Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Niniejszy Aneks nr 7 do Prospektu Emisyjnego Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie. W ocenie Emitenta informacje zawarte w niniejszym Aneksie mogą wpłynąć na ocenę akcji objętych Prospektem przez inwestorów. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie, chyba że wskazano inaczej. Ze względu na zasadę równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz ze względu na fakt, że obecni akcjonariusze mają dostęp do danych finansowych za pierwsze półrocze 2016 roku, Emitent zdecydował się udostępnić publicznie w formie niniejszego Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego następujące dokumenty: raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzone według MSR/MSSF. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzone według MSR/MSSF, raport z przeglądu biegłego rewidenta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zostają dodane do Prospektu Emisyjnego. 1

2 W związku z otrzymaniem przez Spółkę 21 września 2016 roku raportu z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zmianie ulegają następujące części Prospektu Emisyjnego: Aktualizacja nr 1 PODSUMOWANIE str. 15, pkt. B.7 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące zmiany sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta na końcu dodano: Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na podstawie poddanego przeglądowi skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Prezentacja danych finansowych opracowanych na podstawie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł) Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Aktywa razem Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pasywa Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny razem Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu

3 Wybrane pozycje kosztów (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze Amortyzacja Podatki i opłaty Pozostałe koszty Razem Źródło: Emitent W I pół r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 3,9 %). Znakomita większość przychodów w obu opisywanych okresach została zrealizowana w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. W I pół r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę tys. zł. Dodatkowo w pozostałych kosztach ujęto pozycję przekazania nieruchomości o wartości 120 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa odniosła w pozostałe koszty przekazania nieruchomości inwestycyjnych o wartości 382 tys. zł. Wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił tys. zł. Wynik operacyjny Grupy nieuwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych (przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych) wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 34,3%). W I pół r. rentowność operacyjna Grupy (liczona na bazie zysku operacyjnego oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła 48,7% wobec 37,7% w analogicznym okresie roku Wyższa rentowność w opisywanym okresie wynikała przede wszystkim ze wzrostu przychodów z wynajmu przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego poziomu kosztów stałych (wykorzystanie tzw. dźwigni operacyjnej). Koszty odsetkowe Grupy związane z obsługą posiadanego zadłużenia wyniosły w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. Oprócz kosztów odsetkowych wyniki Grupy w 2016 r. obciążyły ujemne różnice kursowe w wysokości tys. zł. W I pół r. Grupa wykazała dodatnie różnice kursowe w wysokości tys. zł. Dodatkowo w 2016 r. Grupa zawarła z bankiem finansującym inwestycję w Bielsku- białej transakcję zabezpieczającą stały poziom stopy procentowej jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (transakcja IRS). Wycena tej 5 letniej transakcji na dzień 30 czerwca 2016 r. została uwzględniona w kosztach finansowych i wynosiła 820 tys. zł. Rentowność brutto Grupy (na działalności kontynuowanej, uwzględniająca wyżej opisane przychody i koszty finansowe) wyniosła za I pół r. 44,1% wobec 66,6% za I pół r. Niższa rentowność brutto za I pół r. w porównaniu do I pół r. związana była ze wzrostem kosztów odsetkowych oraz z uwzględnieniem w kosztach finansowych wartości wyceny transakcji IRS. Rentowność brutto obliczona na bazie wyniku oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych (tj. skorygowanego o opisane wyżej przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych oraz skorygowanego o różnice kursowe) wyniosła w I pół r. 15,4% (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł) wobec 14,7% w I pół r. (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł). Aktywa trwałe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. 96,9 % wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach trwałych stanowiły nieruchomości inwestycyjne, których wartość wynosiła tys. zł i była o 3,8% wyższa niż na koniec 2015 r. ( tys. zł). Aktywa obrotowe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. niewielką część wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach obrotowych stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty (58,2% wobec 65% na koniec 2015 r.). Drugą największą pozycją aktywów obrotowych na koniec czerwca 2016 r. były należności handlowe. 3

4 Aktualizacja nr 2 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str. 46, pkt. 2. BIEGLI REWIDENCI na końcu dodano: KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokonała przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 r. Raport z przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego został podpisany w imieniu KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przez Arkadiusza Cieślika, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym oraz przez Grzegorza Czubaka, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym Aktualizacja nr 3 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str , pkt. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE na końcu dodano: Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na podstawie podlegającego przeglądowi skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Prezentacja danych finansowych opracowanych na podstawie podlegającego przeglądowi przez Biegłego Rewidenta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł) Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Aktywa razem Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pasywa Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

5 Wybrane pozycje rachunku wyników (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto na działalności kontynuowanej Podatek dochodowy Zysk netto Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały niekontrolowane Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję w zł (na właścicieli jednostki dominującej) Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję w zł (na właścicieli jednostki dominującej) 0,93 1,63 0,93 1,63 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy finansowe Wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu Wybrane pozycje kosztów (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze Amortyzacja Podatki i opłaty Pozostałe koszty RAZEM Źródło: Emitent 5

6 Aktualizacja nr 4 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str , pkt. 9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Wprowadzenie na końcu dodano: Ocena sytuacji finansowej Grupy Emitenta została przeprowadzona na podstawie skonsolidowanych danych finansowych, na które składają się poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, sporządzone według MSSF. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzono zgodnie z MSSF dla potrzeb niniejszego Prospektu, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. w pkt SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA, pkt WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk na dział. operacyjnej (w tys. zł) Zysk brutto na działalności kontynuowanej (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Aktywa ogółem (w tys. zł) Kapitał własny (w tys. zł) Rentowność działalności operacyjnej 121% 45,2% Rentowność brutto 44,1% 66,6% Rentowność netto 34% 58,9% Rentowność aktywów ogółem 1,5% 2,6% Rentowność kapitału własnego 4,2% 7,1% Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźniki rentowności stosunek odpowiednich wielkości zysku operacyjnego, zysku brutto oraz zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży, - wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zysk netto za dany okres/stan aktywów na koniec danego okresu, - wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysku netto za dany okres/stan kapitałów własnych na koniec danego okresu. W I pół r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 3,9 %). Znakomita większość przychodów w obu opisywanych okresach została zrealizowana w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. W I pół r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę tys. zł. Dodatkowo w pozostałych kosztach ujęto wartość przekazanej nieruchomości 120 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa odniosła w pozostałe koszty przekazania nieruchomości inwestycyjnych o wartości 382 tys. zł. Wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych na 30 czerwca 2015 r. wynosił tys. zł. Wynik operacyjny Grupy nieuwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych (przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych) wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 34,3%). 6

7 Koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozostałych kosztów- przeniesienie nieruchomości) wzrosły w I pół r. w sumie o 0,3%, tj. o 3,6 punktu procentowego mniej niż przychody ze sprzedaży Grupy (wzrost o 3,9%). W I pół r. rentowność operacyjna Grupy (liczona na bazie zysku operacyjnego oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła 48,7% wobec 37,7% w analogicznym okresie roku Wyższa rentowność w opisywanym okresie wynikała przede wszystkim ze wzrostu przychodów z wynajmu przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego poziomu kosztów stałych (wykorzystanie tzw. dźwigni operacyjnej). Koszty odsetkowe Grupy związane z obsługą posiadanego zadłużenia wyniosły w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. Oprócz kosztów odsetkowych wyniki Grupy w 2016 r. obciążyły ujemne różnice kursowe w wysokości tys. zł. W I pół r. Grupa wykazała dodatnie różnice kursowe w wysokości tys. zł. Dodatkowo w 2016 r. Grupa zawarła z bankiem finansującym inwestycję w Bielsku- białej transakcję zabezpieczającą stały poziom stopy procentowej jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (transakcja IRS). Wycena tej 5 letniej transakcji na dzień 30 czerwca 2016 r. została uwzględniona w kosztach finansowych i wynosiła 820 tys. zł. Rentowność brutto Grupy (na działalności kontynuowanej, uwzględniająca wyżej opisane przychody i koszty finansowe) wyniosła za I pół r. 44,1% wobec 66,6% za I pół r. Niższa rentowność brutto za I pół r. w porównaniu do I pół r. związana była ze wzrostem kosztów odsetkowych oraz z uwzględnieniem w kosztach finansowych wartości wyceny transakcji IRS. Rentowność brutto obliczona na bazie wyniku oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych (tj. skorygowanego o opisane wyżej przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych oraz skorygowanego o różnice kursowe) wyniosła w I pół r. 15,4% (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł) wobec 14,7% w I pół r. (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł). Zysk netto Grupy (nieoczyszczony ze zdarzeń jednorazowych) wyniósł za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie roku 2015 (z czego działalność kontynuowana wygenerowała tys. zł). Wynik netto na działalności kontynuowanej w I pół r. obciążony jest naliczonym podatkiem dochodowym w wysokości 539 tys. zł, który w znaczącej mierze dotyczy podatku odroczonego. W I pół r. obciążenie podatkiem dochodowym wyniosło 873 tys. zł, z czego tylko 127 tys. zł dotyczyło bieżącego okresu. W spółkach posiadających wyceniane rynkowo nieruchomości jest to rezultat zawiązywania rezerw na odroczony podatek dochodowy naliczany bilansowo od różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością podatkową danej nieruchomości. Na wartość aktywów oraz pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego mają również wpływ wyniki podatkowe danych jednostek w Grupie Emitenta. Oczyszczony zysk netto Grupy (ze zdarzeń jednorazowych opisanych wyżej, na działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł w I pół r. 444 tys. zł wobec 571 tys. zł w I pół (na samej działalności kontynuowanej oczyszczony zysk netto wyniósł za I pół r. 672 tys. zł). Rentowność netto Grupy (na bazie wyników nieoczyszczonych ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła w I pół r. 34% wobec 58,9% w I pół r. Na bazie wyników oczyszczonych rentowność wyniosła 5,2% i 6,9% odpowiednio w roku 2016 i W I pół r. rentowność aktywów Grupy osiągnęła poziom 1,5% wobec 2,6% w I pół r. (obliczona na bazie nieoczyszczonego zysku netto). Dzięki stosowanej przez Grupę dźwigni finansowej rentowność kapitałów własnych była istotnie wyższa od rentowności aktywów i wyniosła w I pół 2016 r. 4,2% wobec 7,1% w I pół r. w pkt STRUKTURA AKTYWÓW GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Aktywa Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Aktywa trwałe razem Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne

8 Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Źródło: Emitent Aktywa trwałe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. 96,9% wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach trwałych stanowiły nieruchomości inwestycyjne, których wartość na koniec czerwca 2016 r. wynosiła tys. zł i była o 3,8 % wyższa niż na koniec 2015 r. ( tys. zł). Aktywa obrotowe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. niewielką część wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach obrotowych na koniec czerwca 2016 r. stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty (58,2% wobec 65% na koniec 2015 r.). Drugą największą pozycją aktywów obrotowych na koniec czerwca 2016 r. były należności handlowe. w pkt WSKAŹNIKI ROTACJI GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Emitenta (liczba dni) Wyszczególnienie I pół I pół Cykl rotacji należności Cykl rotacji zobowiązań Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - cykl rotacji należności stosunek stanu należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, - cykl rotacji zobowiązań stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie. Rotacja należności Grupy (średni czas w jakim Grupa spienięża posiadane należności) spadł się z poziomu 56 dni na koniec czerwca 2015 roku do 53 dni na koniec czerwca 2016 r. Podobną tendencję można zaobserwować w przypadku zobowiązań (składających się na koniec czerwca 2016 r. głównie z zobowiązań handlowych), których średni czas spłaty zmniejszył się z poziomu 95 dni na koniec czerwca 2015 roku do 62 dni na koniec czerwca 2016 r. Skrócenie cyklu rotacji zobowiązań to głównie efekt zmniejszenia w 2016 r. salda zobowiązań inwestycyjnych (z poziomu 818 tys. zł na koniec czerwca 2015 r. do poziomu 2 tys. zł na koniec czerwca 2016 r.) związanych z budową obiektu handlowego w Bielsku-Białej. w pkt WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Wskaźniki płynności Wyszczególnienie I pół r. I pół Wskaźnik płynności bieżącej 0,8 0,5 Źródło: Emitent 8

9 Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźnik bieżącej płynności stosunek stanu aktywów obrotowych do sumy stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań przy wykorzystaniu krótkoterminowych aktywów. W 2016 r. wskaźnik płynności bieżącej obrazujący zdolność Grupy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań zwiększył się w stosunku do roku 2015 i wyniósł 0,8 (obie składowe wskaźnika, tj. zarówno aktywa obrotowe, jak i zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się w I pół r. w porównaniu do I pół r., jednak spadek zobowiązań krótkoterminowych był stosunkowo większy niż spadek aktywów obrotowych, tym samym wskaźnik uległ poprawie). Wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,8 1,8 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 0,4 0,4 Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźnik ogólnego zadłużenia stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki, - wskaźnik zadłużenia długoterminowego relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności, - wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych, - wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu działalności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy na koniec czerwca 2016 r. roku wyniósł 0,6, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wysoka stabilność na przestrzeni opisywanego okresu charakteryzuje również wskaźnik zadłużenia długoterminowego, który na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 0,6. Zbliżona wartość obu wskaźników sugeruje, że większość zobowiązań Grupy ma charakter długoterminowy, zapewniając tym samym wysoką stabilność prowadzonej działalności. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego obrazujący stosunek zobowiązań ogółem Grupy do jej kapitałów własnych wyniósł na koniec czerwca 2016 r. 1,8, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wartości obu składowych ww. wskaźnika (zobowiązania ogółem i kapitały własne) wzrosły w opisywanym okresie, jednak nie miało to wpływu na zmianę wartości samego wskaźnika. W analizowanym okresie znakomita większość wypracowanych przez Emitenta środków finansowych była reinwestowana w dalszy rozwój Grupy. W 2015 i 2016 r. Emitent nie dokonywał wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy. w pkt WYNIK OPERACYJNY GRUPY EMITENTA, pkt INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ na końcu dodano: Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

10 Wyszczególnienie I pół I pół Zysk na dział. operacyjnej (w tys. zł) Zysk brutto na działalności kontynuowanej (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Aktywa ogółem (w tys. zł) Kapitał własny (w tys. zł) Rentowność działalności operacyjnej 121% 45,2% Rentowność brutto 44,1% 66,6% Rentowność netto 34% 58,9% Źródło: Emitent W I pół r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 3,9 %). Znakomita większość przychodów w obu opisywanych okresach została zrealizowana w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. W I pół r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę tys. zł. W I pół r., w pozycji pozostałe przychody uwzględniono otrzymane odszkodowanie z umowy najmu w wysokości 770 tys. zł. Dodatkowo w pozostałych kosztach ujęto wartość przekazanej nieruchomości 120 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa odniosła w pozostałe koszty przekazania nieruchomości inwestycyjnych o wartości 382 tys. zł. Wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych na 30 czerwca 2015 r. wynosił tys. zł. Wynik operacyjny Grupy nieuwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych (przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych) wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 34,3%). Koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozostałych kosztów- przeniesienie nieruchomości) wzrosły w I pół r. w sumie o 0,3%, tj. o 3,6 punktu procentowego mniej niż przychody ze sprzedaży Grupy (wzrost o 3,9%). Aktualizacja nr 5 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str , pkt. 10 ZASOBY KAPITAŁOWE Wprowadzenie na końcu dodano: Analiza zasobów kapitałowych Grupy Emitenta została dokonana na podstawie podlegającego przeglądowi przez Biegłego Rewidenta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzonego według MSSF. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzono zgodnie z MSSF dla potrzeb niniejszego Prospektu, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. w pkt INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Źródła finansowania Grupy Emitenta (w tys. zł) 10

11 Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Kapitał własny, w tym kapitał zakładowy pozostałe kapitały zyski zatrzymane kapitał udziałów niekontrolujących Zobowiązania razem, w tym: zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Kapitały własne i obce razem Źródło: Emitent Grupa finansuje swoją działalność zarówno kapitałem własnym, jak i kapitałem dłużnym w postaci kredytów bankowych i pożyczek. Na koniec czerwca 2016 r. wartość kapitału własnego wzrosła do poziomu tys. zł z poziomu tys. zł na koniec 2015 r. Wzrost wartości kapitału własnego wynikał z uzyskanego w danym okresie zysku z działalności bieżącej Grupy. Łączna wartość zobowiązań nieznacznie wzrosła z poziomu tys. zł na koniec 2015 r. do poziomu tys. zł na koniec czerwca 2016 r. (wzrost o 2,9%). Wzrost wartości zobowiązań wynikał przede wszystkim z faktu, iż znaczna większość zobowiązań Grupy to kredyty długoterminowe denominowane w euro, ich wycena na dzień bilansowy uzależniona jest od kursu euro do złotego na dany moment sprawozdawczy. Osłabienie kursu złotego wobec euro na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do końca 2015 r. spowodowało wzrost zobowiązań kredytowych na koniec czerwca 2016 r. Poniższa tabela prezentuje zestawienie posiadanych przez Grupę kredytów i pożyczek wraz z ich parametrami. Zestawienie zewnętrznych źródeł finansowania (kredytów i pożyczek) Grupy na dzień 30 czerwca 2016 r. Nazwa Kredyt inwestycyjny od mbank Hipoteczny S.A. Kredyty inwestycyjny od mbank Hipoteczny S.A. Kredyty inwestycyjny od mbank Hipoteczny S.A. Kredyt inwestycyjny od Pekao SA Pożyczki od akcjonariuszy BIK S.A. Waluta Nominalna stopa EUR EURIBOR 6M + marża EUR EURIBOR 6M + marża EUR EURIBOR 6M + marża EUR EURIBOR 1M + marża Zapadalność Wartość zobowiązania na r. (w tys. zł) Wartość zobowiązania na r. (w tys. zł) PLN 6,0% Pożyczki od T. Kwolek * PLN 5,5% Pożyczki od B. Dudzik * PLN 5,5% Pożyczki od udziałowca Marathon 2 Sp. z o.o. PLN 5,5% Razem kredyty i pożyczki * na dzień 31 grudnia 2015 r. pożyczki otrzymane od Pana T.Kwolka i B.Dudzika wykazywane były zbiorczo w pozycji Pożyczki od udziałowców Marathon 2 Sp. z o.o. W 2016 r. w/w Panowie przestali być udziałowcami w spółce Marathon 2 Sp. z o.o. Źródło: Emitent 11

12 Wskaźniki struktury finansowania aktywów Grupy Emitenta Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,8 1,8 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 0,4 0,4 Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźnik ogólnego zadłużenia stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki, - wskaźnik zadłużenia długoterminowego relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności, - wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych, - wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu działalności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy na koniec czerwca 2016 r. roku wyniósł 0,6, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wysoka stabilność na przestrzeni opisywanego okresu charakteryzuje również wskaźnik zadłużenia długoterminowego, który na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 0,6. Zbliżona wartość obu wskaźników sugeruje, że większość zobowiązań Grupy ma charakter długoterminowy, zapewniając tym samym wysoką stabilność prowadzonej działalności. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego obrazujący stosunek zobowiązań ogółem Grupy do jej kapitałów własnych wyniósł na koniec czerwca 2016 r. 1,8, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wartości obu składowych ww. wskaźnika (zobowiązania ogółem i kapitały własne) wzrosły w opisywanym okresie, jednak nie miało to wpływu na zmianę wartości samego wskaźnika. w pkt WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z dział. inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Emitent W każdym z dwóch analizowanych okresów przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie. W I pół r. wyniosły one tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie roku Spadek przepływów operacyjnych w I pół r. w porównaniu do I pół r. przy zbliżonym wyniku na działalności operacyjnej (po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń o charakterze niegotówkowym) wynikał ze wzrostu salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do końca roku 2015, przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu odstaw i usług oraz pozostałych. W przeciwieństwie do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, przepływy netto z działalności inwestycyjnej były w I półroczu 2015 r. ujemne, a w I pół r. dodatnie. W I pół r. saldo przepływów z 12

13 działalności inwestycyjnej wyniosło 859 tys. zł i wynikało przede wszystkim z poniesionych wydatków na nieruchomości inwestycyjne 631 tys. zł oraz z przychodów ze sprzedaży aktywów finansowych tys. zł. Wydatki na nieruchomości inwestycyjne dotyczyły głównie realizacji inwestycji w Sosnowcu. W I pół r. Grupa sprzedała posiadane udziały w spółce BIK Zarzadzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA oraz otrzymała środki z umorzenia części posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. W I pół r., głównie na skutek realizacji budowy Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej, opisywane przepływy netto wyniosły tys. zł. W I pół r. saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej wyniosło tys. zł. We wspomnianym okresie Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (kapitał) w wysokości tys. zł oraz odsetki w wysokości tys. zł i zaciągnęła nowe zobowiązania kredytowe w wysokości 549 tys. zł. Nowe kredyty stanowiły końcowy etap finansowania realizacji inwestycji w Bielsku-Białej. Przepływy Grupy z działalności finansowej w I pół r. były dodatnie i wyniosły 276 tys. zł. Dodatnie saldo to głównie skutek zwiększenia przez Grupę salda zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z realizacją budowy inwestycji w Bielsku-Białej. Aktualizacja nr 6 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY pkt 20 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT na końcu dodano: Dodatkowo Emitent zamieścił skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, w której jednostką dominującą jest Emitent, sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. (śródroczne informacje finansowe Grupy), poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Aktualizacja nr 7 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str. 263, pkt. 24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU na końcu dodano: Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta będzie można zapoznać się również ze śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres do 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wraz z raportem z jego przeglądu. 47

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie.

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku. do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie. Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku do PROSPEKTU EMISYJNEGO AIRWAY MEDIX S. A. z siedzibą w Warszawie www.airwaymedix.pl zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku Terminy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU

ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU ANEKS NR 1 ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2007 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SERII L EMPERIA HOLDING S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA

ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNYGO ORION INVESTMENT SA Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Orion Investment S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2015 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku.

Aneks NR 1. do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września 2010 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego Trans Polonia SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 30 września roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta w dniu 21 października

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy aneks nr 3 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka Akcyjna SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku Mysłowice, 10 listopada 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2014 roku Mysłowice, 9 maja 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo