Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie..."

Transkrypt

1 Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Zaistnienie zdarzenia Wyrządzenie szkody Czynniki wpływające na wysokość odszkodowania Przyczynienie się poszkodowanego Wysokość odszkodowania modyfikowana przez przepisy prawa Umowa ubezpieczenia Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych Strony umowy ubezpieczenia Osoba trzecia, na rzecz której umowa ubezpieczenia jest zawarta Obowiązki stron umowy ubezpieczenia Poszkodowany i jego uprawnienia Rozdział II. Umowy transportowe Umowa przewozu Przepisy regulujące umowę przewozu Istota zobowiązania przewoźnika Zakres odpowiedzialności przewoźnika Kwotowe ograniczenia odszkodowania Umowa spedycji Przepisy regulujące umowę spedycji Istota zobowiązania spedytora Odpowiedzialność spedytora za przewoźników i dalszych spedytorów V

2 2.4. Odpowiedzialność spedytora z tytułu wykonywania umowy spedycji w pozostałych przypadkach Różnice pomiędzy umową przewozu a umową spedycji Rozdział III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Obowiązkowy charakter ubezpieczenia OC Zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego Odpowiedzialność posiadacza pojazdu Odpowiedzialność kierującego pojazdem, który nie jest posiadaczem pojazdu Pojęcie szkody powstałej w związku z ruchem pojazdu Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC Zakres terytorialny Suma gwarancyjna Kompensata szkody wyrządzonej osobom trzecim jako istota odpowiedzialności cywilnej Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC szkody na osobie Świadczenia z tytułu szkód na osobie zobowiązania ubezpieczyciela Krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania odszkodowania oraz zadośćuczynienia, gdy poszkodowany w wypadku poniesie śmierć Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia Zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC szkody w mieniu Szkoda całkowita a szkoda częściowa Części oryginalne a części zamienne Amortyzacja wartości części Pojazd zastępczy Utracone korzyści Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody Roszczenia regresowe zakładu ubezpieczeń do kierującego pojazdem o zwrot wypłaconego odszkodowania VI

3 Rozdział IV. Ubezpieczenie Autocasco (AC) Dobrowolny charakter ubezpieczenia AC Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia AC Ogólne Warunki Ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia AC Podstawowy zakres ubezpieczenia Inne postanowienia dotyczące zakresu ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia AC Franszyza integralna a franszyza redukcyjna Wina umyślna/rażące niedbalstwo ubezpieczonego oraz osób uprawnionych do użytkowania pojazdu Alkohol środki odurzające dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu Stan techniczny pojazdu Szkoda eksploatacyjna Niewłaściwe naprawianie lub użytkowanie pojazdu Szkoda w postaci kradzieży pojazdu brak dopełnienia określonych aktów staranności Obowiązki właściciela/użytkownika pojazdu z tytułu umowy ubezpieczenia AC Składka ubezpieczeniowa Obowiązki w zakresie zapobiegania szkody akty staranności Obowiązki w przypadku zaistnienia szkody Klauzule niedozwolone w umowach ubezpieczenia AC Rozdział V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) Dobrowolny charakter ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OCP Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zakres terytorialny, który obejmuje ubezpieczenie OCP Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia OCP na pokrycie jakich szkód może liczyć przewoźnik? Ustalenie odpowiedzialności przewoźnika Wypadek ubezpieczeniowy określony w umowie ubezpieczenia OCP VII

4 3.3. Zawężające definicje utraty bądź uszkodzenia towaru Rola listu przewozowego Czynności załadunku/rozładunku towarów Opłaty i koszty dodatkowe Odpowiedzialność za opóźnienie w dostawie Odpowiedzialność za przewóz wykonywany określonymi pojazdami Obowiązki i świadczenia przewoźnika z tytułu umowy ubezpieczenia OCP Składka ubezpieczeniowa Obowiązki przewoźnika zapobiegające szkodzie Postępowanie w przypadku zaistnienia szkody Działania ratujące przedmiot ubezpieczenia, zapobiegające szkodzie lub zmniejszające jej rozmiary Zawiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie Obowiązek ubezpieczyciela prowadzenia postępowania z należytą starannością Najczęstsze wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i odpowiadające im klauzule dodatkowe Wina umyślna/rażące niedbalstwo Klauzula postojowa parkingi strzeżone Klauzula pozostawienia pojazdu bez opieki Klauzule rabunku/rozboju Klauzula podwykonawców Klauzula wydania przesyłki osobie nieuprawnionej Klauzula rodzaju przewożonych towarów Klauzula odpowiedzialności za pełną wartość towaru w transporcie międzynarodowym Klauzula transportu nienormatywnego Klauzula roszczeń regresowych Rozdział VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) Dobrowolny charakter ubezpieczenia OCS Elementy istotne przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OCS Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia OCS Zakres terytorialny Wypadek ubezpieczeniowy określony w umowie ubezpieczenia OCS VIII

5 4.3. Elementy ograniczające zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Wina w wyborze a rażące niedbalstwo wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela Wymogi dotyczące procesu wyboru i weryfikacji przewoźników lub dalszych spedytorów a odpowiedzialność ubezpieczyciela Wyłączenia z uwagi na rodzaj towarów objętych umową spedycji Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczące usług spedycyjnych Katalog innych typowych wyłączeń Rozdział VII. Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO) Dobrowolny charakter ubezpieczenia cargo Przedmiot ubezpieczenia cargo Ubezpieczenie na cudzy rachunek Przedmiot ubezpieczenia Polisa jednostkowa i polisa generalna Zakres terytorialny i rodzaj transportu objęte ochroną ubezpieczeniową Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej Składka ubezpieczeniowa Zakres ubezpieczenia cargo Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela Regres ubezpieczeniowy Klauzule dodatkowe Rozdział VIII. Wzory dokumentów Zawiadomienie o kradzieży pojazdu Zawiadomienie o przeniesieniu prawa własności pojazdu Wezwanie do zapłaty Zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu mechanicznego Odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania ustalonego metodą kosztorysową podatek VAT Wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki Odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania szkoda całkowita Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty wyrównanie kwoty odszkodowania IX

6 11. Odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania potrącenie amortyzacyjne Rozdział IX. Przegląd orzecznictwa Obowiązek zmniejszenia szkody przez ubezpieczającego Wina umyślna, rażące niedbalstwo jako przesłanka zwolnienia ubezpieczyciela od odpowiedzialności Regres zakładu ubezpieczeń w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę Szkoda wyrządzona przez zwierzę Odpowiedzialność posiadacza pojazdu Umowa ubezpieczenia Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej Polisa ubezpieczeniowa Obowiązki ubezpieczającego Zmiana wysokości składki Termin spełnienia świadczenia Przedawnienie roszczeń Zbycie przedmiotu ubezpieczenia Rozdział X. Akty prawne Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Podsumowanie X

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Spis treści CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne................................ 1 i 2 Definicje................................................. 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA )

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ( ZIELONA KARTA ) SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/1 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999.

BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 117. luty 2011. Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999. BIULETYN KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DWUMIESIĘCZNIK ISSN 1234 3999 luty 2011 NR 117 Cena: 26,25 zł w tym 5% VAT 1 Mercedes Benz O530G fot. Tomasz Bielecki Daniel Więcławski - FST-Management Sp. z o.o. REKOMPENSATA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo