ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE"

Transkrypt

1 ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie i przestrzeni. ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA stanowi rozwinięcie wstępnej analizy sprawozdań finansowych, służy syntetycznej ocenie różnych aspektów ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa, umożliwia jednoznaczną interpretację stanu i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dzięki ujednoliceniu treści wskaźników, stosowana w zależności od potrzeb i zainteresowań odbiorców możliwość doboru wskaźników, ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ WYKORZYSTYWANA JEST PRZEZ: menedżerów w podejmowaniu decyzji dotyczących sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, kredytodawców w ocenie zdolności firmy do samofinansowania, udziałowców firmy w ocenie wielkości dywidendy i zyskowności akcji. WSKAŹNIKI Mogą przedstawiać relacje: obrazujące zależności zachodzące pomiędzy pozycjami jednego sprawozdania: bilansu (wskaźniki bilansowe), rachunku zysków i strat (wskaźniki wynikowe) Zależności zachodzące pomiędzy pozycjami różnych sprawozdań (wskaźniki mieszane). CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE Analiza płynności - dostarcza informacje na temat źródeł gotówki znajdujących się w przedsiębiorstwie przeznaczonej na regulowanie bieżących zobowiązań. Analiza aktywności - określa sposób wykorzystania aktywów będących pod kontrolą przedsiębiorstwa w celu generowania przychodów ze sprzedaży. Analiza zadłużenia (Wypłacalności) - sprawdza strukturę kapitału (pasywów) pod kątem zdolności spółki do regulowania zobowiązań (zwłaszcza długoterminowych, które wykraczają poza ramy analizy płynności). Analiza rentowności - Mierzy wielkość zysku, jaki wypracowuje firma w relacji do jej przychodów i zainwestowanego kapitału 1

2 KILKA ZASTRZEŻEŃ Większość wskaźników nie ma optymalnej wartości. Dopiero odniesienie ich do wskaźników z poprzedniego okresu lub też do wskaźników obliczonych dla innych firm z tej samej branży pozwala na obiektywną ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy. PODSTAWA ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ: dane wyrażające stan zjawiska na początek i koniec okresu sprawozdawczego, wielkości średnie (z wielkości na początek i koniec okresu). ZALETY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ pokazuje zmiany w badanym zjawisku, będące wynikiem decyzji gospodarczych podejmowanych w ciągu okresu sprawozdawczego, jest szybką metodą uzyskiwania wglądu w operacje gospodarcze, dostarcza informacji o funkcjonowaniu firmy, w połączeniu z analizą otoczenia może służyć przewidywaniu warunków działania. WADY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ: wymaga wyważonego doboru wskaźników, powinna być uzupełniona innymi narzędziami analitycznymi, podstawą analizy wskaźnikowej jest wyłącznie przeszłość firmy. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA Analiza płynności dostarcza informacje na temat źródeł gotówki znajdujących się w przedsiębiorstwie przeznaczonej na regulowanie bieżących zobowiązań. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA niezbędna w utrzymaniu ciągłości gospodarowania, informuje o zdolności firmy do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań, w długich okresach stanowi warunek dynamicznego rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji. 2

3 ANALIZA PŁYNNOŚCI Zdolność przedsiębiorstwa do zapłaty krótkoterminowych zobowiązań zależy od źródeł gotówki dostępnych na dzień bilansowych, oraz gotówki generowanej w cyklu operacyjnym spółki. Analiza płynności nierozerwalnie wiąże się z analizą aktywności krótkoterminowej i tzw. cyklem konwersji gotówki. CYKL KONWERSJI GOTÓWKI. Polega na tym, że dokonując operacji przedsiębiorstwo zakupuje surowce do produkcji powiększając swoje zapasy. To powoduje natychmiastowy odpływ gotówki lub zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych. Po zamianie surowców na produkty gotowe, przedsiębiorstwo je sprzedaje zwiększając tym samym należności. Odbiorcy gotowych produktów regulują należności spółki, która z kolei reguluje własne zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców. W ten sposób cykl ulega zamknięciu. Zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego powtarzania powyższego cyklu zależy od krótkoterminowej płynności i zdolności do generowania gotówki. WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI (CURRENT RATIO) = aktywa bieżące (obrotowe) / pasywa bieżące (zobowiązania krótkoterminowe) III stopień płynności aktywa obrotowe - inwestycje krótkoterminowe (w tym środki pieniężne), należności, zapasy oraz krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe. zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług, kredyty i pożyczki o terminie wymagalności krótszym niż jeden rok oraz zobowiązania z tytułu emisji krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych. WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI (CURRENT RATIO) Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa. spadek poniżej 1 zazwyczaj utrata płynności, Wartość wskaźnika powinna znaleźć się w przedziale od 1,2 (1,5) do 2, w praktyce wymaga się, aby majątek obrotowy dwukrotnie przewyższał wartość bieżących zobowiązań (2,0), wskaźnik zbyt wysoki nadpłynność w firmie nieefektywne działanie, może ono być wynikiem posiadania niezagospodarowanych środków pieniężnych, trudno zbywalnych zapasów, należności trudnych do ściągnięcia lub niskiego stopnia wykorzystania zobowiązań bieżących Wskaźnik bardzo silnie zróżnicowany branżowo WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI SZYBKI (QUICK RATIO) = (aktywa bieżące zapasy - rozliczenia międzyokresowe) / pasywa bieżące II stopień płynności, Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa, wskaźnik II stopnia powinien kształtować się w granicach 1,0 WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI BARDZO SZYBKI (CASH RATIO) = środki pieniężne / pasywa bieżące I stopień płynności. Im wyższy, tym większa płynność w praktyce płynność I stopnia jest bardzo niska, gdyż nadmierna płynność wywiera negatywny wpływ na poziom rentowności 3

4 WSKAŹNIK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ NALEŻNOŚCIAMI = należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe Powinien być większy od jedności. Jest silnie zróżnicowany branżowo. Często do wyznaczenia wskaźnika używa się jedynie należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Im większa wartość wskaźnika, tym większa jest płynność przedsiębiorstwa KAPITAŁ OBROTOWY (PRACUJĄCY): różnica pomiędzy majątkiem obrotowym a zobowiązaniami bieżącymi, część aktywów bieżących, która nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi (jest finansowana kapitałami stałymi) Wielkość kapitału pracującego może być wyznaczona dwoma sposobami: podejście kapitałowe kapitał pracujący = kapitał stały majątek trwały podejście majątkowe kapitał pracujący = aktywa bieżące zobowiązania bieżące Wzrost świadczy o umacnianiu się pozycji finansowej przedsiębiorstwa Powinien się zwiększać w tempie zbliżonym do wzrostu sprzedaży. Może być dodatni, ujemny lub zerowy WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OPARTE NA KOSZTACH WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI wskaźnik operacyjności = (koszt własny sprzedaży / sprzedaż netto) x 100% najbardziej ogólny wskaźnik aktywności firmy (tzw. wskaźnik kosztów), wskaźnik obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność zarządzających do kontroli i obniżki kosztów, Silnie zróżnicowany branżowo, przyjmowany poziom wskaźnika mieści się w granicach 50 90%; wskaźnik wyższy niż 90% może wskazywać na trudności w uzyskaniu zwrotu poniesionych nakładów gospodarczych wskaźnik niższy niż 50% informuje o wysokiej zyskowności danego rodzaju działalności przedsiębiorstwa. 21 WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OPARTE NA KOSZTACH wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych = (koszty administracyjne / sprzedaż netto) x 100% informuje o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży, wg standardów zachodnich optymalna wielkość to 10 15% ogółu kosztów i powinny uwzględniać wszystkie ogólne koszty prowadzenia działalności, również odsetki od kapitałów obcych. WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ OPARTE NA OBROTACH WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW = sprzedaż ogółem/aktywa ogółem WSKAŹNIK OBROTOWOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH = sprzedaż ogółem/aktywa trwałe informują jaka wartość sprzedaży przypada na jedną złotówkę zaangażowanego majątku - ile razy sprzedaż netto jest większa od aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo oceniając wartość tego wskaźnika trzeba brać pod uwagę poziom umorzenia majątku pozytywnym objawem jest tendencja rosnąca silnie zróżnicowany branżowo cechą majątku trwałego jest niski poziom obrotowości, majątku obrotowego wyższy stopień 24 4

5 ROTACJA ZAPASÓW ROTACJA ZAPASÓW wskaźnik obrotu zapasami = sprzedaż netto / średni stan zapasów informuje ile razy w ciągu badanego okresu nastąpi odnowienie stanu zapasów, wzrost wskaźnika oznacza, że zapasy wystarczają na coraz mniejszą liczbę dni sprzedaży, wzrost wskaźnika zmniejszenie kosztów magazynowania, uwolnienie kapitału obrotowego zaangażowanego w zapasach, wzrost wskaźnika wzrost ryzyka niemożliwości zaspokojenia potrzeb odbiorców lub zachwiania rytmiczności produkcji. wskaźnik obrotu zapasami = średni stan zapasów *365/ sprzedaż netto wskaźnik rotacji zapasów w dniach określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy dla zrealizowania określonej sprzedaży, wysoki wskaźnik informuje o wolnym obrocie zapasów, niski o obrocie szybkim, w przypadku zapasów wyrobów gotowych niski wskaźnik cyklu zapasów świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o łatwości ich sprzedaży i krótkim okresie magazynowania. ROTACJA NALEŻNOŚCI wskaźnik rotacji należności = sprzedaż netto / średni stan należności wskaźnik rotacji należności określa ile razy w ciągu roku firma odtwarza stan swoich należności, wg standardów zachodnich wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 7,0 10,0, wskaźnik mniejszy niż 7,0 może oznaczać, że przedsiębiorstwo zbyt długo kredytuje swoich klientów, co świadczy o tym, że środki pieniężne są zbyt długo zamrożone w należnościach. ROTACJA ZOBOWIĄZAŃ (WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ ) okres płacenia zobowiązań w dniach = (średni stan zobowiązań / sprzedaż netto) x 360 dni Wskaźnik spłaty zobowiązań = zobowiązania krótkoterminowe/ średni dzienny przychód ze sprzedaży w dniach okres płacenia zobowiązań w dniach wskazuje, jaki jest średni czas regulowania zobowiązań w przedsiębiorstwie, im czas spłaty zobowiązań jest dłuższy, tym mniejsze są potrzeby w zakresie kapitału obrotowego, porównanie wskaźnika z terminem spłaty należności umożliwia ocenę zdolności regulowania zobowiązań przedsiębiorstwa w terminie ich płatności. WSKAŹNIK ŚCIĄGALNOŚCI NALEŻNOŚCI Wskaźnik ściągalności należności = należności z tytułu dostaw/średni dzienny przychód ze sprzedaży Średni dzienny przychód ze sprzedaży = przychód ze sprzedaży/365 dni Używany jest do oceny sposobu zarządzania należnościami przez spółkę. Pokazuje ile dni średnio przedsiębiorstwo czeka od momentu sprzedaży na uregulowanie należności z tego tytułu przez nabywcę. obrazuje w jakim stopniu amortyzacja finansuje przyrost środków trwałych przedsiębiorstwa. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o nie wywiązywaniu się odbiorców firmy ze swych zobowiązań finansowych, a zatem o tym, że spółka kredytuje swoich klientów. Korzystny jest niski poziom wskaźnika. ANALIZA ZADŁUŻENIA 5

6 WSKAŹNIKI Informujące o poziomie zadłużenia, informujące o zdolności do obsługi długu. NAJISTOTNIEJSZE WSKAŹNIKI: wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik zadłużenia długoterminowego, wskaźnik zadłużenia środków trwałych wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi wskaźnik trwałości struktury finansowania wskaźnik zastosowania kapitału własnego wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej WSKAŹNIK OGÓLNEGO ZADŁUŻENIA wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) x 100% udział zobowiązań w finansowaniu majątku przedsiębiorstwa, wysoki wskaźnik świadczy o dużym ryzyku finansowym utracie zdolności do zwrotu długów, wg standardów zachodnich, jeżeli nie została zachwiana równowaga między kapitałem obcym a kapitałem własnym, wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 0,57 0,67. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA KAPITAŁU WŁASNEGO wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = kapitał własny/zobowiązania ogółem wskaźnik ten określa stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, wskazuje na możliwość pokrycia zobowiązań kapitałami własnymi, wg standardów zachodnich dla małych przedsiębiorstw poziom wskaźnika na poziomie 3:1, dla średnich i dużych firm - 1:1. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO, wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / kapitał własny wskaźnik długu, ryzyka dotyczy długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu, wskaźnik wyższy niż 1,0 świadczy, że zobowiązania długoterminowe są wyższe niż kapitał własny, za odpowiedni poziom przyjmuje się przedział 0,5 1,0. ZDOLNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA DO OBSŁUGI DŁUGU Ocenie możliwości zwrotu przyznanych kredytów służą wskaźniki: wskaźnik pokrycia obsługi długu (wiarygodności kredytowej), wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych, wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow. 6

7 WSKAŹNIK POKRYCIA OBSŁUGI DŁUGU wskaźnik pokrycia obsługi długu I = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / (raty kapitałowe + odsetki) ile razy zysk w działalności przedsiębiorstwa pokrywa roczne spłaty kredytu długoterminowego i odsetki, określa stopień zabezpieczenia obsługi kredytu przez wygospodarowany w przedsiębiorstwie zysk, wysokość wskaźnika zależy od kondycji finansowej firmy i powinna być większa od 1 (wg Banku Światowego minimum - 1,3, optimum 2,5). WSKAŹNIK POKRYCIA OBSŁUGI DŁUGU (WIARYGODNOŚCI KREDYTOWEJ) wskaźnik pokrycia obsługi długu II = zysk po opodatkowaniu / (raty kapitałowe + odsetki) poziom wskaźnika pokrycia obsługi długu opartego na zysku netto powinien być co najmniej równy lub wyższy niż 1, malejąca wielkość wskaźnika może świadczyć o nieefektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, niewielkiej zyskowności zainwestowanych środków, nadmiernej skłonności do inwestowania, WSKAŹNIK POKRYCIA ZOBOWIĄZAŃ ODSETKOWYCH wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych = (zysk przed opodatkowaniem + odsetki) / odsetki wskaźnik informuje o zdolności przedsiębiorstwa do terminowej spłaty odsetek, RENTOWNOŚĆ RENTOWNOŚĆ podstawowy miernik informujący o szybkości zwrotu zaangażowanego w przedsiębiorstwie kapitału. Służy ocenie przedsiębiorstwa i zdolności kierownictwa do generowania zysków z zaangażowanych środków. Wykorzystywana do prezentacji przyszłej sytuacji majątkowo finansowej firmy. RENTOWNOŚĆ MOŻNA ROZPATRYWAĆ W TRZECH UJĘCIACH: rentowność sprzedaży (rentowność handlowa), rentowność majątku (rentowność ekonomiczna), rentowność zaangażowanych kapitałów własnych (rentowność finansowa). 7

8 RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY W zależności od kategorii zysku przyjmowanej do obliczeń, wskaźniki rentowności liczone są jako brutto i netto. RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (RENTOWNOŚĆ BRUTTO) wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (rentowność brutto) = (zysk przed opodatkowaniem / sprzedaż netto) x 100% wielkość wskaźnika jest niezależna od stopy opodatkowania zysku, odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk, jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży, RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (RENTOWNOŚĆ NETTO) wskaźnik rentowności sprzedaży netto (rentowność netto) = (zysk netto / sprzedaż netto) x 100% określany zwrotem ze sprzedaży, informuje o udziale zysku po opodatkowaniu w wartości sprzedaży, czyli jaką marżę zysku przynosi dana wartość sprzedaży, im niższy poziom wskaźnika, tym większa wartość sprzedaży powinna być zrealizowana dla określonej kwoty zysku, większa wartość wskaźnika oznacza korzystniejszą kondycję finansową firmy, podniesienie rentowności netto oznacza wzrost efektywności sprzedaży, gdyż każda złotówka sprzedaży generuje dodatkowy zysk, niska zyskowność występuje przy wytwarzaniu wyrobów charakteryzujących się krótkim cyklem produkcyjnym i możliwością szybkiej ich sprzedaży, wyższa marża zyskowności jest niezbędna w sytuacji dłuższego cyklu eksploatacji (konieczność pokrycia wyższych kosztów). RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU Rentowność ekonomiczna informuje o wielkości zysku netto przypadającego na jednostkę wartości zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU (RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW, ROA) wskaźnik rentowności majątku = (zysk netto / wartość majątku ogółem) x 100% wskaźnik określany również zwrotem z majątku (return on assest - ROA), wyznacza ogólną zdolność aktywów przedsiębiorstwa do generowania zysku, im wartość wskaźnika wyższa, tym korzystniejsza sytuacja finansowa firmy, wskaźnik stanowi ogólny miernik podnoszenia efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, wielkość wskaźnika determinuje szereg różnorodnych czynników, niekiedy o przeciwnym kierunku oddziaływania. RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU rentowność aktywów = rentowność sprzedaży netto x rotacja aktywów Taka sama rentowność aktywów może być wynikiem zupełnie różnej polityki sprzedaży: polityki ilości (niskich cen), charakteryzującej się niską zyskownością jednostkową, ale odpowiednio wyższą wielkością sprzedaży, polityki jakości (wysokich cen), charakteryzującej się wysoką zyskownością i niską rotacją aktywów. 8

9 RENTOWNOŚĆ FINANSOWA rentowność finansowa dotyczy zyskowności zaangażowanego kapitału własnego, Interesująca dla akcjonariuszy, pozwala określić stopę zysku z inwestycji w danym przedsiębiorstwie. RENTOWNOŚĆ FINANSOWA (RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO, ROE) wskaźnik zyskowności kapitału własnego (rentowności kapitału własnego, ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100% wyższa wartość wskaźnika zwrotu kapitału oznacza korzystniejszą sytuację finansową przedsiębiorstwa, MODEL DU PONTA ROE Wskaźnik rentowności kapitału własnego Mnożnik kapitału własnego x ROA Wskaźnik rentowności majątku Aktywa ogółem : Kapitał własny Wskaźnik obrotowości aktywów x Wskaźnik rentowności sprzedaży netto Sprzedaż Aktywa Zysk Sprzedaż : : ogółem netto Aktywa bieżące Aktywa trwałe + RYNKOWA WARTOŚCI AKCJI I KAPITAŁU 51 WSKAŹNIKI istotne dla akcjonariuszy, istotne dla inwestorów oraz firmy korzystającej z kapitału akcyjnego WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY zysk na 1 akcję (EPS) = zysk netto / ilość wyemitowanych akcji informujący o wielkości zysku przypadającym na jedną akcję zwykłą, niezależnie od tego czy zysk ten zostanie wypłacony jako dywidenda, czy zagospodarowany w przedsiębiorstwie, ilustruje skalę potencjalnych korzyści akcjonariusza, przy założeniu, że dywidenda zależy od wielkości wygospodarowanego zysku, ma wartość historyczną, służy ocenie przyszłości firmy. 9

10 WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY stopa zyskowności akcji = (zysk na 1 akcję / cena rynkowa akcji) x 100% obrazuje, jaki procent zysku przynosi dana akcja w relacji do jej ceny giełdowej, wykorzystywany do porównywania korzyści lokowania w różne firmy. WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY wskaźnik stopy dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / cena rynkowa 1 akcji) x 100% ilustruje bezpośrednie korzyści dla posiadaczy akcji, porównanie wskaźników różnych firm umożliwia ocenę rozpiętości korzyści osiąganych przez zakup różnych rodzajów akcji. WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY wskaźnik stopy wypłat dywidendy = (dywidenda na 1 akcję / zysk netto na 1 akcję) x 100% uzupełnienie wskaźnika stopy dywidendy, obrazuje udział dywidendy w zysku po opodatkowaniu, niski poziom wskaźnika sygnalizuje przeznaczenie znacznej kwoty zysków na rozwój WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY rentowność akcji R = ((cena sprzedaży akcji cena zakupu akcji) + suma dywidend / cena zakupu akcji) x 100% służy ocenie wyniku na sprzedaży akcji. WSKAŹNIKI DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW I EMITENTÓW AKCJI PER = cena rynkowa akcji / zysk netto na 1 akcję najbardziej popularny wskaźnik ułatwiający przybliżoną ocenę celowości inwestowania w akcje danej spółki (price earnings ratio), wskaźnik umożliwia ocenę opłacalności lokat kapitałowych w różnych firmach, określa liczbę lat, w ciągu których nastąpi zwrot nakładu na zakup akcji, przy założeniu, że firma będzie w przyszłości przynosić zyski takie jak dotychczas, na wartość PER wpływa cena giełdowa akcji, zyskowność firmy i ogólna sytuacja na rynku kapitałowym WSKAŹNIKI DLA POTENCJALNYCH INWESTORÓW I EMITENTÓW AKCJI cena giełdowa = (PER x zysk netto) / ilość wyemitowanych akcji umożliwia ustalenie górnej granicy cen akcji atrakcyjnej dla potencjalnego inwestora, każdy zakup akcji powyżej tak ustalonej ceny giełdowej będzie związany z coraz wyższym ryzykiem, przy zakupie poniżej ceny giełdowej można spodziewać się dodatkowych korzyści. 10

11 WSKAŹNIKI WYKORZYSTYWANE W ANALIZIE PROGNOSTYCZNEJ UŁATWIAJĄCE PODJĘCIE DECYZJI CO DO ZAKUPU AKCJI: wskaźnik ceny do kapitału własnego (price to equity ratio) PEQ = cena rynkowa akcji / kapitał własny przypadający na akcję niska wartość wskaźnika oznacza z reguły, że spółka osiąga wyjątkowo małe zyski bieżące, posiada nie w pełni wykorzystany majątek o znacznej wartości, stwarza nadzieję na dobre wyniki w przyszłości, niski wskaźnik może stanowić wskazówkę dla inwestorów, którzy planują zakup akcji jako lokaty kapitału w dłuższym horyzoncie czasowym. 11

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym

Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Ryzyko w kredycie walutowym Prof. dr hab. Jacek Grzywacz Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko w kredycie walutowym Prowadząc działalność gospodarczą, w każdym niemalże przypadku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E RADY NADZORCZEJ STALPRODUKT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Bochnia, maj 2015 r. Spis treści: I. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Bartosiewicz Sławomir Otorowski Marcin grupa 543 kierunek: Informatyka i Ekonometria Budowa i analiza TMAI dla spółek, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych Wprowadzenie Celem większości uczestników

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności gospodarczej

Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej to nieodzowny element gry rynkowej. Ryzyko to muszą brać pod uwagę wszyscy jej uczestnicy: właściciele firm, instytucje udzielające

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2014 ROKU Warszawa, 25 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging -

Zarządzanie ryzykiem rozpoznania - identyfikacji Oceny Sterowanie unikanie ryzyka działania prewencyjne przenoszenie ryzyka hedging - RODZAJE RYZYKA Zarządzanie ryzykiem rozumie się jako podejmowanie działań mających na celu [120]; rozpoznanie, ocenę i sterowanie ryzykiem oraz kontrolę podjętych działań Celem zarządzania jest ograniczanie

Bardziej szczegółowo