NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012"

Transkrypt

1 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za mi, są nie za po mnia ne zwłasz cza dla naj - młod szych. Pod ró żu ją cy z dzieć mi po cią ga mi In ter ci ty mo gą ko rzy stać z wie lu zni żek, spe cjal nych ofert i udo god nień. Dba my też o edu ka cję mło - dych pa sa że rów, aby po ciąg już od naj młod szych lat ko ja rzył im się z szyb - kim, bez piecz nym i eko lo gicz nym prze miesz cza niem się. Pod róż ze zni żką Dzie ci do lat 4. bez płat nie pod ró żu ją po Pol sce po cią ga mi PKP In ter ci ty wszyst - kich ka te go rii Eu ro Ci ty (EC), Express In ter Ci ty (EIC), Express (Ex) oraz Two je Li - nie Ko le jo we (TLK). Do 100-proc. ulgi upraw nia do ku ment po twier dza ją cy wiek dziec ka. Trze ba ta kże po brać w ka sie tzw. bi let ze ro wy. Dzie ci, któ re ukoń czy ły 4 rok ży cia, do roz po czę cia od by wa nia obo wiąz ko - we go rocz ne go przy go to wa nia przed - szkol ne go ko rzy sta ją z usta wo wej zni - żki 37 proc. rów nież na pod sta wie do - ku men tu okre śla ją ce go wiek lub ewen - tu al nie za świad cze nia o od ro cze niu speł nia nia obo wiąz ku szkol ne go bądź le - gi ty ma cji przed szkol nej dziec ka nie peł no - spraw ne go. Dzie ciom i mło dzie ży, od roz po czę cia przy go to wa nia przed szkol ne go do ukoń - cze nia gim na zjum, szko ły po nad pod sta wo - wej, po nad gim na zjal nej pu blicz nej lub nie pu blicz nej o upraw nie niach szko ły pu Z koleją od dziecka Intercity w Krynicy i w Ambasadzie Biletowe zmiany i nowość 6 Innowacjom nie ma końca 7 Zdarzyło się w pociągu... 8 Rekordy dla wygody 9 Przyspieszanie lokomotyw 10 W Polsce trudno się nudzić! 11 Wiedeńska Noc Muzeów z Intercity 12 Kolejowy motyw Nocy Muzeów 13 Spektakl pod parasolem Intercity 14 Wystawa w Skierniewicach 15 Intercity w 60 sekund 16 Galeria. Konkurs. Zagadka. ICNews nr 8 wrzesień

2 Abecadło Intercity We wszyst kich wa go nach nie ob ję tych re zer wa cją (2. kla sa TLK) jest wy dzie lo ny prze - dział dla osób (ro - dzi ców lub opie ku - nów) pod ró żu ją - cych z dziec kiem do lat 4. Chęć sko - rzy sta nia z nie go trze ba zgło sić kie row ni ko wi po cią gu. blicz nej, ta kże przy słu gu je zni żka 37 proc. nabi le ty jed no ra zo we EIC, Ex i TLK oraz zni - żka 49 proc. na bi le ty mie sięcz ne TLK. Z upraw - nień mo żna ko rzy stać nie dłu żej niż do ukoń - cze nia 24. ro ku ży cia. Po twier dze niem pra wa do zni żki jest za świad cze nie o speł nia niu rocz - ne go obo wiąz ko we go przy go to wa nia przed - szkol ne go lub le gi ty ma cja szkol na (je śli nie jest na niej okre ślo ny wiek, trze ba oka zać ta kże do - ku ment z da tą uro dze nia dziec ka). Bi let nie tyl ko dla ro dzi ny Ofer ta Bi let Ro dzin ny jest prze zna czo na dla pod ró żu ją cych wspól nie od 2 do 5 osób z przy - naj mniej jed nym dziec kiem, któ re nie ukoń - czy ło 16. ro ku ży cia. Dzię ki niej wszyst kie oso - by (wbrew na zwie nie mu szą być spo krew nio - ne) ku pią bi let na prze jazd po cią giem TLK, EIC, Ex lub EC z 33-pro cen to wą zni żką. Dziec ko mo że sko rzy stać z usta wo wej zni żki 37-proc. za oka za niem do ku men tu po twier dza ją ce go wiek. Na prze jazd po cią ga mi ob ję ty mi peł ną re - zer wa cją miejsc EC, EIC, Ex oraz w kla sie 1. Two ich Li nii Ko le jo wych (w nie któ rych TLK także w 2. kla sie) obo wiąz ko wo na le ży wy ku - pić miej sców kę. Do dat ko wy bi let za re zer wa - cję miej sca, jest wy ma ga ny ta kże w wa go nie TLK z miej sca mi do le że nia lub sy pial nym. Ofer ta Bi let Ro dzin ny nie obo wią zu je w kla - sie 2. po cią gów EC, EIC i Ex w cza sie szczy tów prze wo zo wych, a więc gdy pod róż roz po czy - na się w pią tek w godz W pierw szej kla sie oraz w obu kla sach po cią - gów TLK pro mo cja nie ma ogra ni czeń cza so - wych. Wagon do zabawy W cza sie pod ró ży dzie ci nie mu szą się nu - dzić. PKP In ter ci ty wraz z ka na łem te le wi zyj - nym Bo ome rang zbu do wa ło spe cjal ny wa gon z pla cem za baw. Stre fa Ma łe go Pod ró żni ka to bez prze dzia ło wy wa gon kla sy 2., w któ rym oprócz miejsc do sie dze nia, jest wy dzie lo - na prze strzeń do za ba wy dla dzie ci do lat 6. No wo cze śnie i funk cjo nal nie za pro jek to wa ne wnę trze umo żli wia za rów no naj młod szym pa - sa że rom, jak i ich ro dzi com przy jem ne spę dze - nie cza su, np. na grach i za ba wach edu ka cyj - nych. W ko ry ta rzu wy dzie lo no miej sce dla wóz ków, a to a le tę wy po sa żo no w prze wi ja k dla nie mow ląt. Do dat ko wo, dla dzie ci spół ka Wars przy go to wa ła spe cjal ne me nu. Obec nie Stre fa Ma łe go Pod ró żnika kur su je w skła dzie Ex Ta try re la cji War sza wa Za ko pa ne Warszawa. Miejsce w każdym pociągu Wpo cią gach ka te go rii EIC Lech i Ko ściusz ko oraz w TLK Nor wid kur su ją wa go ny z prze dzia - ła mi przy sto so wa ny mi do prze wo zu nie mow - ląt. W przy tul nym, ko lo ro wym wnę trzu za pew - nio no miej sce, gdzie mo żna bez piecz nie uło - żyć i prze wi nąć dziec ko. We wszyst kich wa go nach nie ob ję tych re zer - wa cją (2. kla sa TLK) jest wy dzie lo ny prze dział dla osób (ro dzi ców lub opie ku nów) pod ró żu ją - cych z dziec kiem do lat 4. Chęć sko rzy sta nia z nie go trze ba zgło sić kie row ni ko wi po cią gu. Ba wiąc uczyć Pod róż po cią giem umi lą ta kże ko lo ro we wy - daw nic twa PKP In ter ci ty, łą czą ce za ba wę z in - for ma cja mi o ko lei i za sa dach bez piecz ne go pod ró żo wa nia. Dla naj młod szych jest prze zna - czo na ko lo ro wan ka, star sze dzie ci mo gą się - gnąć po baj kę na pi sa ną przez pra cow ni ków PKP In ter ci ty, a z my ślą o na sto lat kach po wstał ze szyt edu ka cyj ny ma łe kom pen dium fa cho - wej wie dzy o trans por cie szy no wym. Ko lej nym po my słem są ksią żecz ki uła twia ją ca na ukę an - giel skich i nie miec kich słó wek zwią za nych zpod ró żo wa niem. O wy daw nic twa na le ży py - tać w Cen trach Ob słu gi Klien ta PKP In ter ci ty na naj więk szych pol skich dwor cach (m.in. w War sza wie, Po zna niu, Wro cła wiu, Gdań sku i Szcze ci nie). 2 ICNews nr 8 wrzesień 2012

3 Temat numeru PKP In ter ci ty to nie tyl ko prze woź nik, ale ta kże fir ma, któ rej funk cjo no wa nie ma istot ny wpływ na go spo dar kę kra ju oraz za cie śnia nie wię zi mię dzy na ro do wych. Nie dzi wi więc na sza obec ność na tak wa żnym wy da rze niu jak Fo rum Eko no micz ne czy za pro sze nie od Am ba sa do ra Nie miec na wy jąt ko wy dzień otwar ty. Pod czas te go dru - gie go wy da rze nia po raz pierw szy pa sa że ro wie, zwłasz cza ci naj młod si, mo gli spo tkać się z ma skot ką In ter ci ty. Uczestnicy panelu dyskusyjnego PKP Intercity: (od lewej) Rafał Antczak, Marcin Celejewski, Łukasz Malinowski, Tomasz Żegliński i Andrzej Maciejewski. In ter ci ty w Kry ni cy W dniach 4-6 wrze śnia PKP In ter ci ty uczest ni czy ło w XXII Fo rum Eko no micz nym w Kry ni cy -Zdro ju. To naj wa żniej sza weu ro pie Środ ko wo -Wschod niej mię dzy na ro do wa kon fe ren - cja, na któ rej spo ty ka ją się przed sta wi cie le świa ta po li ty ki, biz ne su i fi nan sów. PKP In ter ci ty zor ga ni zo wa ło je den z pa - ne li dys ku syj nych. e mat pa ne lu brzmiał: Jak kon ku ro wać na ryn ku prze wo zów Tpa sa żer skich?. Li de rzy dys ku sji: Mar cin Ce le jew ski Czło - nek Za rzą du, Dy rek tor ds. Han dlo wych PKP In ter ci ty, Ra fał Ant - czak Wi ce pre zes Za rzą du De lo it te Pol ska, An drzej Ma cie jew - ski Za stęp ca Ge ne ral ne go Dy rek to ra Dróg Kra jo wych i Au to - strad oraz To masz Że gliń ski Dy rek tor ds. Sprze da ży i Mar ke - tin gu Ry ana ir, po szu ki wa li od po wie dzi m.in. na py ta nia, gdzie tkwią ni sze ryn ko we w trans por cie da le ko bie żnym, co de cy du je o lo jal no ści klien tów prze woź ni ków pa sa żer skich i co dziś ozna - cza kom plek so wa ob słu ga pa sa że rów. Mo de ra to rem spo tka nia był Łu kasz Ma li now ski re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka Ry nek Ko le jo wy. iwam ba sa dzie PKP In ter ci ty by ło je dy ną pol ską fir mą za pro szo ną na dzień otwar ty Am ba - sa dy Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, zor ga ni zo wa - ny 15 wrze śnia br., z oka - zji 40-le cia na wią za nia sto sun ków dy plo ma tycz - nych po mię dzy Polską a Niemcami. dokończenie na str. 4 ICNews nr 8 wrzesień

4 Temat numeru to isko PKP In ter ci ty, przy go to - Swa ne wspól nie z Deut sche Bahn, cie szy ło się bar dzo du żym za in te re so wa niem. Mo żna by ło na nim spo tkać się z kon duk to ra - mi i po raz pierw szy z ma skot ką PKP In ter ci ty, któ ra chęt nie po zo - wa ła do zdjęć i roz da wa ła słod kie upo min ki. W rę ce uczest ni ków im pre zy tra fi ły fol de ry o po łą cze - niach po mię dzy Pol ską a Niem ca - mi, pla ka ty, pocz tów ki, a ta kże no wość wy da ne przez na szą spół kę ksią żecz ki dla naj młod - szych pa sa że rów do na uki an giel - skich i nie miec kich słó wek zwią - za nych z ko le ją i pod ró żo wa - niem. To wy daw nic two mia ło tak wiel kie wzię cie, że trze ba by ło do wieźć do dat ko wą par tię oczy wi ście w eks pre so wym tem - pie. Obok maskotki: Rüdiger Freiherr von Fritsch, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec oraz Marcin Celejewski, Członek Zarządu PKP IC. Rysowanie połączone z nauką słówek. Maskotkę podziwiali i starsi......i młodsi goście imprezy. Ma skot ka zo sta ła opra co wa na na pod sta wie pro jek tu stu den ta kra kow skiej ASP Ma te usza Ku kli, na gro dzo ne go w kon - kur sie ogło szo nym przez Biu ro Ko mu ni ka cji i Pro mo cji PKP In ter ci ty. Re al ne kształ ty nada ła mu ar tyst ka pla styk Ma rian na Sie ro ciń ska. Sym pa tycz na lo ko mo ty wa nie ma jesz cze ofi cjal ne go imie nia, dla te go chęt nie po zna my Wa sze pro po zy cje. Pisz cie na ad res Na au to rów naj cie kaw szych pro po zy cji cze ka ją upo min ki. 4 ICNews nr 8 wrzesień 2012

5 Intercity oferuje Bilet Podrróżn ó nik ka Biletowe zmiany i nowość Podróżnik w pociągach Jedź na weekend pełen pasji! Rusz R usz na weekendową weekendową wyprawę wyprawę pociągami TLK w wagonach wagonach z miejscami miejscami do siedzenia. siedzenia. ofercie Bilett Podróżnika Dzięki of ercie Bile Podróżnika możesz możesz aniczonej liczby liczby nieograniczonej kkorzystać orzystać z nieogr pr zejazdów od godziny godziny w piąt ek przejazdów piątek do godzin godzinyy 6.00 w poniedziałek w cenie: 1 klasa 99 zł, 2 klasa 69 zł. Więcej o of ertach i zak upie Więcej ofertach zakupie biletów przez przez Internet Internet na biletów września br. rozszerzył się zakres dystrybucji Biletu Podróżnika. Teraz można go kupić także bezpośrednio u konduktorów w pociągach TLK. Cena oferty specjalnej pozostaje bez zmian 69 zł na przejazdy w klasie drugiej i 99 zł w pierwszej. Pasażer wsiadający na stacji, na której jest czynna kasa, tak jak w przypadku biletów jednorazowych będzie zobowiązany uiścić 10 złotych opłaty dodatkowej. Bilet Podróżnika jest imienny i zwykle obowiązuje od godziny w piątek do 6.00 w poniedziałek (tzn. przejazd musi zakończyć się najpóźniej o godz. 6.00). Jeśli bezpośrednio przed lub po weekendzie wypada dzień świąteczny ustawowo wolny od pracy, wówczas ważność tego biletu jest odpowiednio dłuższa. W przypadku przejazdów pociągami TLK w wagonach klasy 1. (objętymi obowiązkową rezerwacją miejsc) należy każdorazowo nabyć miejscówkę w cenie 5 zł. Obowiązek zakupu miejscówki dotyczy również przejazdów w kl. 2. wybranymi pociągami TLK objętymi rezerwacją w obu klasach (ich listę można sprawdzić na IC Karnet wysiada Od 20 września br. przestała obowiązywać oferta promocyjna IC Karnet, czyli bilet na trzy kolejne, dowolnie wybrane dni. Bilety nabyte do 19 września włącznie, zachowują ważność na warunkach obowiązujących w dniu ich zakupu. Bilet Warszawski IC w drodze Już niebawem podróżni wybierający się do stolicy lub rozpoczynający w niej podróż będą mogli zaopatrzyć się w Bilet Warszawski IC. Osoba korzystająca z pociągu kategorii EuroCity, Express Intercity, Express lub TLK, będzie mogła wybrać opcję biletu na przejazd pociągiem (w nieco wyższej cenie), uprawniającego również do korzystania przez godzinę ze wszystkich środków miejskiego transportu autobusów, tramwajów, metra i Szybkiej Kolei Miejskiej w pierwszej strefie ZTM. Co ważne, posiadacz biletu będzie sam określał godzinę, od której czas zacznie biec przed lub po podróży będzie można spokojnie napić się kawy, czy zrobić zakupy. Bilet Warszawski pojawi się w ofercie wczesną jesienią. PKP Intercity przygotowuje go we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. IC News nr 8 wrzesień

6 Intercity oferuje In no wa cjom nie ma koń ca Sta ra my się ca ły czas roz wi jać, wpro wa dzać w ży cie in no wa cje i od po wia dać na po trze by pod ró żnych o uła - twie niach na stro nie in ter ne to wej PKP In ter ci ty opo wia da Do ro ta Pru siń ska, spe cja li sta w Biu rze Ko mu ni ka cji i Pro mo cji. Skąd po mysł, aby stro na PKP In ter ci ty prze mó wi ła? Za le ży nam, aby na sza stro na - ter ci ty.pl by ła ko mu ni ka tyw na, zro zu mia ła iła twa w ob słu dze. W kwiet niu oka za ło się, że po win ni śmy po pra co wać nad kil ko - ma jej ele men ta mi, po nie waż po zna li śmy wy ni ki ra por tu z ba da nia stron in ter ne to - wych naj więk szych prze woź ni ków ko le jo - wych. Au dyt, na zle ce nie UTK, zro bi ła jed - na z fun da cji, zaj mu ją ca się prze ciw dzia ła - niem wy klu cze niu cy fro we mu. Spraw dzo - no mię dzy in ny mi kon trast ser wi su, po - praw ność lin ków, for mu la rzy wy szu ki wa - nia po łą czeń, opis ele men tów gra ficz nych. Co wa żne, te stu do ko na li za rów no eks per - ci, jak i oso by nie do wi dzą ce i nie sły szą ce. Ja ką oce nę do sta ło PKP In ter ci ty? Do sta tecz ną. Wy nik, mi mo że był naj - lep szy wśród prze woź ni ków, jest dla nas nie za do wa la ją cy. Dla te go po sta no wi li śmy dzia łać i wpro wa dzić zmia ny. Aby uła twić ko rzy sta nie ze stro ny oso bom nie peł no - spraw nym, roz po czę li śmy pra ce nad funk - cją od słu chi wa nia za miesz czo nych tek - stów. Na czym po le ga ły wpro wa dzo ne zmia ny? Na wszyst kich za kład kach stro ny, przy ka żdym ar ty ku le umie ści li śmy du ży po ma rań czo wy gu zik Od słu chaj. Nie spo sób go nie zo ba czyć. Po klik nię ciu uru - cha mia się na gra nie utwo rzo ne za po mo - cą syn te za to ra mo wy IVO NA. Wy bra li śmy dam ski głos z dwóch po wo dów. Po pierw - sze brzmiał przy jem niej, a po dru gie chcie li śmy od dzie lić tę funk cję od po sta ci wir tu al ne go asy sten ta Ra fa ła, któ ry peł ni w ser wi sie in ną ro lę. Czy od czy ty wa nie tre ści jest do stęp ne ta kże w ob co ję zycz nych wer sjach stro ny? Od ma ja, czy li od po cząt ku uru cho mie - nia opcji od słu chi wa nia, funk cjo nu ją do - dat ko wo dwie wer sje ję zy ko we an giel - ska i nie miec ka. Ję zyk ro syj ski, któ ry jest Po ana li zie 260 ty - się cy prze ró żnych kon wer sa cji wie my, ja kie wąt pli wo ści i ocze ki wa nia ma ją na - si pa sa że ro wie. Sta ra - my się ca ły czas roz wi - jać, wpro wa dzać w ży - cie in no wa cje i od po - wia dać na po trze by pod ró żnych. trze cim wa rian tem tłu ma cze nia stro ny nie ma for my dźwię ko wej, po nie waż nie jest ona do stęp na w usłu dze iwe bre ader. Czy wia do mo, ile osób ko rzy sta z te go udo god nie nia? Za in te re so wa nie tą funk cją prze ro sło na sze ocze ki wa nia. W pla nach za kła da li - śmy, że licz ba klik nięć nie prze kro czy 10 ty się cy. W lip cu już wie dzie li śmy, że mu - si my zwięk szyć li mit. Obec nie wy ko rzy stu - je my co mie siąc peł ne 20 ty się cy od two - rzeń. Li mit za zwy czaj koń czy się z ostat - nim dniem mie sią ca, więc wce lo wa li śmy tym ra zem ide al nie. To bar dzo do bry wy - nik. Wie my też, że naj czę ściej od słu chi - wa nym ele men tem stro ny jest wy szu ki - war ka. Kto był głów nym ad re sa tem pro jek tu? Skie ro wa ny był przede wszyst kim do osób nie do wi dzą cych, ale ta kże do tych wszyst kich, któ rzy ma ją pro blem z czy ta niem tek stu z mo ni to ra lub po pro - stu te go nie lu bią. Na to miast przy oka zji sko rzy sta ją wszy scy in ter nau ci, któ rzy wy - ko rzy stu ją po dziel ność uwa gi i ro bią wie le rze czy na raz od czy ty wa na treść mo że być tzw. tłem pod czas pra cy, na uki czy in - nych czyn no ści. Naj pierw bot Ra fał wir tu al ny kon - duk tor, te raz od słuch stro ny Cze go mo że my się spo dzie wać w przy szło - ści? To nie wszyst ko. Ostat nio umie ści li śmy bo ta na na szych fan pa ge ach na Fa cebo oku, a na stro nie Ra fał peł ni ta kże ro lę wy szu ki war ki. Po trzy krot nym nie zro zu - mie niu py ta nia wir tu al ny kon duk tor sam po pro si o po da nie ha sła i za pro po nu je od - po wie dzi. No i, oczy wi ście, cią gle czy ta my za pi sy roz mów z Ra fa łem. Po ana li zie 260 ty się cy prze ró żnych kon wer sa cji wie my, ja kie wąt pli wo ści i ocze ki wa nia ma ją na si pa sa że ro wie. Sta ra my się ca ły czas roz wi - jać, wpro wa dzać w ży cie in no wa cje i od - po wia dać na po trze by pod ró żnych. Pra ce trwa ją nie ustan nie. 6 ICNews nr 8 wrzesień 2012

7 Pociągiem przez kraj Zda rzy ło się w po cią gu Dziś nie ty po wo, bo za miast pod po wia dać do kąd po je chać (to zro bi Ma ciej Or łoś) przed sta wia my zda rze nia, z ja ki mi w cza sie słu żby mie li do czy nie nia pra cow ni cy ob słu gi po cią gów. O tego typu sytuacjach trud no po wie dzieć, że są nie ty po we, bo ak ty wan da li zmu czy bez myśl ność i bra wu ra, nie ste ty, nie na le żą do rzad ko ści na to rach. I choć nie któ re mo gą wy da wać się za baw ne, śmiać się nie ma z cze go. 2 sierp nia, TLK Pi rat W Szcze ci nie Dą biu, w wy ni ku bu rzy na lo ko - mo ty wę spa dło drze wo i wy bi ło czo ło wą szy bę po stro nie ma szy ni sty. Ma szy ni sta do pro wa dził po ciąg do koń ca, na szczę ście nie da le ko, bo do Szcze ci na Głów ne go. 4 sierp nia, TLK Al ba tros Pod czas prze jaz du przez sta cję Strze bie li no Mor skie nie zna ny spraw ca rzu cił w po ciąg bu - tel ką. Wy bił szy bę w jed nym z prze dzia łów, na szczę ście nikt nie zo stał po szko do wa ny. Po - szu ki wa niem spraw cy za ję li się funk cjo na riu sze SOK Gdy nia. 8 sierp nia, TLK Kor sarz W Mie cho wie mu sia ły in ter we nio wać po go to - wie ra tun ko we i po li cja. Po wy jeź dzie po cią gu ze sta cji Kra ków Głów ny kon duk tor zo stał ude - rzo ny przez pa sa żer kę dłu go pi sem w twarz. Po opa trze niu kon ty nu ował pod róż do sta cji Czę sto cho wa. Pod czas prze słu cha nia przez po - li cję pod ró żna wpa dła w hi ste rię i po now nie we zwa no po go to wie ra tun ko we. Do pie ro po po da niu środ ka uspo ka ja ją ce go mo gła udać się w dal szą dro gę. do WC, a gdy wró cił do prze dzia łu nie by ło w nim już je go wa liz ki. Znik nę ła ra zem ze współ pa sa że rem. W ba ga żu by ła m.in. węd ka i kar ta spa wal ni cza. O kra dzie ży po wia do mio - no SOK Szcze cin. 17 sierp nia, TLK Mie rze ja Ja dą cy po cią giem pa trol po li cji i SOK spi sał pod ró żne go, któ ry cho dził po wa go nie i za kłó - cał spo kój pod ró żnym, m.in. gro ził im młot - kiem do szyb bez pie czeń stwa. 23 sierp nia, TLK Wy soc ki Na tra sie Mysz ków Za wier cie po ciąg na je chał na prze szko dę bla chę zrzu co ną z wia duk tu przez nie zna nych spraw ców. Ob słu dze nie uda ło się wy cią gnąć jej spod elek tro wo zu, zo - sta ła we zwa na dre zy na awa ryj na PLK z Czę sto - cho wy. Chu li gań ski wy bryk kosz to wał pa sa że - rów 65 mi nut opóź nie nia po cią gu. 28 sierp nia, TLK Pi rat W Gło go wie po li cjan ci za opie ko wa li się dwo ma mę żczy zna mi, któ rzy po ma lo wa li trzy prze dzia ły mar ke rem. Spraw cy zo sta li za trzy - ma ni przez kon duk to ra. 9 sierp nia, TLK Po brze że Na trasie Działdowo Iła wa kie row nik po cią gu zo stał po wia do mio ny przez pod ró żnych, że z okna jed ne go z wa go nów wy sko czył czło - wiek. Kie row nik po in for mo wał SOK Dział do - wo. Funk cjo na riu sze zna leź li zgu bę dwa ki lo - me try za Dział do wem. Ka ska der ama tor był pod wpły wem al ko ho lu. Mi mo że był po obi ja - ny, nie chciał in ter wen cji słu żb me dycz nych ipo sta no wił cze kać na ko lej ny po ciąg do War - sza wy. 15 sierp nia, TLK Skar bek Na sta cji Włosz czo wa Pół noc pa trol SOK zo stał we zwa ny do pa sa że rów, któ rzy za mknę li się w to a le cie. 16 sierp nia, TLK Gryf Do kie row ni ka po cią gu zgło sił się pod ró żny in - for mu jąc, że przed sta cją Ło bez udał się ICNews nr 8 wrzesień

8 Po szynach PKP In ter ci ty roz strzy gnę ło prze targ na za kup 25 no wych wa go nów pa sa żer skich, któ re od 2014 ro ku bę dą ob słu gi wać tra sę po mię dzy Wro cła wiem a Gdy nią. Ja ko je dy na, ofer tę zło ży ła spół ka H. Ce giel ski Fa bry ka Po jaz dów Szy no wych z Po zna nia. Re kor dy dla wy go dy PKP In ter ci ty re ali zu je obec nie pro jek ty ta bo ro - we na kwo tę 580 mln eu - ro. Spół ka ak tyw nie po zy - sku je i wy ko rzy stu je unij - ne środ ki z Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro - gra mu Ope ra cyj ne go In - fra struk tu ra i Śro do wi - sko W lip cu br. za war to umo wę na do fi nan so - wa nie pro jek tu mo der - ni za cji 68 wa go nów pa sa żer skich dla tra sy Prze myśl Szcze cin. War tość cał ko wi ta in - we sty cji to pra wie 180 mln zło tych, z cze go po nad 60 mln do ło - ży UE. 8 sierp nia br. zo sta ła pod pi sa na umo wa na do fi nan so wa nie bu - do wy cen trum ser wi - so we go dla 20 skła - dów ze spo ło wych Pen - do li no. Cał ko wi ta war - tość in we sty cji to oko - ło 155,7 mln zł brut to (38,4 mln eu ro), w tym 63,3 mln zł bę - dzie po cho dzić z PO IiŚ. o pierw szy tak du ży za kup wa go nów Tod 2008 ro ku. War tość kon trak tu wy nie - sie 175 mln zł brut to, z cze go po ło wa ma po - cho dzić z fun du szy unij nych. PKP In ter ci ty za - mie rza po zy skać 65 mln zł net to z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. No we wa go ny prze dzia ło we i bez prze - dzia ło we, 1 i 2 kla sy ma ją zo stać do star czo ne w cią gu 18 mie się cy od pod pi sa nia umo wy. Po ja dą na tra sie Wro cław Po znań Ino wro - cław Byd goszcz Tczew Gdy nia. Za pew nią pa sa że rom kom for to wą pod róż, bę dą przy sto - so wa ne do ob słu gi osób nie peł no spraw nych i jaz dy z pręd ko ścią mak sy mal ną nie mniej szą niż 160 km/godz. Wielka modernizacja Ogło szo ny zo stał ta kże naj więk szy w hi sto rii spół - ki prze targ mo der ni za cyj ny. Zwy cięz ca bę dzie miał dwa la ta na od no wie nie 150 wa go nów, któ ry mi bar - dziej kom for to wo po ja dą pa sa że ro wie TLK w tym oso by nie peł no spraw ne i ro we rzy ści na tra sie po - mię dzy Szcze ci nem a Prze my ślem. We dług sza cun - ków in we sty cja bę dzie mak sy mal nie kosz to wać nie - co po nad 460 mln zł brut to. Czę ścio wo ma zo stać sfi nan so wa na ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. 8 ICNews nr 8 wrzesień 2012

9 Po szynach Foto Tomasz Makuch Przy spie sza nie lo ko mo tyw Do koń ca 2012 ro ku PKP In ter ci ty wy ko na na pra wy re wi zyj ne ko lej nych 29 lo ko - mo tyw EP -09. Do wrze śnia re mon ty prze szło już 15 elek tro wo zów (14 na praw re - wi zyj nych i 1 na pra wa głów na). Na re mon ty (na pra wy re wi zyj ne i głów ne) lo ko - mo tyw w 2012 ro ku prze zna czo no 20,5 mln zł. a pra wy re wi zyj ne lo ko mo tyw z se rii EP -09 Nsą wy ko ny wa ne co 370 tys. ki lo me trów. PKP In ter ci ty eks plo atu je 46 lo ko mo tyw te go ty pu. Ka żda z nich ma ma sę 83,6 to ny i moc 4 tys. ko ni me cha nicz nych (2920 kw). Wraz z wa go na mi o ma sie do 500 ton, lo ko mo ty wy kur su ją z mak sy mal ną pręd ko ścią 160 km/godz. Ob słu gu ją mię dzy in ny mi po łą cze nia z War sza wy do Ka to wic, Po zna nia, Kra ko wa i Wro cła wia. Lo ko mo ty wy wy ko rzy sty wa ne przez PKP In ter ci ty zo sta ły wy pro du ko wa ne wla tach Rocz nie ka żda z nich po ko nu je ok. 240 tys. ki lo me trów. -PKP In ter ci ty zwięk szy ło znacz nie fun du sze na re mon ty swo je go par ku wa go nów i lo ko mo - tyw. In we sty cje na ten cel wzro sły ze 117 mln zło tych rocz nie w 2010 ro ku do 168 mln zło - tych w 2011 ro ku. Licz bę pla no wa nych na praw lo ko mo tyw (wszyst kich po zio mów) zwięk szo no z 59 w 2011 ro ku do 152 w 2012 ro ku. Licz bę na praw ze sta wów ko ło wych zwięk szo no w tym sa mym cza sie z 550 do 800 mó wi Ja nusz Ma - li now ski, Pre zes PKP In ter ci ty. Szczegóły techniczne Za kres mo der ni za cji w ra mach na praw re wi - zyj nych 4 po zio mu, oprócz grun tow ne go prze - glą du wszyst kich ele men tów eks plo ata cyj nych, obej mu je mię dzy in ny mi mon taż no wych er go - no micz nych pul pi tów ma szy ni sty, mo der ni za - cję ukła du kli ma ty za cyj ne go ka bi ny, in sta la cję urzą dzeń GPS/GSM, uno wo cze śnie nie sys te mu łącz no ści, wy mia nę prze twor ni cy, in sta la cję do dat ko wej sprę żar ki za si la nej z prze twor ni cy oraz do dat ko we go ukła du osu sza nia po wie - trza, przy go to wa nie in sta la cji pod za bu do wę urzą dzeń sys te mu sy gna li za cji ka bi no wej LS90 i ETCS (eu ro pej skie go sys te mu ste ro wa nia ru - chem ko le jo wym) oraz mon taż no wych re flek - to rów. Pręd kość 160 km/godz. oprócz lo ko mo - tyw EP -09 na pol skich to rach roz wi ja ją ta kże lo ko mo ty wy EU -44 Hu sarz. Do dat ko wo PKP In ter ci ty mo der ni zu je do tej pręd ko ści elek tro - wo zy star szej ge ne ra cji EP -07. Na 2013 rok za pla no wa no re mon ty ko lej nych 18 lo ko mo - tyw EP -09. Konkurs Ogłaszamy fotograficzne polowanie na dziewiątki. Najciekawsze fotografie lokomotyw EP-09 nagrodzimy firmowymi upominkami. ICNews nr 8 wrzesień

10 Jeżdżą z nami W Pol sce trud no się nu dzić! O swo ich nie za po mnia nych wy pra wach i ulu bio nych miej scach w Pol sce opo wia da Ma ciej Or łoś, ak tor, dzien ni - karz, pre zen ter te le wi zyj ny, mi ło śnik pod ró ży i stu ko tu kół po cią gu. Obec nie współ pro wa dzi pro gram Nie ma jak Pol ska, w któ rym wi dzo wie po zna ją tu ry stycz ne uro ki na sze go kra ju. Pa mię ta Pan swo ją pierw szą pod róż po Pol sce? Nie mam w pa mię ci tej jed nej pierw szej pod ró ży. Moi ro dzi ce pra co wa - li w So li nie przy bu do wie za po ry, więc ja - ko dziec ko czę sto pod ró żo wa łem z ni mi sa mo cho dem z War sza wy w Biesz cza dy. Po tem by ły już wy pra wy po cią giem, z bab cią nad mo rze, na Pół wy sep Hel ski, do Kuź ni cy. Uwiel bia łem pa trzeć przez okno i ob ser wo wać zmie nia ją ce się kra jo - bra zy. Ja ko ma łe go pa sa że ra urze ka ło mnie po czu cie, że oto sie dzę so bie w prze dzia le i je stem wie zio ny, gdzieś wsi ną dal Cu dze chwa li cie wie le osób uwa - ża, że uda ny urlop mo żna spę dzić tyl ko za gra ni cą? W Pol sce jest mnó stwo cie ka wych miejsc. Ina czej mó wiąc, pra wie wszę dzie mo żna zna leźć coś cie ka we go. Je ste śmy szczę ścia rza mi ma my mo rze, je zio ra, gó ry, po pro stu pięk ne kra jo bra zy w ró - żnych za kąt kach kra ju. Ma my też mia sta z cu dow ną, eu ro pej ską at mos fe rą, in te re - su ją cy mi wy da rze nia mi czy mu ze ami. Są skan se ny, świet na, ory gi nal na kuch nia, przy by wa ście żek ro we ro wych oraz miejsc sprzy ja ją cych upra wia niu spor tu. Dłu go mo żna wy mie niać. W Pol sce na - praw dę trud no się nu dzić. A ja kie są pa na ulu bio ne miej sca? Mam kil ka ulu bio nych re gio nów, co wy ni ka z mo ich ko rze ni ro dzin nych. Po pierw sze, Ma zow sze, któ re jest po pro stu mo je, bo tu miesz kam od po - nad 50 lat. Po dru gie Ma zu ry, bo tam by - wa łem nie zli czo ną licz bę ra zy i cią gle mam nie do syt. Po trze cie Biesz cza dy, bo tam spę dzi łem kil ka lat z ro dzi ca mi, we wcze snym dzie ciń stwie. Do miejsc, któ re są dla mnie wa żne mo gę za li czyć na pew - no pol skie wybrze że, zwłasz cza wschod nią część, na cze le z Pół wy spem Hel skim i Mie - rze ją Wi śla ną. Jeź dzi łem tam ja ko dziec ko, potem ja ko mło dzie niec i wciąż tam by - wam. Dzię ki wie lu pod ró żom w ostat nich la tach, rów nież tym słu żbo wym, zwią za - nym z pro gra ma mi te le wi zyj ny mi, od kry - wam in ne re gio ny Pol ski, np. Pod ha le, Ku ja wy, ostat nio Zie mię Lubu ską. Czę sto pod ró żu je pan po cią ga mi? Po cią gi wy bie ram na ogół na tra sach, któ - re są ob słu gi wa ne przez In ter ci ty, i na któ - rych pod róż nie trwa dłu go, czy li np. z War - sza wy do Kra ko wa, Ka to wic czy Po zna nia. Lu bię stu kot kół po cią gu (pod wa run kiem, że nie jest zbyt gło śny...). Pod ró żo wa nie ko - le ją wciąż ma dla mnie urok. Zda rza mi się sta wać w ostat nim wa go nie i pa trzeć, jak od - da la się kra jo braz i umy ka ją szy ny. Współ pa sa że ro wie roz po zna ją pa na? Prze wa żnie przy tra fia ją mi się przy ja zne, sym pa tycz ne roz mo wy. Ostat nio pe wien pan dłu go nic nie mó wił, tyl ko od cza su do cza su na mnie zer kał. Wresz cie, mniej wię cej w po ło wie dro gi nie wy trzy mał i za - ga ił: No, i jak tam w tej te le wi zji, da się wy - trzy mać? Po tem przez dwie go dzi ny roz - ma wia li śmy o te le wi zji, o po li ty ce i o spo - rcie, aż do War sza wy Cen tral nej. Ale ty po - wy spo sób na wią zy wa nia kon tak tu jest na - stę pu ją cy: No to pa nie Mać ku, kto dziś po - pro wa dzi Te le express?. Ja kie zda rze nie z pod ró ży po cią giem szcze gól nie pan pa mię ta? Kie dyś, w Po zna niu, bar dzo spie szy łem się do War sza wy. Wpa dłem w ostat niej chwi li na pe ron, przy któ rym sta ły dwa po - cią gi. By łem prze ko na ny, że wsia dam w ten do sto li cy, ale tak mi się tyl ko wy da wa ło. Zna la złem się w skła dzie re la cji War sza wa - -Szcze cin. Kie dy ru szył, by łem bar dzo za do - wo lo ny, że zdą ży łem, w do dat ku, że jest pu - sto i mam ca ły prze dział dla sie bie. Do pie ro pod czas kon tro li bi le tu kon duk tor uświa do - mił mnie, że ja dę w od wrot ną stro nę Te - An na Kar na i Ma ciej Or łoś pro wa dzą pro gram Nie ma jak Pol ska raz ta hi sto ria wy da je się za baw na, ale wte - dy wca le nie by ło mi do śmie chu. Co by Pan wy brał: pod róż Orient Expres sem czy su per szyb kim, ul tra no - wo cze snym po cią giem? Wy brał bym jed no i dru gie. Od daw na my ślę o Orient Expres sie i dłu giej pod ró ży nim, jed ną z tras. Ale też lu bię za sma ko wać szyb ko ści. Mo je naj lep sze osią gnię cie to Eu - ro ci ty na tra sie Pa ryż Lon dyn Pa ryż, przez tu nel pod ka na łem La Man che. Tro - chę się jed nak roz cza ro wa łem: tłum lu dzi i ciem no za oknem przez więk szość tra sy (no, bo je dzie się pod mo rzem). W re zul ta - cie nie wiem, jak szyb ko je chał ten po ciąg, a w ka żdym ra zie nie czu łem tej pręd ko ści. Ja kie są Pa na naj bli ższe pla ny zwią za ne zpod ró ża mi? Te raz, bar dzo du żo pod ró żu ję przy oka - zji na gry wa nia od cin ków Nie ma jak Pol - ska. To cy klicz ny pro gram, re ali zo wa ny we współ pra cy z Pol ską Or ga ni za cją Tu ry stycz - ną, w któ rym po ka zu je my war te od wie dze - nia miej sca w na szym kra ju. Bar dzo ser decz - nie za pra szam do wspól nych pod ró ży na ma łym ekra nie, któ re mam na dzie ję za - chę cą wi dzów do spa ko wa nia ple ca ka i praw dzi wej wy pra wy, np. po cią giem, w Pol skę. Pro gram Nie ma jak Pol ska jest emi to wa ny w TVP 1 w ka żdą nie dzie lę o PKP In ter ci ty jest part ne rem pro gra mu. (fot. Fa bri ca Red Pa pri ca) 10 ICNews nr 8 wrzesień 2012

11 Kulturalnie Wie deń ska Noc Mu ze ów z In ter ci ty Muzeum Historii Sztuki foto Maria Kaczmarczyk Świet ną oka zją, aby wy brać się po cią giem do Au strii jest wie deń ska Noc Mu ze ów, któ ra przy pa da w no cy, z 6 na 7 paź dzier ni ka. Ce ny pro mo cyj nych bi le tów na po łą cze nia PKP In ter ci ty za czy na ją się od 29 eu ro. Po łą cze nia PKP In ter ci ty po mię dzy Pol ską a Au strią Po cią gi Eu ro Ci ty (kur su ją przez Ka to wi ce) EC Po lo nia od jazd z War sza wy Cen tral - nej o 6.25; przy jazd do Wied - nia o EC So bie ski od jazd z War sza wy Cen tral nej o 12.25; w Wied niu o Noc ne po cią gi po spiesz ne Cho pin kur su je przez Ka to wi ce od jazd zwar sza wy Cen tral nej o 21.10; przy jazd do Wied nia o Si le sia kur su je przez Oświę cim, Cze cho wi ce -Dzie dzi ce od jazd z Kra ko wa Głów ne go o 22.06; przy jazd do Wied nia o Mniej euro za EuroCity Wpo cią gu Eu ro Ci ty (EC) Po lo nia kur su ją - cym mię dzy War sza wą i Vil lach (przez Ka to wi - ce i Wie deń) oraz w EC So bie ski łą czą cym sto - li ce Pol ski i Au strii obo wią zu je ofer ta Spar Day. Dzię ki niej do Wied nia mo żna po je chać już za 29 eu ro. To ce nawnaj tań szej pu li bi le tów na miej sca sie dzą ce w wa go nie kla sy 2. Po jej wy czer pa niu, sprze da wa ne są pro mo cyj ne bi - le ty po 39 eu ro. Gdy lubisz nocne podróże... a przed No cą Mu ze ów chcesz mieć jesz - cze ca ły dzień na zwie dza nie mia sta, sko rzy staj z pro mo cji Spar Ni ght w po cią gach Cho pin (War sza wa -Wie deń) i Si le sia (Kra ków -Wie - deń). Masz szan sę ku pić bi le ty już od 29 eu - ro w wa go nach z miej sca mi do sie dze nia (tyl ko Cho pin), od 39 eu ro wku szet kach i od 59 eu - ro w wa go nach sy pial nych. Jedź z przyjaciółmi! Je śli nie zdą żysz ku pić bi le tów z pro mo cyj - nych pul, zbierz gru pę skła da ją cą się z mak sy - mal nie pię ciu osób i ra zem sko rzy staj cie z ofer - ty Au stria Spe cjal. Je den z pod ró żnych ku pu je bi let po zry czał to wa nej ce nie, a ka żdy z po zo - sta łych pła ci tyl ko po ło wę tej ce ny. Dzie ci do lat 12 pod opie ką oso by do ro słej pod ró żu ją za dar mo (przy okre śla niu licz by pod ró żnych dwo je dzie ci li czy się jak jed ne go do ro słe go, dla te go gru pa z dzieć mi mo że być licz niej sza). Ofer ta obo wią zu je we wszyst kich ka te go riach po cią gów, w wa go nach kla sy 1. i 2., tyl ko przy prze jeź dzie tam i z po wro tem, a za ku - pio ny bi let jest wa żny przez ca ły mie siąc. Co za noc! Na tych, któ rzy wy bio rą się na noc ne po dzi - wia nie mu ze al nych skar bów sto li cy Au strii, cze ka mnó stwo atrak cji. Swo je po dwo je do go dzi ny 1.00 otwo rzy po nad 650 mu ze ów oraz in nych in sty tu cji zwią za nych z kul tu rą i sztu - ką. Wśród nich m.in. Mu zeum Hi sto rii Sztu ki, Mu zeum Hi sto rii Na tu ral nej, Bel we der i obiek - ty po ło żo ne w Dziel ni cy Mu ze al nej. Do zwie dza nia bę dzie upraw niał je den bilet (koszt 13 eu ro). Wię cej szcze gó łów na ofi - cjal nej stro nie wie deń skiej No cy Mu ze ów ( Wię cej o ofer tach spe cjal nych PKP In ter - ci ty w ko mu ni ka cji mię dzy na ro do wej znaj dziesz na na szej stro nie in ter ne to wej w za kład ce Nie zbęd nik Pod ró żne go ( Pro mo cje i ofer ty spe cjal ne ). ICNews nr 8 wrzesień

12 Kulturalnie Ko le jo wy mo tyw No cy Mu ze ów Po dwo je pod czas wie deń skiej No cy Mu ze ów otwo rzy ta kże Mu zeum Ko lei w Stras shof. War to się wy brać do mia sta od da lo ne go 20 ki lo me trów od sto li cy Au strii. a 8,5-hek ta ro wym te re nie Mu zeum Ko lei, Nznaj dzie my atrak cji bez li ku, za rów no dla do ro słych mi ło śni ków ko lej nic twa, jak i dla dzie ci. Przede wszyst kim, nie jest to tyl ko wy - sta wa do oglą da nia w mu zeum mo żna wspi - nać się na lo ko mo ty wy, zaj rzeć do środ ka co po nie któ rych hi sto rycz nych wa go nów oraz po - pro wa dzić sa me mu po ciąg, co praw da tyl ko w mi nia tu rze. Mo żna ta kże wy brać się na nie - za po mnia ną prze ja żdżkę ko le ją pa ro wą po te - re nie mu zeum (nie ste ty od by wa się tyl ko dwa ra zy w mie sią cu, po nie waż lo ko mo ty wa na pę - dza na wę glem i wo dą po trze bu je na wet dzie - się ciu go dzin, aby osią gnąć od po wied nią tem - pe ra tu rę i ru szyć z miej sca). W ka żdą nie dzie lę mo że my na to miast prze je chać się in ną lo ko - mo ty wą. Mu zeum pro wa dzo ne jest przez Au striac ki Klub Tram wa jów i Ko lei (1. Öster re ichi scher Straßen bahn und Eisen bahn Klub), li czą cy ok. 500 człon ków -wo lon ta riu szy. Więk szość lo ko mo tyw uru cha mia na jest co naj mniej raz na rok, bo jak mó wi nie miec kie po wie dze nie wer ra stet, der ro stet kto stoi w miej scu, ten rdze wie je. Wśród eks po na tów znaj dzie my lo - ko mo ty wy z cza sów Mo nar chii Au stro -Wę gier - skiej (naj star sza z 1856 ro ku), III Rze szy, któ re po dą ża ły za fron ta mi, wo żąc żoł nie rzy na woj nę oraz mo de le z pierw szej po ło wy 20. wie - ku. Wszyst kie lo ko mo ty wy wraz z opi sa mi mo - żna zo ba czyć na stro nie in ter ne to wej Mu zeum Ko lei wza kład ce Fah rzeu ge. Mu zeum Ko lei otwie ra swo je po dwo je co ro ku 1 kwiet nia i dzia ła do 26 pa ździer ni ka. Szcze gól nie war to wy brać się tam w nie dzie le lub świę ta, bo wte dy pra cu je peł ną pa rą. Na prze ja żdżkę hi sto rycz ną lo ko mo ty wą pa ro - wą za pra sza już w naj bli ższą nie dzie lę 23 wrze - śnia po mię dzy a Te go dnia bę - dzie mia ła ta kże miej sce pa ra da pa ro wo zów, a swój wy stęp za po wie dzia ły gwiaz dy z Czech, Sło wa cji i Wę gier. Mu zeum bie rze już po raz czwar ty udział w No cy Mu ze ów. Od do 2.00 w no cy cze ka wie le atrak cji Na miej sce naj - szyb ciej mo żna do je chać po cią giem ze sta cji Wien Me idling. Co pół go dzin ny od cho dzą po - cią gi S1 w kie run ku Gänsern dorf na le ży wy - siąść na przed ostat niej sta cji Sil ber wald i od być ok. 7-mi nu to wy spa cer. Na zdję ciach pięk nie oświe tlo ne lo ko mo ty - wy pa ro we pod czas po przed niej edy cji No cy Mu ze ów. tekst: marka Zdjęcia archiwalne Eisenbahnmuseum Strasshof - 1. ÖSEK 12 ICNews nr 8 wrzesień 2012

13 Kulturalnie Spek takl pod pa ra so lem In ter ci ty Miesz kań cy War sza wy oraz ci, któ rych ko le jo we szla ki za wio dą do sto li cy mo gą wy - brać się do Te atru Mu zycz ne go Ro ma. Tam, 29 wrze śnia swo ją pre mie rę bę dzie miał mu si cal Desz czo wa Pio sen ka, któ re go PKP In ter ci ty jest part ne rem. pek takl w Ro mie to sce nicz na wer sja jed ne go z naj - Spo pu lar niej szych fil mów mu zycz nych. Na krę co ną w 1952 ro ku ko me dię do kla sy ki ki na wpro wa dził nie za - po mnia ny Ge ne Kel ly oraz wiel kie prze bo je nie tyl ko ty tu ło wy Sin gin In The Ra in, lecz ta kże Be au ti ful Girl czy You Are My Luc ky Star. Ak cja opo wie ści roz gry wa się w śro do wi sku fil mo wym Hol ly wo od pod ko niec lat 20. czy li w kry tycz nym dla bra - nży okre sie prze cho dze nia z fil mu nie me go na dźwię ko - wy. Głów ny bo ha ter, Don Loc kwo od, to po pu lar ny gwiaz dor, ulu bie niec pań. Mło dy, przy stoj ny, ener gicz ny i bo ga ty hol ly wo odz ki amant. Je go ekra no wą part ner ką jest pięk na i sek sow na gwiaz da Li na La mont, przed któ - rej za bor czo ścią de li kat nie się bro ni. Uczu ciem ob da rza na to miast skrom ną, aspi ru ją cą ak tor kę, Ka thy Sel den, któ ra ma rzy o ka rie rze na sce nach te atral nych. Przy ja cie - lem głów ne go bo ha te ra jest Co smo Brown, mu zy kal ny iwe so ły za ufa ny kum pel i współ pra cow nik Do na. Lo sy tej czwór ki śle dzi my na pla nie fil mo wym. Wy da rze niom to wa rzy szy ry wa li za cja po mię dzy pa nia mi oraz ro mans gwiaz do ra i de biu tant ki. Pu blicz ność już od po nad pół wie ku ko cha w Desz czo wej pio sen ce ko mizm sy tu - acyj ny pe ry pe tie bo ha te rów na pla nie fil mo wym i po za nim. No i oczy wi ście... sa mą Desz czo wą pio sen kę wy - ko ny wa ną w stru mie niach desz czu. Re ży se rem mu si ca lu jest dy rek tor te atru Woj ciech Kęp czyń ski, tłu ma czem Da niel Wy szo grodz ki. Kie row nic - two mu zycz ne ob jął Krzysz tof Her dzin, sce no gra fię przy - go to wał Bo ris Ku dlič ka, a ko stiu my Do ro ta Ko ło dyń ska. Ak to rzy tań czą w stru mie niach praw dzi we go, je sien - ne go desz czu, a wi dzo wie przed za ku pem bi le tu są prze - strze ga ni że mo gą zmok nąć. Pre mie ra 29 wrze śnia. Foto Teatr Roma ICNews nr 8 wrzesień

14 Kulturalnie Wystawa w Skierniewicach Parowozownia PSMK Skierniewice, ul. Łowicka 1 Za pra sza my na wy sta wę, któ ra zo sta nie otwar ta 6 paź dzier ni ka br. o godz w Pa ro wo zow ni Skier nie - wic kiej. Za pre zen to wa ne bę dą na niej zdję cia (czar no bia łe i ko lo ro we), ob ra zy olej ne i akwa re le Zbi gnie wa Suł kow skie go, któ re po wsta ły w cią gu 40 lat je go pra cy twór czej. 14 ICNews nr 8 wrzesień 2012

15 Po szynach In ter ci ty w 60 se kund In ter ci ty ma wie le do za ofe ro wa nia swo im pa sa że rom. Jak po ka zać to w cią gu 60 se kund? Nie ba wem się prze ko na cie. dpo cząt ku lip ca do po ło wy wrze - Ośnia trwa ły pra ce nad fil mem wi ze - run ko wym, któ ry po ka że za le ty pod ró ży po cią ga mi na szej spół ki oraz ofe ro wa ne udo god nie nia, jak za kup bi le tów przez In ter net czy w bi le to ma cie. Ostat ni film wi ze run ko wy po wstał oko ło 2007 ro ku i tym sa mym jest już w ja kimś stop niu zdez ak tu ali zo wa ny wy ja śnia Ewa Dziur - la z Biu ra Ko mu ni ka cji i Pro mo cji, któ ra czu wa ła nad pra wi dło wym prze bie giem prac. Po rów nu jąc go z no wym na si ak - tu al ni i po ten cjal ni klien ci zo ba czą, jak przez ostat nie pięć lat spół ka ewo lu owa - ła, ca ły czas pra cu jąc nad pod nie sie niem stan dar du ob słu gi klien ta do da je. W fil mie przed sta wio no trzy hi storie trzech ró żnych do ce lo wych grup klien tów biz nes me nów, ro dzin z dzieć mi oraz mło dzie ży i stu den tów. Ka żda z tych hi sto rii zo bra zu je istot ne dla nich za le ty pod ró ży z In ter ci ty. W ro le pa sa że rów i ob słu gi po cią gu wcie li li się za wo do wi ak to rzy z wy jąt kiem kon duk tor ki, któ rą iwfil mie i w rze czy - wi sto ści jest pra cow ni ca PKP Intercity Mag da le na Pa lu chow ska. Zdję cia do fil mu by ły krę co ne m.in. na dwor cach Wschod nim i Cen tral nym wwar sza wie, a ta kże na tra sie po cią gu Jan tar re la cji War sza wa Gdy nia, za - rów no w no wym wa go nie z prze dzia ła - mi biz ne so wy mi, jak i w wa go nie bez - prze dzia ło wym. Eki pa fil mo wa wy bra ła się ta kże do Za ko pa ne go. Oprócz 60- se kun do wej wer sji fil mu, po wsta ną 30- i 15-se kun do we skró ty, któ re bę dą wy - świe tla ne m.in. na mo ni to rach przy ka - sach i w Cen trach Ob słu gi Klien ta, pod - czas im prez i tar gów bra nżo wych oraz w In ter ne cie. (eg) Magdalena Paluchowska ICNews nr 8 wrzesień

16 Fotogaleria TLK Karkonosze, Szklarska Poręba Górna Fot. Piotr Mi cha łek Konkurs Ja kie są Wa sze ko le jo we tra - sy ma rzeń? Do kąd w kra - ju i za gra ni cą chcie li by - ście po je chać po cią giem? A mo że od by li ście już ta ką nie za po mnia ną pod róż? Opisz cie swo je ma rze nia i wra że nia (naj le piej zi lu - stro wa ne fo to gra fia mi). Naj cie kaw sze na gro dzi my wy pa sio ny mi ze sta wa mi fir mo wych upo min ków i opi sze my w IC News. Zagadka... Na pu styn nym od cin ku o dłu go ści 479 km tor ko le jo wy nie ma żad ne go za krę tu ani zmia ny w różni cy po zio mu. Oja kiej ko lei mo wa ija kie dwa mia sta łą czy? Zdjęcia do fotogalerii, odpowiedzi na konkursy i zagadkę przesyłajcie na adres ICNews Internetowy Biuletyn Informacyjny PKP In ter ci ty Wy daw ca: PKP In ter ci ty S.A. Cen tra la Spół ki, Biu ro Ko mu ni ka cji i Pro mo cji, ul. Że la zna 59a, War sza wa, tel Przygotował zespół Wydziału Komunikacji Społecznej PKP Intercity pod kierunkiem A. Skwarek. Kontakt: Projekt: Vega design. 16 ICNews nr 8 wrzesień 2012

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna nr 2/15luty Miasto / inwestycje 1-9, 16 Będzie kanalizacja sanitarna! Największa inwestycja komunalna w Grodźcu 2 Teatr 3 Szczegóły dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos PIŁA Nr 20 (70), r. ISSN 2299-8497 Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny dwutygodnik Tra gicz ny wy pa dek w centrum Piły. No cą kie row ca oso bów ki prze je

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października

Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA. II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października ANTWERPIA PO POLSKU MIESIĘCZNIK ANTWERPSKIEJ POLONII Numer 9 (29)/2013, wrzesień 2013. GAZETA BEZPŁATNA II POLONIJNY FESTIWAL PIOSENKI I TAŃCA Antwerpia, 5-6 października W NUMERZE m.in.: n Piotr Wojtczak

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pra cy 170 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

Walentynki Fe rie bez nu dy

Walentynki Fe rie bez nu dy Walentynki Fe rie bez nu dy Feriezmierzająkukońcowi.Alena razieżadnychpracdomowychczysprawdzianów.tylkozabawa Feriebeznudy W tym ro ku MDK przy go to wał atrak cyj ny pro gram. Dzie ci zo ba czy ły, jak

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kuczok. Krystyny znowu w Katowicach! 13 marca ŚwiĘto wszystkich krystyn. Rekordowo bezpieczni. Nie potrafię napisać o Śląsku

Wojciech Kuczok. Krystyny znowu w Katowicach! 13 marca ŚwiĘto wszystkich krystyn. Rekordowo bezpieczni. Nie potrafię napisać o Śląsku mickiewicza KWARTALNIK 1/2011 www.biurocentrum.com.pl Krystyny znowu w Katowicach! 13 marca ŚwiĘto wszystkich krystyn Wojciech Kuczok Nie potrafię napisać o Śląsku ZaprasZamy na wystawę fotografii architektury

Bardziej szczegółowo

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa.

Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Debiuty na GPW zapowiadały na przyszły rok m.in. spółki grupy PKP i Jastrzębska Spółka Węglowa. Po 11 debiutach giełdowych w mijającym roku przyszły rok na warszawskiej giełdzie zapowiada się równie dobrze,

Bardziej szczegółowo