Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Nazwa przedmiotu: Coaching budowanie świadomości możliwości rozwoju (program akredytowany). Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: ĆWICZENIA Poziom studiów: PODYPLOMOWE Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 28h Ćw Rok: 2014/201 Semestr: Liczba punktów ECTS: 9 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU C1 Budowanie świadomości w obszarze wartości klienta C2 Budowanie świadomości w obszarze przekonań klienta C3 Budowanie świadomości w obszarze zasobów klienta C4 Zdobycie zaświadczeń pozwalających ubiegać się o certyfikację VCC i międzynarodową akredytacji ACC ICF. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Kompetencje interpersonalne na poziomie uzyskanym we wcześniejszych zajęciach. 2. Kompetencje z zakresu procesu i celów coachingowych uzyskane na wcześniejszych zajęciach. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI EK 1 (U) Potrafi zbudować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa coachee EK 2 (U) Posiada umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem EK 3 (U) Absolwent kierunku potrafi zastosować poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy z klientem. EK 4 (U) Potrafi stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowej. EK (U) Jasno przedstawia cele coachingu, program spotkania, cele wykorzystywanych narzędzi 1

2 EK 6 (U) Zadaje pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta. EK 7 (U) Potrafi budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z klientem. EK 8 (U) Pomaga klientowi skoncentrować się na określonych sprawach i możliwościach, które mają kluczowe znaczenie dla uzgodnienia osiągania stawianych celów. KOMPETENCJE EK 9 (K) Posiada kompetencje w zakresie budowania świadomości klienta i jego obecności w procesie coachingu EK 10 (K) Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTU Z PODZIAŁEM NA FORMY ZAJĘĆ Forma zajęć ĆWICZENIA Liczba godzin Stacj. Niestacj. Ćw.1 Praca z perspektywami strategia Disneya Ćw.2 Praca na zasobach klienta tablica mocnych stron Praca z przekonaniami ograniczającymi skaner przekonań Ćw.3 Ćw.4 Praca nad motywacją klienta do działania pytania kartezjańskie Ćw. Piramida Dilts a jako narzędzia na sesję i na proces 4 Ćw.6 Praca na metaforze i wizualizacja celu 4 NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. prezentacja 2. doświadczenia w podgrupach SPOSOBY I METODY OCENY (F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1 ocena nastawienia do zajęć F2 ocena umiejętności pracy w trakcie sytuacji zadaniowej F3 ocena aktywności podczas zajęć P1 ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem ćwiczeń i wykładu OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności Stacjonarne Niestacjonarne Ćwiczenia 28 Zdobywanie i poszukiwanie literatury 2 Prowadzenie rozmów coachingowych w miejscu 22 pracy i w życiu codziennym Praca własna - analiza literatury 10 2

3 Suma 0 h 22 h SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU ECTS - 9 LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 1. Cywińska A., Majewska S., Pępiak Kowalska K., Szwec E. Podręcznik do coachingu, VCC, Warszawa Dilts R., Przekonania: ścieżki do zdrowia i dobrobycia METAmorfoza, Wrocław, Dilts R., Strategie geniuszy. Myśl jak Arystoteles, Mozart, Disney i Sherlock Holmes, Helion Sensus, Warszawa, 2010 PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. Przemysław Kik Efekt kształcenia Odniesienie danego efektu do efektów zdefiniowanych dla całego programu studiów( ) Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny EK1(U) C1-C4 Ćw2; Ćw3; Ćw 1,2 Egzamin EK2(U) C1-C4 Ćw4; Ćw6 1,2 Egzamin EK3(U) C1-C4 Ćw1; Ćw3; Ćw 1,2 Egzamin EK4(U) C1-C4 Ćw4; Ćw6 1,2 Egzamin EK(U) C1-C4 Ćw4 1,2 Egzamin EK6(U) C1-C4 Ćw3 1,2 Egzamin EK7(U) C1-C4 Ćw2 1,2 Egzamin EK8(U) C1-C4 Ćw 1,2 Egzamin C1-C4 Ćw1, Ćw3, EK9(K) 1,2 Egzamin Ćw4, Ćw EK10(K) C1-C4 Ćw1-Ćw6 1,2 Egzamin II. KRYTERIA OCENY SZCZEGÓŁY OCENA EFEKT EK1(U) Potrafi zbudować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa coachee 2 Nie stwarza warunków akceptacji i przestrzeni dla wypowiedzi klienta, ocenia i intepretuje wypowiedzi coachee. 3 Zna zasady i sposoby budowania zaufania, poczucia bezpieczeństwa. Stosuje je w 3

4 pracy z klientem w większości sesji. Zdarza się przerywanie i/lub brak zapewnienia przestrzeni dla refleksji i przemyśleń. 4 Zna i stosuje zasady budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta. Nie przerywa, nie intepretuje, zdarza się, w większości przypadków daje przestrzeń dla klienta i jego refleksji Zna i stosuje zasady budowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Zachęca klienta do refleksji i tworzy przestrzeń adekwatnie do dynamiki pracy i komunikacji klienta EK2(U) Posiada umiejętność zarządzania postępami i zaangażowaniem 2 Nie wykorzystuje narzędzi wspierających ewaluację procesu coachingowego, nie weryfikuje motywacji klienta 3 Zna narzędzia wspierające motywacje oraz weryfikacje postępów pracy. Zastosowanie ma charakter nieregularny. Występują błędy metodyczne i/lub techniczne w stosowaniu 4 Zna i stosuje narzędzia wspierające motywację oraz weryfikację postępów pracy. Zastosowanie ma charakter regularny adekwatny do stosowanego modelu pracy. Zna i stosuje narziędzia wspierające motywację i weryfikację postępów pracy. Zastosowanie ma charakter regularny adekwatny do modelu oraz procesu coachingowego EK3(U) Absolwent kierunku potrafi zastosować poznane modele i narzędzia coachingowe w pracy z klientem 2 Nie zna i nie stosuje narzędzi coachingowych z modułu, lub stosuje je nieadekwatnie/błednie 3 Zna narzędzia i modele coachingowe z modułu. Stosuje je poprawnie. Czasami nie zauważa możliwości ich wprowadzenia w procesie coachingowym. Zdarza się w sposób zawiły przekazać polecenie do zadań. 4 Zna i stosuje narzędzia coachingowe z modułu. Zastosowanie jest adekwatne, polecenia są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały dla klienta. Zna i stosuje narzędzia coachingowe modułu. Zastosowanie jest adekwatne, polecenia są przekazywane w sposób jasny i zrozumiały dla Klienta. Potrafi wprowadzać modyfikacje profilujące narzędzia do specyficznej sytuacji i potrzeby klienta. EK4(U) Potrafi stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowej. 2 Nie nawiązuje kontaktu z klientem, komunikacja jest niedostosowana, coach używa własnej mapy pojęciowej i zmusza do jej przestrzegania klienta. 3 Jest świadom wpływu mapy pojęciowej na jakość komunikacji. Podejmuje próby dopasowania języka do rozmówcy. 4 W komunikacji identyfikuje i wykorzystuje mapę pojęciową klienta. Wprowadza narzędzia budowania świadomości W komunikacji identyfikuje i wykorzystuje mapę pojęciową klienta. Wprowadza narzędzia budowania świadomości. Zachęca klienta do budowania metafor. EK(U) Jasno przedstawia cele coachingu, program spotkania, cele wykorzystywanych narzędzi 2 Nie komunikuje zasad coachingu oraz tego zasadności proponowanych narzędzi w procesie coachingowym. 3 Pobieżnie omawia zasady coachingu przedstawia zasady ale nie włącza klienta w partnerską dyskusję na ich temat. Narzędzia wprowadza mechanicznie jako coś co ma pomóc klientowi. 4 Precyzyjnie formułuje zasady i cele dla Coachingu, zaprasza klienta do wyrażania swoich potrzeb. Narzędzia wprowadza podając główne cele ich zastosowania. Precyzyjnie formułuje zasady i cele dla Coachingu, zaprasza klienta do wyrażania swoich potrzeb, zaprasza do konsultowania rozumienia dla omawianych zasad i 4

5 celów. Narzędzia wprowadza podając główne cele ich zastosowania. EK6(U) Zadaje pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta. 2 Nie zadaje pytań pogłębiających i budujących świadomość klient. Zadawane pytania wynikają głównie z własnego zainteresowania a nie potrzeb klienta. 3 Zadaje pytania adekwatnie do kierunku procesu. Nieregularnie stosuje pytania pogłębiające, budujące świadomość. Dokonuje podsumowań/powtórzeń omawianych treści 4 Zadaje pytania adekwatnie do procesu. Regularnie stosuje pytania pogłębiające/ budujące świadomość. Podsumowania/powtórzenia nawiązują do poziomu wartości, potrzeb, tożsamości klienta. Zadaje pytania adekwatnie do procesu. Regularnie stosuje pytania pogłębiające/ budujące świadomość. Podsumowania/powtórzenia nawiązują poziomu wartości, potrzeb, tożsamości klienta. Stosuje konfrontacje adekwatnie do procesu, tym samym wzbudza jeszcze większą refleksyjność klienta. EK7(U) Potrafi budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z klientem. 2 Ocenia wypowiedzi, pomysły, poglądy klienta. Wprowadza napięcie poprzez sposób zadawania pytań (nie szanuje granic klienta) 3 Pozostaje ambiwalentny względem poglądów i treści omawianych w pracy z klientem (nie poddaje refleksji wypowiedzi klienta). Czasem traci neutralność wobec pomysłów/poglądów klienta. Jest zachowawczy i niepewny w kontakcie. 4 Pozostaje obiektywny/neutralny. Prezentuje postawę otwartą i ciekawą wobec poglądów klienta. Przejawia neutralność i akceptację dla poglądów klienta. Prezentuje postawę otwartą i ciekawą wobec poglądów klienta. Potrafi zaangażować klienta do analizy i konstruktywnej krytyki jego własnych poglądów. EK8(U) Pomaga klientowi skoncentrować się na określonych sprawach i możliwościach, które mają kluczowe znaczenie dla uzgodnienia osiągania stawianych celów 2 Traci uważność, nie rejestruje ważnych dla procesu treści wnoszonych przez klienta 3 Sporadycznie traci uważność. Zazwyczaj skupia uwagę klienta na najważniejszych treściach odnoszących się do procesu 4 Jest skoncentrowany w trakcie sesji. Skupia uwagę klienta na treściach odnoszących się do procesu. Umiejętnie zwraca uwagę klienta, jeśli ten odchodzi od ustalonych ram pracy. Jest skoncentrowany w trakcie sesji. Skupia uwagę klienta na treściach odnoszących się do procesu. Umiejętnie zwraca uwagę klienta, jeśli ten odchodzi od ustalonych ram pracy. Dba o płynność procesu przy jednoczesnym rejestrowaniu aspektów mogących mieć kluczowe znaczenie dla skuteczności klienta i bez zakłóceń wnosi je do pracy. Zaprasza klienta do identyfikowania do identyfikowania krytycznych czynników sukcesu oraz ograniczeń. EK9(k) Posiada kompetencje w zakresie budowania świadomości klienta i jego obecności w procesie coachingu 2 Przejmuje odpowiedzialność za przebieg i efekty coachingu. Pozwala sobą manipulować, chroni klienta przed zmianą. Nie zwraca uwagi na ekologię i realność celów i działań podejmowanych przez klienta. 3 Oddaje odpowiedzialność za rezultaty coachingu klientowi. W sytuacjach budzących silne emocje w kliencie, wycofuje się. 4 Oddaje i buduje odpowiedzialność klienta za rezultaty. Zachęca do budowania refleksji w sytuacjach nowych, trudnych. Oddaje i buduje odpowiedzialność klienta za rezultaty. Zachęca do budowania refleksji w sytuacjach nowych, trudnych. Wprowadza ewaluacje procesu na

6 różnych jego etapach. EK10(k) Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach jako przedstawiciel grupy zawodowej coachów. 2 Nie wyraża zainteresowania udziału w promowaniu idei coachingu. Nie zna kodeksu etycznego coacha. 3 Zna kodeks etyczny coacha, rozumie jego zasadność. Wyraża zainteresowanie środowiskiem coachingowym, ale nie bierze aktywnego udziału w jego tworzeniu i reprezentowaniu. 4 Zna i stosuje się do kodeksu etycznego coacha. Bierze aktywny udział w spotkaniach i ewentach środowiska coachingowego. Zna i stosuje się do kodeksu etycznego coacha. Bierze aktywny udział w spotkaniach i ewentach środowiska coachingowego. Podejmuje działania promocyjne środowiska coachingowego i coachingu wśród innych grup. III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Informacje dla studentów kierunku wraz z: - materiałami pomocniczymi, - informacjami na temat terminu i miejsca odbywania zajęć są dostępne na stronie internetowej GWSH Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć dydaktycznych: wykładu, ćwiczeń audytoryjnych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Autor Karty przedmiotu: Nazwa organu zatwierdzającego Kartę przedmiotu: Data zatwierdzenia: Przemysław Kik 6

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT*

SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* SYSTEM AKREDYTACJI IZBY COACHINGU PROJEKT* * Treści zawarte w niniejszym materiale stanowią własność Izby Coachingu i są chronione prawem autorskim. Cytowanie fragmentów bądź całości dokumentu wymaga zgody

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy zestaw ii zestaw narzędzi do szkolenia trenerów pracy POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH wytyczne dotyczące świadczenia usług przez trenera pracy

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU Nasi partnerzy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli trenera. Edycja 60 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU.....

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków

Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków b) c) ORYGINALNE ARTYKUŁY BADAWCZE Agata Szwech Źródła i znaczenia kompetencji coacha. Studia przypadków DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbe.2013.015 Coaching ustalenia teoretyczne Coaching jest zagadnieniem

Bardziej szczegółowo

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing

Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Mentoring i coaching w pielęgniarstwie. Przewodnik A Guide to Coaching and Mentoring in Nursing Opracowanie: Gail J. Dinner, Mary M. Wheeler dla Międzynarodowej Rady Pielęgniarek 1 Międzynarodowa Rada

Bardziej szczegółowo

Raport Szkoła dla coacha

Raport Szkoła dla coacha Raport Szkoła dla coacha Magdalena Kołodkiewicz Zestawienie oferty edukacyjnej Szkół Coachingu w Polsce PATRONAT MEDIALNY: PATRONAT MERYTORYCZNY: KOMISJA COACHINGU POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH Patronat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo