Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z."

Transkrypt

1 Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z.

2 Spis treœci De fi ni cje pojêو Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zawarcie Umowy Ubezpieczenia Rozwi¹zanie Umowy Ubezpieczenia Przyst¹pienie do Umowy Ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa Sk³adka Ograniczenia odpowiedzialnoœci Suma ubezpieczenia Zg³aszanie i wyp³ata œwiadczenia Postanowienia ko cowe Od listopada 2013 r. zmienia siê nazwa firmy i skr t Banku z BRE Bank Sp ³ka Akcyjna i BRE Bank S.A. na mbank Sp ³ka Akcyjna oraz mbank S.A.. W zwi¹zku z powy szym zmienia siê nazwê MultiBank na mbank. Zasady oferowania oraz obs³ugi produkt w pozostaj¹ bez zmian.

3 Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY 1 Ni niej sze Og l ne Wa run ki Ubez pie cze nia Sp³a ty Kre dy tu dla Kre dy to bior - c w Ban ku, zwa ne da lej OWU, ma j¹ za sto so wa nie do Umo wy Ubez pie cze - nia za war tej po miê dzy To wa rzy stwem Ubez pie cze Al lianz Pol ska Sp ³ - k¹ Ak cyj n¹, zwa n¹ da lej Al lianz, a BRE Ban kiem Sp ³ k¹ Ak cyj n¹, Od dzia ³em Ban ko wo œci De ta licz nej (Mul ti Bank), zwa nym da lej Ban kiem. Umo wa ta zwa na jest da lej Umo w¹ Ubez pie cze nia. Umo wê Ubez pie cze nia za wie ra siê na ra chu nek Kre dy to bior c w Mul ti Ban - ku Od dzia ³u Ban ko wo œci De ta licz nej BRE Ban ku SA. Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia zo sta nie po twier dzo ne przez Al lianz po - przez wy sta wie nie po li sy ge ne ral nej sta no wi¹ cej wraz z OWU in te gral n¹ czêœو Umo wy Ubez pie cze nia. 2 De fi ni cje po jêو Ter mi ny u y te w ni niej szych OWU ozna cza j¹: 1) Dy rek cja Ge ne ral na Al lianz Cen tra la To wa rzy stwa Ubez pie cze Al lianz Pol ska S.A. miesz cz¹ ca siê przy ul. Ro dzi ny Hisz pa - skich 1, w War sza wie; 2) Ubez pie cza j¹ cy Mul ti Bank Od dzia³ Ban ko wo œci De ta licz nej BRE Ban ku SA; 3) Ubez pie czo ny Kre dy to bior ca, kt ry wy ra zi³ wo lê przy st¹ pie nia do Umo - wy Ubez pie cze nia spe³ nia j¹ cy wa run ki okre œlo ne w ni niej szych OWU; 4) Kre dy to bior ca oso ba lub oso by fi zycz ne, kt re wy stê pu j¹ ja ko stro - na w za war tej z Ban kiem umo wie kre dy tu, po sia da j¹ ca/e zdol noœو kre - dy to w¹, usta lo n¹ zgod nie z prze pi sa mi Mul ti Ban ku Od dzia ³u Ban ko - wo œci De ta licz nej BRE Ban ku SA; 5) Upo sa o ny/upraw nio ny oso ba wy zna czo na przez Ubez pie czo ne go ja ko upraw nio na do otrzy ma nia œwiad cze nia w przy pad ku zaj œcia zda - rze nia ob jê te go ubez pie cze niem; Je e li Ubez pie czo ny nie wska za³ Upo - sa o ne go, Upo sa o ny zmar³ lub przy czy ni³ siê do œmier ci Ubez pie czo - ne go, œwiad cze nie wy p³a ca ne jest cz³on kom ro dzi ny Ubez pie czo ne go z po mi niê ciem Upo sa o ne go, we d³ug na stê pu j¹ cej ko lej no œci: a) ma³ on ko wi, b) dzie ciom, w r w nych czê œciach, je œli brak jest wsp ³ ma³ on ka, c) ro dzi com, w r w nych czê œciach, je œli brak jest wsp ³ ma³ on ka i dzie ci, d) ro dze stwu w r w nych czê œciach, je œli brak jest wsp ³ ma³ on ka, dzie ci i ro dzi c w, e) in nym usta wo wym spad ko bier com; 6) po li sa ge ne ral na do ku ment po twier dza j¹ cy za war cie Umo wy Ubez - pie cze nia po miê dzy Al lianz a Ubez pie cza j¹ cym; 7) po wa ne za cho ro wa nie jed na z ni ej okre œlo nych cho r b, o ile ich stwier dze nie przez le ka rza na st¹ pi ³o po dniu ob jê cia Ubez pie czo ne go ochro n¹ ubez pie cze nio w¹ na pod sta wie ni niej szych OWU: a) za wa³ ser ca pierw szy w y ciu Ubez pie czo ne go przy pa dek mar - twi cy czê œci miê œnia ser co we go w na stêp stwie na g³e go prze rwa - nia do p³y wu krwi, po twier dzo ny wy ni kiem ba da nia EKG. Z ochro - ny ubez pie cze nio wej wy ³¹ czo ne s¹ przy pad ki za wa ³u miê œnia ser co we go nie skut ku j¹ ce pil n¹ ho spi ta li za cj¹, le czo ne i nie po zo - sta wia j¹ ce trwa ³ych zmian w za pi sie EKG, tzw. nie me za wa ³y; b) udar m zgu na g³e, ogni sko we uszko dze nie m zgu po wsta ³e w na stêp stwie zmian na czy nio wych, po wo du j¹ ce po wsta nie trwa - ³ych ubyt k w neu ro lo gicz nych. Roz po zna nie mu si zo staو po par te œwie y mi zmia na mi w ob ra zie to mo gra fii kom pu te ro wej lub j¹ - dro we go re zo nan su ma gne tycz ne go; c) nie wy dol noœو ne rek schy³ ko we sta dium cho ro by ne rek wy ra a j¹ ce siê nie od wra cal nym upo œle dze niem czyn no œci obu ne rek oraz sta no wi¹ - ce bez wzglêd ne wska za nie do prze wle k³ej dia li zo te ra pii lub prze szcze - pu ne rek. Za da tê zaj œcia zda rze nia przyj mu je siê da tê wy sta wie nia skie - ro wa nia na dia li zo te ra piê prze wle k³¹ lub da tê kwa li fi ka cji do prze szcze pu; d) no wo tw r z³o œli wy guz z³o œli wy, cha rak te ry zu j¹ cy siê nie kon tro - lo wa nym wzro stem i roz prze strze nia niem siê ko m rek no wo two - ro wych po wo du j¹ cy na cie ka nie i nisz cze nie pra wi d³o wych tka nek, po twier dzo ny ba da niem hi sto pa to lo gicz nym prze pro wa dzo nym przez wy kwa li fi ko wa ne go le ka rza on ko lo ga lub hi sto pa to lo ga, w tym bia ³acz kê, ch³o nia ka z³o œli we go, cho ro ba Hodg ki na, z³o œli - we no wo two ry szpi ku kost ne go, czer niak z³o œli wy oraz no wo two - ry sk ry po wo du j¹ ce po wsta wa nie prze rzu t w. Nie ob jê te s¹ no - wo two ry bê d¹ ce wy ni kiem za ka e nia HIV, nie in wa zyj ne no wo two ry in -si tu oraz in ne no wo two ry sk ry. Za da tê zaj œcia zda rze nia przyj - mu je siê da tê wy ko na nia ba da nia hi sto pa to lo gicz ne go;. e) ca³ ko wi ta utra ta wzro ku ca³ ko wi ta nie od wra cal na utra ta wi dze - nia w obu oczach, po twier dzo na za œwiad cze niem wy da nym przez or dy na to ra od dzia ³u oku li stycz ne go szpi ta la, w kt rym by ³o po - twier dzo ne le cze nie. Za da tê zaj œcia zda rze nia przyj mu je siê da tê wy sta wie nia w/w za œwiad cze nia f) opa rze nia opa rze nia III stop nia, obej mu j¹ ce co naj mniej 20% cia ³a; g) gu zy m zgu nie z³o œli we no wo two ry m zgu, z wy ³¹ cze niem cyst, rop - ni, ziar ni nia k w, mal for ma cji na czy nio wych, krwia k w, gu z w przy sad - ki m zgo wej oraz szy szyn ki. Ko niecz na jest we ry fi ka cja hi sto pa to lo gicz - na gu za lub w przy pad ku za nie cha nia ope ra cji, po twier dze nie roz po zna nia ba da niem re zo nan su j¹ dro we go lub ar te rio gra ficz nym; h) ane mia apla stycz na wy st¹ pie nie prze wle k³ej i nie od wra cal nej nie - wy dol no œci szpi ku, kt rej re zul ta tem jest ³¹cz ne wy st¹ pie nie spad - ku po zio m w krwi nek czer wo nych, bia ³ych i p³y tek krwi, wy ma ga j¹ - ce go re gu lar ne go le cze nia przy naj mniej jed n¹ z na stê pu j¹ cych me tod: prze ta cza nie krwi i pre pa ra t w krwio po chod nych, le cze nie le ka mi im mu no su pre syj ny mi, le cze nie czyn ni ka mi sty mu lu j¹ cy mi szpik, prze szcze pie nie szpi ku kost ne go. Wy ma ga ne jest po twier dze nie roz po zna nia ba da niem hi sto pa to lo - gicz nym (tre pa no biop sja) i opi nia spe cja li sty he ma to lo ga; 8) nie szczê œli wy wy pa dek na g³e zda rze nie spo wo do wa ne przy czy n¹ ze wnêtrz n¹, nie za le ne od wo li Ubez pie czo ne go. Za nie szczê œli wy wy - pa dek nie uzna je siê za wa ³u ser ca, uda ru m zgu i in nych cho r b, na - wet wy stê pu j¹ cych na gle; 9) ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy trwa ³a i ca³ ko wi ta nie zdol noœو do wy ko ny wa nia ja kiej kol wiek pra cy w do wol nym za wo dzie, a tak e po - dej mo wa nia ja kiej kol wiek dzia ³al no œci przy no sz¹ cej do ch d lub wy na - gro dze nie, orze czo na na okres co naj mniej 12 mie siê cy przez ZUS, KRUS lub in ny or gan upraw nio ny do orze ka nia w tym za kre sie; 10) cho ro ba stwier dzo na przez le ka rza dy na micz na re ak cja ustro ju na dzia ³a nia czyn ni ka cho ro bo tw r cze go ze wnêtrz ne go lub we - wnêtrz ne go pro wa dz¹ ca do za bu rze na tu ral ne go wsp ³ dzia ³a nia na rz¹ d w i tka nek, a w kon se kwen cji pro wa dz¹ ca do za bu rze czyn - no œcio wych i zmian or ga nicz nych na rz¹ d w lub ca ³e go ustro ju; 11) cho ro ba psy chicz na cho ro ba za kwa li fi ko wa na w Miê dzy na ro do wej Sta ty stycz nej Kla sy fi ka cji Cho r b i Pro ble m w Zdro wot nych ICD 10 ja - ko za bu rze nia psy chicz ne i za bu rze nia za cho wa nia (F00 -F99); 12) le karz oso ba po sia da j¹ ca upraw nie nia do wy ko ny wa nia za wo du le - ka rza, nie bê d¹ ca cz³on kiem ro dzi ny Ubez pie czo ne go; 13) zda rze nie ubez pie cze nio we zda rze nie ob jê te ochro n¹ ubez pie cze - nio w¹ po le ga j¹ ce na œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku al bo ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku, al bo po wa nym za cho ro wa niu Ubez pie czo ne go; 14) okres re kwa li fi ka cji 6 mie siê cy, kt re mu si up³y n¹و od wy p³a ty ostat - nie go mie siêcz ne go œwiad cze nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia, aby na le ne by ³o ko lej ne œwiad cze nie z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia, 15) œwiad cze nie kwo ta wy p³a ca na przez Al lianz w ra zie wy st¹ pie nia po - wa ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go mie siêcz nie w wy so ko œci ra - ty Kre dy tu na le nej po da cie zaj œcia po wa ne go za cho ro wa nia, a w od - nie sie niu do œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku oraz ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku w wy so ko œci su my ubez pie cze nia z dnia zda rze nia ubez - pie cze nio we go. W przy pad ku, gdy w okre sie 6 mie siê cy po prze dza j¹ - cych zaj œcie po wa ne go za cho ro wa nia na st¹ pi ³a na wnio sek Ubez - pie czo ne go zmia na har mo no gra mu sp³at skut ku j¹ ca pod wy sze niem 1

4 ra ty Kre dy tu, œwiad cze nie z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia wy p³a - ca ne jest w wy so ko œci ra ty Kre dy tu na le nej w mie si¹ cu po prze dza j¹ - cym tê zmia nê; 16) Kre dyt kon sump cyj ny kre dyt go t w ko wy w wa lu cie z³o ty pol ski (PLN), udzie la ny Kre dy to bior cy przez Bank na pod sta wie umo wy kre dy tu, od po wied nich Wa run k w oraz Re gu la mi nu, prze zna czo - ny na do wol ny cel kon sump cyj ny; 17) umo wa kre dy tu umo wa o udzie le nie Kre dy tu, za war ta po miê dzy Kre dy to bior c¹/kre dy to bior ca mi a Ban kiem, na pod sta wie Re gu la - mi nu oraz Wa run k w; 18) Wa run ki szcze g ³o we wa run ki okre œla j¹ ce za sa dy udzie la nia, za bez - pie cze nia, po sta wie nia do dys po zy cji i sp³a ty Kre dy tu; 19) Re gu la min do ku ment okre œla j¹ cy og l ne za sa dy udzie la nia oso bom fi zycz nym przez Bank kre dy t w kon sump cyj nych; 20) uru cho mie nie kre dy tu po sta wie nie kwo ty Kre dy tu przez Bank do dys - po zy cji Kre dy to bior cy; 21) har mo no gram sp³at do ku ment, sta no wi¹ cy za ³¹cz nik do umo wy kre dy tu, okre œla j¹ cy kwo ty i ter mi ny wy ma ga nych rat sp³a ty Kre dy tu w okre sie, na ja ki Kre dyt zo sta³ udzie lo ny. Har mo no gram sp³a ty Kre - dy tu jest spo rz¹ dza ny na dzie : a) uru cho mie nia Kre dy tu, b) zmia ny opro cen to wa nia Kre dy tu, c) zmia ny kwo ty Kre dy tu w przy pad ku wcze œniej szej sp³a ty Kre dy tu; 22) ra ta Kre dy tu su ma kwo ty ra ty ka pi ta ³o wej i na le nych od se tek przy pa da - j¹ cych do sp³a ty zgod nie z har mo no gra mem wy ni ka j¹ cym z umo wy kre dy - tu, z wy ³¹ cze niem od se tek na li cza nych za za d³u e nie prze ter mi no wa ne; 23) woj na woj na do mo wa, kon flikt zbroj ny z in nym pa stwem, bunt, prze wr t, dzia ³a nie si³ zbroj nych, wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go lub wy j¹t ko we go oraz in ne zda rze nia o po dob nym cha rak te rze; 24) za miesz ki gwa³ tow ne de mon stra cje lub wro gie ak cje skie ro wa ne prze - ciw ko w³a dzy, kt rych ce lem jest zmia na ist nie j¹ ce go po rz¹d ku praw ne go; 25) ter ro ryzm/sa bo ta nie le gal ne ak cje in dy wi du al ne lub gru po we or - ga ni zo wa ne z po bu dek po li tycz nych, re li gij nych lub ide olo gicz nych skie ro wa ne prze ciw ko oso bom lub obiek tom: a) w ce lu za stra sze nia lud no œci i dez or ga ni za cji y cia pu blicz ne - go (ter ro ryzm), b) w ce lu dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia trans por tu pu blicz ne go, za - k³a d w pro duk cyj nych lub us³u go wych (sa bo ta ). 3 Przed miot i za kres ubez pie cze nia Al lianz spe³ ni œwiad cze nie w ra zie zaj œcia na stê pu j¹ cych zda rze ubez - pie cze nio wych: a) œmierو Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku je e li na st¹ pi ³a w okre sie 180 dni ka len da rzo wych od da ty zaj œcia nie szczê - œli we go wy pad ku, b) ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku, c) po wa ne za cho ro wa nie Ubez pie czo ne go, je e li nie szczê œli wy wy pa dek bê d¹ cy przy czy n¹ œmier ci al bo ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy, al bo po wa ne za cho ro wa nie na st¹ pi ³y w okre sie udzie la nia przez Al lianz ochro ny ubez pie cze nio wej, z za strze - e niem ogra ni cze od po wie dzial no œci oraz in nych po sta no wie ni niej - szych OWU. Ochro n¹ ubez pie cze nio w¹ ob jê te s¹ zda rze nia ubez pie cze nio we, kt re mia ³y miej sce na te ry to rium ca ³e go œwia ta. 4 Za war cie Umo wy Ubez pie cze nia Umo wê Ubez pie cze nia uwa a siê za za war t¹ z dniem okre œlo nym w po li - sie ge ne ral nej. Umo wê Ubez pie cze nia za wie ra siê na czas nie okre œlo ny. 5 Roz wi¹ za nie Umo wy Ubez pie cze nia Umo wa Ubez pie cze nia mo e byو roz wi¹ za na w ka dym cza sie, po przez z³o e nie przez jed n¹ ze stron pi sem ne go oœwiad cze nia o wy po wie dze niu, z za cho wa niem 3-mie siêcz ne go okre su wy po wie dze nia ze skut kiem na ko - niec mie si¹ ca ka len da rzo we go. Okres wy po wie dze nia roz po czy na siê w pierw szym dniu mie si¹ ca na stê - pu j¹ ce go bez po œred nio po mie si¹ cu, w kt rym jed na ze stron otrzy ma ³a oœwiad cze nie o wy po wie dze niu. Ubez pie cza j¹ cy ma pra wo do od st¹ pie nia od Umo wy Ubez pie cze nia w ter - mi nie 7 dni od jej za war cia. Od st¹ pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia na stê pu je na pod sta wie pi sem ne - go oœwiad cze nia Ubez pie cza j¹ ce go. 5. Wy po wie dze nie lub od st¹ pie nie od Umo wy Ubez pie cze nia nie zwal nia Ubez pie cza j¹ ce go z obo wi¹z ku za p³a ty sk³ad ki za okres, w kt rym Al lianz udzie la ³o ochro ny ubez pie cze nio wej. 6 Przy st¹ pie nie do Umo wy Ubez pie cze nia Do Umo wy Ubez pie cze nia zgod nie z ni niej szy mi OWU mo e przy st¹ piو ka dy Kre dy to bior ca, kt ry uko czy³ 18. rok y cia i jed no cze œnie w mo men - cie za ko cze nia okre su umo wy kre dy tu nie uko czy 70. ro ku y cia. Kre dy to bior ca przy stê pu je do Umo wy Ubez pie cze nia pod pi su j¹c oœwiad - cze nie wo li o przy st¹ pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia. W przy pad ku, gdy umo wa kre dy tu zo sta ³a za war ta przez wiê cej ni jed ne go Kre dy to bior cê, ochro n¹ ubez pie cze nio w¹ ob jê ci s¹ wy ³¹cz nie Kre dy to bior cy, kt rzy pod pi sa li oœwiad cze nie wo li o przy st¹ pie niu do Umo wy Ubez pie cze nia. Przed przy st¹ pie niem Kre dy to bior cy do Umo wy Ubez pie cze nia, Ubez pie - cza j¹ cy jest zo bo wi¹ za ny do udo stêp nie nia Kre dy to bior cy tre œci ni niej - szych OWU. 7 Ochro na ubez pie cze nio wa Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze g l nych Ubez pie czo - nych roz po czy na siê po pod pi sa niu oœwiad cze nia o przy st¹ pie niu do Umo - wy Ubez pie cze nia: 1) dla ubez pie cze nia z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad - ku oraz ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê - œli we go wy pad ku od dnia uru cho mie nia Kre dy tu. 2) dla ubez pie cze nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia od dzie wiêو - dzie si¹ te go dnia po uru cho mie niu Kre dy tu. Ochro na ubez pie cze nio wa w sto sun ku do po szcze g l nych Ubez pie czo - nych ko czy siê: 1) z chwi l¹ œmier ci Ubez pie czo ne go; 2) z dniem orze cze nia ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy Ubez pie czo ne go; 3) z dniem ca³ ko wi tej sp³a ty Kre dy tu; 4) z dniem, w kt rym na st¹ pi ³o roz wi¹ za nie z Ubez pie czo nym umo wy kre dy - tu; 5) z dniem od st¹ pie nia przez Ubez pie czo ne go od umo wy kre dy tu; 6) z dniem, w kt rym Ubez pie czo ny uko czy³ 70. rok y cia. Roz wi¹ za nie Umo wy Ubez pie cze nia nie po wo du je wy ga œniê cia ochro - ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do Ubez pie czo nych, kt rzy przy st¹ - pi li do Umo wy Ubez pie cze nia przed jej roz wi¹ za niem. Wy ga œniê cie ochro ny ubez pie cze nio wej w sto sun ku do jed ne go z Kre dy - to bior c w nie po wo du je wy ga œniê cia ochro ny ubez pie cze nio wej dla po - zo sta ³ych Kre dy to bior c w. 2

5 8 Sk³ad ka Ubez pie cza j¹ cy zo bo wi¹ za ny jest op³a caو sk³ad kê za wszyst kich Ubez pie - czo nych w ter mi nach i wy so ko œci okre œlo nych w po li sie ge ne ral nej na ra - chu nek ban ko wy wska za ny przez Al lianz. Sk³ad kê ob li cza siê za czas od po wie dzial no œci Al lianz. War toœو sk³ad ki na le nej z ty tu ³u ubez pie cze nia da ne go Kre dy tu jest ob li cza na w opar ciu o ta ry fê sk³ad ki po da n¹ w po li sie ge ne ral nej, licz - bê mie siê cy sp³a ty Kre dy tu okre œlo nej w har mo no gra mie sp³at oraz o ³¹cz n¹ kwo tê Kre dy tu, gdzie pod ter mi nem ³¹cz na kwo ta Kre dy tu ro - zu mie siê su mê kwo ty przy zna ne go Kre dy tu wraz ze wszyst ki mi kre dy - to wa ny mi kosz ta mi ³¹cz nie z pro wi zj¹ za udzie le nie Kre dy tu, po za sk³ad k¹ za ni niej sze ubez pie cze nie. Sk³ad ka ubez pie cze nio wa z ty tu ³u ubez pie cze nia da ne go Kre dy tu jest p³at - na jed no ra zo wo za ca ³y okres ubez pie cze nia. 5. W przy pad ku wy ga œniê cia ochro ny ubez pie cze nio wej przed up³y wem okre - su, na ja ki zo sta ³a udzie lo na, Ubez pie cza j¹ ce mu przy s³u gu je zwrot sk³ad - ki za okres nie wy ko rzy sta nej ochro ny ubez pie cze nio wej. 9 Ogra ni cze nia od po wie dzial no œci Al lianz zwol nio ny jest z obo wi¹z ku wy p³a ty œwiad cze nia, je e li œmierو lub ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy al bo po wa ne za cho ro wa nie po - wsta ³y bez po œred nio lub po œred nio wsku tek: 1) cho ro by psy chicz nej, nie do ro zwo ju umy s³o we go lub za bu rze psy chicz - nych Ubez pie czo ne go oraz ich skut k w, a tak e ata ku kon wul sji i epi lep sji; 2) spo y cia przez Ubez pie czo ne go al ko ho lu, œrod k w odu rza j¹ cych lub psy cho tro po wych, nie za le co nych przez le ka rza, usi ³o wa nia po pe³ nie - nia lub po pe³ nie nia prze stêp stwa przez Ubez pie czo ne go, œwia do me - go sa mo oka le cze nia Ubez pie czo ne go lub oka le cze nia na je go proœ bê, nie za le nie od sta nu po czy tal no œci; 3) po pe³ nie nia lub usi ³o wa nia po pe³ nie nia sa mo b j stwa Ubez pie czo ne - go w ci¹ gu dw ch lat od da ty roz po czê cia ochro ny ubez pie cze nio wej dla da ne go Ubez pie czo ne go, nie za le nie od sta nu je go po czy tal no œci; 4) pod da nia siê przez Ubez pie czo ne go eks pe ry men to wi me dycz ne mu lub za bie go wi o cha rak te rze me dycz nym, prze pro wa dzo ne mu po za kon tro - l¹ le ka rza lub in nych os b upraw nio nych, nie uza sad nio ne go nie sko rzy - sta nia z po ra dy le kar skiej, nie prze strze ga nia za le ce le kar skich; 5) wy pad ku lot ni cze go za ist nia ³e go w cza sie prze by wa nia przez Ubez pie - czo ne go na po k³a dzie in ne go sa mo lo tu ni sa mo lot pa sa er skich li - cen cjo no wa nych li nii lot ni czych; 6) woj ny, dzia ³a wo jen nych lub sta nu wo jen ne go, ak tyw ne go i do bro - wol ne go uczest nic twa Ubez pie czo ne go w ak tach prze mo cy, ter ro ry - zmu, za miesz kach, roz ru chach; 7) epi de mii og³o szo nych przez od po wied nie or ga ny ad mi ni stra cji pa stwo wej; 8) dzia ³a nia ener gii j¹ dro wej lub pro mie nio wa nia ra dio ak tyw ne go i po la elek - tro ma gne tycz ne go w za kre sie szko dli wym dla cz³o wie ka, z wy ³¹ cze niem sto - so wa nia wy ej wy mie nio nych w te ra pii zgod nie z za le ce nia mi le kar skim 9) udzia ³u Ubez pie czo ne go w za jê ciach spor to wych lub re kre acyj nych o ry zy - kow nym cha rak te rze, a w szcze g l no œci upra wia nia: ba lo niar stwa, lot niar - stwa, szy bow nic twa, spor t w mo to ro wych i mo to ro wod nych, spor t w wal ki, spor t w spa do chro no wych, wspi nacz ki, spe le olo gii, sko k w do wo dy, nur ko - wa nia przy u y ciu spe cja li stycz ne go sprzê tu, sko k w na gu mo wej li nie oraz udzia ³u w wy œci gach wszel kie go ro dza ju po za lek ko atle ty k¹ i p³y wa niem; 10) pro wa dze nia przez Ubez pie czo ne go po jaz du me cha nicz ne go bez po sia da - nia od po wied nich upraw nie lub pro wa dze nia po jaz d w nie do pusz czo - nych do ru chu dro go we go, zgod nie z obo wi¹ zu j¹ cy mi prze pi sa mi pra wa; 11) cho ro by AIDS lub za ka e nia wi ru sem HIV; 12) wad wro dzo nych i scho rze bê d¹ cych ich skut kiem. Al lianz ma pra wo od mo wy spe³ nie nia œwiad cze nia, je e li zda rze nie ubez - pie cze nio we po wsta ³o wsku tek cho ro by lub uszko dze nia cia ³a: 1) kt re zo sta ³y zdia gno zo wa ne lub le czo ne przed da t¹ roz po czê cia ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia; 2) kt rych przy czy na zo sta ³a zdia gno zo wa na lub le czo na przed da t¹ roz - po czê cia ochro ny ubez pie cze nio wej z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia. Al lianz ma pra wo do od mo wy przy zna nia œwiad cze nia, je e li Ubez pie czo ny: 1) nie pod da³ siê opie ce le kar skiej, le cze niu lub za le ce niom le ka rza w ce - lu za po bie e nia wy st¹ pie niu po wa ne go za cho ro wa nia lub w ce lu z³a - go dze nia ob ja w w zwi¹ za nych z mo li wo œci¹ wy st¹ pie nia po wa ne - go za cho ro wa nia oraz 2) nie umo li wi³ Al lianz uzy ska nia in for ma cji do ty cz¹ cych oko licz no œci wy st¹ pie nia u nie go po wa ne go za cho ro wa nia, szcze g l nie od le ka - rza, pod kt re go opie k¹ po zo sta wa³ lub na dal po zo sta je, jak r w nie do ku men ta cji me dycz nej obej mu j¹ cej okres sprzed przy st¹ pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia. W od nie sie niu do jed ne go Ubez pie czo ne go Al lianz nie wy p³a ci œwiad cze - nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia w przy pad ku, gdy po wa ne za cho - ro wa nie jest bez po œred nim lub po œred nim skut kiem kt re go kol wiek z po - przed nich po wa nych za cho ro wa, za kt re Al lianz wy p³a ci ³o œwiad cze nie. 10 Su ma ubez pie cze nia Su ma ubez pie cze nia usta la na jest od rêb nie dla ka dej umo wy kre dy tu, ³¹cz nie dla wszyst kich Kre dy to bior c w ob jê tych ochro n¹ w ra mach da nej umo wy kre dy tu i sta no wi g r n¹ gra ni cê od po wie dzial no œci Al lianz w od - nie sie niu do jed ne go zda rze nia ubez pie cze nio we go. Su ma ubez pie cze nia z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku oraz ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku jest r w na sal du za d³u e nia po zo sta j¹ ce go do sp³a ty tj. wy so ko œci ka pi ta ³u Kre - dy tu wraz z na le ny mi Ban ko wi od set ka mi do dnia zaj œcia zda rze nia ubez pie - cze nio we go, z wy ³¹ cze niem od se tek na li cza nych za za d³u e nie prze ter mi no wa - ne, w dniu zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go i nie prze kra cza PLN. Su ma ubez pie cze nia z ty tu ³u po wa ne go za cho ro wa nia sta no wi r w no - war toœو 6 ko lej nych mie siêcz nych rat kre dy tu przy pa da j¹ cych do sp³a ty od da ty zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go, zgod nie z har mo no gra mem usta lo nym w umo wie kre dy tu i nie prze kra cza PLN. 11 Zg³a sza nie i wy p³a ta œwiad cze nia Al lianz wy p³a ca œwiad cze nie z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia, je œli po wa ne za cho ro wa nie, œmierو Ubez pie czo ne go w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku al bo ca³ ko wi ta i trwa ³a nie zdol noœو do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy - pad ku na st¹ pi ³y w okre sie obo wi¹ zy wa nia ochro ny ubez pie cze nio wej. Ubez pie czo ny lub Upo sa o ny/upraw nio ny zo bo wi¹ za ny jest nie zw³ocz - nie z³o yو do Al lianz do ku men ty nie zbêd ne do wy p³a ty œwiad cze nia za le - nie od ty tu ³u, z ja kie go zg³a sza ne jest rosz cze nie, to jest: 1) W przy pad ku œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku: a) wnio sek o wy p³a tê œwiad cze nia; b) kse ro ko piê do ku men tu po twier dza j¹ ce go to sa moœو Upo sa o ne - go/upraw nio ne go (w przy pad ku je œli Upo sa o ny/upraw nio ny jest oso b¹ fi zycz n¹); c) od pis skr co ny ak tu zgo nu Ubez pie czo ne go; d) za œwiad cze nie okre œla j¹ ce przy czy nê œmier ci, wy sta wio ne przez le ka rza lub od no œne w³a dze; e) ko piê umo wy kre dy tu; f) za œwiad cze nie wy da ne przez Ubez pie cza j¹ ce go o kwo cie za d³u e - nia na dzie zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go; g) in ne wska za ne przez Al lianz do ku men ty nie zbêd ne do po twier dze - nia za sad no œci zg³o szo ne go rosz cze nia, o ile do ku men ty wska za - ne w pkt a)-f) oka ¹ siê nie wy star cza j¹ ce. 2) W przy pad ku ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie - szczê œli we go wy pad ku: a) wnio sek o wy p³a tê œwiad cze nia; b) kse ro ko piê do ku men tu po twier dza j¹ ce go to sa moœو Ubez pie czo ne go, c) orze cze nie le ka rza orzecz ni ka ZUS, KRUS lub in ne go or ga nu upraw - nio ne go do orze ka nia ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy 3

6 okre œla j¹ ce stan zdro wia Ubez pie czo ne go ja ko trwa ³¹ i ca³ ko wi t¹ nie zdol noœو do pra cy oraz do ku men ta cjê me dycz n¹ po twier dza - j¹ c¹ przy czy nê ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy; d) ko piê umo wy kre dy tu; e) za œwiad cze nie wy da ne przez Ubez pie cza j¹ ce go o kwo cie za d³u e - nia na dzie zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go; f) in ne wska za ne przez Al lianz do ku men ty nie zbêd ne do po twier dze - nia za sad no œci zg³o szo ne go rosz cze nia, o ile do ku men ty wska za - ne w pkt a)-e) oka ¹ siê nie wy star cza j¹ ce. 3) W przy pad ku po wa ne go za cho ro wa nia: a) wnio sek o wy p³a tê œwiad cze nia; b) kse ro ko piê do ku men tu po twier dza j¹ ce go to sa moœو Ubez pie czo ne go, c) pe³ n¹ do ku men ta cjê me dycz n¹ po twier dza j¹ c¹ wy st¹ pie nie po - wa ne go za cho ro wa nia; d) pe³ n¹ do ku men ta cjê me dycz n¹ obej mu j¹ c¹ okres sprzed przy - st¹ pie nia do Umo wy Ubez pie cze nia, ma j¹ c¹ zwi¹ zek z po wa - nym za cho ro wa niem; e) ko piê umo wy kre dy tu wraz z ko pi¹ ak tu al ne go har mo no gra mu sp³at; f) in ne wska za ne przez Al lianz do ku men ty nie zbêd ne do po twier dze - nia za sad no œci zg³o szo ne go rosz cze nia, o ile do ku men ty wska za - ne w pkt a)-e) oka ¹ siê nie wy star cza j¹ ce, a Al lianz nie mo e uzy - skaو ich na pod sta wie po sia da nych upraw nie wy ni ka j¹ cych z po wszech nie obo wi¹ zu j¹ cych prze pi s w pra wa. Al lianz za strze ga so bie pra wo do we ry fi ka cji do ku men t w przed ³o o nych przez Ubez pie czo ne go lub oso bê upraw nio n¹ do wy stê po wa nia z rosz cze niem. W przy pad ku œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku, Al lianz zo bo - wi¹ za ne jest do wy p³a ty Upo sa o ne mu œwiad cze nia w wy so ko œci su my ubez pie cze nia z dnia zgo nu Ubez pie czo ne go. 5. W przy pad ku ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie - szczê œli we go wy pad ku, Al lianz wy p³a ci œwiad cze nie w wy so ko œci su my ubez pie cze nia obo wi¹ zu j¹ cej w dniu wy da nia orze cze nia przez le ka rza orzecz ni ka ZUS, KRUS lub in ne go or ga nu upraw nio ne go do orze ka nia ca³ - ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy okre œla j¹ ce stan zdro wia Ubez pie - czo ne go ja ko trwa ³¹ i ca³ ko wi t¹ nie zdol noœو do pra cy. 6. Wy so koœو œwiad cze nia z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad - ku lub ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we - go wy pad ku usta la siê po stwier dze niu, e ist nie je zwi¹ zek przy czy no wy po miê dzy nie szczê œli wym wy pad kiem a œmier ci¹ lub ca³ ko wi t¹ i trwa ³¹ nie zdol no œci¹ do pra cy Ubez pie czo ne go. 7. W przy pad ku po wa ne go za cho ro wa nia œwiad cze nia mie siêcz ne wy p³a - ca ne s¹ od dnia zaj œcia po wa ne go za cho ro wa nia Ubez pie czo ne go przez ko lej ne 6 mie siê cy, nie d³u ej jed nak ni do ko ca trwa nia umo wy kre dy tu. 8. Œwiad cze nia mie siêcz ne na li cza ne s¹ w wy so ko œci na le nych rat Kre dy tu po cz¹w szy od dnia zaj œcia po wa ne go za cho ro wa nia. 9. W ce lu po twier dze nia po wa ne go za cho ro wa nia, Al lianz ma pra wo ¹ da - nia od Ubez pie czo ne go pod da nia siê ba da niom le kar skim u le ka rza me - dy cy ny wska za ne go przez Al lianz. Koszt ta kich ba da po no si Al lianz. 10. W przy pad ku, gdy w okre sie ochro ny ubez pie cze nio wej Al lianz wy p³a ci³ Ubez pie czo ne mu œwiad cze nie z ty tu ³u wy st¹ pie nia po wa ne go za cho ro - wa nia ko lej ne œwiad cze nie z ty tu ³u po wa a ne go za cho ro wa nia na le ne jest po up³y wie okre su re kwa li fi ka cji. 1 Al lianz wy p³a ca œwiad cze nia mie siêcz ne w ter mi nach wy ni ka j¹ cych z umo wy kre dy tu, w³a œci wych dla za p³a ty rat Kre dy tu, pod wa run kiem do pe³ nie nia przez Ubez pie czo ne go lub oso bê upo wa nio n¹ do wy stê po wa nia z rosz cze niem obo - wi¹z k w okre œlo nych w ni niej szym pa ra gra fie, z za strze e niem ust. 15 po ni ej. 1 W przy pad ku wy p³a ty œwiad cze nia z ty tu ³u ca³ ko wi tej i trwa ³ej nie zdol no - œci do pra cy w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku da ne go Ubez pie czo ne go, a na stêp nie je go zgo nu w na stêp stwie te go sa me go nie szczê œli we go wy - pad ku, œwiad cze nie z ty tu ³u œmier ci w wy ni ku nie szczê œli we go wy pad ku nie na le y siê. 1 W przy pad ku, gdy w ra mach tej sa mej umo wy ochro n¹ ob jê ty jest wiê cej ni je den Kre dy to bior ca, Al lianz wy p³a ci œwiad cze nie z ty tu ³u zaj œcia zda - rze nia ubez pie cze nio we go pro por cjo nal nie do licz by Kre dy to bior c w. 1 Al lianz ma pra wo do od mo wy przy zna nia œwiad cze nia, je e li Ubez pie czo ny nie pod da³ siê opie ce le kar skiej, le cze niu, za le ce niom le ka rza lub re ha bi li ta - cji ma j¹ cym na ce lu z³a go dze nie skut k w nie szczê œli we go wy pad ku. 15. Al lianz wy p³a ca œwiad cze nie w ci¹ gu 30 dni od da ty otrzy ma nia za wia do - mie nia o zda rze niu, pod wa run kiem z³o e nia przez Ubez pie czo ne go nie - zbêd nych do ku men t w uza sad nia j¹ cych rosz cze nie. Za po cz¹ tek pro ce - su li kwi da cji szko dy uzna je siê w ka dym przy pad ku da tê jej pi sem ne go zg³o sze nia do Dy rek cji Ge ne ral nej Al lianz. 16. Je e li wy ja œnie nie oko licz no œci ko niecz nych do usta le nia od po wie dzial - no œci Al lianz al bo wy so ko œci œwiad cze nia w po wy szym ter mi nie nie bê - dzie mo li we, œwiad cze nie wy p³a ca ne jest w ci¹ gu 14 dni li cz¹c od dnia, w kt rym przy za cho wa niu na le y tej sta ran no œci wy ja œnie nie tych oko - licz no œci by ³o mo li we. Jed nak e bez spor na czêœو od szko do wa nia zo sta - nie wy p³a co na w ter mi nie okre œlo nym w ust. 15 po wy ej. 17. Je e li Ubez pie czo ny upo wa ni Bank do otrzy my wa nia œwiad cze nia z ty tu - ³u ni niej sze go ubez pie cze nia, Al lianz wy p³a ca œwiad cze nie bez po œred nio na ra chu nek kre dy to wy Ubez pie czo ne go wska za ny w umo wie Kre dy tu. 18. Al lianz nie po no si od po wie dzial no œci za kosz ty do dat ko we (kar ne od set ki, kosz ty upo mnie nia itp.), po wsta ³e wsku tek nie wy wi¹ za nia siê przez Ubez - pie czo ne go z obo wi¹z k w wy ni ka j¹ cych z ni niej szych OWU, a kt ry mi Bank ob ci¹ y³ Ubez pie czo ne go w zwi¹z ku z nie za p³a ce niem lub nie ter mi no wym za p³a ce niem ra ty Kre dy tu. 19. Œwiad cze nie wy p³a ca ne jest na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej w wa - lu cie pol skiej (PLN). 20. W przy pad ku zaj œcia zda rze nia ubez pie cze nio we go za ist nia ³e go po za gra - ni ca mi Rze czy po spo li tej Pol skiej do pusz cza siê przed ³o e nie Al lianz do - ku men ta cji me dycz nej w jê zy ku an giel skim jak r w nie w jê zy ku obo wi¹ - zu j¹ cym w pa stwie na te re nie kt re go zda rze nie wy st¹ pi ³o. 12 Po sta no wie nia ko co we Wszel kie zmia ny Umo wy Ubez pie cze nia wy ma ga j¹ za cho wa nia for my pi sem nej pod ry go rem nie wa no œci. Al lianz po twier dzi uzgod nio n¹ zmia nê Umo wy Ubez pie cze nia wy sta wia j¹c aneks do Umo wy Ubez pie - cze nia. Je e li oso ba upraw nio na do wy st¹ pie nia z rosz cze niem nie zga dza siê z de cy zja mi Al lianz co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia al bo wno si in ne skar gi lub za a le nia, mo e ona wy st¹ piو do Al lianz z wnio skiem o po now ne roz pa trze nie spra wy. Wnio sek, o kt rym mo wa w ust. 2 zo sta nie roz pa trzo ny w ci¹ gu 30 dni od da ty wp³y wu do Al lianz. 4

7 Po nad to, je e li Ubez pie czo ny lub Upo sa o ny/upraw nio ny nie zga dza siê z de cy zja mi Al lianz, co do od mo wy za spo ko je nia rosz cze nia, mo e wnieœو skar gê lub za a le nie do Rzecz ni ka Ubez pie czo nych dzia ³a j¹ ce - go zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 22 ma ja 2003 ro ku o nad zo rze ubez pie cze nio wym i eme ry tal nym oraz Rzecz ni ku Ubez pie czo nych (Dz. U. Nr 124, poz z p ںn. zm.). 5. Rosz cze nia z ty tu ³u umo wy ubez pie cze nia ule ga j¹ przedaw nie niu z up³y - wem trzech lat. 9. W spra wach nie ure gu lo wa nych ni niej szy mi OWU sto su je siê prze pi sy pra wa pol skie go, w tym Ko dek su cy wil ne go, usta wy o dzia ³al no œci ubez - pie cze nio wej oraz in nych obo wi¹ zu j¹ cych ak t w praw nych. 10. Ni niej sze Og l ne Wa run ki Ubez pie cze nia Sp³a ty Kre dy tu dla Kre dy - to bior c w Ban ku zo sta ³y za twier dzo ne uchwa ³¹ Za rz¹ du TU Al lianz Pol - ska S.A. nr 29/2009 z dnia r. i wcho dz¹ w y cie z dniem r. 6. Bieg przedaw nie nia rosz cze nia o œwiad cze nia prze ry wa siê przez zg³o - sze nie Al lianz te go rosz cze nia lub przez zg³o sze nie zda rze nia ob jê te go ubez pie cze niem. 7. W za kre sie opo dat ko wa nia œwiad cze na le nych z ty tu ³u Umo wy Ubez - pie cze nia za sto so wa nie ma j¹ od po wied nio obo wi¹ zu j¹ ce prze pi sy pra - wa po dat ko we go. 8. Po w dz two o rosz cze nie z Umo wy Ubez pie cze nia mo e zo staو wy to czo - ne al bo we d³ug prze pi s w o w³a œci wo œci og l nej, al bo przed s¹ dem w³a - œci wym dla miej sca za miesz ka nia lub sie dzi by Ubez pie cza j¹ ce go, Ubez - pie czo ne go, Upraw nio ne go z ty tu ³u Umo wy Ubez pie cze nia. Pawe³ Dangel Prezes Zarz¹du Stanis³aw Borkowski Cz³onek Zarz¹du Zbigniew Œwi¹tek Cz³onek Zarz¹du Michael Müller Wiceprezes Zarz¹du Piotr Dzikiewicz Wiceprezes Zarz¹du 5

8 Oso ba zg³a sza j¹ ca rosz cze nie mo e uzy skaو in for ma cjê o pro ce du rach zg³a sza nia rosz cze, w tym in for ma cjê o do ku men ta cji nie zbêd nej do roz pa trze nia zg³a sza ne go rosz cze nia pod nu me rem in fo li nii Al lianz dla te le fo n w sta cjo nar nych oraz pod nu me rem dla te le fo n w ko m r ko wych, od po nie dzia³ ku do pi¹t ku w go dzi nach , awso bo ty w go dzi nach Numer polisy generalnej Infolinia: TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpiecze Allianz Polska Sp ³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpa skich 1, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiêbiorc w prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokoœو kapita³u zak³adowego: z³otych (wp³acony w ca³oœci). MBPM-O01 10/13

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska

Diagnostyka obrazowa. Urszula Grzesiakowska Diagnostyka obrazowa Urszula Grzesiakowska Miêsaki tkanek miêkkich mog¹ wystêpowaæ w ka dej lokalizacji. Najczêœciej wystêpuj¹ w tkankach miêkkich koñczyn, w œcianie klatki piersiowej i brzucha oraz w

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych

Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Œl¹ska i wiel ko pol ska pro win cja lito stra ty gra ficz na glin zwa³owych Jerzy A. Czer won ka* Przegl¹d Geologiczny, vol. 5, nr 5, 004 Silesian and Great Poland gla cial till lithostratigraphical prov

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu 320021 ISSN 1731-5514 ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA -

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo