ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE"

Transkrypt

1 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie i przestrzeni. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych, służy syntetycznej ocenie różnych aspektów ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa, umożliwia jednoznaczną interpretację stanu i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzięki ujednoliceniu treści wskaźników, stosowana w zależności od potrzeb i zainteresowań odbiorców możliwość doboru wskaźników, ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ WYKORZYSTYWANA JEST PRZEZ: menedżerów w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, kredytodawców w ocenie zdolności firmy do samofinansowania, udziałowców firmy w ocenie wielkości dywidendy i zyskowności akcji. WSKAŹNIKI Mogą przedstawiać relacje: obrazujące zależności zachodzące pomiędzy pozycjami jednego sprawozdania: bilansu (wskaźniki bilansowe), rachunku zysków i strat (wskaźniki wynikowe) Zależności zachodzące pomiędzy pozycjami różnych sprawozdań (wskaźniki mieszane). CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE Analiza płynności - dostarcza informacje na temat źródeł gotówki znajdujących się w przedsiębiorstwie przeznaczonej na regulowanie bieżących zobowiązań. Analiza aktywności - określa sposób wykorzystania aktywów będących pod kontrolą przedsiębiorstwa w celu generowania przychodów ze sprzedaży. Analiza zadłużenia (Wypłacalności) - sprawdza strukturę kapitału (pasywów) pod kątem zdolności spółki do regulowania zobowiązań (zwłaszcza długoterminowych, które wykraczają poza ramy analizy płynności). Analiza rentowności - Mierzy wielkość zysku, jaki wypracowuje firma w relacji do jej przychodów i zainwestowanego kapitału 1

2 KILKA ZASTRZEŻEŃ Większość wskaźników nie ma optymalnej wartości. Dopiero odniesienie ich do wskaźników z poprzedniego okresu lub też do wskaźników obliczonych dla innych firm z tej samej branży pozwala na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. PODSTAWA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ: dane wyrażające stan zjawiska na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wielkości średnie (z wielkości na początek i koniec okresu). ZALETY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ pokazuje zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu okresu sprawozdawczego, jest szybką metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze, dostarcza informacji o funkcjonowaniu firmy, w połączeniu z analizą otoczenia może służyć przewidywaniu warunków działania. WADY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ: wymaga wyważonego doboru wskaźników, powinna być uzupełniona innymi narzędziami analitycznymi, podstawą analizy wskaźnikowej jest wyłącznie przeszłość firmy. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Analiza płynności dostarcza informacje na temat źródeł gotówki znajdujących się w przedsiębiorstwie przeznaczonej na regulowanie bieżących zobowiązań. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA niezbędna w utrzymaniu ciągłości gospodarowania, informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, w długich okresach stanowi warunek dynamicznego rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji. 2

3 ANALIZA PŁYNNOŚCI Zdolność przedsiębiorstwa do zapłaty krótkoterminowych zobowiązań zależy od źródeł gotówki dostępnych na dzień bilansowych, oraz gotówki generowanej w cyklu operacyjnym spółki. Analiza płynności nierozerwalnie wiąże się z analizą aktywności krótkoterminowej i tzw. cyklem konwersji gotówki. CYKL KONWERSJI GOTÓWKI. Polega na tym, że dokonując operacji przedsiębiorstwo zakupuje surowce do produkcji powiększając swoje zapasy. To powoduje natychmiastowy odpływ gotówki lub zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych. Po zamianie surowców na produkty gotowe, przedsiębiorstwo je sprzedaje zwiększając tym samym należności. Odbiorcy gotowych produktów regulują należności spółki, która z kolei reguluje własne zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców. W ten sposób cykl ulega zamknięciu. Zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego powtarzania powyższego cyklu zależy od krótkoterminowej płynności i zdolności do generowania gotówki. WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI (CURRENT RATIO) = aktywa bieżące (obrotowe) / pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterminowe) III stopień płynności aktywa obrotowe - inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne), należności, zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe. zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki o terminie wymagalności krótszym niż jeden rok oraz zobowiązania z tytułu emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI (CURRENT RATIO) Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa. spadek poniżej 1 zazwyczaj utrata płynności, Wartość wskaźnika powinna znaleźć się w przedziale od 1,2 (1,5) do 2, w praktyce wymaga się, aby majątek obrotowy dwukrotnie przewyższał wartość bieżących zobowiązań (2,0), wskaźnik zbyt wysoki nadpłynność w firmie nieefektywne działanie, może ono być wynikiem posiadania niezagospodarowanych środków pieniężnych, trudno zbywalnych zapasów, należności trudnych do ściągnięcia lub niskiego stopnia wykorzystania zobowiązań bieżących Wskaźnik bardzo silnie zróżnicowany branżowo WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKI (QUICK RATIO) = (aktywa bieżące zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / pasywa bieżące II stopień płynności, Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa, wskaźnik II stopnia powinien kształtować się w granicach 1,0 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BARDZO SZYBKI (CASH RATIO) = środki pieniężne / pasywa bieżące I stopień płynności. Im wyższy, tym większa płynność w praktyce płynność I stopnia jest bardzo niska, gdyż nadmierna płynność wywiera negatywny wpływ na poziom rentowności 3

4 WSKAŹNIK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ NALEŻNOŚCIAMI = należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe Powinien być większy od jedności. Jest silnie zróżnicowany branżowo. Często do wyznaczenia wskaźnika używa się jedynie należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa KAPITAŁ OBROTOWY (PRACUJĄCY): różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami bieżącymi, część aktywów bieżących, która nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi (jest finansowana kapitałami stałymi) Wielkość kapitału pracującego może być wyznaczona dwoma sposobami: podejście kapitałowe kapitał pracujący = kapitał stały majątek trwały podejście majątkowe kapitał pracujący = aktywa bieżące zobowiązania bieżące Wzrost świadczy o umacnianiu się pozycji finansowej przedsiębiorstwa Powinien się zwiększać w tempie zbliżonym do wzrostu sprzedaży. Może być dodatni, ujemny lub zerowy WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OPARTE NA KOSZTACH WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI wskaźnik operacyjności = (koszt własny sprzedaży / sprzedaż netto) x 100% najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów), wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów, Silnie zróżnicowany branżowo, przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 90%; wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa. 21 WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OPARTE NA KOSZTACH wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych = (koszty administracyjne / sprzedaż netto) x 100% informuje o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży, wg standardów zachodnich optymalna wielkość to 10 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności, również odsetki od kapitałów obcych. WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OPARTE NA OBROTACH WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW = sprzedaż ogółem/aktywa ogółem WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH = sprzedaż ogółem/aktywa trwałe informują jaka wartość sprzedaży przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku - ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo oceniając wartość tego wskaźnika trzeba brać pod uwagę poziom umorzenia majątku pozytywnym objawem jest tendencja rosnąca silnie zróżnicowany branżowo cechą majątku trwałego jest niski poziom obrotowości, majątku obrotowego wyższy stopień 24 4

5 ROTACJA ZAPASÓW ROTACJA ZAPASÓW wskaźnik obrotu zapasami = sprzedaż netto / średni stan zapasów informuje ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie stanu zapasów, wzrost wskaźnika oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży, wzrost wskaźnika zmniejszenie kosztów magazynowania, uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasach, wzrost wskaźnika wzrost ryzyka niemożliwości zaspokojenia potrzeb odbiorców lub zachwiania rytmiczności produkcji. wskaźnik obrotu zapasami = średni stan zapasów *365/ sprzedaż netto wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży, wysoki wskaźnik informuje o wolnym obrocie zapasów, niski o obrocie szybkim, w przypadku zapasów wyrobów gotowych niski wskaźnik cyklu zapasów świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o łatwości ich sprzedaży i krótkim okresie magazynowania. ROTACJA NALEŻNOŚCI wskaźnik rotacji należności = sprzedaż netto / średni stan należności wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności, wg standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0 10,0, wskaźnik mniejszy niż 7,0 może oznaczać, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów, co świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w należnościach. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ (WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ) okres płacenia zobowiązań w dniach = (średni stan zobowiązań / sprzedaż netto) x 360 dni Wskaźnik spłaty zobowiązań = zobowiązania krótkoterminowe/ średni dzienny przychód ze sprzedaży w dniach okres płacenia zobowiązań w dniach wskazuje, jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie, im czas spłaty zobowiązań jest dłuższy, tym mniejsze są potrzeby w zakresie kapitału obrotowego, porównanie wskaźnika z terminem spłaty należności umożliwia ocenę zdolności regulowania zobowiązań przedsiębiorstwa w terminie ich płatności. WSKAŹNIK ŚCIĄGALNOŚCI NALEŻNOŚCI Wskaźnik ściągalności należności = należności z tytułu dostaw/średni dzienny przychód ze sprzedaży Średni dzienny przychód ze sprzedaży = przychód ze sprzedaży/365 dni Używany jest do oceny sposobu zarządzania należnościami przez spółkę. Pokazuje ile dni średnio przedsiębiorstwo czeka od momentu sprzedaży na uregulowanie należności z tego tytułu przez nabywcę. obrazuje w jakim stopniu amortyzacja finansuje przyrost środków trwałych przedsiębiorstwa. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o nie wywiązywaniu się odbiorców firmy ze swych zobowiązań finansowych, a zatem o tym, że spółka kredytuje swoich klientów. Korzystny jest niski poziom wskaźnika. ANALIZA ZADŁUŻENIA 5

6 WSKAŹNIKI Informujące o poziomie zadłużenia, informujące o zdolności do obsługi długu. NAJISTOTNIEJSZE WSKAŹNIKI: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia środków trwałych wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi wskaźnik trwałości struktury finansowania wskaźnik zastosowania kapitału własnego wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100% udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa, wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym utracie zdolności do zwrotu długów, wg standardów zachodnich, jeżeli nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 0,67. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitał własny/zobowiązania ogółem wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, wskazuje na możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi, wg standardów zachodnich dla małych przedsiębiorstw poziom wskaźnika na poziomie 3:1, dla średnich i dużych firm - 1:1. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO, wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny wskaźnik długu, ryzyka dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu, wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny, za odpowiedni poziom przyjmuje się przedział 0,5 1,0. ZDOLNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO OBSŁUGI DŁUGU Ocenie możliwości zwrotu przyznanych kredytów służą wskaźniki: wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej), wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych, wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow. 6

7 WSKAŹNIK POKRYCIA OBSŁUGI DŁUGU wskaźnik pokrycia obsługi długu I = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / (raty kapitałowe + odsetki) ile razy zysk w działalności przedsiębiorstwa pokrywa roczne spłaty kredytu długoterminowego i odsetki, określa stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez wygospodarowany w przedsiębiorstwie zysk, wysokość wskaźnika zależy od kondycji finansowej firmy i powinna być większa od 1 (wg Banku Światowego minimum - 1,3, optimum 2,5). WSKAŹNIK POKRYCIA OBSŁUGI DŁUGU (WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ) wskaźnik pokrycia obsługi długu II = zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki) poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu opartego na zysku netto powinien być co najmniej równy lub wyższy niż 1, malejąca wielkość wskaźnika może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, niewielkiej zyskowności zainwestowanych środków, nadmiernej skłonności do inwestowania, WSKAŹNIK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ ODSETKOWYCH wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / odsetki wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek, RENTOWNOŚĆ RENTOWNOŚĆ podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Służy ocenie przedsiębiorstwa i zdolności kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanych środków. Wykorzystywana do prezentacji przyszłej sytuacji majątkowo finansowej firmy. RENTOWNOŚĆ MOŻNA ROZPATRYWAĆ W TRZECH UJĘCIACH: rentowność sprzedaży (rentowność handlowa), rentowność majątku (rentowność ekonomiczna), rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa). 7

8 RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY W zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń, wskaźniki rentowności liczone są jako brutto i netto. RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (RENTOWNOŚĆ BRUTTO) wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (rentowność brutto) = (zysk przed opodatkowaniem / sprzedaż netto) x 100% wielkość wskaźnika jest niezależna od stopy opodatkowania zysku, odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży, RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (RENTOWNOŚĆ NETTO) wskaźnik rentowności sprzedaży netto (rentowność netto) = (zysk netto / sprzedaż netto) x 100% określany zwrotem ze sprzedaży, informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży, im niższy poziom wskaźnika, tym większa wartość sprzedaży powinna być zrealizowana dla określonej kwoty zysku, większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą kondycję finansową firmy, podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk, niska zyskowność występuje przy wytwarzaniu wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej ich sprzedaży, wyższa marża zyskowności jest niezbędna w sytuacji dłuższego cyklu eksploatacji (konieczność pokrycia wyższych kosztów). RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU Rentowność ekonomiczna informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU (RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW, ROA) wskaźnik rentowności majątku = (zysk netto / wartość majątku ogółem) x 100% wskaźnik określany również zwrotem z majątku (return on assest - ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku, im wartość wskaźnika wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy, wskaźnik stanowi ogólny miernik podnoszenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, wielkość wskaźnika determinuje szereg różnorodnych czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania. RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU rentowność aktywów = rentowność sprzedaży netto x rotacja aktywów Taka sama rentowność aktywów może być wynikiem zupełnie różnej polityki sprzedaży: polityki ilości (niskich cen), charakteryzującej się niską zyskownością jednostkową, ale odpowiednio wyższą wielkością sprzedaży, polityki jakości (wysokich cen), charakteryzującej się wysoką zyskownością i niską rotacją aktywów. 8

9 RENTOWNOŚĆ FINANSOWA rentowność finansowa dotyczy zyskowności zaangażowanego kapitału własnego, Interesująca dla akcjonariuszy, pozwala określić stopę zysku z inwestycji w danym przedsiębiorstwie. RENTOWNOŚĆ FINANSOWA (RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO, ROE) wskaźnik zyskowności kapitału własnego (rentowności kapitału własnego, ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100% wyższa wartość wskaźnika zwrotu kapitału oznacza korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstwa, MODEL DU PONTA ROE Wskaźnik rentowności kapitału własnego Mnożnik kapitału własnego x ROA Wskaźnik rentowności majątku Aktywa ogółem : Kapitał własny Wskaźnik obrotowości aktywów x Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Sprzedaż Aktywa Zysk Sprzedaż : : ogółem netto Aktywa bieżące Aktywa trwałe + RYNKOWA WARTOŚCI AKCJI I KAPITAŁU 51 WSKAŹNIKI istotne dla akcjonariuszy, istotne dla inwestorów oraz firmy korzystającej z kapitału akcyjnego WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY zysk na 1 akcję (EPS) = zysk netto / ilość wyemitowanych akcji informujący o wielkości zysku przypadającym na jedną akcję zwykłą, niezależnie od tego czy zysk ten zostanie wypłacony jako dywidenda, czy zagospodarowany w przedsiębiorstwie, ilustruje skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza, przy założeniu, że dywidenda zależy od wielkości wygospodarowanego zysku, ma wartość historyczną, służy ocenie przyszłości firmy. 9

10 WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY stopa zyskowności akcji = (zysk na 1 akcję / cena rynkowa akcji) x 100% obrazuje, jaki procent zysku przynosi dana akcja w relacji do jej ceny giełdowej, wykorzystywany do porównywania korzyści lokowania w różne firmy. WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY wskaźnik stopy dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji) x 100% ilustruje bezpośrednie korzyści dla posiadaczy akcji, porównanie wskaźników różnych firm umożliwia ocenę rozpiętości korzyści osiąganych przez zakup różnych rodzajów akcji. WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY wskaźnik stopy wypłat dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / zysk netto na 1 akcję) x 100% uzupełnienie wskaźnika stopy dywidendy, obrazuje udział dywidendy w zysku po opodatkowaniu, niski poziom wskaźnika sygnalizuje przeznaczenie znacznej kwoty zysków na rozwój WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY rentowność akcji R = ((cena sprzedaży akcji cena zakupu akcji) + suma dywidend / cena zakupu akcji) x 100% służy ocenie wyniku na sprzedaży akcji. WSKAŹNIKI DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW I EMITENTÓW AKCJI PER = cena rynkowa akcji / zysk netto na 1 akcję najbardziej popularny wskaźnik ułatwiający przybliżoną ocenę celowości inwestowania w akcje danej spółki (price earnings ratio), wskaźnik umożliwia ocenę opłacalności lokat kapitałowych w różnych firmach, określa liczbę lat, w ciągu których nastąpi zwrot nakładu na zakup akcji, przy założeniu, że firma będzie w przyszłości przynosić zyski takie jak dotychczas, na wartość PER wpływa cena giełdowa akcji, zyskowność firmy i ogólna sytuacja na rynku kapitałowym WSKAŹNIKI DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW I EMITENTÓW AKCJI cena giełdowa = (PER x zysk netto) / ilość wyemitowanych akcji umożliwia ustalenie górnej granicy cen akcji atrakcyjnej dla potencjalnego inwestora, każdy zakup akcji powyżej tak ustalonej ceny giełdowej będzie związany z coraz wyższym ryzykiem, przy zakupie poniżej ceny giełdowej można spodziewać się dodatkowych korzyści. 10

11 WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE W ANALIZIE PROGNOSTYCZNEJ UŁATWIAJĄCE PODJĘCIE DECYZJI CO DO ZAKUPU AKCJI: wskaźnik ceny do kapitału własnego (price to equity ratio) PEQ = cena rynkowa akcji / kapitał własny przypadający na akcję niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga wyjątkowo małe zyski bieżące, posiada nie w pełni wykorzystany majątek o znacznej wartości, stwarza nadzieję na dobre wyniki w przyszłości, niski wskaźnik może stanowić wskazówkę dla inwestorów, którzy planują zakup akcji jako lokaty kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym. 11

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl

1. Wskaźniki płynności. Analiza wskaźnikowa. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Analiza wskaźnikowa Wskaźniki oblicza się na podstawie danych rynkowych (np. giełdowych) dotyczących spółki oraz na podstawie sprawozdań finansowych firmy takich jak: bilans, rachunek

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej

Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej Jednym z narzędzi oceny kondycji finansowej jednostki jest analiza wskaźnikowa Analiza wskaźnikowa w odniesieniu do badania sprawozdań finansowych obejmuje obliczanie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak określić poziom tej płynności w przedsiębiorstwie?

Jak określić poziom tej płynności w przedsiębiorstwie? Jak określić poziom tej płynności w przedsiębiorstwie? Utrzymanie płynności finansowej to problem, który spędza sen z powiek wszystkim zarządzającym. Rzecz jednak w tym, aby płynność utrzymać nie tyle

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Biuro rachunkowe. Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów:

Biuro rachunkowe. Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów: ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Biuro rachunkowe Kwalifikacja A.36 opracowano na podstawie materiałów: dr Agata Kocia, MBA Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A I. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie Sporządzania i czytania bilansu, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:

STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: Struktura pasywów. Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki: ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na

Bardziej szczegółowo

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L

ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L SYLLABUS ZAWIERAJĄCY WYKAZ PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ WYMAGANYCH DO EGZAMINU EBC*L POZIOM A wersja 2004-1 (A/D) 1. Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródła informacji o firmie Celem tej części jest

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności

Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności Dynamiczne otoczenie, ciągłe zmiany przepisów oraz potrzeba dostosowania się do nich, a także rozwój konkurencji znacznie utrudnia funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60 - zakres i metody oceny sytuacji ekonomicznej jednostek sieci Proponuje się, by ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek sieci opierała się na analizie wskaźnikowej. Na tej podstawie, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych

Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych Aneks C Typowe wartości wskaźników analitycznych i płynności Stan środków pieniężnych na koniec każdego z okresów (pozycja G rachunku przepływów pieniężnych) powinien przyjmować dodatnie wartości w każdym

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797

Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) AKTYWA (Razem): 1652 1797 Bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku ( w tys. PLN) Treść początek roku 2004 koniec roku 2004 AKTYWA (Razem): 1652 1797 Majątek trwały 606 658 - wartości niematerialne i prawne 17 13 - rzeczowy majątek

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa

Analiza ekonomiczna. Analiza wskaźnikowa Analiza ekonomiczna Analiza wskaźnikowa Analiza rentowności Podstawa: Rachunek Zysków i Strat Rachunek wyników w tys zł. 2012 2013 2014 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w

Bardziej szczegółowo

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25

JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 JR INVEST S.A. 30-552 Kraków ul. Wielicka 25 Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym Zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna

Analiza fundamentalna Analiza fundamentalna Istota, cechy i etapy analizy fundamentalnej Analiza techniczna papierów wartościowych Analiza fundamentalna spółek ZMIANY GOSPODARCZE SYTUACJA GOSPODARCZA GIEŁDA SPÓŁEK I ICH OTOCZENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl)

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Autor: Anna Paszkiewicz (e-mail: a.paszkiewicz@lasy.gov.pl) W Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe parametry ekonomiczne, tak jak w kaŝdym podmiocie gospodarczym działającym na rynku, słuŝą do oceny sytuacji całej organizacji jak i poszczególnych jednostek

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013

Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW ZA ROK 2012/2013 Warszawa, 19-20 września 2013 WYNIKI GRUPY AB Q2/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q2/2013 Kontynuacja ciągłego i dynamicznego rozwoju Grupy

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl

II - Analiza ekonomiczno finansowa w biznesplanie na inwestornia.pl Praktyczny poradnik dla pomysłodawców: I - Oczekiwania inwestora względem pomysłu 1. Biznes plan powinien być możliwe szczegółowy. Musi prowokować do zadawania pytań i równocześnie nie pozostawiać u czytelnika

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe

Wartości Niematerialne i Prawne + Rzeczowe Aktywa Trwałe = Aktywa Trwałe BILANS BILANS dwustronne, tabelaryczne zestawienie składników majątkowych, czyli aktywów oraz źródeł ich pochodzenia sporządzone w ujęciu wartościowym na ściśle określony moment czasowy, zestawienie aktywów

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew

Analiza wskaźnikowa. Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew Analiza wskaźnikowa Analiza zadłuŝenia Grupy Boryszew W celu oceny zadłuŝenia Grupy Boryszew w latach 2004-2008 zostały najpierw obliczone podstawowe wskaźniki zadłuŝenia. Wyniki ich zawarte są w tabeli

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA SPÓŁDZIELNI SYTUACJA EKONOMICZNOFINANSOWA SPÓŁDZIELNI Ocena struktury bilansu i jego zmian Suma bilansowa uległa zmniejszeniu o 21.376 tys. złotych, tj. o 12 procent, w tym: aktywa trwałe uległy zmniejszeniu o 25.272

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw

ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw SZKOLENIE ANALIZA FINANSOWA metody efektywnej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw 15 16 września 2016 r., Warszawa Szkolenie z zakresu analizy finansowej odpowiada na potrzeby rynku, który wymaga

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011

UZASADNIENIE. przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 UZASADNIENIE przeznaczenia zysku DEKTRA SA za rok obrotowy 2011 W związku z 4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu strona 1/ 5 Przyjmując stanowisko rekomendujące

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki. Zdrowotnej w Lipnie. Analiza Kondycji Finansowej Prognoza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipnie Analiza Kondycji Finansowej Prognoza PROJEKT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH NA ROK 2006 SP ZOZ w Lipnie Nr KR04-00272 PROJEKT BILANSU AKTYWA PASYWA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo