Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM"

Transkrypt

1 Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 02/2009 STRATEGIE Ciàç koszty czy mo e inwestowaç w rozwój i przejmowaç inne firmy szefowie najwi kszych spó ek dystrybucyjnych ujawniajà, jak radzà sobie w trudnych czasach NA KRYZYS REKLAMA

2 Together reach more

3 KOMENTARZE Nowe wyzwania dla PUDS Jak najdalej od polityki FOT. ARCHIWUM FOT. ARCHIWUM Za na mi ko lej ne zgro ma dze nie Pol skiej Unii Dys try bu to rów Sta li. Cz on ko wie or ga ni za cji wy bra li no we w a dze, a mnie po wie rzy li po raz dru gi spra wo wa nie funk cji pre ze sa. Dzi ku jàc za oka za ne za ufa nie, chcia bym po dzie liç si z Paƒ stwem mo jà wi zjà funk cjo no wa nia or ga ni za cji w no wej ka den cji. Cz on ko wie PUDS od po czàt ku ist nie nia or ga ni za cji wy cho dzi li z za o e nia, e dzia a ona dla do bra wspól ne go sze ro ko po j tej bran y dys try bu to rów sta li. Dla te go roz wój PUDS by i jest to - sa my z ko rzy Êcia mi dla jej cz on ków. My Êl, e do tych czas osià - gn li Êmy wie le z wy zna czo nych ce lów. Cho dzi o: g b szà wspó - pra c i in te gra cj w ra mach or ga ni za cji, pro mo cj PUDS w me - diach, wi k szà dba oêç o bez pie czeƒ stwo ob ro tu, za cie Ênie nie wspó pra cy mi dzy na ro do wej, m.in. po przez or ga ni za cj mi sji han dlo wych, oraz dzia al noêç szko le nio wà. We wszyst kich tych dzie dzi nach PUDS mo e si po chwa liç suk - ce sa mi: by li Êmy na kil ku mi sjach han dlo wych, roz wi n li Êmy Sta lo we Fo rum, por tal in ter ne to wy, roz po cz li Êmy cykl szko - leƒ, in te gro wa li Êmy si na pik ni kach ro dzin nych i ba lach, wdro - y li Êmy ko deks etycz ny i wpro wa dzi li Êmy sys tem ana li zy sy tu acji ryn ko wej przez an kie to wa nie cz on ków PUDS, a nasz in deks cen sta li sta si nie odzow nym na rz dziem ba da nia ryn ku. Chce my, by PUDS na dal roz wi ja a si w ob ra nych kil ka lat te mu kie run kach. Mu si my jed nak po o yç szcze gól ny na cisk na dwa ob sza ry. Od je sie ni ubie g e go ro ku pol ska go spo dar ka bo ry ka si ze spo wol nie niem. Na sza bran a ucier pia a z te go po wo du szcze gól nie moc no. W trud nych cza sach prio ry te tem po win no byç bez pie czeƒ stwo ob ro tu. Mu si my wzmoc niç sys tem wcze - sne go ostrze ga nia przed nie rze tel ny mi klien ta mi. W na szym wspól nym in te re sie le y prze cie do bro bran y. Stra ty po nie sio ne przez jed ne go z cz on ków PUDS w re la cjach z nie rze tel nym part ne rem mu szà byç na tych miast po da wa ne do wia do mo Êci in nych firm zrze szo nych w or ga ni za cji. Po win ni Êmy te roz wa yç wzmoc nie nie ro li PUDS przez wspar cie przed si biorstw cz on - kow skich w re la cjach z in sty tu cja mi fi nan so wy mi. Mo e to dzia - aç w na st pu jà cy spo sób: je e li bank da je do bre wa run ki jed ne - mu klien to wi cz on ko wi PUDS, mo e li czyç na wi k szà gru p klien tów z gro na po zo sta ych cz on ków. I od wrot nie z e po trak - to wa nie przez in sty tu cj jed ne go z na szych przed sta wi cie li po - win no skut ko waç ne ga tyw nà re ko men da cjà dla po zo sta ych. Dla w a Êci we go funk cjo no wa nia PUDS za wsze wiel kà war to Êcià by szyb ki prze p yw in for ma cji i wy mia na do Êwiad czeƒ. Je stem prze ko na ny, e na sza or ga ni za cja mo e wie le zro biç dla swo ich cz on ków w tych trud nych cza sach. Dzi ku jàc jesz cze raz za wy bór, obie cu j, e do o wszel kich sta raƒ, aby tak si sta o. RO BERT WOJ DY NA pre zes Pol skiej Unii Dys try bu to rów Sta li Po czà tek czerw ca oka za si nie zwy k y. Zmu si nas wszyst - kich do re flek sji: co ro bi eê 20 lat te mu? Do brze pa mi tam zdzi wie nie w oczach mo ich ów cze snych za gra nicz nych ko le gów, gdy wy zna em, e mu sz wró ciç do Pol ski na wy bo ry. Zmie sza - nie po à czo ne z nie do wie rza niem mi mo po zo rów roz sàd ku ta ki z nie go Êmiesz ny na iw niak. Gra ni c prze kra cza em no cà. Na sta cji ben zy no wej za bra k o pa li wa. Ja kaê ycz li wa du sza po - ra to wa a mnie pry wat ny mi za pa sa mi. Za sy pia em nad kie row ni - cà ma lu cha. Zdà y em do je chaç w ostat nim mo men cie. Si do - da wa a mi ad re na li na. W ra diu Je rzy Urban opo wia da o prze wi - dy wa nym zwy ci stwie je dy nej s usz nej opcji, czy li par tii ko mu ni - stycz nej. DziÊ my Êl, e dzi ki ta kim na iw nia kom jak ja na sze dzie ci nie wie dzà, co to pu ste pó ki. War to by o. Ob cho dzi my okrà g à rocz ni c tam tych wy da rzeƒ wiel kie Êwi - to na uli cach, wspól ny szam pan w knajp ce ko o do mu i uêmie - chy lu dzi, któ rzy si ju nie mu szà baç. Tak wy glà da Êwiat re al - ny. In ny jest ten, w któ rym y jà wza jem nie po obra a ni na sie bie po li ty cy ju daw no od p y n li od nas, to czàc a o sne wo jen ki, za po mi na jàc, ko mu po win ni s u yç. Szko da, e nie mo na spra wiç spek ta ku lar ne go la nia w ty ek wiecz nym pod e ga czom i ma ym ego istycz nym awan tur ni kom. Na le a o by ich na uczyç raz a do brze, e by wi cej ju Pol sce nie szko dzi li. Czer wiec to dla nas jesz cze jed na rocz ni ca dzie si cio le cie Pol - skiej Unii Dys try bu to rów Sta li. Jej po wsta nie to by a nie ty le Êwi ta na iw noêç, ile akt od wa gi. Uda o si or ga ni za cja prze - trwa a i przy cià ga co raz to no wych cz on ków. Ja kie to szcz - Êcie, e nie ma wêród nas po li ty ków. Prze pra szam, by bym nie - pre cy zyj ny do PUDS na le a o dwóch ta kich, ale si w biz ne - sie nie spraw dzi li, wi c po szli tam, gdzie a twiej. Wy zwaƒ przed PUDS stoi co nie mia ra. Nie doêç, e gwa tow - nie spa d y ce ny sta li, jej pro duk cja i kon sump cja, to jesz cze na ho ry zon cie czai si ko lej na czar na chmu ra hi ste ria ban ków oraz in sty tu cji fi nan so wych. Dla te go mu si my po ka zaç eks per - tom, e mi mo ogól ne go spo wol nie nia w go spo dar ce nasz sek tor jest zdro wy i in we sty cje w stal si zwró cà. Sza now ni Paƒ stwo, êle ju by o, te raz b dzie tyl ko le piej. Po pa - trz cie na wskaê ni ki cen, cho cia by te do ty czà ce pr tów e bro - wa nych. To nie jest za kli na nie rze czy wi sto Êci, lecz pro sta kal ku - la cja. W kra ju b dà cym w per ma nent nej bu do wie mo gà si prze staç sprze da waç luk su so we jach ty, ale stal b dzie tu jesz - cze d u go po trzeb na. Za tem wy trzy maj my jesz cze tro ch i nie s u chaj my hi ste rii me diów, a po li ty ków omi jaj my sze ro kim u - kiem. Le piej wy braç si na za s u o ny urlop. Zbie raj my si y przed je sie nià. Mi e go wy po czyn ku. AN DRZEJ CIE PIE LA dy rek tor Pol skiej Unii Dys try bu to rów Sta li 02/2009 3

4 STALOWEFORUM W NUMERZE WYDARZENIA Wielki bal Stalowych Wilków relacja z rocznicowej gali PUDS Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach o hutnictwie Targi Blach-Tech-Expo 2009 zakoƒczone Ukraina: bran owe spotkanie w Kijowie KRAJ Metalforum: impreza wa na dla firm stalowych Temat numeru strategie na kryzys Kryzys ma wielkie oczy rozmowa z psychologiem biznesu, Tomaszem ZaleÊkiewiczem Nasza strategia si sprawdza rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Import: kto si boi stali z Rosji Postaç numeru sylwetka Marka Doliny, prezesa ArcelorMittal SSC Polska Artyku reklamowy COGNOR wystartowa GALA PUDS Organizacja zrzeszajàca najwi kszych polskich dystrybutorów stali ma ju dziesi ç lat. Z tej okazji jej cz onkowie odebrali specjalne wyró nienia statuetki Z otych i Srebrnych Wilków. IMPORT Europejscy producenci stali zwarli szyki. Chcà ograniczyç import wyrobów hutniczych ze Wschodu. Polscy dystrybutorzy sugerujà, e mog oby to naruszyç konkurencj na rynku. OPINIE/ANALIZY Byç mo e to ju dno rozmowa z Rados awem Bodysem, ekonomistà ds. Europy Ârodkowo-Wschodniej, Merrill Lynch BofA Indeks cen stali PUDS Prognozy dotyczàce cen wyrobów hutniczych STYL & BIZNES Rekreacja trwa moda na SPA SYLWETKA Marek Dolina jest wyjàtkowo zapracowanym prezesem. Funkcj t pe ni w pi ciu spó kach; odpowiada za konsolidacj grupy firm, które tworzà rami dystrybucyjno-przetwórcze ArcelorMittal w Polsce. FOT. NA OK ADCE: CORBIS Wydawca: Polska Unia Dystrybutorów Stali, ul. Cha ubiƒskiego 8, Warszawa, tel , Redaktor naczelny: Andrzej Ciepiela Redakcja: Daria Kieliszczyk, Magdalena Czekaƒska, Andrzej Michalski-St pkowski Opracowanie, koordynacja redakcyjna: Wydawnictwo Prasowe AML Press ( Reklama: Nak ad 3500 egz. Za treêç og oszeƒ redakcja nie ponosi odpowiedzialnoêci 4 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

5

6 WYDARZENIA Cz Êç wspomnieniowà imprezy poprowadzili (od lewej): Ryszard Bro yna, Robert Wojdyna, Tomasz Milas, Jadwiga Ma ek oraz Andrzej Ciepiela FOT. ARCHIWUM (5) JUBILEUSZ Wielki bal Stalowych Wilków Pol ska Unia Dys try bu to rów Sta li ma dziesi ç lat. Rocz ni c t cz on ko wie sto wa rzy sze nia uczci li w spo sób wy jàt ko wy. Po dobno ce chà Po la ków jest k ó tli woêç i brak zdol no Êci do wspó dzia a nia. Na - sza bran a za prze cza tym ste reo ty pom. Po - tra fi my ze so bà kon ku ro waç, ale te je e li trze ba z suk ce sem wspó pra co waç po - wie dzia An drzej Cie pie la, dy rek tor PUDS, otwie ra jàc ga l z oka zji dzie si cio le cia ist - nie nia or ga ni za cji. Im pre za, któ ra mia a iêcie hol ly wo odz kà opra w, od by a si 22 ma ja w war szaw skim ho te lu She ra ton. Na co dzieƒ ostro ze so bà kon ku ru je my. Na to miast pod czas spo tkaƒ or ga ni zo wa - nych przez PUDS po tra fi my si Êwiet nie ba - wiç. Je ste Êmy w sta nie od dzie liç spra wy za - wo do we od pry wat nych do da Ro bert Woj dy na, pre zes PUDS. Po raz pierw szy w hi sto rii or ga ni za cja ta na gro dzi a swo ich cz on ków spe cjal ny mi wy ró nie nia mi sta tu et ka mi Srebr nych i Z o tych Wil ków. Przed sta wi cie le po szcze - gól nych firm od bie ra li swo je wy ró nie nia, wcho dzàc na sce n przy dêwi kach mu zy ki. By a oka zja, aby pod su mo waç ostat nià de - ka d, w cza sie któ rej bran a sta lo wa prze - Wspomnienia, nagrody i Êwietna zabawa tak wyglàda a gala zorganizowana specjalnie z okazji dziesiàtych urodzin Polskiej Unii Dystrybutorów Stali. Bal trwa do bia ego rana y a nie zwy kle dy na micz ny roz wój. Two - rzàc PUDS, nikt z nas nie ma rzy, e tak pr nie si ona roz wi nie po wie dzia a Ja - dwi ga Ma ek, wspó w a Êci ciel ka PRH Bo - brek i jed na z ini cja to rek po wo a nia stowarzyszenia. Sta tu et ki Srebr nych Wil ków otrzy ma li przed sta wi cie le wszyst kich fir m cz on ków za o y cie li PUDS. Na to miast Z o ty mi Wil - ka mi uho no ro wa ni zo sta li wszy scy do tych - cza so wi pre ze si, wi ce pre ze si, skarb ni cy oraz prze wod ni czà cy ra dy nad zor czej PUDS. Po czà tek by trud ny, bo tak na praw d nie za bar dzo wie dzie li Êmy, co ma my ro biç. Po pierw szym suk ce sie, ja kim by o ure gu lo - wa nie sto sun ków han dlo wych z paƒ stwo - wy mi hu ta mi, or ga ni za cja mu sia a Ë 6 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

7 Lau re aci Sta lo wych Wil ków (w kolejnoêci alfabetycznej) Z O TE WIL KI (fot. u góry): Je rzy Bern hard (Stal pro fil) Ry szard Bro y na (In ve st me tal) Jan Klu sko (Eko in stal) Ja nusz Koc l ga (Kon sor cjum Sta li, d. Bo de ko) Ja dwi ga Ma ek (PRH Bo brek) To masz Mi las (TM Ste el) Jó zef Rysz ka (Stal pro dukt) Bar tosz Skwar czek (Pro gres) Krzysz tof St pak (Sam bud -2) Ro bert Woj dy na (Kon sor cjum Sta li) SREBR NE WIL KI (fot. poêrodku): Bo wim BSK Re turn Eko in stal Jan Klu sko i Part ne rzy FHU ROL MET Ko wal ski, Frà czek In ve sta KEM KO MECH König Stahl Me ga set MG Mur bet PPHU Elek tro me tal Kraw czyk, Wilk, Zwo liƒ scy PRH Bo brek T. Nie wia dom ska, J. Ma ek, B. Ma cian ty PUH Od met Sam bud -2 Sta ler To wa rzy stwo Go spo dar cze Stal pro dukt Cen tro stal Kra ków Stal pro fil Thys sen Krupp Ener go stal TM Ste el ZPRH Pro hu trem NOWE W ADZE PUDS Wal ne Zgro ma dze nie Cz on ków PUDS wy bra o 22 ma ja no we w a dze or ga ni za cji. Pre ze sem PUDS na ko lej nà ka den cj po wo a - ny zo sta Ro bert Woj dy na. Po zo sta li cz on ko wie za rzà du to: Woj - ciech Ryb ka, Krzysz tof St pak, S a wo mir Bo li g o wa, Je rzy Bern - hard, S a wo mir Ba jor, Da riusz Cza piew ski, Ja dwi ga Ma ek, Mie - czy s aw Tar czyƒ ski, Bar tosz Skwar czek, To masz Mi las, Krzysz tof Wa la row ski, Wie s aw Miecz kow ski, Krzysz tof Pru szyƒ ski oraz Ro - man Czy y kow ski. Ra d nad zor czà two rzà: Ja nusz Spe cja (przewodniczàcy), W o dzi mierz Bo ru siak, Ma rek Ko wal ski, Zdzi - s aw Le nart oraz Edward Ko stru biec. Na to miast w sk ad sà du ko - le eƒ skie go wcho dzà: Jan Wilk, Mie czy s aw Tar czyƒ ski, Je rzy Bern hard, Krzysz tof Pru szyƒ ski oraz Jan Klu sko. 02/2009 7

8 WYDARZENIA FOT. ARCHIWUM (3) Ëpo szu kaç za daƒ, któ rych re ali za cjà by si za j a wspo mi na Ry szard Bro y na, szef spó ki In ve st me tal oraz pierw szy pre zes PUDS. Jak wy ja Êni w roz mo wie opu bli ko wa nej na por ta lu po mys po wo a nia do y cia or ga ni za cji zrze sza jà cej dys try bu to - rów sta li by bez po Êred nio zwià za ny z tym, co wów czas dzia o si na ryn ku. Na le à ce do paƒ stwa hu ty sta ra y si na rzu ciç nie ko - rzyst ne dla bran y za sa dy dys try bu cji sta li. Spro wa dza y si one do te go, e ca a pro - duk cja ro dzi mych wy twór ców mia a byç sprze da wa na w kra ju za po Êred nic twem jed nej fir my Sta le xpor tu. Nie chcie li Êmy si na to zgo dziç. Zda wa li Êmy so bie jed nak spra w, e wal ka po je dyn czych dys try bu to - rów z paƒ stwo wy mi ko lo sa mi nie ma sen su. Po trze bo wa li Êmy or ga ni za cji re pre zen tu jà cej in te re sy ca ej gru py firm. Jak si oka za o, na - sza stra te gia przy nio s a efekt. Hu ty zo sta y zmu szo ne do zmia ny po li ty ki han dlo wej do da Ry szard Bro y na. AML Zabawa na parkiecie i dyskusje w kuluarach gala PUDS przyciàgn a przedstawicieli niemal wszystkich najwa niejszych firm dystrybucyjnych w Polsce MIE CZY S AW TAR CZY SKI pre zes PUH Od met Dzie si ç lat te mu ry nek dys - try bu cji sta li wy glà da zu pe - nie ina czej ni dziê. Nie by o kon - ku ren cji ze wn trz nej, a naj wi k - sze hu ty w kra ju na le a y do paƒ - stwa. Sa me fir my dys try bu cyj ne by y na in nym po zio mie roz wo ju. Po wsta nie PUDS po mo g o nam w prze p y wie in for ma cji, w po zna niu te go, jak dzia a pro - fe sjo nal na kon ku ren cja na bar dziej roz wi ni tych ryn kach. Dzi ki mi sjom go spo dar czym m.in. do Nie miec, kra jów skan dy naw skich czy te paƒstw spo za Eu ro py czer pa li Êmy wie dz, któ ra pomog a w roz wo ju w a snych firm. Wy jaz dy te cz sto przy po mi na y ze tkni cie z in nà cy wi li za cjà. Pa - mi tam, jak si dzi wi em, e fir my skan dy naw skie sà w sta nie na po czàt ku ro ku za pla no waç szcze gó o wy bu - d et i, co istot ne, zre ali zo waç go w nie mal niezmie nio nym kszta cie. W Pol sce wów czas te go ty pu sta bi li za cja by a nie osià gal na. Przez mi nio nych dzie si ç lat pol scy dys try bu to rzy sta li po pra wi li ja koêç swo je go dzia a nia, spo sób ob s u gi klien ta bran a si spro fe sjo na li zo wa a. Wie le w tym za s u gi PUDS, któ ra da wa a i wcià da je mo li wo Êci do tar cia do êró de in for ma cji o ryn ku. Zresz tà jest to we d ug mnie je den z pod sta wo wych ce lów dzia al no Êci tej or ga ni za cji. Nie ste ty, przy naj mniej z jed nà rze czà nie uda o si nam upo raç. Mia no wi cie uzy ska niem ka pi ta u nie zb d ne go do szyb kie go roz wo ju firm. Wie lu z nas cier pi na brak wy - star cza jà cych Êrod ków. Jest to tym bar dziej bo le sne, e dziê mu si my bez po Êred nio kon ku ro waç z naj lep szy mi i naj wi k szy mi fir ma mi Êwia to wy mi. JA DWI GA MA EK pre zes PRH Bo brek Pol ski ry nek dys try bu cji sta - li dziesi ç lat te mu by moc - no roz drob nio ny, ma o wy raê ny, bra ko wa o li de rów. Po szu ki wa li - Êmy dróg roz wo ju fir my. Wte dy po raz pierw szy my Êle li Êmy o kon - so li da cjach, prze j ciach, akwi zy - cjach. To nie by a twy czas dla na szej bran y. Bra ko wa o or ga ni za cji, któ ra po zwo li a by na swo bod nà wy mia n do Êwiad czeƒ i in for ma cji, a tak e dzia a a by na rzecz swo ich cz on ków. I tak po wsta PUDS. W tam tym cza sie mu sie li Êmy zmie rzyç si z wie lo ma pro - ble ma mi, takimi jak: nie sta bil ny i chwiej ny ry nek, s a ba ko - niunk tu ra, k o po ty z p at no Êcia mi. Nie mó wi li Êmy wte dy o do mi na cji pro du cen tów. Tak na praw d wie rzy li Êmy, e dys - try bu to rzy sà istot nym ele men tem spi na jà cym od bior c z hu - ta mi. Mi nio ne dwa la ta po ka za y, jak bar dzo si my li li Êmy. A co uda o si zmie niç? Ry nek zo sta po dzie lo ny mi dzy pi ciu gra czy i tak pew nie b dzie przez naj bli sze la ta. Mi - nio nych dzie si ç lat po zwo li o na ze bra nie do Êwiad czeƒ, któ re po mo gà prze trwaç gor szy okres. Bo prze cie ka da de ko niunk tu ra kie dyê mi ja. FOT. ZELAZNASTUDIO 8 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

9 REKLAMA REKLAMA 02/2009 9

10 WYDARZENIA TARGI Wyroby p askie czekajà na odbicie Ry nek blach, mi mo kry zy su, wcià si roz - wi ja. Do wo dy na to mo na by o zna leêç, od wie dza jàc tar gi Blach -Tech -Expo w Kra ko wie, któ re trwa y od 22 do 24 kwiet nia. FOT. ARCHIWUM KONFERENCJA W Katowicach o hutnictwie Strategie firm stalowych w dobie kryzysu to jeden z tematów poruszanych podczas zakoƒczonego 17 kwietnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Partnerem imprezy by a Polska Unia Dystrybutorów Stali. Pa nel po Êwi co ny hut nic twu zgro ma dzi przed sta wi cie li nie mal wszyst kich naj - wa niej szych firm z bran y za rów no pro - du cen tów, jak i dys try bu to rów sta li. Dys ku - sja spro wa dza a si do od po wie dzi na jed no py ta nie jak po ra dziç so bie w cza sach de - ko niunk tu ry. Po czte rech la tach wy jàt ko wej hos sy na - de sz a re ce sja. Gdy si za koƒ czy, Êwia to wa go spo dar ka ju ni gdy nie b dzie ta ka, jak wcze Êniej po wie dzia goêç spe cjal ny spo - tka nia Ju er gen Nus ser, wi ce pre zes Eu ro me ta - lu, or ga ni za cji zrze sza jà cej dys try bu to rów sta li z nie mal ca ej Eu ro py. Ju er gen Nus ser za ch ca jed nak, aby w tych ci kich cza sach pod jàç ry zy ko i przejêç do dzia a nia. Za - miast po pa da nia w prze sad ny pe sy mizm lub opty mizm pro po nu j ra cjo na lizm do da. Po - dob nà po sta w pre zen to wa a wi k szoêç przed sta wi cie li firm dys try bu cyj nych. Zte go kry zy su b dzie my mo gli wy cià - gnàç ko rzy Êci, pod wa run kiem, e cze goê si z nie go na uczy my po wie dzia Ro bert Agh, pre zes Fe ro ny Pol ska. Przy po mnia, e jed nym ze spraw ców obec ne go za a ma nia w bran y sta lo wej jest ona sa ma. Ju rok te mu po ja wia y si g o sy, e ry nek nie wy - trzy ma tak du ych zwy ek cen sta li. Ich wzrost spra wi, e bran e b dà ce du y mi od bior ca mi wy ro bów hut ni czych sta y si nie kon ku ren cyj ne. Wa ne, e by Êmy nie po - wtó rzy li te go b du. Na le y za po mnieç o wy so kich mar ach i klien tach usta wia jà cych si w ko lej ce po od - biór to wa ru prze ko ny wa Krzysz tof Wa la - row ski, wi ce pre zes Z om rek su. Ci jed nak, któ rzy b dà w sta nie spro staç wy zwa niom, prze trwa jà. Kon sump cja sta li ni gdy nie spad - nie do ze ra. Trze ba po my Êleç, jak do trzeç do klien tów, któ rzy wcià b dà po trze bo wa li na szych us ug. Z pew no Êcià jed nak bran cze ka we ry fi ka cja, eli mi na cja naj s ab szych firm i dal sza kon so li da cja. W cza sach kry zy su pro du cen ci b dà chcie li skró ciç dro g mi dzy hu tà a od bior - cà fi nal nym do da Ja cek Try buê, pre zes Fer ro me ta lu. Co za tem mo e zro biç nie za - le ny dys try bu tor? Mo e wejêç w Êci s e kon tak ty z re gio nal nà hu tà al bo skon cen tro - waç si na po zy ska niu al ter na tyw nych êró - de do staw. Oba te zja wi ska b dzie my ob - ser wo waç w naj bli szych mie sià cach. AML O stra te giach na kry zys s Jesz cze w po o wie 2008 r. znacz na cz Êç przed sta wi cie li bran y uwa a a, e 2009 rok b dzie do brym okre sem dla hut nic twa. Opi nie te zo sta y szyb ko zwe ry fi ko wa ne po wie dzia pod czas spe cjal nej kon fe ren cji to wa rzy szà cej tar gom An drzej Cie pie la, dy - rek tor PUDS, któ ra by a part ne rem im pre zy. Rok 2009 oka za si wstrzà sem. Jed nak we d ug prze wi dy waƒ Eu ro fe ru w 2010 r. cze ka nas sta bi li za cja, a w 2011 r. ry nek po wró ci do wzro stu. Naj szyb ciej, we d ug do st p nych pro gnoz, zwi k sze nie po py tu b dzie mo na za ob ser - wo waç ze stro ny prze my s u mo to ry za cyj ne - go i ma szy no we go. I oby prze wi dy wa nia te si spe ni y pod kre Êla li z na dzie jà uczest ni cy tar gów, czy li oso by zwià za ne z sze ro ko ro zu mia nà bran à wy ro bów p a skich. Pod czas Blach - -Tech -Expo pre zen to wa no m.in.: tech no lo - gie ob rób ki, à cze nia i po wle ka nia blach, do st p ne ma szy ny i urzà dze nia wy ko rzy sty - wa ne w bran y czy sys te my in for ma tycz ne wspie ra jà ce pro duk cj. SF STRUKTURA SPRZEDA Y STALI W POLSCE, LUTY 2008 (w proc.) Wyroby p askie èród o: PUDS Wyroby d ugie Stal budowlana 10 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

11 RYNEK Ostatni trudny rok Eks per ci sza cu jà, e eu ro pej ski ry nek sta li mo e wyjêç na pro stà ju w 2010 ro ku. Ta kie g o sy mo na by o us y szeç pod - czas czwar tej ju do rocz nej kon fe ren cji CIS & Eastern Eu ro pe Ste el. Jej or ga ni za - to rem by a ukra iƒ ska fir ma Bu si ness Fo rum & Me tal Expert. Ja ko part ner kon fe ren cji wy stà pi a Pol ska Unia Dys try bu to rów Sta li. Jej dy rek tor An drzej Cie pie la za pre zen to wa wy stà pie nie do ty czà ce pol skie go ryn ku hut - ni cze go. Do Ki jo wa pod ko niec kwiet nia zje cha li przed sta wi cie le nie mal 90 firm z 26 kra jów. Re pre zen to wa li oni pro du cen tów oraz dys - try bu to rów z paƒstw Eu ro py Wschod niej, ale tak e m.in. z Tur cji, Ira nu i Egip tu. Kon - fe ren cja po dzie lo na by a na czte ry pa ne le, pod czas któ rych szcze gó o wo omó wio no ak tu al nà sy tu acj we wschod nio eu ro pej - skim oraz Êwia to wym hut nic twie. Wnio ski nie za wsze by y opty mi stycz ne. Wi k szoêç uczest ni ków kon fe ren cji po twier dzi a te z, e te go rocz na kon sump cja sta li w Eu ro pie spad nie o proc. w po rów na niu z 2008 r. Na to miast wy ko rzy sta nie mo cy pro duk cyj nych w bran y w naj lep szym ra zie si gnie 75 proc. Sy tu acj kom pli ku je fakt, i dys try bu to rzy nie sprze da li jesz cze za pa sów ma ga zy no wych gro ma dzo nych od po o wy ubie g e go ro ku. Zda niem uczest ni ków ki jow skiej kon fe - ren cji wy raê ny wzrost po py tu na wy ro by 40 proc. o ty le mo e spaêç zu ycie stali w Europie w 2009 r. sta lo we za cznie byç wi docz ny nie wcze - Êniej ni w 2010 r. W du ej mie rze za le eç to te b dzie od po li ty ki pro wa dzo nej przez po szcze gól ne rzà dy (in we sty cje) oraz in sty - tu cje fi nan so we (fi nan so wa nie dzia al no Êci go spo dar czej). W tym ro ku na to miast ry - nek sta li, je e li cho dzi o po ziom cen, po wi - nien si usta bi li zo waç. Dal sze zni ki sà trud ne do wy obra e nia, gdy hu ty nie sà sk on ne do kon ty nu owa nia pro duk cji po ni - ej kosz tów. SF INFORMACJE O METAL EXPERT Me tal Expert to nie za le na in sty tu cja zaj - mu jà ca si do star cza niem in for ma cji, sta ty styk oraz ana liz do ty czà cych Êwia to - we go ryn ku sta li. Me tal Expert or ga ni zu - je rów nie kon fe ren cje bran o we. Jej cen tra la mie Êci si w Dnie pro pie trow sku we wschod niej Ukra inie. Ma ona te dwa od dzia y re gio nal ne w Mo skwie oraz Ho uston. REKLAMA 02/

12 KRAJ TEMAT NUMERU O tym, jak przetrwaç czasy dekoniunktury mówià przedstawiciele najwi kszych firm dystrybucyjnych w Polsce,,Nas kryzys si nie ima Konrad Jaskó a, prezes Polimexu- -Mostostalu IMPORT Europejscy producenci stali walczà o ograniczenie kontyngentów na wyroby hutnicze sprowadzane z Rosji 21 TARGI Metalforum impreza wa na dla bran y Ty sià ce me trów kwa dra to wych po wierzch ni oraz dzie siàt ki wy staw ców tak wy glà da a te go rocz na edy cja po znaƒ skich tar gów, któ rych jed nym z pa tro nów by a Pol ska Unia Dys try bu to rów Sta li. Im pre za, któ ra ma am bi cj pro mo wa nia no - wo cze snych roz wià zaƒ tech no lo gicz nych w prze my Êle, od by a si mi dzy 16 a 19 czerw ca. Do Po zna nia zje cha li przed sta wi cie - le wie lu czo o wych firm re pre zen tu jà cych bran sta lo wà, m.in. Ace ri nox, BE Gro up, Fe - ro na Pol ska, KDG Ste el, Outo kum pu, In ve sta, No va Tra ding, Sal zgit ter Man ne smann Stahl - han del, Slo vrur czy Thys sen Krupp Ener go stal. Cz Êç z tych firm mia a w a sne sto iska, cz Êç na to miast wy sta wia a si w ra mach wspól ne - go sto iska Ko mi sji Sta li Od por nych na Ko ro zj PUDS, któ re pro mo wa o sta le nie rdzew ne i kwa so od por ne. Oprócz nich obec ni by li te pro du cen ci ma szyn i urzà dzeƒ dla hut nic twa. Od kil ku lat uczest ni czy my w Me tal fo - rum. Tar gi te stop nio wo sta jà si na szà im pre - zà bran o wà. Sku pia jà co raz wi cej firm ofe - ru jà cych stal nie rdzew nà. Jest do do bre miej - sce, aby si spo tkaç z do tych cza so wy mi klien - ta mi czy do staw ca mi, a tak e po zy skaç no - wych po wie dzia w wy wia dzie udzie lo nym or ga ni za to rom tar gów Ma ciej Wierz bow ski, dy rek tor han dlo wy spó ki No va Tra ding. Tra dy cyj nie ju spe cjal ne se mi na rium pod czas Me tal fo rum zor ga ni zo wa a PUDS. Kon fe ren cja Spa wa nie, ko ro zja, w a Êci wo - Êci wpro wa dze nie do sta li nie rdzew nych zgro ma dzi a spe cja li stów z Pol ski i Êwia ta. Uczest ni czy li oni w dys ku sji po dzie lo nej na trzy blo ki te ma tycz ne. Pierw szy, któ ry po - pro wa dzi Je rzy Nia gaj z In sty tu tu Spa wal - nic twa w Gli wi cach, do ty czy me tod spa wa - nia sta li nie rdzew nych. Dru gi blok, pod czas któ re go pre lek cj wy g o si Jan Mar ja now ski z fir my Mar cor, po Êwi co ny by kwe stiom ko - ro zji in sta la cji wy ko na nych ze sta li nie rdzew - nych. Na to miast o pod sta wo wych w a Êci wo - Êciach tych e sta li opo wie dzia Zbi gniew Bry tan, eks pert le nier dzew ne.pl. Part ne ra mi spo tka nia zor ga ni zo wa ne go przez PUDS by y fir my zrze szo ne w Ko mi sji SONK: Ace ri nox, Ar ce lor Mit tal, BE Gro up, IMS Stal ser wis, In ve sta, Ire stal Pol ska, Ita li - nox Pol ska, KDG Ste el, No va Tra ding, Outo - kum pu, Thys sen Krupp Sta in less Pol ska oraz Thys sen Krupp Ener go stal. Na to miast pa tro - na mi me dial ny mi, po za Sta lo wym Fo rum, by y: por tal 4me tal.pl, Ar ce lor Mit tal, Fo cus Nie rdzew ne, In stal oraz Stal. Me ta le & No we Tech no lo gie. AML ROZMOWA Z ROBERTEM AGHEM, PREZESEM SPÓ KI FERONA POLSKA FOT. AML Wa sze sto isko pod czas te go rocz ne go Me - tal fo rum trud no by o prze oczyç Ta im pre za to jed ne z naj wa niej szych tar - gów bran o wych w Pol sce. To Êwiet ny spo sób, e by w krót kim cza sie spo tkaç si z na szy mi obec ny mi i po ten cjal ny mi klien ta mi. W Pol sce wcià je ste Êmy fir mà no wà. Dla te go mo e bar - dziej ni in ne przed si bior stwa mu si my sta - wiaç na dzia a nia mar ke tin go we. Czy struk tu ra, ja kà obec nie dys po nu je cie, jest wy star cza jà ca, e by osià gnàç cele, jakie stawia sobie spó ka? Nie. We d ug do tych cza so wych pla nów na po czàt ku 2010 r. mie - li Êmy uru cho miç nasz dru gi ma ga zyn, zlo ka li zo wa ny w cen tral nej Pol sce. Z uwa gi na nie ko rzyst nà sy tu acj na ryn ku pla ny te prze su - nie my za pew ne o mniej wi cej pó ro ku. We d ug mnie w a Ênie na prze o mie wio sny i la ta 2010 r. w bran y po wró ci rze czy wi sta ko - niunk tu ra. Chce my byç na to przy go to wa ni. Dla te go Fe ro na Pol ska za rok po win na dys po no waç co naj mniej dwo ma ma ga zy na mi cen - tral ny mi (w My s o wi cach i oko li cach o dzi) oraz trze ma biu ra mi han - dlo wy mi (w po u dnio wej, cen tral nej i wschod niej Pol sce). Wa sza gru pa po cho dzi z Czech. Czy jest du a ró ni ca mi dzy pol skim i tam tej szym ryn kiem dys try bu cji sta li? Ogrom na. W Cze chach Fe ro na kon tro lu je oko o po o wy ryn ku. Dzi ki te mu jest on o wie le bar dziej sta bil ny ni w Pol sce. Nie ma a tak gwa tow nych zwy ek ani spad ków cen. Po po czàt ko wym szo ku przy zwy cza i em si jed nak do tu tej szych re aliów. Jak oce nia Pan sy tu acj eko no micz nà w bran y? Je stem zwo len ni kiem ana liz eko no micz nych. Stu diu j je, bo wiem, e do bra ana li za po zwa la wy cià gnàç ko rzyst ne wnio ski oraz po dej mo - waç traf ne de cy zje. Je stem dum ny, e na spo tka niach jed no stek Fe - ro ny w Pra dze za wsze mo g po chwa liç si sy tu acjà ma kro eko no micz - nà Pol ski, gdzie w od ró nie niu do Czech i S o wa cji wcià ro Ênie PKB. Z dru giej jed nak stro ny sà te py ta nia, na któ re na wet do g b - na ana li za nie po zwa la od po wie dzieç. I w a Ênie one po win ny byç te - ma tem dys ku sji podczas spo tkaƒ cz on ków PUDS. Jed no jest pew ne ob ni ka pro duk cji sta li w ostat nich mie sià cach (- 50 proc.) jest dra - stycz nie wy sza ni spa dek pro duk cji w bran ach po krew nych prze - mys sa mo cho do wy, bu dow la ny, kon struk cji sta lo wych (- 20 proc.). To ozna cza w d u go ter mi no wym tren dzie du y spa dek za pa sów sta li. Ten fakt po zwa la nam spoj rzeç w przy sz oêç z opty mi zmem. 12

13 Seppeler z nami warto Ocynkownia Âlàsk grupa, której mo esz zaufaç Sep pe ler z na mi war to jest ha s em ryn ko wym nie miec kie go kon cer nu Sep pe ler Grup pe, w któ re go sk ad wcho dzi Ocyn kow nia Âlàsk. U pod sta wy fi lo zo fii dzia a nia fir my jest na sta wie nie si na Êwiad cze nie us ug na naj wy szym po zio mie oraz bu do wa - nie part ner skich re la cji z klien ta mi. Po twier dze niem ha s a z na mi war to jest fakt, e po mi mo bar - dzo du e go wzro stu kon ku ren cji na ryn ku us ug cyn kow nicz nych, Ocyn kow ni Âlàsk uda je si za cho waç jed no z wio dà cych miejsc, je Êli cho dzi o iloêç ocyn ko wa nych kon struk cji sta lo wych. Za k ad w Chrza no wie po sia da du e mo ce pro duk cyj ne, w cià gu do by ocyn ko wu je do 150 ton ró ne go ty pu ele men tów i kon struk - cji sta lo wych. O dzia a niach Ocyn kow ni Âlàsk mó wi Ja cek Za sa da Dy rek tor Za k a du w Chrza no wie: Na szym ce lem jest do star cza nie klien - tom us ug o naj wy szej ja ko Êci, w jak naj krót szym ter mi nie oraz po kon ku ren cyj nych ce nach. Je ste Êmy fir mà sta bil nà, o wy so kim ka pi ta le i dy na micz nym dzia a niu. Bar dzo wa nym atu tem sà na si pra cow ni cy, któ rzy po sia da jà du e do Êwiad cze nie oraz wy - Nawet na tej wysokoêci rdza jest bez szans. Na zdj ciu ocynkowany w Chrzanowie taras widokowy na omnickim Szczycie (2634 m n.p.m.) so kie kwa li fi ka cje. Z te go punk tu nie zmier nie wa na jest przy na le noêç do Sep pe - ler Grup pe, co skut ku je Êci s à wspó pra cà i bie à cà wy mia nà in for ma cji ze wszyst - kim ocyn kow nia mi z lo go Sep pe ler. Ko rzy sta my za rów no z 80-let nie go do Êwiad cze nia Gru py, nie miec kiej tech no lo gii jak rów nie z naj now szych ba daƒ i wdro eƒ. W tym miej scu chc wspo mnieç, e dla roz sze rze nia ofer ty ryn ko wej w grud niu 2008 r. uru cho mi li Êmy no wà ocyn kow ni w Klucz bor ku. Ten dru gi za k ad, dys po nu jà cy naj - szer szà, trzyme tro wà, wan nà cyn kow ni czà w Eu ro pie, otwie ra przed na mi i przed go - spo dar kà zu pe nie no we mo li wo Êci, któ re chce my wy ko rzy staç. Jest to uni kal na li nia tech no lo gicz na umo li wia jà ca za - bez pie cza nie ele men tów prze strzen nych. Chc pod kre Êliç, e za ufa nie na szych klien tów za rów no wiel kich firm, jak i pa na Ko wal skie go jest dla nas kwe stià klu czo wà i dla te go ka dy klient jest dla nas tak sa mo wa ny. Bar dzo du à wa g przy k a da my do kon tak tu bez po Êred nie go z in we sto ra mi, pro jek tan ta mi i wy ko naw ca mi kon struk cji sta lo wych. Na si spe cja li Êci s u à do radz twem ju na eta pie wst p nej fa zy pro jek tu, aby do braç naj bar dziej opty mal ny wa riant za - bez pie cze nia an ty ko ro zyj ne go kon struk cji sta lo wych. Artur Rusin Wymiary wanny w (m) 16,50 x 2,00 m x 3,20 m tel. 032 / Wymiary wanny w (m) 12,50 x 3,00 m x 3,40 m tel. 077 /

14 Jak przetrwaç czasy dekoniunktury Ciàç koszty? Ograniczyç zatrudnienie? Inwestowaç? TEMAT NUMERU 14 STRATEGIE NA KRYZYS Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali FOT. ARCHIWUM, ZELAZNA STUDIO

15 REKLAMA Ju w po owie 2008 roku by o wiadomo, e bran czeka coê z ego. Kolejne sygna y potwierdza y t tez, a wreszcie sta o si koniunktura tàpn a. Kryzys dotknà wszystkich firm stalowych. Jednak rodzimi dystrybutorzy mogà Êmia o stwierdziç, e w tym najtrudniejszym dla biznesu momencie zdali egzamin. Od sierp nia 2008 r. ob ser wo wa li Êmy symp to my za a my wa - nia si ko niunk tu ry: naj pierw na ryn ku nie miec kim, póê niej pol skim. Naj bar dziej dra stycz ne zmia ny do ty czy y jed nak kra jów nad ba tyc kich oraz Ukra iny, Ru mu nii i W gier mó wi Zdzi - s aw Le nart, dy rek tor fir my BUD MAT Sta lo we Cen trum Ser wi so we. Wpo o wie ubie g e go ro ku za cz y byç do strze gal ne trzy czyn - ni ki, któ re zwia sto wa y za a ma nie ko niunk tu ry do da je Bar tosz Skwar czek, pre zes Pro gre su. Ce ny osià gn y ta ki po ziom, e ich ko rek ta by a nie uchron na. Na to na k a da y si co raz bar dziej ne ga - tyw ne sy gna y ze Êwia to wej go spo dar ki oraz efek ty wy ni ka jà ce z nie prze wi dy wal no Êci na szej bran y, w któ rej jed ne go dnia ce ny bez spe cjal ne go po wo du idà dra stycz nie w gó r, aby na st p ne go rów nie gwa tow nie spaêç. We d ug przed sta wi cie li bran y to jed nak nie koƒ ców ka ubie g e - go, ale po czà tek 2009 ro ku oka za si naj gor szym okre sem dla pro - wa dze nia sta lo we go biz ne su. Ni sza war toêç za mó wieƒ, opóê nie nia w p at no Êciach, ogra ni - cza nie wy so ko Êci ubez pie czeƒ przez fir my ubez pie cze nio we, a na - wet wy co fy wa nie si nie któ rych z nich z ob s u gi wa nia trans ak cji na ryn ku sta lo wym tak sy tu acj z pierw szych mie si cy ro ku opi - su je Zdzi s aw Le nart. Na prze o mie 2008 i 2009 r. kry zys go spo - dar czy ju na do bre do tar do Pol ski do da je Je rzy Bern hard, pre - zes Stal pro fi lu. Jed nym z je go pod sta wo wych efek tów by o wstrzy ma nie przez fir my in we sty cji. Stal pro fil moc no to od czu. Gdy za cz a spa daç sprze da, pro du cen ci za re ago wa li ob ni kà cen wy ro bów sta lo wych. Klien ci, spo dzie wa jàc si ko lej nej ko rek ty cen - ni ków, wo le li po cze kaç z za ku pa mi, co wy mu si o na hu tach i dys - try bu to rach dal sze prze ce ny. Nie oby o si bez zwol nieƒ Spa dek po py tu do tknà nie tyl ko Stal pro fi lu, ale i wszyst kich firm sta lo wych. Ju w IV kw ro ku ob ni y si po ziom za mó - wieƒ, sprze da y, ren tow no Êci mar, a co za tym idzie zy sków mó - wi Prze mys aw Sztucz kow ski, pre zes Z om rek su. Na sze ro kà ska - l pod j li Êmy dzia a nia ma jà ce zmi ni ma li zo waç efek ty spo wol nie - nia ko niunk tu ry. Pro ces ten trwa ca y czas. Je ste Êmy w trak cie re - struk tu ry za cji kosz tów. Po wsta jà ze spo y kon tro l nie, któ re zaj mu jà si kon kret ny mi zagadnieniami, np. utrzy ma niem ru chu w hut nic - twie, lo gi sty kà czy trans por tem. Ze spo y te ma jà za za da nie po szu - ki waç oszcz d no Êci. Li kwi du je my np. od dzia y, któ re si du blu jà. Ta ki przy pa dek ma my w Ka to wi cach i Opo lu, gdzie dzia a jà po dwa od dzia y. Wia do mo, e po jed nym trze ba zli kwi do waç. Zde cy do wa - li Êmy si tak e na re duk cj za trud nie nia przy zna je szef Z om rek - su. Zwol ni li Êmy kil ka set osób. Jest to oczy wi Êcie efek tem spad - ku za mó wieƒ. Je e li ry nek wró ci do nor my, to b dzie my za trud niaç. Prze my s aw Sztucz kow ski do da je jed nak, e dzia a nia pod j te przez je go gru p nie do koƒ ca wy ni ka y z ta kiej a nie in nej Ë 02/

16 TEMAT NUMERU FOT. ARCHIWUM Spo dzie wa li Êmy si, e spa dek cen sta li b dzie ten den cjà d u go trwa - à. Jed nà z pierw szych re ak cji na kry - zys by o zmniej sze nie za pa sów ma ga - zy no wych. Do k ad nie te przyj rze li Êmy si po no szo nym przez nas kosz tom Je rzy Bern hard, pre zes Stal pro fi lu FOT. ARCHIWUM Skut ki kry zy su za cz li Êmy od czu waç w po o wie paê dzier ni ka 2008 roku. Wte dy wy raê nie za cz y spa daç ce ny wy ro bów sta lo wych. Ko lej nym kro kiem by o za a ma nie si po py tu, co na stà pi o na po czàt ku te go ro ku To masz Mi las, pre zes TM Ste el FOT. AML Ë sy tu acji na ryn ku: W dy wi zji dys try bu cyj nej gru py Z om rex re - struk tu ry za cja i kon so li da cja by y za po wia da ne ju daw no, wi c czy by by kry zys czy nie, mu sie li by Êmy si tym za jàç. Re duk cja eta tów nie omi n a rów nie Pro gre su spó ki kie ro wa nej przez Bar to sza Skwarcz ka. Jesz cze pod ko niec ubieg ego ro ku fir ma ta zo sta a zmu szo na do zwol nie nia ok. 10 proc. ze stu oso bo wej za - o gi. Na po czàt ku 2009 r. pra c stra ci o ko lej nych 15 proc. za trud - nio nych. Rów no cze Ênie jed nak przyj mo wa li Êmy no we oso by. Okres de ko niunk tu ry sprzy ja po zy ski wa niu do brych pra cow ni ków. Przed si - bior cy ma jà spo ry wy bór mó wi szef Pro gre su. Ci cia eta tów to nieje dy ny spo sób na wal k ze skut ka mi kry zy su, ja ki za sto so wa a ta spó ka. Mu sie li Êmy za ci snàç pa sa, ogra ni czy li Êmy kosz ty dzia al no - Êci, zwe ry fi ko wa li Êmy wy dat ki in we sty cyj ne, za ostrzy li Êmy pro ce du ry sprze da y pod kà tem wia ry god no Êci klien tów oraz na si li li Êmy dzia a - nia win dy ka cyj ne wy li cza Bar tosz Skwar czek. Grunt to in we sty cje Na tych mia sto wa re duk cja kosz tów dzia al no Êci ta ka od po wiedê po ja wia si naj cz Êciej, gdy py ta my sze fów firm sta lo wych o to, jak za re ago wa li na kry zys. Sà jed nak te ta cy, któ rzy gor szy czas na ryn - ku po sta no wi li wy ko rzy staç do roz wi ni cia dzia al no Êci. Na szà od - po wie dzià na kry zys sà in we sty cje. Szcz Êli wie nie za mro zi li Êmy go - tów ki w nad mier nych za pa sach ma ga zy no wych, co nie ste ty zrobi o wie le firm z bran y. Nam uda o si unik nàç tego b du, dzi ki cze - mu ma my Êrod ki po zwa la jà ce my Êleç o prze j ciach ujaw nia To - masz Mi las, pre zes TM Ste el. Je go spó ka koƒ czy w a Ênie pro ces przej mo wa nia fir my znaj du - jà cej si w upa d o Êci Drut po lu. Funk cjo nu je ona na ryn ku od ok. 60 lat i za trud nia 160 osób. Prze ra bia wy ro by z dru tu i wal - ców ki. Jest w z ej kon dy cji fi nan so - wej, ale ma do bry pro dukt i klien tów, któ rzy mi mo k o po tów wcià sk a da jà za mó wie nia. W a Ênie ta kich kan dy da - tów do prze j cia po szu ku je my do da - je pre zes Mi las, któ ry w tym ro ku chce po wi k szyç swo jà gru p o jed nà, mo e dwie fir my pro duk cyj ne. Dzi ki te mu TM Ste el ma si zmie niç ze spó ki ty - po wo han dlo wej w przed si bior stwo han dlo wo -pro duk cyj ne. Rów nie Je rzy Bern hard pod kre Êla, e pod sta wo wym le kar stwem na skut ki kry zy su by y in we sty cje. W gru pie Stal - pro fi lu do ty czy y one g ów nie spó ek pro duk cyj nych, czy li Izo sta lu, ZRUG oraz Kol bu. Tyl ko pierw sza z nich na roz wój dzia al no Êci za mie rza wy daç 72 mln z. Izo stal to je den z czo - o wych kra jo wych pro du cen tów rur z po kry ciem an ty ko ro zyj nym, wy ko rzy - sty wa nych m.in. w ga zow nic twie. Nie ba wem ru szà in we sty cje zwià za ne z dy wer sy fi ka cjà êró de do staw ga zu do Pol ski, a my b - dzie my przy go to wa ni do ich ob s u gi do da je szef Stal pro fi lu. Ra cjo nal nie i do przo du Przed sta wi cie le naj wi k szych spó ek sta lo wych w Pol sce przy j li kry zys z po ko rà, ale bez prze sad ne go stra chu. Jest to efekt doj rza o - Êci bran y i firm, któ re jà two rzà. Spo wol nie nie go spo dar cze, na wet naj bar dziej gwa tow ne wp y wa na spa dek ich zy sków, ale nie jest w sta nie za chwiaç pod sta wa mi pro wa dzo ne go biz ne su. Na sza stra te gia to szyb ka ro ta cja ma ga zy nu. Dzi ki niej uchro ni li Êmy FOT. ARCHIWUM W na szej bran y ogrom nà ro l od gry wa czyn nik psy cho lo gicz ny. Je e li dys try bu to rzy uwie rzà, e ce ny b dà ro s y, to naj praw do po dob niej tak si sta nie. Nie ma na ty le sil ne go pod mio - tu, któ ry móg by sam wy zna czaç tren dy Bar tosz Skwar czek, pre zes Pro gre su FOT. ARCHIWUM No wo cze sny dys try bu tor to fir ma, któ ra nie tyl ko po Êred ni czy mi dzy hu tà, a klien - tem, ale tak e da je war toêç do da nà. Dla te go in ten syw nie in we stu je my w prze twór stwo sta - li zbro je nio wej. Chce my uczest ni czyç w wiel - kich in we sty cjach in fra struk tu ral nych Ro bert Woj dy na, pre zes Kon sor cjum Sta li 16 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

17 REKLAMA w znacz nej mie rze fir m przed spad ka mi cen sta li. Nie spro wa dza - my rów nie ma so wo wy ro bów hut ni czych z im por tu, co ochro ni o nas przed skutkami wzro stu kur su eu ro mó wi Ro bert Woj dy na, pre zes Kon sor cjum Sta li. Dzi ki pod j tym kro kom uda o si nam utrzy maç dodatnià ren tow noêç sprze da y, co w tych cza sach jest spo rym osià gni ciem. Z jed nej stro ny tnie my kosz ty, ale z dru giej in we stu je my w ob sza ry, gdzie w przy sz o Êci spo dzie wa my si wzro - stu do da je Ro bert Woj dy na. Naj lep szym te go przy k a dem jest spo dzie wa ne wkrót ce na by cie Po lcyn ku, pro du cen ta kon struk cji sta lo wych o ni szych ni nasz za k ad w Rem ber to wie kosz tach wy - twa rza nia. Kon sor cjum Sta li kon se kwent nie re ali zu je swo jà stra te gi, któ ra opie ra si na bu dow nic twie in fra struk tu ral nym i tym zwià za nym z Eu ro Spó ka in for mu je o ko lej nych kon trak tach, jak cho - cia by umo wie na do sta w sta li do bu do wy w z a dro go we go Ko - no to pa w War sza wie, ob wod ni cy Biel ska -Bia ej i Wro c a wia, sto - ecz nej oczysz czal ni Êcie ków Czaj ka czy te do bu do wy sta dio nów w Po zna niu, War sza wie, Wro c a wiu i Gdaƒ sku. O tym, e ra cjo nal ne my Êle nie si op a ca, szcze gól nie w cza sach ogól nej za wie ru chy na ryn ku, prze ko nu je Zdzi s aw Le nart. Oba - wy, e spo wol nie nie jest nie unik nio ne, sk o ni y nas do pod j cia dzia aƒ we wnàtrz fir my. Zde cy do wa li Êmy si na roz bu do w dzia - ów han dlo wych oraz prze pro wa dze nie szko leƒ. Dzi ki te mu wy po - sa y li Êmy na sze ze spo y w do dat ko wà wie dz oraz umie j t no Êci, Pe ne magazyny, spadajàce ceny wyrobów stalowych i brak klientów taki efekt przynios o za amanie koniunktury w gospodarce, którego apogeum nastàpi o w pierwszym kwartale tego roku któ rych efek ty wcià ob ser wu je my: choç wszyst ko funk cjo nu je wol - niej, my po su wa my si do przo du. Po za tym do da je dyrektor BUD MAT Sta lo we Cen trum Ser wi so we wzbogaciliêmy asor ty - ment, sys te ma tycz ne po wi k sza my ba z klien tów, ra cjo nal nie mi - ni ma li zu je my kosz ty oraz dba my o zwi k sze nie bez pie czeƒ stwa trans ak cji. Po pro stu kon se kwent nie re ali zu je my na szà stra te gi. B dzie do brze Pre ze si firm, z któ ry mi roz ma wia li Êmy, zgod nie pod kre Êla jà, e pod j te przez nich dzia a nia przy nio s y efek ty. Dzi ki ob ra nej stra te gii w I kwar ta le 2009 r. za no to wa li Êmy kil - ku mi lio no wy zysk net to ujaw nia To masz Mi las. Ogra ni czy li Êmy kosz ty sta e, na czym naj bar dziej nam za le a o. Rów nie kosz ty zmien ne spa da jà do da je Prze my s aw Sztucz kow ski. Po ja wi a si na dzie ja w na ro dzie hut ni czym tak ak tu al ne na - stro je w bran y ko men tu je Bar tosz Skwar czek. W kwiet niu i ma ju za uwa al ne by o wy raê ne o y wie nie na ryn ku: wzro s y ce ny z o mu oraz wy ro bów sta lo wych. Po ja wi a si szan sa na roz ru sza nie po py - tu. Âwiad czyç o tym mo gà wst p ne de kla ra cje du ych od bior ców wspó pra cu jà cych z dys try bu to ra mi. Dla przy k a du Stal pro fil pod pi - sa ostat nio kon trakt na do sta w blach jed ne mu z kon tra hen tów kra jo wych. Je go na zwy nie ujaw nio no, jed nak, jak uda o si nam do wie dzieç, jest to zna czà cy pod miot re ali zu jà cy in we sty cje in fra - struk tu ral ne. War toêç kon trak tu, któ ry za koƒ czy si 30 lip ca te go ro ku, opie wa na 6 mln z brut to. Ë 02/

18 KRAJ FOT. FOTORZEPA W HUTACH NERWOWO Py ta nie o stra te gie na czas kry zy su ma ga zyn Sta lo we Fo rum za da rów nie przed sta wi cie lom wszyst kich naj wi k szych pol skich hut. Nie ste ty nie uda o si nam uzy skaç od po wie dzi. Byç mo e jest to efekt te go, i kry zys do tknà pro du cen tów wy jàt ko wo bo le Ênie. Hu ty w krót kim cza sie zo sta y zmu szo ne do ogra ni cze nia swo ich mo cy na wet o kil ka dzie siàt pro cent, a co za tym idzie do ra dy kal ne go ob ci cia kosz tów dzia al no Êci. Od wie lu mie si cy pra sa do no si o ko lej nych zwol nie niach w za k a dach wy twa rza jà cych wy ro by sta lo we. Jesz cze w grud niu 2008 r. po ja wi a si in for ma cja, e Ar ce lormit tal Po land w swo jej kra kow skiej hu cie (na zdj ciu) ma zwol niç nie mal ty siàc osób. W su mie we wszyst kich za k a dach, w któ rych kon cern ma po nad 50 proc. udzia ów, pra c mia o stra ciç pra wie 2,5 ty sià ca osób. Rów nie mniej si pro du cen ci sta li nie unik n li k o - po tów. W ma ju zwolniono 20 osób z hu ty Ma a pa new w Ozim ku, a to nie ko niec oszcz d no Êci. Ca ej za o dze ob ci to o po o w pre mie, w za - k a dzie wpro wa dzo no czte ro dnio wy ty dzieƒ pra cy. Pra cow ni cy Hu ty Bu czek, by unik nàç zwol nieƒ, zgo dzi li si na ob ni k pen sji o 20 proc. Do roz mów ze zwiàz kow ca mi przy stà pi y rów nie w a dze ISD Hu ty Cz sto cho wa. Je e li kry zys Êwia to wy b dzie d u go trwa y, to za cho wa nie wszystkich etatów oraz osià gni te go po zio mu wy na gro dze nia b dzie prak tycz nie nie mo li we. Dla te go, za k a da jàc ne ga tyw ne per spek ty wy, roz - po cz li Êmy ne go cja cje ze zwiàz ka mi za wo do wy mi po wie dzia por ta lo wi wnp.pl Ana to lij Fe dia iev, pre zes spó ki. Ë Je rzy Bern hard jest jed nak ostro ny. Nie wia do mo, jak d u go po - trwa wi docz ne ostat nio o y wie nie na ryn ku. To nie ste ty nie za le y od sa mych przed si bior ców. Je e li nie zo sta nà roz wià za ne kwe stie do - ty czà ce po zy ski wa nia fi nan so wa nia dzia al no Êci, je e li nie ru szà na do bre za po wia da ne przez rzàd in we sty cje, czy wresz cie je e li zmar - nu je my Êrod ki unij ne, to skut ki kry zy su mo e my od czu waç jesz cze przez d u gi czas mó wi szef Stal pro fi lu. Bar tosz Skwar czek do da je, e ten den cjà, któ ra mo e si utrzy my waç, na wet gdy ry nek ju wyj dzie na pro stà, b dà ro snà ce za to ry p at ni cze. Fir my ma jà wy raê nà za - dysz k, je e li cho dzi o p yn noêç fi nan so wà. I szyb ko ona nie mi nie. Mi mo wy raê nej ostro no Êci w pro gno zo wa niu przy sz ych tren dów wêród dys try bu to rów sta li prze wa a opty mizm. Mu si my pa mi taç, e w Pol sce nie ma my kry zy su, lecz spo wol nie nie. Na dal no tu je my nie wiel ki, ale jed nak wzrost go spo dar czy podkreêla Zdzi s aw Le - nart. A je go ko le dzy ma jà jed no pod sta wo we y cze nie: e by w bran - y za pa no wa spo kój, bez gwa tow nych sko ków i spad ków cen wy - ro bów sta lo wych. Je e li ry nek sta nie si prze wi dy wal ny, to z resz - tà ju so bie po ra dzi my pod su mo wu je Bar tosz Skwar czek. MAG DA LE NA CZE KA SKA, AN DRZEJ MI CHAL SKI -ST P KOW SKI FOT. ARCHIWUM Na ryn ku dzie je si coê do bre go. Wzro s y ce ny pr tów. Po wo li za czy na si ruch w in we sty cjach. Cz Êç z tych, któ re by y za wie szo ne, jest na no wo uru cha mia na. Py ta nie, czy ten den cja ta si utrzy ma Prze my s aw Sztucz - kow ski, pre zes Z om rek su FOT. ARCHIWUM Opty mi stycz nie sza cu j, e rok 2009 za ha mu je spad ki, a rok 2010 b dzie cza sem sta bi li za cji, choç jesz cze nie o y wie nia. W efek cie te go, co si ak tu al nie dzie je, z rynku znik nà s a bi i nie efek tyw ni dys try bu to - rzy Zdzi s aw Le nart, dy rek tor fir my BUD MAT Sta lo we Cen trum Ser wi so we 18 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

19 ROZMOWA Kryzys ma wielkie oczy Sze fo wie na ca ym Êwie cie do ma ga jà si wy ni ków. Tym cza sem han dlow cy ju dziê wie dzà, e o ze sz o rocz nych po zio mach sprze da y nie ma co ma rzyç. Jak mo ty wo - waç pra cow ni ków, by ich nie sk o niç do zmia ny pra co daw cy ra dzi psy cho log biz ne su To masz Za leê kie wicz. Frie drich von Hay ek, lau re at eko no micz - ne go No bla, twier dzi, e ktoê, kto jest wy àcz nie eko no mi stà, nie mo e byç do - brym eko no mi stà. Czy w cza sie kry zy su szef mu si byç te psy cho lo giem? Zw asz cza w cza sach kry zy su. Gdy gwa - tow nie spa da jà ob ro ty fir my, trze ba szu kaç no wych me tod od dzia y wa nia na klien tów. Psy cho lo gia przy da je si te w mo ty wo wa niu pra cow ni ków. W cza sach de ko niunk tu ry na - cisk na wy ni ki ju nie wy star cza. Jak kry zys wp y wa na wy daj noêç pra cow - ni ków? Kry zys przy no si po czu cie nie pew no Êci. To ge ne ru je ogrom ny l k, tym wi k szy, im mniej jest kon kret nych in for ma cji. Lu dzie ba lan su jà po mi dzy nie pew no Êcià ju tra, a tym, co ro bi li daw niej. Wy daj noêç ich pra - cy spa da, bo ma jà roz dzie lo nà uwa g. Znacz nà cz Êç cza su po Êwi ca jà na obro n swo je go sta no wi ska oraz szu ka nie za bez pie - cze nia na wy pa dek naj gor sze go To wszyst ko ze stra chu? Tak, i nic w tym dziw ne go. Nie pew noêç i strach ma jà wi k szy wp yw na za cho wa nia pra cow ni ków ni sam kry zys. Pro sz za uwa - yç, e w ostat nich mie sià cach gwa tow nie wzro s a iloêç ch t nych do pra cy w woj sku i po li cji. To zjawisko po ka zu je, e lu dzie szu - ka jà po czu cia bez pie czeƒ stwa. Woj sko czy po li cja da jà gwa ran cj za rob ków, Êwiad cze nia so cjal ne i pew noêç za trud nie nia nie za le nie od sy tu acji go spo dar czej. FOT. ARCHIWUM DR HAB. TO MASZ ZA LEÂ KIE WICZ wy k a da w war szaw skiej Szko le Wy szej Psy cho lo gii Spo ecz nej, gdzie kie ru je Cen - trum Ba daƒ nad Za cho wa nia mi Eko no - micz ny mi. Je go pla ców ka ba da m.in. psy - cho lo gicz ne aspek ty po dej mo wa nia ry zy ka, in we sto wa nia czy po dej mo wa nia de cy zji. W ja ki wi c spo sób szef mo e zmo ty wo - waç swo ich pra cow ni ków? Przede wszyst kim trze ba wie dzieç, cze go im po trze ba. Cià g a pre sja na wy nik pro wa dzi do ni kàd, po g bia je dy nie strach oraz fru stra - cj. Do bry dy rek tor han dlo wy na cza sy kry zy - su to ta ki, któ ry umie od wo aç si do in stynk - tow nej po trze by pew no Êci ju tra i zwi k szyç u swo ich pra cow ni ków po czu cie bez pie czeƒ - stwa. Mo gà do te go s u yç in stru men ty for - mal ne, jak na przy k ad wpro wa dze nie zmian do umo wy z pra cow ni kiem, na któ rym mu za - le y, e by daç mu po czu cie pew no Êci. Jest te ol brzy mie spek trum Êrod ków mi k kich, nie - for mal nych. Cza sem wy star czy kon se kwent ny prze kaz, e fir mie nie gro zi ban kructwo, e pra cow ni cy sà bez piecz ni, e na dal mo gà wy - ko ny waç swo jà pra c jak daw niej. ROZ MA WIA : HAL REKLAMA 02/

20 KRAJ KON RAD JA SKÓ A pre zes spó ki Po li mex - -Mo sto stal, obec nej na ryn ku od po nad 60 lat. Fir ma jest li de rem w ro dzi mej bran y in - y nie ryj no -bu dow la nej. Jej przy cho dy w 2008 r. wy nio s y 4,3 mld z. FOT. ARCHIWUM ROZMOWA Nas kryzys si nie ima Przy j ta przez Po li mex -Mo sto stal stra te gia sku tecz nie spraw dza si w trud nym dla go spo dar ki okre sie mó wi Kon rad Ja skó a, pre zes spó ki. Kie ru je Pan jed nà z nie wie lu firm prze my - s o wych w Pol sce, któ re ju na po czàt ku te go ro ku za po wie dzia y, e ma wy pe nio - ny port fel za mó wieƒ. Jak sy tu acja ta wy - glà da po sze Êciu mie sià cach 2009 r.? Ma my za kon trak to wa ne pro jek ty na kwo - t 7,7 mld z, w tym 4,5 mld z do re ali za - cji na ten rok. Uczest ni czy my w wie lu po - st po wa niach prze tar go wych, roz ma wia my z in we sto ra mi tak, aby uzu pe niç nasz port - fel za mó wieƒ o ko lej ny mi liard z o tych jesz - cze na 2009 rok. Co wa ne, w po przed nich la tach o tej po rze ro ku bu d e to we go nie mie li Êmy tak wy so kiej kon trak ta cji. Szcze gól nà wa g przy k a da my do kon - trak tów na 2010 r. Ocze ku je my, e na sza sprze da w tym okre sie wzro Ênie o ok. 15 proc. Ju dziê po nad 3 mld z to za da nia do wy ko na nia w a Ênie w przy sz ym ro ku. Krót ko mó wiàc kry zys was nie do tknà. Przy j ta przez nas stra te gia sku tecz nie spraw dza si w trud nym dla go spo dar ki okre - sie. Sprzy ja nam dy wer sy fi ka cja Êwiad czo - nych us ug. Po li mex -Mo sto stal po za ge ne ral - nym wy ko naw stwem w prze my Êle naf to wym, che micz nym i ener ge ty ce sku tecz nie dzia a w ob sza rze pro jek tów fi nan so wa nych ze Êrod - ków pu blicz nych, w tym unij nych. Zaj mu je my si rów nie pro duk cjà wy ro bów sta lo wych oraz Êwiad cze niem us ug no wo cze snych za - bez pie czeƒ an ty ko ro zyj nych dla od bior ców w ró nych sek to rach prze my s u. W port fe lu Po li me xu -Mo sto sta lu kon trak ty dla pry wat - nych in we sto rów w sek to rze bu dow nic twa miesz ka nio we go sta no wià od ok. 1,5 do 2 proc. przy cho dów ogó em. Spa dek tych in - we sty cji spo wo do wa ny spo wol nie niem go spo - dar czym nie jest przez nas od czu wa ny. Ja kie sà pod sta wo we za o e nia stra te gii Po li mek su? Pod sta wowy cel to dal szy roz wój gru py. Chce my go osià gnàç, po pra wia jàc ren tow - noêç, ogra ni cza jàc ry zy ko dzia al no Êci ope ra - cyj nej, ob ni a jàc kosz ty. Co ro ku za k a da - my proc. wzrost przy cho dów i zy - sku, w per spek ty wie przy naj mniej do 2011 r. Pod trzy mu je my tak e na sze pla ny uzy ska nia w 2009 r. ren tow no Êci net to na po zio mie po nad 3 proc. Wcià te re - struk tu ry zu je my gru p, kon ty nu uje my roz po - cz te in we sty cje i nie wy klucz my prze j cia no wych firm. W tym ro ku roz pocz nà pro duk - cj no we za k a dy w Sie dl cach i S dzi szo wie ob j te spe cjal ny mi stre fa mi eko no micz ny mi. Dzi ki te mu zwi k szy my wo lu men sprze da - y wy so ko mar o wych kon struk cji sta lo wych, ko t ów ener ge tycz nych na ró ne pa li wa oraz us ug cyn ko wa nia ognio we go. Po li mex -Mo sto stal roz bu do wu je tak e swój po ten cja pro jek to wy, co trak tu je my ja - ko za da nie prio ry te to we. W a Ênie zor ga ni zo - wa li Êmy w a sne wie lo bran o we biu ro pro - jek to we w Gli wi cach. Od kil ku lat zwi k sza my licz b kon trak - tów dro go wych i ko le jo wych. Obecnie re ali - zu je my kil ka zna czà cych umów z te go ob - sza ru. B dzie my na dal roz wi jaç t dzia al - noêç. Prze bu do wu je my te sta dio ny pi kar - skie w War sza wie i Kra ko wie. Po za tym uczest ni czy my w prze tar gach na du e kon trak ty w ener ge ty ce do ty czà ce m.in. bu do wy in sta la cji od siar cza nia spa lin i re ali za cji no wych blo ków ener ge tycz nych. W lu tym 2008 r. Po li mex -Mo sto stal, re ali zu - jàc stra te gi roz wo ju w seg men tach ry nku o naj wy szych mar ach, prze jà kon tro l nad ru muƒ sko -w o skà gru pà ka pi ta o wà Co ifer. Re ali zu je my rów nie kon cep cj przej mo - wa nia przez spó k funk cji ope ra tor skich. W kwiet niu te go ro ku pod pi sa li Êmy z Pol - skim Gór nic twem Naf to wym i Ga zow nic - twem, Za k a da mi Azo to wy mi w Tar no wie - -Mo Êci cach oraz Tau ron Pol ska Ener gia list in ten cyj ny w spra wie wspól nej bu do wy no - wej elek tro cie p ow ni o mo cy 200 MW wy - twa rza jà cej ener gi na ba zie ga zu ziem ne go. Umo wa do ty czy rów nie mo der ni za cji dzia - a jà cej na te re nie ZAT elek tro cie p ow ni o mo - cy 65 MW. W pierw szym eta pie re ali za cji pro jek tu na stà pi opra co wa nie kon cep cji i za - o eƒ tech nicz nych oraz przy go to wa nie wa - rian tów fi nan so wa nia in we sty cji. ROZ MA WIA A: MAG DA LE NA CZE KA SKA 20 Magazyn Polskiej Unii Dystrybutorów Stali

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 01/2010

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 01/2010 RAPORT SPECJALNY STALOWE CENTRA SERWISOWE Publikujemy pierwsze w historii bran y zestawienie najwi kszych SCS w naszym kraju. Poza tym informacje dotyczàce kondycji oraz przysz oêci sektora. 26 W grupie

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo