Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń"

Transkrypt

1 Ewa Spigarska * Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń Wstęp Czynniki ryzyka związane z ubezpieczeniami nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w rachunkowości zakładu ubezpieczeń. Na przychody wpływają one przez wysokość składki ubezpieczeniowej oraz przychody z lokat służących pokryciu funduszu ubezpieczeniowego, natomiast na koszty - poprzez wypłacone odszkodowania i świadczenia oraz wysokość tworzonych rezerw techniczno ubezpieczeniowych. Aktuariusz, wykorzystując metody statystyki ubezpieczeniowej, oblicza wpływ poszczególnych czynników ryzyka na wysokość składki ubezpieczeniowej. 1. Pojęcie składki ubezpieczeniowej Składka ubezpieczeniowa, należna z tytułu zawartych umów ubezpieczenia, jest podstawowym przychodem technicznym w działalności ubezpieczeniowej. Według J. Łazowskiego 1 składka ubezpieczeniowa stanowi udział ubezpieczającego w pokrywaniu świadczeń. Jest ona uiszczana w pieniądzach, nawet wtedy, gdy świadczenia w całości lub w części realizowane są w naturze. Składka ubezpieczeniowa jest to suma pieniężna, którą ubezpieczony lub ubezpieczający się w ubezpieczeniach obowiązkowych bądź dobrowolnych, jest zobowiązany zapłacić zakładowi ubezpieczeń, za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową, w ciągu określonego okresu ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa jest ustalana w wysokości zapewniającej środki finansowe na wypłatę odszkodowań i świadczeń, na tworzenie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych i funduszów rezerwowych oraz na pokrycie kosztów działalności ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczeń gospodarczych składka ubezpieczeniowa rozpatrywana jest jako: - składka netto, którą jest część składki przeznaczona na pokrycie ryzyka sensu stricto, którego składka dotyczy; - składka brutto, składka netto powiększona o kwotę, która ma zapewnić: pokrycie kosztów administracyjnych zakładu (wynagrodzenia, koszty utrzymania biur), kosztów akwizycji, pozostałych kosztów na udziale własnym (np. składka na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rze- * Dr, Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania UG, 1 Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998, s. 68.

2 80 Ewa Spigarska czypospolitej Polskiej, koszty utrzymania nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polską Izbę Ubezpieczeń), kwotę pokrywającą odszkodowania i świadczenia z tytułu dodatkowych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. tornado, powódź), jak również osiągnięcie zysku przez zakład ubezpieczeń i akcjonariuszy. Składka brutto odpowiada wysokością stawce taryfowej. 2. Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej W związku z takim podziałem, kalkulacja składki przebiega dwuetapowo. Najpierw następuje kalkulacja kosztów ryzyka, które decydują o wysokości składki. Wartość tego komponentu zależy bezpośrednio od rodzaju grupy ubezpieczenia, czyli od indywidualnych czynników ryzyka. Składkę brutto kalkuluje się jako składkę netto powiększoną o narzut kosztów zakładowych. W przypadku ubezpieczeń na życie składka netto składa się z dwóch elementów: składki ryzyko i składki oszczędnościowej. Składka ryzyko służy bezpośrednio na pokrycie świadczeń ubezpieczeniowych i rośnie wraz z wiekiem ubezpieczonego. Wynika to z faktu, że ryzyko śmierci jest z wiekiem coraz wyższe. W celu uniknięcia płacenia przez ubezpieczonych coraz wyższych składek, ubezpieczony płaci przez cały okres ubezpieczenia jednakową składkę. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu składki oszczędnościowej, która jest przeznaczona na tworzenie rezerw matematycznych i maleje wraz ze wzrostem składki ryzyko. W końcowej fazie ubezpieczenia składka oszczędnościowa może przyjmować wartości ujemne. W celu otrzymania składki brutto, tak jak w przypadku ubezpieczeń non-life, do składki netto dolicza się narzut kosztów związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa powinna pokrywać przewidywane roszczenia w okresie ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń musi w miarę dokładnie oszacować prawdopodobne wielkości szkód. Należy również uwzględnić w przybliżeniu zaległe roszczenia i nieuregulowane szkody, gdyż nie wszystkie roszczenia są rozliczane w roku, za który zastała zapłacona składka. Rozliczanie roszczeń związanych ze szkodami jest bardzo często wieloletnim procesem. W związku z tym obligatoryjnie tworzy się rezerwę na zdarzenia likwidowane i te, które mogą wystąpić w przyszłości. Przy kalkulacji składki ubezpieczeniowej niezbędne jest branie pod uwagę: - inflacji, ponieważ roszczenia będą rozliczane jutro, ze składek otrzymanych dziś, - wysokości oprocentowania, gdyż zainwestowane fundusze mają przynieść określony dochód, - konkurencji, zbyt wysoka składka - utrata klientów, zbyt niska - straty, - narażenie na wypadek, czyli nasilenie ryzyka (wyższa będzie stawka przy ubezpieczeniu magazynu materiałów wybuchowych, niż w przypadku magazynu butów). Dodatkowo przy ubezpieczeniach na życie należy uwzględnić:

3 Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń 81 - śmiertelność, - koszty wyceny ryzyka, - inwestycje, - nieprzewidziane okoliczności. Kalkulując składkę ubezpieczeniową, należy kierować się trzema podstawowymi zasadami 2 : 1) równowagi składek i świadczeń, 2) proporcjonalności składek i świadczeń, 3) równowartości składek i świadczeń. Zasada równowagi składek i świadczeń, czyli zasada równowagi finansowej, zakłada że musi zostać zachowana równowaga między otrzymanymi składkami, które tworzą fundusz ubezpieczeniowy, a wypłacanymi odszkodowaniami i świadczeniami. Zasada proporcjonalności składek i świadczeń oznacza, że musi być zachowana korelacja dodatnia pomiędzy składką, która jest funkcją sumy ubezpieczenia, a oczekiwanym świadczeniem ubezpieczeniowym. Równowartość składek i świadczeń (tzw. zasada składki sprawiedliwej) oznacza, że składka płacona przez poszczególnych ubezpieczonych powinna być zależna od oceny ich indywidualnego ryzyka. S. R. Diacon i R. L. Carter 3 dzielą składkę ubezpieczeniową na cztery podstawowe elementy: 1) składkę ryzyko, 2) narzut na koszty, 3) element zysku, 4) narzut na wydatki nieprzewidziane (uboczne) składnik losowy. Pod pojęciem składki ryzyko, bądź składki czystej, wspomniani autorzy rozumieją tę część składki ubezpieczeniowej, którą ubezpieczyciel musi uzyskać od każdego właściciela polisy, w celu pokrycia bieżącej wartości oczekiwanych roszczeń w okresie ubezpieczenia. Oczekiwane roszczenia oznaczają średnią wartość roszczeń, którą ubezpieczeni przedstawiają każdego roku, a oblicza się ją najczęściej na podstawie danych empirycznych z lat poprzednich, skorygowanych o współczynnik inflacji. Przy kalkulacji składki ryzyko należy uwzględnić przesunięcie czasowe pomiędzy datą płatności składki a terminem rozliczenia roszczenia. Ubezpieczyciel powinien wykorzystać powstałe opóźnienie na inwestowanie składki w celu uzyskania przychodu z lokat. Roczną składkę ryzyko można przedstawić za pomocą poniższego wyrażenia: OKR RSR t ( 1 RSOU ) (3.1) gdzie: RSR roczna składka ryzyko, 2. Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom I Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000, s Diacon S. R., Carter R. L., Success in Isurance, Clays Ltd, St. Ives plc, 1992, s

4 82 Ewa Spigarska OKR oczekiwany koszt roszczenia, RSOU roczna stopa oprocentowania ubezpieczyciela, t czas roszczenia. Uwzględniając działalność lokacyjną zakładu ubezpieczeń, składkę ryzyko można określić jako strumień pieniądza zebrany od ubezpieczonych każdego roku, skorygowany o przychody wynikające z inwestowania tej składki, wystarczający na pokrycie potencjalnych roszczeń ubezpieczającego. Narzut na koszty obejmuje tę część składki ubezpieczeniowej, która przeznaczana jest na pokrycie kosztów działalności zakładu ubezpieczeń. Element ten obejmują między innymi wynagrodzenia, koszty administracyjne (oświetlenie, ogrzewanie) i usługi telekomunikacyjne. Wielkość zysku, jaki osiągnie dana jednostka gospodarcza, zależy nie tylko od prawidłowej kalkulacji składki, ale w dużym stopniu od konkurencji na rynku, szkodowości, przepisów podatkowych, a także oczekiwań akcjonariuszy co do wypłacanej dywidendy. W całkowitej składce należy ponadto uwzględnić ponadto składnik losowy. Konieczność ujęcia tego elementu wynika z faktu, że oczekiwana wartość roszczeń uwzględniona w składce ryzyko różni się od rzeczywistej kwoty roszczeń. Narzut na koszty uboczne ma w jak największym stopniu zniwelować te różnice, chociaż nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w przypadku katastrof. Na schemacie 1 przedstawiono podstawowe czynniki ryzyka, które decydują o wysokości skalkulowanej składki ubezpieczeniowej. Schemat 1. Czynniki ryzyka kształtujące składkę ubezpieczeniową Śmiertelność Niewypłacalność Choroby Spekulacja Inflacja Konkurencja Oprocentowanie lokat Składka ubezpieczeniowa Katastrofy Szkodowość ubezp. Dywersyfikacja ryzyka Źródło: Opracowanie własne.

5 Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń 83 Kalkulując składkę brutto, uwzględnia się również fakt, że niektórzy ubezpieczeni mogą odstąpić od umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że wcześniej wykupiona polisa może nie zwrócić zakładowi ubezpieczeń poniesionych kosztów działalności oraz przyczynić się do likwidacji lokat, a tym samym nieosiągnięcie planowanego dochodu z działalności inwestycyjnej. W związku z tym wartość wykupu określana jest najczęściej jako procent rezerwy matematycznej. E. Stroiński 4 podaje, że wartość wykupową oblicza się jako różnicę między obecną wartością przyszłych świadczeń, a obecną wartością pozostających do zapłacenia składek, powiększonych o określony procent sumy ubezpieczenia lub procent składki. 3. Klasyfikacja składki ubezpieczeniowej na potrzeby rachunkowości Podział składki na potrzeby kalkulacji różni się od klasyfikacji składki z punktu widzenia rachunkowości. Przepisy finansowe 5 wyróżniają składkę brutto, składkę przypisaną, składkę na udziale własnym oraz składkę zarobioną. Składka brutto oznacza składkę ubezpieczeniową przed uwzględnieniem udziału reasekuratora. Zgodnie z Rozporządzeniem 6 pod pojęciem składki przypisanej, odnośnie do grup ubezpieczeń działu I, czyli ubezpieczeń na życie, należy rozumieć kwotę składki z tytułu umowy ubezpieczenia, należną w okresie sprawozdawczym, bez względu na fakt jej opłacenia. W przypadku ubezpieczeń działu II, czyli ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, zakres składki przypisanej zależy od tego, czy została określona długość okresu odpowiedzialności. W sytuacji, gdy okres odpowiedzialności jest znany, składka przypisana oznacza kwotę składek należnych za cały okres odpowiedzialności, niezależnie od czasu jego trwania, z tytułu zawartych w okresie sprawozdawczym umów ubezpieczenia, niezależnie od faktu jej opłacenia. Jeżeli długość okresu odpowiedzialności nie jest znana, składka przypisana obejmuje kwoty składek z tytułu umów ubezpieczenia należne w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, czy je opłacono. Składka na udziale własnym jest to składka ubezpieczeniowa po odliczeniu udziału reasekuratorów. Składka zarobiona oznacza składkę przypisaną, przypadającą na dany okres sprawozdawczy i skorygowaną o zmianę stanu rezerwy składek. W ewidencji zakładów ubezpieczeń obowiązuje zasada szyku rozwiniętego, co oznacza oddzielną ewidencję składek brutto z ubezpieczeń bezpośrednich, udziału reasekuratorów w składkach oraz składek z ubezpieczeń pośrednich. 4 Stroiński E., Podstawy matematyczne ubezpieczeń życiowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1992, Nr 7-9, s Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń. 6 Tamże

6 84 Ewa Spigarska Wyróżnia się dwa podstawowe systemy ustalania składki ubezpieczeniowej: system składki opartej na repartycji i system składki z góry oznaczonej. Według systemu składki opartej na repartycji, zakłada się, że składka ustalana jest w stosunku do okresu ubezpieczenia, zgodnie z rzeczywiście pokrywanym ryzykiem. Składka jest w tym wypadku określana z dołu. Wywołuje to duże wahania wysokości składki, ponadto ubezpieczony nie wie, jaką składkę faktycznie zapłaci. Oznacza to, że w przypadku nadpłaty ubezpieczeni powinni otrzymać zwrot nadpłaconych sum, zaś w sytuacji zwiększonej szkodowości zobowiązani są dokonać dopłaty składki. Zaletą przyjętego systemu jest to, że ubezpieczony pokrywa tylko faktyczne ryzyko. System taki możliwy jest przede wszystkim w niedużych portfelach ubezpieczeń i stosowany bywa głównie przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Ryzyko błędnej kalkulacji składki ponosi tutaj ubezpieczony. W celu określenia dokładnej wysokości składki już w momencie zawierania umowy ubezpieczenia stosuje się system składki z góry oznaczonej. W wariancie tym oblicza się składkę na podstawie prawdopodobieństwa wystąpienia danego wypadku ubezpieczeniowego. Ryzyko błędnie skalkulowanej składki ponosi w tym wypadku ubezpieczyciel. 4. Zakończenie Działy księgowości nie mają bezpośredniego wpływu na ustalenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Sprawdzają one tylko, czy otrzymana składka jest wystarczająca na pokrycie odszkodowań, świadczeń oraz pozostałych kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Analizę składki, przeprowadza się przez odrębną ewidencję składek według układu rodzajowego statystyki ubezpieczeniowej, wyróżniając między innymi ubezpieczenia złotowe i walutowe, zobowiązania umiejscowione w kraju i zagranicą (dot. ubezpieczeń na życie), ryzyko umiejscowione w kraju i zagranicą (dot. ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych), składki pozyskanej w kraju i zagranicą, ubezpieczeń indywidualnych i grupowych, obowiązkowych i dobrowolnych oraz klasyfikując składkę według prowadzonych przez zakład grup ubezpieczeń. Literatura 1. Diacon S. R., Carter R. L., Success in Isurance, Clays Ltd, St. Ives plc, Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń. Tom I Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzU. 2003, nr 218, poz Stroiński E., Podstawy matematyczne ubezpieczeń życiowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 1992, Nr 7-9.

7 Zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń 85 Streszczenie W opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady kalkulacji składki ubezpieczeniowej w zakładach ubezpieczeń. Zwrócono przede wszystkim uwagę na zasadę równowagi składki i świadczeń ubezpieczeniowych. Zaprezentowano również strukturę składki ubezpieczeniowej, zwracając uwagę na różnicę pomiędzy składką ubezpieczeniową w ubezpieczeniach na życie a w ubezpieczeniach majątkowych. Insurance premium calculation rules in the insurance companies (Summary) The study presents basic insurance premium calculation rules in the insurance companies. Attention has been paid to the balance between premium and insurance services. Additionally structure of the insurance premium has been presented emphasizing a difference between premium of life and property insurances.

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Eugeniusz ZDROJEWSKI * Iwona PAWEŁCZAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W RÓŻNYCH FORMACH ZATRUDNIENIA Zarys treści: Celem artykułu jest ukazanie wpływu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności

I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności Ubezpieczenia a rozwój społeczno-gospodarczy I. Sektor ubezpieczeń a rozwój społeczno-gospodarczy podstawowe fakty i zależności 1. Zasada działania ubezpieczenia Ryzyko Rozproszenie ryzyka Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej

Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 827 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69 (2014) s. 117 125 Zasady rachunkowości jednostek postawionych w stan upadłości likwidacyjnej Lucyna Poniatowska

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki.

Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki. Czyste straty finansowe ILONA KWIECIEŃ Czyste straty finansowe ryzyko odpowiedzialności i zakres ochrony w ubezpieczeniach OC podmiotów gospodarczych. Zarys problematyki. Czyste straty finansowe stanowią

Bardziej szczegółowo

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej

Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej PAWEŁ GOŁĄB Współczesne formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej Przedsiębiorstwa prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą być zorganizowane w

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo