PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Ekonomia / Economy Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 2.2 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: treści ogólnych, moduł 2 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * wykład, ćwiczenia 1W, 1C Profil kształcenia: ogólnoakademicki Semestr: I Liczba punktów ECTS: 3 ECTS Język wykładowy: polski PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU C.1. Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw teorii ekonomii i finansów C.2. Przedstawienie elementarnych zagadnień na temat funkcjonowania systemu C.3. Przekazanie wiedzy na temat istoty pieniądza w gospodarce oraz jego wartości w czasie WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Wykazuje znajomość podstawowych zasad matematycznych pozwalających na dokonywanie ekonomicznych 2. Posiada umiejętność logicznego myślenia 3. Posiada umiejętność samodzielnego korzystania ze źródeł literaturowych PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA EK 1 - posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych EK 2 - posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą podstawowych elementów systemu EK 3 - posiada wiedzę ogólną na temat roli jednostki gospodarczej we współczesnym systemie rynkowym EK 4 - rozumie istotę pieniądza w czasie i dokonuje poprawnie EK 5 - rozróżnia instrumenty rynku finansowego i dokonuje podstawowych przeliczeń 1/5

2 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykłady W 1,2 Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii. Istota, treść i formy praw 2 ekonomicznych w gospodarce. W 3,4 Rozwinięcie teorii podaży i popytu. Równowaga i nierównowaga na 2 rynku. W 5 Elastyczność popytu i podaży 1 W 6 Rynek - mechanizm jego funkcjonowania 1 W 7 Rynek pracy 1 W 8,9,10 Rynek finansowy i jego instrumenty 3 W 11 Przedsiębiorstwo jego rola i funkcje 1 W 12 Pieniądz i jego funkcje 1 W 13 - Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie 1 W 14,15 Współczesny system bankowy i kreacja pieniądza 2 Forma zajęć ćwiczenia audytoryjne C 1,2 Wprowadzenie do gospodarki i ekonomii zadania testowe 2 C 3 Popyt i podaż, stan równowagi i nierównowagi na rynku zadania testowe 1 i z treścią C 4 Interwencja państwa w mechanizm rynkowy: cena minimalna i 1 maksymalna zadania z treścią C 5,6 Reakcje podaży i popytu na zmiany cen: cenowa elastyczność popytu oraz 2 cenowa elastyczność podaży zadania z treścią C 7 Reakcje popytu na zmiany dochodów: dochodowa elastyczność popytu, 1 prawo Engla zadania z treścią C 8 Stopy procentowe w gospodarce: stopa nominalna, stopa realna, stopa 1 inflacji, roczna efektywna stopa procentowa zadania rachunkowe C 9,10 Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie: PV i FV przy odsetkach 2 prostych - zadania rachunkowe C 11,12 Zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie: PV i FV przy odsetkach 2 złożonych zadania rachunkowe C 13,14 - Instrumenty rynku finansowego zadania rachunkowe 2 C 15 Kolokwium zaliczeniowe zawierające elementy testu i zadania rachunkowe 1 Liczba godzin Liczba godzin NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 1. prezentacja multimedialna 2. tablica klasyczna 3. krótkie zestawy zadań przekazane studentom do rozwiązania 4. materiały pomocnicze przedstawiane w czasie wykładów 2/5

3 SPOSOBY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ( F FORMUJĄCA, P PODSUMOWUJĄCA) F1. ocena samodzielnego przygotowania do zajęć, aktywność na zajęciach F2. ocena pracy w grupach przy rozwiązywaniu zadań na zajęciach F3. referat z wybranych zagadnień P1. kolokwium zaliczeniowe obejmujące dwie części: test z teorii oraz zadania rachunkowe OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach audytoryjnych Udział w zajęciach laboratoryjnych Udział w zajęciach projektowych Przygotowanie do egzaminu Egzamin Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych Kolokwium Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych Sprawdzian dopuszczający do zajęć laboratoryjnych Przygotowanie do zajęć projektowych Sporządzenie projektu Godziny kontaktowe z nauczycielem Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności... 15h... 15h h h h Suma SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 3 ECTS 80 h LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA Begg D., Fischer S., Dombusch R., Makroekonomia, Wydawnictwo PWE, 2007 Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, 2006 Samuelson P.A., Ekonomia T.1, Wydawnictwo PWN, 2008 Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości. PWN, Warszawa 2005 Zaleska M., Bankowość, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 Sławiński A., Rynki finansowe, Wydawnictwo PWE, 2006 Dykto M., Finanse przedsiębiorstwa. Zadania i przykłady, Wydawnictwo Specjalistyczne ABSOLWENT, 2000 Sobczyk M., Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo PLACET, 2007 Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN 2009 Gabyelczyk K., Siwek-Ziarko U., Inwestycje finansowe, Wydawnictwo CeDeWu, 2008 Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania, Wydawnictwo PLACET, /5

4 KOORDYNATOR PRZEDMIOTU ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr Ewa Bień OSOBY PROWADZĄCE PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ) 1. dr Ewa Bień Efekt kształcenia EK1 Odniesienie danego efektu do efektów określonych dla kierunku K_U16 Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposób oceny C.1. W1-W7, C1-C7 1,2,4 F1.,F3.,P1. EK2 K_W05 C.2. W14-W15 1,2,4 F1.,F3.,P1. EK3 EK4 EK5 K_U16, K_U16, C.1. W1-W2,W11 1,4 F1.,F3.,P1. C.3. W12-W13,C8-C12 1,2,3 F2.,F3.,P1. C.1. W8-10,C13-C14 1,2,3 F2.,F3.,P1. II. FORMY OCENY SZCZEGÓŁY EK 1 posiada znajomość podstawowych kategorii ekonomicznych Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 nie zna podstawowych praw i kategorii ekonomicznych potrafi wymienić jedynie kilka kategorii ekonomicznych zna wszystkie podstawowe kategorie ekonomiczne i potrafi je scharakteryzować, ale nie potrafi zastosować ich w praktyce zna wszystkie podstawowe kategorie ekonomiczne, potrafi je poprawnie scharakteryzować oraz zastosować w praktyce 4/5

5 EK 2 - posiada wiedzę teoretyczną dotyczącą podstawowych elementów systemu EK 3 - posiada wiedzę ogólną na temat roli jednostki gospodarczej we współczesnym systemie rynkowym EK 4 - rozumie istotę pieniądza w czasie i dokonuje podstawowych EK 5 - rozróżnia instrumenty rynku finansowego i dokonuje podstawowych przeliczeń nie systemu i wskazać jego podstawowych elementów nie podmiotu gospodarczego ani wymienić jego form nie rozumie istoty pieniądza w czasie nie umie wyszczególnić instrumentów rynku finansowego poprawnie definiuje system bankowy i potrafi wymienić zaledwie dwa jego elementy pojęcie podmiotu gospodarczego i wymienić trzy jego formy potrafi jedynie wymienić czynniki oddziaływujące na zróżnicowanie wartości pieniądza w czasie potrafi wyszczególnić zaledwie kilka instrumentów rynku finansowego, potrafi je scharakteryzować ale nie potrafi ich przypisać do poszczególnych elementów rynku nie tylko umie poprawnie zdefiniować system bankowy ale zna wszystkie jego elementy pojęcie podmiotu gospodarczego i wymienić wszystkie jego formy funkcjonujące w systemie rynkowym rozumie istotę zróżnicowania pieniądza w czasie, potrafi scharakteryzować czynniki powodujące to zróżnicowanie, ale ma częściowe problemy w dokonywaniu popranych przeliczeń potrafi wskazać instrumenty rynku finansowego, potrafi je przypisać do poszczególnych elementów rynku i scharakteryzować system bankowy, wskazać jego elementy oraz je opisać a także omówić funkcje jakie spełnia system bankowy w gospodarce podmiot gospodarczy, scharakteryzować jego formy oraz określić jego rolę w systemie rynkowym rozumie istotę pieniądza w czasie, potrafi scharakteryzować czynniki powodujące to zróżnicowanie oraz dokonuje poprawnych potrafi poprawnie wskazań instrumenty rynku finansowego, przypisać je do poszczególnych elementów rynku, scharakteryzować oraz dokonywać poprawnych III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 1. Wszelkie informacje dla studentów na temat planu zajęć dostępne są na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej:www.is.pcz.pl 2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć oraz umieszczana jest na stronie internetowej KChTWiŚ profil pracownika. 3. Informacje na temat warunków zaliczania zajęć zostaną przekazane studentom podczas pierwszych zajęć 5/5

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wykład 30 godzin w semestrze

Wykład 30 godzin w semestrze KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/EIR/POM w języku polskim Podstawy marketingu Nazwa przedmiotu w języku angielskim The basics of Marketing USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Naza przedmiotu: Zarządzanie odno-ściekoą Water and asteater management Kierunek: inżynieria środoiska Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.3 Rodzaj zajęć: ykład, ćiczenia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie

MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie Poznań, dnia 1 luty 2015 r. Dr Eliza Buszkowska Adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Operacjami na kierunku Zarządzanie I. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr hab. Jan L. Bednarczyk. kierunkowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-533 Nazwa modułu Planowanie finansowe Nazwa modułu w języku angielskim Financial Planning Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy klinicznej w psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej

SYLABUS. 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce. i w Europie. 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Administracja publiczna w Polsce i w Europie. Kod przedmiotu MK01 3. Jednostka prowadząca Instytut Politologii i Polityki Regionalnej 4. Nazwa kierunku studiów Politologia 5.

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo