Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos."

Transkrypt

1 Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki, Zw yciężył kandydat, który m e m arzy o zupełnym oddzielenia sie Stanów Zjednoczonych od spratw europejskich, ani o cal kow itym w strzym ania emigracji do A m e ryki. Istniejące ograniczenia coprawda pozostaną, lecz g d y b y zw yciężył' kandydat republikanów Landon, zostałyby jeszcze zaostrzane, a p rzyb y sze z Europy wśród nich milionowe rzesze Polaków nie mogliby liczyć na żadne objawy życzliw ości. Zw ycięstw o Roosevelta jest też zw y cięstwem pragramu reform społecznych- Roosevelt był zacięcie zwalczany przez wielki kapitał, przez banki i koncerny. Te kola nie m ogły m u w ybaczyć, że zerwał z nieograniczonym liberalizmem gospodarczym, który rzekom o miał prowadzić ludzkość do coraz w iększego szczęścia. W A m eryce mawiali obrońcy tam tejszego kapitalizmu każdy może stać de milionerem, byle był pracowity i - szczedny. Od czyściciela butów Pr0~ sta droga do miliardera. Rto jednak, nie ufając tym bajeczkom, uważnie przyjrzał sie karierom wielkich bogaczy z Nowego Jorku lub Chicago, ten wie, że fortuny ich w yrosły przew ażnie na oszukańczej spekulacji giełdziarskiej, nieuczciw ych zmowach kartelowych, czasem na złodziejskich dostawach dla państwa. R zecz znamienna, że to właśnie nawskroś kapitalistyczne państwo pierwsze uległo potężnem u wstrząsowi gospodarczemu. W październiku 1929 r. nastąpił krach giełdowy, który rozpoczął długi a ponury okres k r y zy su światowego. Kapitalizm am erykański m e umiał go zażegnać. Bezradnie przypatryw ał sie, jak w latach 1930, 1931 i 1932 coraz to nowe miliony robotników traciły prace. W marcu 1933 r. objął władzę Roosevelt i natychm iast zmienił politykę państwa. Zamiast przyglądać sie biernie machinacjom giełdziatzy i walkom kapitału z pracą, rząd w aszyngtoński zaczął regulować place i ceny, wpływać na produkcje i zb y t towarów, opiekować sie głodującym i robotnikami i farmerami, W, tej akcji Powstańcy, bramtiadrylu Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed wioskę Getafe oraz de Los Angelos. m iejscow ość CerrO mikrofonem radia. gen. Queipo de Liano, przedstawił przebieg walk, jakie toczyły ł n t n i c l m " T l l g l lo T IllS K O v fłf> T w t» Z U v O y ic się w bezpośrednim sąsiedztwie M ądry- Paryż, Tel. wł. tu. Dzień wczorajszy zdaniem genera- W ataku tym powstańcy opanowali ła był wielkim dniem dla wojsk po- drugie lotnisko Madrytu, a mianowicie wstańczych. Jak wiadomo, na odcinka Quatro Vientos. Pociski artyleryjskie wywołały i na tym lotnisku wybuch zbiorni Mo stoles m usiały one odeprzeć gwałtowny atak wojsk rządowych. Podczas ków benzyny. Pożar ogarnął hangary, w kontrataku zdobyto 8 tanków pochodzenia których spłonęło kilkanaście samolotów sowieckiego. Pow stańcy zajęli przedm ieście rządowych. M adrytu Cababanchel. W ojska rzą Oddziały czerwonej milicji cofnęły się dowe wycofały się do Casa de Campo. Powstańcy zajmują obecnie miejscowość Leganes, gdzie znajduje się krańcowa stacja jednej z linii tramwajowych stolicy- W ojska powstańcze posuwają się naprzód w dalszym ciągu i znajdują się w odległości zaledwie 1 km. od lotniska Quatrovientos. inaczej mówiąc, są u w rót M a drytu i zajęły już jego przedmieścia. Na odcinku południowym frontu madryckiego poczyniono również postępy. W godzinach popołudniowych zajęto lotnisko i za rzekę Manzanares, która płynie wzdłuż zachodniego krańca Madrytu 1 osłania śródmieście przed atakami powstańców. Na mostach na potoku M anzanares ustawiono karabiny maszynowe i zbudowano barykady. Korespondenci pism zagranicznych stwierdzają, że walki pod Madrytem pod względem natężenia ognia artylerii, przypominają niektóre chwile wojny światowej. W walkach pod Mostoles i Alcorcon powstańcy zdobyli parę czołgów pochodzenia sowieckiego. Dola Polaków w Czechosłowacji w oświetleniu ministra Kamila Krofty Praga, Tel. wł. Zamykając dyskusję jaka przez parę dni prowadzona była w komisji zagranicznej Izby, minister spraw zagranicznych, dr. Krofta, w dłuższych wywodach poru- Francja się zabezpiecza przeciw możliwe! napaści uzbrojonej Rzeszy Parył, PAT. Minister obrony narodowej Daladier wygłosił we środę w komisji wojskowej Izby Deputowanych dłuższe przemówienie na temat sytuacji wojskowej Francji, którą uważa za całkowicie zadawalnlającą. Gdyby wielu Francuzów powiedział minister mogło udać się do ufortyfikowanych okręgów północnych i zwiedzić organizację obronną, chroniącą nasze granice, to doznałoby uczucia pokrzepienia, stwierdziwszy, że bariera jest fam nie do przebycia i że bezpieczeństwo Francji jest z tej strony zapewnione. Dzieło to, którego trwałość i moc minister podkreślił z naciskiem, będzie jeszcze uzupełniane na granicy północnej i na tyłach strefy, która w wykonaniu traktatu z r była dotychczas otwarta. Strefa ta graniczy z Bazyleą i Belfortem. Okręg Jury będzie również ufortyfikowany, ażeby i z tej strony zagrodzić drogę inwazji armii, któraby pogwałciła neutralność Szwajcarii. Minister zapowiedział, iż zażąda niezwłocznie od parlamentumentu kredytu w wysokości 500 milionów dla przeprowadzenia organizacji obronnej na granicy, zwłaszcza w okr. północnym. Zgodnie z programem, opracowanym od kilku już lat, z którego wykonania minister zdał sobie sprawę podczas ostatniej podróży w towarzystwie gen. Gamelina, w pobliżu granicy belgijskiej zbudowane zostaną w najbliższej przyszłości urządzenia betonowe podobne do istniejących na granicy Alzacji i Lotaryngii. Roosevelt rekordzisto Tylko Monroe miel podobne wwtszoli N o w y J o r k, Tel. wl W ashington. Jeśli się uwzględni wielką Wedle ostatnich obliczeń, podczas różnicę w liczbie ludności Stanów Zjednowczorajszych wyborów oddano blisko 50 czonych, wówczas i obecnie, to można milionów głosów, co oznacza największą powiedzieć, że Roosevelt pobił w szystkie frekwencję, jaką znają dzieje wyborów dotychczasowe rekordy. Landon odniósł amerykańskich. Zdobyta przez Roosevel- zwycięstwo tylko w dwóch m ałych stato większość wynosi okrągło 12 milionów nach Vermont i Maine, podczas gdy głosów- Prezydent Roosevelt odniósł za- pozostałych 46 stanów odpowiedziało się szyi również sprawy sporne z Polską, w związku z przemówieniem posła słowackiego Sidora. Minister zaznaczył, że zawsze był zwolennikiem uregulowania spraw spornych drogą bezpośrednich pertraktacyj, ale stale wychodził i wychodzi z założenia, że muszą to być rokowania równego z równym a nie podporządkowanie się jednej strony rozkazom drugiej strony. Jeżeli poseł Sidor zaleca wysłuchanie przedstawicieli wybranych przez mniejszość polską, to należy stwierdzić, że konstytucja i regulamin prac Zgromadzenia Narodowego dają mniejszościom możność przedstawienia i uzasadnienia swych zażaleń. Podobne dyskusje są w każdej chwili możliwe tym bardziej, że w większości rządowej zasiadają także przedstawiciele mniejszości polskiej. Rząd nigdy nie unikał rozwiązania tą drogą nieporozumień, tym bardziej, że stoi na stanowisku rozwiązywania spraw wewnętrznych bez potrzeby ociekania się dd nacisku zagranicy a w tym wypadku polskiej opinii publicznej i interwencji rządu polskiego. Ze stanowiska rządu czechosłowackiego należałoby tylko przyklasnąć, a- fty ta kwestia wewnętrzna została wew nątrz kraju rozwiązana. Propozycja rządu czechosłowackiego, oddania tej sprawy pod arbitraż międzynarodowy wysunięta została tylko z tej przyczyny, ponieważ prasa polska wystąpiła z zarzutem ucisku mniejszości polskiej przez rząd czechosłowacki. Przeciw tego rodzaju oskarżeniom należało się bronić. Tego rodzaju oskarżenia dotykają rząd czechosłowacki specjalnie nieprzyjemnie, ponieważ dumą jego jest ścisłe wywiązywanie się z zobowiązań wobec mniejszości narodowych. Dlatego tern bezprzykładne zwycięstwo. Trzeba za RooseVeltem. też wszystkie znane ministerstwu spraw sięgnąć 116 lat wstecz, aby znaleźć przy- Potężne zwycięstwo demokratów daje zagranicznych zarzuty były ściśle badane. kład podobnej większości, jaką zdobył prezydentowi Rooseveltowi w Kongresie Dochodzenia te nigdy nie potwierdziły za- Monroe. W prawdzie Monroe zdobył wolną rękę do przeprowadzenia dalszych rzutów o ucisku mniejszości narodowych, wówczas wszystkie głosy elektorów za reform społecznych i gospodarczych i zawyjątkiem jednego, który celowo został przeczą twierdzeniu przeciwników, iż nawstrzymany ze względów pietyzmu, po- ród amerykański jest niezadowolony z nieważ nie chciano osiągnąć jednomyśl- dotychczasowej polityki gospodarczej i m m m m m i e ności, z jaką wybrany został George Roosevelta. Roosevelt popełnił niemało błędów. Nie- zyw ać na encykliki papieskie, jako po- i raz robił fałszyw e posunięcia. Naogół budki do reform gospodarczo-społecz- \ jednak jego walka z przerostami kapitali- nych. zm u i troska o interesy warstw słabszych Masy obywateli oceniły _ dobrą wolę \ o d n io słysu kces- Położenie gospodarcze Roosevelta. Puszczając w niepamięć róż-1 Stanów poprawiło sie ogromnie. 6 milio- ne jego biedy t obdarzyły go taką ilością g nów bezrobotnych znalazło znowu prace, głosów, jakiej jeszcze żaden prezydent \ B y ł to pierw szy prezydent Stanów Stanów nie otrzym ał, Zjednoczonycht k tó ry nie w ahał się skar TFJL 3 f a r a > e s Ä * # c s f w c f W a r s z a w a Tel. wł. W gmachu M inisterstwa Skarbu o dbyło się dziś losowanie 3 pro-c. premiowej Pożyczki Inwestycyjnej II emisji zł, padło na obligację serii nr. 14, zł. padło na obligację serii 2369 nr. 14, zł. na obligację serii nr. 5, zł. na obligację serii 50 nr. 47. serii 5039 nr. 22, serii nr. 15, K, 44. serm 598 r. 2 fi

2 atr. 2 Piątek L is to p a d a 1936 Dziś Leonarda Jutro Engelb. Wschód słońca g. 7 m. 65 Zachód słońca g. 16 m. 81 Długość dnia g. 9 m. 16 M - s e m i & m Redakcja i adm inistracja; K atow ice, ulica Sobieskiego i i, e s tel A REPERTUAR TEATRU IM. STANISŁA WA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH: PIĄTEK: g. 20 W yzw olenie" (Zjazd praw ników ). ło B O TA : g. 15,30 U g ia " (dla szkól); g. 20 M atura". NIEDZIELA: 15,30 K rólow a przedm ieścia" (sprzee# ca); g. 19 L igia" (Akcja Katolicka). W TOREK: g. 20 C arm en ", ŚRODA: g. 15,30 A kadem ia żo łn iersk a"; g. 19,45 W yzw olenie" (uroczyste przedstaw ienie). ^ BILETY ABONENTOWE TEATRU W CHORZO W IE. A dm inistracja Miejskiego Domu Ludowego w Cfcd- I zowie zaw iadam ia, źe z dniem 1 listopada 1936 r. nabywać m ożna w kasie biletow ej k a rty abonam entow e na 14 przedstaw ień T eatru im. SL W yspiańskiego z Katow ic, odbyw ających się w sali teatraln ej M iejskiego Domu Ludowego. Cena biletów ' W abonam encie je st 0 25 do 30% niższa od cen norm alnych, ponadto nabyw com k a rt abonam entow ych rezerw uje się stale m iejsca n a wszystkie im prezy zespołów przyjezdnych. Szczegółowych inform acyj udziela k asa biletow a ttnlefon ) w dnie pow szednie w godz. od teł i od tej. A REPERTUAR TEATRU IM. STANISŁA WA WYSPIAŃSKIEGO NA PROWINCJI: RYBNIK: poniedz. 9 b. m. g. 20 M atu ra". CHORZÓW: w torek 10 b. m. g L igia " (dla S karboferm u ). CIESZYN: piątek 13 b. m. g. 20 M a tu ra ", A MIEJSKI DOM LUDOWY W CHORZO WIE: i PONIEDZIAŁEK: 9 b. m. g. 20 C arm en ", opera Bizeta z W andą W arm ińską i Czaplickim. SOBOTA: 14 b. m. g. 20 W ystęp W ł. W a ltera", W TOREK: 17 b. m. g. 20 T essa" Kennedy. REPERTUAR KIN: KATOWICE. C apltol: Glos serca. Casino: W ierna rzeka. Colosseum: Jadzia. R ialto: Skow ronek. Stylowy: Mały buntownik*, i W ielki plan. Union: Gabinet ligur w oskow ych i Św iat idzie naprzód. D ębina: Jaśnie P an Szofer i Piekło Chin. KATOWICE-BOGUCICE. A tlantic: Książę W oroncew i nadprogram. CHORZÓW L Colosseum : Boccaccio i Serca ze stali. Apollo: Panna L illi 1 Pierw szy pocałunek. Delta: Pat i Patachon jąko w ięźniow ie i K siężniczka O 'H ara. Roxy: Cały P ary ż śpiew a i Bez nazw iska. Rlalfo: Nie odchodź ode mnie i Samochód n r. 99. MYSŁOWICE. Casino: Szept, m iłości w ro li głów nej G ustaw F ro e h lic h, Odeon: B ohaterow ie Sybiru. Helios* Zapomniane tw arze. W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: Carewicz i Nowe przygody T arzana. R ialto: Mali bohaterow ie, E ly i pazury, wkl. W k rain ie słońca. SZOPIENICE. Colosseum: K w iat H aw aju. Hel: W blasku słońca (Jan K iepura) i nadprogram. PIOTROW ICE. M etropol: B urza w szklance Wody i Tajem nica dr. Chandlera. ŚW IĘTOCHŁOW ICE. ApoRo: Carew icz t Człowiek, który wiedział. Colosseum: Cygańskie dziewczę i K rw a we perły. W aw el: Salve Regina i Doktór X. SIEMIANOWICE ŚL. Apollo: Jedna z tysiąca (M art* E ggerth). SZARLEJ. Apollo: B raterstw o k rw i i Pokój n r. 56. WODZISŁAW. Słońce: N ieśm iertelne melodie 1 Tygodnik PAT-a. PAW ŁÓW. Eden: T ygrys Pacyfiku 1 Mleczna droga, PSZÓW. Apollo: Moja m aleńka. TARN. GÓRY. Apollo: Cyganka. Nowości: W blasku słońca (K iepura). LUBLINIEC. ApoRo: K om ediant. RUDA ŚL. P iast. Pieśń m iłości i nadprogram. ApoRo: Jego w ielka miłość i bogaty nadprogram. MIKOŁÓW. A dria: W alc królew ski i Srebrne ostrogi. dziono dziecko. KNURÓW. Casino: K apitan Blood i W esoły donżunn. Śląskie: Sylwetki i Chłopcy z placu broni. CHROPACZÓW. M etropol: Papież Pius X! i Watykan oraz Cale m iasto o tym mówi. RYBNIK. Apollo: O statni poganin I Sury. HeRost Przygodny rom ans i Alibaba i 40 rozbójników. Palae: Bounty. Bałdyk: W blasku słońca i dodatek kolorow y. RADZIONKÓW. Casino: O rłów i Skradzione dzicckflm ORZEGÓW. Casino: Z pam iętnika detektyw a i Por* w ano człowieka. CZERWIONKÄ. ApoRo: Dziewczę z obłoków* BIELSZO W ICE. Śląskie: Jadzia i Suzy, BEZPŁATNY WSTĘP DO KINA W RYBNIKU. Dziś, dnia 6 b. m. mają WOLNY'WSTĘP DO KINA BAŁDYK WZG. APOLLO W RYB NIKU czytelnicy, których karty abonentowe no- *zą następujące numery: 30262, 30260, 30261, 30263, RADIO. PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 R. Katowice. 6,00 Pieśń poranna. 6,03 Płyty. 6,33 Gimnastyka. 6,50 Płyty. 7,30 Płyty. 11,30 A udycja dla dzieci starszych: W daw nym m ieście". 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Płyty. 12,40 Piw nice do przechow yw ania owoców i jarz y n " pogadanka. 13,00 Płyty. 13,15 Płyty. 13,58 14,00 W iadomości giełdowe. 15,00 W iadomości gospodarcze. 15,40 Lekcja jeżyka polskiego. 15,55 Płyty. 16,15 Rozmowa ks. Rękasa z chorym i. 16,30 K w artet Solono w y, 17,00 W świątyniach Pekinu", - fęlięton. W czoraj rozpoczęły się w Katowicach obrady III krajowego zjazdu prawników, z udziałem delegatów z całej Polski, reprezentujących ' wszystkie stany i zawody prawnicze. O godz. 9-tej w Katedrze odprawił J. E. ks. Biskup Adamski uroczyste nabożeństwo i wygłosił od stopni ołtarza podniosłe kazanie. Na nabożeństwo przybyli m. in. wicemin. sprawiedliwości p. Sieczkowski, wojewoda tarnopolski, i prezes N. T. A. dr. Hełczyński, nacz. prokurator wojskowy płk. Maresch, prezes Sądu Apelacyjnego z Katowic dr. Frendl i liczni uczestnicy zjazdu. Po nabożeństwie udano się w pochodzie na Plac Wolności, gdzie delegacja» Ä 5 5 L «. paporta, złożyła dwa wieńce, jeden laurowy od zjazdu z napisem Powstańcom-Bohaterom III zjazd prawników polskich, drugi od sądownictwa wojskowego. Po oddaniu hołdu Poległym, uczestnicy zjazdu udali się na miasto, a obrądy zjazdu rozpoczęły się o godz w sali Śl. Techn. Nauk. Zakładów. Zjazd zagaił przewodniczący H zjazdu prawników, prof. Lutostański, po czym przewodnictwo objął prof. Makowski, który otworzył obrady obszernym odczytem na temat ewolucji prawa w ostatnich czasach aż do czasów ostatnich. Następnie przewodniczący komitetu zjazdowego, sędzia Sądu N ajwyższego dr. Rappaport podkreślił ofiarną pracę gospodarzy katowickich, którym zjazd zawdzięcza, iż poraź pierwszy obraduje w stolicy Śląska. Z kolei przemówił w imieniu Komitetu Organizacyjnego prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach dr. Frendl, witając delegatów i dziękując za przeprowadzenie obrad w Katowicach. Prezes Frendl stwierdził m. in., że gospodarze ns Baflewę domów dla bezderaiytl zafwłerd*a*e Śląska Rada.Wojewódzka na posiedzę-, niu w dniu wczorajszym zamianowała dr. Lucjana Garleja lekarzem-asystentem w śląskim Zakładzie Psychiatryzcnym w Rybniku, następnie ustaliła skład powiatowych komisyj kwalifikacyjnych gruntów do podatku gruntowego. Z kolei Rada Woj. zatwierdziła uchwałę korporacji m. Katowic w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze śląskiego Funduszu Gospodarczego w sumie zł na dokończenie budowy domów dla bezdomnych, oraz uchwałę m. Mysłowic w sprawie zaciągnięcia pożyczki W Katowicach sianie Mak mieszkalny Na ostatnim posiedzeniu Magistratu m. Ka- postanowiono nadać nazwy: niespotykanego, którego rozwiązanie stawia przed prawnictwem na Śląsku \y jego codziennej pracy zadania zgoła niecodzienne. Mam jednak tu na myśli także głębsze podłoże pracy polskiego prawnika- na Śląsku, podłoże ną. rodowe i społeczne. Bo prawo w tej dzielnicy ciężkiej i gorączkowej pracy gospodarczej, będące prawdziwą kuźnią żyw ego prawa, prawo na Śląsku, to coś więcej, ni żtylko właściwe zastosowanie ustawy, prawo na Śląsku to sprawiedliwość, wniesiona do wszystkich komórek tej pracy, to pokój społeczny, tak konieczny dla rozbudowy naszej Ojczyzny, rozbudowy odpowiedniej do oczekujących ją zadań. Pragnę jeszcze podnieść jeden moment. Jeżeli dzisiaj w 15-tym roku powrotu śląska do Macierzy danem nam jest zebrać tutaj, to ma; my to do zawdzięczenia przede wszystkim ludowi śląskiemu, znanemu z wielkiego hartu ducha, dużej siły woli, niezwykłej energii i chęci czynu. Przez kilka wieków niewoli potrafi! on przekazywać z pokolenia na pokolenia iskrę polską, ści, która przed 15-tu laty wybuchnęła prawdziwym płomieniem 3-ch powstań śląskich. P ow - innych połaci kraju. Mam tu na myśli mówił prezes Frendl w pierwszym rzędzie odrębne ustawodawstwo śląskie o swoistej strukturze prawnej w postaci.... splotu przepisów normatywnych, nigdzie indziej "ĆZT żyński zakończył sw e przemówienie słowami powitania, skierowanymi do wszystkich uczestników zjazdu, którzy przybyli z całej Polski, oraz życzeniem owocnych obrad. Następnie Zabrał głos minister sprawiedtiwow wys zł na dokończenie budowy domów dla bezdomnych i uchwałę korporacji m. Siemianowic na zaciągnięcie ze śląskiego Funduszu Gospodarczego pożyczki w kwocie zł na budowę baraków dla bezdomnych. Poza tym Rada przyjęła do wiadomości zamknięcie rachunkowe z wykonania budżetu Województwa śląskiego za czas od 1 kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936 r. Sprawozdanie to przedłożone zostanie następnie Sejmowi śląskiemu. stanieć śląski w yszedł ze, sw ych robotniczych środowisk z bronią w ręku ku słońcu wolności po to, aby wrócić szerokim gościńcem zw ycięstw a i nieśmiertelnej chwały do Rzeczypospolitej. Chcę przez to zwrócić uwagę W as w szystkich prawników, powołanych do pełnienia Wa_ szej misji w oparciu c gruntowną znajomość społeczeństwa ; jego psychiki na to, że właśnie tu na Śląsku my prawnicy miejscowi mamy do czynienia z ludnością jaknajbardzlej wartościową, o głębokim poczuciu prawa, wśród której nasza praca prawników m oże w ydać i wydaje też podwójnie cenne ow oce. Następnie witał członków zjazdu wojewoda śląski dr. Grażyński, jako przewodniczący ślą skiej Rady Wojewódzkiej, podkreślając, iż byłoby błędem, gdybyśm y wśród wielkich zadań, jakie stanęły przed dzisiejszym pokoleniem, zagadnienia natury prawnej zepchnęli na sam koniec. Tak, jak na innych polach, tak w dziedzinie prawnej, leżą przed nami wielkie zadania do rozwiązania, mamy bowiem w tym zakresie jeszcze dużo anomalii i przeżytków. M ówca wskazuje przytem przykładowo, że dotychczas nie możemy uporać się z tradycyjny, mi granicami w ojewództw. Naprzykład Zagłębie W ęglowe, jest jednolitą całką gospodarczą, nie mniej dzieli się na dwa różne tereny o odrębnych ustawodawstwach socjalnych. P. Gra. Topolowa, Lipoku ma być rozpoczęta. Kościuszki, przewidziane jest na 12 metrów. Obrady plenarne w pierwszym dniu zjazdu Jak w latach ubiegłych, tak i w bież. roku Poniew aż' powstać tam mają budowle o wyż- zakończył, referat rektora Peretiatkowicza, p. t, urządzony będzie, począwszy od 14 grudnia br. szych rozmiarach, aniżeli przewidziane one by- Polska deklaracja konstytucyjna z r targ gwiazdkowy. Na ten cel wyznaczono plac, ły przy ustalaniu pierwotnego planu linii re- Wieczorem odbył się w* salach reprezentaprzy ul. Zamkowej. Nowym ulicom na kolonii gulaeyjnych. Magistrat postanows^zmienić po- cyjnych województwa raut dla uczestników urzędników państwowych, samorządowych i łudniową linię regulacyjną w ten sposób, by zjazdu. Dzień dzisiejszy poświęcony będzie komunalnych, na północ od ul. Katowickiej, szerokość ulicy wynosiła mtr. obradom sekęji. 0 1 # pff s$ miesxßaacy $tv%jgßni vr Od "dwóch lat mieszkańcy Strzybnicy i okolicy odczuwają przykry brak pociągów, odchodzących ze Strzybnicy do Tarnowskich Gór i z powrotem. Urzędnicy, rzemieślnicy, kupcy oraz uczniowie, wracający z kursów, nie mogą zdążyć na pociąg, odchodzący z Tar- wani do Dyrekcji o uruchomienie pociągu ng godz. 21-szą z Tarnowskich Gór. Ponadto rozkład jazdy jest ułożony w teti sposób, że zasadniczo w przeciąga jednej go-, odczytów i t. d., dżiny odjeżdżają do Strzybnicy aż dwa pociągi, a mianowicie: odjazd pociągów z Tarnowskich Śmiertelny sadek na dworcu katowickim Tragiczny wypadek śmierci kolejarza wydarzył się w czwartek nad ranem na dworcu katowickim. Około godz na dworcu przetokowym, tuż obok magazynu kolejowego ^ przetaczano wagony, przy czym był zatrudniony Stanek, zam. w Pszczynie. Z niewiadomej przyczyny Stanek dostał się pod koła wagonu, które odcięły nieszczęśliwemu obie nogi. W stanie beznadziejnym przewieziono Stanka do szpitala Miejskiego w Katowicach, gdzie zmarł o godz. 8-ej. 17,15 K oncert solistów. W iadom ości sportow e. 18,20 Ja k spędzić św ięto?" 18,25 Płyty. 18,60 P o rad y radiotechniczne. 19,20 Z pieśnią po k ra ju ". 19,45 Fragm ent operowy. 20,00 O instrum entach o rk iestry sym fonicznej" pogadanka. 20,15 Karol K urpiński: Leśniczy w K ozienickiej Puszczy" opera. 21,30 Płyty. 22,00 K oncert kam eralny. 22,30 Skupione życie puzonisty A nzelm ą" Skecz, 22,15 23,00 Muzyka taneczna, s- Władze prowadzą dochodzenia, w celu ustalenia faktycznej winy nieszczęśliwego wypadku. kerowie Iwiowkcy peśw ięcoją sztandar Uczmy się pisaź poprawnie XXX. LEKCJA. PISAŁO SIĘ: OBECNIE: tantiema Tarkw iniusz Tasmcmja technologia telepatia templariusz tendencja Teodozjusz tedkracja teologia tantiema Tarkw iniusz Tasmania technologia telepatia templariusz, tendencja (jak dawniej) Teodozjusz (jak dawne}) teokracja (jak dawniej) teologia ÄwenttBfnik w urzędzie _ Przed Wydziałem Zamiejscowym Sądu Okr. Y. ku, odpowiadał w ub. środę bezrobotnił f^kńniec Jastrzębia Górnego, Jan Wój- 1. y będąc od szeregu lat bezrobotnym _ dn* 5 maja br. do urzędu gminnego. P ^ udzielenie mu jakiegokolwiek znję- WA" M udzielon4 mu odmowną odpowiedź, 1 Jc"f. zaczął w urzędzie krzyczeć, grożąc, źe iw, niedzielę, 8. bm., jak już zapowia- W j j j 'wszystkie szyby w urzędzie w kilka daliśmy, odbędzie * w czysty ak t. p o św ięcen ia P od oficerów R ez. Ziem sztandaru Z w. Z ach., K oła Ka- sciwe traktowanie go przez miejscowy urząd swoją żonę z dwojgiem dzieci, która również Ć i w n i k Ó w " n i e u leg ło rozbiciu Pr si,a o pracę dla męża. Nie uzyskawszy jej Z biórka g o śc i od b ęd zie Się o god z. Jednak, zostawiła dzieci w urzędzie, po czvm w S ali P o w sta ń ców przy ul. oddaliła się. Sn k olsk iei n astęp n ie n a b o żeń stw o i zło -. Sąd P przesłuchaniu świadków skazał osk. żen ie w ień ca na pl. W o ln o ści, defilada i. Wójcika na 3 miesiące aresztu z zawiea W m k na Sali EawstaAsów

3 .S IE D E M GROSZY" Str. '3 Kierownik biura mieszkaniowepwciirzowii!w tych dniach zawieszono w urzędowaniu kierownika biura mieszkaniowego przy magistracie chorzowskim, Stefana Jaśkowskiego, stojącego pod zarzutem pobierania łapówek oraz innych wynagrodzeń w związku ze swym urzędowaniem. O machinacjach niesumiennego urzędnika dowiedzieli się jego przełożeni dzięki przypadkowi. Oto przed kilku dniami Jaśkowski przebywał na urlopie wypoczynkowym, w czasie którego przybyła do biura mieszkaniowego magistratu niejaka P., domagając się przydziału mieszkania. P. twierdziła poza tym, źe kierownik biura, Jaśkowski, przyrzekł jej zresztą przydzielić odpowiednie mieszkanie, o co się obecnie upomina. Gdy kobiecie wyjaśniono, ze mieszkanie to przydzielono już innej osobie, P. oświadczyła, że ma pierwszeństwo do przydziału, gdyż zapłaciła już kier. Jaśkowskiemu za to, a poza tym urządziła dla niego libację. Sprawę poczęto wobec tego badać. W kilka dni później zjawił się w magistracie niejaki K., który zeznał, źe, ubiegając się o przydział mieszkania, urządził rówr.ry libację dla kier. Jaśkowskiego. Ujawnienie nadużyć, popełnianych przez kler. Jaśkowskiego, wywołało wśród urzędników miejskich wielkie wrażenie, Jaś- Rebelnicy feezrototnym Jedna z organizacji robotniczych uchwaliła wezwać wszystkich górników trzech zagłębi węglowych, do jednodniowej bezpłatnej pracy na rzecz naszych bezrobotnych. Poza tym organizacja ta zwróciła się do Związku Pracodawców, by wydobyty w tym dniu węgiel, przeznaczyć dla bezrobotnych. u ; «Na posiedzeniu Komisji pojednawczoarbitrażowej w. Katowicach pod przewodnictwem nacz. inż. Kossutha, odrzucono wniosek związków robotniczych o zastosowaniu w 31 zakładach przemysłowych przetwórczych, zatrudniających około 2000 robotników, takich samych stawek i świadczeń, jakie są stosowane w analogicznych zakładach, stojących w związku z przemysłem skarteiizowanym. Komisja uwzględniła wyższe ceny za materiały, które te nieskartelizowane zakłady muszą płacić. Przy ustalaniu stawek zarobkowych i świadczeń, Komisja odrzuciła stosowanie dodatków rzemieślniczych i dodatków za węgiel deputatowy, które są obecnie stosowane w przemyśle skarteiizowanym, ustaliła wysokość stawek zarobkowych w najlepiej płatnej grupie rzemieślników na zł 1,05 w rewirze centralnym, a na 1 zł poza rewirem centralnym (stawki są te same, co w przemyśle skarteiizowanym), dla 12-tu zaś firm, konkurujących z fabrykami Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie zarobki są dużo większe, obniżyła te stawki o 10 procent Pomoc zimowa w Rybnickiem W sobotę rozpoczęła się na obszarze pow. rybn. zbiórka na rzecz najbiedniejszej ludności i bezrobotnych w powiecie. W niedzielę, w dzień W szystkich Świętych zbiórki odbywały się na cmentarzach rybnickich. Wierni, zdążający na cmentarz, składali swe grosze dla najbiedniejszych. Na terenie całego powiatu ks. ks. proboszczowie odczytali parafianom o- dezwy Obywatelskiego Komitetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym i wzywali do składania ofiar. Zbiórka w samym mieście Rybniku przyniosła przeszło 530 zł. (k) W czwartek rano około godz. 10-tej w papierni Lamprechta w Sosnowcu wybuchł w hali maszyn pożar. Syreną i telefonem zaalarmowano okoliczne straże pożarne, których około 15 przybyło wkrótce na miejsce. Po godzinnej akcji ratunkowej zdołano»gasić ogień, który ogarnął już dach bli-»obiera! łapówki a kowski należał bowiem do rzędu pra- rzowie ukończył już dochodzenia i przecowników najlepiej płatnych. kazał akta prokuratorowi przy Sądzie W sprawie tej W ydział Śledczy w Cho- Okręgowym w Chorzowie. mama## tbrazki z ostatniej powodzi w Zagłębiu. Widok z Góry Zamkowej w Będzinie na zalany wieś Brzozowiec. Robotnicy huty Z goda przystąpili do prasy Jak już wczoraj donosiliśmy, w środę rano wybuchł strajk protestacyjny 250-ciu robotników, zatrudnionych w hucie Zgoda, pod Świętochłowicami. Robotnicy nie zgodzili się na to, by część zamówienia., jakie kierownictwo zakładu otrzymało od huty Piłsudski, odstąpiono do wykonania firmie Zieleniewski w Sosnowcu. W związku z tym robotnicy odbyli konferencję z dyrekcją huty, która nie zgodziła się na wstrzymanie wysyłki części zamówienia do firmy sosnowieckiej. Dyrekcja huty przyrzekła natomiast zwiększyć za to robotnikom nadliczbówki Chociaż robotnicy nie zgodzili się na takie załatwienie zatargu, niemniej jednak wszyscy przystąpili w czwartek do pracy. Późno po południu zwołano na terenie huty zebranie załogowe, na którym robotnicy mieli się wypowiedzieć co do propozycji kierownictwa huty. Handel katowicki znajduje sie w 44,6 proc. w rękach żydowskich W dniu 29 ub. m. odbył się w Katowicach zjazd przedstawicieli zarządów oddziałów Polsk. Związku Stow. Kupieckich Woj. śl. na którym po wyjaśnieniu stanu rzeczy, istniejącego w poszczególnych powiatach na terenie Woj. śląskiego w związku z akcją lustracji przedsiębiorstw handlowych i obowiązkiem wywieszenia cenników oraz przestrzegania cen, stwierdzono konieczność uzgodnienia akcji, która stale jeszcze dotąd jest prowadzona odmiennie w poszczególnych powiatach i miejscowościach, oraz potrzebę ustalenia cen na podstawie realnych danych z życia gospodarczego. Stwierdzono ponadto, że ceny, podawane przez władze administracyjne na niektóre artykuły pierwszej potrzeby, jak n. p. mąkę, nietylko różnią się znacznie w poszczególnych powiatach (bezpośrednio ze sobą sąsiadujących), ale ponadto są one często ustalane dla handlu detalicznego poniżej poziomu cen w handlu hurtowym lub na tym samym poziomie. Zorganizowane kupiectwo polskie zdaje sobie dobrze sprawę z intencji ostatnich zarządzeń, wydanych przez rząd, gdyż rzeczywiście oprócz artykułów produkcji rolniczej nie ma zasadniczo w tej chwili podstawy do ogólnej zwyżki cen wielu innych artykułów, niemniej jednak odnośna akcja rządu i władz administracyjnych musi być zgodna z prawami życia gospodarczego i nie może ograniczać się do czysto administracyjnego regulowania cen, bez uwzględnienia istotnych warunków, panujących na rynku towarowym. Udział odpowiedzialnych przedstawicieli handlu w komisjach cennikowych jest również konieczny. Z referatu gospodarczego syndyka związku wynika m. in., że w roku 1936 wykupiono na terenie górnośląskiej części Woj. śląskiego świadectw przemysłowych dla handlu. Z powyższej liczby przypada na świadectwa przem. kat. I. 49, kat. II , kat. III , kat. IV i kat. V. (handel domokrążny) 406. Pod względem narodowościowym liczba przedsiębiorstw żydowskich na terenie Górnego śląska wynosi 15,4 proc. Naj- p sl Maroiaiiita m Nasza stała czytelniczka z Goduli p. Gertruda Popenda obchodzi 6. bm. 55-lecie urodzin. 600-letie IslBtcBta Kościoła parafialne# w Lablltica W dniu 8 bm. parafia lubliniecka obchodzić będzie niezwykłą uroczystość 600 lecia istnienia kościoła parafialnego. Program uroczystości będzie następujący: O godz. 8 oczekiwany jest przyjazd J. E. ks. biskupa Adamskiego i przedstawicieli wiad*. Przy zbiegu ulic Powstańców i Pawła Stalmacha, gdzie zbudowana będzie brama triumfalna, nastąpi przywitanie ks. Biskupa przez burmistrza miasta p. Skopa, po czym ks. Biskup wyjdzie z samochodu i wsiądzie do powozu. U bram kościoła nastąpi przywitanie przez proboszcza parafii ks. Józefa Dwucela. O godz. 9 odprawione będzie pontyfikalne nabożeństwo przez ks. biskupa Adamskiego. Kazanie wygłosi O. Paulin z klasztoru Jasnogórskiego z Częstochowy. Cała uroczystość transmitowana będzie przez rozgłośnię radiową w Katowicach na całą Polskę. Po południu po uroczystych' nieszporach ks. Biskup będzie udzielał św. Sakramentu Bierzmowania. Około godz. 17 przejdzie pochód ulicami miasta z dziedzińca szkolnego ulicą Pawła Stalmacha, Mickiewicza, Korfantego, Damrota, Zamkową na plac 3 Maja przed probostwo. (pg) pantoflem na strażnika Ciekawą sprawę rozpatrywał Sąd O- kręgowy w Rybniku w ub. środę. Na ławie oskarżonych zasiadł robotnik z Knurowa, Józef Brauner i matka jego, Marta, którym akt oskarżenia zarzucał stawianie oporu i obrazę władzy. Dnia 28 m aja br. przybyło trzech strażników do domostwa Braunerów w sprawie dochodzeń o przemyt. Józef B. był już bowiem dwukrotnie wezwany pisemnie, aby stawił się na placówkę, na co jednak nie reagował. Gdy Brauner zauważył strażników w swoim domu, wymienił z nimi kilka ostrych słów a następnie rzucił pantoflem na strażnika Lepiarczyka, uszkadzając mu karabin, po czym ukrył się na polu. Matka jego wymyślała strażnikom od chacharów i pieronów. Po przesłuchaniu świadków sąd ogłosił wyrok, mocą którego skazany został Józef Brauner na 6 miesięcy bezwzględnego więzienia, zaś matka jego na 3 miesiące z zawieszeniem na 3 lata. (k) większy odsetek przedsiębiorstw żydowskich w handlu znajduje się na terenie miasta Katowic bo aż 44,6 proc., w Chorzowie przeszło 20 proc., następnie w powiecie katowickim około 10 proc., najmniejszy natomiast odsetek przedsiębiorstw żydowskich w handlu znajduje się w powiatach rybnickim i pszczyńskim, a mianowicie około 5 proc. W środę, krótko przed godziną 24-tą cego w stronę Mikołowa, zauważył w le- mężczyznę. Ponieważ przypuszczano, że maszynista pociągu osobowego, zdążają- sie pod Kamionką leżącego na szynach osobnik ten rzucił się na tor w celach samobójczych, maszynista zatrzymał pociąg. Kiedy kolejarze zbliżyli się do leżącego stwierdzili, że ciało jego jest przepołowione. fabryka lamprecma w płomieniach siwawii fkaię m a s z y n dynku, oraz groził zniszczeniem przesiąkniętych smarami i tłuszczem maszyn. Część budynku oraz niektóre maszyny uległy uszkodzeniom, jednak nie wpłynie to ujemnie na ciągłość pracy w fabryce. Strat nie zdołano narazie ustalić. Pożar powstał wskutek t. zw. krótkiego spięcia", a z uwagi aa ogromne ilości łatwopalnego materiału, groził zagładą całej fabryce. Tylko bardzo szybkiej akcji straży ogniowych zawdzięczać trzeba uratowanie papierni. O niebezpieczeństwie świadczy fakt, że na miejscu pożaru znaleźli się przedstawiciele władz policyjnych, miejskich.oraz strażackich. ' Osobnik ten został prawdopodobnie przejechany przez pociąg, przejeżdżająy w tym miejscu przed pół godziną. Zwłoki zabezpieczono na miejscu do czasu przybycia komisji sądowo lekarskiej. Do tej pory nie udało się ustalić nazwiska zabitego, jest nim jednak prawdopodobnie niejaki Ling, który zbiegł przed dwoma miesiącami z więzienia sądowego.w Mikołowie i wałęsał się po. okolicy.

4 Str. 4 55) A jeżeli go będziem y szczerze k o ch ały? W łaśn ie dlatego, że go tak b a r dzo kocham y, nie pow innyśm y być z nim razem, gdyż inaczej zo stałb y p rzez nas nieszczęśliw y. W u j R o g ers nas kocha, m ateczko, a g d y będę u niego, niczego się nie będę b ała! N am jest p rzezn aczo n y inny los, Ł y d k o, m usim y iść d a le j! D o k ąd idziem y? zapytała dziew czynka, g d y Ire n a szła z nią n a przód. M usim y w ęd ro w ać, póki nie zn ajd ziem y gdzieś schroniska, dzieck o! A ja k "długo to jeszcze p o trw a? Jeśli je ste ś zm ęczona, m ogę cię nosić! N ie m ateczko, m ogę jeszcze biegać, ale ta k m i się spać chce. Czy nie m ogłybyśm y się gdzieś poło ży ć? - M usim y zobaczyć, czy nie z n a j dziem y jak ieg o ś zabezpieczonego m iejsca, tam będziem y czekajy do ra na, serd u szk o m e, a jak ty lk o św itać będzie ru szy m y d a le j! L y d ia znow u już ch ętn ie szła u boku Iren y. N a raz usłyszała k ro k i za sobą. W pobliżu zary so w ały się k o n tu ry m ężczyzny. I r e n o! ro zbrzm iał p rz y tłu m iony głos. Nagły stracti p rzejął przysłuchującą się. K o lan a jej zadrżały. S ilną ręk ą schw yciła sw oje dziecko, aby z nim uciekać, ale te n człow iek już był p rzy niej. N ie m ogła w ydobyć głosu p rzerażenie, jak g d y b y ją zdusiło. N areszcie cię zn a jd u ję! rzek ł m ężczyzna i chciał schw ycić ją za rę kę. D otychczas szukałem cię! B ył to A rtu r, b y ł to N o rd h eim! N ie w o ła j! szepnął. T u n ikogo niem a, k to b y cię Słyszał. J a sam jestem z to b ą! A te ra z p o zo staw iam ci p o w tó rn y w y b ó r! M ożesz sobie w y b ierać biedę i nędzę, lub bog ate, w y staw n e życie, k tó re ci ofiaru ję. W sz ak w czerw onym m łynie pokazyw ałem ci, że posiadam pieniądze, dużo p ieniędzy, aż eb y cię uszczęśliw ić, jeżeli zechcesz uciekać ze m ną na południe, gdzie będziem y b ezpieczni. Iren a instynktow nie przytuliła sw oje dziecko i ze strachem odw róciła się od m ężczyzny, k tó reg o się tak niezm iern ie b ała. O dejdź ode m n ie! m ów iła drżącym głosem. W o lę um rzeć, niż być tw o ją! N ie, nigdy z to b ą! nie pójdę Są to te sam e słow a, k tó re w y rzek łaś do m nie w. czerw onym m łyö ie. A le dzisiaj do m nie przem ów isz k a c z e j, ja w iem, dzisiaj już będziesz m oją odpow iedział A rtu r nagle. Co się stanie z tobą, co będzie z to b ą i z naszym dzieckiem, k tó re n as łą czy? Mała Lydia mocno trzymała się matki i wyraz szalonego strachu malował się na jej małej twarzyczce. Jeszcze mnie nie znasz, ale teraz się dowiesz i poczujesz, żę jestem twoim ojcem zwrócił się Artur do dziewczynki i chciał ją przyciągnąć do siebie. N ie dotykaj m ego dziecka tw o i m i rękam i, splam ionym i k rw ią zaw ołała Iren a. N ie zniew ażaj niew innego dziecka tw o im d o tk n ięciem! M y z to b ą nic w spólnego w ięcej nie m a m y! C zego chcesz? D ziecko pozostan ie m oje i niech się w szy stk o sta nie, je st to zarów no m oję, jak i tw o je! P re c z! D ziecko pozostanie m o im! Iren o, niechaj pozostanie tw o im, ale usłuchaj m n ie! błagał N o rd heim po cichu i n ag le schw ycił jej rę kę i stara ł się ją objąć M usisz m nie usłuchać, gdyż kocham cię w ięcej, niż kiedyk olw iek, nie zn a jd ę spok o ju przed tobą, o każdej godzinie staw iam sw oje życie na k artę, tylko, a b y cię znow u posiadać. Id ź i oddaj się w ręce tw oich p rz eślad o w c ó w! M iej chociaż teraz odw agę, aby m ężnie o d p o k u to w ać za tw ó j krw aw y c z y n! zażądała Ire n a i -w yprostow ała się. D okąd nie u- ciekniesz, nie um kniesz p rzed tw oim sum ieniem i tw o ją w in ą! Irena chciała biegnąć za nim _ * Ja w iem, d o k ąd m ogę uciekać, aby nie być w ciągłym niebezpieczeństw ie, ale b ez ciebie nie u c ie k n ę! P rzek lin am cię! Jesteś' w y rzutkiem, jesteś shańbiony, k tó rem u zaw dzięczam całe m oje n ieszczęście! O d rzucam tw o je nazw isko, gdyż jest splam ione na w ieki! G dybyś m nie zm usił, abym poszła za tobą, w p ierw szy m lepszym m ieście oddałabym cię w ręce policji, ciebie, k tó reg o... W strz y m a j s ię! zaw ołał A r tu r groźnie. N iech dziecko nie wie, jak n azyw asz jej ojca! Ire n a zakry ła dłońm i tw arz. D ziecko nie pow inno w iedzieć ö rzeczach m inionych m ów ił A rtu r p rzytłu m io n y m głosem. Będzie n a szą radością, gdy tylko będziem y bezpieczni. U spokój się Ire n o! Ja w iem, N ienaw idzę c ię! zaw ołała. N ie zaznam w pierw spokoju, póki na w ieki nie będę z to b ą ro z łą c z o n ą! N ie zm u szaj m nie do użycia siły! rzekł A r t u r! Chcę ty lk o ciebie ty lk o ciebie! Ja ci zaś przysięgam, że w olę w raz z m oim dzieckiem śm ierć, niż jeszcze ra z n ależ eć do ciebie! Jeżeli nie zg o d zisz się, to w e z m ę cię s iłą! zaw ołał N o rd h eim i objął Iren ę. M ała L y d ia zakrzyczała głośno. N a raz inna m yśl strzeliła m u do głow y. D obrze w ięc, zazg rzy tał zębam i tera z ty m nie poszukasz! W jednej chw ili zo staw ił Ire n ę w spokoju, n ato m iast schw ycił m ałą dziew czynkę. Z anim Ire n a m ogła te m u przeszkodzić, zanim dow iedziała się, czego A rtu r chciał, schw ycił dziew czynkę i podniósł ją na sw oje ram iona. D ziecko głośno zapłakało. Ire n a chciała się rzucić na N o rd - heim a, aby m u w y rw ać dziecko. - T y nie ch cesz inaczej zabrzm iał jeg o głos w ięc ró b in a czej, tera z będziesz m nie szukała! K rz y k w y rw ał się z u st chw iejącej. Ja w iem, że pójdziesz za m n ą i zo stan iesz m o ją! k rzy k n ął jej, u- ciekając. Ire n a chciała b ieg n ąć za nim t n a raz straciła p rzyto m n o ść. P rzeszła kilka k ro k ó w i u padła na w ysoką traw ę. Jeszcze słyszała coraz bardziej o d d alający się płacz dziecka. że b ard zo źle z to b ą postąpiłem. A le nie m oją w yłącznie w in ą to było. N ieszczęśliw A le ten dźw ięk w ciąż się oddalał, aż y w ypadek, dzięki k tó rem u zupełnie już nic nie słyszała. R ów nież zubożałenie i straciłem m ajątek. Gdy nie słyszała k ro k ó w N ordheim a. T y ł by to się stało, nie opuściłbym cię ni- ko wiatr dął przez pola. A Irena leżagdy, nie popełniłbym teg o czynu w ła bez przy to m n o ści w w ysokiej tr a N ow ym Jo rk u. A le nieszczęście m nie w ie! prześladow ało, to nieszczęście szło za T a k m ijała godzina za godziną. m ną k ro k w krok. T e ra z m usisz o N a w schod zie niebo się zaczerw ieniło, w szystkiem zapom nieć. R ozpocznę p o ran ek świtał. now e życie, I r e n o! P o jedziem y na południe, W ia tr rozpędził chm ury i w yłonim p rzyjm ę inne nazw isko, kupiło się n ieb iesk ie niebo. y sobie hacjendę, w szak pieniędzy W w ysokiej traw ie iskrzyła się ro m am dosyć p rzy sobie. N ik t tam nas sa, P o ran n y chłód ow iał Ire n ę i oziębił nie zna, nikt nie w ie kim jestem. I tam jej gorące czoło. P rzeb u d ziła się. będę się ro zk o szo w ać m oim szczęściem T e ra z znow u był dzień. z tobą,... tylko. Z tobą. znow u przypom niało się iej, co Rób, CO chcesz! N ie m ów tyl- się stało w nocy. Ju ż nie m iała sw ego ko, że h-trłnro byłam ti.rnin tw o ją żm o n ą! N ie nazyw 37V- dziecka. O n on jej w y rw ał je, za aj m nie tak n ig d y! W szelk i zw iązek m iędzy nam i ustał. Zapom nij m nie na z a w s z e! S ta ra ć się będę w y żyw ić siebie i m o je dziecko, w olę cierpieć głód i znój, niż być znow u p rzyk u tą do c ie b ie! N ie odpychaj m nie od siebie, Iren o, w szak nie w iesz, co tym ro bisz! P ozw ól m i odejść z m oim dzieckiem b ra ł ze sobą. T e n m o rd e rc a! A on był ojcem jej dziecka.. Irena znowu była sama., Boże, zlituj się nad moim dzieckiem! szeptała. ROZDZIAŁ 40-ty. NAUCZYCIEL LUDOWY. P rz y o b erży p rzy szosie, zatrzy m ało się kilka w iększych w ozów, po M usisz być m oja i tylko m oją! k tó ry ch m ożna było poznać, że nale- O bjął b u rzliw ie ram ionam i bronią- żały albo do w ęd ru jącej tru p y arty - cą się. C ałą siłą Ire n a o derw ała się sty czn e j albo do ^ jak iejś m enażerii, i z niew ysłow ioną p ogardą od- A rty śc i lub właściciele^ m ieszkali i jyróciła sie o A ^ 'e sra. " s p a li wraz ze S jy y m i rodzinami w tych bardzo dużych w ozach i jeździli z m iejsca na m iejsce. Za oberżą, pod dużym i stary m i drzew am i stało razem kilku m ężczyzn i zdaw ało się, że om aw iali m iędzy sobą w ażny, tajem n iczy in teres, poniew aż b ardzo cicho ze sobą rozm aw iali. Z m ałych okienek w ozów dzieciaki w ysunęły sw oje głow y, aby spojrzeć na zew n ątrz, a z w e w n ątrz w o zów ryki zw ierząt m ieszały się z k rzykiem m ałych dzieci. M ężczyźni, k tó rz y tam stali, byli opaleni od słońca i poubierani, jak cyganie, a obok sta ł jakiś m łody, elegancko u b ra n y m ężczyzna, k tó ry w i docznie nie należał do ich to w arzy stw a. C złow iek ten m iał b lad ą tw a rz i czarn ą brodę. W tej chw ili zatrzy m ał się m iejski w óz, zaprzężo n y w p arę w ołów. N a w ozie siedział ro b o tn ik rolny, a m oże i farm er, a obok niego m ężczyzna, k tó ry zdaw ał się b y ć nauczycielem lub u rzęd n ik iem i k tó ry w idocznie był p rzestraszony. Jeg o p o stać chuda i zg arb io n a w sk azy w ała na to, że żył on w nieszczególnych w aru n k ach. Z daw ało się, że farm er sp o tk ał go gdzieś w polu i za b rał ze sobą, gdyż te raz ten w ysoki i chudy m ężczyzna u- ścisnął m u na pożeg n an ie ręk ę i jak b y m u dziękow ał. B yło już popołudniu, i słońce w ysyłało sw oje o statn ie gorące prom ienie, aby później zaraz znik n ąć na zachodzie. T e ra z te n w ysoki i brzy d k i m ężczyzna w szedł do dom u i o b ejrzał się w gościnnej izbie, jakby się czegoś obaw iał. W pokoju siedziało tylko kilku furmanów. W ysoki człowiek, któ ry w y glądał daleko starzej, niż nim był w rzeczywistości, i który miał dziwnie długie ręce i palce, usiadł przy stoliku i kazał sobie podać zakąskę i szklankę mocnego piwa. Z prawdziwie wilczym apetytem zjadł i wypił wszystko, a w odpowiedniej chwili zdołał wyciągnąć swoją starą portmonetkę, aby przeliczyć pieniądze, których nie miał wiele. W tem wzrok jego padł na okno z tyłu. Nagle podniósł się i jakby nie ufał swoim oczom, doszedł do okna. N a tw arzy jego zaig rał jakiś s tra szny uśm iech, i w y k rzy w ił sw oje n a m iętne, tłu ste w arg i. P ó źn iej w rócił na sw oje m iejsce, lecz nie spuścił w zroku z g ru p y m ężczyzn, k tó ra sta ła na podw órzu. T eraz zauważył, że n a sąsiednim stole stała w ypita b u telk a w ina i k ilk a ta lerzy z resztk am i jedzenia. N ie potrzebow ał długo czekać. E leg an ck o u- b ra n y m ężczyna, k tó ry na p odw órzu coś om aw iał z w ędrow nikam i, w rócił do g ościnnego p okoju i p rzy stąp ił do stolika, na k tó ry m stała b u telk a w ina. Był to N ordheim, k tó ry rzucił b ad aw czym w zrokiem na cały pokój. N a raz w zro k jego zatrzy m ał się na w ysokim m ężczyźnie. M ożna było po nim poznać, że to sp otkanie p rzestraszyło go. A le n aty ch m iast się o- panow ał. i nie zw rócił już uw agi n a n iep rzyjem n ą niespodziankę. W ysoki kiw nął m u głow ą i w stał. Czy to pan rzeczywiście? mruczał Nordheim. Nauczyciel ludow y E v an s z N o w ego Jorku, m. Gould, ta k jest, odpow iedział zapytany. N ordheim n iespokojnie sp o g ląd ał na niego. * P diabła w y szep tał nie W ypowiadaj teg o nazw iska. * W iem - pocichu odpowiedział nauczyciel ludowy wiem. Nie bój 'ę, kochany panie, nie zdradzę cię. Jestem człowiekiem światowym. Może razem usiądziemy? P an ma przed sobą wino, a ja również lubię wino,1 (Ciąg dalszy nastąpi).

5 Berlin, Tel. wł. Dzienniki niemieckie podnoszą w doniesieniach z W arszaw y, że nie jest bez znaczenia, iż właśnie 11 listopada gen. Śmigły Rydz nosić będzie buławę marszałkowską. Okoliczność ta daje szczególne podstawy do przypuszczeń, że 11 listopada zapadną decyzje doniosłe dla sytuacji wewnętrznej w Polsce, Nie łatwo jest ocenić właściwości nowego m arszałka Polski, znane są tylko jego w ojskowe uzdolnienia, jak o najbliższego w spółpracow nika i tow arzysza broni ś. p. Piłsudskiego. Jest pewnym, brzm i opinia niem iecka, że nowy marszałek przystąpi do czekających go zadań z nowymi ideami i że nie zechce być tylko cieniem swego poprzednika. Dotychczas jednak nic wiadomo i trudno się rozeznać jak wielki i jak bardzo decydujący wpływ zechce nowy marszałek wywierać na politykę wewnętrzną i rozwój sytuacji politycznej w Polsce. P rasa niem iecka akcentuje, że w opinii polskiej i to nawet w kolach obozu rządowego, coraz silniej rozbrzmiewają protesty przeciwko "ewentualnym próbom zaprowadzenia systemu monopartyjucgo w państwie polskim. W związku z tym i nastrojam i mówi się o możliwościach ożyw ienia parlam entaryzm u w pewnych granicach. f i SIEDEM GROSZ Y" Sir. 5 T i «ś roli Pod znakiem zapytania zdaniem prasy niem ieckiej znalazło się też proklam ow anie nowej partii rządowej, przew idyw ane poprzednio na okres przygotowań, związanych ze świętem niepodległości w dniu 11 listopada. POSEŁ POLSKI NS SEIN GDAŃSKI INTERWENIUJE W SENACIE 6M SSH IM Gdańsk, Tel. wl. W Senacie Gdańskim interweniował poseł na sejm gdański, prezes Związku Polaków w Gdańsku, Bronisław Budzyński. Interwencja ta skierowana była przeciw zna. nym wypadkom napadów bojówki narodowych socjalistów na Polaków w miejscowości Schoe- nenberg. Poseł Budzyński zażądał zadośćuczynienia moralnego i materialnego dla osób posz. kodowanych, jak również zabezpieczenia ochrony mniejszości polskiej przed dalszymi atakami terroru. Wznowienie Kursów Kzyka italskiego Gdańsk, Tel. wl. Polska Macierz Szkolna w Gdańsku czyni przygotowania do wznowienia kursów języka polskiego w Schoenebergu, łak niespodziewa. nie przerwanych na skutek znanych zajść. Data wznowienia kursów zostanie ustalona po całkowitym wyświetleniu sytuacji. Niemiecka propaganda Protest Niemiec wymyśliła w Londynie Londyn, Tel. wł. A m basador niem iecki w Londynie v. Ilibbsntrop przybył w czoraj do Foreign Office i założył protest przeciw przem ówieniu posła komunistycznego G allachera na posiedzeniu Izby Gmin w dniu 28 października br. Gałlacher wówczas oświadczył, że po przybyciu na ziemię angielską v. Ribbenlrop w wywiadzie prasow ym skierow ał do narodu angielskiego odezwę, w któ rej podkreślił, że H itler pragnie ścisłej w spółpracy narodu niem ieckiego z n a je..dem brytyjskim, celem utw orzenia wspólnego frontu przeciw komunizmowi. Gallacher dodał, że W ielka B rytania nie może się godzić na współpracę z człowiekiem, który z umaczanymi w krwi rękoma przychodzi z podobnymi propozycjami. Ja k z kół poinform ow anych donoszą, minister Eden wyraził wobec ambasadora swoje ubolewanie, oświadczył jednak, źc rząd brytyjski nie jest w stanie zapobiec podobnym atakom. M iller sp o tk a sie z Mussolinlm Paryż, PAT. Le M atin donosi z Berlina, iz now e porozumienie niemiecko - włoskie zostanie przypieczętow ane przez spotkanie kanclerza Hitlera z Mussolinim, które nastąpi z początkiem przyszłego roku. Dokładna data i miejsce nie są :eszcze ustalone, jednak zarówno w Rzymie jak i w Berlinie opracowują już program tego sootkania, który będzie równie szczegółowo ustalony, jak program wizyty hr. Ciano w Berlinie. Humo* NIEPOROZUMIENIE Czy mógłbym się widzieć z panem dyrektorem? A czy w olno wiedzieć w jakiej sprawie? Mamy tu z sobą rachunek... To pan dyrektor wyjechał wczoraj na wieś. Ale rachunek, który chciałbym uregulować! No, pan dyrektor dzisiaj wrócił. Pan będzie łaskaw spocząć, może papierosika? CO MOŻE TREMA? Przy egzam inie zadał Newton pew nem u kandydatow i pytanie: D laczego ziemia się o braca? - Strem ow any i zaskoczony młodzieniec zaczął v ę jąkać, w końcu wykrztusił: Ja w iedziałem... panie profesorze.. ale teraz iakoś... zapomniałem.. Nieszczęsny zawoła! wielki uczony na całym św.ecie pan jeden wiedział dlaczego ziemia sie obraca i właśnie pan musiał zapomnieć! HUMOR Panie sędzio, p ro szę pana o rękę p ań skiej córki! Będzie ją pan im ał <'zy odbędzie pan karę natychmiast? Warszawa, Tel. wł. Berlińska agencja prasow a DNB. a za nią inne zagraniczne agencje prasow e i pism a opublikowały wiadomość, że sowieckie pism a,.ną Straże zamieściło m apę Czechosłowacji z n a pisem Nasze bazy lotnicze w Czechosłowacji i oznaczyły ją jako dowód słuszności twierdzeń niemieckich o niebezpieczeństwie, jakie przedstawia sojusz sowiecko czechosłowacki. Okazuje się, że chodzi o wiadomość, zaprzeczony już przed kilku m iesiącam i. Moskiewskie pismo Na Straże zamieściło nie teraz, lecz w sow ieckie lotniska w Csechach lutym b. r. m apę Czechosłowacji z napisem : Nowe bazy lotnicze w Czechosłowacji, a nie Nasze bazy lotnicze. Doniesienia zatem niemieckiej agencji prasowej okazują się tendencyjnie fałszywe. Spraw a rzekom ych sowieckich baz lotniczych w Czechosłowacji była niedaw no przedm iotem interpelacji w parlam encie czechosłowackim i w tedy min., spraw żagr. Krofta kategorycznie wszelkim wersjom podobnym zaprzeczył, kwalifikując je jako tendencyjne fałsze propagandy niemieckiej. Nowa afera w Warszawie nadużycia sięg a ią setki tysięcy złotych KrzynfoforsKI apeluje Radom, Tel. wł. i Skazani w procesie o nadużycia skarbowa w Radomiu: Krysztoforski, Paszkowski, Puchalski, Janura, Machulski i Jasieniecki, zapowiedzieli apelację. Apelację zapowiedział również prokurator. Imitowania w lo r ö M ie m Łomża, Tel. wl. Po głośnych zajściach przeciwżydowskich, jakie miały miejsce w końcu października br. na targach w Łomżyńskiem, nastąpiły liczne aresztowania. W Zambrowie aresztowano członka Stron, Narodowego w Nagórkach, Stanisława Śledziewskiego i osadzono w więzieniu łomżyń, skim. W Śniadowie, po zajściach z 30-go października, aresztowano 18 osób, wśród nich kierownika kola Stron. Narodowego w Brulime, p. Franciszka W ysockiego. Wszystkich osadzono w więzieniu łomżyńskim. W więzieniu łomżyńskim przebywa również członek Stron. Narodowego, Stefan Łapiński, który wraz z innymi lo~ma oskarżonymi pozostającymi na wolności, otrzymał akt oskarżenia o udział w zajściach, jakie wydarzyły się w Zambrowie i-go września br. Wyznaczenie rozprawy sądowej o te zajścia należy się spodziewać w najbliższym czasie. ustosunkowanego i posladajcąego ogromne wpływy w urzędach. Przed kilku laty na mocy zarządzenia Ministerstw a Skarbu, ustalono w branży mięsnej specjalny sposób ściągania podatku obrotowego. Podatek ten ściagano przy zawieraniu każdej transakcji na giełdzie mięsnej. Z sum takich od kupców ściągano pewną kwotę na poczet podatku obrotowego, w postaci zaliczki. Pod koniec roku następował obrachunek pomiędzy urzędem skarbowym, a płatnikiem. Przy obliczeniach wynikały najczęściej znaczne nadwyżki na rzecz kupca. Nadwyżki te były zwracane przez urzędy kupcom. Takie rozliczenia wykorzystywał Meppen dla siebie. Zwracał się do kupców, proponując ściąganie należności z urzędu, najczęściej jednak pieniędzy nie zwracał, w większości wypadków, bez porozumienia pieniądze brał dla siebie, fałszując pokwitowania. Sumy nadużyć idą w set-? ki tysięcy. Po aresztowaniu Meppena do władz napływ wają coraz liczniejsze skargi. Meppen prowadził Warszawa, Tel. wł. Meppena odwieziono go na Pawiak. Meppen wystawny tryb życia, był zawodowym graczem W związku z dalszym dochodzeniem p ro uchodził wśród kupców za człowieka bardzo w karty i na wyścigach. w adzonym przez prokuraturę w arszaw ską, w celu uzdrow ienia stosunków w branży mięsnej, Władze wpadły na trop nowej afery 1 dokonały sensacyjnego aresztowania. Z polecenia Aresztowanie 50 kom unistów prokuratora, w czoraj o godzinie 0 tej po południu aresztowano jednego z najwybitniejszych działaczy na terenie branży mięsnej, Alberta Meppena (Miedziana 17). w W m s & a w i e Aresztowanie M eppena nastąpiło na skutek Warszawa, Tel. w ł. towano 50 komunistów, których osadzono masowych skarg, złożonych przez kupców W ciągu nocy odbyły się w Warszawie w areszcie urzędu śledczego. branży mięsnej. w mieszkaniach osób, podgrzanych o działalność wywrotową. żących do komitetu MOPR-u*' dzielni Zatrzymano jednocześnie 7 osób, nale W czoraj zatrzym ano i osadzono w więzieniu inkasenta żydowskiego cechu t. zw. koszerników mięsnych przy ul. Dzielnej 15, Me- Zebrano obfity material w postaci nielegalnych wydawnictw komunistycznych, specjalizowanych w malowaniu haseł anca Smocza i kilkunastu techników, wy naszego Szyfkę (Nalewki 32). Szyfka jest współpracow nikiem głośnego działacza na terenie rachunków partyjnych, projektów przemówień, pisanych na maszynie. Ogółem aresztypaństwowych na murach domów i na branży m ięsnej lcic Kaca. Po przesłuchaniu transparentach. 20 -*- Boże "drogi... m oże i m iał "dość pieniędzy, c 9 jednak nie przeszkadza, że m ógł się czuć lepiej w k a binie 2-ej klasy. W spom niał, że w Anglii był strzelcem nadw ornym, a później leśniczym pew nego dom u arystokratycznego i, że w raca do ojczyzny. Czy nie podaw ał innych przyczyn, k tó re go skłoniły do p o w ro tu do Anglii? Nie, Vont był na ogół m ałom ów ny. Nie m o głem niczego się od niego dowiedzieć poza tym, że w raca do k raju, by w ykonać jakieś daw no p ro jek to w ane zam iary. M arkiz ściągnął brw i. Dom yślam się... rzekł. W raca, by m i dokuczać i grać m i na nerw ach... Czy nie opow iadał p an u szczegółów ze swego życia? - Nie! O swej przeszłości nigdy nie m ów ił. R yszard Vont należał do ty ch prostaków, k tó ry c h niedostateczne w ykształcenie uczyniło m alk o n tentam i. Przed laty, za czasów pańszczyzny byli oni użytecznym i. Dziś wobec tego ohydnego liberalizm u ludzie, podobni do Vont a, są niem ożliw i. Nie zn aleziono dla nich dotychczas odpowiedniego m iejsca n a świecić... A m erykanin nie odpow iadał n a te utyskiw ania arystokraty. M arkiz uw ażał to m ilczenie za całkiem n atu raln e i po k ró tk iej chw ili znów mówił. Proszę m i wybaczyć, panie T hain, że pan a nudzę. Jak o A m erykanin z pew nością gani pan w duchu m oje starośw ieckie poglądy. A m eryka w ydaje mi się w ielkim piecem, k tó ry wszystko przetapia na jedną modłę. W pańskiej ojczyźnie nie znalazłbym pew nie dla siebie spokojnego kąta. Na to jestem zbyt Anglikiem. Przodkow ie m oi, anglosasi, od w ieków ipsiadli w Anglii*.wpoili we m nie tę feudalne poglądy, TU WYCIĄĆ! i i rogu lal służył w naszej rodzinie. Vont odnosił się do mnie... złowrogo. Po śm ierci swej żony w yjechał w św iat i przez 20 lat dw orek stał pustkam i... Gdy na m nie spadł tytuł m arkiza M andeley próbow ałem drogą u kładu polubow nego odzyskać utracony kaw a łek p ark u, jed nakże w szystkie m oje propozycje spotykały się z oporem Vonta, k tó ry nadsyłał pieniądze n a koszty sądow e z A m eryki, co św iadczy, że d o robił się tam m ajątk u... Obecnie, gdy proces p rz eg rałem, w ygląda n a to, jakby Vont zam ierzał pow rócić do Anglii i osiąść we dw o rk u n a stałe, o kilk ad ziesiąt m etró w od naszego pałacu... S ir Robert w ybuchł śm iechem.. D opraw dy nie zły kaw ałi rzek ł głośno. O baw iam się, kochany Robercie, w trącił m arkiz, że tw ój hum or wszedł w zw iązku z tw ym m andatem do parlam entu na... niew łaściw e tory. Jak nazyw a się, panie m arkizie, pański przeciw nik? zapytał A m erykanin tonem, k tó ry brzm iał jak dysonans...,. Ryszard Vont! A m eryka jest tak w ielka, ze naw et przypadek nie mógł zrządzić, aby mógł p an sp o tk ać tego człow ieka, p anie T hain. P asażer o tym nazw isku przybył do Anglii nsc "tym sam ym parow cu razem ze m ną przed trzem a ty godniam i. Przypuszczalnie jest to ten sam Vont, z którym pan m arkiz procesuje się. Jakże m ały jest świat! odrzekł m arkiz. * Nie chcę jednak dłużej nudzić p aństw a tą spraw ą osobistą. Może m i pan poświęci, panie T hain, po śniadaniu chwilę rozmowy. Chciałbym nieco więcej dow iedzieć się o tym V ontcie ze statku. W krótce potem tow arzystw o opuściło jadalnię. P an ie przeszły do salonu, ą p an o w ie do gabinetu gospodarza na cygara,

6 Str. i ^SIEDEM O R O S Z r Lodzie bez Ojczyzny Mi&fóa smm & ibszpaiibstmmwemeli Wstrząsy, które przeżyła Europa w ostatnim ćwierćwieczu, w ytw orzyły nieznane prawie przed wielką wojną masowe zjawisko łudzi bez ojczyzny t zw- bezpaństwowców. Kwestia bezpaństwowców, dyskutowana szeroko na forum międzynarodowym, zasługuje a nas na specjalną uwagę, gdyż aa ziemiach Polski zatrzym ały się aż dwie wielkie fale bezpaństwowców. Pierw sza naw iedziła kraj nasz po rewolucji bolszewickiej, gdy z blisko ^-milionowej rzeszy emigrantów przeszło pół miliona osiadło w Polsce; druga po przew rocie hitlerowskim, którą obliczają na około ludzi. W obec tego, iź prawo współczesne operuje zasadniczo dwoma pojęciami: obywatela i cudzozie.mca, przez które rozumie obywatela innego państwa, nasze sądy i urzędy muszą ciągle porać się z problem atem, co począć z tymi ty siącami osób, legitymującym i się paszportem nansenowskim, lub wogóle nie posiadającymi żadnych dokumentów. Gdyby sądy nasze i urzędy chciały ściśle stosow ać do bezpaństw ow ców przepisy dotyczące cudzoziemców, w większości w y padków sprow adzałoby się to do zupełnego pozbawienia ich ochrony prawnej, Konstruktorzy rowerów elągle jeszcze szukają nowych rozwiązań technicznych w tym wehikule. Ostatnie na wystawie rowerowej 1 motocyklowej w Londynie wystawiono również familijny rower trójsiedzenlowy, który widzimy na ilustracji. 18 3y miss Edfycjs przechodziła obok TKałne, ÄS* szedł go lekki zapach lawendy, tak bardzo dostrojony do siedziby markiza w. tych ścianach, trącącydh my szką czas» bowiem w szyscy cudzoziemcy korzystają z dobrodziejstw naszego praw a na zasadzie stwierdzonej wzajemności, t. zn., gdy udowodnią, że obyw atele polscy korzystają w ich państw ie z podobnych udogodnień. Zgodnie z nakazami humanitaryzmu, polityka nasza w stosunku do bezpaństwowców idzie w dwóch kierunkach: po pierw sze złagodzenia doli bezpaństw ow ców przez przyznanie im w niektórych w ypadkach praw, równych z obyw atelami polskimi, po drugie likwidacji bezpaństwowości drogą nadawania obywatelstwa i innych specjalnych przepisów. Zasadą przyjętą u nas jest traktowanie bezpaństw ow ców bądź jak obywateli w łasnych, bądź jak cudzoziemców, nigdy jednak gorzej. Jak cudzoziemców traktuje się bezpaństwowców w dziedzinie prawa publicznego i w tych w szystkich w ypadkach, gdy ustawa w yraźnie domaga się obyw atelstw a polskiego. Tak więc bezpaństwowiec nie może żądać, aby dane państw o go przyjęło, nie ma praw a pobytu w naszym państwie, ani do opieki społecznej, nie posiada praw politycznych, nie ma również obowiązków, jak np. służby wojskowej, poza tym nie może zajm ować żadnych urzędów, nie może być adw okatem i t. p. W dziedzinie praw a prywatnego nie m a żadnych zasad, by traktow ać bezpaństwowców gorzej niż cudzoziemców, jak jednak w skazała praktyka, to nie w y starcza i w wielu wypadkach korzystają oni z uprawnień obywateli. Jaskraw ym tego przykładem były spraw y z ustaw y o ochronie lokatorów i o przyznanie Draw a ubogich. Początkowo sądy nasze, opierając się na tekście ustaw, udzielały eksmisji i odm aw iały przyznaw ania praw a ubogich, gdyż do cudzoziemców stosuje się ustaw ę pod warunkiem wzajem ności', której to wzajemności bezpaństw o wiec wykazać nie mógł. Obecnie jednak praktyka uległa decydującej zmianie, bowiem Sąd Najwyższy orzekł, iż w tych w ypadkach, gdy nie można określić państw a, do którego nie posiadający obyw a telstw a polskiego należy, nie znajduje zastosow ania zasada wzajem ności i bezpaństwowiec korzysta z dobrodziejstw ustaw y jak obyw atel polski. W sprawie pracy bezpaństwowców na ziemiach polskich musimy rozróżnić dwa zagadnienia. Gdy bezpaństwowiec jest już zatrudniony, to mają do niego zastosowanie wszelkie przepisy o czasie pracy, urlopach, ubezpieczeniach i t. p.; inaczej przedstaw ia się spraw a, gdy chodzi o zatrudnienie bezpaństwowca, na zasadzie bowiem rozporządzenia o ochronie ry n ku pracy, cudzoziemiec może być zatrudniony po uprzednim uzyskaniu zgody w ładz administracyjnych. Przepis ten musi być również stosow any i do bezpaństwowców, bowiem państwo w dobie chronicznego i masowego bezrobocia musi zapewnić pracę przede wszystkim swym obywatelom. Państw a zaw arły szereg konwencyj w kwestii ulżenia doli bezpaństwowców i powolnej likwidacji tej anormalnej insty tucji. W 1922 r. uchwalono w Genewie w ydaw ać em igrantom rosyjskim i arm eńskim paszporty t. zw. nansenows k i e". W 1930 r. zlecono, by dziecko, którego ojciec jest bezpaństwowcem, ale matka posiada obywatelstwo, nabywało obywatelstwo matki. Dzięci nieznanych rodziców otrzym yw ać mają obyw atelstwo według prawa ziemi, t zn. miejsca urodzenia. H. Ar. # S t r o i i S» 0 z o # Co kraj, to obyczaj! mówi znane przysłowie, to też nic dziwnego, iż ideał urody kobiecej m urzyna różni się nieco od prem iowych piękności europejskich. Kobiety z Loango w czasie codziennej porannej toalety zdobią swe nogi czerw o ną okrą; im rysunek misterniej będzie wykonany, tym w iększy osiągnie sukces u m urzyńskich wielbicieli. Zgodnie z tradycją szczepów m urzyńskich z Loango, ojciec panny młodej przepoław ia orzech kokosu i rzuca ha w yznaczone kw adratow e pole. Gdy orzech, padając, przekroczy w ytknięte granice, w róży to szybki koniec m ałżeńskiego szczęścia. TU WYCIĄĆ! W Kongo szczęśliwa narzeczona na osiem dni przed ślubem zamknięta w ciemnym pokoju przebyw a w ciemności i samotności, gdzie rozmyśla o przyszłym życiu. W Bagos wstępują w związki m ałżeńskie siedmioletnie i ośmioletnie dzieci. Po ślubie mieszkają w domu rodziców, w o- toczeniu dziadów i pradziadów. Największą czcią otaczane są młode pary, mogące poszczycić się najliczniejszym i'generacjami krew nych. W Fezie każdy nowozaślubiony małżonek otrzymuje tytuł księcia, a ukochane żony, czeszą, myją, ubierają rozpieszczonego pana i w ładcę. 19 -rozoział IIL Podczas gdy sir Robert w olał dotrzym ać towarzystwa paniom, gospodarz domu wraz ze swym am e rykańskim gościem usiedli w wygodnych fotelach gabinetu. Gdy lokaj podał likiery i cygara, markiz rozpoczął rozmowę, o którą prosił: Cieszy mnie, że mogę z panem pom ówić, panie Thain. Sądzę, że fotel jest dla pana dość w ygodny? Dziękuję, najzupełniej!. A jak panu smakują moje Regalitas? O ile łą zbyt łagodne dla pana, znajdę m ocniejsze. Dziękuję uprzejmie, najchętniej palę łagodne eygara. Przyznam się szczerze, że co do mnie, wolę dobrego papierosa, A więc pan poznał w czasie podróży Vont a? W, jaki sposób zetknął się pan z nim?. Ryszard Vont miał z moim służącym wspólną kabinę drugiej klasy! wyjaśnił Amerykanin. Kilka razy musiałem przywołać mego służącego i wówczas poznałem Vont'a. To ciekawe! w ycedził markiz. Hm, druga klasa? W idocznie Vont'owi nie brak było pieniędzy, skoro mógł.wytrzymać znaczne, koszty procesu fce mną, /Z ßii&fia i s datefea JEDENAŚCIE MIESIĘCY MROZU W CIĄGU ROKU. Mongolia nie jest rajem dla rolników, a te dla długotrwałych mrozów. Przysłowie mongolskie, że na 12 miesięcy tylko w jednym, Ł j. w lipcu niema mrozu, jest aż nadto słuszne, albowiem zimno jest w tym kraju do początku czerwca, a zima zaczyna się już z końcem sierpnia. W roku bież. zima zaczęta się wcześniej nawet niż zwykle. Już w pierwszej połowie sierpnia zaczęły się silne przymrozki, niszcząc w niektórych okolicach doszczętnie zbiór prosa, gryki, grochu i ziemniaków. GANGSTERZY W BUKARESZCIE. Pozazdrościł widocznie sławy.swym Kolegom amerykańskim ów Rumun, mieszkaniec Bukaresztu, który jednemu z miejscowych kupców przesiał list z żądaniem okupu w w ysokości lejów, zaczynający się pod grozą owianych słów: Dni tw ego życia są. policzone. Ten list stanowczo nie podobał się kupcowi, który pobiegł poskarżyć się policji. Tu okazało się, że podobne pogróżki otrzymali w szyscy znaczniejsi kupcy w Bukareszcie. Policja rumuńska jest podobno już na tropie autora listów, który ukrywa się pod pseudonimem Mściwa ręka, pieczętując się kurczowo zaciśniętą dłonią ze sztyletem, żądanego okupu dotychczas nikt nie złożył. BUDOWA NOWYCH TEATRÓW W MOSKWIE. W przyszłym roku zostanie ukończona budowa kilku nowych gmachów teatralnych w Moskwie. Na ukończeniu znajduje się Teatr Niemirowicza. Daczenki, w gmachu którego znajdzie również pomieszczenie muzeum teatralne. Na placu Majakowskiego buduje się gmach Teatru Meyerholda. Wnętrze teatru będzie podobne do areny starorzymskiego kołoseum.» Miejsc będzie 2000, zbudowanych amfiteatralnie. Na placu Komuny znajduje się w budowie największy gmach teatralny Rosji Sowieckiej Teatr Czerwonej Armii. Widownia jego będzie posiadała 3000 miejsc, scena będzie o głębokości 65 metrów, posiadajjąc najbardziej now oczesne urządzenie sceniczne, któreby umożliw iało wykonanie najwięcej trudne inscenizacje. ZŁOTY JUBILEUSZ PARAFII POLSKIEJ W CHICAGO. 50-lecie istnienia parafii polskiej pod w e zwaniem N. M. P. Nieustającej Pomocy w dzielnicy Bridgeport w Chicago obchodzono bardzo uroczyście 11 października br. Sumę pontyfi. kalną odprawił Ordynariusz diecezji Grand Island w w Nebraska, ks. biskup Stanisław Bona, nasz rodak i brat ks. prał. Tomasza Bony, proboszcza parafii-jubilatkl. Na sumie był obecny ks. kardynał Jerzy Mundelein, arcybiskup Chicagos«. W centralnej Afryce Istnieje zwyczaj, iż w raz ze śmiercią wodza plemienia ginać winna jego małżonka. W obawie przed śmiercią otaczają w ierne i kochające żony swych m ężów wodzów pieczołowitą opieką, starając się bronić ich przed chorobami, mogącymi przyśpieszyć zgon. U Hotentotów niema praw a m ałeńskiego. Gdy poślubiona małżonka sprzykrzy si? swemu władcy, może przepędzić ją' na cztery w iatry i wprowadzić do swego domu bezkarnie choćby tuzin następczyń. H u m o t NAUKI MORALNE ' Z a p a m ię ta jc ie d zieci, prawi nauczycielka, i że znaleziony przedmiot nie jest waszą własnością i że nie należy go zatrzymywać. Czy które z was znalazło już coś kiedykolwiek? Mój tatuś znalazł raz na ulicy złoty zegarek, mówi jeden z uczniów. Ale chyba go nie zatrzymał? A gdzież tam, proszę pani. Zaraz odniósł do lombardu I ROZTARGNIONY Gdyby pańska małżonka chciała mnie dziś zapręsić na herbatę, byłbym bardzo zobowiązany, bowiem moja narzeczona mi dziś odmówiła a ja i tak już kupiłem kwiaty... MEDYCYNA k=> Te trzy pigułki z*- ływ ać psus będzie ma w - dzśe-i Niemożliwe. Dlaczego? e-s Nie umiem płjrwał *. Jest już pan po operacji? Tak, ale są komplikacje. i Czyżby? _ es Kie, mfieńst >

7 l Ä i t u t M ü k u s z r Str. 1! Z okazji awansu Amatorskiego Klubu Spor. tow ego w Chorzowie do Ligi Państwowej podajemy poniżej w krótkości kilka szczegółów, dotyczących pierwszej jedenastki AKS-u. Bramkę drużyny chorzowskiej bronił Roman Mrugała, mający lat 18. W pierwszej drużynie gra on już drugi rok i w tym czasie kilkakrotnie reprezentował barwy Śląska. Parę obrońców stanowią: Gothard Stolarczyk i Józef Knas; pierwszy ma lat 21, drugi 25. Stolarczyk m a na swym koncie 6 lat piłkarskich w ystępów w AKS, przy czym w tym czasie,6 razy brał udział w reprezentacji okręgu. Knas od 10 lat jest wierny drużynie chorzowskiej, w tym 6 lat przebywa już w pierwszej drużynie. W reprezentacji Śląska grał 8 ra_ 8 1 Z pomocników najstarszym jest Ernest Kuchta, najmłodszy liczący 20 lat Jan Bendkowski; trzeci pomocnik Paweł Skrzypiec ma lat 28. Kuchta ma za sobą bogatą przeszłość sportową, barw Śląska bronił 16 razy. Atak benjaminka Ligi stanowią: Alfred Pytel, lat 18, Leonard Piątek, lat 23, Jerzy W o. stal, lat 21, W alter Urbański, lat 28 ; Gerhard Morcinek, lat 22. Gracze ci mają już ustaloną sławę piłkarska. W ostal i Piątek to piłkarze reprezentacyjni, którzy napewno w roku przyszłym, gdy AKS da się poznać na wszystkich boiskach Polski będą mieli stałe miejsce w re. prezentacji państwowej Warto przypomnieć, że AKS, mimo że od kilku lat jest jednym z najlepszych zespołów piłkarskich w kraju, to do bram Ligi dobijał się z wyjątkowmy pechem. Niektórzy gracze uważają, że mistrzostwa Ligi Śląskiej były cięższym orzechem do zgryzienia niż walki o w ej. ście do Ligi Państw owej. W szystko jednak poszło dobrze. Dziś AKS jest nie tylko w Lidze, ma dobrą drużynę, która potrafi w ygrywać i ma przywiązanie do barw klubowych, ale także jest klubem, prowadzącym bodaj że najbardziej racjonalną gospodarkę z klubów piłkarskich. T o trzeba specjalnie podkreślić. W ystarczy wspom nieć, że dzięki dobrej gospodarce AKS ma w KKO w Chorzowie 7 tysięcy złotych, zaoszczędzonych z m eczów o w ejście do Ligi, a przecież nie tak dawno temu, kiedy w watkach o mistrzostwo śląska na w y jazd drużyny poza Śląsk musieli się członkowie zarządu składać, by pokryć koszta podróży.. To też Amatorski KS mając dobrą drużynę, nie zdemoralizowaną gangreną pseudo-amatorstwa, uczciwy, energiczny i gospodarny zarząd, oraz fachowe kierownictwo techniczne AKS odegra w Lidze Państwowej poważną ro sportowe społeczeństwo śląska wierzy też, że może być o swoją przyszłość spokojny. Całe lę. W Kiemczech uważają Ruch ii z «n i e m i e c h q Prasa sportowa w Niemczech zainteresowała się szeroko zdobyciem po raz czwarty tytułu mistrza piłkarskiego Polski przez Ruch". Wiadomości o sukcesach Ruchu podawane były na widocznych miejscach. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w Niemczech są przekonani, iż drużyna Ruchu składa się z Niemców zamieszkałych w Polsce. Skład reprezentacji Ligi na mecz w Stanisławowie został uzupełniony dwoma graczami rezerwowymi, a mianowicie Rudnickim i Luchterem. Normalny skład wygląda, jak już podawaliśmy następująco: Albański, Joksz, Gałecki, Sochan, W asiewicz, Dytko, Skóra, Matjas, God, Wilimowski, Wodarz. Jako kierownik drużyny jedzie p. Bergtal, a kapitanem został mianowany Albański. Wydział spraw sędziowskich PZPN-u w y Propagandowe wyjazdy M S,W związku X zakończeniem rozgrywek 11- do pobliskich miast i miasteczek województwa gowych ŁKS. organizuje w m. listopadzie za- łódzkiego swój pierwszy zespół piłkarski, wody propagandowe na prowincji, wysyłając W najbliższą niedzielę ligowcy rozegrają mecz w Zgierzu z tamtejszym Sokołem. Cracotfia zaczyna pertraktować o Tor Swego czasu podaliśmy, iż drużyna hokejowa Cracovii, która zgłosiła swój udział w rozgrywkach hokejowych o puchar środkowej Europy, najprawdopodobniej będzie miała kłopoty, co do miejsca rozegrania zawodów, gdyż w razie braku lodu, będzie musiała korzystać z pomocy Sztucznego Toru w Katowicach. I Przekonanie to powstało na skutek mylnych informacyj prasy berlińskiej. Mimo kilkakrotnych zaprzeczeń ze strony Polski, pogłoski te nadal się utrzymują i w tych dniach fałszywe te informacje o rzekomym pochodzeniu niemiec. kich graczy Ruchu powtórzyło radio niemieckie znaczył sędziego p. Sawickiego ze Lwowa do prowadzenia meczu Liga Stanisławów w dniu 8 bm. w Stanisławowie o puchar Polski. Mecze półfinałowe o puchar Polski odbędą się w dniu I5 bm. Mecz w Krakowie pomiędzy repr. Krakowa a zwycięzcą meczu Liga Stanisławów, prowadzić będzie p. Gruszka z Katowic, zaś mecz w Poznaniu repr..poznania repr. Pomorza prowadzić będzie p. Skowroński z Krakowa. Krakowskie derby piłkarskie m ecz Cracovia - W isła w n ie d z ie lę W, nadchodzącą niedzielę dnia. 8 listopada Lidze Cracovia szczyci się mianem niepokonaodbędzie się w Krakowie rewanżowe spotkanie hej w roku bież. drużyny, a Wisła' po odmłopiłkarskie między W isłą i Cracovią.. dzeniu drużyny odniosła ostatnio szereg suk- Lokalne Derby piłkarskie wywołały bardzo ccsów ligowych, zdobywając m. in. wicemiduże zainteresowanie, gdyż reaktywowana w strzostwo. Otóż sprawę tą przyjechał załatwić delegat Cracovii p. Szembek, który na środowym posiedzeniu Śląskiego Okręgu Hokejowego niestety nie przedstawił żadnych konkretnych warunków współpracy. Ma to dopiero nastąpić za kilka dni, gdyż jak się okazuje Śląski Okręg. Zw. Hokejowy nie zamierza podejmować się organizacji zawodów, urządzanych przez Cracovię. Śląski 0 1 otrzymał poem ü i t e z i t ó r o Ostatni komunikat Polskiego Związku P iłki Ręcznej podaje uchwałę zarządu PZPR, w y rażającą uznanie Śląskiemu Okręgowemu Zw. Piłki Ręcznej z prezesem W ielgoszem na czele, za niezwykle sprawne przeprowadzenie finałowych rozgrywek szczypiorniaka (piłki ręcznej) o mistrzostwo Polski w Katowicach w dniach 3 5 października. Poza tym komunikat ten podaje, że w związku z odbytymi mistrzostwami w sjzezypiorniaku klubom: Pogoni z Katowic, KPW. z Poznania i AZS-owi z Warszawy udzielono nagany za nie przybycie na uroczyste zakończenie zawodów. ŚLUB ZNANEGO LEKKOATLETY Z KRY WAŁDU W niedzielę w kaplicy fabrycznej w Krywałdzie odbędzie się ślub znanego, lekkoatlety, wielokrotnego reprezentanta śląska, członka Sokoła z Krywałdu, p. Józefa Dyki z p. Magdaleną Szmclikówną. Do licznych życzeń, złożonych młodej parze, dołącza się również nasza redakcjo sportowa. W niedzielę po ostatnim meczu ligowym diużyna piłkarska Ruchu złożyła na cmentarzu w Hajdukach wieńce na grobach śp. kpt. Blachy i śp. Bartoszka, zasłużonych działaczy klubowych- ^ X - w Nowym Bytomia Do Nowego Bytomia przyjeżdża w niedzielę drużyna koszykówki. KS. Victorii 22 ' z Częstochowy, aby rozegrać spotkanie z mistrzem Śląska PZP. Victoria posiada mistrzostwo okręgu kieleckiego, a na swym koncie ma zwycięstwa z reprezentacjami Piotrkowa i Lublina. Zawody lc odbędą się w Nowym Bytomiu na miejscowym boisku o godz. 14-tej. Przed nimi rozegrane zostanie spotkanie PZP. Hajduki Strzelec Nowa Wieś. Znowu ktoś clue zarobić na boksie Warszawski Centrosport podaje, że na Śląsku powstał obecnie projekt stworzenia nowego Polskiego Zawodowego Związku Bokserskiego, przy czym na czele tego związku stanąłby znany działacz śląski (?) Plosik z Chorzowa. Do związku tego zgłosiliby podobno akces liczni wybitni pięściarze zawodowi oraz przypuszczalnie kilku dotychczasowych zawodflików amatorskich Skład Stuttgardu na tournće po Polsce Na tournee po Polsce w grudniu drużyna bokserska Stuttgardu przybywa w składzie następującym wg. kolejności wag: Kohl, Schmidt, Banchel, Drehr, Leiter, Hold, Leiser i Schendler. Niemieccy p iłk arze ladą d Japonii.Tak się dowiadujemy, do Japonii zaproszona została reprezentacyjna drużyna piłkarska Niemiec, która w Iecie 1937 r. rozegrać ma kilka spotkań piłkarskich z piłkarzami krainy Wschodzącego Słońca. W drodze powrotnej, Niemcy mają rozegrać mecz w stolicy Mandżurii z okazji 30Iecla kolei mandżurskiej. Poza piłkarzami zaproszono również do Japonii parę niemieckich łyżwiarzy, Herber I Baicr. e Przydali siei Gracze Legii" pomogli Batoremu- Rozegrany w Nowym Jorku mecz piłkarski między załogą Batorego a reprezentacją polsko-amerykańskiego Klubu Sportowego zakończył się zwycięstwem załogi Batorego w stosunku 4:1. Zwycięska załoga zdobyła puchar, ofiarowany przez prezesa Sokoła. W składzie drużyny Batorego grali czterej,,ucieki. nierzy warszawskiej Legii. Jak wiadomo pierwsze spotkanie wygrał polsko-amerykański klub w stosunku 8 :1. I Już wyznaczono Komis; S w sprawie Dębo Jak się dowiadujemy, zarząd Ligi PZPN. postanowił delegować swego wiceprezesa pkt. Kublina dla przeprowadzenia dochodzeń w głośnej sprawie zarzutów postawionych przez KS. Śląsk klubowi Dąb o usiłowanie przekupienia bramkarza Mrożka przed meczem Śląsk Dąb Po przeprowadzeniu dochodzeń kpt. Kubin wróci do Warszawy i zreferuje całą sprawę na posiedzeniu Ligi w dniu 9 bm. wieczorem. I W roku 1937 Cracovia obchodzić będzie jubileusz 30-Iecia istnienia. Specjalny komitet zajmie się przygotowaniem - uroczystości jubileuszowych, które się odbędą prawdopodobnie w czerwcu. Cracovia zamierza zorganizować z okazji jubileuszu wielki turniej piłkarski z udziałem kilku drużyn zagranicznych, prawdopodobnie austriackich i węgierskich, lub ewentualnie czeskich, o ile do tej pory zostaną nawiązane stosunki sportowe z Czechosłowacją Z drużyn krajowych weźmie udział w turnieju lwowska Pogoń. Markzak już w Katowicach Jak się dowiadujemy, wczoraj przybył do Katowic znany hokeista AZS. poznańskiego Ludwlczak i podpisał w Magistracie umowę, angażującą go, ja k o referenta Sztucznego Toru Łyżwiarskiego w Katowicach. Jak wiadomo, Sztuczny Tor dostał się 6-lctnim istnieniu pod zarząd Magistratu. Ludwlczak ma ponadto zasilić barwy Pogoni katowickiej, gdzie wystąpi już w najbliższym czasie. Niewątpliwie przyjazd doskonałego obrońcy na Śląsk wzmocni bardzo poważnie hokej Śląska. Wraz z drugim hokeistą Kasprzykiem stanowić on będzie najsilniejszą podporę tegoż ośrodka. m m m m i Polski Związek Hokeja na Lodzie organizuje na sztucznym tórze w Katowicach 3 kursy wyszkoleniowe. Pierwszy kurs na kandydatów na instruktorów okręgowych odbędzie się w dniach 20 d'o 30 listopada br. Na ten kurs każdy z okręgów wysyła od 2 do 4 kandydatów.. W dniach od 30 listopada do 12 grudnia odbędzie się kurs dla przodowników, zgłaszanych przez kluby prowincjonalne.. Wreszcie w dniach 4 do 9 stycznia kurs dla nauczycieli ćwiczeń cielesnych w szkołach. Do Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie dokooptowano ostatnio, inż. Walczaka i znanego hokeistę olimpijczyka Kowalskiego.. Polski Związek Hokeja na Lodzie opracowuje obecnie ramowy statut dla okręgów i regulamin sportowy. Opracowano poza tym regulamin sędziowski. Znany hokeista wileński Józef Godlewski poważnie jest chory i prawdopodobnie nie będzie mógł bronić w najbliższym czasie b a r w swego klubu Ogniska wileńskiego. Sport na Stefku KS. Pogoń z Im ielina prosi nas o zaznaczenie, że na ostatnim meczu z ZKS. Katowice nie było bójki na boisku i, że zawody zostały przerw ane na 2 m inuty przed końcem, a nie jak podano, na 25 m inut przed końcem. KPW. Mysłowice, sekcja ping pongowa poszukuje przeciwników. Zgłoszenia należy kierow ać do p. Słupki, Mysłowice, ul. K rakow sk a 2.. KS. Orzeł W ełnowiec 07 Siemianowice grają w niedzielę w W ełnowcu w piłkę nożną.,. Z rezerwowej drużyny Ruchu powołani zostali do służby wojskowej czterej gracze: Płoch, Hac, Skotnica i Janas. KS. Kamień IKS. Tarnowskie Gory 1:0 (0:0). Spotkanie piłkarskie. B ram kę zdobył Mańka. Gra ciekawa. 8. bm. o godz. 14,30 odbędzie się na boisku Policyjnego Klubu Sportow ego w Katow icach przy ul. Zamkowej mecz o mistrzostw o Ligi Śląskiej, pomiędzy Policyjnym K. S. Katowice K. S. Zgodą" Bteiszowice..oraz przedm ecze juniorów j rezerw. Austriacy będą uczyć Szwedów narciarstwa i j a z d o w e g o Szwedzcy narciarze, którzy dotychczas odgrywali pierwszorzędną rolę, o ile chodzi o biegi długie, jak 18 km. i 50 km., chcą obecnie również i w zjazdach (slalom 1 bieg zjazdowy) dorównać swoim kolegom z krajów alpejskich. W tym celu zaangażowali oni specjalnego trenera, 20-Ictniego Austriaka, Kleista. ^ Kleist mimo młodego.wieku poszczycić si$ może już wielu doskonałymi wynikami. W uh. roku zdobył on i i i. in. puchar Włoch i to w konkurencji bardzo silnej, przy czym zawody te trwały sześć dni z rzędu. Kleist jest ponad to mistrzem Austrii w zjazdach i opanował już wszystkie arkana trudnej techniki narciarstwa zjazdowego. W Szwecji przebywać on będzie od połowa listopada br, go czerwca 1937 soku.

8 f S r.-8 Z j za kulis srebrnego ekranu O pracy zakulisowej w wytwórniach filmowych Hollywoodu, m iasta Dziesią tej Muzy, pisano już wiele. Mimo to pisać się będzie nadal, a czytelnik współczesny będzie pochłaniał stale nowinki z tej dziedziny z zainteresowaniem, choćby z tego względu, iż bez kina i filmu obyć się już dzisiaj nie może. Nie ma na świecie rzeczy, któraby się przy filmowaniu nie przydała. Kiedyś, naprzykład, nakręcano sceny sztuki, w której występował właściciel stajen w yścigowych. Scenariusz przewidywał, że hodowca koni, zwiedzając stajnie, znajdzie w nich mnóstwo much, co wprawi go w wielkie niezadowolenie. Jak się w ystarać o całe chm ary much? Skąd je wziąźć Zadanie jest łatwe- Reżyser wie, że istnieje ferma, która je hoduje sztucznie i która może dostarczyć bezzwłocznie dowolna ilość tych owadów. R eżyser zam a wia telefonicznie 30 litrów much, polecając, aby przystano je w ciągu 48 godzin. W dniu ustalonym t o w a r jest na miejscu. Wspomniana ferma znajduje się w pobliżu miasta. Hoduje nie tylko muchy, ale i węże, motyle, jaszczurki, kameleony, małe krokodyle i tym podobne stworzenia. W scenach, w których jakąś rolę ma odegrać najjadow itszy wąż, zamiast niego występuje gad nieszkodliwy, przybrany w kapuzę, tegoż koloru i z-ftakiem iż plamami, jakie posiada kobra. Taki podrobiony okularnik dostaje 50 dolarów dziennie za swą pracę. Niekiedy na ekranie muszą ukazać sie tylko ręce człowieka, piszącego na maszynie.oczywiście winny to być ręce wyjątkow o piękne. Takie posiada niejaki M a c Glynfi, który zarabia na niezłe utrzym anie, pozw alając niekiedy fotografować swoje dłonie. Panna Patsy 0 Brien znów żyje ze swych nóg. Nie jest tancerka z zawodu, ale jej nóżki są naprawdę prześliczne, i filmuje się je tylekroć. ilekroć reżyser uzna to za potrzebne. Amerykanin Tollar w ynajmuje filmowi swą brodę. Jest ona imponująco długa. Nikt inny w Ameryce nie posiada takiej. W Hollywoodzie "żyje jeszcze nieskoń C icl iw $ M lsi z czony szereg innych aktorów, których reżyserzy filmowi od czasu do czasu zatrudniają w sztukach. D oprawdy niezwykłym jest rzemiosło Meksykanina Clemente. Jest on miotaczem nożów". P rz y nakręcaniu scen z życia na Dzikim W schodzie, to jest z życia Indian, trzeba niekiedy pokazać, jak czerwonoskórzy straszą swoje białe ofiary, skazane na śmierć. Z opowiastek indyjskich znamy obrazki, na których skazana na śmierć blada tw arz jest przywiązana do pnia drzewa, albo do wysokiego pala. Dokoła niego stoją Indianie i rzucają w nieszczęśliwego skazańca nożami, które wbijają się w drzewo zaledwie o kilka milimetrów od głowy ofiary. R eżyserzy próbowali wielokrotnie filmować takie sceny przy pom ocy manekinów, ale zawsze z niepowodzeniem. Pełny efekt może wywołać tylko człowiek. Rzucony nóż musi się w locie obrócić kilkakrotnie dookoła swojej osi, w przeciwnym bowiem razie scena nie wywołuje głębszego wrażenia. M eksykanin może opowiedzieć wiele o ciekawych swoich doświadczeniach. Rzecz prosta, że stać przy palu i czekać na lecący nóż jest nielada próbą wytrzym ałości nerwów, na którą nie wszyscy artyści mogą się zdobyć. Pewnego razu aktor Roy d'arcy miał wystąpić w takiej właśnie scenie. Siedzi w knajpie i gra na gitarze. Nagle jeden z pijaków rzuca w niego nożem, który uderza w gitarę i przecina wszystkie struny tuż obok palców artysty. Aktor był tak zdenerwowany przed w stęp em, że nie mógł zupełnie grać na gitarze. Miotacz nożów twierdzi z uznaniem o kobietach, że występując w podobnych scenach, zachowują znacznie więcej zimnej krwi od mężczyzn. Znana gwiazda Dryke widziała pewnego razu Meksykanina przy pracy. Jego sztuka tak ją zachwyciła, że poprosiła go, aby rzucił nożami w nią, gdyż dostarczy jej przez to kilka chwil emocji. Meksykańczyk o- pierał się temu żądaniu przez czas długi, wreszcie jednak ustąpił, gdy aktorka złożyła mu na piśmie oświadczenie, że bierze odpowiedzialność za ryzykowną próbę wyłącznie na siebie. Doświadczenie powiodło się i artystka była ogromnie zadowolona... Jak dziś w ygląda spraw a płac najsławniejszych gwiazd obojga płci w Hollywoodzie? Za najbogatszą jest uważana Mary Pickf or d- M ajątek jej jest szaoowany na 35 milionów złotych. M ary Pickford występowała dawniej jako aktorka filmowa, dzisiaj jednak głównym źródłem jej dochodów są akcje towarzystwa Zjednoczonych Artystów. Jest ona jedną z sił kierowniczych w tym przedsiębiorstwie filmowym. Jej były mąż F a i r- banks, również akcjonariusz i wspólnik wspomnianego tow arzystw a filmowego, jest trochę biedniejszy od niej. Za Fairbanksem idzie z kolei Charlie Chaplin, oceniany na 18 milionów złotych. Nawet gdy nie pracuje, honoraria z filmów już wyświetlanych przynoszą mu około miliona złotych dochodu rocznego. Nadmienić trzeba, że z kwoty tej z górą połowę zabiera skarb państw a jako podatek od dochodu. Za Chaplinem kroczy Eddy Cantor. Jak tw ierdzą wtajem niczeni ma on złotych. Zarabia nie tylko w wytwórniach filmowych, ale i w rozgłośniach radiowych. Ponadto pisuje artykuły fachowe o filmie do czasopism za wynagrodzenie iście królewskie: redakcje słowo. płacą mu po 2.50 zł. za Dopiero na czwartym miejscu^ stoi Greta Garbo z około dwoma i pół milionami złotych dochodu rocznego. W iadomo o niej, że żyje bardzo skromnie i, że większą część swych zarobków posyła- Na paryskim torze w yścigow ym w Auteuil manekiny, obnoszące ostatnie kreacje mody sławnych krawieckich firm, grzeją się przy zaimprowizowanym piecyku. ła stale do Szwecji matce. Greta Garbo nie urządzała w Hollywoodzie żadnyck wieczorów towarzyskich, ani wystawnych kolacji dla gości, które są tam powszechnie przyjęte. Nieliczne osoby, które cieszyły się zaufaniem genialnej tragiczkl w Hollywoodzie, tw ierdzą, że G reta Garbo zaoszczędziła już sobie około złotych. Ładny kapitalik" na czarną godzinę (m) 1 DOWE itd. PO NAJWYŻSZYM KURSIE przy, zakupie artykułów biżuteryjnych, zegarków złotych, srebrnych, zegarów ściennych, nakryć stołowych itd. jak również ODBIORNIKÓWi KORZYSTNA NADZWYCZAJNA OKAZJA! PRZYJMUJEMY OBLIGACJE- PAŃSTWOWE, INWESTYCYJNE, KONSOLIDACYJNE, NARO RADIOWYCH ZNANYCH FABRYK NAJNOW SZYCH MODELI 1937 na dogodnych warnn# kach. URANIA KATOWICE, PL. WOLNO ŚCI 7 (wejście z ul. Gliwickiej) FIRANKI, STORY, DEKORACJE OKIEN. MENCZEL, KATOWICE, PL. M. PIŁSUDSKIE GO Nr TEATR AMATORSKU Sztuki * 1 Monologi s Humoreski itp. na uroczystości, obchody,» okoliczności itd. Największy wybór w Księgarz ni Mikulskiego Katowice, Mariacka 2. Katalogi bezpłatnie PANIE solidne, bez względu na stan i do-" tychczasowe zajęcie, powyżej lat 25 przyjmie# my do stałej pracy handlowej. Zgłoszenia w, piątek i sobotę od godz i 3 5 Katowice, Stawowa 10 I ptr. 842$ 3 4 POKOJE na biuro i mieszkanie, ewentualnie umeblowane potrzebne." Zgłoszenia Siedem Groszy pod 4912d KUPIĘ skład spożywczy z mieszkaniem. Oferty z ceną 7 Groszy pod nr. 4915d POSZUKUJĘ czeladnika stolarskiego na budowę. R. Feld Ligota, Załęska DWAJ chłopcy do warsztatu mogą się zgłosić. Polmont Katowice II, Równoległa MOTOCYKL 500 ccm. Rudge mało używany, tanio sprzedam. Katowice, Dyrekcyjna 4. Grenda BACZNOŚĆ piekarze! Urządzenie piekarni u- żywane maszyny, młynek i dzieżę kupię. Stach, Piekary Śl., Józefska BACZNOŚĆ spadkobiercy z Chorzowa! Zwołuje się spadkobierców na dzień o godz. 14 w Restauracji Śląskiej w Chorzowie, ulica Powstańców 35. Roncoszek Augustyn UCZEŃ piekarski może się od zaraz zgłosić. Siemianowice, ul. Słowackiego 3. Cwieląg Edmund, Mistrz Piekarski ZA długi mojej żony Kazimiery z domu Pierchała z Siemianowic nie odpowiadam. Niegowski Bańgów ZA długi mojej żony Emilii z domu Hałacz nie odpowiadam. Dzierżęga Wiktor ½ MORGI pola, % chałupy, w powiecie Rybnickim zamienię na Śląsku Opolskim. Oferty Polonia Rybnik Pole" APARAT radiowy nowy i 1 aparat używany tanio do sprzedania. Katowice II, Katowicka 60a m Chłop robotny z tego Froncka. Patrzcie, jak łopatą śmiga,,w6zek się zapełnia węglem, Wre robota, aż się miga. Aby wózek mu nie uciekł, Froncck klocek dal pod koło, Nagle na nie węgiel upadł, Oj! eoś będzie nie wesoło. Zaturkotał Nasz bohater się od Spojrzał, zadrżał i, i 2e się na nie zdała p. M IE S IĘ C Z N Y ABONAMENT J G R O S Z Y "! DOSTAWĄ DO D O M U PRZEZ A G EN TÓ W LUB PRZEZ P O C Z T Ą W KRAJU l ł PRZY ZAM ÓW IENIU W URZEDZIE P O C Z T ZŁ.241 S i l NAJMNIEJSZE PISMO JAKIEGO UŻYWAMY PRZY OGŁOSZENIACH JEST PETIT-CENNIK NALEŻY ROZUMIEĆ ZA 1 W ERSZMMLUB^EGO M IE j" Prukiem i nakładem Zakładów-Graficznych i Wydawniczych Jgolonij^ Ł A. * Katowicach. Redaktor odpowiedzialny: Stanisław N e 1 * 1

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy

Gra Polskie Parki Narodowe. Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. Życzymy dobrej zabawy Gra Polskie Parki Narodowe Witamy Zapraszamy do wzięcia udziału w grze. 1. Proszę podzielić się na drużyny kilku osobowe 2. Następnie pobrać koperty z materiałami 3. Otworzyć koperty i zastosować się do

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych.

Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI W KLASIE V Temat: Ojczyzna zawsze bliska memu sercu tworzenie kompozycji graficznych. Nauczyciel: Zofia Lewandowska Cele lekcji: przekształcanie fragmentów rysunku, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia

Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Przyjazne dziecku prawodawstwo: Kluczowe pojęcia Co to są prawa?....3 Co to jest dobro dziecka?....4 Co to jest ochrona przed dyskryminacją?....5 Co to jest ochrona?....6 Co to jest sąd?...7 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

z dnia 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

z dnia 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Proiekt z dnia 13 stycznia 2014 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o rencie socjalnej A rt. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i poz. 1650) w prowadza się

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12809,7-wrzesnia-1939-roku-skapitulowala-zaloga-westerplatte-mimo-przygniatajacej-pr ze.html Wygenerowano: Piątek, 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić

Tekst zaproszenia. Rodzice. Tekst 2 Emilia Kowal. wraz z Rodzicami z radością pragnie zaprosić Tekst zaproszenia Tekst 1 Mamy zaszczyt zaprosić Sz.P. Na uroczystość PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚIĘTEJ Naszej córki Leny Kardas która odbędzie się dnia 5 maja 2015o godz. 9.30 w kościele

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

znajomość i wizerunek EEC 2011 wśród mieszkańców Katowic

znajomość i wizerunek EEC 2011 wśród mieszkańców Katowic znajomość i wizerunek EEC 2011 wśród mieszkańców Katowic raport z badań marketingowych czerwiec 2011 r. www.bcmm.com.pl SPIS TREŚCI Wstęp Podsumowanie Znajomość i wizerunek EEC 2011....... 5 świadomość

Bardziej szczegółowo

Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE

Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE Centrum Historii Zajezdnia SOBOTNIE WYJŚCIE Urszula Lenartowicz 1d Wycieczka w sobotę 26 listopada 2016 roku odbyło się trzecie w tym roku szkolnym sobotnie wyjście. Chętnym, którzy dla dodatkowych punktów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA. z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297. USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 51 poz. 297 USTAWA z dnia 5 lipca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 397. Prawo o zgromadzeniach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Każdy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ TYTONIOWĄ - ZLIKWIDOWANE FABRYKI I MAGAZYNY

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI UDERZENIE W PRZESTĘPCZOŚĆ TYTONIOWĄ - ZLIKWIDOWANE FABRYKI I MAGAZYNY CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI Źródło: http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/125552,uderzenie-w-przestepczosc-tytoniowa-zlikwidowane-fabryki-i-magazyny.html Wygenerowano: Piątek, 30 grudnia 2016, 21:19

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 17

SP Klasa V, Temat 17 Narrator: Po wielu latach od czasu sprzedania Józefa do Egiptu, w kraju Kanaan zapanował wielki głód. Ojciec Józefa Jakub wysłał do Egiptu swoich synów, by zakupili zboże. Tylko najmłodszy Beniamin pozostał

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r.

Program Misji Świętej w Gromadnie września 2015 r. Program Misji Świętej w Gromadnie 06-13 września 2015 r. Niedziela Dzień Święty Porządek Mszy świętych, tak jak w niedziele z uroczystym wprowadzeniem misjonarzy Godz. 10.00 Godz. 18.00 Godz. 20.30 Poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach

Magdalena Bladocha. Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Magdalena Bladocha Marzenie... Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mochach Dawno, dawno temu, a może całkiem niedawno. Za siedmioma morzami i za siedmioma górami, a może całkiem blisko tuż obok ciebie mieszkała

Bardziej szczegółowo

STARY TESTAMENT. JÓZEF W EGIPCIE 12. JÓZEF W EGIPCIE

STARY TESTAMENT. JÓZEF W EGIPCIE 12. JÓZEF W EGIPCIE JÓZEF W EGIPCIE 57 Po długiej podróży Józef trafił do Egiptu. Kupił go Potyfar, który był dowódcą straży faraona. Józef mieszkał u Potyfara i tak mijał dzień za dniem. Jednak Potyfar widział, że Pan Bóg

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie zawołać po imieniu opatrzyć na drogę Zbigniew Herbert IDEA Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego służy pogłębieniu refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami nazistowskim i komunistycznym. Został powołany

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE Uzupełnij tabelę: SYSTEM ŚRODKÓW ZASKARŻENIA Kategoria środków zaskarżenia Poszczególne środki zaskarżenia w KPK Cechy charakterystyczne Uzupełnij tabelę: FORMALNA KONTROLA ŚRODKA

Bardziej szczegółowo

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!!

INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Literka.pl INSCENIZACJA NA DZIEŃ MATKI I OJCA!! Data dodania: 2004-03-16 13:30:00 Dzień Mamy i Taty Montaż słowno-muzyczny dla klasy III Konferansjer: Witam serdecznie wszystkich rodziców przybyłych na

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 KOCHAMY DOBREGO BOGA Jesteśmy dziećmi Boga Poradnik metodyczny do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Spis treści Ogólna prezentacja podręcznika Jesteśmy dziećmi Boga...3 Program

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Ustawa z dnia... 1) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się art. 10 ust. 1 i dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: Ustawa z dnia... PROJEKT o zmianie ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony

Bardziej szczegółowo

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2

Grupa1. Wypiszcie, jakie cechy posiadał Piotr. Grupa 2 Grupa1 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: «Nie wiem, co mówisz».

Bardziej szczegółowo

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r.

II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Kod ucznia (numer na ławce) Zdobyte punkty:.../50 p. II Miejski Konkurs Wiedzy Biblijnej A Słowo stało się Ciałem Ewangelia św. Mateusza ETAP MIĘDZYSZKOLNY 15 kwietnia 2015 r. Test zawiera 8 zadań, dotyczących

Bardziej szczegółowo