Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 ANEKS NR 7 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Niniejszy Aneks nr 7 do Prospektu Emisyjnego Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie. W ocenie Emitenta informacje zawarte w niniejszym Aneksie mogą wpłynąć na ocenę akcji objętych Prospektem przez inwestorów. Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie, chyba że wskazano inaczej. Ze względu na zasadę równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz ze względu na fakt, że obecni akcjonariusze mają dostęp do danych finansowych za pierwsze półrocze 2016 roku, Emitent zdecydował się udostępnić publicznie w formie niniejszego Aneksu nr 7 do Prospektu Emisyjnego następujące dokumenty: raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzone według MSR/MSSF. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzone według MSR/MSSF, raport z przeglądu biegłego rewidenta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zostają dodane do Prospektu Emisyjnego. 1

2 W związku z otrzymaniem przez Spółkę 21 września 2016 roku raportu z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. zmianie ulegają następujące części Prospektu Emisyjnego: Aktualizacja nr 1 PODSUMOWANIE str. 15, pkt. B.7 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. Znaczące zmiany sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta na końcu dodano: Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na podstawie poddanego przeglądowi skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Prezentacja danych finansowych opracowanych na podstawie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł) Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Aktywa razem Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pasywa Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny razem Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu

3 Wybrane pozycje kosztów (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze Amortyzacja Podatki i opłaty Pozostałe koszty Razem Źródło: Emitent W I pół r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 3,9 %). Znakomita większość przychodów w obu opisywanych okresach została zrealizowana w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. W I pół r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę tys. zł. Dodatkowo w pozostałych kosztach ujęto pozycję przekazania nieruchomości o wartości 120 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa odniosła w pozostałe koszty przekazania nieruchomości inwestycyjnych o wartości 382 tys. zł. Wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił tys. zł. Wynik operacyjny Grupy nieuwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych (przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych) wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 34,3%). W I pół r. rentowność operacyjna Grupy (liczona na bazie zysku operacyjnego oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła 48,7% wobec 37,7% w analogicznym okresie roku Wyższa rentowność w opisywanym okresie wynikała przede wszystkim ze wzrostu przychodów z wynajmu przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego poziomu kosztów stałych (wykorzystanie tzw. dźwigni operacyjnej). Koszty odsetkowe Grupy związane z obsługą posiadanego zadłużenia wyniosły w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. Oprócz kosztów odsetkowych wyniki Grupy w 2016 r. obciążyły ujemne różnice kursowe w wysokości tys. zł. W I pół r. Grupa wykazała dodatnie różnice kursowe w wysokości tys. zł. Dodatkowo w 2016 r. Grupa zawarła z bankiem finansującym inwestycję w Bielsku- białej transakcję zabezpieczającą stały poziom stopy procentowej jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (transakcja IRS). Wycena tej 5 letniej transakcji na dzień 30 czerwca 2016 r. została uwzględniona w kosztach finansowych i wynosiła 820 tys. zł. Rentowność brutto Grupy (na działalności kontynuowanej, uwzględniająca wyżej opisane przychody i koszty finansowe) wyniosła za I pół r. 44,1% wobec 66,6% za I pół r. Niższa rentowność brutto za I pół r. w porównaniu do I pół r. związana była ze wzrostem kosztów odsetkowych oraz z uwzględnieniem w kosztach finansowych wartości wyceny transakcji IRS. Rentowność brutto obliczona na bazie wyniku oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych (tj. skorygowanego o opisane wyżej przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych oraz skorygowanego o różnice kursowe) wyniosła w I pół r. 15,4% (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł) wobec 14,7% w I pół r. (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł). Aktywa trwałe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. 96,9 % wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach trwałych stanowiły nieruchomości inwestycyjne, których wartość wynosiła tys. zł i była o 3,8% wyższa niż na koniec 2015 r. ( tys. zł). Aktywa obrotowe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. niewielką część wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach obrotowych stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty (58,2% wobec 65% na koniec 2015 r.). Drugą największą pozycją aktywów obrotowych na koniec czerwca 2016 r. były należności handlowe. 3

4 Aktualizacja nr 2 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str. 46, pkt. 2. BIEGLI REWIDENCI na końcu dodano: KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. dokonała przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 r. Raport z przeglądu Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego został podpisany w imieniu KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przez Arkadiusza Cieślika, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym oraz przez Grzegorza Czubaka, biegłego rewidenta o numerze ewidencyjnym Aktualizacja nr 3 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str , pkt. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE na końcu dodano: Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe opracowane na podstawie podlegającego przeglądowi skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Prezentacja danych finansowych opracowanych na podstawie podlegającego przeglądowi przez Biegłego Rewidenta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. odbywa się wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł) Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Aktywa razem Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pasywa Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Zobowiązania razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

5 Wybrane pozycje rachunku wyników (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto na działalności kontynuowanej Podatek dochodowy Zysk netto Zysk netto przypadający na właścicieli jednostki dominującej Zysk netto przypadający na udziały niekontrolowane Podstawowy zysk netto przypadający na jedną akcję w zł (na właścicieli jednostki dominującej) Rozwodniony zysk netto przypadający na jedną akcję w zł (na właścicieli jednostki dominującej) 0,93 1,63 0,93 1,63 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy finansowe Wydatki finansowe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na końcu okresu Wybrane pozycje kosztów (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze Amortyzacja Podatki i opłaty Pozostałe koszty RAZEM Źródło: Emitent 5

6 Aktualizacja nr 4 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str , pkt. 9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Wprowadzenie na końcu dodano: Ocena sytuacji finansowej Grupy Emitenta została przeprowadzona na podstawie skonsolidowanych danych finansowych, na które składają się poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego, sporządzone według MSSF. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzono zgodnie z MSSF dla potrzeb niniejszego Prospektu, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. w pkt SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA, pkt WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Wskaźniki rentowności Grupy Emitenta Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk na dział. operacyjnej (w tys. zł) Zysk brutto na działalności kontynuowanej (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Aktywa ogółem (w tys. zł) Kapitał własny (w tys. zł) Rentowność działalności operacyjnej 121% 45,2% Rentowność brutto 44,1% 66,6% Rentowność netto 34% 58,9% Rentowność aktywów ogółem 1,5% 2,6% Rentowność kapitału własnego 4,2% 7,1% Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźniki rentowności stosunek odpowiednich wielkości zysku operacyjnego, zysku brutto oraz zysku netto za dany okres do przychodów ze sprzedaży, - wskaźnik rentowności aktywów (ROA) zysk netto za dany okres/stan aktywów na koniec danego okresu, - wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) zysku netto za dany okres/stan kapitałów własnych na koniec danego okresu. W I pół r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 3,9 %). Znakomita większość przychodów w obu opisywanych okresach została zrealizowana w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. W I pół r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę tys. zł. Dodatkowo w pozostałych kosztach ujęto wartość przekazanej nieruchomości 120 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa odniosła w pozostałe koszty przekazania nieruchomości inwestycyjnych o wartości 382 tys. zł. Wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych na 30 czerwca 2015 r. wynosił tys. zł. Wynik operacyjny Grupy nieuwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych (przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych) wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 34,3%). 6

7 Koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozostałych kosztów- przeniesienie nieruchomości) wzrosły w I pół r. w sumie o 0,3%, tj. o 3,6 punktu procentowego mniej niż przychody ze sprzedaży Grupy (wzrost o 3,9%). W I pół r. rentowność operacyjna Grupy (liczona na bazie zysku operacyjnego oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła 48,7% wobec 37,7% w analogicznym okresie roku Wyższa rentowność w opisywanym okresie wynikała przede wszystkim ze wzrostu przychodów z wynajmu przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego poziomu kosztów stałych (wykorzystanie tzw. dźwigni operacyjnej). Koszty odsetkowe Grupy związane z obsługą posiadanego zadłużenia wyniosły w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. Oprócz kosztów odsetkowych wyniki Grupy w 2016 r. obciążyły ujemne różnice kursowe w wysokości tys. zł. W I pół r. Grupa wykazała dodatnie różnice kursowe w wysokości tys. zł. Dodatkowo w 2016 r. Grupa zawarła z bankiem finansującym inwestycję w Bielsku- białej transakcję zabezpieczającą stały poziom stopy procentowej jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego (transakcja IRS). Wycena tej 5 letniej transakcji na dzień 30 czerwca 2016 r. została uwzględniona w kosztach finansowych i wynosiła 820 tys. zł. Rentowność brutto Grupy (na działalności kontynuowanej, uwzględniająca wyżej opisane przychody i koszty finansowe) wyniosła za I pół r. 44,1% wobec 66,6% za I pół r. Niższa rentowność brutto za I pół r. w porównaniu do I pół r. związana była ze wzrostem kosztów odsetkowych oraz z uwzględnieniem w kosztach finansowych wartości wyceny transakcji IRS. Rentowność brutto obliczona na bazie wyniku oczyszczonego ze zdarzeń jednorazowych (tj. skorygowanego o opisane wyżej przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych oraz skorygowanego o różnice kursowe) wyniosła w I pół r. 15,4% (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł) wobec 14,7% w I pół r. (oczyszczony zysk brutto wyniósł za I pół r tys. zł). Zysk netto Grupy (nieoczyszczony ze zdarzeń jednorazowych) wyniósł za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie roku 2015 (z czego działalność kontynuowana wygenerowała tys. zł). Wynik netto na działalności kontynuowanej w I pół r. obciążony jest naliczonym podatkiem dochodowym w wysokości 539 tys. zł, który w znaczącej mierze dotyczy podatku odroczonego. W I pół r. obciążenie podatkiem dochodowym wyniosło 873 tys. zł, z czego tylko 127 tys. zł dotyczyło bieżącego okresu. W spółkach posiadających wyceniane rynkowo nieruchomości jest to rezultat zawiązywania rezerw na odroczony podatek dochodowy naliczany bilansowo od różnicy pomiędzy wartością rynkową a wartością podatkową danej nieruchomości. Na wartość aktywów oraz pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego mają również wpływ wyniki podatkowe danych jednostek w Grupie Emitenta. Oczyszczony zysk netto Grupy (ze zdarzeń jednorazowych opisanych wyżej, na działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł w I pół r. 444 tys. zł wobec 571 tys. zł w I pół (na samej działalności kontynuowanej oczyszczony zysk netto wyniósł za I pół r. 672 tys. zł). Rentowność netto Grupy (na bazie wyników nieoczyszczonych ze zdarzeń jednorazowych) wyniosła w I pół r. 34% wobec 58,9% w I pół r. Na bazie wyników oczyszczonych rentowność wyniosła 5,2% i 6,9% odpowiednio w roku 2016 i W I pół r. rentowność aktywów Grupy osiągnęła poziom 1,5% wobec 2,6% w I pół r. (obliczona na bazie nieoczyszczonego zysku netto). Dzięki stosowanej przez Grupę dźwigni finansowej rentowność kapitałów własnych była istotnie wyższa od rentowności aktywów i wyniosła w I pół 2016 r. 4,2% wobec 7,1% w I pół r. w pkt STRUKTURA AKTYWÓW GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Aktywa Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Aktywa trwałe razem Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne i wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne

8 Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe razem Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Źródło: Emitent Aktywa trwałe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. 96,9% wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach trwałych stanowiły nieruchomości inwestycyjne, których wartość na koniec czerwca 2016 r. wynosiła tys. zł i była o 3,8 % wyższa niż na koniec 2015 r. ( tys. zł). Aktywa obrotowe stanowiły na koniec czerwca 2016 r. niewielką część wszystkich posiadanych przez Grupę aktywów. Największy udział w aktywach obrotowych na koniec czerwca 2016 r. stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty (58,2% wobec 65% na koniec 2015 r.). Drugą największą pozycją aktywów obrotowych na koniec czerwca 2016 r. były należności handlowe. w pkt WSKAŹNIKI ROTACJI GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Cykle rotacji głównych składników kapitału obrotowego Grupy Emitenta (liczba dni) Wyszczególnienie I pół I pół Cykl rotacji należności Cykl rotacji zobowiązań Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - cykl rotacji należności stosunek stanu należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży za dany okres, pomnożony przez liczbę dni w okresie, - cykl rotacji zobowiązań stosunek stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na koniec danego okresu do przychodów ze sprzedaży w danym okresie, pomnożony przez liczbę dni w okresie. Rotacja należności Grupy (średni czas w jakim Grupa spienięża posiadane należności) spadł się z poziomu 56 dni na koniec czerwca 2015 roku do 53 dni na koniec czerwca 2016 r. Podobną tendencję można zaobserwować w przypadku zobowiązań (składających się na koniec czerwca 2016 r. głównie z zobowiązań handlowych), których średni czas spłaty zmniejszył się z poziomu 95 dni na koniec czerwca 2015 roku do 62 dni na koniec czerwca 2016 r. Skrócenie cyklu rotacji zobowiązań to głównie efekt zmniejszenia w 2016 r. salda zobowiązań inwestycyjnych (z poziomu 818 tys. zł na koniec czerwca 2015 r. do poziomu 2 tys. zł na koniec czerwca 2016 r.) związanych z budową obiektu handlowego w Bielsku-Białej. w pkt WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI I ZADŁUŻENIA GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Wskaźniki płynności Wyszczególnienie I pół r. I pół Wskaźnik płynności bieżącej 0,8 0,5 Źródło: Emitent 8

9 Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźnik bieżącej płynności stosunek stanu aktywów obrotowych do sumy stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec danego okresu; obrazuje zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań przy wykorzystaniu krótkoterminowych aktywów. W 2016 r. wskaźnik płynności bieżącej obrazujący zdolność Grupy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań zwiększył się w stosunku do roku 2015 i wyniósł 0,8 (obie składowe wskaźnika, tj. zarówno aktywa obrotowe, jak i zobowiązania krótkoterminowe zmniejszyły się w I pół r. w porównaniu do I pół r., jednak spadek zobowiązań krótkoterminowych był stosunkowo większy niż spadek aktywów obrotowych, tym samym wskaźnik uległ poprawie). Wskaźniki zadłużenia Grupy Emitenta Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,8 1,8 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 0,4 0,4 Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźnik ogólnego zadłużenia stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki, - wskaźnik zadłużenia długoterminowego relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności, - wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych, - wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu działalności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy na koniec czerwca 2016 r. roku wyniósł 0,6, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wysoka stabilność na przestrzeni opisywanego okresu charakteryzuje również wskaźnik zadłużenia długoterminowego, który na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 0,6. Zbliżona wartość obu wskaźników sugeruje, że większość zobowiązań Grupy ma charakter długoterminowy, zapewniając tym samym wysoką stabilność prowadzonej działalności. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego obrazujący stosunek zobowiązań ogółem Grupy do jej kapitałów własnych wyniósł na koniec czerwca 2016 r. 1,8, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wartości obu składowych ww. wskaźnika (zobowiązania ogółem i kapitały własne) wzrosły w opisywanym okresie, jednak nie miało to wpływu na zmianę wartości samego wskaźnika. W analizowanym okresie znakomita większość wypracowanych przez Emitenta środków finansowych była reinwestowana w dalszy rozwój Grupy. W 2015 i 2016 r. Emitent nie dokonywał wypłat dywidendy na rzecz akcjonariuszy. w pkt WYNIK OPERACYJNY GRUPY EMITENTA, pkt INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH CZYNNIKÓW, MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ na końcu dodano: Wybrane dane finansowe Grupy Emitenta Wyszczególnienie I pół I pół Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

10 Wyszczególnienie I pół I pół Zysk na dział. operacyjnej (w tys. zł) Zysk brutto na działalności kontynuowanej (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Aktywa ogółem (w tys. zł) Kapitał własny (w tys. zł) Rentowność działalności operacyjnej 121% 45,2% Rentowność brutto 44,1% 66,6% Rentowność netto 34% 58,9% Źródło: Emitent W I pół r. przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się do poziomu tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 3,9 %). Znakomita większość przychodów w obu opisywanych okresach została zrealizowana w segmencie wynajmu powierzchni magazynowych i handlowych. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. W I pół r. istotny wpływ na wysokość osiągniętego zysku operacyjnego miało dodatnie przeszacowanie wartości nieruchomości inwestycyjnych na kwotę tys. zł. W I pół r., w pozycji pozostałe przychody uwzględniono otrzymane odszkodowanie z umowy najmu w wysokości 770 tys. zł. Dodatkowo w pozostałych kosztach ujęto wartość przekazanej nieruchomości 120 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2015 Grupa odniosła w pozostałe koszty przekazania nieruchomości inwestycyjnych o wartości 382 tys. zł. Wynik na wycenie nieruchomości inwestycyjnych na 30 czerwca 2015 r. wynosił tys. zł. Wynik operacyjny Grupy nieuwzględniający wyżej opisanych zdarzeń jednorazowych (przeszacowania i przekazania nieruchomości inwestycyjnych) wyniósł w I pół r tys. zł w porównaniu do tys. zł w I pół r. (wzrost o 34,3%). Koszty operacyjne Grupy (z wyłączeniem pozostałych kosztów- przeniesienie nieruchomości) wzrosły w I pół r. w sumie o 0,3%, tj. o 3,6 punktu procentowego mniej niż przychody ze sprzedaży Grupy (wzrost o 3,9%). Aktualizacja nr 5 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str , pkt. 10 ZASOBY KAPITAŁOWE Wprowadzenie na końcu dodano: Analiza zasobów kapitałowych Grupy Emitenta została dokonana na podstawie podlegającego przeglądowi przez Biegłego Rewidenta skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzonego według MSSF. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. sporządzono zgodnie z MSSF dla potrzeb niniejszego Prospektu, na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości. w pkt INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Źródła finansowania Grupy Emitenta (w tys. zł) 10

11 Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Kapitał własny, w tym kapitał zakładowy pozostałe kapitały zyski zatrzymane kapitał udziałów niekontrolujących Zobowiązania razem, w tym: zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe Kapitały własne i obce razem Źródło: Emitent Grupa finansuje swoją działalność zarówno kapitałem własnym, jak i kapitałem dłużnym w postaci kredytów bankowych i pożyczek. Na koniec czerwca 2016 r. wartość kapitału własnego wzrosła do poziomu tys. zł z poziomu tys. zł na koniec 2015 r. Wzrost wartości kapitału własnego wynikał z uzyskanego w danym okresie zysku z działalności bieżącej Grupy. Łączna wartość zobowiązań nieznacznie wzrosła z poziomu tys. zł na koniec 2015 r. do poziomu tys. zł na koniec czerwca 2016 r. (wzrost o 2,9%). Wzrost wartości zobowiązań wynikał przede wszystkim z faktu, iż znaczna większość zobowiązań Grupy to kredyty długoterminowe denominowane w euro, ich wycena na dzień bilansowy uzależniona jest od kursu euro do złotego na dany moment sprawozdawczy. Osłabienie kursu złotego wobec euro na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do końca 2015 r. spowodowało wzrost zobowiązań kredytowych na koniec czerwca 2016 r. Poniższa tabela prezentuje zestawienie posiadanych przez Grupę kredytów i pożyczek wraz z ich parametrami. Zestawienie zewnętrznych źródeł finansowania (kredytów i pożyczek) Grupy na dzień 30 czerwca 2016 r. Nazwa Kredyt inwestycyjny od mbank Hipoteczny S.A. Kredyty inwestycyjny od mbank Hipoteczny S.A. Kredyty inwestycyjny od mbank Hipoteczny S.A. Kredyt inwestycyjny od Pekao SA Pożyczki od akcjonariuszy BIK S.A. Waluta Nominalna stopa EUR EURIBOR 6M + marża EUR EURIBOR 6M + marża EUR EURIBOR 6M + marża EUR EURIBOR 1M + marża Zapadalność Wartość zobowiązania na r. (w tys. zł) Wartość zobowiązania na r. (w tys. zł) PLN 6,0% Pożyczki od T. Kwolek * PLN 5,5% Pożyczki od B. Dudzik * PLN 5,5% Pożyczki od udziałowca Marathon 2 Sp. z o.o. PLN 5,5% Razem kredyty i pożyczki * na dzień 31 grudnia 2015 r. pożyczki otrzymane od Pana T.Kwolka i B.Dudzika wykazywane były zbiorczo w pozycji Pożyczki od udziałowców Marathon 2 Sp. z o.o. W 2016 r. w/w Panowie przestali być udziałowcami w spółce Marathon 2 Sp. z o.o. Źródło: Emitent 11

12 Wskaźniki struktury finansowania aktywów Grupy Emitenta Wyszczególnienie 30 czerwca grudnia 2015 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,6 0,6 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 1,8 1,8 Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi 0,4 0,4 Źródło: Emitent Zasady wyliczania wskaźników: - wskaźnik ogólnego zadłużenia stosunek zobowiązań krótko- i długoterminowych do aktywów ogółem; obrazuje udział zewnętrznych źródeł finansowania działalności spółki, - wskaźnik zadłużenia długoterminowego relacja zobowiązań długoterminowych do ogólnej sumy aktywów; określa udział zobowiązań długoterminowych w finansowaniu działalności, - wskaźnik zadłużenia kapitału własnego stosunek zobowiązań ogółem do kapitałów własnych, - wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi stosunek kapitałów własnych do aktywów ogółem; przedstawia udział środków własnych w finansowaniu działalności. Wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy na koniec czerwca 2016 r. roku wyniósł 0,6, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wysoka stabilność na przestrzeni opisywanego okresu charakteryzuje również wskaźnik zadłużenia długoterminowego, który na koniec czerwca 2016 r. wyniósł 0,6. Zbliżona wartość obu wskaźników sugeruje, że większość zobowiązań Grupy ma charakter długoterminowy, zapewniając tym samym wysoką stabilność prowadzonej działalności. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego obrazujący stosunek zobowiązań ogółem Grupy do jej kapitałów własnych wyniósł na koniec czerwca 2016 r. 1,8, tj. tyle samo ile na koniec 2015 r. Wartości obu składowych ww. wskaźnika (zobowiązania ogółem i kapitały własne) wzrosły w opisywanym okresie, jednak nie miało to wpływu na zmianę wartości samego wskaźnika. w pkt WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY EMITENTA na końcu dodano: Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie I pół I pół Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z dział. inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Emitent W każdym z dwóch analizowanych okresów przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie. W I pół r. wyniosły one tys. zł wobec tys. zł w analogicznym okresie roku Spadek przepływów operacyjnych w I pół r. w porównaniu do I pół r. przy zbliżonym wyniku na działalności operacyjnej (po oczyszczeniu wyniku ze zdarzeń o charakterze niegotówkowym) wynikał ze wzrostu salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych na koniec czerwca 2016 r. w porównaniu do końca roku 2015, przy równoczesnym spadku zobowiązań z tytułu odstaw i usług oraz pozostałych. W przeciwieństwie do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, przepływy netto z działalności inwestycyjnej były w I półroczu 2015 r. ujemne, a w I pół r. dodatnie. W I pół r. saldo przepływów z 12

13 działalności inwestycyjnej wyniosło 859 tys. zł i wynikało przede wszystkim z poniesionych wydatków na nieruchomości inwestycyjne 631 tys. zł oraz z przychodów ze sprzedaży aktywów finansowych tys. zł. Wydatki na nieruchomości inwestycyjne dotyczyły głównie realizacji inwestycji w Sosnowcu. W I pół r. Grupa sprzedała posiadane udziały w spółce BIK Zarzadzanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 SKA oraz otrzymała środki z umorzenia części posiadanych certyfikatów inwestycyjnych. W I pół r., głównie na skutek realizacji budowy Retail Park Karpacka w Bielsku-Białej, opisywane przepływy netto wyniosły tys. zł. W I pół r. saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej wyniosło tys. zł. We wspomnianym okresie Grupa spłaciła zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (kapitał) w wysokości tys. zł oraz odsetki w wysokości tys. zł i zaciągnęła nowe zobowiązania kredytowe w wysokości 549 tys. zł. Nowe kredyty stanowiły końcowy etap finansowania realizacji inwestycji w Bielsku-Białej. Przepływy Grupy z działalności finansowej w I pół r. były dodatnie i wyniosły 276 tys. zł. Dodatnie saldo to głównie skutek zwiększenia przez Grupę salda zaciągniętych kredytów i pożyczek związanych z realizacją budowy inwestycji w Bielsku-Białej. Aktualizacja nr 6 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY pkt 20 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT na końcu dodano: Dodatkowo Emitent zamieścił skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, w której jednostką dominującą jest Emitent, sporządzone za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. (śródroczne informacje finansowe Grupy), poddane przeglądowi przez Biegłego Rewidenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 Aktualizacja nr 7 CZĘŚĆ III DOKUMENT REJESTRACYJNY str. 263, pkt. 24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU na końcu dodano: Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu Emisyjnego w Biurze Zarządu Emitenta będzie można zapoznać się również ze śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za okres do 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wraz z raportem z jego przeglądu. 47

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.

Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r. Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 2014r. (tj. za okres 01.07.2014 30.09.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za III kwartał 214r. (tj. za okres 1.7.214 3.9.214) Poznań, 14.11.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r. Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014)

MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2014r. (tj. za okres 01.04.2014 30.06.2014) MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 214r. (tj. za okres 1.4.214 3.6.214) Poznań, 14.8.214r. Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku

II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku 1. Było strona 50, pkt 6.5 Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych, C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej, poz. II Wydatki : II. Wydatki 10 327 2 323 1. Dywidendy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. ANEKS NR 1 Z DNIA 15 LISTOPADA 2013 R., ZMIENIONY W DNIU 22 LISTOPADA 2013 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO VISTULA GROUP S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 12 LISTOPADA 2013 R. Terminy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266

Zmiana nr 1. str. 11, pkt. C.1. było: Dane jednostkowe Emitenta dane w tys. zł 2008. Przychody ze sprzedaży 7.266 Aneks nr 4 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii G Internet Group S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2009 roku. Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo