UBEZPIECZENIE KALKULACJA SKŁADEK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE KALKULACJA SKŁADEK"

Transkrypt

1 Ustalanie składek oraz świadczeń i odszkodowań. Składki, świadczenia i odszkodowania stanowią pozycje główne strumieni finansowych uruchamianych przez działalność ubezpieczeniową, główne pozycje rachunków wyników zakładów ubezpieczeń. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych. Składką ubezpieczeniową nazywamy zobowiązanie ubezpieczającego wobec ubezpieczyciela za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w ciągu umownego okresu zwanego okresem ubezpieczenia. Stanowi ona dla ubezpieczającego cenę usługi ubezpieczeniowej. Z punktu widzenia gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń składka reprezentuje udział ubezpieczającego w pokrywaniu przyszłych świadczeń i odszkodowań. Wysokość składki ustalana jest na podstawie stopy składki, stanowiącej cenę ochrony ubezpieczeniowej jednostki wartości ubezpieczenia. Taryfa składek zakładu ubezpieczeń to uporządkowany zbiór stóp składek odpowiadający wszystkim klasom ryzyka wraz z bonusami (rabatami) odliczanymi od składki oraz z malusami (dodatkami) doliczanymi do składki. Bonusy (rabaty) zmniejszające składkę związane są ze zmniejszonym ryzykiem określonego ryzyka (obiektu). Malusy (dodatki) zwiększające składkę odzwierciedlają ryzyko wyższe od przeciętnego. Przyjęcie określonej taryfy składek rozstrzyga o dwóch bardzo istotnych kwestiach: rozmiarach funduszu ubezpieczającego, repartycji obciążeń ubezpieczeniowych między ubezpieczających. Kalkulacja składki ubezpieczeniowej powinna uwzględniać trzy złote reguły ubezpieczeniowe: Reguła równowagi składek i świadczeń nazywana podstawową regułą równowagi finansowej zakładu ubezpieczeń, oznacza konieczność zagwarantowania równowagi pomiędzy funduszem ubezpieczeniowym z jednej strony a wypłatami świadczeń i odszkodowań z drugiej strony. Reguła ta nie przesądza jednak o charakterze repartycji obciążeń na poszczególnych członków wspólnoty ryzyka. Reguła proporcjonalności składek i świadczeń oznacza konieczność zachowania odpowiedniej relacji pomiędzy składką a oczekiwanym świadczeniem ubezpieczeniowym. W praktyce oznacza to, że wysokość składki jest funkcją wysokości sumy ubezpieczenia. Im wyższa jest suma ubezpieczenia ceteris paribus tym wyższy powinien być poziom wnoszonej składki. Reguła równowartości składek i świadczeń (zwana też zasadą składki sprawiedliwej), oznacza konieczność zapewnienia odpowiedniej relacji pomiędzy obciążeniem finansowym 1

2 poszczególnych członków wspólnoty ryzyka a rozmiarami ryzyka wniesionego przezeń do wspólnoty ubezpieczeniowej. Oznacza więc konieczność stosowania zasady indywidualizacji obciążeń w postaci składki. Pełna indywidualizacja składki następuje przy metodzie stawki zróżnicowanej, co zakłada przeprowadzenia ścisłej klasyfikacji ubezpieczonych ryzyk. Metody ustalania składki: 1. Metoda stawki zróżnicowanej, zindywidualizowanej. 2. Metoda stawki przeciętnej. 3. Metoda ograniczonej indywidualizacji stawki, manipulując bonusami i malusami. AD. 1. Stosowana rzadko, ze względu na wysokie koszty techniczne, najczęściej do ryzyk nie mających charakteru masowego. Zapobiega zjawisku antyselekcji (koncentracji wysokich ryzyk w portfelu) ryzyka, ucieczce z portfela lepszych ryzyk. Zazwyczaj dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych. AD. 2. Składka kalkulowana jest na jednakowym poziomie dla każdego rodzaju ryzyka niezależnie od jego wysokości, co gwarantuje prostotę techniczną obliczeń. Konsekwencją prostoty jest możliwość wystąpienia antyselekcji ryzyk. Zazwyczaj jest stosowane w odniesieniu do ubezpieczeń obowiązkowych (ze względu na ich masowość). AD. 3. Metoda powstała w wyniku próby połączenia zalet metod wymienionych powyżej. Polega na podziale ryzyk na mniejsze klasy w obrębie których stosuję się metodę stawki przeciętnej. Systemy ustalania wysokości składki: 1. System repartycji (system składki płatnej z dołu). 2. System składki ubezpieczeniowej. AD. 1. System składki opartej na repartycji, zwany inaczej systemem składki płatnej z dołu, polega na ustalaniu jej wysokości na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania wywołanego przez zdarzenia losowe w pewnym okresie, zwanym okresem ubezpieczeniowym, wynoszącym zazwyczaj jeden rok. Zaleta: dokładne rozłożenie ciężaru ubezpieczenia, nie ma niebezpieczeństwa uiszczania składki nadmiernej. Wada: niemożność ustalenia ceny ochrony ubezpieczeniowej w momencie nabywania. Stosuje się najczęściej w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych, ubezpieczeniach na życie. AD. 2. System składki z góry oznaczonej, zwany systemem składki stałej, opiera kalkulację składek ubezpieczeniowych nie na zapotrzebowaniu rzeczywistym lecz prawdopodobnym. Bazuje na przypuszczalnym przebiegu zdarzeń losowych w okresie ubezpieczeniowym. Zaleta: Cena ubezpieczenia jest znana w momencie jego zawierania. Wady: rozłożenie ciężaru ubezpieczenia może być nieadekwatne do rzeczywistych zdarzeń, istnieje niebezpieczeństwo uiszczenia składki nadmiernej lub zbyt niskiej. 2

3 Struktura składki ubezpieczeniowej. Podstawową częścią składki ubezpieczeniowej jest składka czysta zwana często składką netto. Reprezentuje ona udział ubezpieczającego w podziale szkód, a suma tych składek tworzy fundusz ubezpieczeniowy na wypłatę świadczeń i odszkodowań. Składka czysta powiększona o różnego rodzaju dodatki oraz uwzględniająca różnego rodzaju korekty nosi nazwę składki całkowitej, lub brutto. Podstawowe dodatki powiększające składkę czystą obejmują: dodatek na koszty administracyjne organizacji ubezpieczeniowej, dodatek na koszty uzyskiwania ubezpieczeń, koszty akwizycji, dodatek na bezpieczeństwo, na ryzyko, dodatek na zysk. Podstawowe korekty z kolei to: korekta z tytułu osiągniętych dochodów inwestycyjnych, korekta inflacyjna, korekta reasekuracyjna. Dodatek na koszty administracyjne służy pokryciu wydatków ubezpieczyciela, wynikających z zarządzania wspólnotą ubezpieczeniową, dodatkowo obejmuje wydatki związane z obciążeniem publicznym na rzecz instytucji nadzorujących, finansowania funduszy gwarancyjnych itp. Dodatek na pozyskiwanie ubezpieczeń, koszty akwizycji, zależy od kanałów sprzedaży i stopnia agresywności prowadzonych badań rynkowych. Dodatek na działania prewencyjne służy finansowaniu przedsięwzięć mających na celu ograniczenie częstości lub skali występujących szkód. Dodatek bezpieczeństwa, na ryzyko służy gromadzeniu funduszy bezpieczeństwa przeznaczonego na pokrycie niekorzystnych odchyleń w przebiegu zdarzeń losowych, które nie były przewidziane przy kalkulacji składki czystej. Dodatek na zysk na zapewnić ubezpieczycielowi odpowiednią stopę zwrotu z wyłożonego kapitału. Korekta z tytułu osiągniętych dochodów inwestycyjnych oznacza, że im wyższy poziom dochodów tym większa możliwość obniżenia obciążeń składkowych. Korekta inflacyjna związana ze spadkiem realnej wartości zebranej składki w czasie. Przy wysokiej stopie inflacji konieczne może okazać się podwyższenie poziomu składki. Korekta reasekuracyjna podwyższa lub obniża składkę w zależności od oczekiwanego bilansu finansowego działalności reasekuracyjnej. 3

4 Mechanizmem mającym wpływ na kalkulację składek, używanym głównie w ubezpieczeniach majątkowych, ale także w ubezpieczeniach osobowych jest franszyza. Jest to z góry oznaczona wartość szkody, o którą ubezpieczyciel obniża odszkodowanie albo za którą w ogóle nie wypłaca odszkodowania. Występują dwa rodzaje franszyzy: Franszyza integralna (zwana warunkową), jeżeli ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza przyjętego w umowie minimum. Wysokość tego minimum może być oznaczona kwotowo albo jako procent sumy ubezpieczenia. Jeżeli szkoda jest wyższa od minimum, wówczas franszyzy integralnej nie stosuje się. Franszyza redukcyjna (zwana bezwarunkową), jeżeli ubezpieczyciel bez względu na wysokość szkody obniża odszkodowanie o część określoną w pieniądzu lub jako procent sumy ubezpieczenia. Uzasadnieniem franszyzy redukcyjnej jest potrzeba wyłączenia drobnych strat niezwiązanych ze szkodami losowymi, na przykład ubytki naturalne. Ma zachęcać ubezpieczonego do zapobiegania powstawaniu szkód i stąd funkcjonuje w praktyce pod nazwą udziału własnego. Kalkulacja składki czystej w ubezpieczeniach. krótkoterminowych, majątkowych i pozostałych osobowych. Składka wyznaczana jest na podstawie sumy składek czystych za dany okres ubezpieczenia określonego zbioru ryzyk i oczekiwanej sumy odszkodowania. Kalkulacja składek w ubezpieczeniach na życie. Opiera się ona na uśrednionym za cały okres ubezpieczenia ryzyku śmierci ubezpieczonego, oczekiwanej stopie zwrotu z lokat dokonywanych przez zakład ubezpieczeń w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej i oczekiwanej sumy odszkodowania. Ryzyko śmierci ustalane jest w zależności od wieku, płci, stanu zdrowia na podstawie tablic umieralności określonych populacji. Zasady ustalania świadczeń i odszkodowań. Generalnie zasadą ubezpieczeniową w ubezpieczeniach majątkowych jest że suma ubezpieczenia nie może być wyższa od wartości ubezpieczeniowej : ubezpieczenia w pełnej wartości, niedoubezpieczenie lub podubezpieczenie, zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę proporcjonalnie do stosunku w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do wartości. nadubezpieczenie (nadpłacona składka zostanie zmarnowana). W ubezpieczeniach majątkowych wyróżnia się system: ubezpieczenia w pełnej wartości, ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 4

5 System ubezpieczenia w pełnej wartości suma ubezpieczenia jest równa wartości ubezpieczeniowej, podstawą kalkulacji tego ubezpieczenia są: wartość ubezpieczenia (wartość ubezpieczonego ryzyka), suma ubezpieczenia, wysokość szkody. System ubezpieczeń na pierwsze ryzyko odszkodowanie równe jest poniesionej szkodzie rzeczywistej do granicy sumy ubezpieczenia bez względu na stosunek sumy ubezpieczenia i wartości ubezpieczenia. Polega na zgłoszeniu do ubezpieczenia takiej wartości mienia, która stanowi równowartość maksymalnej straty, jaką można doznać w następstwie jednego zdarzenia losowego. System ten stosuj wówczas, gdy z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że ryzyko wystąpienia całkowitej utraty mienia jest niewielkie i suma ubezpieczenia może być niższa od wartości majątku. W ubezpieczeniach osobowych nie jest możliwe oszacowanie wartości ubezpieczenia nie da się bowiem wycenić obiektywnie życia, zdrowia, zdolności do pracy. W efekcie wystąpienie zdarzenia losowego pociąga za sobą automatycznie wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości przyjętej w umowie sumy ubezpieczenia lub jej wielokrotności. Możliwa jest kumulacja świadczeń wynikających z faktu wieloletniego ubezpieczenia (co jest niedopuszczalne w ubezpieczeniach majątkowych). 5

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej. Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK A. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.12.2010 COM(2010) 774 wersja ostateczna Załącznik A/Rozdział 16 ZAŁĄCZNIK A Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie Wykład 4 Temat : Ubezpieczenia na życie Na poprzednim wykładzie omawiałem ubezpieczenia obowiązkowe, obecnie zajmiemy się kolejną, równie specyficzną formą ubezpieczenia jaką jest ubezpieczenie na życie.

Bardziej szczegółowo

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych

Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych KATEDRA PRAWA UBEZPIECZEŃ WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Równość szans kobiet i mężczyzn w prawie ubezpieczeń społecznych Opinia w sprawie obecnego systemu polskiego prof. dr

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

WYKŁAD 2. Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ WYKŁAD 2 Temat: REZERWY, ICH CHARAKTERYSTYKA, WYCENA, DOKUMENTACJA I UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1. Istota, pojęcie i podstawy tworzenia rezerw Rezerwy w rachunkowości to potencjalne

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH NA ŻYCIE Aleksandra Wojnarowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie procesu oceny ryzyka (underwritingu)

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, maj 2014 r. WPROWADZENIE W ramach prowadzenia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań mających na celu przygotowanie podmiotów sektora ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03

Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli 412[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski wyłącznie w następujących formach: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski 1. Zakłady ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce EkonomIczneJ w Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Ka... Rachunkowości Flnan.. wef Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce l. Wstęp Transformacja polityczna

Bardziej szczegółowo

L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 4 Umowy ubezpieczeniowe CEL 1 Celem niniejszego MSSF jest uszczegółowienie sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia

Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Magdalena Szczepańska Produkty strukturyzowane w formie umowy ubezpieczenia Niniejszy artykuł ma charakter edukacyjny, a jego celem jest przedstawienie nowego rodzaju ubezpieczeń na życie, określanych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Temat: Kapitał część I i II

Temat: Kapitał część I i II Temat: Kapitał część I i II I. Pojęcie i rodzaje finansowania (kapitału) w przedsiębiorstwie Problem finansowania towarzyszy przedsiębiorstwu już na etapie organizowania działalności. Pojawia się zatem

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka

Kredyt i cena kredytu. Analiza ofert instytucji finansowych 2014-11-02. Jacek Rodzinka Analiza ofert instytucji finansowych Jacek Rodzinka Kredyt i cena kredytu Kredyt bankowy to operacja, podczas której bank zobowiązuje się udostępnić określoną sumę pieniędzy na określony cel, natomiast

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Leszek Biernacki Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Próba podjęcia zdefiniowania ryzyka sprawiała i sprawia wiele trudności, tym większych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia Ryzyko Teorie (podejście do) ryzyka: ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) ryzyko jako możliwość wystąpienia straty ryzyko jako niepewność mierzalna ryzyko

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE MAREK SZCZEPAŃSKI UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2011 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1. 1.1. 1.2. 1.3. ROZDZIAŁ 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. ROZDZIAŁ 3. 3.1. 3.2. 3.3. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM RAPORT RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH Warszawa, dnia 7 grudnia 2012 r. 2 Wstęp Umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo