w sieci gazet bezpłatnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w sieci gazet bezpłatnych"

Transkrypt

1 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27 LISTOPADA 2012 n NAJWIĘCEJ CZYTELNIKÓW W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM n n W NUMERZE STO ŁÓW KI NA STA RYCH ZA SA - DACH? Kro to szyń scy urzęd ni cy za po wia da ją, iż nie wpro - wa dzą zmian w funk cjo no wa niu szkol nych sto łó wek bez spo łecz ne go po par cia. A ta kie go ra czej nie bę - dzie, o czym moż na by ło prze ko nać się na nie daw - nym spo tka niu w Szko le Pod sta wo wej nr 8. Wię cej na str. 3 KTO ZA WI NIŁ? Trwa ją dzia ła nia ma ją ce na ce lu wy ja śnie nie oko - licz no ści śmier tel ne go po trą ce nia, do któ re go do - szło 25 paź dzier ni ka na ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja. Pó ki co kie row cy sa mo cho du po sta wio no za rzut pro wa - dze nia po jaz du pod wpły wem środ ków odu rza ją - cych. Wię cej na str. 3 SKOŃ CZY ŁO SIĘ NA STRA CHU Przed dwo ma ty go dnia mi stra ża cy zo sta li we zwa ni do za dy mio ne go miesz ka nia w jed nym z blo ków przy ul. Fa brycz nej. Urzą dze nia po mia ro we wy ka za - ły obec ność tlen ku wę gla i ko niecz na by ła ewa ku - acja wszyst kich miesz kań ców bu dyn ku. Wię cej na str. 4 OŚRO DEK KUL TU RY JAK MA RZE NIE Gmi na Koź min Wlkp. ja ko pierw sza w Eu ro pie zre - ali zo wa ła pro jekt miej ski przy po mo cy środ ków unij - nych w ra mach ini cja ty wy JES SI CA. Re zul ta tem jest pięk ny i no wo cze sny obiekt ośrod ka kul tu ry. Wię cej na str. 6 Nie mal dwu stu za wod ni ków, szes - na ście dru żyn, czter dzie ści 8-mi nu - to wych spo tkań, spo ro go li i nie by - wa łe emo cje, po łą czo ne z ak cją do - bro czyn ną oraz zna ko mi tą za ba wą. To bi lans Mi ko łaj ko we go Tur nie ju Aka de mii Re is sa RE ISS CUP 2012, któ ry ro ze gra ny zo stał w nie dzie lę w ha li ZSP Koź min Wlkp. Od wcze snych go dzin ran nych ha la koź - miń skie go ZSP tęt ni ła ży ciem. Na obiek cie po ja wi ło się spo re gro no za wod ni ków oraz tre ne rów Aka de mii Re is sa. Mło dym pił ka - rzom to wa rzy szy li ro dzi ce, a nie rzad ko rów - nież ro dzeń stwo i dziad ko wie. Dokończenie na str. 14 STAR KÓ WIEC Wy pa dek cy ster ny z ga zem W pią tek, krót ko po pół no cy, w Star ków cu (gmi na Ko by lin) do - szło do wy pad ku cy ster ny prze wo żą - cej gaz ziem ny. Po jazd przez kil ka - na ście go dzin blo ko wał dro gę mię - dzy Ko by li nem a Ła giew ni ka mi. Ko - niecz na by ła ewa ku acja miesz kań - ców z po bli skich do mostw. Jak in for mu je, Wło dzi mierz Szał, rzecz nik pra so wy Ko men dy Po - wia to wej Po li cji w Kro to szy nie, kie - row ca po jaz du prze kro czył do zwo lo - ną pręd kość, w wy ni ku cze go stra cił nad nim pa no wa nie. Do zda rze nia do szło ja kieś 15 mi nut po pół no cy. Cy ster na ude rzy ła w drze wo, po czym prze wró ci ła się i za trzy ma ła w po przek dro gi mó wi W. Szał. Ni ko mu nic się nie sta ło. Kie ru ją ce - go uka ra no man da tem w wy so ko ści 500 zło tych. Na miej sce wy pad ku skie ro wa no sa mo chód ra tow nic twa tech nicz ne - go z Jed nost ki Ra tow ni czo -Ga śni - czej PSP z Kro to szy na, dwa sa mo - cho dy z OSP Ko by lin, je den sa mo - chód z OSP Za le sie Wiel kie, SCRD Me ga Ci ty z JRG Ostrów Wlkp. Przy by ła tak że po li cja. Za rzą dzo no ewa ku ację miesz kań ców czte rech po bli skich do mów, od da lo nych od le żą cej cy ster ny o ok. 500 me - trów. Swo je miesz ka nia mu sia ło opu - ścić po nad 20 osób. Na szczę ście nie stwier dzo no roz sz czel nień ani wzro - stu ci śnie nia w cy ster nie. Ra tow ni cy odłą czy li aku mu la tor i przy stą pi li do ogra ni cze nia wy cie ku ole ju na pę - NASZ PA TRO NAT AKA DE MIA RE IS SA Ogrom ne emo cje pod czas RE ISS CUP 2012! do we go z uszko dzo ne go zbior ni ka pa li wo we go. Po do ko na niu od po - wied nich po mia rów wy zna czo no stre fę bez piecz ną ok. 100 m. Gdy wła ści ciel pod sta wił na - stęp ną cy ster nę, bez piecz ną stre fę po więk szo no o ko lej ne 200 m, po czym przy stą pio no do prze tła cza - nia skro plo ne go ga zu z uszko dzo ne - go po jaz du re la cjo nu je To masz Ni - cie jew ski, rzecz nik pra so wy Ko men - dy Po wia to wej Pań stwo wej Stra ży Po - żar nej w Kro to szy nie. Cy ster na zo - sta ła opróż nio na z ośmiu ton sub - stan cji. Po przy by ciu spe cja li stycz ne - go dźwi gu oraz dwóch po mo cy tech - nicz nych pod ję to pró bę po sta wie nia po jaz du na ko ła. To po dej ście się nie po wio dło, więc do wód ca ak cji zde cy - do wał o za dys po no wa niu ME GA CI - TY z Ostro wa Wlkp. Na miej sce do - tarł rów nież dźwig. Ko lej na pró ba by ła uda na. Cią gnik sio dło wy oraz cy ster nę po sta wio no na ko ła, a na - stęp nie prze tło czo no po zo sta łą ilość ga zu. Dzia ła nia trwa ły po nad 14 go - dzin. AN DRZEJ KA MIŃ SKI

2 2 Wydarzenia WTOREK, 27 listopada 2012 KO LI ZJA W KRO TO SZY NIE Do zda rze nia do szło 20 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Koź - miń skiej. Wsku tek nie udzie le nia pierw szeń stwa prze jaz du miesz ka niec Po zna nia, któ ry kie ro wał po jaz dem mar ki VW Cad - dy, zde rzył się z sa mo cho dem mar ki Opel Za fi ra. Uczest ni cy zda - rze nia by li trzeź wi. Spraw cę ko li zji uka ra no man da tem w wy so ko - ści 500 zł. NIE BEZ PIECZ NE MA NEW RY 19 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Kro to szyń skiej w Bo ża ci - nie kie ru ją cy po jaz dem mar ki Re nault koź mi nia nin nie za cho wał środ ków ostroż no ści pod czas ma new ru wy prze dza nia i zde rzył się z sa mo cho dem cię ża ro wym mar ki Sca nia. Dzień póź niej. ok. godz , na uli cy Ostrow skiej w Kro to szy nie kie ru ją cy po jaz - dem mar ki Au di kro to szy nia nin nie za cho wał środ ków ostroż no - ści, wy ko nu jąc z ko lei ma newr co fa nia, w re zul ta cie cze go ude - rzył w za par ko wa ny sa mo chód mar ki Se at Le on. Uczest ni cy obu zda rzeń by li trzeź wi. Spraw cy ko li zji zo sta li uka ra ni man da ta mi w wy so ko ści od po wied nio 250 i 100 zł. PI JA NI RO WE RZY ŚCI 17 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Pio tra Skar gi w Zdu nach za trzy ma no miesz kań ca tej miej sco wo ści, któ ry kie ro wał ro we - rem, bę dąc w sta nie nie trzeź wo ści 1,09 mg/l za war to ści al ko - ho lu w wy dy cha nym po wie trzu. Z ko lei u za trzy ma ne go 19 li sto - pa da, ok. godz , na uli cy Ko ściusz ki w Zdu nach cy kli sty al - ko mat wska zał 0,65 mg/l za war to ści al ko ho lu w wy de chu. ZDA RZE NIE NA DRO DZE 17 li sto pa da, ok. godz. 9.10, na uli cy Koź miń skiej w Kro to szy nie kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Opel Vec tra kro to szy nia nin nie udzie lił pierw szeń stwa prze jaz du, w efek cie cze go zde rzył się z po jaz dem mar ki To yo ta. Uczest ni cy zda rze nia by li trzeź wi. Spraw cę ko li zji uka ra no man da tem w wy so ko ści 250 zł. STŁUCZ KI NA PAR KIN GACH 18 li sto pa da, ok. godz , na uli cy Wro cław skiej w Zdu nach kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Opel Vec tra zdu no wia nin, wy jeż dża jąc z par kin gu, nie za cho wał środ - ków ostroż no ści i ude rzył w za par ko wa ny po jazd mar ki VW Pas sat. W tym sa mym cza sie do in nej ko li zji do szło w Ko by li nie na uli cy Strze lec kiej. Kie ru ją cy sa mo cho dem mar ki Se at Ibi za ko by li nia nin, wy ko nu jąc na par kin gu ma newr co fa nia, nie za cho wał środ ków ostroż no ści i ude - rzył w po jazd mar ki Mer ce des Benz. Spraw cy obu zda rzeń by li trzeź wi i zo sta li uka ra ni man da ta mi w wy so ko ści od - po wied nio 250 i 100 zł. Wydawca: Wielkopolska Squad S.C. Redakcja: Ul. Sowińskiego Krotoszyn Redagują: Red. Naczelny: Daniel Borski Dziennikarze: Andrzej Kamiński Dziennikarze: Aleksandra Figlak Reklama: Mariusz Kowalczyk Karolina Skalska Weronika Leśniak Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz reklam. KRO TO SZYN Do ko nał kra dzie ży w za kła dzie pra cy Ka ra do pię ciu lat po zba wie nia wol no - ści gro zi 26-let nie mu miesz kań co wi gmi ny Ko by lin, któ ry okra dał swo je go pra co daw cę. Łu pem zło dzie ja pa dły tar cze do be to nu o war to ści 800 zł. W trak cie wy ko ny wa nia swo ich za dań kry - mi nal ni z Kro to szy na uzy ska li in for ma cję, że w paź dzier ni ku okra dzio no je den z za kła dów na te re nie mia sta. Po zba da niu wszyst kich oko - licz no ści po li cjan ci usta li li, iż spraw cą kra dzie ży jest je den z pra cow ni ków fir my 26-let ni miesz - ka niec gmi ny Ko by lin. Po za trzy ma niu przez funk cjo na riu szy zło - dziej przy znał się do prze stęp stwa. Męż czy zna ujaw nił, że pod ko niec wrze śnia ukradł tar czę do be to nu, któ rą naj pierw ukrył pod toy -toy em, po czym za brał i sprze dał w lom bar dzie. Ko lej nej kra dzie ży do ko nał w paź dzier ni ku. 26-la tek mo że tra fić do wię zie nia na wet na pięć lat. (AN KA)

3 Temat Tygodnia GMI NA KRO TO SZYN Brak spo łecz ne go po par cia Na po cząt ku li sto pa da pi sa - li śmy o za mia rach pry wa ty - za cji szkol nych sto łó wek. Re ali za cja te go po my słu mia ła by za owo co wać oszczęd no ścia mi w gmin - nym bu dże cie rzę du kil ku - set ty się cy zło tych rocz nie. Jak się oka zu je, ro dzi ce uczniów oraz pra cow ni cy sto łó wek nie przy chyl nie od - no szą się do za my słu kro to - szyń skich urzęd ni ków. Ta kie wnio ski moż na wy - snuć po spo tka niu, któ re od by - ło się przed kil ko ma dnia mi w Szko le Pod sta wo wej nr 8, a wktó rym uczest ni czy li ro dzi - ce, rad ni i przed sta wi cie le ma - gi stra tu. War to do dać, że w tej pla ców ce z po sił ków ko rzy sta pra wie 300 uczniów, wli cza jąc w to gim - na zja li stów z Czwór ki. Przy po mnij my, co na paź dzier ni ko - wej se sji Ra dy Miej skiej mó wił o szkol - nych sto łów kach wi ce bur mistrz Ry - szard Czusz ke. Sta ra my się uzgod nić no wy spo sób ich pro wa dze nia. Po miesz - cze nia ma my świet nie wy po sa żo ne, ale bra ku je po my słu, jak one po win ny funk cjo no wać. Do brym przy kła dem jest Ka lisz, gdzie sto łów ki pro wa dzo ne są przez pod mio ty ze wnętrz ne, czy li nie pod le ga ją ce pod or gan pro wa dzą cy pla ców kę oświa to wą tłu ma czył R. Czusz ke, po czym do dał, że na przy kład w Niem czech po wszech ne jest pro wa - dze nie szkol nych ja dal ni przez sto wa - rzy sze nia. My ślę, że to wła śnie jest słusz ne roz wią za nie stwier dził wów - czas wi ce bur mistrz, nie kry jąc przy tym, iż szu ka nie do bre go po my słu na pro wa dze nie szkol nych sto łó wek jest ko lej ną pró bą ra cjo na li za cji gmin nych wy dat ków. W tej chwi li koszt jed ne go szkol ne go obia du to nie ca łe 3 zło te. Po wpro wa dze - niu zmian w sto łów kach ce na ta znacz nie by wzro sła, co oczy wi ście nie po koi ro dzi - ców. Nie wszyst kich bo wiem by ło by stać na wy ku pie nie po sił ków dla swo ich po - ciech, zwłasz cza je że li do szko ły uczęsz cza wię cej niż jed no dziec ko. Ow szem, je śli ro - dzi na speł ni kry te rium fi nan so we (czy li do chód na jed ne go człon ka ro dzi ny po ni - żej okre ślo nej kwo ty przyp. red.), to z mo cy usta wy dziec ko po win no otrzy ma dar mo wy obiad. Ale jak uza sad - nia li ro dzi ce wie lu oso bom bra - ku je, na wet po pod nie sie niu kry - te rium do cho do we go, le d wie pa - ru zło tych do speł nie nia wspo - mnia ne go wy mo gu. R. Czusz ke stwier dził, że są trzy moż li wo ści al bo sto łów ki przej mą sto wa rzy sze nia, al bo urząd ogło si prze targ na ich pro - wa dze nie, al bo nic się nie zmie ni i bę dą one funk cjo no wać na do - tych cza so wych za sa dach. Miesz - kań cy by li zgod ni co do te go, że firm ze wnętrz nych w szko łach nie chcie li by wi dzieć, ar gu men - tu jąc swo je sta no wi sko mar ną ja - ko ścią usług ca te rin go wych. Kon - cep cja pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej przez ku char ki też ni ko mu nie przy pa dła do gu stu. Nie któ rzy prze ko ny wa li, że te pa - nie nie ma ją szans utrzy mać się z po sił ków wy da wa nych dzie ciom. Wi ce bur mistrz tłu ma czył, że w ta kim przy pad ku moż - na by po my śleć o do dat ko wych zy skach i przy go to wy wać obia dy rów nież dla osób z ze wnątrz. Ale i ta idea spo tka ła się ze sprze ci wem. Za rów no ro dzi ce, jak i dy rek - to rzy pla có wek oświa to wych sta now czo nie zga dza ją się na wpusz cza nie do szkół ob cych osób, głów nie ze wzglę dów bez pie - czeń stwa. W trak cie spo tka nia w SP nr 8 żad ne wią żą ce de cy zje nie za pa dły. Nie upie ra - my się przy na szych po my słach. Nie wpro - wa dzi my zmian w funk cjo no wa niu szkol - nych sto łó wek bez spo łecz ne go po par cia skon sta to wał R. Czusz ke. AN DRZEJ KA MIŃ SKI KRO TO SZYN Oko licz no ści śmier tel ne go po trą ce nia Za rzut kie ro wa nia sa mo cho dem po spo ży ciu nar ko ty ków po sta wio no kie row cy, któ ry ja dąc 25 paź dzier - ni ka po jaz dem mar ki Sko da Fa vo rit po trą cił ro we rzy stę 61-let nie go kro to szy nia ni na. Męż czy zna zmarł na sku tek po nie sio nych ob ra żeń. Do wy pad ku do szło na przej ściu dla pie szych na ul. Kon sty tu cji 3 Ma ja w Kro to szy nie. Jak in for mo wał wów czas Wło dzi - mierz Szał, rzecz nik pra so wy Ko men dy 3 Po wia to wej Po li cji, ze wstęp nych usta leń wy ni ka ło, że kie ru ją cy sko dą 37-let ni miesz ka niec Kro to szy na z nie usta lo nej przy czy ny po trą cił znaj du ją ce go się na przej ściu dla pie szych ro we rzy stę. Po - szko do wa ne go męż czy znę na tych miast prze wie zio no do szpi ta la, lecz mi mo pod - ję tej ak cji re ani ma cyj nej 61-la tek zmarł. Oka za ło się, iż kie row ca sko dy nie po - sia dał upraw nień do pro wa dze nia po jaz - dów me cha nicz nych. Wpraw dzie ba da - nie na za war tość al ko ho lu w wy dy cha - nym po wie trzu wy ka za ło, iż 37-la tek był rzeź wy, ale usta lo no, że naj praw do po - dob niej je chał au tem po za ży ciu ma ri hu - any. W związ ku z tym męż czy zna usły - szał za rzut kie ro wa nia sa mo cho dem pod wpły wem sub stan cji psy cho tro po - wych. Gro zi mu za to ka ra do dwóch lat po zba wie nia wol no ści. Ma ło te go, je śli oka że się, że to wła - śnie 37-let ni kro to szy nia nin był spraw cą śmier tel ne go wy pad ku, mo że tra fić za krat ki na wet na 12 lat. Re kon struk cji zda rze nia z 25 paź dzier ni ka ma do ko nać bie gły. Dzia ła nia eks per ta wy ja śnią, z czy - jej wi ny do szło do po trą ce nia 61-lat ka i czy zda rzy ło się to wsku tek na ru sze nia za sa dy bez pie czeń stwa w ru chu dro go - wym. (AN KA) Z PO LI CJI Po sie dzą za kra dzież z wła ma niem Kro to szyń scy po li cjan ci za trzy ma li trzech męż czyzn, któ rzy wła ma li się do po miesz cze nia go spo dar cze go na te re nie jed nej z miej sco wo ści w gmi nie Kro to szyn i skra dli elek - tro na rzę dzia. Zło dzie ja mi oka za li się miesz kań cy gmi ny Zdu ny. Miejsce na Twoją reklamę Wła my wa cze ukra dli szli fier kę, wkrę tar kę oraz kom pre sor po wie trza. Po krzyw dzo ny stra ty osza co wał na 800 zł. Po otrzy ma niu zgło sze nia o prze stęp - stwie funk cjo na riu sze na tych miast przy stą pi li do dzia ła nia. Na pły wa ją ce in for ma cje oraz do bre roz po zna nie po - zwo li ły na szyb kie wy ty po wa nie spraw - ców oznaj mia Wło dzi mierz Szał z Ko - men dy Po wia to wej Po li cji w Kro to szy - nie. By li to trzej miesz kań cy gmi ny Zdu ny w wie ku 20, 24 i 26 lat. Naj młod szy z za trzy ma nych już wcze śniej był ka ra ny za po dob ne prze - stęp stwa. Przy oka zji udo wod nio no mu wła ma nie do bu dyn ku go spo dar - cze go na te re nie ogród ków dział ko - wych w Zdu nach. Wte dy 20-la tek ukradł mo to cykl mar ki WSK, ko siar kę i gle bo gry zar kę spa li no wą. W cza sie roz mów ze śled czy mi trzej zło dzie je przy zna li się do za rzu ca ne go im czy nu. Ujaw ni li też, że zdo by ty łup sprze da li swo im ko le gom. Za kra dzież z wła ma niem gro zi im ka ra do 10 lat po - zba wie nia wol no ści. Mie nie uda ło się od - zy skać i zo sta nie ono prze ka za ne pra wo - wi te mu wła ści cie lo wi. Jak in for mu je po - li cja, spra wa jest roz wo jo wa i nie wy klu - czo ne są ko lej ne za trzy ma nia. (AN KA)

4 4 Na Bieżąco KRO TO SZYN Mo gło dojść do tra ge dii WTOREK, 27 listopada 2012 URO CZY STOŚĆ Zło te go dy w Zdu nach We wto rek, 13 li sto pa da, ok. godz stra ża cy z JRG PSP Kro to szyn zo sta li we zwa ni do za dy mio ne go miesz ka nia w jed nym z blo ków przy ul. Fa brycz nej. Urzą dze nia po mia ro - we wy ka zy wa ły obec ność tlen ku wę - gla, w związ ku z czym ewa ku owa no miesz kań ców bu dyn ku. Po przy by ciu na miej sce ra tow ni cy pró bo wa li dojść do te go, co jest przy czy ną za dy mie nia. - Spra wa wy da wa ła się o ty le dziw na, że w miesz ka niu nie by ło ani pie - ców ka flo wych, ani ga zo wych pod grze - wa czy wo dy. Nie by ło też żad ne go wi - docz ne go źró dła ognia in for mu je To - masz Ni cie jew ski, rzecz nik pra so wy KP PSP w Kro to szy nie. Stra ża cy w sprzę cie ochro ny dróg od - de cho wych we szli do miesz ka nia z urzą - dze nia mi po mia ro wy mi, któ re wy ka za ły obec ność tlen ku wę gla. Po dob nie by ło w po miesz cze niach piw nicz nych i wyż szych kon dy gna cjach obiek tu. Dla te go pod ję to de cy zję o na tych mia sto wej ewa ku acji wszyst kich osób miesz ka ją cych w bu dyn - ku. Miesz kań cy sa mo dziel nie opu ści li swe do mo stwa, po czym ra tow ni cy prze wie - trzy li miesz ka nia i klat kę scho do wą kon - ty nu uje T. Ni cie jew ski. W tym sa mym cza sie dru gi za stęp stra ża ków roz po czął po szu ki wa nia źró - dła ognia, któ re szyb ko uda ło się zlo ka li - zo wać przy uży ciu ka me ry ter mo wi zyj - nej. Jak się oka za ło, ogień po ja wił się pod pod ło gą w na roż ni ku po ko ju przy drzwiach bal ko no wych. - Przy uży ciu sprzę tu bu rzą ce go ro ze bra no pod ło gę w po ko ju i ze rwa no część po sadz ki przy drzwiach na bal ko nie, do cie ra jąc tym sa - mym do pa lą ce go się ma te ria łu izo la cyj - ne go. Po żar uga szo no wo dą. Przy czy ną po ja wie nia się ognia by ła nie ostroż ność pra cow ni ków, któ rzy pro wa dzą pra ce zwią za ne z ter mo mo der ni za cją blo ku wy ja śnia T. Ni cie jew ski. Stra ża cy nie prze rwa nie mo ni to ro wa li stę że nie tlen ku wę gla. Je den z miesz kań - ców zgło sił im złe sa mo po czu cie, więc nie - zwłocz nie udzie lo no mu kwa li fi ko wa nej pierw szej po mo cy i we zwa no po go to wie ra tun ko we. Po zba da niu po szko do wa ne go i udzie le niu po mo cy le karz zde cy do wał o po zo sta wie niu męż czy zny w do mu. Na za koń cze nie ak cji wszyst kie po - miesz cze nia zo sta ły jesz cze raz spraw dzo - ne. Na szczę ście po mia ry nie wy ka za ły obec no ści tlen ku wę gla i kro to szy nia nie mo gli wró cić do swych miesz kań. Oprócz stra ża ków z JRG PSP Kro to szyn w dzia ła - niach uczest ni czy li stra ża cy z OSP Kro to - szyn i po li cjan ci. Na miej sce przy by li tak że przed sta wi cie le Kro to szyń skiej Spół dziel - ni Miesz ka nio wej. (AN KA) W pią tek, 16 li sto pa da, w sa li re - pre zen ta cyj nej Urzę du Sta nu Cy - wil ne go w Zdu nach uho no ro wa no pa ry ob cho dzą ce ju bi le usz 50-le - cia po ży cia mał żeń skie go. W gro - nie wy róż nio nych zna leź li się tak - że pań stwo Sta cho wie, któ rzy ży - ją wspól nie już po nad 60 lat. Na uro czy sto ści zja wi ło się osiem par mał żeń skich wraz ze swo imi ro - dzi na mi. Ży cze nia zło ży li im Ewa Je - zier ska -Du rak, kie row nik USC, bur - mistrz Wła dy sław Ula tow ski oraz Zdzi sław Ma lec, prze wod ni czą cy Ra - dy Miej skiej w Zdu nach. Ju bi la ci otrzy ma li Me da le za Dłu go let nie Po - ży cie Mał żeń skie, nada wa ne przez Pre zy den ta RP. Po ofi cjal nej czę ści go ście zo sta li za pro sze ni na wspól ny po si łek do ka wiar ni w zdu now skim ra tu szu. Uho no ro wa ne pa ry to: Ja ni - na i Edward Hab zo wie, An na i Ma - rian Ja nia ko wie, Be ne dyk ta i Sta ni - sław Ka rol cza ko wie, An na i Aloj zy Ma ty sia ko wie, El wi ra i Sta ni sław Pasz ko wie, Ja dwi ga i Cze sław Po gór - scy, Sta ni sła wa i Jó zef Pra czy ko wie, Kry sty na i Lech Szy ma now scy oraz naj star si sta żem Eu ge nia i Lu dwik Sta cho wie, któ rzy nie ste ty nie mo gli przy być na uro czy stość.

5 Rozmaitości PO LI TY KA Cykl spo tkań z miesz kań ca mi OŚWIA TA Drzwi otwar te w Ze spo le Szkół Spe cjal nych Ze spół Szkół Spe cjal nych im. Ma rii Grze go rzew skiej w Kro to szy nie za - pra sza na Drzwi otwar te. War to przyjść i prze ko nać się, co swo im pod opiecz nym ofe ru je szko ła przy uli - cy Ostrow skiej. 5 Drzwi otwar te w ZSS od bę dą się 29 li sto pa da (czwar tek). Po czą tek o go dzi - nie W pro gra mie spo tka nie z dy - rek tor Jo lan tą Szó stak, se sja Bio fe ed - back za ję cia po ka zo we, wy sta wy po - mo cy dy dak tycz nych oraz prac pla - stycz nych, a tak że pre zen ta cje mul ti me - dial ne. Po nad to bę dzie moż na sko rzy - stać z bez płat nych po rad psy cho lo gicz - nych, pe da go gicz nych, wcze sne go wspo - ma ga nia roz wo ju dziec ka, in te gra cji sen so rycz nej i re wa li da cji. (AN KA) EDU KA CJA Wy bo ry ab sol wen tów Koł łą ta ja Plat for ma Oby wa tel ska roz po czę ła cykl spo tkań pod su mo wu ją cych pięć lat rzą dów ko ali cji PO -PSL. Chce my mó wić o tym, co uda ło się zre ali zo - wać, oraz o tym, co przed na mi za - po wia dał po seł Ma ciej Orze chow ski pod czas kon fe ren cji pra so wej, któ ra od by ła się 19 li sto pa da. W ra mach cy klu pod na zwą Plan dla Pol ski człon ko wie PO bę dą się spo ty kać z miesz kań ca mi po szcze gól nych miast i gmin w ca łym kra ju. Na te re nie po wia tu kro to szyń skie go już do szło do pierw sze go spo tka nia. Wie czo rem 19 li sto pa da po seł Orze chow ski go ścił w Sul mie rzy cach. Wi - zy ty par la men ta rzy sty w po zo sta łych gmi - nach Zie mi Kro to szyń skiej już trwa ją. Ma my za miar roz ma wiać z miesz kań ca mi o wszyst kich, na wet naj trud niej szych te - ma tach mó wił po seł w trak cie po nie - dział ko wej kon fe ren cji. W cen trum za in te re so wa nia znaj dą się trzy seg men ty te ma tycz ne ro dzi na, W pią tek w re stau ra cji Waw rzy niak w Perzy cach od by ła się uro czy stość z oka zji Świę ta Pra cow ni ka So cjal ne go. Na im pre - zie zor ga ni zo wa nej przez sta ro stę kro to - szyń skie go oraz Po wia to we Cen trum Po - mo cy Ro dzi nie do ce nio no pra cę spo łecz ną. pra ca oraz in we sty cje. Z my ślą o ro dzi nie wy dłu ża my urlo py ma cie rzyń skie oznaj - mił par la men ta rzy sta. Lu dziom wcho - dzą cym w do ro słość chce my uła twić two - rze nie ro dzi ny po przez pro gram Miesz ka - nie dla Mło dych. Po za tym wspie ra my bu do wę i po wsta wa nie no wych żłob ków i sta ra my się za pew nić tań sze przed szko la wy mie niał M. Orze chow ski, pod kre śla - jąc przy tym, że w cią gu mi nio nych pię ciu lat licz ba żłob ków wzro sła o 300, a przed - szko li o Po seł po ru szył tak że te - mat in vi tro, in for mu jąc, że w tej kwe stii Plat for ma wpro wa dzi no we roz wią za nie. Za bie gi te ma ją bo wiem być re fun do wa ne. Nie ma spo koj nej ro dzi ny bez bez - pie czeń stwa ma te rial ne go stwier dził par la men ta rzy sta, po czym do dał, że gwa - ran tem owe go bez pie czeń stwa jest pra ca. W la tach po wsta ło w na - szym kra ju pra wie mi lion no wych miejsc pra cy po wie dział. To dru gi wy nik w Eu ro pie. W tym te ma cie w pla nach PO na naj bliż szą przy szłość jest re for ma urzę - ŚWIĘ TO PRA COW NI KA SO CJAL NE GO Do ce ni li spo łecz ną dzia łal ność Spo tka nie po pro wa dził dy rek tor PCPR An drzej Pio trow ski. Uro czy - stość roz po czę ła się kon cer tem Kro - to szyń skie go Chó ru Ka me ral ne go pod dy rek cja Mar ka Olej ni ka. Ze spół ob cho dzą cy w tym ro ku 20. rocz ni cę dów pra cy, uła twie nie do stę pu do kre dy - tów dla ma łych i śred nich przed się biorstw, jak rów nież uła twie nie do stę pu do wie lu za wo dów po przez ich de re gu la cję, a tak że uela stycz nie nie cza su pra cy. M. Orze chow ski mó wił też o suk ce - sach w ob sza rze in we sty cji. Je śli cho dzi o in we sty cje w po wie cie kro to szyń skim, to su ma do fi nan so wa nia, ja kie uda ło się po - zy skać na roz ma ite za da nia, wy nio sła w cią gu pię ciu lat po nad 100 mi lio nów zło tych po in for mo wał po seł. Cie szy - my się, że ak tyw ność sa mo rzą dow ców na tym te re nie jest tak du ża. Za współ pra - cę z mo im biu rem po sel skim szcze gól nie chciał bym wy róż nić Mi ło sza Zwie rzy ka, Na ta lię Ro ba kow ską, Ce za re go Gren dę oraz To ma sza Chu de go do dał. Na ko niec par la men ta rzy sta po dzię ko - wał ro dzi com i dzie ciom, któ re włą czy ły się do ak cji Po dziel się za baw ką. Dzię ki tej ini - cja ty wie w na szym po wie cie ze bra no mnó - stwo za ba wek, któ re tra fi ły do przed szko li. AN DRZEJ KA MIŃ SKI ist nie nia przed sta wił zgro ma dzo nym re per tu ar w sty li sty ce go spel. Po wy stę pie trud pra cow ni ka so - cjal ne go do ce nił wi ce bur mistrz Ry - szard Czusz ke. Dzię ki wa szej cięż - kiej pra cy wie le osób mo że czuć się o wie le le piej. Ten dzień jest oka zją do ce nie nia wa szych co dzien nych wy - sił ków pod kre ślił R. Czusz ke. Po - tem przy szedł czas na po dzię ko wa nia dla part ne rów ini cja tyw spo łecz nych. Kwia ty oraz gra tu la cje ode bra ły m.in. DPS Basz ków, Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy oraz Za kład Ak tyw no - ści Za wo do wej. Za wspar cie oraz dzia łal ność na rzecz osób star szych sta tu et ka mi wy róż nie ni zo sta li bur - mistrz Kro to szy na Ju lian Jokś i sta ro - sta Le szek Kul ka. Uro czy sto ści to wa - rzy szy ła wy sta wa oko licz no ścio wa z oka zji Eu ro pej skie go Ro ku Ak tyw - no ści Osób Star szych i So li dar no ści Mię dzy po ko le nio wej. Każ de go ro ku dal sze lo sy ab sol - wen tów szkół śred nich wzbu dza - ją za in te re so wa nie. War to przyj - rzeć się bli żej wy bo rom te go rocz - nych ma tu rzy stów z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. H. Koł łą - ta ja. Jak się oka zu je, zde cy do wa - na ich więk szość pod ję ła na ukę na stu diach dzien nych. Jak prze ko nu ją przed sta wi cie le Koł łą ta ja, wy ni ki eg za mi nów ma tu - ral nych w tej szko le są szcze gól nie za - do wa la ją ce i czę sto by wa ją zde cy do - wa nie lep sze od re zul ta tów w in nych szko łach na sze go po wia tu czy wo je - wódz twa. Na tu ral ną kon se kwen cją te go są sa tys fak cjo nu ją ce przy ję cia na stu dia wyż sze, na któ rych na ukę pod ję ło aż 95 pro cent ab sol wen tów kro to szyń skie go li ceum. Tyl ko dzie - sięć osób, czy li 5 pro cent wszyst kich ma tu rzy stów, nie pod ję ło żad nych stu diów, w więk szo ści przy pad ków do ko nu jąc ta kie go wy bo ru ze wzglę - dów fi nan so wych. W tym ro ku Koł łą taj mo że się po - chwa lić przy ję cia mi na sto ma to lo gię na uni wer sy te tach me dycz nych w War sza wie, we Wro cła wiu i we Lwo wie, a tak że na wy dział le kar ski w Ło dzi. Aż dzie wię cio ro ab sol wen - tów I LO roz po czę ło stu dia na wy - dzia łach praw ni czych, a trój ka na psy - cho lo gii. Na le ży pa mię tać, że me dy - cy na, pra wo i psy cho lo gia to naj czę - ściej wy bie ra ne kie run ki stu diów. Tym bar dziej więc cie szy licz ne gro no koł łą ta jow ców na tych wy dzia łach. Wie lu ab sol wen tów wy bra ło uczel nie tech nicz ne, na któ rych funk cjo nu je spo ra licz ba tzw. kie run - ków za ma wia nych. Ma tu rzy ści de cy - do wa li się na m.in. au to ma ty kę i ro - bo ty kę, me cha tro ni kę, bu dow nic two czy me cha ni kę i bu do wę ma szyn. Do naj czę ściej wy bie ra nych kie run - ków na le ża ły: fi nan se i ra chun ko - wość, za rzą dza nie i in ży nie ria pro - duk cji, trans port, in ży nie ria śro do wi - ska oraz tech no lo gia żyw no ści i ży - wie nie czło wie ka. War to wspo mnieć, że ab sol wen ci Koł łą ta ja bę dą tak że stu dio wać ar che olo gię, geo lo gię, ar - chi tek tu rę, in do lo gię, ko re ani sty kę, re so cja li za cję czy in ter na tio nal bu si - ness. Je den z te go rocz nych ma tu rzy - stów jest na to miast stu den tem Aka - de mii Ma ry nar ki Wo jen nej w Gdy ni. Naj czę ściej wy bie ra ne uczel nie znaj du ją się w Po zna niu i we Wro cła - wiu, ale ab sol wen ci li ceum wy lą do - wa li rów nież w War sza wie, Kra ko - wie, Ło dzi, To ru niu, Gdań sku oraz Lwo wie. Oko ło 90 pro cent te go rocz - nych ma tu rzy stów pod ję ło na ukę na stu diach dzien nych, na uczel niach pań stwo wych. Na pod sta wie wy ni - ków eg za mi nu ma tu ral ne go i przy jęć na stu dia moż na więc stwier dzić, że I LO im. H. Koł łą ta ja w Kro to szy nie do brze speł nia swo ją funk cję roz wi - ja za in te re so wa nia, przy go to wu je do sa mo kształ ce nia i do póź niej szych stu diów. OPRAC. (AN KA)

6 6 EDU KA CJA Go ści li w bi blio te ce Ucznio wie ze Szko ły Pod sta wo wej w Świn ko wie uda li się z wi zy tą do Kro to szyń skiej Bi blio te ki Pu blicz - nej. Tam za po zna li się ze spe cy fi ką tej in sty tu cji oraz uczest ni czy li w cie - ka wych za ję ciach. Ma li go ście zwie dzi li wy po ży czal - nię dla dzie ci. Do wie dzie li się, ja ką ro - lę bi blio te ka peł ni w ży ciu lo kal nej spo łecz no ści. Tak więc dzię ki tej wi zy - cie ucznio wie ze Świn ko wa z pew no - ścią zna czą co wzbo ga ci li swo ją wie dzę na te mat funk cjo no wa nia książ ni cy. Dzie ci uczest ni czy ły tak że w za - ję ciach czy tel ni czo -pla stycz nych, wy - słu cha ły frag men tu książ ki Król Ma ciuś Pierw szy Ja nu sza Kor cza ka i za po zna ły się z syl wet ką te go pi sa - rza. Na ko niec wy ko ny wa ły ilu stra cje swo ich ulu bio nych bo ha te rów li te - rac kich. (AN KA) Do nie daw na opusz czo ny bu dy nek po by łej ga zow ni przy ul. Flo riań - skiej w Koź mi nie Wlkp. stra szył swo im wy glą dem. Dziś z du mą pa - trzy my na no wo cze sny, cie ka wy pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym obiekt ośrod ka kul tu ry. Gmi na wy - da ła na bu do wę cen trum oko ło 1,5 mln zł. To pierw sza w Eu ro pie in we - sty cja po wsta ła przy współ udzia le środ ków z Unii Eu ro pej skiej w ra - mach ini cja ty wy JES SI CA. W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej od by ło się spo tka nie Klu bu Mam, w któ rym uczest ni czy ły dzie ci jesz cze nie uczęsz cza ją ce do przed szko la wraz ze swo imi ma ma mi. Za ję cia te sta no - wią świet ną oka zję do twór cze go spę - dza nia cza su ze swy mi po cie cha mi. Po nad to w trak cie ta kich spo tkań ma - my wy mie nia ją się swo imi do świad cze nia - mi i wspól nie roz wią zu ją pro ble my zwią - Rozmaitości KOŹ MIN WLKP. Jest po wód do du my Pra ce bu dow la ne w ośrod ku kul tu ry przy ul. Flo riań skiej do bie - gły koń ca. Po zo sta ło jesz cze tyl ko urzą dze nie i aran ża cja po miesz - czeń. Obiekt pre zen tu je się bar dzo cie ka wie za rów no od ze wnątrz, jak i w środ ku. W bu dyn ku znaj du je się win da, któ ra umoż li wi oso bom nie peł no spraw nym i star szym spraw ne do tar cie do ka me ral nej sa - li kon fe ren cyj no -wi do wi sko wej, któ ra jest zlo ka li zo wa na na pię trze. BIBLIOTEKA Twórcze spędzanie czasu za ne z wy cho wa niem dzie ci. Z ko lei ma lu - chy, któ re jesz cze nie roz po czę ły edu ka cji przed szkol nej, ma ją moż li wość na uki i za - ba wy w gro nie ró wie śni ków. War to do dać, że bi blio te ka pla nu je or - ga ni zo wać dla dzie ci spo tka nia ze spe cja li - sta mi: le ka rzem, pe dia trą, psy cho lo giem i lo go pe dą. A dla ak tyw nych i kre atyw - nych mam prze wi dzia ne są spo tka nia z fry zjer ką, ko sme tycz ką, die te tycz ką i fi - zjo te ra peut ką. Jak wia do mo, ini cja cję czy tel ni czą wśród dzie ci naj le piej roz po cząć od naj - młod szych lat. Ma jąc tę świa do mość, kro - to szyń skie bi blio te kar ki po my śla ły o dzia - ła niach, któ re przy cią ga ły by do książ ni cy ma lu chy wraz z ro dzi ca mi. Tym spo so - bem po wstał w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej Klu bu Mam. Spo tka nia od by - wa ją się raz w mie sią cu, a ich te ma ty ka do - sto so wa na jest do su ge stii uczest ni ków. (AN KA) W piw ni cach znaj dzie się pro fe sjo - nal ne stu dio na grań. W no wym cen trum mie ści się kil ka in nych sal, w któ rych po wsta ną pra cow nie ta necz na, mu zycz na i pla stycz na wy po sa żo ne w pro fe sjo nal ny sprzęt. Przy ośrod ku kul tu ry po wstał utwar dzo ny kost ką bru ko wą, ogro - dzo ny plac, któ ry w mia rę po trzeb bę dzie wy ko rzy sty wa ny ja ko par - king lub ja ko miej sce na im pre zy WTOREK, 27 listopada 2012 i spo tka nia ple ne ro we. Już od stycz nia wszyst kie za ję cia i pró - by bę dą od by wać się w ośrod ku kul - tu ry przy ul. Flo riań skiej ko mu - ni ku je Agniesz ka Flej sie ro wicz z koź miń skie go ma gi stra tu. No - wy ośro dek kul tu ry to obiekt dłu go wy cze ki wa ny przez miesz kań ców Koź mi na Wlkp. Je go po wsta nie bę - dzie wy róż niać na szą gmi nę na ma - pie Eu ro py. To pierw szy pro jekt miej ski na Sta rym Kon ty nen cie zre ali zo wa ny przy po mo cy środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach ini cja - ty wy JES SI CA. JES SI CA to wspól na ini cja ty wa Ko mi sji Eu ro pej skiej i Eu ro pej skie - go Ban ku In we sty cyj ne go. Umoż li - wia ona pań stwom człon kow skim fi nan so wa nie trwa łych in we sty cji na ob sza rach miej skich. Do to wa nie od by wa się w for mie in stru men tów zwrot nych (np. po ży czek). Wiel ko - pol ska jest pre kur so rem wpro wa - dza nia ini cja ty wy JES SI CA w Unii Eu ro pej skiej. Na sko rzy sta nie z tych środ ków zde cy do wa ły się w Pol sce tak że in ne wo je wódz twa: ślą skie, po mor skie, ma zo wiec kie i za chod nio po mor skie. Pie nią dze po cho dzą z Re gio nal nych Pro gra - mów Ope ra cyj nych, a fun du sza mi za rzą dza ją ban ki wy bra ne w kon - kur sach. W przy pad ku Wiel ko pol - ski jest to Bank Go spo dar stwa Kra - jo we go. Z po ży czek w ra mach ini cja ty - wy JES SI CA ko rzy sta ją fir my pry - wat ne i sa mo rzą dy. Do tych czas w Wiel ko pol sce zo sta ło pod pi sa - nych sie dem umów na ta kie po - życz ki czte ry z in we sto ra mi pry - wat ny mi i trzy z przed sta wi cie la mi sek to ra sa mo rzą do we go, w z gmi ną Koź min Wlkp. tym (GOL SKI)

7 PLE BI SCYT Kon kurs na ostat niej pro stej Plebiscyt 7 Na cze le ran kin gu na Naj gor sze go Rad ne go Gmi ny Kro to szyn w ro ku 2012 znaj du je się Jan Zych. Mi ni - mal ną stra tę do li de ra ma Krzysz tof Ma ni sta. Wczo raj ra no Zych miał na kon cie 31,6% wszyst kich gło sów. Nie wiel ką stra tę do przo dow ni ka ma Ma ni sta, le gi ty mu ją - cy się wy ni kiem 29,5% gło sów. War to nad - mie nić, iż w ostat nim cza sie Ma ni sta dwu - krot nie lu zo wał Zy cha na fo te lu li de ra. Miej sce trze cie oku pu je Pa weł Si ko ra, któ - re go go nią Mi ro sław Gań ko, Mi łosz Zwie - rzyk i Bro ni sław Kacz ma rek. Szan sę na ze ro wy do ro bek za cho wał już tyl ko An drzej Po spiech, na któ re go nie za gło so wa no do tąd ani ra zu. Chcesz zdo być pił kę z pod pi sem Cri - stia no Ro nal do? Na gro dy dla Was bę dą i to atrak cyj - ne. Do zgar nię cia jest choć by jed na z sze - ściu po zy ska nych przez nas pi łek, na któ - rych pod pi sy zło ży ły gwiaz dy re pre zen ta - cji Por tu ga lii, z Cri stia no Ro nal do, Pe pe czy Mi gu elem Ve lo so na cze le. O ko lej - nych ga dże tach rze czo wych po in for mu je - my w ko lej nym wy da niu GL KRO TO - SZYN. W lo so wa niu fan tów weź mie udział 50 Czy tel ni ków, któ rzy wy ślą naj więk szą licz bę sms -ów, za cho wu jąc przy tym peł ną ano ni mo wość! Gło so wa nie po trwa do 30 li sto pa da do godz Koszt sms -a to 1,23 zł z VAT. Ży czy my mi łej za ba wy! Wy ni ki śle - dzić moż na przez 24 go dzi ny na - kal na.pl/ple bi scy ty/. Jak gło so wać? Wy ślij sms pod nr (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści RAD NI., po da jąc nu mer kan dy da ta we dług po niż sze go wzo ru: RAD NI. 25 (RE DAK CJA) WY DA RZY SIĘ 27 li sto pa da Spo tka nie Klu bu Mi ło śni ków Książ ki Wszyst kie ma rze nia świa ta li sto pa da Świa to wy Dzień Plu szo we go Mi sia w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka - de go Fie dle ra 29 li sto pa da Kon cert An drzej ki z mu zy ką fil mo wą w sa li ki na Przed wio śnie 9 grud nia III Jar mark Świą tecz ny pod ho no ro wym pa tro na tem se na tor RP An dże li ki Moż dża - now skiej na kro to szyń skim ryn ku Koź min Wlkp. Li sto pad/gru dzień Ak cja zbie ra nia na krę tek Od kręć ser ce dla Bart ka Do 11 grud nia Kon kurs pla stycz ny na Naj pięk niej sze Kart ki Bo żo na ro dze nio we Do 31 grud nia Ogól no pol ski kon kurs pi sar ski Mo je Mia sto Basz ków 30 li sto pa da Wer ni saż wy sta wy ma lar stwa Bro ni sła wy No wac kiej w Bi blio te ce Pu blicz nej Zdu ny Do 8 grud nia Wy sta wa klu bu twór cze go rę ko dzie ła w ga le rii ra tu szo wej w Zdu nach

8 8 Dodatek Budowlany WTOREK, 27 listopada 2012 Miejsce na Twoją reklamę

9 Dodatek Budowlany 9 POD ŁO GA Nie ła twy wy bór Ja ką pod ło gę wy brać z ta kim dy - le ma tem mu si się zmie rzyć każ dy, kto bu du je dom bądź de cy du je się na kom plek so wy re mont swe go miesz ka nia. Jed no nie ule ga wąt pli - wo ści de cy zja mu si być do brze prze my śla na. Ostat ni mi cza sy bar dzo po pu - lar ne są pa ne le pod ło go we. Ze wzglę du na przy stęp ną ce nę są one do stęp ne na wet dla tych, któ rzy nie dys po nu ją zbyt du ży mi środ ka - mi fi nan so wy mi. Ko lej na za le ta to ła twy mon taż. Po za tym ich pie lę - gna cja nie przy spa rza trud no ści i nie wy ma ga wiel kie go wy sił ku. Wy star czy wil got na szmat ka. Moż - na za ku pić pa ne le w roz ma itych wzo rach, imi tu ją cych nie mal wszyst kie ga tun ki drew na, a tak że ka mień czy te ra ko tę. Dla te go ła two jest do brać je tak, aby pa so wa ły do cha rak te ru wnę trza na sze go miesz ka nia. Pa ne le ma ją jed nak też pa rę wad. Po pierw sze elek try zu ją, a w efek cie przy cią ga ją kurz. Po wtó re są bar dzo aku stycz ne. Po nad to nie na da ją się do każ de go po miesz cze nia, np. do ła zien ki, gdyż są ma ło od por ne na wil goć. Moż na więc zde cy do wać się na pod ło gę drew nia ną, któ rej głów - ną za le tą jest pięk ny wy gląd. Po - nad to cha rak te ry zu je się ona znacz ną trwa ło ścią i moż na ją kil ka ra zy od na wiać po przez szli fo wa - nie. Nie bez zna cze nia jest fakt, iż pod ło że drew nia ne za pew nia bar - dzo do brą izo la cję ter micz ną oraz aku stycz ną. Ale są tak że wa dy ta - kie go wy bo ru. Przede wszyst kim pod ło ga z drew na nie jest ta nia. In - ny mi nus to dłu gi czas mon ta żu. Na nie któ re ro dza je drew na trze ba cze kać na wet kil ka ty go dni. Do te - go na le ży do li czyć czas za akli ma ty - zo wa nia drew na w po miesz cze niu, w któ rym ma być mon to wa ne, uło - że nia, cy kli no wa nia i po ma lo wa - nia. Za tem jest to opcja dla osób, któ re ma ją za sob niej szy port fel i któ rym się nie spie szy. OPRAC. (AN KA)

10 10 Za kład Ze no na i Ro ber ta Gór - ni ków, zaj mu ją cy się wul ka ni - za cją i na pra wą aut, umiej sco - wio ny przy tra sie Kro to szyn - -Zdu ny, zbie ra po chleb ne opi - nie klien tów. Sta wia my na rów no mier ny i har mo nij ny roz wój, dzię ki cze mu wzra sta tak że fa cho wość ofe ro wa nych przez nas usług twier dzi R. Gór nik. PPHU Ze non i Ro bert Gór nik Sp. J. zo sta ło za ło żo ne przed ośmio - Motoryzacja MO TO RY ZA CJA Har mo nij ny roz wój fir my Gór nik ma la ty. W pierw szym pół ro czu dzia łal no ści za trud nia li śmy jed ną oso bę wspo mi na Ro bert Gór nik. Przez nie mal de ka dę fir ma po sze rza - ła za kres ofe ro wa nych usług, z czym wią zał się tak że wzrost licz by za - trud nio nych osób. Obec nie pro wa - dzi my pro fe sjo nal ny ser wis opon, wy ko nu jąc wszel kie zwią za ne z tym pra ce - kon ty nu uje przed się bior ca. Moż na u nas za ku pić opo ny no we i uży wa ne, pro wa dzi my na pra wę ogu mie nia. Na tę chwi lę po sia da my czte rech pra cow ni ków. Ja kiś czas te mu fir ma Gór nik wzbo ga ci ła swą ofer tę o sprze daż ma te ria łów i czę ści do sa mo cho - dów oso bo wych. Uru cho mie nie skle pu wpły nę ło na za do wo le nie od bior ców, któ rzy mo gą za bez pie - czyć u nas wię cej swo ich po trzeb wska zu je R. Gór nik. Asor ty ment sprzę tu jest bar dzo roz le gły. Wła - ści ciel fir my za zna cza, iż po szcze - gól ne kom po nen ty są bar dzo wy - daj ne i do sko na łe pod wzglę dem ja - ko ści. Pro wa dzi my choć by sprze - daż czę ści pro du ko wa nych przez po ten ta tów, wła ści cie li ma rek Fe bi czy Opti mal, co jest re ko men da cją sa mą w so bie mó wi nasz roz - mów ca. Obec nie wul ka ni za to rzy ma ją naj wię cej za dań w za kre sie wy mia - ny opon z let nich na zi mo we. Z ra cji po ry ro ku to zro zu mia łe. Jed nak nie wszy scy za kła da ją opo - ny zi mo we. Ci, któ rzy ma ło eks plo - atu ją po jaz dy, de cy du ją się na let - nie ogu mie nie oznaj mia pan Ro - WTOREK, 27 listopada 2012 bert, ofe ru jąc klien tom cie ka wą pro mo cję. Przy za ku pie kom ple - tu opon zi mo wych każ dy otrzy ma płyn do spry ski wa czy gra tis. Za ło ży cie le przed się bior stwa twier dzą, iż w re ali za cji za dań klu - czo we jest po sia da nie fa cho wej ka - dry. Stąd też pra cow ni cy mu sie li od być od po wied nie prze szko le nia w za kre sie wy ko ny wa nych obo - wiąz ków, za koń czo ne uzy ska niem cer ty fi ka tów. Za ło ga ma na kon - cie m.in. dy plo my ukoń cze nia pro - fe sjo nal nych warsz ta tów wy mia ny opon w sa mo cho dach cię ża ro wych i oso bo wych, a tak że cer ty fi ka ty ukoń cze nia kur sów na praw czych, or ga ni zo wa nych przez fir mę Tip - To pol z Po bie dzisk wy li cza Gór - nik. Sta ra my się za do wo lić każ - de go klien ta. Wszyst kich za pra sza - my do na sze go skle pu. Fir mę umiej sco wio ną przy tra - sie Kro to szyn -Zdu ny moż na od - wie dzać od po nie dział ku do piąt ku w godz oraz w so bo ty mię dzy 8.00 a (GOL SKI)

11 Kultura SPOTKANIA Afrykańskie opowieści 11 BI BLIO TE KA Ten wie czór nie był nud ny Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej nr 4 oraz gim na zjów nr 1 i 4 uczest ni czy - li w spo tka niu au tor skim z Łu ka - szem Wierz bic kim pi sa rzem i po - dróż ni kiem. Au tor książ ki Ro we - rem i pie szo przez Czar ny Ląd go - ścił 21 li sto pa da w Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej. W czwar tek, 22 li sto pa da, w ki nie Przed wio śnie od był się kon kurs pod ha słem Chroń my Las. Te go rocz - na edy cja by ła już dwu dzie stą pierw - szą. Wzię li w niej udział ucznio wie szkół pod sta wo wych i gim na zjów z te - re nu po wia tu kro to szyń skie go. W pierw szym eta pie kon kur su trzy - oso bo we ze spo ły mia ły do roz wią za nia test Łu kasz Wierz bic ki opo wie dział mło - dzie ży o Ka zi mie rzu No wa ku, nie zwy - kłym czło wie ku, któ ry w la tach trzy dzie - stych ubie głe go wie ku ro we rem prze mie - rzył ca łą Afry kę z pół no cy na po łu dnie i z po wro tem. Po dró żo wał ro we rem, ale też pie szo, tro chę na ko niu i tro chę ło dzią. Wę drów ka ta za ję ła No wa ko wi pięć lat. KON KURS XXI edy cja roz strzy gnię ta o te ma ty ce po żar ni czej oraz eko lo gicz nej. Po spraw dze niu prac ko mi sja skła da ją ca się z przed sta wi cie li Nad le śnic twa Kro to szy - na oraz Pań stwo wej Stra ży Po żar nej wy ło - ni ła fi na li stów. W czę ści głów nej mu sie li oni od po wia dać na py ta nia za da wa ne przez ju ry. Po prze li cze niu punk tów przed sta wio no kla sy fi ka cję koń co wą. Kon - kurs prze bie gał w mi łej at mos fe rze, a przy - Spu ści zna po tym po dróż ni ku sta no - wi in spi ra cję do po dej mo wa nia wy zwań i kon se kwent nej ich re ali za cji oraz cen ną na ukę, we dle któ rej świat trze ba trak to wać z sza cun kiem i za in te re so wa niem. Wierz - bic ki opo wia dał też zgro ma dzo nym uczniom o swo ich po dró żach, a tak że o na - pi sa nych przez nie go książ kach dla dzie ci i mło dzie ży. Te go sa me go dnia Wierz bic ki go ścił tak że w Bi blio te ce Pu blicz nej w Zdu - nach oraz fi lii w Basz ko wie. Na spo tka - nie przy by ły dzie ci z IiII klas szkół pod - sta wo wych. Pi sarz i po dróż nik za pre - zen to wał zgro ma dzo nym swo je dwie książ ki: Wy pra wa Ka zi ka oraz Dzia- dek i niedź wia dek. Hi sto ria praw dzi - wa. Za po mo cą od gło sów afry kań skich zwie rząt i tam -ta mów oraz pre zen ta cji ar chi wal nych zdjęć dzie ci mo gły się prze nieść w świat Ka zi mie rza No wa ka, głów ne go bo ha te ra pierw szej książ ki. Po niej obej rza ły film przed sta wia ją cy za ba wę mi sia Wojt ka z pol ski mi żoł nie - rza mi. Au tor zwró cił wa gę na ro lę zwie - rząt w ży ciu czło wie ka. Na za koń cze nie Wierz bic ki od po wia dał na py ta nia uczest ni ków spo tka nia oraz roz da wał au to gra fy. (AN KA, GRZE LO) by li za wod ni cy wy ka za li się bar dzo du żą wie dzą z wy ma ga nych te ma tów. W Kro to szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej im. Ar ka de go Fie - dle ra zor ga ni zo wa no kon cert pod ha słem Je sien ne wie czo - ry nie mu szą być nud ne. Przed zgro ma dzo ną pu blicz - no ścią swo je ta len ty za pre - zen to wa li człon ko wie Sto wa - rzy sze nia Two ja Al ter na ty wa. W trak cie kon cer tu wy stą pi ły gru py Wy mia ta cze Par kie tu, Pa ra - dox i Ri ven Club oraz du et Klau - dia i Ka mi la. Mło dzi ar ty ści udo - wod ni li, że drze mią w nich nie - ma łe ta len ty. Moż na by ło po dzi - wiać ta niec i grę na in stru men - tach. Wi dzo wie go rą cy mi okla - ska mi na gra dza li wszyst kie wy - stę py. Na za koń cze nie ar ty stycz - nych po pi sów Ewa Bu kow ska, dy - rek tor bi blio te ki, po dzię ko wa ła uczest ni kom i wy ra zi ła na dzie ję na dal szą współ pra cę. Po mysł im pre zy zro dził się przy oka zji pro jek tu Bi blio te ka Po my słów, or ga ni zo wa ne go przez WBP i CAK w Po zna niu. Do ty - czył on ba da nia po trzeb spo łecz - no ści lo kal nej. W je go ra mach na - le ża ło prze pro wa dzić wy wiad z okre ślo ną gru pą miesz kań ców mia sta. Bi blio te ka rze po sta no wi li wy brać ko goś, kto jest nie zwy kły. Wy bór padł na człon ków Sto wa - rzy sze nia Two ja Al ter na ty wa. Po pierw sze dla te go, że by li ma - ło zna ni, a po dru gie prób ki ich ta len tu moż na by ło zo ba czyć na or ga ni zo wa nym przez książ ni - cę Świę cie Uli cy. Wspól na pa sja wy cho wa nia mło dych lu dzi jest tym, co łą czy w Sto wa rzy sze niu Two ja Al ter na - ty wa. Dzię ki te mu by cie ra zem da je si łę i do świad cze nie. Mi sją tej or ga ni za cji jest być przy mło - dzie ży w chwi lach trud nych wy - bo rów ży cio wych oraz szu kać wspól nie al ter na ty wy dla bez - czyn no ści. (AN KA) W czwar tek, 29 li sto pa da, w kro to - szyń skim ki nie Przed wio śnie od bę dzie się kon cert An drzej ki z mu zy ką fil mo - wą. Im pre zę or ga ni zu je Gim na zjum nr 4 wraz ze Sto wa rzy sze niem Przy ja ciół Szko ły G -4. Dla przy by łych wy stą pią ucznio - wie oraz ab sol wen ci gim na zjum. W trak cie kon cer tu prze wi dzia no tak - AN DRZEJ KI Kon cert mu zy ki fil mo wej że kier masz świą tecz ny oraz spe cjal nie zor ga ni zo wa ną ka wia ren kę. Wej ście kosz to wać bę dzie 5 zl. Do chód z im - pre zy zo sta nie prze zna czo ny na wy - mia nę kro to szyń skiej mło dzie ży i uczniów szko ły w Fon te nay le Com - te. Wszyst kich chęt nych za pra sza my do wy słu cha nia kon cer tu mło dych ar - ty stów.

12 12 Sport WTOREK, 27 listopada 2012 SIAT KÓW KA Triumf Pia sta w sto li cy SZTU KI WAL KI Me da le na mi strzo stwach Pol ski UKS Piast Kro to szyn wy grał XXVI Mię dzy na ro do wy Tur niej Siat ków ki Mło dzie żo wej WO LA -CUP' Pod opiecz ni Pio tra Ro ba kow skie go ro ze gra li sześć me czów i od nie śli kom plet zwy cięstw. W fi na le po ko - na li eki pę z War sza wy. Sa mo za pro sze nie na ten bar dzo eli - tar ny i bez wąt pie nia naj bar dziej pre sti żo - wy w Pol sce tur niej by ło du żym wy róż nie - niem dla na sze go klu bu oznaj mia Piotr Ro ba kow ski, tre ner siat ka rzy Pia sta. Uczest ni ków za wo dów i za pro szo nych go - ści po wi tał dy rek tor MOS Wo la Krzysz tof Zim nic ki, któ ry pod kre ślił, że w mło dzie - żo wych tur nie jach WO LA -CUP ry wa li zo - wa ło nie gdyś wie lu zna ko mi tych siat ka rzy, jak choć by Pa weł Za gum ny, Pa weł Pap ke, Ar ka diusz Go łaś, Zbi gniew Bart man czy Grze gorz Ło macz. W te go rocz nej edy cji WO LA -CUP uczest ni czy ły 32 ze spo ły chłop ców z czte - rech kra jów: Au strii, Nie miec, Sło wa cji i Pol ski. Kro to szy nia nie tra fi li do gru py II i od pra wia li z kwit kiem ko lej no ME - TRO War sza wa (13:15, 15:11, 15:11), Ser bi nów Bia ła Pod la ska (15:12, 15:11) oraz MOS Wo la II War sza wa (15:11, 15:13). Z pierw sze go miej sca awan so wa li więc do ćwierć fi na łu, w któ rym nie da li żad nych szans ry wa lom z Bia łe go sto ku, wy gry wa jąc w dwóch par tiach do 11 i 7. W pół fi na le Piast zmie rzył się z go - spo da rza mi. W pierw szym se cie lep si by - li siat ka rze MOS Wo la War sza wa i zwy - cię ży li z prze wa gą czte rech punk tów. Po - tem jed nak do gło su do szli za wod ni cy z Kro to szy na i ko lej ne dwie par tie pew - nie roz strzy gnę li na swo ją ko rzyść (15:8, 15:11), tym sa mym awan su jąc do fi na łu roz gry wek. Prze ciw ni kiem na szych chłop ców w de cy du ją cej ba ta lii oka zał się ze spół MUKS Plas War sza wa trium fa - tor XIV Ma zo wiec kich Igrzysk Mło dzie - ży Szkol nej, któ re zo sta ły ro ze gra ne w paź dzier ni ku mó wi P. Ro ba kow ski. Fi nał był ozdo bą tur nie ju. Na si ry wa le wy so ko po sta wi li po przecz kę. W pierw szym se cie wy raź nie spię ci za wod ni cy Pia sta po peł nia li wię cej błę dów i ule gli 12:15. W dru giej od sło nie chłop - cy po tra fi li się po zbie rać i pro wa dząc od pierw sze go gwizd ka, po ko na li zde cy do - wa nie miej sco wych 15:9 re la cjo nu je tre - ner. W de cy du ją cej par tii fi na łu mło dzi war sza wia nie da lej nie mo gli zna leźć re - cep ty na roz pę dzo nych kro to szy nian. Moi pod opiecz ni by li lep si w każ dym ele men - cie siat kar skie go rze mio sła i za słu że nie wy - gra li 15:11 koń czy za do wo lo ny szko le - nio wiec. Naj lep sze eki py na gro dzo no oka za ły - mi pu cha ra mi, któ re wrę cza li po seł na Sejm RP Mi chał Szczer ba oraz Adam No wik, ko or dy na tor Szkol nych Ośrod ków Spor to wych. Uho no ro wa no rów nież wy - róż nia ją cych się gra czy. W tym gro nie zna - lazł się Pa tryk Fol ty no wicz z kro to szyń - skie go Pia sta. AN DRZEJ KA MIŃ SKI UKS PIAST KRO TO SZYN: Piotr Czwoj dziń ski, Pa tryk Fol ty no wicz, Kac per Kost ka, Ad rian Ple wa, Da niel Po mir ski, Ja - kub Sob ko wiak; tre ner: Piotr Ro ba kow ski. NASZ PATRONAT KLS In sta la tor cią gle wy gry wa Ko lej ne me cze ro ze gra ły ze spo ły ry wa li zu - ją ce w Kro to szyń skiej Li dze Siat ko wej. Pierw sze go se ta stra ci ła eki pa G&M. Sa - mo dziel nym li de rem zo sta ła dru ży na In - sta la to ra Mar ci niak. W pierw szym me czu zmie rzył się Chwa li - szew z ASM. Mecz bez pro ble mów wy grał fa wo - ry zo wa ny ze spół go ści (25:20, 25:18, 25:18). Po tym spo tka niu z li gi wy co fał się ze spół z Chwa li sze wa, przez co staw ka ekip zmniej szy - ła się do sied miu te amów. Do star cia po mię dzy In sta la to rem Mar ci niak a Ochma nem obie dru ży ny przy stę po wa ły w za le d - wie 5-oso bo wych skła dach. Po mi mo dziel nej wal ki go ści zwłasz cza w dru gim se cie, kie dy pro wa dzi li 23:20, prze gra li z li de rem ta be li, nie wy gry wa jąc żad ne go se ta (19:25, 23:25, 14:25). W ostat nim po je dyn ku, któ ry za po wia dał się na szla gie ro wy, zmie rzy ły się Te am Ta ba kie ra oraz G&M. Go spo da rze po mi mo dwóch do brych se tów po le gli z prze ciw ni ka mi, wy gry wa jąc za le d wie jed ną par tię (17:25, 20:25, 25:21, 20:25). Nie od był się czwar ty mecz tej ko lej ki, w któ - rym na prze ciw sie bie sta nąć mie li siat ka rze AT WIT CARS i Wie ży Koź min Wlkp. Spo tka nie zo - sta ło prze nie sio ne na szó ste go grud nia. W dniach li sto pa da w Ło dzi od by ły się Mi strzo stwa Pol ski w Bra - zy lij skim Jiu -Jit su. Za wo dy zgro ma - dzi ły pra wie 800 za wod ni ków z ca łe - go kra ju. Świet nie spi sa li się za wod - ni cy Pre to ria na Koź min Wlkp. oraz Stre fy Wal ki Kro to szyn. PRE TO RIAN W zma ga niach ju nio rów za pre zen to - wa li się Łu kasz Twar dow ski oraz Woj ciech No wak. Pierw szy z nich po do brych wal - kach wy wal czył zło to w ka te go rii 84kg, nie da jąc szans swo im ry wa lom. W gro nie se nio - rów na ma cie wal czy li Do mi nik Chmiel oraz Woj ciech No wak. Chmiel po legł do pie - ro w fi na le, zdo by wa jąc osta tecz nie sre bro w ka te go rii do 88,3kg. Kla sę po ka zał tak że Sta siak. W ry wa li za cji ma sters do świad czo - ny za wod nik oka zał się naj lep szy w ka te go rii do 88,3kg. Od ośmiu lat bio rę czyn ny udział w roz wo ju BJJ w na szym kra ju. Z każ - dym ro kiem wi dać cią gły wzrost po zio mu umie jęt no ści za wod ni ków. W Ło dzi star to - wa ło pię ciu re pre zen tan tów Pre to ria - na i uda ło się wy wal czyć aż trzy me da le, co jest na pew no wiel kim osią gnię ciem na sze go klu bu pod su mo wał K. Sta siak. STRE FA WAL KI Re we la cyj ny wy stęp za li czył de biu - tu ją cy na tak po waż nej im pre zie, Szy - mon Du dziń ski. Star to wał na naj niż - szym po zio mie za awan so wa nia, czy li w bia łym pa sie w ka te go rii +100,5 kg. Nie by ło prze ciw ni ka, któ ry mógł by mu do rów nać i po czte rech sto czo nych wal kach kro to szy nia nin sta nął na naj - wyż szym stop niu po dium. Zdo był w ten spo sób ty tuł mi strza kra ju. Je - stem bar dzo mi le za sko czo ny tak do - brym wy stę pem opo wia da Szy mon. Nie spo dzie wa łem się ta kie go wy ni - ku po za le d wie pół rocz nym tre nin gu. Wcze śniej tre no wa łem za pa sy i być mo - że umie jęt no ści wy nie sio ne z tej dys cy - pli ny po mo gły mi od nieść suk ces. Po zo sta li za wod ni cy ze Stre fy Wal ki tak że osią gnę li do bre wy ni ki. Ja kub Szu - stak (76 kg) zdo był brąz w pur pu ro wym pa sie, gdzie de biu to wał. Na to miast w ka te - go rii ju nio rów, w któ rej nie ma po dzia łu na pa sy, sre bro za wi sło na szyi Ka ro la Kry - sia (84,3 kg). (GRZE LO, ZIO MEK) SZER SZA RE LA CJA NA KAL NA.PL

13 Autopromocja 13

14 14 Sport Ogrom ne emo cje pod czas RE ISS CUP 2012! Dokończenie ze str. 1 Pierw szy gwiz dek roz legł się krót - ko po godz Wów czas przed sta - wi cie le wie lu wiel ko pol skich po wia - tów roz po czę li ry wa li za cję w czte rech gru pach. Łącz nie w roz gryw kach uczest ni czy ło 16 ze spo łów. Wśród gra - ją cych nie za bra kło kil ku dziew cząt. Nie któ re z nich nie dość, że nie ustę po - wa ły chłop com, to udo wod ni ły, iż płeć nie ma zna cze nia, by w mło dzie żo - wych ka te go riach od gry wać wio dą ce ro le. W staw ce nie za bra kło oczy wi ście dru żyn z na sze go po wia tu. Bo rus sia Kro to szyn oraz Chel sea Kro to szyn, a tak że re pre zen ta cja Pol ski, w skła dzie któ rej po ja wi ło się trzech gra czy z kro - to szyń skiej fi lii AR, ra dzi ły so bie do - brze. Za wsze jed nak pod kre śla my, że na tym eta pie szko le nia wy nik nie jest naj istot niej szą kwe stią stwier dził Łu kasz No wak z po znań skie go szta bu szkół ki Pio tra Re is sa. Bo rus sen oraz The Blu es za ję li w swo ich ze sta wach dru gie lo ka ty i przy szło im wal czyć o miej sca 5-8. Bia ło -czer wo ni mu sie li uznać wyż - szość ry wa li, lecz ich am bit na gra zo - sta ła do ce nio na przez licz ną pu bli kę. Osta tecz nie Po la cy po le gli w wal ce o pięt na ste miej sce, ustę pu jąc Bay er no - wi Ko nin. Wiel kich emo cji do star czy ły wi - dzom po tycz ki fa zy pu cha ro wej. Bo - rus sia prze gra ła po se rii rzu tów kar - nych z Re alem Gnie zno, na to miast Chel sea oka za ła się lep sza od Atle ti co Ja ro cin. Eki pa BVB po ty ka ła się więc o miej sce siód me. Po now nie zwy cięz cę wy ła nia ły rzu ty kar ne. Tym ra zem kro - to szy nia nie wy gra li jed nak woj nę ner - wów i upla so wa li się wy żej od Atle ti co. W bo ju o pią te miej sce, w któ rym Chel sea zmie rzy ła się z Re alem, padł tyl ko je den gol. De cy du ją ce tra fie nie za da li go - spo da rze i to ze spół Ma cie ja Par czyń skie go oraz Grze go rza No wa ka mógł fe to wać za - ję cie pią tej lo ka ty. Bar dzo za żar ty był po je - dy nek o miej sce na naj niż szym stop niu po dium. Nie znacz nie lep szy od Ajak su Śle sin oka zał się Olym pi que Ja ro cin. Za nim przy stą pio no do wiel kie go fi na łu, wi dzo wie uczest ni czy li w kon - kur sie sió de mek. Mię dzy słup ka mi sta nął REK SIO, a więc ma skot ka bę dą - ca sym bo lem AR. Wśród po dej mu ją - cych pró by strze lec kie był m.in. dy rek - tor ZSP Koź min An drzej Jo achi miak, któ ry od dał pie kiel nie moc ny strzał. Pił ka prze ła ma ła ła py REK SIA i ugrzę zła w siat ce. Chwi lę póź niej roz po czę ła się li cy - ta cja ko szul ki z pod pi sem P. Re is sa. Do chód z jej sprze da ży za si li kon to koź mi nia ni na Ra fa ła Pie nięż ne go, prze cho dzą ce go żmud ną re ha bi li ta cję oraz licz ne ope ra cje. Uczeń ZSP i za ra - zem spor to wiec przed kil ko ma mie sią - ca mi do znał po waż nych ob ra żeń w wy ni ku wy pad ku sa mo cho do we go, w któ rym śmierć po nio sły trzy in ne mło de oso by. Ce na wy wo ław cza (100 zł przyp. red.) by ła win do wa - na w iście eks pre so wym tem pie. Po kil - ku na stu mi nu tach szczę śli wiec za pła - cił aż 500 zł! Do dat ko wo je den z wi - dzów zde cy do wał się do rzu cić do pusz ki 50 zł. Ca ła kwo ta zo sta nie prze ka za na na le cze nie Ra fa ła 3 lu te go przy szłe go ro ku, kie dy za koń czy się, or ga ni zo wa na przez Da nie la Bor skie go i Pa try ka An drze jew skie go, ko lej - na edy cja tur nie ju Gra my dla. Po tym jak człon ko wie ro dzi ny AR wy ka za li się wiel kim ser cem, ro ze gra - no bój o pu char, a emo cje się gnę ły ze - ni tu. O lo sach fi nal ne go trium fu po - now nie de cy do wa ła se ria sta łych frag - men tów gry. Gdy mło dzi pił ka rze pod - cho dzi li do rzu tów kar nych na try bu - nach wrza ło. Osta tecz nie In ter Gnie - zno wy grał 2:0 z Schal ke Ko ścian. Oczy wi ście wie le ra do ści na twa - rzach za wod ni ków wy wo łał mo ment de ko ra cji. Każ dy z pił ka rzy otrzy mał me dal oraz pił kę. Gra czy de ko ro wa li dyr. Jo achi miak oraz Pa tron Ho no ro - wy RE ISS CUP bur mistrz Ma ciej Brat - bor ski. Wło darz bar dzo cie pło wy ra ził się na te mat im pre zy. Cie szę się, że tur niej prze pro wa dzo no w Koź mi nie. Dzię ku ję wszyst kim za ka pi tal ny do - ping i licz ne przy by cie. Mło dzi pił ka - rze po ka za li wiel kie umie jęt no ści, a im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na wzo - ro wo kom ple men to wał Brat bor ski. War to do dać, iż po za or ga ni za to ra - mi nie ba ga tel ny udział w spraw nym prze pro wa dze niu 9-go dzin nej ry wa li za - cji mia ło Szkol ne Ko ło Wo lon ta riac kie, dzia ła ją ce przy ZSP Koź min. Dzię ku - je my rów nież kie row ni ko wi obiek tu, Da riu szo wi Ma cie jew skie mu, któ ry jak zwy kle sta nął na wy so ko ści za da nia po wie dział Ma riusz Ko wal czyk, współ - wła ści ciel Ga ze ty Lo kal nej KRO TO - SZYN, któ ra by ła pa tro nem me dial nym RE ISS CUP. Sło wa uzna nia kie ru je my tak że pod ad re sem spon so rów, bur mi - strza Brat bor skie go, dy rek to ra Jo achi - mia ka, PIE KAR NI BRYK CZYŃ SKI oraz Hur tow ni Na po jów NO WAK do dał pre zes Piotr Ma tec ki z AR. DA NIEL BOR SKI WTOREK, 27 listopada 2012 HA LO WA PIŁ KA NOŻ NA Ko by li nia nie naj lep si w po wie cie W pią tek, 16 li sto pa da, na obiek - cie koź miń skie go ZSP od by ły się mi strzo stwa po wia tu w pił ce noż nej ha lo wej. Do ry wa li za cji przy stą pi ło pięć dru żyn. Naj lep - sza by ła eki pa z gim na zjum w Ko by li nie. Od po cząt ku ry wa li za cji do brze spi sy wa li się fa wo ry ci. Kro to szyń skie Gim na zjum nr 4 po ko na ło ze spo ły z Be nic oraz Zdun róż ni cą jed nej bram ki, za cho wu jąc przy tym czy ste kon to. Si łę ra że nia po ka za ła dru ży - na z Ko by li na, wy gry wa jąc 4:0 z Be - ni ca mi oraz 3:1 z go spo da rza mi. O koń co wym trium fie ko by liń skich gim na zja li stów prze są dzi ło ich zwy - cię stwo nad Czwór ką z Kro to szy na. W ostat nim spo tka niu roz gry - wek do szło do nie spo dzian ki. Trium - fa to rzy za wo dów prze gra li bo wiem 1:2 z ró wie śni ka mi ze Zdun. Po raż ka nie zmie ni ła jed nak koń co wej kla sy fi - ka cji i mi strzo stwo po wia tu wy wal - czy li ko by li nia nie, wy prze dza jąc Gim na zjum nr 4 z Kro to szy na oraz dru ży nę ze Zdun. Czwar te miej sce za jął ze spół z Be nic, a na koń cu staw - ki upla so wa li się koź mi nia nie. Zwy - cięz cy re pre zen to wać bę dą po wiat kro to szyń ski w mi strzo stwach re jo - nu, któ re od bę dą się w Ka li szu.

15 W nie dzie lę ro ze gra no in au gu ra cyj - ną se rię gier w ra mach Kro to szyń - skiej Li gi Ha lo wej Pił ki Noż nej. Po - dob nie jak w po przed nich se zo nach ki bi ce obej rze li wie le go li i jesz cze wię cej cie ka wych ak cji. Na po czą tek Hej ka Te am ograł Si pa Te am 14:5. Z po zo ru ła twy kom plet punk tów nie przy szedł fa wo ry tom bez - pro ble mo wo. Do prze rwy Hej ka pro wa - dzi ła tyl ko 5:4, lecz po prze rwie strze lec ki po pis urzą dzi li so bie M. Lis i D. Kaź mier - czak. Obaj zdo by li po pięć bra mek. Nie co póź niej Bło nie Te am ograł wy stę pu ją cych le d wie w 5-oso bo - wym skła dzie Sa mych Swo ich. Wy - nik mó wi sam za sie bie, ale prze gra ni Sport NASZ PA TRO NAT FUT SAL Eks cy tu ją ca in au gu ra cja po zo sta wi li po so bie na praw dę nie - złe wra że nie. Wal czy li, aż mi ło by ło pa trzeć ko men tu je Ro bert Sta wo - wy z Play Are ny, któ ra jest or ga ni za - to rem zma gań. W ko lej nym spo tka niu A Se ree Tee od pra wi ło z kwit kiem In ter mar che, a więc ze spół zło żo ny z se nio rów i ju nio rów kro - to szyń skiej Astry. Wy gra na AST by ła nad spo dzie wa nie wy so ka przy zna je Sta - wo wy. W bar wach zwy cięz ców świet nie spi sał się bram karz S. Kmie cik oraz au tor czte rech tra fień A. Wo siek. Bar dzo emo cjo nu ją ce by ło star cie, w któ rym K. O Kro to szyn nie spo dzie wa - nie mu sia ło uznać wyż szość Tor na do. O trium fie 7:6 prze są dzi ło ude rze nie Ł. Dud ko wia ka. Pił ka ugrzę zła w siat ce czte ry se kun dy przed koń co wą sy re ną kon ty nu - uje czło nek za rzą du PA. W na stęp nym po je dyn ku ze spół o na - zwie Ję drzej Pacz ków 90. Mi nu ta po ko nał Żu bry 3:1, w czym nie ba ga tel ny udział miał naj lep szy w sze re gach eki py Pacz ko - wa P. Ko ła ski. 15 Na stęp nie MTV Roz de ra żew ogra ło pew nie Bez Na zwy 11:5. Mi strzo wie li gi roz dra żew skiej po twier dzi li wy so kie aspi - ra cje. Każ dy mu si się z ni mi li czyć koń - czy Sta wo wy. Wła dze Play Are ny wy bra ły piąt kę ko lej ki. W bram ce miej sce wy wal czył S. Kmie cik (AST), a wśród wy róż nio nych zna leź li się jesz cze W. Szcze pa niak (Tor na - do) K. Kry stek (Bez Na zwy) A. Wo siek (AST) B. Ziem biń ski (MTV). (GOL SKI) NASZ PA TRO NAT KLD Ma ty la od ra bia stra ty Pod Strze chą od był się ko lej ny tur - niej Kro to szyń skiej Li gi Dar ta. Po - now nie w fi na le spo tka li się Da wid Ma ty la i Piotr Fi glak. Po se rii zwy - cięstw li de ra kla sy fi ka cji ge ne ral nej tym ra zem zwy cię żył je go naj groź - niej szy kon ku rent. W lo ka lu po ja wi li się m.in. Se ba stian Szo stak i Piotr Ko czo row ski. Ich obec - ność znacz nie po pra wi ła po ziom za wo - dów, a gro no fa wo ry tów uro sło do 5-6 osób mó wi or ga ni za tor KLD Pa weł Ge wert. Zwłasz cza pre mie ro we wy stę py Ko - czo row skie go przy ku ły uwa gę ob ser wa to - rów. Po pu lar ny Wa ra nie zwy kle czę sto no to wał trzy cy fro we re zul ta ty, nie rzad ko punk tu jąc w oko li cach 140 oczek. Nie źle ra dził so bie rów nież Szo stak, ale obaj do - świad cze ni za wod ni cy w klu czo wych mo men tach mu sie li uznać wyż szość gra - czy pla su ją cych się na cze le ran kin gu ogól ne go. W fi na le po raz czwar ty w se zo nie na - prze ciw sie bie sta nę li Piotr Fi glak i Da wid Ma ty la. Po kil ku wy gra nych z rzę du tym ra zem Fi glak mu siał prze łknąć go rycz po - TENIS STOŁOWY Dobry okres Impulsu Na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa - da te ni si ści sto ło wi UKS Im puls Zdu ny star to wa li z do bry mi re zul ta - ta mi w wie lu za wo dach. Świet na dys po zy cja za wod ni ków te go klu bu za owo co wa ła licz ny mi na gro da mi. Im puls bar dzo do brze pre zen tu je się w li dze okrę go wej, zaj mu jąc wy so ką lo ka tę w ta be li. Zdu no wia nie wy gra li do tych czas czte ry z pię ciu ro ze gra nych spo tkań wy jaz - do wych, do zna jąc po raż ki do pie ro z fa wo - ry tem roz gry wek SKTS Słup ca. Na stęp - ne po tycz ki dru ży na ro ze gra w Zdu nach. W Świę to Nie pod le gło ści w Ka li szu od był się XIV Re gio nal ny Tur niej Dzie ci i Mło dzie ży. Na tych za wo dach z bar dzo do brej stro ny po ka za li się mło dzi te ni si ści. W gru pie mło dzi ków swo je ka te go rie wy - gra li Wik tor Ma lec oraz Ka ta rzy na Swo ra. Tuż za po dium zna leź li się Ka ta rzy na Ma - raż ki, ule ga jąc kon ku ren to wi 1:3. Ma ty la od ro bił więc część strat w punk ta cji ge ne - ral nej i wal ka o ty tuł za po wia da się ar cy cie - ka wie. Trze cią po zy cję za jął Grze gorz Wu dar - ski, któ ry brą zo wych me da li po sia da mnó - stwo. Miej sca na po dium za bra kło dla Szo - sta ka, ale czwar tą lo ka tę po wie lo mie - sięcz nej prze rwie w grze moż na uznać za do bre osią gnię cie. Naj bliż sze zma ga nia z cy klu KLD od - bę dą się Pod Strze chą 1 grud nia. Po czą - tek o godz Wy ni ki V tur nie ju: 1. Da wid Ma ty la 2. Piotr Fi glak 3. Grze gorz Wu dar ski 5-6. Piotr Ko czo row ski 5-6. Ma ciej Sta ni kow ski Kla sy fi ka cja ge ne ral na: 1. Piotr Fi glak 1730 pkt. 2. Da wid Ma ty la 1704 pkt. 3. Grze gorz Wu dar ski 1486 pkt. 4. Da niel Bor ski 1334 pkt. 5. Ma ciej Sta ni kow ski 1186 pkt. (GOL SKI) ty ba czwar ta po zy cja oraz We ro ni ka Po łczyń ska pią ta lo ka ta. Osiem dni póź niej prze pro wa dzo no Tur niej Te ni sa Sto ło we go o Pu char Bur mi - strza Gmi ny i Mia sta Zdu ny. UKS Im puls był or ga ni za to rem za wo dów. Wśród chłop - ców naj lep szy oka zał się Piotr Ma ty ba (Gim na zjum Zdu ny), a za nim upla so wa li się gim na zja li ści z Ko by li na To biasz Ma - ty siak oraz Kon rad Bru der. Ry wa li za cję w gru pie dziew cząt wy gra ła Ża ne ta Mły - nar czyk (Gim na zjum Zdu ny), dru ga by ła Kse nia Rey er (Gim na zjum nr 4 Kro to - szyn), a trze cia Mo ni ka Si wiec (Gim na - zjum Zdu ny). W kla sy fi ka cji szkół trium - fo wa ło Gim na zjum Zdu ny, wy prze dza jąc eki pę z Ko by li na oraz kro to szyń ską Dwój - kę. Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry, dy plo - my oraz na gro dy rze czo we, ufun do wa ne przez bur mi strza Zdun. TE NIS ZIEM NY Trzy me da le na mi strzo stwach kra ju Zło to w de blu oraz sre bro i brąz w grze po je dyn czej to do ro bek re pre zen tan tów IKS Spar ta kus Koź min Wlkp., któ rzy w Drzon ko - wie ry wa li zo wa li w XVII Ha - lo wych Mi strzo stwach Pol - ski w Te ni sie Ziem nym na Wóz kach. Naj wię cej po - wo dów do ra do ści ma Al - bin Ba tyc ki. Trzy krot ny uczest nik igrzysk pa ra olim pij skich wy wal - czył bo wiem dwa me da le. W sin glu Ba tyc ki do tarł do fi na - łu, w któ rym wal czył o zło to z Ka mi lem Fa bi sia kiem (SIKT Płock). W pierw szym se cie koź mi nia nin ugrał tyl ko dwa ge my. Dru ga par tia by ła już wy rów na na i każ dy z gra czy wy gry wał swo je po da nia. W tie -bre aku Ba tyc ki po - cząt ko wo prze wa żał, lecz osta tecz nie Fa bi - siak zdo łał prze chy lić sza lę zwy cię stwa PŁY WA NIE Szkół ka dla przed szko la ków Od paź dzier ni ka funk cjo nu je w Kro - to szy nie szkół ka pły wac ka dla przed - szko la ków. Za ję cia dla naj młod - szych ukie run ko wa ne są na prze ła - ma nie ba rie ry lę ku przed wo dą oraz na sys te ma tycz ną na ukę pły wa nia po przez za ba wę. Ćwi cze nia pro wa - dzo ne są pod okiem prze szko lo nych in struk to rów. Pły wa nie od daw na jest za le ca ne przez le ka rzy w okre sie mło dzień czym. Wie le ze skrzy wień krę go słu pa uda ło się wy eli mi no - wać po przez sys te ma tycz ne uczęsz cza nie na ba sen. Szkół ka pły wac ka dla przed szko - la ków kie ro wa na jest przez na uczy cie la Ze - spo łu Szkół nr 3 w Kro to szy nie Bar to sza Ko siar skie go. Po przez pły wa nie pra gnie - my wpły wać na roz wój dziec ka. Wia do mo, że ten ro dzaj spor tu naj le piej od dzia łu je na wszyst kie ce chy mo to rycz ne czło wie ka po wie dział in struk tor pły wa nia. Do szkół ki uczęsz cza już 30 dzie ci. na swo ją ko rzyść i to on zo stał mi strzem kra ju. Sin glo wi ry wa le wspól - nie wy stę po wa li w grze de - blo wej i w tych zma ga niach nie mie li so bie rów nych. W fi na le Ba tyc ki i Fa bi siak od da li pa rze Je rzy Ku lik / Pa - weł Miętr kie wicz tyl ko dwa ge my i pew nie wy gra li w dwóch se tach (6:0, 6:2), tym sa mym zdo by wa jąc ty - tuł mi strzów Pol ski w grze po dwój nej. Na tur nie ju w Drzon ko - wie bar dzo do brze spi sa ła się tak że Ka ta rzy na Woj cie szak, któ ra w sin glu wy wal czy ła brą zo wy me dal. W mi strzo stwach wy stą - piło sied mio ro re pre zen tan tów koź miń - skie go klu bu. (AN KA) Mło dzi adep ci pły wa nia po dzie le ni są na trzy 10-oso bo we gru py. Dwie ma ją za ję - cia we wtor ki o godz i 17.00, a trze cia w śro dy o Ro dzi ce, któ rzy chcą za pi sać po cie chę, pod pi su ją umo wę na okre ślo ny okres cza su. Szkół ka pły wac ka współ pra cu je z Cen trum Spor tu i Re kre acji Wod nik w Kro to szy nie. Wszyst kie nie - zbęd ne in for ma cje do stęp ne są tak że u Bar - to sza Ko siar skie go pod nu me rem te le fo nu

16 16 Sport WTOREK, 27 listopada 2012 PIŁ KA NOŻ NA Po grom w Do brzy cy W so bo tę, 17 listopada, od był się w za le gły mecz 14. ko lej ki pił kar skiej IV li gi. Po jed no stron nym wi do wi sku dru ży na Bia łe go Or ła Koź min Wlkp. ule gła wy raź nie Dą bro czan ce Pę po - wo. Orzeł ki stra ci ły aż pięć bra mek i koń czy ły spo tka nie w dzie siąt kę. Go ście od pierw szych mi nut sta ra li się udo wod nić swo ją wyż szość. Dwu krot nie kon - struk cję bram ki strze żo nej przez To ma sza Na - gla ka obił pił ką Łu kasz Fa bich. Szczę ście przy - jezd nym do pi sa ło do pie ro w 35. mi nu cie gry. W pią tek do Ka li sza na fi nał re jo nu ka li skie go uda li się pił ka rze ręcz ni Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych im. Jo ze fa Mar ciń ca w Koź mi nie Wlkp. Pod opiecz ni tre ne ra Da riu sza Ma cie jew skie go po pa sjo nu ją cym fi na le ule gli go spo da rzom za wo dów róż ni cą jed nej bram ki. W Ka li szu do ry wa li za cji przy stą pi ło sześć dru żyn, któ re po dzie lo no na dwie Po moc nym ude rze niu z rzu tu wol ne go pa ra - dą po pi sał się gol ki per miej sco wych, lecz wy bi - ta pił ka wy lą do wa ła pod no ga mi Ja ku ba Ky ci, któ ry dał pro wa dze nie Dą bro czan ce. Tuż przed koń cem pierw szej po ło wy na dwu - bram ko wą prze wa gę wy pro wa dził go ści Da - wid Ku czyń ski, wy ko rzy stu jąc pro sto pa dłe po - da nie z głę bi po la. Po ostrej re pry men dzie w szat ni dru gą część gry le piej roz po czę li go spo da rze. Swo je oka zje strze lec kie mie li Bar tło miej Ziem biń - ski, Da mian Ba ran oraz Piotr Karcz. Za każ - dym ra zem jed nak do bry mi ro bin so na da mi PIŁ KA RĘCZ NA Fi nał pe łen emo cji gru py. W pierw szej prym wie dli go spo da - rze, po ko nu jąc eki pę z Kęp na i II dru ży nę z Ostro wa Wlkp.. Koź mi nia nie wal czy li z pierw szym ostrow skim ze spo łem oraz z Ple sze wem. Oba wia łem się kon fron ta - cji z ostro wia na mi. Chłop cy po ka za li jed - nak kla sę i wy gra li cięż ką gru pę po wie - dział tre ner Ma cie jew ski. W fi na le koź mi nia nie zmie rzy li się z ka li skim te amem. Po pierw szej po ło wie po pi sy wał się To masz Demb ski. Go ście ogra - ni czy li się w dru giej po ło wie do kontr, któ re przy nio sły im ko lej ne go le. W 73. mi nu cie, po po da niu Ad ria na Na wro ta, pro ble mu z umiesz cze niem pił ki w siat ce nie miał Ku - czyń ski. Pięć mi nut póź niej Orzeł ki mu sia ły przy jąć ko lej ny cios. Czer wo ną kart kę za tak - tycz ny faul otrzy mał Ja kub Na my słow ski. Przy jezd ni sko rzy sta li z prze wa gi, do rzu ca jąc jesz cze dwa tra fie nia do i tak oka za łej zdo by - czy. Przy stą pi li śmy do me czu za le d wie go łą je de nast ką. Mi mo wszyst ko mie wa my do bre okre sy gry, w któ rych nie bra ku je oka zji do zdo by cia go li. Nie po tra fi my jed nak te go wy ko rzy stać, po czym prze ciw nik wy ko nu je kontrę i tra ci my bram kę. Je że li chce my utrzy - mać się w czwar tej li dze, w prze rwie zi mo wej mu si dojść do wzmoc nie nia ze spo łu po wie - dział ka pi tan Bia łe go Or ła Ma te usz Ku biak. Bia ły Orzeł Koź min Wiel ko pol ski Dą bro czan ka Pę po wo 0:5 (0:2) BRAM KI: 0:1 Ja kub Ky cia (35 ), 0:2 Da wid Ku czyń ski (40 ), 0:3 Da wid Ku czyń ski (73 ), 0:4 Ad rian Na wrot (80 ), 0:5 Łu kasz Fa bich (82 ) CZER WO NA KART KA: Ja kub Na my - słow ski (78 ) BIA ŁY ORZEŁ: Na glak Ko łacz kow ski, Sob czak, Ku biak, J. Na my słow ski Cie - siel ski, Ziem biń ski, Fi li piak, Ka łu ża Ba - ran, Karcz przy jezd ni pro wa dzi li róż ni cą trzech go li. Dru ga od sło na to pa sjo nu ją ca wal ka. Sę - dzia co chwi lę mu siał prze ry wać grę, do - cho dzi ło do wie lu kon tro wer sji, któ re pod - grze wa ły i tak już go rą cą at mos fe rę w ka li - skiej sa li. Osta tecz nie mecz za koń czył się mi ni mal ną po raż ka koź mi nian 16:17. Do dal sze go eta pu awan so wał za tem ze - spół miej sco wych. Po ta kim spo tka niu moż na być bar dzo roz go ry czo nym. Przez więk szą część po je dyn ku pro wa dzi li śmy, a mi mo to po le gli śmy. W ko lej nej fa zie chłop cy mie li by du że szan se na suk ces, jed nak nie da ne nam bę dzie w niej wy stą - pić pod su mo wał opie kun koź mi nian. PIŁ KA NOŻ NA Pew ne trzy punk ty Na za koń cze nie pił kar skiej je sie ni Astra Kro to szyn zmie rzy ła się na wła - snym bo isku z ostat nią w ta be li Olim - pią Brze zi ny. Pod opiecz ni tre ne ra Pa - try ka Ha la bur dy, mi mo ra żą cej nie - sku tecz no ści, pew nie zdo by li kom - plet punk tów i przy naj mniej do pierw - sze go spo tka nia wio sen ne go pla so - wać się bę dą na pią tym miej scu w ta - be li ka li skiej okrę gów ki. Już od pierw szych mi nut by ło wi dać do mi na cję go spo da rzy, któ rzy co chwi lę go ści li pod bram ką Olim pii. Wy nik me czu otwo rzył w 21. mi nu cie Ma te usz No wak. Po moc nik spro wa dzo ny przed obec nym se zo nem z Su li mir czy ka Sul mie rzy ce do - stał ide al ne po da nie od Jac ka Chro miń - skie go. No wak w sy tu acji sam na sam za - cho wał zim ną krew, pew nie po ko nu jąc gol ki pe ra go ści. Po za le d wie czte rech mi - nu tach Astra po więk szy ła pro wa dze nie. Rzut wol ny z bocz ne go sek to ra bo iska wy - ko ny wał do świad czo ny Ja nusz Ma ry niak i po słał pił kę do siat ki przy bliż szym słup - ku bram ki. Po chwi li wy ma rzo ną oka zję miał Chro miń ski, ale mi ni mal nie chy bił, strze la jąc gło wą z pię ciu me trów. Dru ga od sło na me czu to ko lej ne oka zje miej sco wych na pod wyż sze nie wy ni ku. Bli ski szczę ścia był Ka rol Kry - stek, lecz pił ka po je go moc nym ude rze - niu wy lą do wa ła na słup ku. Zna ko mi te sy tu acje zmar no wa li tak że Adam Szych, Ma ry niak i Chro miń ski. Do pie ro kwa - drans przed koń co wym gwizd kiem padł trze ci gol dla Astry. Po cen trze Ra fa ła Brin ka Chro miń ski strza łem gło wą po - ko nał bram ka rza go ści. Olim pia w tym spo tka niu by ła za le d wie tłem dla do brze spi su ją cej się dru ży ny Ha la bur dy. Dzi - siaj wy ko rzy sta li śmy tyl ko 40% sy tu acji, któ re uda ło nam się wy kre ować. Cie szy pew nie zwy cię stwo w ostat nim me czu te go ro ku. Wy gra na po win na nam po - móc w lep szym przy go to wa niu się do run dy re wan żo wej pod su mo wał kon fron ta cję dzia łacz Astry Woj ciech Mil ler. Astra Kro to szyn Olim pia Brze zi ny 3:0 (2:0) BRAM KI: 1:0- Ma te usz No wak (21 ), 2:0 Ja nusz Ma ry niak (25 ), 3:0 Ja cek Chro miń ski (74 gło wą) ASTRA: Pół to ra czyk Po ta rzyc ki (65 Adam ski), Do ma ga ła, Id ko wiak Brink (87 Grzy wa czew ski), Kry stek, Szych, No - wak (82 Swo ra), Hy le wicz (65 Cie siel - ski) Chro miń ski, Ma ry niak NASZ PA TRO NAT PLE BI SCYT Wy bierz pił ka rza je sie ni! KON KURS T Y PUJ W Y NIK ME CZU LECH -ŚLĄSK! Po raz dru gi ogła sza my za ba wę, w któ rej mo że cie wy ka zać się ty per skim no sem, pro gno zu jąc wy nik me czu z udzia łem dru ży ny Le cha Po znań. Do wy gra nia atrak cyj ne na gro dy! Każ dy, kto pra wi dło wo wy ty pu je wy nik piąt ko we go spo tka nia Le cha ze Ślą skiem, sta nie przed szan są wy gra nia atrak cyj nych na - gród. Zwy cięz cy otrzy ma ją: ta lon o war to ści 200 zł do wy ko rzy sta nia w skle pie RTV EU RO AGD na te re nie GA LE RII KRO TO SZYŃ SKIEJ, ko szul kę z au to gra fem Pio tra Re is sa, gra ti so wą wy mia nę opon w za kła dzie GÓR NIK (przy tra sie Kro to szyn -Zdu ny), trzy pro fe sjo nal nie wy ko na ne ma sa że, fun do wa ne przez fir mę FI ZJO BAR TEK Bar tło mie ja No wa ka, atrak cyj ny ga dżet z ko lek cji Pu my z lo go Le cha Po znań, ufun do wa ny przez Punkt Part ner ski Le cha Po znań, miesz czą cy się w Kro to szy nie przy ul. Pia stow skiej 32. Jak gło so wać? Wy ślij sms pod nr (koszt 1,23 zł z VAT) o tre ści LECH., po da jąc wy nik me czu we dług po niż sze go wzo ru: LECH. 3:0 Gło so wa nie trwa do 30 li sto pa da, do godz PART NE RZY KON KUR SU: Ga le ria Kro to szyń ska PPHU Ze non i Ro bert Gór nik Sp. J. FI ZJO BAR TEK Usłu gi Re ha bi li ta cyj ne Bar tło miej No wak Punkt Part ner ski Le cha Po znań Kro to szyn, ul. Pia stow ska 32 Po dob nie jak ze spo tka nia Le cha z Le gią, z me czu Ko le jo rza z mi strzem kra ju, na kal na.pl prze pro wa dzi my re la cję li ve. (GOL SKI) We spół z wła dza mi kro to szyń skiej Astry pro po nu je my Wam ko lej ną za ba wę. Sa mi zde cy du je cie, któ ry z za wod ni ków pierw szej dru ży ny za - słu żył na mia no naj lep sze go w run - dzie je sien nej. Gło so wać moż na na ofi cjal nej stro nie klu bu, miesz czą cej się pod ad re sem kro to szy n1929.fut bo lo wo.pl. Pa nel do od da wa nia gło sów znaj du je się na stro nie głów nej (po pra wej stro nie). Na tę chwi lę czo łów ka pre zen tu je się na stę pu ją co: pro wa dzi Ja nusz Ma ry niak (34% gło sów) przed Ka ro lem Kryst kiem (32%). Po zo sta li za wod ni cy są tyl ko tłem. Kil ku gra czy wspól nie oku pu ją - cych trze cią lo ka tę, zgro ma dzi ło za le d - wie po 4% gło sów. Kon kurs trwa do koń ca li sto pa da. Jak słusz nie za uwa żył je den z in ter nau tów ma rzy nam się, aby na me cze Aster ki przy - cho dzi ło przy naj mniej ty lu ki bi ców, ilu do tych czas wzię ło udział w za ba wie. Do tej po ry od da no 235 gło sów. Co waż - ne, z jed ne go ad re su, moż na tyl ko raz po - przeć swo je go fa wo ry ta. (GOL SKI)

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Debata o naszych wa nych sprawach

Debata o naszych wa nych sprawach Nr 3 (48) CZERWIEC 2010 Przed nami Walne Zgromadzenie Cz onków w cz ciach GSM Luiza ISSN 1640-114X Debata o naszych wa nych sprawach W spó dziel czo ci miesz ka nio wej, ja k co ro ku, przy cho dzi czas

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT

Dobra ocena funkcjonowania Spó dzielni. Dzi w numerze: Nr 2 (61) CZERWIEC Walne Zgromadzenie Cz onków GSM,,Luiza w cz ciach KO MU NI KAT Nr 2 (61) CZERWIEC 2013 ISSN 1640-114X Dzi w numerze: In for ma cja o re ali za cji usta wy mie cio wej na te re nie Za brza i Ru dy l skiej czytaj str. 2 Protoko u z obrad Walnego Zgromadzenia Cz onków

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Spalarnia tak, ale w innym mieście?

Spalarnia tak, ale w innym mieście? Ruszyła nowa strona internetowa Mieszkańcy sami Przez sześć najbliższych lat kluby Zagłębie Kuriera Miejskiego! zadecydują, na co Sosnowiec i Legia Warszawa będą ściśle ze sobą Pod adresem: www.kuriermiejski.com.pl

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Niech te ferie będą niezapomniane!

Niech te ferie będą niezapomniane! W O D Z I S Ł A W S K A BEZPłATNy MiESięCZNiK SPołECZNo-KUlTURAlNy ZiEMi WodZiSłAWSKiEJ NR 2/2015 (97) issn1233-9652 Nasza Dziesiątka jest Wiarygodną Szkołą 2013/2014 Niech te ferie będą niezapomniane!

Bardziej szczegółowo

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy

Natalia z Ujścia zmarła po tragicznych otrzęsinach w Bydgoszczy Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos PIŁA Nr 20 (70), r. ISSN 2299-8497 Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny dwutygodnik Tra gicz ny wy pa dek w centrum Piły. No cą kie row ca oso bów ki prze je

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie -

Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - 26 maja 2011 Gazeta informacyjna Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie Imprezowy czerwiec Bawmy się, ale też pomagajmy Gie nek Lo ska bę dzie gwiaz dą wie - czo ru wień czą ce go Świę to

Bardziej szczegółowo

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych

Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Jedenaście zespołów z Polski wystartuje

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL).

Liposukcja okolic po 0 2ladk w z wykorzystaniem wody water-jet (WAL). 1 3chirurgia estetyczna dr n. med. Alexander Aslani, dr n. med. Felipe Schmitt S nchez, dr n. med. Ewa Siolo, dr n. med. Alexander Hamers Katedra Chirurgii Plastycznej, Estetycznej i Rekonstrukcyjnej,

Bardziej szczegółowo

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro -

8-9. oraz kom plek so wą bu do wę par ku. bót prze wi dzia ne jest na li piec te go ro - nr 3/16marzec Miasto / inwestycje 1-6, 8-9 Zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 5 Podsumowanie akcji Zima w mieście w fotograficznym skrócie

Bardziej szczegółowo

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie

Maria Litwiniuk. Leczenie raka piersi. Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Maria Litwiniuk Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych hormonalnie Leczenie raka piersi Poradnik dla pacjentek leczonych

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych. Walne Zebranie Cz onków PSLSK Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych kwiecie - maj - czerwiec 2011 r. nr 30 Pozna Walne Zebranie Cz onków PSLSK Od Re dak to ra AKTUALNO CI W druj ca wystawa Na str.

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom podstawowy Zadanie Oczekiwana Zasady przyznawania punktów 1. d 1 pkt za pra wid owà od po wiedê 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Usłyszał zarzuty ZA ŚMIERĆ 10-LATKA

Usłyszał zarzuty ZA ŚMIERĆ 10-LATKA Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJEKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKOEK - TARÓWKA agłos ZŁOTÓW r 6, r. ISS 2450-0224 Tra gicz ny wy pa dek na bu do wie. 63-la tek spadł z dra

Bardziej szczegółowo

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl

www.narew.info.pl redakcja@narew.info.pl n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n Co tydzień 200 000 czytelników w całym kraju 20 października

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go

W Kol nie świę to wa no ju bi le usz 10 le cia po wia tu kol neń skie go n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 65 Rok III

Bardziej szczegółowo

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna

1-9, 16 10-13 14-15. nr 2/15luty. po no We na rzę dzie z za kre su kon sul ta cji spo łecz nych. już 6 lutego rusza platforma konsultacyjna nr 2/15luty Miasto / inwestycje 1-9, 16 Będzie kanalizacja sanitarna! Największa inwestycja komunalna w Grodźcu 2 Teatr 3 Szczegóły dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY Czas pra cy 170 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

Źródło: Bińczycki B., Organizacja procesu rekrutacji w urzędzie administracji samorządowej na przykładzie Miasta Krakowa [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła,

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Walentynki Fe rie bez nu dy

Walentynki Fe rie bez nu dy Walentynki Fe rie bez nu dy Feriezmierzająkukońcowi.Alena razieżadnychpracdomowychczysprawdzianów.tylkozabawa Feriebeznudy W tym ro ku MDK przy go to wał atrak cyj ny pro gram. Dzie ci zo ba czy ły, jak

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych

Zapraszamy. Fizykoterapia od 5 zł masaże od 15 zł. nr 5/12maj. obchody świąt majowych nr 5/12maj urząd miejski w będzinie działa w godzinach: poniedziałki 7.30 17.00 piątki 7.30 14.00 pozostałe dni robocze 7.30 15.30 nr 5/2012 maj (1225 ) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: 27.000 egz. ISSN

Bardziej szczegółowo

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992

Mówimy o tym, co ważne! KREDYTY. działamy od 1992 Nie dostałeś gazety? Czytaj e-wydanie na NaGłos Mówimy o tym, co ważne! PIŁA Nr 7 (57), r. ISSN 2299-8497 Bezpłatny dwutygodnik 29-letni Paweł w., w Przeszłości dobrze rokujący członek młodzieżówki Platformy

Bardziej szczegółowo

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU

OD JAZD! Fir ma Hol ge ra From me, ma jà ca swà sie dzi bو w mia stecz ku. Ko lum ny gùo ni ko we Avant gar de Aco ustic Duo G2 TESTY SPRZئTU Tekst: Filip Kulpa Zdjوcia: Avant gar de Aco ustic, autor OD JAZD! Ju trzeci raz dane mi byùo pomieszkaم z tubami Avantgarde Acoustic. Nowa generacja G2 jest nie tylko o wiele bardziej sexy z wyglàdu.

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada

Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych. Agnieszka ada Partnerstwo dla Prezydencji? Wspó³praca administracji z sektorem pozarz¹dowym podczas czeskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej wnioski dla Polski Raport z badañ Instytutu Spraw Publicznych Agnieszka

Bardziej szczegółowo