Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -"

Transkrypt

1 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej po li ty ki za gra nicz nej cha rak te ry zu je sto sun ki Pol ski z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - pejskiej wymienia zadania am ba sa d i kon - su la tów 1 zna po ję cia: zim na woj na, układ war szaw ski zna ge ne zę NA TO wy mie nia pań stwa na le żą ce do NA TO wy mie nia ce le i za da nia NA TO wy mie nia głów ne or ga ny NA TO opi su je dro gę Pol ski do NA TO wy mie nia ko rzy ści wy ni ka ją ce z człon ko stwa Pol ski w NA TO oce nia udział pol skich żoł nie rzy w ope ra cjach woj sko wych NA TO 1 zna hi sto rię po wsta nia Unii Eu ro - pej skiej wy mie nia oj ców wy mie nia ce le dzia łal no ści Unii Euro pej skiej wy mie nia trzy głów ne ob sza ry współ pra cy w wy mie nia naj waż niej sze or ga ny wy mie nia sta rych i no wych człon ków oma wia eta py przy stę po wa nia Pol - ski do 1 wy ja śnia po ję cie jed no li ty ry nek eu ro pej ski wy mie nia czte ry głów ne za sa dy jed no li te go ryn ku eu ro pej skie go wy ja śnia po ję cie mo bil ność za wo - do wa wy mie nia fun du sze wspie ra ją ce dzia łal ność go spo dar czą Unii Eu ro - pej skiej wy mie nia pro gra my edu ka cyj ne uza sad nia szcze gól ny cha rak ter sto sun ków z USA uza sad nia ko niecz ność po pie ra nia roz wo ju de mo kra cji u wschod nich są sia dów Pol ski cha rak te ry zu je pol ską po li ty kę euro pej ską oce nia ak cje mi li tar ne NA TO w Euro pie i na świe cie oce nia po li ty kę rzą du pol skie go wo bec NA TO wy mie nia wy ma ga nia sta wia ne pań stwom in te gru ją cym się z Unią Eu ro pej ską wy ja śnia, jak w są re ali zo wa ne za sa dy so li dar no ści i po moc ni czo ści oma wia za da nia naj waż niej szych or ga nów se lek cjo nu je in for ma cje z róż nych źró deł na te mat ana li zu je za le ty i wa dy człon ko stwa Pol ski w oma wia czte ry głów ne za sa dy jed - no li te go ryn ku eu ro pej skie go cha rak te ry zu je fun du sze wspie ra - ją ce dzia łal ność go spo dar czą Unii Eu ro pej skiej ana li zu je pro gra my edu ka cyj ne Unii w kon tek ście wła snej ak tyw - ności oce nia wiel kość do fi nan so wa nia Unii dla Pol ski w aspek cie jej roz - wo ju go spo dar cze go

2 2 Unia Eu ro pej ska a nasz re gion ONZ zjed no czo - ny świat, zjed no - czo ne na ro dy Woj ny i ter ro - ryzm Świat bo ga ty i bied ny oma wia trzy ob sza ry funk cjo no wa - nia wyjaśnia zna cze nie pierw sze go fi la - ru dla roz wo ju go spo dar ki pol skiej 1 wyjaśnia, na czym po le ga po li ty ka re gio nal na wy ja śnia po ję cie eu ro re gion wy mie nia ce le utwo rze nia eu ro - regio nów w Eu ro pie wy mie nia eu ro re gio ny, do któ rych na le żą pol skie mia sta i gmi ny wy mie nia ini cja ty wy lo kal ne fi nan - so wa ne ze środ ków unij nych 1 zna ge ne zę po wsta nia ONZ wy mie nia ce le ONZ wy mie nia głów ne or ga ny ONZ wy mie nia or ga ni za cje wy spe cja li - zo wa ne ONZ wy ja śnia za sad ni cze róż ni ce mię - dzy ONZ a Unią Eu ro pej ską 1 wy mie nia naj waż niej sze współ cze - sne kon flik ty mię dzy na ro do we wy ja śnia po ję cia: ter ro ryzm, uchodź ca, emi grant po da je przy czy ny emi gra cji wy mie nia skut ki ter ro ry zmu we współ cze snym świe cie 1 zna po ję cia: ko lo nia lizm, slum sy wy mie nia przy czy ny ubó stwa państw roz wi ja ją cych się wy mie nia for my po mo cy kra jom bied nym po ka zu je na ma pie naj bied niej sze ob sza ry na świe cie ana li zu je tekst źró dło wy Glo ba li za cja 1 wy ja śnia po ję cia: glo bal na wio - ska, glo ba li za cja, an ty glo ba - lizm wy mie nia po zy tyw ne i ne ga tyw ne skut ki glo ba li za cji wy mie nia przy kła dy glo ba li za cji w dzie dzi nie go spo dar czej, po li - tycz nej i kul tu ral nej oce nia ro lę środ ków ma so we go prze ka zu w pro ce sie glo ba li za cji analizuje do bre i złe stro ny emi gra - cji za rob ko wej Po la ków wy ja śnia za sa dy dzie le nia pie nię dzy unij nych dla re gio nów oma wia ce le po li ty ki re gio nal nej oce nia za gro że nia eu ro re gio nów dla jed no ści pań stwa oce nia wy ko rzy sta nie środ ków unij nych w śro do wi sku lo kal nym wy mie nia ope ra cje po ko jo we ONZ oma wia za da nia naj waż niej szych or ga nów ONZ oma wia ro lę ONZ we współ cze - snym świe cie oma wia udział Po la ków w mi sjach ONZ oce nia sku tecz ność ONZ w re ali za - cji za ło żo nych ce lów wy mie nia przy czy ny kon flik tów mię dzy na ro do wych cha rak te ry zu je naj waż niej sze współ cze sne kon flik ty mię dzy na - rodo we wy ja śnia skut ki emi gra cji dla po - szcze gól nych państw po da je przy czy ny ter ro ry zmu świa - to we go oce nia spo so by wal ki z ter ro ry - zmem wy mie nia kon kret ne przy kła dy dzia łań na rzecz wal ki z bie dą w kra jach roz wi ja ją cych się cha rak te ry zu je go spo dar kę państw roz wi ja ją cych się oce nia for my po mo cy dla kra jów roz wi ja ją cych się pro po nu je for my po mo cy kra jom bied nym zna pro gram an ty glo ba li stów wy mie nia zna ne ak cje an ty glo ba - listów rozpoznaje wpływ glo ba li za cji na wła sne ży cie oce nia pro ces glo ba li za cji w kon - tek ście szans i za gro żeń dla świa ta

3 3 Zie mia pla ne ta lu dzi 1 wy ja śnia po ję cia: efekt cie plar nia - ny, dziu ra ozo no wa, kwa śne desz cze wy mie nia głów ne za gro że nia eko - lo gicz ne na świe cie wy mie nia skut ki nisz cze nia przy - rody po da je przy kła dy nisz cze nia śro do - wi ska przy rod ni cze go w naj bliż szej oko li cy przed sta wia kon kret ne przy kła dy nisz cze nia śro do wi ska na tu ral ne go na świe cie pro po nu je roz wią za nia na rzecz ochro ny śro do wi ska ukła da ko deks eko lo gicz ny Funkcjonowanie gospodarki rynkowej Po trze by czło wie - ka i spo so by ich za spo ka ja nia Go spo dar ka ryn - ko wa Jak funk cjo nu je go spo dar stwo do mo we? Skąd się bio rą ce - ny? 1 zna po trze by czło wie ka i ich hie rar - chię de fi niu je po ję cia eko no mia, czyn ni ki pro duk cji, pra ca, ka - pi tał, zie mia wy ja śnia po ję cia: nie ogra ni czo - ność po trzeb ludz kich, rzad kość dóbr kla sy fi ku je po trze by czło wie ka 1 de fi niu je po ję cie go spo dar ka wy mie nia sek to ry go spo dar ki wy mie nia pod sta wo we ce chy go - spo dar ki wy mie nia ce chy go spo dar ki cen - tral nie pla no wa nej wy mie nia ro dza je wła sno ści wy mie nia spo so by go spo da ro wa nia ana li zu je tekst źró dło wy 1 wie, czym jest go spo dar stwo do - mo we wyjaśnia po ję cia: pod miot go spo - dar czy, bu dżet, rów no wa ga bu dże to wa, nad wyż ka bu dże to - wa, de fi cyt bu dże to wy, lo ka ta ban ko wa oma wia dia gra my Struk tu ra go - spo darstw do mo wych we dług głów ne go źró dła utrzy ma nia i Struk tu ra wy dat ków go spo darstw do mo wych (pod ręcz nik) wymienia pod sta wo we pra wa kon - su men tów 1 zna po ję cia: ce na, ce na rów no - wa gi, rów no wa ga ryn - ko wa, mo no pol cha rak te ry zu je pra wo po py tu i po - da ży wyjaśnia po ję cia: po pyt efek tyw - ny i po pyt po ten cjal ny wy mie nia czyn ni ki wy twór cze po - trzeb ne do pro duk cji wy bra ne go do bra wy ja śnia zwią zek mię dzy po trze bą a po stę pem wy ja śnia, jak do stęp ność dóbr wpły wa na dzia łal ność czło wie ka wska zu je róż ni ce mię dzy go spo - dar ką cen tral nie pla no wa ną a ryn - ko wą wy mie nia wa dy i za le ty go spo dar ki uza sad nia wyż szość go spo dar ki wy ja śnia za sa dy opro cen to wa nia lo ka ty i kre dy tu wy mie nia in sty tu cje chro nią ce pra - wa kon su men tów po da je przy kła dy nie uczci wych dzia łań wo bec kon su men tów spo rzą dza pro cen to wy dia gram ob ra zu ją cy, na co prze zna cza swo - je kie szon ko we wy mie nia czyn ni ki kształ tu ją ce po - pyt i po daż wy ja śnia me cha nizm rów no wa gi po da je przy kła dy mo no po li na ryn - ku kra jo wym wy ja śnia skut ki funk cjo no wa nia mo no po li dla kon su men tów

4 4 For my i funk cje pie nią dza In fla cja w go spo dar ce Ro la ban ków w go spo dar ce Jak mą drze in we - sto wać w ak cje i ob li ga cje? Go spo dar ka na ro - do wa 1 wy mie nia ro dza je pie nią dza zna hi sto rię pie nią dza wy ja śnia po ję cia: bar ter, pie - niądz 1 wy mie nia czyn ni ki wpły wa ją ce na in fla cję zna ro lę Wła dy sła wa Grab skie go i Lesz ka Bal ce ro wi cza w wal ce z in - fla cją wy mie nia spo so by prze ciw dzia ła nia in fla cji wy mie nia skut ki in fla cji ro zu mie po ję cia: in fla cja, hi per - in fla cja 1 wy mie nia ro dza je ban ków zna za da nia i funk cje ban ków zna po ję cia: kre dy to bior ca, po - rę cze nie, de po zyt, prze lew, kar ta płat ni cza, lo ka ta ban ko - wa, ra chu nek ban ko wy 1 zna po ję cia i ter mi ny: pa pie ry war - to ścio we, ob li ga cje, lo ka ta, ak - cje, dy wi den da, gieł da, kurs ak cji, fun dusz in we sty cyj ny, fun dusz eme ry tal ny, ma kler ro zu mie po ję cia: ry nek pier wot ny, ry nek wtór ny, hos sa, bes sa po da je róż ni cę mię dzy ak cja mi a ob li ga cja mi prze wi du je kon se kwen cje in we sto - wa nia na gieł dzie 1 wy mie nia naj waż niej sze róż ni ce i po do bień stwa mię dzy go spo dar - ką na ro do wą a go spo dar stwem do mo wym wy mie nia mier ni ki ak tyw no ści w go spo dar ce na ro do wej wy ja śnia po ję cia: PKB, PNB, PKB per ca pi ta, do chód na ro do - wy, aku mu la cja uza sad nia ko niecz ność aku mu la cji do cho du na ro do we go cha rak te ry zu je ro dza je pie nią dza cha rak te ry zu je funk cje pie nią dza po da je przy kła dy funk cji pie nią dza wy mie nia spo so by za bez pie cza ją ce oszczęd no ści wy ja śnia me cha nizm po wsta wa nia in fla cji do wo dzi związ ku wy so ko ści in fla cji z po zio mem ży cia oby wa te li wy szu ku je i se lek cjo nu je in for ma cje po rów nu je in fla cję w Pol sce w ostat nim dzie się cio le ciu z do - wol nie wy bra nym pań stwem tzw. Sta rej Eu ro py wy mie nia pod sta wo we ope ra cje ban ko we wy ja śnia ro lę NBP w sys te mie ban - ko wym cha rak te ry zu je za da nia ban ków po rów nu je sys tem ban ko wy w Pol - sce i wy bra nym kra ju Unii Eu ro pej - skiej uza sad nia wy bór ban ku, w któ rym wziął by kre dyt, i ban ku, w któ rym zło żył by de po zyt pie nięż ny zna po ję cia in deks gieł do wy, fun dusz in we sty cyj ny wy mie nia naj waż niej sze in dek sy gieł do we cha rak te ry zu je pra cę ma kle ra wy ja śnia, jak dzia ła ją fun du sze in - we sty cyj ne i eme ry tal ne prze wi du je no to wa nia na gieł dzie in ter pre tu je za in te re so wa nia Po la - ków ob li ga cja mi i ak cja mi ob li cza PKB, PNB, PKB per ca pi ta, do chód na ro do wy wy szu ku je w in ter ne cie war to ści wskaź ni ków wzro stu go spo dar - czego po rów nu je PKB per ca pi ta Pol ski i pię ciu naj bo gat szych państw Unii Eu ro pej skiej

5 5 Po dat ki w go spo - dar ce 1 wy mie nia ro dza je po dat ków zna ska lę po dat ko wą wie, kto usta la wy so kość po dat ków wy mie nia płat ni ków CIT wy mie nia to wa ry i usłu gi ob ło żo ne po dat kiem ak cy zo wym ob li cza po da tek PIT bie rze udział w dys ku sji Bu dżet pań stwa 1 zna pod sta wo we za sa dy kon struk - cji bu dże tu wy mie nia czyn ni ki wpły wa ją ce na kształt bu dże tu wy mie nia źró dła do cho dów bu dże tu wy mie nia kie run ki wy dat ków bu dże tu wy ja śnia po ję cie dług pu blicz ny Go spo dar ka pol - ska po 1989 ro ku 1 wy ja śnia po ję cia: go spo dar ka na - ka zo wo -roz dziel cza, pry wa ty za - cja, re gla men ta cja, trans for - ma cja, pa ry tet si ły na byw czej cha rak te ry zu je go spo dar kę pol ską po 1989 ro ku wy mie nia głów ne za ło że nia pla nu Bal ce ro wi cza oce nia plan Bal ce ro wi cza w kon - tek ście skut ków spo łecz nych wy mie nia za da nia Ko mi sji Trój - stron nej cha rak te ry zu je ro dza je po dat ków w Pol sce uza sad nia wpro wa dze nie po dat ku ak cy zo we go uza sad nia ni ski CIT w Pol sce ob li cza po dat ki wg ska li po dat ko wej po rów nu je wy so kość po dat ku PIT w Pol sce i w pię ciu naj bo gat szych pań stwach oce nia sys tem po dat ko wy w Pol sce oma wia za sa dy two rze nia bu dże tu wy ja śnia wpływ czyn ni ka po li tycz - ne go na kształt bu dże tu wy mie nia ne ga tyw ne skut ki dłu gu po li tycz ne go uza sad nia ko niecz ność prze kształ - ceń go spo dar czych w Pol sce oce nia plan Bal ce ro wi cza w kon - tek ście skut ków go spo dar czych cha rak te ry zu je sy tu ację go spo dar - czą Pol ski na tle in nych państw oce nia za moż ność Po la ków w po - rów na niu miesz kań ca mi in nych państw Człowiek w gospodarce rynkowej Pra ca w ży ciu czło wie ka 1 wy mie nia róż ne ro dza je pra cy wy mie nia czyn ni ki wpły wa ją ce na wy daj ność pra cy wy mie nia ko rzy ści eko no micz ne, psy cho lo gicz ne i spo łecz ne pły ną - ce z pra cy uza sad nia ne ga tyw ne skut ki pra co - ho li zmu wy ja śnia po ję cia: ho mo fa ber, ergo no mia Ry nek pra cy 1 de fi niu je po ję cia: ry nek pra cy, nie rów no wa ga na ryn ku pra cy wy mie nia me cha ni zmy rzą dzą ce ryn kiem pra cy wy mie nia przy czy ny nie rów no wa gi ryn ku pra cy cha rak te ry zu je umie jęt no ści nie - zbęd ne na ak tu al nym ryn ku pra cy wy szu ku je in for ma cje o lo kal nym, pol skim, eu ro pej skim ryn ku pra cy ana li zu je ze bra ne in for ma cje w kon tek ście wła snej oso by uza sad nia ko niecz ność cią głe go po sze rza nia i do sko na le nia umie - jęt no ści oraz zdo by wa nia wie dzy w zmie nia ją cym się ryn ku pra cy wy ja śnia stwier dze nie: Pra ca jest to wa rem wy ja śnia zwią zek mię dzy po da żą pra cy a ce ną pra cy wy ja śnia po ję cia: ukry ty ry nek pra cy i jaw ny ry nek pra cy uza sad nia na przy kła dach przy czy - ny nie rów no wa gi ryn ku pra cy wy szu ku je ofer ty ryn ku pra cy do - ty czą ce wy bra ne go przez sie bie za wo du

6 6 Dla cze go nie wszy scy ma ją pra cę? Być przed się - biorcą Pra co daw ca i pra - co bior ca pra wa i obo wiąz ki Re kla ma i mar ke - ting 1 wy mie nia ro dza je bez ro bo cia wy ja śnia przy czy ny bez ro bo cia wy mie nia spo so by zwal cza nia bez - ro bo cia wie, gdzie szu kać ofert pra cy oce nia for my po mo cy ofe ro wa ne przez pań stwo ob li cza sto pę bez ro bo cia 1 wy ja śnia po ję cia: dzia łal ność go - spo dar cza, przed się bior stwo, przed się bior czość, za rzą dza nie, biz ne splan, pro mo cja, zysk, spół ka, wy nik fi nan so wy, do- chód brut to wy mie nia ro dza je spół ek wy mie nia eta py i pro ce du ry praw - ne, któ re trze ba przejść pod czas za kła da nia wła snej dzia łal no ści go - spo dar czej cha rak te ry zu je czło wie ka przed się - bior cze go cha rak te ry zu je ucznia przed się - bior cze go do ko nu je sa mo oce ny wy mie nia plu sy i mi nu sy pro wa - dze nia wła snej fir my wy mie nia źró dła in for ma cji na te - mat za kła da nia dzia łal no ści go spo - dar czej 1 wy mie nia pra wa i obo wiąz ki pra - cow ni ka i pra co daw cy wie, czym jest ko deks pra cy i pra - wo pra cy wy mie nia ro dza je umów o pra cę wy mie nia spo so by roz wią za nia umo wy o pra cę oma wia sys tem ubez pie czeń spo - łecz nych w Pol sce ro zu mie za sa dy za trud nia nia mło - do cia nych cha rak te ry zu je do bre go sze fa i do - bre go pra cow ni ka 1 wy ja śnia zna cze nie po jęć: re kla - ma, mar ke ting, spon so ring, per swa zja, ma ni pu la cja, re kla - ma spo łecz na wy mie nia ko rzy ści i za gro że nia pły - ną ce z re kla my wy mie nia za da nia re kla my wy mie nia ro dza je re kla my po da je przy kła dy re kla my oma wia ele men ty dzia łań mar ke - tin go wych cha rak te ry zu je ro dza je bez ro bo cia oce nia ro lę pań stwa w zwal cza niu bez ro bo cia po rów nu je bez ro bo cie w swo jej miej - sco wo ści z bez ro bo ciem w Pol sce pro po nu je for my po mo cy oso bom po zba wio nym środ ków do ży cia oma wia ce chy do bre go biz ne spla nu cha rak te ry zu je eta py za kła da nia fir my oce nia pro ce du ry za kła da nia fir my w Pol sce i wy bra nym pań stwie euro pej skim oma wia ro lę war to ści etycz nych w biz ne sie przed sta wia przy pad ki na ru sza nia ety ki w biz ne sie cha rak te ry zu je umo wy o pra cę cha rak te ry zu je spo so by roz wią za - nia umów o pra cę oce nia wa run ki pra cy na uczy cie li i in nych pra cow ni ków w szko le wy ja śnia ro lę spon so rin gu ja ko swo istej re kla my wy ja śnia ro lę mar ke tin gu w go spo - dar ce wy ja śnia wpływ re kla my na go spo - dar kę i ry nek pra cy wy szu ku je z róż nych źró deł kon - kret ne przy kła dy re kla my ko mer - cyj nej, spo łecz nej i po li tycz nej roz róż nia w prze ka zie tre ści o cha - rak te rze in for ma cyj nym, per swa - zyj nym, ma ni pu la cyj ny

7 7 Ja ka szko ła, ja ki za wód? Przed pierw szą roz mo wą o pra cę Ko rup cja i sza ra stre fa w go spo - dar ce 1 zna struk tu rę szkol nic twa w Pol sce wy mie nia ty py szkół wy mie nia czyn ni ki de cy du ją ce o wy bo rze szko ły wy mie nia błę dy po peł nia ne przy wy bo rze szko ły wy mie nia in sty tu cje wspo ma ga ją ce ucznia przy wy bo rze szko ły i za wo du wy ja śnia po ję cie za wód za ufa nia pu blicz ne go okre śla swo je moc ne i sła be stro ny cha rak te ry zu je kwa li fi ka cje za wo - do we po trzeb ne do wy ko ny wa nia wy bra ne go za wo du roz róż nia po ję cia za wód i kwa li - fi ka cje za wo do we 1 wy mie nia źró dła in for ma cji o ofer - tach pra cy wy mie nia do ku men ty po trzeb ne w po szu ki wa niu pra cy wie, jak przy go to wać się do roz - mo wy kwa li fi ka cyj nej wie, ja kie in for ma cje są istot ne w roz mo wie kwa li fi ka cyj nej pi sze ofer tę pra cy, CV, list mo ty - wa cyj ny okre śla swo je moc ne i sła be stro ny do ko nu je sa mo oce ny wła snych osią gnięć ro zu mie, że do ku men ty, ich ja kość i wy gląd są waż ną in for ma cją na te mat kan dy da ta 1 wy ja śnia po ję cia: ko rup cja sza ra stre fa, ne po tyzm, ła pow nic - two wy mie nia me cha ni zmy po wsta wa - nia ko rup cji wy mie nia me to dy zwal cza nia ko - rup cji wy mie nia skut ki ko rup cji wy mie nia za wo dy szcze gól nie na - ra żo ne na ko rup cję wy mie nia etycz ne i nie etycz ne za - cho wa nia uczniów wy mie nia przy czy ny po dej mo wa nia pra cy w sza rej stre fie w Pol sce (wy- kres za miesz czo ny w pod ręcz ni ku) po da je przy kła dy etycz nych i nie - etycz nych za cho wań w biz ne sie po rów nu je struk tu rę szkol nic twa w Pol sce ze struk tu rą szkol nic twa w usta la ad re sy naj bliż szych in sty tu cji zaj mu ją cych się do radz twem za - wo do wym oce nia po rad nic two za wo do we w Pol sce spo rzą dza wła sny ran king szkół w re gio nie uza sad nia wy bór szko ły spo rzą dza li stę po ten cjal nych pra - co daw ców w śro do wi sku lo kal nym for mu łu je py ta nia, któ re pra co - daw ca mo że za dać pod czas roz - mo wy kwa li fi ka cyj nej for mu łu je wła sne py ta nia do pra - co daw cy wy mie nia źró dła in for ma cji do ty - czą ce ko rup cji cha rak te ry zu je uwa run ko wa nia hi - sto rycz ne ko rup cji na ryn ku pol - skim oce nia ro lę pań stwa w za po bie ga - niu ko rup cji oce nia po li ty kę pań stwa wo bec sza rej stre fy w kon tek ście wy - mie nio nych przy czyn jej po wsta - wa nia po da je kon kret ne przy kła dy ko rup - cji oce nia po sta wy Po la ków wo bec zja wi ska ko rup cji i sza rej stre fy ro zu mie, na czym po le ga spo łecz - na od po wie dzial ność biz ne su

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA

ŚLĄSKĄ WIELKĄ NAGRODĄ BUDOWNICTWA Szanowni Państwo! Rada Śląskiej Izby Budownictwa wspólnie z uczestnikami Forum Budownictwa Śląskiego uprzejmie informuje, że została otwarta IV edycja Konkursu ŚLĄSKIE BUDOWANIE 2014 którego celem jest

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Janina Waszczuk Maria Barbara Szczepaniak CHEMIA 3 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA GIMNAZJUM

Janina Waszczuk Maria Barbara Szczepaniak CHEMIA 3 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA GIMNAZJUM Janina Waszczuk Maria Barbara Szczepaniak CHEMIA 3 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA GIMNAZJUM Gdynia 2011 Pro jekt okład ki: Artur Tarasiewicz Re dak tor pro wa dzą cy: Agata Bugiel Re dak cja języ ko wa: Piotr

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków WOJCIECH SAKŁAK Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków W odbiorze społecznym wychowanie fizyczne zostało sprowadzone do rangi przedmiotu szkolnego. A ponieważ wszyscy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny Niezbędnik finansowy Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie Kredyt hipoteczny Niezbędnik hipoteczny, czyli czym się kierować, wybierając kredyt hipoteczny? Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo