UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA. Co to jest ubezpieczenie??? Warunki zaliczenia 2014-12-03. Literatura: Literatura: Słownik języka polskiego"

Transkrypt

1 Warunki zaliczenia Egzamin pisemny: 22 stycznia 2012 r. Godz w Sali RA3. UBEZPIECZENIA Prowadzący: dr Jacek Rodzinka Katedra Makroekonomii pokój A 109, tel. (17) Każdy student otrzyma zestaw 5 pytań opisowych, za każde pytanie będzie można otrzymać maksymalnie po 10 punktów. W sumie do zdobycia 50 punktów. Student otrzymuje ocenę pozytywną, gdy zdobędzie minimum 26 punktów. 2 Literatura: Sangowski T. red., Ubezpieczenia gospodarcze, POLTEXT, Warszawa 1998 Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, POLTEXT, Warszawa 1997 Jedynak P., Ubezpieczenia gospodarcze. Wybrane elementy teorii i praktyki, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001 Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, PZUW, adaptacja i red. nauk. Mogilski W., Warszawa Literatura: Monkiewicz J., Gąsiorowski L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999 Ronka-Chmielowiec R. red., Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko., PWE, Warszawa 2002 Monkiewicz J. red., Podstawy ubezpieczeń tom I mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000 Monkiewicz J. red., Podstawy ubezpieczeń tom II produkty, Poltext, Warszawa 2003 Monkiewicz J. red., Podstawy ubezpieczeń tom III przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa Słownik języka polskiego Co to jest ubezpieczenie??? Słowo ubezpieczenie w języku polskim oznacza urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś

2 Jan Łazowski Antoni Banasiński Jest to urządzenie gospodarcze, zapewniające pokrycie pewnych potrzeb majątkowych, wywołanych u pewnych jednostek przez odznaczające się pewną prawidłowością zdarzenia losowe, w drodze rozłożenia ciężaru tego pokrycia na wiele jednostek, którym te same zdarzenia losowe zagrażają. ubezpieczenie jest multiregulatorem procesów rozwoju gospodarki narodowej zakłócanym przez zdarzenia losowe klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki. Koszt tej regulacji rozkłada się bezpośrednio lub pośrednio na z góry określone jednostki (prawne lub fizyczne) korzystające z tego regulatora. 7 8 FUNKCJE UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH Ubezpieczenia społeczne - są formą zabezpieczania się poszczególnych grup ludności od wystąpienia konkretnych rodzajów ryzyka życiowego (np. choroby, śmieci, kalectwa). Są one oparte na technice ubezpieczeniowej, która zakłada gromadzenie środków na określonych funduszach przez ludzi narażonych na wymienione rodzaje ryzyka. OCHRONNA FINANSOWA Ubezpieczenie społeczne jest jedną z technik zabezpieczenia społecznego rozumianego jako całokształt urządzeń publicznych chroniących przed niedostatkiem. FUNKCJE UBEZPIECZEŃ Jest ono obok zaopatrzenia i opieki społecznej instrumentem polityki socjalnej państwa. REDYSTRYBUCYJNA PREWENCYJNA 9 10 Funkcja ochronna ochrona przed niepomyślnymi skutkami zdarzeń losowych Funkcja finansowa tworzeniu funduszów i rezerw, które mogą być wykorzystywana do zwiększenia tempa rozwoju gospodarki narodowej

3 Funkcja redystrybucyjna Funkcja prewencyjna polega ona na korzystnym dla gospodarki narodowej przesunięciu bieżących konsumpcyjnych wydatków ludności na okres późniejszy oraz na zmianie charakteru tych wydatków. zapobiegnie wystąpieniu szkody, bądź jej minimalizacja w momencie, gdy szkoda już wystąpiła Alternatywy dla ubezpieczeń Klasyfikacja ubezpieczeń kredyt bankowy samoubezpieczenie pomoc państwa Ubezpieczenia społeczne UBEZPIECZENIA Ubezpieczenia gospodarcze emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe osobowe majątkowe Różnice pomiędzy ubezpieczeniami społecznymi a gospodarczymi Społeczne zapewniają minimum socjalne Gospodarcze uzupełniają rozszerzają zasięg społecznych Podział ubezpieczeń według ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej tylko osobowe w większości obowiązkowe powstają z mocy ustawy pracodawca ubezpiecza swojego pracownika cześć ciężaru składki ponosi pracodawca wypłata świadczeń gwarantowana jest przez państwo świadczenia pieniężne i rzeczowe zarówno osobowe jak i majątkowe w większości dobrowolne powstają z mocy umowy osoba ubezpieczająca jest najczęściej osobą ubezpieczaną płacona osobiście w większości nie ma gwarancji w niektórych przypadkach UFG świadczenia i odszkodowania tylko pieniężne Dział I ubezpieczenia na życie (pięć grup). Dział II pozostałe ubezpieczenia majątkowe i osobowe (osiemnaście grup). różne zakłady ubezpieczeń świadczą usługi w zakresie tych ubezpieczeń

4 Dział I grupy: Dział II grupy: 1. Ubezpieczenia na życie. 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci. 3. Ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym 4. Ubezpieczenia rentowe. 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej. 2. Ubezpieczenia choroby Ubezpieczenia casco - pojazdów lądowych, szynowych, statków powietrznych. 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej. 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie. 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami. 20 Dział II grupy cd.: 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych. 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym. 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych. 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową. 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej. Dział II grupy cd.: 15. Gwarancja ubezpieczeniowa. 16. Ubezpieczenia ryzyk finansowych. 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej. 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania. 14. Ubezpieczenia kredytu Ubezpieczenia osobowe są to ubezpieczenia życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby ubezpieczonej Ubezpieczenia osobowe ze wzgl. na rodzaj zdarzeń życiowe - wypadkiem jest śmierć lub dożycie do określonego wieku wypadkowe - wypadek to uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

5 Ubezpieczenia wypadkowe ze wzgl. na rodzaj zdarzenia Ubezpieczenia majątkowe o od następstw nieszczęśliwych wypadków - nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie spowodowane siłą zewnętrzną, nagłe, występujące wbrew woli ubezpieczonego, powodujące uszczerbek na zdrowiu o chorobowe - zdrowotne są to ubezpieczenia majątku w formie rzeczy, bądź sytuacji majątkowej ubezpieczonego Ubezpieczenia majątkowe ze wzgl. na przedmiot rzeczowe - ubezpieczenie majątku w postaci rzeczy, dóbr materialnych majątkowe sensu stricto - ubezpieczenie sytuacji majątkowej ubezpieczonego Inne klasyfikacje Swoboda lub jej brak w nawiązaniu umowy Indywidualne lub zbiorowe Podmiotów gospodarczych lub gospodarstw domowych Komercyjne lub wzajemne Morskie lub lądowe Inne klasyfikacje c.d. Bezpośrednie lub pośrednie Prywatne lub publiczne W obrocie krajowym bądź zagranicznym 29 5

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE. Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Informacje organizacyjne 3 marca 2015 r. Plan spotkania Tematyka zajęć Rekomendowana literatura Organizacja spotkań Warunki zaliczenia Przydatne informacje Zarys tematyki spotkań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej. Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce

Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce EkonomIczneJ w Elżbieta Pogodzińska-Mizdrak Ka... Rachunkowości Flnan.. wef Ubezpieczenia gospodarcze a elementy gospodarki finansowej firm ubezpieczeniowych w Polsce l. Wstęp Transformacja polityczna

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia

prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Ubezpieczenia Ryzyko Teorie (podejście do) ryzyka: ryzyko jako zagrożenie (niebezpieczeństwo) ryzyko jako możliwość wystąpienia straty ryzyko jako niepewność mierzalna ryzyko

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ

RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ RAPORT Z KONTROLI WZORCÓW UMOWNYCH STOSOWANYCH PRZEZ ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ WARSZAWA, WRZESIEŃ 2006 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 I. WSTĘP... 5 1. CEL

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE

UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE MAREK SZCZEPAŃSKI UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań 2011 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDZIAŁ 1. 1.1. 1.2. 1.3. ROZDZIAŁ 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. ROZDZIAŁ 3. 3.1. 3.2. 3.3. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W ROLNICTWIE POLSKIM

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W ROLNICTWIE POLSKIM Joanna Pawłowska-Tyszko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE W ROLNICTWIE POLSKIM Wstęp Ryzyko towarzyszy praktycznie każdej dziedzinie życia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Leszek Biernacki Ryzyko w pośrednictwie ubezpieczeniowym Próba podjęcia zdefiniowania ryzyka sprawiała i sprawia wiele trudności, tym większych

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE

MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Anna Piechota Uniwersytet Łódzki MIEJSCE I ROLA UBEZPIECZEŃ W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Wprowadzenie System zdrowotny (system ochrony zdrowia, soz) według definicji World Health Organizations (WHO)

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi

Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Zarządzania mgr inż. Anna Łasut Koszty i korzyści z wprowadzenia w Polsce systemu ubezpieczeń obowiązkowych od skutków powodzi Promotor:

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski

ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski ZAJĘCIA Z UBEZPIECZEŃ wykładowca Andrzej Jurowski Program zajęć oraz tematów obowiązujących na egzaminie w sesji letniej 2005/2006 z przedmiotu Ubezpieczenia, dla semestru VI. 1. Historia ubezpieczeń ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej

PEŁNOMOCNICTWO. Nazwa gr. ustawowej. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej PEŁNOMOCNICTWO W imieniu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich

FINANSE. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Jan Śliwa FINANSE Podręcznik dla studentów studiów licencjackich Recenzent doc. dr Sławomir Wymysłowski Redakcja tekstu Bogumił Paszkiewicz Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie

Wykład 4. Temat : Ubezpieczenia na życie Wykład 4 Temat : Ubezpieczenia na życie Na poprzednim wykładzie omawiałem ubezpieczenia obowiązkowe, obecnie zajmiemy się kolejną, równie specyficzną formą ubezpieczenia jaką jest ubezpieczenie na życie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej

Spis treści. Część I. Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Spis treści Wstęp....7 Część I Sektor ubezpieczeniowy w dobie niestabilności finansowej Magdalena Mulawa, Marta Mulawa Dostosowywanie regulacji prawnych rynku ubezpieczeniowego w Polsce do zmieniających

Bardziej szczegółowo

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ OSZUSTWO ASEKURACYJNE JAKO JEDEN Z PRZEJAWÓW PRZESTĘPCZOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ Konrad Buczkowski Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7969-266-8 ISBN (ebook) 978-83-7969-736-6 Anna Szymańska Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Katedra Metod Statystycznych, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 RECENZENT Wojciech Bijak REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu

Bardziej szczegółowo

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń

Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Studia Gdańskie, t. V, 276 284 Andrzej Grzebieniak * Świadomość ubezpieczeniowa konsumenta jako warunek lojalności wobec zakładu ubezpieczeń Wstęp Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych

Bardziej szczegółowo