Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15"

Transkrypt

1 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia majątkowe począwszy od komunikacyjnych przez ogniowe, ubezpieczenia utraty zysku, po ubezpieczenia finansowe, w tym ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wyjaśniono istotę i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, z podaniem licznych przykładów z praktyki gospodarczej. Wskazano znaczenie wymienionych ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. W publikacji wyjaśniono kwestie gospodarki finansowej zakładu ubezpieczeń majątkowych, z uwzględnieniem wymogów Solvency II oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości, metody zintegrowanego zarządzania ryzykiem ubezpieczyciela, znaczenie audytu, a także teoretyczne i praktyczne problemy reasekuracji. Scharakteryzowano rynek ubezpieczeń majątkowych oraz jego zmiany spowodowane kryzysem. Książka jest przeznaczona dla: pracowników przedsiębiorstw odpowiedzialnych za ubezpieczenia, specjalistów zarządzania ryzykiem, brokerów ubezpieczeniowych, doradców finansowych, pracowników zakładów ubezpieczeniowych podnoszących swoje kwalifikacje. Stanowi także przydatne źródło wiedzy, które może być wykorzystywane przez studentów studiów ekonomicznych, jak również na szkoleniach i studiach podyplomowych dotyczących problematyki ubezpieczeń majątkowych. Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński Pojęcie i funkcje rynku ubezpieczeń Struktura rynku ubezpieczeń non-life i zasady jego funkcjonowania Uczestnicy rynku Ubezpieczyciele Zasady świadczenia usług ubezpieczeniowych Oddziaływanie państwa na rynek ubezpieczeniowy Charakterystyka rozwoju rynku ubezpieczeń non-life Uwagi wstępne 22

2 Liczba zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność gospodarczą Wielkość i struktura kapitałów podstawowych ubezpieczycieli Koncentracja rynku Składka przypisana brutto Struktura portfela ubezpieczeń według składki przypisanej brutto Struktura kanałów dystrybucji ubezpieczeń non-life Funkcje i zakres reasekuracji w ubezpieczeniach non-life Wpływ globalnego kryzysu finansowego na rynek ubezpieczeń non-life w Polsce Przebieg i skutki kryzysu Rekomendowane działania antykryzysowe w sektorze ubezpieczeniowym 36 Bibliografia Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń gospodarczych - Anna Karmańska Wypłacalność zakładów ubezpieczeń Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń Procedura określania wyniku finansowego zakładu ubezpieczeń Konstrukcja informacji o majątku zakładu ubezpieczeń i źródłach jego pochodzenia Rola kategorii finansowych w procedurze ustalania środków własnych, marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego zakładu ubezpieczeń Obszary analizy finansowej zakładu ubezpieczeń 81 Bibliografia Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń - Marzanna Lament Pojęcie ryzyka i jego rodzaje Obszary ryzyka w działalności ubezpieczeniowej i ich charakterystyka Ryzyko ubezpieczeniowe 95

3 Ryzyko kredytowe Ryzyko rynkowe Ryzyko operacyjne Pojęcie i zasady zarządzania ryzykiem Mechanizmy kontrolne ich efektywność Audyt wewnętrzny jako metoda oceny zarządzania ryzykiem Identyfikacja ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznego Zakres audytu wewnętrznego w zakładzie ubezpieczeń Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem 106 Bibliografia Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych - Paweł Gołąb Zarządzanie ryzykiem Zintegrowane zarządzanie ryzykiem ERM Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - Zintegrowana Struktura Ramowa COSO II IAIS: Standard Nr Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem - w celu spełnienia wymogów adekwatności kapitałowej i wypłacalności ubezpieczycieli ERM w ubezpieczeniach Polityka i strategia zarządzania ryzykiem Struktury organizacyjne ERM Tolerancja i limity ryzyka Profilowanie ryzyka Model Kapitału Ekonomicznego ECM 133 Bibliografia Reasekuracja - zarys ogólny - Monika Woźniak-Makarska Definicja pojęcia reasekuracja (Reinsurance) 139

4 5.2. Praktyka reasekuracji w Polsce Prawne aspekty działalności reasekuracyjnej Reasekuratorzy polskiego rynku ubezpieczeniowego Transfer ryzyka ubezpieczeniowego Historia rozwoju reasekuracji i cykliczność rynku Główne zadania reasekuracji Formy i rodzaje umów reasekuracyjnych Klasyfikacja umów z punktu widzenia formy zobowiązania Klasyfikacja umów z punktu widzenia podziału ryzyka Umowy proporcjonalne Umowa kwotowa Umowa ekscedentowa Umowy kwotowo-ekscedentowe Umowy nieproporcjonalne Umowa nadwyżki szkody Umowa nadwyżki szkodowości Program reasekuracyjny 168 Bibliografia Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych - Magdalena Kaczmarek Zagadnienia wstępne Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Przyczyny powstawania pożarów w Polsce Przedmiot i zakres ubezpieczeń ogniowych Suma ubezpieczenia i system ubezpieczenia w ubezpieczeniu ogniowym Elementy taryfy 184

5 Inne formy ubezpieczeń ogniowych - typ all risks Ocena ryzyka w ubezpieczeniach ogniowych Ubezpieczenie utraty zysku (business interruption) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku Przedmiot i zakres ubezpieczenia Systemy ubezpieczenia i wymogi zabezpieczeń przeciwkradzieżowych Elementy taryfy i ocena ryzyka Zasady ustalania wysokości szkody i odszkodowania Ubezpieczenia transportowe (cargo) Przedmiot i zakres ochrony Przejęcie ryzyka w ubezpieczeniach transportowych Rodzaje polis transportowych Elementy taryfy Zasady ustalania wysokości szkody i odszkodowania Ocena ryzyka w ubezpieczeniach transportowych (cargo) Inne formy ubezpieczeń podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń Ubezpieczenie szyb od stłuczenia Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 212 Bibliografia Ubezpieczenia od utraty zysku (Business Interruption, BI) - rola, konstrukcja, specyfika - Tomasz Skwara Istota i cel ubezpieczenia od utraty zysku Zakłócenie działalności jako następstwo szkody w mieniu Skutki zakłócenia działalności Funkcje i cele ubezpieczenia od utraty zysku 221

6 7.2. Główne parametry w ubezpieczeniu BI i ich znaczenie Okres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres odszkodowawczy i maksymalny okres odszkodowawczy Franszyza redukcyjna/okres wyczekiwania Limit(y) odpowiedzialności Przedmiot ubezpieczenia w ubezpieczeniu od utraty zysku - suma ubezpieczenia i metody jej wyliczania Ubezpieczeniowy zysk operacyjny - definicja i składki Operacyjne koszty stałe podlegające ubezpieczeniu Utrata czynszu Metody wyliczania sumy ubezpieczenia: metoda sumy, metoda różnicy Odpowiedzialność dodatkowa, ubezpieczenie prewencyjne Dodatkowe pozycje kosztów możliwe do ubezpieczenia Szkoda w zysku brutto, wyliczanie odszkodowania Powiązanie pomiędzy szkodą w mieniu a utratą zysku Podstawowe wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Kiedy kończy się okres odszkodowawczy Okres wyceny, obrót standardowy, wskaźnik zysku brutto. Ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania: model niemiecki, model angielski Odszkodowanie w przypadku braku kontynuacji działalności Szkody skutkowe/szkody interakcyjne BI w praktyce, czyli ciekawe problemy i dylematy Mienie?użytkowane? Zwiększone koszty działalności Ubezpieczenie wybranych składników zysku brutto 246

7 7.6. Produkty pochodne ubezpieczenia od utraty zysku powiązanego z ubezpieczeniem mienia - krótka charakterystyka 246 Bibliografia Ubezpieczenia komunikacyjne, istota, grupy ryzyka - Kazimierz Ortyński Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego Powstanie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego w Polsce Zakres obowiązku ubezpieczenia komunikacyjnego OC Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela Składka ubezpieczeniowa Świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC Dobrowolne ubezpieczenie autocasco (AC) Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego (NW) Funkcje i rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) Znaczenie PBUK w systemie transgranicznego ubezpieczenia komunikacyjnego OC Charakter rozwoju ubezpieczeń komunikacyjnych Rozwój motoryzacji i wypadków komunikacyjnych Składka przypisana brutto Ewolucja wskaźników kosztów i szkodowości Dynamika składki przeciętnej w ubezpieczeniu komunikacyjnym 271 Bibliografia Istota, konstrukcja i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - Ewa Myśliwiec Istota, funkcje i przedmiot ubezpieczenia OC Istota ubezpieczenia OC 279

8 Funkcje ubezpieczenia OC Przedmiot ubezpieczenia OC Zasady konstrukcji wszystkich ubezpieczeń OC Ogólne zasady konstrukcji wszystkich ubezpieczeń OC Zakres przedmiotowy ubezpieczenia OC Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu OC - tzw. trigger Górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - suma gwarancyjna Wypadek ubezpieczeniowy w ubezpieczeniach OC Rodzaje ubezpieczeń OC Dobrowolne ubezpieczenia OC - rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, w tym gospodarczej Ubezpieczenia OC z tytułu działalności zawodowej lub wykonywania zawodu Ubezpieczenia OC członków organów spółki kapitałowej - tzw. D&O Obowiązkowe ubezpieczenia OC Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń OC Podstawy prawne obowiązkowych ubezpieczeń OC Podstawowe regulacje wspólne dla większości obowiązkowych ubezpieczeń OC Dostosowanie zawieranej umowy ubezpieczenia OC do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej 318 Bibliografia Podstawy odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody - Ewa Myśliwiec Rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej Odpowiedzialność cywilna deliktowa Odpowiedzialność na zasadzie winy 330

9 Odpowiedzialność na zasadzie słuszności Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka Odpowiedzialność solidarna kilku podmiotów Odpowiedzialność cywilna kontraktowa Zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej Związek przyczynowy Przyczynienie poszkodowanego Ciężar dowodu - co powinien udowodnić poszkodowany, a co sprawca szkody? Rodzaje szkód, za które może zostać przyznane odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej Szkoda majątkowa (straty i utracone korzyści) oraz szkoda niemajątkowa Szkoda na mieniu i na osobie Szkoda na mieniu w obowiązkowych ubezpieczeniach OC a szkoda rzeczowa i czysta strata finansowa w dobrowolnych ubezpieczeniach OC Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania w ramach ubezpieczenia OC Terminy przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia OC 368 Bibliografia Ubezpieczenia finansowe - Ewa Wierzbicka, Zbigniew R. Wierzbicki Ubezpieczenia finansowe w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa Istota i rodzaje ubezpieczeń finansowych Ubezpieczenie wierzytelności handlowych Ubezpieczenie faktoringu Znaczenie ubezpieczenia kredytu kupieckiego Ubezpieczenie należności zagranicznych Ubezpieczenie kredytu bankowego Ubezpieczenie należności leasingowych 411

10 11.9. Gwarancje ubezpieczeniowe Podsumowanie 418 Bibliografia Ubezpieczenia pracownicze - Barbara Więckowska Ubezpieczenia pracownicze z preferencją państwa Ubezpieczenia pracownicze w formie PPE Pracownicze ubezpieczenia na życie Pracownicze ubezpieczenia chorobowe Podsumowanie 437 Bibliografia 440

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach prowadząc biznes?

Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach prowadząc biznes? Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach prowadząc biznes? Leszek Niedałtowski Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Co powinieneś wiedzieć o ubezpieczeniach zaczynając biznes? Leszek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce EkonomIczneJ w Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Ka... Rachunkowości Flnan.. wef Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce l. Wstęp Transformacja polityczna

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA. w 2011 roku. Wrocław, dnia 27.02.2012r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA. w 2011 roku. Wrocław, dnia 27.02.2012r. Sprawozdanie Zarządu z działalności TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ EUROPA SA w 2011 roku Wrocław, dnia 27.02.2012r. 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Informacje ogólne na temat TU Europa SA... 3 2. Kapitał akcyjny

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1

City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 Oferta świadczenia usługi serwisu brokerskiego City Broker Sp. z o. o. 60-808 Poznań ul. J. Zeylanda 3/1 City Broker Sp. z o.o. ul. Zeylanda 3/1, 60-808 Poznań Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. KIM JEST BROKER...3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej

Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej Aleksandra Karwacka Wybrane aspekty ubezpieczenia działalności budowlanej 1. Uwagi wstępne Realizacja robót budowlanych to bardzo skomplikowany proces, wiążący się z istnieniem wielu zagrożeń i ryzyk.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. szkoleń z zakresu wiedzy bankowej. Departament Zakupów Centralnych ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa tel. (22)598 12 80 DZC/AT/17/12 Warszawa, dnia 17 stycznia 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, Bank Millennium S.A. jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2011 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo