SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne"

Transkrypt

1 ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon

2 Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia

3 program ćwiczeń dotyczących ubezpieczeń w spedycji. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (przykład Allianz), protokoły szkodowe i protokoły reklamacyjne. 3

4 Rodzaje ubezpieczeń Ubezpieczenia OC Autocasco (AC) Cargo Deliktowe Kontraktowe 4

5 Ubezpieczenia podstawowe pojęcia (1/2) Ubezpieczyciel firma ubezpieczająca Ubezpieczony często tożsamy z ubezpieczającym Ubezpieczający na rzecz ubezpieczonego, strona umowy ubezpieczenia Suma gwarancyjna wysokość, do której ubezpieczyciel przejmuje zobowiązania odszkodowawcze ubezpieczającego; 5

6 Ubezpieczenia podstawowe pojęcia (2/2) Składka ubezpieczeniowa wynagrodzenie ubezpieczyciela Polisa ubezpieczeniowa dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej Ogólne warunki ubezpieczenia zawarte w umowie ubezpieczenia Wyłączenia szkody, które na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia nie będą refundowane. 6

7 Odpowiedzialność Cywilna (OC) spedytora Kontraktowa Deliktowa 7

8 OC Spedytora Deliktowa Czyny niedozwolone spedytora (art. 415 k.c.), w ramach prowadzonej przez siebie działalności lub w związku z posiadaniem przez siebie mienia spowoduje szkodę polegającą na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała, spowodowaniu rozstroju zdrowia, uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy należącej do osoby trzeciej, niezwiązanej ze spedytorem umową spedycji 8

9 OC Spedytora Kontraktowa Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spedycji (art. 355, 471 i 472 k.c.). 9

10 Ubezpieczenie chroni spedytora; zleceniodawcę. 10

11 Umowa ubezpieczenia (OC informacje) 1. nazwa i adres ubezpieczającego; 2. nazwa i adres ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczenie zawierane jest na rzecz osoby trzeciej; 3. inne niezbędne informacje na temat ubezpieczającego i/lub ubezpieczonego; 4. zakres usług świadczonych przez spedytora w ramach umowy spedycji; 5. okres ubezpieczenia; 6. Wysokość wpływów przewidywanych w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia; 7. suma gwarancyjna; 8. wysokość szkód z poprzednich okresów. 11

12 Skutki podania niewłaściwych informacji (art k.c.): 1. odstąpienie od umowy 2. odmowa zapłaty odszkodowania 12

13 W razie wystąpienia szkody ubezpieczający jest zobowiązany (ogólne warunki ubezpieczenia, art. 826 k.c.) 1. zmniejszenie rozmiarów szkody; 2. niedopuszczenie do zwiększenia jej rozmiarów; 3. jego postępowanie nie może nosić cech rażącego niedbalstwa; 4. niezwłoczne powiadomienie ubezpieczyciela o szkodzie lub o zdarzeniu, które w przyszłości może być podstawą roszczenia; 5. podjęcie kroków mających na celu ustalenie okoliczności powstania szkody, przyczyn oraz rozmiarów; 6. powiadomienie o szkodzie instytucji, zaangażowanych w w dochodzenie przyczyn i odpowiedzialności (policja, władze sanitarne, właściciel uszkodzonego lub utraconego mienia); 7. ścisła współpraca z ubezpieczycielem w zakresie ustalania przyczyn, charakteru i rozmiarów szkody, jak też w procesie likwidacji szkód. 13

14 Prawa ubezpieczyciela Ubezpieczyciel w sytuacji, gdy odpowiedzialność cywilna spedytora będzie wyłączona albo przepisami natury ogólnej, albo postanowieniami umowy spedycji, a spedytor wbrew takim postanowieniom zaaprobuje, przyjmie i potwierdzi swoją odpowiedzialność za powstałe szkody, ma prawo odmówić pokrycia wynikłych z tego szkód.

15 Prawa ubezpieczyciela ewentualny regres Przejęcie zobowiązania pieniężnego przez zakład ubezpieczeń nie oznacza zwolnienia sprawcy szkody od odpowiedzialności. 15

16 Umowy ubezpieczenia kontrahentów spedytora Art. 799 k.c. Spedytor jest odpowiedzialny za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonywaniu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

17 Wina w wyborze 1. niezbędne kwalifikacje i uprawnienia; 2. zgodność z przepisami; 3. posiadanie stosownych ubezpieczeń. 17

18 Wymagania ubezpieczyciela dotyczące ubezpieczającego np. profesjonalny lub licencjonowany przewoźnik. 18

19 Wyłączenia (ogólnie) strajki, zamieszki; działanie energii jądrowej; naturalne właściwości towaru; wina umyślna lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego; wady towaru, niewłaściwe opakowanie lub załadowanie; pozostawienie towaru bez nadzoru podczas postoju; wypadku drogowe zły stan techniczny pojazdu, nietrzeźwość, brak uprawnień 19

20 Ubezpieczenia ładunkowe cargo Jest zawierane na rzecz osoby posiadającej w tym ładunku ubezpieczalny interes, czyli na rzecz tej osoby, która ponosi ryzyko szkód w ładunku w okresie transportu (nadawca, odbiorca). 20

21 Zasadność ubezpieczania ładunku występowanie bezpośrednio u sprawcy szkody - długotrwałe i uciążliwe; przewoźnik nie odpowiada za wszystkie szkody i straty, które miały miejsce w czasie przewozu wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności; wielkość sumy gwarancyjnej; kwotowe ograniczenie odpowiedzialności odpowiedzialność wynikająca z umowy; franszyza udział własny ubezpieczonego np. 100 USD; przewoźnik odpowiada tylko za szkody, które się wydarzyły gdy przesyłka znajdowała się pod jego dozorem; odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona jeśli przewozu nie wykonuje profesjonalny przewoźnik lecz sam ubezpieczający. 21

22 Kwota gwarancyjna Szkoda Kwota gwarancyjna Pokrycie szkód Składka 22

23 Rodzaje franszyz redukcyjna integralna 23

24 Franszyza integralna Franszyza integralna (inaczej względna lub warunkowa) to kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę, wówczas ubezpieczyciel wypłaca całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania przez ubezpieczyciela szkód drobnych (często koszt likwidacji takich szkód przekracza ich wysokość) i podniesienie działań prewencyjnych ubezpieczonego. 24

25 Franszyza integralna Kwota gwarancyjna Odszkodowanie Szkoda Franszyza 25

26 Franszyza integralna (przykład 1) Franszyza integralna wynosi 100 zł, a wysokość szkody 80 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. 26

27 Franszyza integralna (przykład 2) Franszyza integralna wynosi 100 zł, a wysokość szkody 150 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości. 27

28 Franszyza integralna (przykład 3) Franszyza integralna wynosi 1% sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia wynosi zł, a wartość szkody 200 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. 28

29 Franszyza redukcyjna Franszyza redukcyjna (inaczej bezwzględna lub bezwarunkowa) to kwota, którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość szkody nie przekroczy tej kwoty odszkodowanie nie jest wypłacane. Wysokość franszyzy jest oczywiście podawana do wiadomości ubezpieczającego i jest ona zapisana w umowie ubezpieczenia. Mechanizm franszyzy redukcyjnej jest bardzo podobny do udziałów własnych, jednakże wysokość franszyzy określa się w walucie, a wysokość udziału własnego w stawkach procentowych. 29

30 Wysokość franszyzy redukcyjnej może być określona 1. kwotowo, np zł w przypadku szkody o wartości zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 1000 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 9000 zł odszkodowania; 2. procentowo, np. 15% wysokości należnego odszkodowania w przypadku szkody o wartości zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 1500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 8500 zł odszkodowania; 3. kwotowo i procentowo, np. 5%, ale nie mniej niż 400 zł w przypadku szkody o wartości zł udział własny Ubezpieczonego w odszkodowaniu wyniesie 500 zł, a zakład ubezpieczeń wypłaci 9500 zł odszkodowania. 30

31 Franszyza redukcyjna Kwota gwarancyjna Odszkodowanie Szkoda Franszyza 31

32 Franszyza redukcyjna (przykład 1) Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 1000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 800 zł. 32

33 Franszyza redukcyjna (przykład 2) Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 150 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. 33

34 Inne rodzaje franszyz W praktyce czasem można spotkać się także z dość specyficznymi franszyzami, np. franszyzami kilometorowymi lub czasowymi. Przykładem może być ubezpieczenie assistance, jeśli ubezpieczyciel w ogólnych warunkach ubezpieczenie zastrzeże, że np. holowanie przysługuje wówczas, gdy do zdarzenia doszło w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania, albo np. określone świadczenia przysługują począwszy od drugiej doby od chwili zdarzenia. 34

35 Spedytor na rzecz osoby zainteresowanej: jako pośrednik ubezpieczeniowy (agent ubezpieczeniowy, broker) ustawa o działalności ubezpieczeniowej 28 lipca 1990 (art. 37d ust.1, ust.3; art. 37e ust.2 i następne); na zlecenie kontrahenta, w jego imieniu. 35

36 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem w Polsce (OC) poza granicami Polski Zielona Karta 36

37 Kraje objęte ubezpieczeniem OC i Zieloną Kartą Axa Direct 37

38 dr Adam Salomon Ubezpieczenia ładunku w handlu zagranicznym Incoterms

39 Ubezpieczenia ładunku w handlu zagranicznym Incoterms 2010 ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru w czasie przewozu ponosi kupujący zobowiązanym do ubezpieczenia towaru jest sprzedający 39

40 Ubezpieczenie regulują dwie formuły CIF i CIP 40

41 Czas trwania ubezpieczenia od momentu rozpoczęcia transportu ładunku do momentu dostarczenia go do uzgodnionego miejsca; lub z upływem 60 dni po zakończeniu wyładunku ze statku w porcie przeznaczenia przewóz, przeładunek, magazynowanie. 41

42 Generalna umowa ubezpieczenia 1. określona grupa towarów; 2. trasy przewozu. Generalna umowa ubezpieczenia - rodzaj długoterminowej umowy ubezpieczenia, stosowanej w niektórych rodzajach ubezpieczeń, np. ładunku w przewozie morskim. Może obejmować wszystkie lub tylko niektóre ładunki wysyłane bądź otrzymywane przez ubezpieczającego. Umowa określa między innymi rodzaj przesyłek, zakres ryzyk objętych ochroną ubezpieczeniową, trasę przewozów. Umowa generalna ma za zadanie uproszczenie i ułatwienie obsługi ubezpieczeniowej. 42

43 Klauzule ładunkowe ubezpieczający jest zobowiązany do zgłaszania ubezpieczycielowi wysłanie lub nadejście przesyłki objętej umową ubezpieczenia.

44 Suma ubezpieczenia wartość fakturowana + koszty transportu + koszty ubezpieczenia + spodziewany zysk do wysokości 10% ceny CIF lub CIP towaru.

45 Polisa ubezpieczeniowa Przy dokumentowych formach zapłaty eksporter może otrzymać polisę ubezpieczeniową dotyczącą towaru przesyłanego w ramach określonego kontraktu.

46 koniec ćwiczeń dotyczących ubezpieczenia Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia 46