Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających."

Transkrypt

1 Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. W praktyce wielu kierowników zamawiających nadal podaje w wątpliwość sam sens objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia lub odpowiedzialności cywilnej. W wielu przypadkach zawierane umowy ubezpieczenia nie odpowiadają rzeczywistym potrzebom zamawiającego. Jest to efekt przede wszystkim nieznajomości problematyki ubezpieczeń oraz skutków wystąpienia zagrożeń (ryzyk) w działalności zamawiającego. Wprowadzenie Niezależnie od funkcji, jaką spełniają ubezpieczenia majątkowe i osobowe, powinny one być świadczone z zachowaniem wymagań określanych mianem zasad ubezpieczeń". Niektóre z tych zasad muszą być przestrzegane w sposób bezwzględny, gdyż bez tego ubezpieczenia nie spełniają swych podstawowych zadań. Podstawową i bezwzględnie wymaganą zasadą ubezpieczeń jest zasada realności oparta na pewności oraz gwarancji urzeczywistnienia prawa do otrzymania odszkodowania. Zgodnie z tą zasadą zamawiający musi mieć gwarancję, iż w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem powstała strata zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w granicach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia (w skrócie OWU). Obok gwarancji prawnych realności ochrony ubezpieczeniowej istotny jest fakt posiadania przez ubezpieczycieli środków finansowych w wysokości zapewniającej wypłatę odszkodowań i 1 / 7

2 świadczeń w każdym okresie trwania umowy ubezpieczenia. Prawne zabezpieczenie wykonania zasady realności sprowadza się m.in. do: 1. ochrony przed nieuzasadnioną odmową wypłaty odszkodowań i świadczeń, 2. możliwości sądowego dochodzenia roszczeń wobec ubezpieczyciela, 3. określenia terminów wypłaty bezspornej części odszkodowań i świadczeń, 4. jednoznacznego i zrozumiałego określenia w OWU obowiązków oraz praw stron umowy ubezpieczenia wraz z podaniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Kolejną zasadą, zgodnie z którą powinny być świadczone usługi ubezpieczeniowe, jest zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej dotycząca poziomu pokrycia strat związanych z realizacją ryzyka objętego ubezpieczeniem. Celem tej zasady jest pełne pokrycie wszystkich strat, jakie wystąpiły, bez stosowania zbędnych ograniczeń. Na poziom realizacji zasady pełności ochrony ubezpieczeniowej wpływają również techniczne aspekty ubezpieczeń. W ubezpieczeniach majątkowych poziom pokrycia strat losowych uzależniony jest od wysokości ubezpieczenia (stosunek sumy ubezpieczenia do wartości ubezpieczonego przedmiotu) oraz wysokości odszkodowania. Najkorzystniejsza jest sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest równa wartości ubezpieczenia (ubezpieczenie w pełnej wysokości). Jeżeli suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczonego mienia, wystąpi nadubezpieczenie. Jeżeli suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia, wystąpi niedoubezpieczenie (nie ma pełnej ochrony ubezpieczeniowej). Ostatnią z zasad ubezpieczeń jest zasada powszechności dotycząca podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową oraz przedmiotów i rodzajów ryzyka podlegających ubezpieczeniu. 2 / 7

3 Zgodnie z tą zasadą każdy podmiot zamierzający ograniczyć ryzyko poprzez ubezpieczenie powinien mieć taką możliwość. Istotnym czynnikiem wpływającym na powszechność ochrony ubezpieczeniowej jest niewątpliwie poziom świadomości ubezpieczeniowej oraz stosowany przymus w ubezpieczeniach obowiązkowych. Chodzi tutaj również o dostosowanie ubezpieczeń do potrzeb klientów. W celu zwiększenia zainteresowania ubezpieczonych bezpieczeństwem ubezpieczonego mienia, zakłady ubezpieczeń stosują takie instrumenty ograniczające odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, jak: udział własny, franszyzę integralną i franszyzę redukcyjną. W Polsce problematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych została uregulowana w: 1. przepisach tytułu XXVII KC (art ), 2. ustawie z r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151, ze zm.) - dalej DziałUbU, 3. ustawie z r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 1214, poz ze zm.), 4. ustawie z r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.), 5. ustawie z r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, poz ze zm.). Przepisy tytułu XXVII KC ujęte zostały w trzech działach: 1. Dział I. Przepisy ogólne (art ), 2. Dział II. Ubezpieczenia majątkowe (art ), 3. Dział III. Ubezpieczenia osobowe (art ). 3 / 7

4 Definicję legalną umowy ubezpieczenia zawiera artykuł KC. Zgodnie z tym przepisem przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie: 1. przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku, 2. przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Świadczenie ubezpieczającego jest bezwarunkowe, natomiast świadczenie ubezpieczyciela jest uzależnione od zajścia przewidzianego w umowie wypadku, który ma charakter zdarzenia losowego (zdarzenie przyszłe, możliwe i niepewne). W stosunku ubezpieczenia występuje również uprawniony (uposażony), tj. osoba uprawniona do otrzymania określonej w ubezpieczeniu osobowym sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego (art KC). W Polsce działalność ubezpieczeniową może prowadzić wyłącznie zakład ubezpieczeń za zezwoleniem organu nadzoru (art. 6 ust. 1 DziałUbU). Oznacza to, że umowę ubezpieczenia można skutecznie zawrzeć jedynie z zakładem ubezpieczeń w rozumieniu przepisów DziałUbU. Zakłady ubezpieczeń mogą mieć formę prawną spółki akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (art. 5 DziałUbU). 4 / 7

5 Podział ubezpieczeń na majątkowe i osobowe został usankcjonowany przez art , art. 821 i art. 829 KC oraz art. 1 DziałUbU. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego może być każdy interes majątkowy, który nie jest sprzeczny z prawem i daje się ocenić w pieniądzu, natomiast celem ubezpieczeń majątkowych jest zapewnienie odszkodowania odpowiadającego szkodzie wyrządzonej w przedmiocie ubezpieczenia przez wypadki przewidziane w umowie ubezpieczenia. W ubezpieczeniu OC przedmiotem ubezpieczenia są zobowiązania pieniężne ubezpieczającego, jakie ubezpieczyciel zobowiązuje się za niego wykonać. W ubezpieczeniu OC ochrona odnosi się do sytuacji majątkowej ubezpieczającego, która mogłaby doznać uszczerbku z powodu powstania u niego obowiązku wypłaty odszkodowania, a nie do poszczególnych przedmiotów. Celem ubezpieczenia OC jest zapewnienie poszkodowanym wynagrodzenia doznanych szkód w drodze przejęcia przez ubezpieczyciela zobowiązań odszkodowawczych ubezpieczającego (zabezpieczenie sprawcy szkody przed osobistą odpowiedzialnością za wyrządzoną przez niego szkodę), jeżeli uzna zobowiązania poszkodowanego za uzasadnione. Ubezpieczenie OC może obejmować również szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców ubezpieczonego, ryzyko wadliwego wykonania robót lub usług oraz szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez ubezpieczonego. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) nie stanowią inaczej, ubezpieczyciel może odpowiadać także za szkody wyrządzone z winy umyślnej. Umową ubezpieczenia OC można objąć zarówno kontraktową, jak i deliktową odpowiedzialność ubezpieczającego albo osoby, na której rzecz umowa ubezpieczenia została zawarta. Zawierając ubezpieczenie OC, ubezpieczyciel gwarantuje, iż po wyrządzeniu szkody pokryje zobowiązanie ubezpieczonego w granicach ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Jeśli suma ta zostanie ustalona na zbyt niskim poziomie, a dojdzie do wyrządzenia szkody o poważnych rozmiarach, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie do wysokości sumy. Pozostałą część roszczeń sprawca szkody będzie musiał zaspokoić sam. Ubezpieczyciel odpowiada tylko w granicach odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody. Jeżeli sprawca szkody nie jest zobowiązany do naprawienia szkody, to do naprawienia szkody nie jest 5 / 7

6 również zobowiązany zakład ubezpieczeń. Ubezpieczenia OC podlegają specjalizacji ze względu na źródło odpowiedzialności cywilnej (np. prowadzenie przedsiębiorstwa, wykonywanie określonego zawodu, kierowanie pojazdem mechanicznym). W ubezpieczeniu OC odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do ustalonej z góry sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenia OC występują jako obowiązkowe i dobrowolne. OWU obowiązkowych ubezpieczeń OC określa minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia. OWU dobrowolnych ubezpieczeń OC określa ubezpieczyciel. Zakres ubezpieczeń osobowych jest zbliżony do zakresu ubezpieczeń społecznych, a ich przedmiotem jest życie, zdrowie i zdolność człowieka do pracy oraz całość i sprawność jego ciała, np.: artysty, sportowca. Podział ryzyka według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń określa załącznik do DziałUbU. Ze względu na specyfikę ubezpieczeń majątkowych i osobowych, czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz czynności w takim postępowaniu powinny być wykonywane przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Broker ubezpieczeniowy może działać jako pełnomocnik zamawiającego. W takim przypadku broker ubezpieczeniowy w imieniu i na rzecz zamawiającego zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli dokonanie określonych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania na wybór ubezpieczyciela będzie wymagać wiadomości specjalnych, kierownik zamawiającego, z własnej inicjatywy lub na wniosek komisji przetargowej, może powołać, jako biegłego, brokera. 6 / 7

7 Artykuł pochodzi z nr. 1 (16) 2008 kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych". Uwaga! Treść całego artykułu, z omówieniem m.in. przedmiotu zamówienia, zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i kryteriów oceny ofert: plik pdf 7 / 7

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/139

Kancelaria Sejmu s. 1/139 Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, Nr 81, poz. 530, Nr

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/137 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania: 1) działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 2004.05.01 zm. Dz.U.04.91.870 art. 13 zm. Dz.U.04.96.959 art. 88 2005.06.13 zm. Dz.U.05.83.719 art. 69 2005.08.02 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.08.17 zm. Dz.U.05.143.1204 art. 1 2005.10.24

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/115 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne dr Małgorzata Paszkowska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Prywatne dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne WPROWADZENIE Rynek usług medycznych w Polsce jest finansowany w świetle prawa głównie

Bardziej szczegółowo

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Bernadetta Fuchs * Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej Robert Popielarz Ubezpieczenia Grup Zawodowych www.iexpert.pl iexpert.pl Spółka Akcyjna., ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski Zakład ubezpieczeń może wykonywać działalność ubezpieczeniową na terytorium Polski wyłącznie w następujących formach: Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski 1. Zakłady ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Serwach *

Małgorzata Serwach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Małgorzata Serwach * PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ JAKO PRZYCZYNA ODMOWY WYPŁATY ŚWIADCZENIA PRZEZ UBEZPIECZYCIELA 1. UWAGI WPROWADZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HDI ASEKURACJA Niniejsze warunki ubezpieczenia nie są ogólnymi warunkami ubezpieczenia w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA HDI Asekuracja Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej - Doradca Energetyczny Od 1 stycznia 2009 roku weszły w życie przepisy dotyczące obowiązku sporządzania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych

Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych 48 ZNUV 2013;32;48-67 Maria Gasińska Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Ubezpieczenia turystyczne w systemie ubezpieczeń gospodarczych Streszczenie Celem rozważań jest ukazanie miejsca i roli

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów Mecenas Maciej Dittmajer Bogna Błażejowska HANZA BROKERS Sp. z o.o., 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 tel. (022) 827 99 30, fax (022) 827 98 11 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym

Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Pojęcie ubezpieczenia w ujęciu ekonomicznym i prawnym Ubezpieczenie postrzegamy jako dyscyplinę naukową, która jest szeroko stosowana w praktyce gospodarczej. Wiedza ubezpieczeniowa jest syntetycznym dorobkiem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-47-07 Druk nr 1680 Warszawa, 25 kwietnia 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo