UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5

2 Przyjmując stanowisko rekomendujące wypłatę dywidendy Zarząd Spółki kierował się następ uj ącymi czynnika mi: Sytuacja finansowa Spółki Prognozy dotyczące wypracowania w bieżącym roku sprawozdawczym zysku netto w kwocie zł nie są w żaden sposób zagrożone. W związku z tym wyniki finansowe Spółki należy ocenić pozytywnie. Według ostatniego zbadanego przez biegłego rewidenta bilansu kapitały własne Spółki wynosiły ,66 zł. Dodatkowo zostały one powiększone o środki z emisji akcji serii C i D w łącznej wysokości zł. Ponadto Zarząd będzie rekomendował podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki o część zysku netto za 2011 rok, który nie zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Wymienione elementy odbijają się pozytywnie we wskaźnikach struktury finansowania. Stosunek sumy kapitałów własnych i rezerw do całości pasywów wynosił w 2010 roku 0,70 a we wcześniejszym 2009 roku wynosił 0,76. Kapitał własny pokrywa nie tylko cały majątek trwały, przez co spełniona została złota reguła bilansowa stanowiąca wyraz bezpiecznej polityki finansowej, ale także pokrywa część majątku obrotowego: odpowiedni współczynnik w 2010 r. wyniósł 20,80. Nie ma także żadnych wskazań co do ewentualnego pogorszenia tych wskaźników w bieżącym roku. Bardzo dobre są współczynniki rentowności majątku netto ROA i ROE, które na koniec III kwartału br. wynoszą odpowiednio 33,7% i 55%. Relacje obrotowości należności i zobowiązań są korzystne dla Spółki i stanowią kredyt kupiecki, i tak w 2009: obrót zobowiązań: 19,03 dni, należności 16,88 dni, różnica: 2,15 dni. W 2010: obrót zobowiązań: 27,51 dni, należności: 21,82 dnia, różnica 5,69 dni. Obecnie Spółka nie odczuwa większych zmian w przedstawionej sytuacji, ściągalność należności jest skuteczna, a wszystkie należności zostały zapłacone. Dokładne wartości wskaźników obrotowości zostaną przedstawione po zbadaniu bilansu za 2011 rok. Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) wyniósł w 2010 roku: 3,2, w 2009 roku: 3,8. Obliczony na podstawie wyników za III Q 2011 CR wynosi 3,16, co wskazuje na utrzymującą się od dłuższego czasu wysoką zdolność do regulowania zobowiązań w oparciu o aktywa obrotowe. W kolejnych miesiącach spodziewany jest znaczny wzrost wartości wskaźnika, co mogłoby sugerować zbędne przechowywanie strona 2/ 5

3 zbyt dużej ilości środków finansowych. Projekty inwestycyjne Z przeprowadzonej w marcu br. emisji akcji Spółka wykorzystała około zł z tego zł na dokapitalizowanie Spółki zależnej INDIVER SA oraz zł na rozwój działu handlowego i pozyskiwanie certyfikatów, natomiast pozostałe środki zostały zaangażowane w kapitał obrotowy. Spółka w przypadku pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych, będzie chciała uwolnić część środków z kapitału obrotowego. W celu sfinansowania interesujących projektów Spółka może skorzystać dodatkowo z zewnętrznych źródeł finansowania. Obecnie zewnętrzne finansowanie jest tanie i łatwo dostępne dla Spółki. Niska wartość wskaźnika ogólnego zadłużenia ( DR) w Spółce, który wyniósł na koniec 2010 roku 0,30 sugeruje, że wzrost poziomu długu pozytywnie wpłynąłby na rentowność Spółki. Poziom gotówki w Spółce Spółka posiada wystarczający do wypłaty dywidendy poziom gotówki. Obecnie duża część gotówki zaangażowana została jako środ ki obrotowe do finalizacji bieżących transakcji. Płatności gotówkowe za kupowane towary handlowe umożliwiają nam uzyskiwanie niższych cen a w konsekwencji zwiększenie zysku netto i poprawę rentowności. W najbliższych miesiącach przewidujemy jednak, że ilość gotówki wzrośnie poza możliwy do zaabsorbowania poziom i zostanie złożona na krótkot erminowyc h l okatach. Kontynuacja polityki stałej stopy wypłaty dywidendy Spółka przyjęła do stałej realizacji zasadę wynagradzania swoich akcjonariuszy za możliwość korzystania z powierzonego jej kapitału. Procent zysku rozdzielony w postaci dywidendy (DPR) wyniósł: za 2010r. - 75,97; za 2009r. - 68,57 a za r. - 91, 43. Po lit yk a Spółki zakła da pł aceni e d ywi de nd w stałe j pro porcji % wygospodarowanych zysków. Należy również zwrócić uwagę, że Spółka jest strona 3/ 5

4 podmiotem dojrzałym, o stabilnej sytuacji finansowej, odpowiednich kapitałach, generującym nieprzerwanie od 12 lat stale rosnące zyski i posiadającym wysoki potencjał wzrostu w latach następnych. W związku z tym nie potrzebuje tak dużej ilości gotówki i może przeznaczyć część zysków na wypłaty dywidend gotówkowych. Bieżąca sytuacja na rynku kapitałowym Kurs Spółki na dzień r. wynosił: 13,98 zł i był o 12,74 % wyższy niż cena emisyjna. W bieżącym roku na rynku NewConnect zadebiutowało 147 Spółek, ale tylko 38 z nich notowanych jest z ceną wyższą niż w pierwszym dniu notowań. * Do tego grona zalicza się również Dektra SA. Pomimo tego akcjonariusze mogą czuć niezadowolenie z poziomu notowań. Jest to rezultat niestabilnej sytuacji na rynkach kapitałowych, które skutkują odpływem inwestorów z giełd, w tym z rynku NewConnect. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjność Spółki zostanie doceniona, a kurs jej akcji wzrośnie wraz z powrotem inwestorów na rynki. Obecnie, w celu zrekompensowania akcjonariuszom Spółki niesatysfakcjonujących zysków kapitałowych, rekomendujemy wypłatę dywidendy w wysokości 1,45 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy ( DPR) pozostanie na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych i wyniesie 86,53 % zaś stopa dywidendy ( DY) przy kursie na dzień r. wyniesie 10,37 %. Natomiast dla ceny emisyjnej akcji serii D (12,40 zł) stopa dywidendy (DY) wyniesie 11,69%. Perspekt yw y Niezależnie od tendencji światowych, aktualna sytuacja Spółki jest bardzo dobra. Działalność operacyjna przebiega bez zakłóceń, a założone prognozy są realizowane terminowo. Nowe przedsięwzięcia, na które Spółka przeznaczyła środki z emisji akcji serii C i D, takie jak rozpoczęcie w spółce INDIVER SA produkcji folii polietylenowych, uzyskanie aprobaty technicznej na siatkę podtynkową DEKTRA-145 * dane na dzień strona 4/ 5

5 oraz wdrażanie kolejnych produktów dla branży rolniczej, już po kilku miesiącach od ich uruchomienia przynoszą zyski. Priorytetem dla Spółki w przyszłych kwartałach będzie zwiększanie wolumenu sprzedawanych folii budowlanych INBUD oraz paroizolacji INPAR. Następne certyfikaty powiększą pulę wyrobów sprzedawanych pod własną marką. Zarząd Spółki zamierza również kontynuować podjętą na początku bieżącego roku strategię poszerzania bazy odbiorców o nowe sieci handlowe oraz rozwijać dział obsługi klientów detalicznych. W momencie podejmowania decyzji w zakresie rekomendacji o przeznaczeniu zysku za rok 2011, Zarząd oparł się na wynikach osiągniętych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, w okresie których został wygenerowany zysk netto w wysokości tys. zł, co stanowi 77 % zysku prognozowanego za cały rok strona 5/ 5

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ STALPRODUKT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Bochnia, maj 2015 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział 1. Podsumowanie i czynniki ryzyka PC GUARD S.A. 5 1.1. Streszczenie najważniejszych informacji o Emitencie Emitentem jest PC Guard Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ul. Janickiego 20, 60-542

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Akcji Serii G Inwest Consulting S.A. Udostępniony w dniu 02 września 2009 roku Niniejszy aneks został przygotowany w związku z: - sporządzeniem i opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności MakoLab S.A. w okresie 01.01.2014 31.12.2014 Spis treści Charakterystyka Spółki... 3

Bardziej szczegółowo

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

3. W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013r. rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2013 i kończący się w dniu 31 grudnia 2013 roku. 1. powstała 31 grudnia 2004 roku z połączenia spółek: Lena Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r.

Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 3/2014 z Posiedzenia Rady Nadzorczej ACTION S.A. z dnia 25.04.2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ACTION S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W OKRESIE 01.01.2008 31.12.2008 SPIS TREŚCI: I. Stan prawny i władze Spółki 3 II. Charakterystyka działalności Grupy (produkty,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ. Stalprodukt S.A. za okres. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bochnia, maj 2011 r.

S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ. Stalprodukt S.A. za okres. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Bochnia, maj 2011 r. S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ Stalprodukt S.A. za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Bochnia, maj 2011 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2010 r. II.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki.

Jestem przekonany, że dalsza konsekwentna kontynuacja strategii przyniesie wymierne efekty w postaci wzrostu wartości spółki. Warszawa, 31 października 2014 r. Szanowni Państwo, W okresie ostatniego roku nastąpiły istotne zmiany organizacyjnie i osobowe. Z jednej strony, stanowiły kontynuację wcześniej ustalonych kierunków, gdzie

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo