1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. 3) Narzdzia i efekty pracy. 4) Zaleno słubowa i współpraca z innymi osobami.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. 3) Narzdzia i efekty pracy. 4) Zaleno słubowa i współpraca z innymi osobami."

Transkrypt

1 Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. 3) Narzdzia i efekty pracy. 4) Zaleno słubowa i współpraca z innymi osobami. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne 3) Zainteresowania i zdolnoci 4) Moliwo podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne IV. Kształcenie i instytucje kształcce 1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. V. Szanse zatrudnienia 1) Warunki pracy i płacy w zawodzie. VI. Bibliografia

2 I. WPROWADZENIE Inynieria produkcji to dyscyplina inynieryjna zajmujca si zasadami projektowania wyrobów i procesów, jak równie podstawami sterowania, eksploatacji, organizacji i zarzdzania procesami wytwarzania. Definicja okrela inynieri produkcji jako zespół działa majcych na celu efektywn realizacj procesu produkcji od chwili rozpoznania potrzeby do chwili jej całkowitego zaspokojenia. Absolwent kierunku Zarzdzanie i Inynieria Produkcji jest przygotowany do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej dla potrzeb przedsibiorstw przemysłowych, małego i redniego biznesu oraz dla innych dziedzin ycia gospodarczego. Mnogo zagadnie składajcych si na problematyk inynierii produkcji wymaga wiedzy ogólnoinynierskiej, organizatorskiej i ekonomicznej oraz zarzdzania procesami. Ukoczenie studiów na kierunku zarzdzanie i inynieria produkcji gwarantuje zdobycie umiejtnoci z zakresu analizy i oceny systemów produkcyjnych, projektowania nowych rozwiza w zakresie zarzdzania produkcj oraz koordynacji procesów w systemach produkcyjnych. Kierunek przygotowuje studentów do podejmowania podstawowych decyzji w dziedzinie organizacji i zarzdzania produkcj oraz zapoznaje z metodami i narzdziami wspomagajcymi proces decyzyjny, w burzliwie zmieniajcym si otoczeniu. Otrzymane wykształcenie inynierskie pozwala absolwentom kierunku Zarzdzanie i Inynieria Produkcji podj prac w organizacjach gospodarczych, firmach i przedsibiorstwach na stanowisku inynier produkcji, instytucjach obsługi wyposaenia technicznego, firmach deweloperskich, urzdach samorzdu terytorialnego. Produkcja maszyn jest wci głównym ródłem zatrudnienia w Europie. Według Industry Week 2000 wytwarzanie maszyn pozostaje głównym wiatowym wskanikiem potgi ekonomicznej. Przy powikszaniu si Unii Europejskiej jest szczególnie wane znalezienie nowych dróg oceny kwalifikacji i umoliwienie współpracy europejskich inynierów produkcji.

3 II. ZADANIA I CZYNNOCI 1. Potencjalne miejsca pracy. Prac w zawodzie inyniera produkcji /organizacji i planowania produkcji oferuj zakłady produkcyjne wszystkich specjalnoci. Najwaniejsze z nich to: Zakłady z brany motoryzacyjnej Zakłady z brany wysokich technologii, (produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, sprztu AGD) Zakłady z brany spoywczej/chemicznej/farmaceutycznej (FMCG) Ze szczególnym opisem pracy w poszczególnych zakładach produkcyjnych mona si zapozna w raporcie Informatora Kariera 2008/2009 Absolwent po studiach technicznych pilnie poszukiwany Wydanym przez Grup MODUS (http:// 2. Zakres obowizków inyniera organizacji/zarzdzania produkcj Główne zadania : analizowanie zgodnoci przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie nadzorowanie przebiegu produkcji zajmowanie si planowaniem techniczno-ekonomicznym w zakładzie projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsługowych i produkcyjnych projektowanie organizacji gniazd i linii produkcyjnych

4 opracowywanie schematów montau opracowywanie harmonogramów i koordynowanie przepływów czci i wyrobów uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji prowadzenie projektów z zakresu redukcji kosztów produkcji. dobór parametrów technologicznych i tworzenie dokumentacji technologicznej nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny technologicznej na wydziałach produkcyjnych wspomaganie procesu produkcji od strony organizacyjnej tworzenie dokumentacji produkcyjnej i administrowanie ni usprawnianie i optymalizacja procesu produkcji cigła poprawa jakoci i efektywnoci wprowadzanie współczesnych metod organizacyjnych na wydziałach produkcyjnych. współpraca z działem produkcji oraz działami technicznymi w celu szybkiego rozwizywania biecych problemów badanie skutecznoci stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozda) w tym zakresie opracowywanie analiz obcienia stanowisk roboczych

5 planowanie poszczególnych operacji (zada) na stanowiskach roboczych z uwzgldnieniem obcienia stanowisk i zachowania podanych terminów wykonania zada doskonalenie bazy normatywnej do celów planowania produkcji oraz poszukiwanie nowych metod planistycznych koordynacja planów midzywydziałowych opracowywanie informacji planistycznych o obcieniach i terminach spływu robót planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analiz zabezpieczenia materiałowego planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych 3. Narzdzia i efekty pracy. Narzdziami pracy inyniera produkcji s metody wspomagajce produkcj to min. Lean Manufacturing, Kaizen, 5S, SMED, TPM, Kanban oraz komputer (główne programy MSOffice, AutoCAD, SAP, Inventor ) SPC. Efektem pracy inyniera produkcji jest przede wszystkim usprawnianie i optymalizacja procesu produkcji oraz cigła poprawa jakoci i efektywnoci przy ograniczaniu kosztów. 4. Zaleno słubowa i współpraca z innymi osobami. Inynier produkcji przyporzdkowany jest najczciej do działu produkcji, tote podlega najczciej kierownikowi produkcji lub menederowi produkcji.

6 Inynier produkcji najczciej nie posiada podwładnych, współpracuje natomiast z działem jakoci/ bada i rozwoju/ logistyki/utrzymania ruchu/ działem technicznym. III. WYMAGANIA ZAWODU 1. Wymagania fizyczne i zdrowotne. Zawód ten wymaga ogólnej dobrej kondycji fizycznej, a take dobrego stanu zdrowia. Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu s choroby psychiczne. Generalnie wymagania zdrowotne zale od brany w której podejmowana jest praca (inne w brany np. spoywczej a inne w brany nowych technologii) 2. Wymagania psychologiczne. Inyniera produkcji powinna charakteryzowa przede wszystkim ch rozwoju (cigły rozwój nowych technologii) i nastawienie na efekty. Ze wzgldu na tempo pracy oraz jej specyfik powinien charakteryzowa si take wysok odpornoci na stres. Czsto wymaga si od niego samodzielnoci oraz kreatywnoci.. Istotne s take zdolnoci analitycznego mylenia. Istotna w tym zawodzie jest nie tylko wiedza techniczna czy ekonomiczna. Inynier, który nie zna adnego jzyka obcego, teoretycznie znajdzie prac w zawodzie, jednak jego moliwoci bd bardzo ograniczone. Zwłaszcza, jeli marzy o pracy w nowootwieranych fabrykach, zwizanych z nowoczesnymi technologiami tam jednym z kluczowych wymaga jest znajomo jzyka obcego. Na pierwszym miejscu zdecydowanie angielskiego, na drugim niemieckiego.

7 Rzadko pojawia si wymóg znajomoci japoskiego czy koreaskiego, mimo, e wiele firm z tamtego regionu inwestuje w Polsce. Jednak jeli kto bdzie znał taki jzyk, na pewno moe liczy na dobre przyjcie. Ta umiejtno moe np. zrekompensowa zbyt małe dowiadczenie zawodowe 3. Zainteresowania i zdolnoci. Według bada przeprowadzonych wród inynierów przez Przegld Techniczny idealny inynier jak donosi "PT" charakteryzuje si: pasj dla techniki kreatywnoci zdolnociami innowacyjnymi inicjatyw i zaangaowaniem w postp naukowo-techniczny łatwoci adaptacji zdolnoci do samodoskonalenia umiejtnoci zastosowania technik komputerowych w codziennej pracy profesjonaln wiedz i umiejtnociami znajomoci jzyków obcych kompetencjami w zarzdzaniu i umiejtnociami przywódczymi przestrzeganiem zasad etyki inynierskiej przekonaniem o cywilizacyjnej misji techniki 4. Moliwo podejmowania pracy przez osoby niepełnosprawne. W zalenoci od indywidualnych wymaga pracodawcy oraz zada przewidzianych na danym stanowisku pracy.

8 IV. KSZTAŁCENIE I INSTYTUCJE KSZTAŁCCE 1. Instytucje kształcce w tym zawodzie ( we Wrocławiu oraz w Polsce). Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Politechnika Wrocławska Wysza Szkoła Zarzdzania EDUKACJA we Wrocławiu Politechnika Warszawska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Politechnika Gdaska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Politechnika Szczeciska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Zielonogórski Wysza Szkoła Informatyki i Przedsibiorczoci w Bydgoszczy Wysza Szkoła Zarzdzania Ochron Pracy w Katowicach Politechnika Czstochowska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kociuszki Politechnika Lubelska Politechnika lska w Gliwicach Akademia Morska w Szczecinie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa w Gnienie Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa w Nowym Sczu Politechnika Białostocka Politechnika Opolska Politechnika Poznaska Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego Politechnika witokrzyska w Kielcach Politechnika Łódzka

9 Uczelnia Zawodowa Zagłbia Miedziowego w Lubinie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłtaja w Krakowie Wysza Inynierska Szkoła Przedsibiorczoci w Poniatowej Wysza Szkoła Ekologii i Zarzdzania w Warszawie Wysza Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Wysza Szkoła Informatyki, Zarzdzania i Administracji w Warszawie Wysza Szkoła Komunikacji i Zarzdzania w Poznaniu Wysza Szkoła Menederska w Warszawie Pastwowa Wysza Szkoła Zawodowa w Nysie Wysza Szkoła Zarzdzania w Czstochowie 2. Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Moliwoci podnoszenia kwalifikacji w tym zawodzie jest wiele ze wzgldu na stały rozwój nowych technologii oraz metod wspomagajcych zarzdzanie produkcj. Wikszo kierunków jest przeznaczona dla osób posiadajcych wysze wykształcenie w zakresie inynierii produkcji i słuy precyzyjniejszemu wyspecjalizowaniu si. Przykładowe kierunki studiów podyplomowych z zarzdzania produkcj to: Na Wydziale Inynieryjno- Ekonomicznym w UE we Wrocławiu : Analiza ekonomiczna we współczesnych systemach zarzdzania Zarzdzanie jakoci w przedsibiorstwie Bezpieczestwo i higiena pracy Zarzdzanie bezpieczestwem ywnoci

10 Zintegrowane systemy klasy ERP II w zarzdzaniu nowoczesnym przedsibiorstwem Zarzdzenie innowacjami w zjednoczonej Europie Na innych uczelniach w Polsce Zarzdzanie produkcj z wykorzystaniem techniki komputerowej AGH Kraków Diagnostyka maszyn i procesów Politechnika lska Przygotowanie technologiczne produkcji wspomagane komputerowo Politechnika lska Zarzdzanie Jakoci Politechnika Wrocławska Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie szkła AGH Kraków Istnieje take moliwo pogłbiania kompetencji z zakresu zarzdzania produkcj na studiach MBA ( MBA dla inynierów Centrum Kształcenia Podyplomowego Wysza Szkoła Przedsibiorczoci i Zarzdzania im. Leona Komiskiego) Dobr metod poszerzania kwalifikacji jest take udział w kursach specjalistycznych z zakresu metod wspomagajcych zarzdzanie produkcj np. Kazein, 5S, Lean Manufacturing. Kursy takie organizuje wiele wyspecjalizowanych w brany firm. W ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci został uruchomiony projekt EPRODE (European PRODuction Engineer), którego zadaniem jest okrelenie ujednoliconego podstawowego zestawu wymaga w zakresie wiedzy i umiejtnoci dla kierunku IP na poziomie inynierskim. Ten dwuletni projekt powinien zakoczy si zarekomendowaniem Komisji Europejskiej zunifikowanego europejskiego systemu kształcenia, zarówno na studiach dziennych jak studiach dla pracujcych, w celu zwikszenia mobilnoci i kompetencji inynierów produkcji (PE- midzynarodowy certyfikat). Certyfikowany Inynier produkcji (PE) powinien umie prowadzi i nadzorowa ludzi, procesy i maszyny na podstawowym poziomie wytwarzania. PE powinien potrafi realizowa i optymalizowa produkcj na podstawie wiedzy i umiejtnoci w zakresie: metod motywowania zespołu, zasad ekonomii, technik wytwarzania, maszyn i automatyzacji, technik informatycznych jak równie formalnych wymaga i ogranicze.

11 V. SZANSE ZATRUDNIENIA 1) Warunki pracy i płacy w zawodzie. Pocztkujcy inynierowie, majcy wiedz specjalistyczn i znajcy dobrze jzyk obcy, mog liczy na mniej wicej redni krajow 2-3 tysice złotych. Oczywicie bardziej dowiadczeni pracownicy zarabiaj odpowiednio wicej. Wysoko zarobków w nowootwieranych fabrykach zaley wic od "normalnych" czynników, przede wszystkim od poday pracy i wynagrodze w danym regionie. 2. Szanse zatrudnienia. Moliwoci zatrudnienia jest wiele. W ostatnich miesicach swoje inwestycje, polegajce na budowie nowych lub rozbudowanie istniejcych zakładów, zapowiedziały firmy z brany motoryzacyjnej, spoywczej, wysokich technologii, budowlanych i innych. Poniej zaprezentowany został wybór inwestycji rozpocztych lub ogłoszonych w cigu ostatnich czterech miesicy od pocztku czerwca do połowy wrzenia. Dla ułatwienia z podziałem na najwaniejsze brane. W nawiasie planowana liczba pracowników (wszystkich, nie tylko inynierskich). brana przemysł motoryzacyjny nazwa firmy lokalizacja zakładu Nitco widnica 100 Wilhelm Karmann ary 100 Novo Tech Kostrzy 30 liczba pracowników

12 TRW Czstochowa 600 Toyota Motor Poland Wałbrzych 260 Bridgestone Stargard Szczeciski 760 Faurecia Jelcz-Laskowice 350 Magnetic Marelli Suspension Systems Katowice 400 Sor-Iberica Legnica 35 Dr. Scheider Radmierz 450 TRW Czstochowa 600 Kapena Słupsk 200 UWE Polska Oława 95 Athletic Manufacturing Koszalin 150 MAN Niepołomice 650 Rosa Europe Oława 30 AGD Fagor/Mastercook Wrocław 1000 przemysł elektroniczny/it przemysł budowlany i okołobudowlany Electrolux widnica 60 Marcegaglia Kluczbork 210 Dell Łód 3000 Toshiba Kobierzyce 1000 Micro-Star Kobierzyce 300 3M Wrocław 290 LG Philips Kobierzyce Alpol Gips Koskie 50 Mapei Polska Gliwwice 18 Ceramica Marconi Piechowice 125 Weber-Hydraulika Nowogrodziec- Wykroty 200 Caparol Kleszczów 20 Sanitec Koło Koło 250 inne Vlassenrat Gliwice 400 Viki Plast Skarysko- Kamienna 30 Rexom Łód 150

13 SCA Hygienics Products Wałbrzych 130 Durex Legnica 20 Metalis Polska Dzieroniów 60 Cadbury Skarbmierz 250 Europol Meble Kostrzy 500 Gillette Łód VI. BIBLIOGRAFIA Informator Branowy KARIERA 2008 Inynieria, technologia, produkcja i IT Przewodnik Podyplomowy 2007 Pracuj.pl kariera.com.pl

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego

Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce. Raport z badania ankietowego Samozatrudnienie wród bezrobotnych w Wielkopolsce Raport z badania ankietowego Spis treci WPROWADZENIE... 1 1. CEL I METODA BADANIA... 2 2. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOCI... 2 3. WYKSZTAŁCENIE I UMIEJTNOCI...

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego

Regionalna Strategia Innowacji. Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego ANALIZA POTENCJAŁU NAUKOWO- BADAWCZEGO W REGIONIE ŁÓDZKIM wersja robocza prof. dr hab. Andrzej Pomykalski dr Konstanty Owczarek dr Przemysław Pomykalski

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Istota inżynierii produkcji Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Istota inżynierii produkcji Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Definicja inżynierii produkcji jako jednej z podstawowych dyscyplin

Bardziej szczegółowo

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci

11.1. Wprowadzenie. 11.2. Ramy dla przedsibiorczoci 11.1. Wprowadzenie Zdaniem twórców strategii lizboskiej naley uzna znaczce moliwoci małych i rednich przedsibiorstw w kontekcie przystosowania si do potrzeb rynku, a take tworzenia nowych miejsc pracy.

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej

Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Informacje o możliwościach kształcenia w branży techniki rolniczej Spis treści Wstęp 3 1. Uczelnie kształcące w zakresie inżynierii rolniczej 4 2. Informacje o kierunkach:, Zarządzanie i inżynieria produkcji,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo