębnia działalność poligraficzną ma u a twiê pro wa dze nie dzia - al no úci dru kar skiej i s u øyê jej roz wi ja niu. Ma rûw nieø za pew - niê klien tom a twiej szy do stíp do ofer ty, a Pol ska pres se po - zwo liê na bu do wa nie po zy cji li - de ra na ryn ku dru kar skim. Dru kar nie bí dπ za rzπ dza ne przez do tych cza so wych dy rek - to rûw. W ra mach re or ga ni za cji dzia al no úci po li gra ficz nej ujed no li ce niu ule g y na zwy dru karò: Dru kar nia GdaÒsk, Dru kar nia Ûdü, Dru kar nia Po - znaò, Dru kar nia So sno wiec, Dru kar nia War sza wa, Dru kar - nia Wro c aw. 7

5 WIADOMOŚCI Kadrowe zmiany MAN Roland Polska Od po czπt ku ro ku 2008 dzia ser wi su MAN Ro land Pol ska ma no we go kie row ni ka. Jest nim Ma ciej Na wroc ki. Jest on od po wie dzial ny za wdra øa nie sy ste mûw Print net i Te le pre sen ce u klien tûw za in te re so wa nych zwiík sze niem au to ma ty za cji przy - go to wa nia pro duk cji, jak rûw nieø kon takt z klien ta mi w za kre sie us ug print-se rvie ces w ob sza rze ma szyn ar ku szo wych. Do obo wiπz kûw M. Na wroc kie go na le øπ rûw nieø kon - tak ty z cen tra lπ w Offen bach w za - kre sie pro wa dzo nych przez fir mí pro jek tûw ser wi so wych. M. Na wroc ki (33 la ta) ukoò czy Elek tro ni kí i Te le ko mu ni ka cjí na Aka de mii Tech nicz no-rol ni czej w Byd go szczy. Po sia da wie lo let nie do úwiad cze nie w za kre sie elek tro - ni ki i in for ma ty ki. Od ro ku pra co wa w fir mie MAN Ro land Pol ska ja ko elek tro nik. 16 stycz nia odby sií w Bi blio te ce Na ro do wej DzieÒ Ra do úci Wol nych Lek tur. Uro czy stoúê zo sta a zor ga ni zo wa na z oka zji przej úcia twûr czo úci Bo le s a wa Le úmia na do do me ny pu blicz nej. Dzień Radości Wolnych Lektur 1 stycz nia skoò czy sií 70-let ni okres ob jí cia utwo rûw Le úmia na - i in nych twûr cûw zmar ych w ro ku pra - wem au tor skim. DziÍ ki te mu utwo ry te moø na za mie úciê juø w bi blio te ce in ter ne to wej Wol ne Lek tu ry i w Cy fro wej Bi - blio te ce Na ro do wej Po lo na. W trak cie kon fe ren cji mûwio no o tym, w ja ki spo sûb do - me na pu blicz na umoø li wia roz wûj kul tu ry, dla cze go jest ona klu czo wa dla za cho wa nia i udo stíp nia nia du cho wej spu úci zny po po prze dnich po ko le niach oraz dla cze go do - me ní pu blicz nπ na le øy chro niê. Bi blio te ka in ter ne to wa Wol ne Lek tu ry udo stíp nia w in ter - ne cie te ksty lek tur szkol nych, ktûre tra fi y juø do do me ny pu blicz nej i nie sπ zwiπ za ne ry go ra mi pra wa au tor skie go. Sπ one opra co wa ne, opa trzo ne ko men ta rzem i udo stíp - nio ne w kil ku for ma tach (html, odt, txt i pdf). Moø na je zgo - dnie z pra wem bez p at nie prze glπ daê, úciπ gaê na swûj kom pu ter, a tak øe udo stíp niaê in nym. W dniach 9-12 stycz nia odby a sií w Bu ko wi nie Ta trzaò skiej IX Kon fe ren cja Po li gra ficz na zor ga ni - zo wa na przez Szcze ciò skπ Agen cjí Edu ka cyj nπ przy me ry to rycz nym wspar ciu Pol skiej Izby Dru ku. IX Konferencja Poligraficzna w Bukowinie WziÍ o w niej udzia po nad szeúê dzie siπt osûb re pre zen tu - jπ cych fir my po li gra ficz ne z ca - ej Pol ski. Te ma ty kí spo tka nia zdo mi no wa a tech no lo gia cy - fro wa, zaú je go naj waø niej szπ atrak cjπ po za me ry to rycz nπ by - y 4. za wo dy po li gra fûw w na - rciar stwie al pej skim o pu char fir my Mi cha el Hu ber Pol ska. Ucze st ni cy mie li oka zjí wy - s u chaê kil ku na stu re fe ra tûw, za rûw no pro gra mo wych, jak i przy go to wa nych przez do - staw cûw. Je rzy Kacz ma rek, dy rek tor tar gûw Po li gra fia, orga ni zo wa nych przez MiÍ dzy - na ro do we Tar gi Po znaò skie, za po zna ucze st ni kûw z in for - ma cja mi na te mat ko lej nej edy - cji tej naj waø niej szej im pre zy wy sta wien ni czej dla bran øy po - li gra ficz nej w Pol sce. Za po wie - dzia m.in. no we ini cja ty wy to - wa rzy szπ ce tar gom Po li gra fia 2009 (np. match ma king, czy li orga ni za cja wcze úniej umûwio - nych spo tkaò mií dzy za in te re - so wa ny mi fir ma mi), wspo mnia teø o wy da rze niach i prze strze - niach spe cjal nych, ktûre odbí - dπ sií po raz ko lej ny, m.in. Mia - stecz ku Dru karò Pol skich, Sa - lo nie Dru ku Cy fro we go i Wiel - ko for ma to we go czy Po li go nie Po li gra ficz nym. 8 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart

6 WIADOMOŚCI Bartoszewski, Updike i Iwaszkiewicz 30 stycz nia, ze bra nych licz nie w Bi blio te ce Na ro do wej przed sta wi cie li pol skie go úwia ta ksiπø ki, po wi ta li go spo da rze uro czy sto úci dy rek tor Bi blio te ki Na ro do wej - To masz Ma kow ski oraz re dak tor na czel ny "Ma ga zy nu Li te rac kie go Ksiπø ki" - Piotr Do bro Íc ki. Po wo dem ze bra nia by o og o sze nie naj lep szych, zda - niem ko le gium re dak cyj ne go "Ma ga zyn Li te rac ki Ksiπø ki", pu bli ka cji oraz na gro dze nie ich wy daw cûw i au to rûw. W szran ki o to wy rûø nie nie sta ní y mií dzy in ny mi: "Wie - sza nie" Ja ro s a wa Mar ka Rym kie wi cza, "Au to bio gra fia. My úli nie tyl ko o so bie" ks. Ja - na Twar dow skie go w opra co - wa niu Ale ksan dry Iwa now skiej oraz "Cza row ni ca z Po rto bel - lo" Pau la Co e lho. Juø na po czπt ku uro czy sto - úci P. Do bro Íc ki za prze czy utar tej opi nii, øe Po la cy nie czy ta jπ ksiπ øek. Po wo a sií w tym miej scu na ba da nia prze pro wa dzo ne przez In sty tut Ksiπø ki i Czy tel nic twa Bi blio te - ki Na ro do wej, ktûre do wo dzπ, øe po o wa na sze go spo e czeò - stwa czy ta ksiπø ki. P. Do bro - Íc ki pod kre úli w swo im wy - stπ pie niu, øe na ty tu ksiπø ki ro ku za s u øy o o wie le wií cej po zy cji niø ko le gium mo g o przy znaê. Tra dy cyj nie spo úrûd ksiπ øek mie siπ ca wy bra no piíê ksiπ - øek ro ku. Sta tu et ka mi za pro - jek to wa ny mi przez Do ro tí Bar - Piotr Dobro Ícki w rozmowie z dziennikarzami Fir my AC&C/HSH oraz Me dia Cen ter za pra sza jπ do So po tu na I kon fe ren cjí po úwií co nπ in for ma ty za cji dru karò. I Konferencja - Systemy informatyczne dla drukarnii Pod czas kon fe ren cji za pre zen to wa ne zo sta nπ roz wiπ za nia ty - pu: sy stem MIS, CRM, sy stem kal ku la cyj ny (Gra phi plus), no wa ge ne ra cja Puz zle Flow i JDF. Po ru szo ne zo sta nπ tak øe za ga dnie - nia pla no wa nia pro duk cji oraz ra por to wa nia i ana liz dla dru kar ni. Pre lek cje wy g o szπ: Bo gu s aw Li choò ski i Bar t o miej Ma liò ski z fir my Me dia Cen ter oraz Pa we Jac kow ski z AC&C/HSH. Spo tka nie odbí dzie sií 14 mar ca w godz w So - po cie w biu row cu In e ksplo przy ul. M. Re ja 13/15. Za in te re so - wa ni pro sze ni sπ o re je stra cjí do 10 mar ca. Moø na jej do ko naê wy sy a jπc zg o sze nie pod ad res: in dia cen ter.gd.pl. Udzia w kon fe ren cji jest bez p at ny. Pa tro nat me dial ny ob jπ Vi dart. dy szew skπ w tym ro ku wy rûø - nio no: "Dzien nik z in ter no wa - nia" W a dy s a wa Bar to szew - skie go, "Wiel ki podrûø ni czy atlas úwia ta" pod re dak cjπ Ka - ta rzy ny Du ran, "Ter ro ry sta" Jah na Updi ke'a, "Dzien ni ki " Ja ro s a wa Iwa - szkie wi cza oraz "W krí gu ar - cy dzie. Zbio ry sztu ki w Pol - sce" pod re dak cjπ An ny Le wic - kiej-mo raw skiej. W po prze - dnich la tach ty tu y ksiπø ki ro ku uzy ska m.in.: "Trak tat o u ska - niu fa so li" Wie s a wa My úliw - skie go (Znak, 2006), "CieÒ wia tru" Car lo sa Ru i za Za fo na (Mu za, 2005), "Bru no Schulz" opr. graf. Ma cie ja Bu sze wi cza (Bosz, 2004) czy "Dzie je Gre - kûw i Rzy mian" Zyg mun ta Ku - bia ka (åwiat Ksiπø ki, 2003). Dy plom i sta tu et kí Wy daw - cy Ro ku ode bra y Wy daw nic - twa Szkol ne i Pe da go gicz ne "za umie jít ne po π cze nie naj - lep szych tra dy cji z suk ce sem ko mer cyj nym no wo cze sne go wy daw nic twa". Ty tu ten przy - zna no do tych czas Wy daw nic - twu Na u ko we mu PWN i Gru - pie Wy daw ni czej PWN oraz Spo ecz ne mu In sty tu to wi Wy - daw ni cze mu Znak. Po nad to Fun da cja No wo cze sna Pol - ska uho no ro wa a dy plo mem Wy daw nic two Bia y Kruk za dzia al noúê wy daw ni czπ wspie ra jπ cπ roz wûj pol skiej edu ka cji. 10 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart

7 WIADOMOŚCI Kil ka dzie siπt osûb ucze st ni czy o w zor ga ni zo wa nej 17 stycz nia pre zen ta cji pe no for ma to wych ma szyn KBA Ra pi da 105 za in sta lo wa nych przed kil ko ma mie siπ ca mi przez fir mí KBA-Pol ska w dru kar ni LCL SA w o dzi. Prezentacja maszyn KBA Rapida w LCL Spo tka nie by o nie tyl ko oka - zjπ do za po zna nia sií z no wy - mi moø li wo úcia mi, ale teø do obej rze nia za k a du, ob cho dzπ - ce go w tym ro ku 20. rocz ni cí ist nie nia. Stycz nio wa pre zen ta - cja by a pierw szπ te go ro dza ju im pre zπ, pod czas ktûrej klien - ci, part ne rzy, dzien ni ka rze pra - sy bran øo wej, ale teø przed sta - wi cie le in nych przed sií biorstw po li gra ficz nych z Pol ski mie li moø li woúê zwie dziê fir mí LCL, za po znaê sií z jej par kiem ma - szy no wym i oce niê wy ko ny wa - ne tu pra ce. Im pre zí zor ga ni - zo wa y wspûl nie LCL i KBA- Pol ska, zaú bez po úre dniπ ku niej oka zjπ by a nie daw na in - sta la cja dwûch pe no for ma to - wych ma szyn offse to wych KBA Ra pi da 105. Przy by ych na uro czy stoúê go úci po wi ta Ma ciej Le wy, pre zes LCL, ktûry pod kre úli, øe fir ma jest obe cna na pol - skim ryn ku po li gra ficz nym juø od dwu dzie stu lat. Po in for mo - wa rûw nieø o prze kszta ce niu fir my z dniem 2 stycz nia 2008 ro ku w spû kí ak cyj nπ, zwiπ za - nym z pla na mi jej dal sze go roz wo ju. Pre zes M. Le wy za - po wie dzia teø orga ni za cjí ko - lej nych te go ty pu spo tkaò, pod czas ktûrych fir my wspû - pra cu jπ ce z dru kar niπ LCL bí - dπ mia y oka zjí do úle dze nia roz wo ju przed sií bior stwa. Ja ko ko lej na g os za bra a Ane ta Si wec ka, od po wie dzial - na w LCL za mar ke ting. Do ko - nu jπc krût kiej pre zen ta cji, zwrûci a szcze gûl nπ uwa gí na ostat nich piíê lat, ktûre dla Ûdz kie go za k a du sta no wi y okres wzmo øo nych in we sty cji i olbrzy mie go sko ku tech no lo - gicz ne go. Dziú w dru kar ni pra - cu je osiem pe no for ma to wych ma szyn dru ku jπ cych (w tym dwie oúmio ko lo ro we), sy stem CtP oraz licz ne urzπ dze nia in - tro li ga tor skie m.in. do rûø ne go ro dza ju opraw. Rok ubie g y, po - za in sta la cjπ dwûch ko lej nych ma szyn KBA, przy niûs teø fir - mie wdro øe nie zin te gro wa ne go sy ste mu za rzπ dza nia ISO 9001, ISO14001 i PN-N A. Si wec ka pod kre úli a teø sy ste ma tycz ny wzrost obro tûw fir my - rok ubie g y LCL za - mkní a sprze da øπ rzí du 40 mln z. W 85 proc. sk a da jπ sií na niπ zle ce nia wy ko ny wa ne dla klien tûw kra jo wych, ale udzia eks por tu w jej przy cho - dach sta le ro únie, sta no wiπc dziú 15 proc. obro tûw i sií ga - jπc 1,5 mln eu ro. Je úli cho dzi o struk tu rí pro duk cji, zde cy do - wa nie do mi nu jπ w niej cza so pi sma, sta no wiπ ce 45 proc. wszy st kich zle - ceò. Ko lej ne miej sca zaj - mu jπ ksiπø ki (25 proc.), ma te ria y re kla mo we (25 proc.) oraz ma py (4 proc.). DziÍ ki bo ga te mu par ko wi ma szy no we mu LCL mo øe za o fe ro waê rûø ne ro dza je opraw: z o øo nπ (twar dπ bπdü zin te gro wa nπ), kle jo - nπ, ze szy to wπ. Ostat nie in we sty cje w ma szy ny KBA zwiík szy y mo ce pro - duk cyj ne fir my do 700 tys. ar ku szy B1/do bí. 12 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart

8 TEMAT NUMERU Udzia w rynku leasingu maszyn i urzπdzeò poligraficznych poszczegûlnych firm leasingowych w roku 2007 na podstawie wartoúci podpisanych umûw. Podsumowanie nie uwzglídnia Bankowego Funduszu Leasingowego z powodu nie przekazania danych przez tí, dzia ajπcπ takøe i na rynku poligraficznym, spû kí na podstawie danych ZPL FINANSOWANIE 14 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart 15

9 TEMAT NUMERU Trze ba przy znaê, øe spra wo zdaw czoúê przy go to wa na przez ZPL jest co raz bar dziej im po nu jπ ca. W tym ro ku po ja wi y sií ko lej ne spe cja li za cje, da jπc je szcze bar dziej szcze gû o wy obraz za an ga øo wa nia firm le a sin go wych. New sem, od ktûre go roz po czí a sií kon fe ren cja Zwiπz ku Przed sií biorstw Le a sin go wych (ZPL) by a in for ma cja o po π cze niu ZPL oraz Pol skie go Zwiπz ku Wy - naj mu i Le a sin gu Po ja zdûw (PZWLP). Obe cnie ZPL zrze sza 35 firm le a sin go wych, re pre zen tu - jπ cych po nad 90 proc. pol skie go ryn ku. PZWLP po wsta w 2005r. i zrze sza 10 firm spe cja li zu jπ - cych sií w wy naj mie i le a sin gu d u go ter mi no - wym po ja zdûw. Po π cze nie odbi je sií nie wπt pli - wie w sta ty sty kach po przez wzrost pu li przy pa - da jπ cej na le a sing po ja zdûw. Je úli cho dzi o ca y ry nek od no to wy wa ny w sta - ty sty kach ZPL, to w 2007r. war toúê no we go po rt - fe la umûw le a sin gu wy nio s a 32,7 mld z, co ozna cza wzrost w ciπ gu ro ku o 50 proc. Na ryn - ku ru cho mo úci w 2007r., nie za leø nie od pod pi sa - ne go po ro zu mie nia, ktûre zmie ni sta ty sty ki ro ku 2008, naj dy na micz niej roz wi ja sií le a sing úrod - kûw trans por tu dro go we go - war toúê wy le a sin go - wa nych w tej gru pie przedmio tûw wy nio s a 19,5 mld z, co ozna cza wzrost o 59 proc. w sto sun ku do ro ku G Ûw nym mo to rem na pí do wym te go seg men tu ryn ku jest le a sing sa mo cho dûw oso bo wych oraz ciπ gni kûw sio d o wych i na czep. åre dnia war toúê le a sin go wa nych sa mo cho dûw oso bo wych wy nio s a 75 tys. z, a umo wy by y za - wie ra ne úre dnio na 39 mie sií cy. Na dru gim miej scu upla so wa sií ry nek le a - sin gu ma szyn i urzπ dzeò prze my s o wych. We - d ug da nych ZPL, w ro ku 2007 war toúê le a sin - gu te go seg men tu wy nio s a 8,8 mld z, co ozna - cza wzrost w ciπ gu ro ku o 37 proc. Jest to, podob nie jak w ubie g ym ro ku, po nad 30 proc. ca e go ryn ku le a sin gu ru cho mo úci. Sπ to da ne bar dzo wy so kie w ska li eu ro pej skiej i praw do - po dob nie ogrom ny wp yw ma tu du øa ska la in - we sty cji, tak øe tych po wiπ za nych z pro gra ma mi unij ny mi. W sek to rze le a sin gu ma szyn i urzπ - dzeò prze my s o wych naj wiík szπ czíúê, pra wie 29 proc., zaj mu je le a sing sprzí tu bu dow la ne - go. Jed nak juø na dru gim miej scu pla su je sií le a sing ma szyn po li gra ficz nych (520 mln. z co sta no wi ok. 6 proc. ryn ku ru cho mo úci). Co sły chać w po li gra fii? Zaj mij my sií ryn kiem le a sin gu ma szyn i urzπ - dzeò po li gra ficz nych. Wi daê za cho dzπ ce tu spo re zmia ny. Przede wszy st kim wy rûw na a sií staw ka. SG Equ ip ment Le a sing, ktûre je szcze w ubie g ym ro ku mia o nie mal trzy krot nie wiík - sze obro ty, niø ko lej ne na li úcie fir my, zna la z o sií po now nie na pierw szym miej scu, ale war - toúê wy le a sin go wa nych przez tí spû kí ma szyn po li gra ficz nych spa d a po nad dwu krot nie w sto - sun ku do ro ku RÛø ni ce w obro tach firm zaj mu jπ cych czo o we miej sca sπ nie wiel kie. SG, co wi daê by o juø w ubie g o rocz nych pod su mo - wa niach, po sta wi a moc no na dy wer sy fi ka cjí dzia aò i po szu ki wa nie no wych ryn kûw. Ta kπ stra te gií za po wia da w wy wia dzie udzie lo nym rok te mu ÑVi dar to wiî wi ce pre zes SG Ro bert Sam sel. W ro ku 2006 war toúê pod pi sa nych przez SG umûw na ryn ku ma szyn i urzπ dzeò bu dow la nych bar dzo wzro s a i wy nio s a 122 mln z, w tym sa mym cza sie war toúê wy le a sin go wa - nych ma szyn po li gra ficz nych wzro s a do 184 mln. Rok 2007 oka za sií prze o mo wy. War toúê úrod kûw za an ga øo wa nych w ry nek ma szyn bu dow la nych nie mal po tro i a sií i wy nio s a FINANSOWANIE πczna wartoúê netto leasingu w latach (w mld PLN) na podstawie danych ZPL 16 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart WartoúÊ podpisanych umûw leasingowych w roku 2007 * Pojazdy * Maszyny i Urzπdzenia - SprzÍt budowlany - Maszyny Rolnicze - Maszyny Poligraficzne Podsumowanie nie uwzglídnia Bankowego Funduszu Leasingowego z powodu nie przekazania danych przez tí, dzia ajπcπ takøe i na rynku poligraficznym, spû kí na podstawie danych ZPL 17

10 TEMAT NUMERU FINANSOWANIE 323 mln z dy stan su jπc war toúê wy le a sin go wa - nych ma szyn po li gra ficz nych, ktûra spa d a do 78 mln. W du øym stop niu wzro s o teø za an ga - øo wa nie spû ki w le a sing sa mo cho dûw, w tym zw a szcza cií øa ro wych i spe cja li stycz nych, a tak øe ta bo ru ko le jo we go i sa mo lo tûw. Pod czas, gdy jed ne fir my po szu ku jπ in nych ryn kûw, in ne spo re úrod ki an ga øu jπ w a únie w po li gra fii. War to zwrûciê uwa gí na Han dlo wy- Le a sing. Dzi siej sza spû ka po wsta a dwa la ta te - mu w kon se kwen cji fu zji Ci ti bank (Po land) S.A. oraz Ban ku Han dlo we go w War sza wie SA, ktûre po sia da y za leø ne od sie bie spû ki le a sin go we. Obro ty no wo pow sta ej spû ki za czí y szyb ko ro - snπê, w koò cu przy na leø noúê do gru py fi nan so - wej Ci ti gro up, naj wiík szej orga ni za cji fi nan so wej na úwie cie, zo bo wiπ zu je. Jed nak po mi mo za po - wie dzi pre ze sa Je rze go åle dziew skie go o do - π cze niu w ciπ gu ro ku do dzie siπt ki naj lep szych, Han dlo wy-le a sing jest na miej scu 13 (bie rze my pod uwa gí ca o kszta t wy ni kûw). Czy trzy na st ka årednia wartoúê podpisanych umûw w roku 2007 na podstawie danych ZPL oka øe sií szczí úli wa? Zo ba czy my juø w przy - sz ym ro ku. Nie wπt pli wie cie ka wπ fir mπ jest Ra if fe i sen Le a sing Pol ska, po ten tat w le a sin gu sa mo cho - dûw, ktûry je szcze w 2005 ro ku le a sin go wa ma szyn po li gra ficz nych za 16 mln, w 2006 za 22 mln a w 2007 kwo ta ta wzro s a pra wie trzy - krot nie i wy nio s a 60 mln z. I cho ciaø jest to nie ca e 2 proc. obro tûw spû ki na ryn ku ru cho - mo úci, to i tak po zwo li o jej sií upla so waê na czwar tym miej scu z udzia em po nad 10 proc. w ryn ku le a sin gu ma szyn po li gra ficz nych. Fir mπ, dla ktûrej po li gra fia jest chle bem po - wsze dnim i sta no wi pra wie 30 proc. jej obro tûw jest Sie mens Fi nan ce. SpÛ ka ma ogrom na prze wa gí nad kaø dπ in nπ w ilo úci za war tych umûw. 376 umûw to po nad dwu krot nie wií cej niø wy spe cja li zo wa ny w du øej ilo úci umûw o sto - sun ko wo ma ej war to úci, Eu ro pej ski Fun dusz Le a sin go wy. Jest to tak øe po nad czte ro krot nie wií cej umûw, niø za war y prze wyø sza jπ ce Sie - mens Fi nan ce war to úciπ su - ma rycz nπ SG Equ ip ment Le a sing, czy Han dlo wy-le - a sing. Z za o øe nia, do me nπ Sie mens Fi nan ce sπ fir my ma e i úre dnie. Dla te go teø úre dnia ce na za war tej umo - wy to 193 tys. z.wy da je sií, sπ dzπc z prze ka zy wa nych opi nii part ne rûw fir my, øe zmia ny, ja kie za sz y w spû - ce w ostat nim cza sie πcz - nie z wy bo rem no we go pre - ze sa, nie po win ny za sa dni - czo wp y nπê na jej stra te gií. Z osta tecz nym po twier dze - niem tych opi nii mu si my jed nak je szcze po cze kaê. Mil len nium Le a sing to fir - ma sta le obe cna w czo Ûw - ce firm le a sin go wych dzia - a jπ cych w bran øy po li gra - ficz nej, choê udzia te go sek to ra w sto sun ku do ca - ko wi tej sprze da øy spû ki nie prze kra cza 3 proc. T u ma - 18 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart czy Ma ciej So ro ka dy rek tor de par ta men tu za - rzπ dza nia pro duk ta mi Mil le nium Le a sing: ñ Nie ozna cza to jed nak, øe po li gra fia nie jest dla nas prio ry te to wym ob sza rem za in te re so wa nia. WrÍcz prze ciw nie uzy ska li úmy przy rost le a sin - gu ma szyn po li gra ficz nych po nad 37 proc. w sto sun ku do 2006 ro ku. War to do daê, øe wzrost, o ktûrym mûwi M. So ro ka, by w 2007 ro ku wy ni kiem wiík szej war to úci pod pi sa nych umûw, gdyø iloúê ich by - a na wet nie co mniej sza niø rok wcze úniej. Śre dnia praw dę, choć nie ca łą, ale po wie Za u wa øal na jest ten den cja do ob ni øa nia sií úre dniej war to úci pod pi sa nych umûw. Wpraw - dzie, jak twier dzπ i M. So ro ka z Mil le nium Le a - sing i R. Sam sel z SG, nie na le øy przy k a daê zbyt wiel kiej wa gi do te go wska üni ka, gdyø prze - rûø ne urzπ dze nia sπ kla sy fi ko wa ne ja ko ma szy - ny po li gra ficz ne. Nie mniej jed nak wska ünik ten w mniej, czy bar dziej do k ad ny spo sûb od da je spe cy fi kí klien ta da nej fir my le a sin go wej. Wp yw na ten wska ünik ma jπ tak øe zmia ny na ryn ku po li gra fii, gdzie co raz czí úciej in we - sty cje prze pro wa dza jπ fir my sek to ra MSP i jed - no cze únie zmniej sza sií iloúê in we sty cji bar - dzo du øych. War to w tym miej scu od no to waê po wrût do sta ty styk spû ki Deut sche Le a sing Pol ska, ktûra prze ka za a ÑVi dar to wiî, øe w ro ku 2007 pod pi sa - a 34 umo wy na πcz nπ su mí 45,4 mln z. Da je to zde cy do wa nie naj wyø szπ úre dniπ ce ní pod - pi sa nej umo wy le a sin go wej 1,34 mln z i pla su - je Deut sche Le a sing w czo Ûw ce firm le a sin go - wych ob s u gu jπ cych bran øí po li gra ficz nπ, je úli cho dzi o su mí war to úci pod pi sa nych umûw. Po mi mo zmniej sza nia sií rûø nic úre dniej war to úci umûw pod pi sy wa nych przez po - szcze gûl ne fir my, nadal wi daê bar dzo wy ra - ünie wy spe cja li zo wa nie sií firm le a sin go wych, co po ciπ ga za so bπ odmien nπ ich orga ni za cjí. Dynamika sprzedaøy poszczegûlnych firm leasingowych na rynku maszyn i urzπdzeò (MiU) w latach na podstawie danych ZPL 19

11 TEMAT NUMERU Jed ne z firm czu jπ sií le piej w du øych trans ak - cjach, ma jπ opa no wa ne od po wie dnie pro ce du - ry ry zy ka i sπ w tym spraw niej si, in ne fir my na - sta wia jπ sií na ob s u gí mniej szych firm i zwiπ - za nπ z tym ko niecz noúê prze pro wa dze nia du øo wiík szej ilo úci trans ak cji. Na to, øe zbyt da le ko idπ ca spe cja li za cja nie jest ko rzy st na wska zy wa wi ce pre zes spe cja li zu jπ cej sií w du øych trans ak cjach SG Le a sing Ro bert Sam sel. Prze ka zy wa on nie jed no krot nie, øe ko - niecz ne jest ob ni øe nie úre dniej war to úci umo wy, gdyø nie jest to dla fir my ani bez piecz ne, ani ko rzy - st ne. Re zul ta tem tych dzia aò jest spa dek úre dniej war to úci pod pi sa nej przez SG umo wy z 1609 tys. z w ro ku 2006 do 936 tys. z w ro ku Wzro sty i spad ki Ko lej ny cie ka wy wska ünik od da je dy na mi kí zmian. Przy po rûw ny wa niu wzro stu su my pod - pi sa nych umûw le a sin go wych wi dzi my zmia ny za cho dzπ ce w stra te gii fir my, zw a szcza je øe li bie rze my pod uwa gí ko lej ne la ta. Nie ste ty z po - wo du nie prze ka zy wa nia kom ple tu da nych przez czíúê firm w la tach ubie g ych mo øe my to po - rûw na nie prze pro wa dziê w spo sûb doúê ogra ni - czo ny. Po nad to, podob nie jak na úre dniπ war - toúê umo wy, spo ry wp yw na sta ty sty kí ma cha - rak ter ryn ku ma szyn po li gra ficz nych. Sπ to urzπ - dze nia o war to úci czí sto prze kra cza jπ cej mi lion z i sií ga jπ cej wie le mi lio nûw Eu ro. Kil ka wy gra - nych bπdü prze gra nych trans ak cji mo øe bar dzo du øo zmie niê. Przy k a dem te go jest cho ciaø by SG Le a sing, ktûrej nie uda o sií wy graê kil ku kon trak tûw ro ku 2007 ro ku na su mí ok. 50 mln z. Roz pa tru jπc dy na mi kí war to zwrûciê uwa gí na Ra if fe i sen Le a sing Pol ska. Pra wie 164 proc. wzro stu da je do my úle nia. Tym bar dziej, øe w przy pad ku tej fir my nie cho dzi o kil ka kon trak - tûw. IloúÊ sprze da nych ma szyn wzro s a z 24 w ro ku 2006 do 115 w ro ku FINANSOWANIE Dynamika sprzedaøy poszczegûlnych firm leasingowych na rynku na rynku maszyn i urzπdzeò poligraficznych w latach Podsumowanie nie uwzglídnia kilku firm z powodu nie przekazania danych na podstawie danych ZPL 20 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart

12 TEMAT NUMERU Praw do po dob nie cie ka wie pre zen to wa a by sií tak øe fir ma Han dlo wy-le a sing, gdy by w ubie g ym ro ku prze ka za a kom plet ne sta ty sty - ki. SpÛ ka ta osiπ gní a spo rπ dy na mi kí. Wzrost war to úci pod pi sa nych przez niπ umûw na ogûl - nym ryn ku ma szyn i urzπ dzeò wy niûs 157 proc. Po pierw sze po li gra fia WúrÛd firm le a sin go wych ma jπ cych naj wiík - sze udzia y w ryn ku ma szyn i urzπ dzeò po li - gra ficz nych znaj du jπ sií za rûw no gi gan ci z kil - ku mi liar do wy mi obro ta mi, dla ktûrych po li gra fia sta no wi 2-3 proc. ich ryn ku, jak i fir my wy spe - cja li zo wa ne, ktûrych g Ûw nπ do me nπ jest w a - únie po li gra fia. WúrÛd tych ostat nich zde cy do - wa nie wy rûø nia sií Sie mens Fi nan ce. Oko o 30 proc. war to úci wszy st kich umûw le a sin go - wych pod pi sa nych przez tí spû kí w ro ku 2007 do ty czy o ryn ku po li gra ficz ne go. Bez wπt pie nia jest to dla Sie mens Fi nan ce ry nek pod sta wo wy. Ko lej nπ spû kπ, ktûrej do me nπ jest le a sing ma szyn po li gra ficz nych jest Han dlo wy-le a sing. Nie jest to mo øe tak wi docz ne, gdy roz pa tru je - my ca e spek trum dzia al no úci fir my, gdyø jed - nak pod sta wo wym bi zne sem jest le a sing sa - mo cho dûw, jed nak co raz wií cej uwa gi spû ka po úwií ca ryn ko wi ma szyn i urzπ dzeò, ktûry sta no wi juø 65 proc. war to úci wszy st kich pod pi - sa nych umûw, pod czas gdy w ro ku 2005 by o to 23 proc. a w 2006 nie ca e 26 proc. Zaú na ryn ku ma szyn i urzπ dzeò naj waø niej szym dla Han dlo we go-le a sin gu sek to rem jest po li gra fia sta no wiπ ca po nad 26 proc. FINANSOWANIE WartoúÊ podpisanych w roku 2007, przez poszczegûlne firmy leasingowe, umûw na rynku maszyn i urzπdzeò poligraficznych w stosunku do umûw podpisanych na rynku maszyn i urzπdzeò (MiU) oraz w stosunku do podpisanych umûw na ca ym rynku ruchomoúci Podsumowanie nie uwzglídnia Bankowego Funduszu Leasingowego z powodu nie przekazania danych przez tí, dzia ajπcπ takøe i na rynku poligraficznym, spû kí na podstawie danych ZPL 22 INFORMATOR POLIGRAFICZNY 02/2008 vidart

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA

Znaczenie systemu. Tradycja zobowi¹zuje SYSTEMY ZARZ DZANIA SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Pracowite dni 54 SYSTEMY ZARZ DZANIA Znaczenie systemu 14 Ostatnie targi Graph Expo odby y sií w szczegûlnej atmosferze. Narastajπcy kryzys gospodarczy spowodowa, øe mnoøy y sií

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56. Fiat Croma. Wielki powrót CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT CZERWIEC/LIPIEC 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 56 Fiat Croma Wielki powrót fiat wokó nas rok 9 numer 56 czerwiec/lipiec 2005 Odpowiedzialny za edycj w

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii.

CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57. Dominacja technologii. CZASOPISMO DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2005 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 9 NUMER 57 Alfa 159 Dominacja technologii fiat wokó nas rok 9 numer 57 sierpieƒ/wrzesieƒ 2005 Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL

Fiat. wokół nas. w spółkach Fiata. Święto rodzin ALFA ROMEO 4C DEBIUT WE FRANKFURCIE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL P A Ź D Z I E R N I K 2 0 1 3 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW FIAT I CNH INDUSTRIAL LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek koncernów Fiat i CNH Industrial w Polsce

Bardziej szczegółowo