Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów ubezpieczeń (przed rokiem pięćdziesiąt dziewięć); działalność w ubezpieczeniach na życie (dział I) prowadziło dwadzieścia siedem towarzystw, a pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe (dział II) obsługiwało trzydzieści jeden firm, w tym jeden zakład reasekuracji. Większość zakładów ubezpieczeń miało formę organizacyjną spółki akcyjnej (dwadzieścia pięć w dziale I i tyle samo w dziale II), spośród ośmiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW), dwa prowadziły ubezpieczenia na życie. W towarzystwach zorganizowanych w formie spółek akcyjnych dominował kapitał zagraniczny, TUW-y miały przewagę polskich udziałowców. i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie I kw r. były mniej korzystne dla zakładów ogółem względem analogicznego okresu roku ubiegłego. i te dla zakładów ubezpieczeń na życie (dział I) były lepsze, a dla zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych (dział II), pomimo wzrostu składki przypisanej brutto, gorsze. 1 Niniejszą informację opracowano na podstawie danych otrzymanych 9 czerwca b.r. z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Opracowanie: Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Kontakt w sprawach merytorycznych: Halina Mrowiec-Nalepa, tel ;

2 Przychody i koszty zakładów ubezpieczeń ogółem kształtowały się następująco: Ogółem Dział I a Dział II b I kw I kw I kwartał 2013 = I kwartał 2013= I kwartał mln zł =100 mln zł = 100 mln zł I kw =100 Przychody ogółem... Składki przypisane brutto... Przychody z lokat... Koszty ogółem... Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto... Zmiany stanu innych rezerw technicznoubezpieczeniowych. Koszty działalności ubezpieczeniowej... Koszty działalności lokacyjnej... Obciążenie wyniku finansowego... finansowy netto , ,4 91, , ,9 88, , ,5 96, , ,9 93, , ,3 86, , ,6 101, , ,0 93, , ,9 99,8 679,4 520,1 76, , ,5 92, , ,6 87, , ,9 100, , ,1 92, , ,8 89, , ,3 100,5-285,4-89,6 x -291,2-105,0 x 5,8 15,4 265, , ,4 104, , ,4 99, , ,0 109, ,1 937,0 61, ,3 724,9 54,1 190,8 212,1 111,2 312,2 328,2 105,1 135,5 162,9 120,3 176,7 165,3 93, , ,9 85,8 615,0 626,3 101,8 752,6 546,6 72,6 techniczny , ,9 107,1 663,6 778,4 117,3 531,5 501,5 94,4 a Ubezpieczenia na życie, b Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. i finansowe ubezpieczycieli na życie i finansowe ubezpieczycieli majątkowych mln zł I kw I kw techniczny finansowy netto mln zł I kw I kw techniczny finansowy netto 2

3 W strukturze przychodów ogółem dominującą pozycję stanowiła składka. W I kwartale 2014 r. składka przypisana brutto ogółem wyniosła ,9 mln zł i była niższa o 7,0% niż w I kwartale 2013 r., z czego 6 930,3 mln zł stanowiła składka działu I, a 7 036,6 mln zł działu II (spadek o 14,0% i wzrost o 1,2% odpowiednio). Przychody z działalności lokacyjnej wyniosły 2 167,0 mln zł i były o 7,0% niższe niż przed rokiem. W strukturze kosztów ogółem znaczącą pozycję stanowiły odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I kwartale 2014 r. wyniosły 9 171,1 mln zł i były niższe o 7,1% niż przed rokiem, w dziale I spadły o 11,0% do 5 796,8 mln zł, a w dziale II wzrosły o 0,5% do 3 374,3 mln zł. Koszty działalności lokacyjnej zwiększyły się o jedną trzecią i ukształtowały się na poziomie 937,0 mln zł. Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 1 172,9 mln zł i był niższy o 14,2% niż w I kwartale roku poprzedniego. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 626,3 mln zł, tj. o 1,8% więcej niż w I kwartale 2013 r., natomiast w dziale II wynik był niższy o 27,4% i wyniósł 546,6 mln zł. techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 1 279,9 mln zł i był wyższy o 7,1% niż w I kwartale poprzedniego roku. techniczny w ubezpieczeniach na życie wzrósł o 17,3% w skali roku i wyniósł 778,4 mln zł, a w ubezpieczeniach majątkowych obniżył się z 531,5 mln zł do 501,5 mln zł (o 5,6%). Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej w I kwartale 2014 r. wyniosła w ubezpieczeniach na życie 6 925,0 mln zł (spadek o 14,0% w stosunku do I kwartału 2013 r.), a w ubezpieczeniach majątkowych 6 886,6 mln zł (wzrost o 0,8%). W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem składka zakładów działu I stanowiła 50,1%, a zakładów działu II 49,9%. Dominującą pozycję działu I pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w których składka wyniosła 3 056,8 mln zł oraz ubezpieczenia na życie 2 554,6 mln zł. Udział ich wyniósł odpowiednio 44,1% i 36,9% wartości składek przypisanych brutto tego działu. W dziale II największą pozycję (48,4% składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te spadły o 3,9% i wyniosły 3 336,2 mln zł. Wystąpiła strata techniczna w komunikacyjnej OC (grupa 10) w wysokości 20,9 mln zł wobec 59,6 mln zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach przypisanych brutto działu II wyniósł 19,6%, a ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej wynikających z posiadania pojazdów lądowych 28,8%. Wartość ich była niższa niż w I kwartale 2013 r. odpowiednio o 0,5% i 6,1%. 3

4 Wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto z działalności bezpośredniej zmniejszyła się w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku w ubezpieczeniach na życie o 11,0% do 5 796,6 mln zł, a w pozostałych ubezpieczeniach osobowych i majątkowych wzrosła o 0,2% do 3 323,2 mln zł. Składki przypisane brutto oraz odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w podziale na wybrane rodzaje ubezpieczeń kształtowały się następująco: Składki przypisane brutto I kw. I kwartał mln zł 2013 =100 DZIAŁ I Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto I kw. I kwartał 2013 mln zł =100 Ogółem z działalności bezpośredniej... Ubezpieczenia na życie , ,0 86, , ,6 89, , ,6 65, , ,8 85,8 Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci... 28,1 26,8 95,2 31,8 30,0 94,2 Ubezpieczenia na życie, związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym , ,8 104, , ,2 91,8 Ubezpieczenia rentowe... 25,0 29,2 116,9 18,4 19,0 102,9 Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe... Ogółem z działalności bezpośredniej , ,6 107,4 428,6 455,6 106,3 DZIAŁ II 6 833, ,6 100, , ,2 100,2 Ubezpieczenia wypadkowe ,5 277,9 105,5 74,1 70,3 94,9 Ubezpieczenia chorobowe ,5 162,9 114,3 40,7 38,0 93,6 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych , ,1 99,5 896,5 901,5 100,6 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami , ,2 97,1 326,1 250,4 76,8 w tym obowiązkowe budynków w gospodarstwach rolnych ,2 310,2 97,8 24,6 31,2 127,1 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych ,1 595,4 117,0 130,8 139,0 106,3 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych , ,1 93, , ,9 104,2 w tym obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych , ,8 93, , ,9 103,7 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ,8 657,0 98,1 155,5 165,0 106,1 4

5 Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec marca 2014 r. wyniosła ,7 mln zł (wzrost w skali roku o 2,6%), z tego na dział I przypadało ,2 mln zł (o 0,7% więcej niż przed rokiem), na dział II ,5 mln zł (o 5,6% więcej niż przed rokiem). Wartość aktywów netto ubezpieczeń na życie (gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający) wzrosła z ,0 mln zł do ,7 mln zł (o 12,3%). Wartość lokat zakładów ubezpieczeń ogółem zmniejszyła się o 2,3% do ,3 mln zł, przy czym zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła ,5 mln zł (o 10,2% mniej niż przed rokiem), a zakładów pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych ,8 mln zł (o 5,0% więcej). Główną pozycją pasywów były rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które (łącznie dla całego rynku ubezpieczeniowego) ukształtowały się w końcu marca 2014 r. na poziomie ,5 mln zł, tj. o 4,9% wyższym niż przed rokiem. Rezerwy te w dziale I wyniosły ,2 mln zł (wzrost o 3,4%), a w dziale II ,3 mln zł (wzrost o 7,8%). Aktywa i pasywa zakładów kształtowały się następująco (wg stanu w dniu 31 III): Aktywa ogółem... Lokaty... Aktywa netto ubezpieczeń na życie a... Pasywa ogółem... Kapitał własny... Rezerwy technicznoubezpieczeniowe... Ogółem Dział I Dział II mln zł =100 mln zł =100 mln zł = , ,7 102, , ,2 100, , ,5 105, , ,3 97, , ,5 89, , ,8 105, , ,7 112, , ,7 112,3 x x x , ,7 102, , ,2 100, , ,5 105, , ,7 93, , ,2 87, , ,5 97, , ,5 104, , ,2 103, , ,3 107,8 a Gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający. O bezpieczeństwie funkcjonowania zakładów ubezpieczeń, obok rezerw adekwatnych do przyjętego do ochrony ryzyka, decyduje dostosowany do wymogów ostrożnościowych poziom kapitałów (środków) własnych. Łącznie, na koniec marca 2014 r., kapitały te wyniosły ,7 mln zł (o 6,3% mniej niż na koniec marca 2013 r.). Kapitał własny towarzystw na życie zmniejszył się o 12,1% do ,2 mln zł, a w zakładach chroniących pozostałe ryzyka osobowe i majątkowe o 2,3% do ,5 mln zł. 5

6 Wskaźniki bezpieczeństwa działalności ubezpieczeniowej kształtowały się następująco (wg stanu w dniu 31 III): Ogółem Dział I Dział II % Wskaźnik monitorowania a ,6 379,5 365,5 317,7 480,4 439,8 Wskaźnik pokrycia rezerw b ,5 114,7 111,3 111,7 123,9 120,5 a Relacja środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności do marginesu wypłacalności. b Relacja aktywów spełniających warunki ustawowe do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto. 6

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU Warszawa 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁEK NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA SKARBU PAŃSTWA W ROKU 2013 Spis treści Najważniejsze informacje i wnioski o spółkach objętych analizą 3

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Oświęcim 29 sierpnia 2014 SPIS TREŚCI: WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 Komentarz do wybranych danych finansowych... 5 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU MINISTERSTWO GOSPODARKI WYNIKI EKONOMICZNO- FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W I PÓŁROCZU 2006 ROKU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, październik 2006 rok Spis treści 1. Uwagi metodologiczne... 4

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 ELZAB skorygowany QSr 1/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Wybrane wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego Wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń JOANNA WARTINI Wybrane wyniki działalności lokacyjnej i finansowej sektora ubezpieczeń w Polsce w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Anna Gierusz * Beata Jackowska ** Mirosław Szreder *** Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Wstęp

Bardziej szczegółowo