Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Normalizacja histogramu: Normalizacja histogramu jest prostą operacją punktową stosowaną w celu poprawy obrazów o złym kontraście."

Transkrypt

1 Barłomiej Mróz: Hisogram - czyli wykres częsości wysępowania kolejnych warości pikseli obrazu. Hisogram pokazuje, jak liczne są w obrazie punky o różnych warościach jasności. Przyjmuje się, że pierwszy elemen hisogramu ma numer 0, a osani Z max, Z max zakres maksymalny. Zakładamy, że Z max = 2 n -1, jeżeli barwa jes reprezenowana przez n biów Obliczenia: 1. Usalenie zakresu jasności lub przyjęcie domyślnego dla danej liczby biów na piksel; 2. Określenie liczby przedziałów; 3. Wyznaczenie szerokości przedziałów poprzez podzielnie zakresu przez ich liczbę; 4. Obliczenie liczby pikseli o warościach jasności należących do poszczególnych przedziałów. Paramery liczone z hisogramu: W oparciu o obliczony hisogram obrazu możliwe jes wygenerowanie szeregu paramerów opisujących różne własności hisogramu, i obrazu. Zdefiniowano szereg paramerów wykorzysujących obliczony już wcześniej hisogram H(b: - Gdzie: H - hisogram p - szerokość przedziału L - liczba przedziałów Normalizacja hisogramu: Normalizacja hisogramu jes prosą operacją punkową sosowaną w celu poprawy obrazów o złym konraście. Załóżmy, iż hisogram H(b posiada niezerowe warości jedynie w pewnym przedziale [a,b] będącym podzakresem przedziału [0,255], czyli H(b= 0 dla 0 b < a oraz b < b 255. Efekem działania operacji normalizacji jes rozszerzenie przedziału [a,b] na pełen zakres odcienie szarości.

2 Normalizacja jes opisywana funkcją liniową F o warościach wzrasających od 0 do 255 w przedziale [a,b]. F = 0 dla b < a oraz F = 255 dla b > b. Z liczba elemenów Z liczbą elemenów i liczbą przedziałów Normalizacja obrazu ma za zadanie ściągnąć cały zakres do przedziału <0;255> X - macierz danych Xnorm - znormalizowana macierz danych Dysponują hisogramem obrazu możemy określić pozycje i szerokość zakresu w kórym znajduje się większość danych. W ym celu wprowadza się próg określający minimalną częsość wysępowania elemenów z lewej i prawej srony hisogramu. XL - lewa granica XP - prawa granica Rozciągnięcie hisogramu wzdłuż krzywej: Rozciągnięcie hisogramu wzdłuż zadanej krzywej zmienia rozkład jasności pikseli poprzez zmianę ich przyporządkowania do przedziałów hisogramu. Przekłada o się na zmianę szerokości przedziałów hisogramu: b jasność piksela przed rozciągnięciem hisogramu; e jasność piksela po rozciągnięciu hisogramu; f(b funkcja rozciągnięcia hisogramu. Tangens kąa nachylenia sycznej funkcji f(b jes współczynnikiem zmiany szerokości przedziału. Chodzi oo, ze nową warości dla piksela liczymy na podsawie równanie (np y=x+b lub y=x^a, przy czym rzeba pamięać aby później zrobić normalizacje obrazka do przedziału <0;255> Wyrównywanie hisogramu (ang. hisogram equalizaion ma na celu akie dobranie warości aby wykres był możliwie "płaski". W prakyce wyrównywanie hisogramu sprowadza się do wykonania przekszałcenia obrazu przy pomocy odpowiednio przygoowanej ablicy normalizacyjnej. Operacja wyrównywania hisogramu pozwala na uwypuklenie ych szczegółów w obrazie, kóre z uwagi na niewielki konras są mało widoczne. obliczenie średniej wysokości słupków N - liczba przedziałów H - hisogram Obliczenie nowej szerokości przedziałów

3 Obliczanie granic przedziałów i zmiana warości jasności ak aby znalazły się w odpowiednich przedziałach Hisogram dwuwymiarowy Hisogram dwuwymiarowy służy do badania saysycznych zależności miedzy sąsiednimi pikselami. Jes szczególnie przydany w analizie eksur. Łukasz Koreń: Negayw P (x, y = P(x, y P(x, y jasność oryginalnego piksela obrazka; P (x, y jasność nowego piksela obrazka. Progowanie binarne a jasność oryginalnego piksela obrazka; a jasność nowego piksela obrazka; p usalony próg.

4 Progowanie binarne odwrone a jasność oryginalnego piksela obrazka; a jasność nowego piksela obrazka; p usalony próg. Progowanie binarne przedziałowe lub a jasność oryginalnego piksela obrazka; a jasność nowego piksela obrazka; p 1, p 2 usalone progi. Progowanie z zachowaniem poziomów szarości a jasność oryginalnego piksela obrazka; a jasność nowego piksela obrazka; p 1, p 2 usalone progi. Progowanie obrazu kolorowego z zachowaniem poziomów jasności

5 A wekor składowych koloru piksela obrazka przed progowaniem; A' wekor składowych koloru piksela obrazka po progowaniu; p r1, p r2, p g1, p g2, p b1, p b2 usalone progi dla poszczególnych kolorów. Progowanie wielopoziomowe a jasność oryginalnego piksela obrazka; a' jasność nowego piksela obrazka; b 1,b 2,...b N usalone poziomy szarości; p 1,p 2,..,p N usalone progi. Dodawanie obrazów Dwa lub więcej obrazów możemy połączyć wykonując prosą operację sumowania macierzy: O 1,O 1,...O N obrazki sumowane; O' obrazek powsały w wyniku zsumowania; w 1, w 2,...w N współczynniki normalizujące (wagi. Na ogół współczynniki normalizujące powinny spełniać warunek: Splo

6 Splo dwóch funkcji f i g można zapisać nasępująco: Splo liniowy Sploem liniowym y[n] dwóch sygnałów czasu dyskrenego x 1 [n] i x 2 [n] nazywamy sumę: Splo kołowy Dla dwóch ciągów x[n] i h[n] o idenycznej długości N splo kołowy definiujemy jako: Splo sekorowy Dwuwymiarowa filracja sploowa

7 Problem elemenów skrajnych 1. Pominięcie elemenów skrajnych 2. Powielenie elemenów skrajnych 3. Dynamiczny rozmiar maski Filr sploowy uśredniający (dolnoprzepusowy W filrze ym warość piksela wyznaczana jes na podsawie uśrednienia jego najbliższego ooczenia. Sopień uśrednienia a zarazem pewnego rozmycia obrazu zależy od wielkości analizowanego ooczenia. W przypadku gdy konieczne jes osłabienie działania filru elemenom cenralnym można nadać warości większe od zera. Warość normalizacyjna jes sumą wszyskich elemenów maski. Efekem działania filru uśredniającego jes wygładzenie obrazu i usunięcie szumu o niewielkiej ampliudzie. Maski: Filr sploowy wyosrzający (górnoprzepusowy Filr górnoprzepusowy wykorzysywany jes do wzmacniania szczegółów o dużej częsoliwości wysępujących w obrazie. W filrach ych środkowe elemeny maski są zazwyczaj bardzo duże, a pozosałe są niewielkimi liczbami ujemnymi lub zerami. Po filracji zwiększa się osrość i konras obrazu, ale ujemnym efekem jes wzmocnienie również szumu. Częso filry górnoprzepusowe sosuje się po silnej filracji uśredniającej, aby przywrócić osrość obrazu. Maski: Pior Humienik:

8 Filr sploowy konuryzacyjny Po filracji obszary o jednoliym kolorze maja warość zero, a obszary jasność zmieniała sie mocno (czyli głównie brzegi obieków mają bardzo duże warości (dodanie lub ujemne Filr en służy do przekszałcenia obrazów do posaci wekorowej. przykładowe maski: Modyfikacje filru sploowego efek wiaru- pozwala ona na rozmycie obrazu w wybranym kierunku i daje wrażenie jakby zdjęcie było zrobione w ruchu lub ze zby krókim czasem naświelania.efek wiaru uzyskujemy przekszałcając obraz za pomocą wzoru: : N liczba powórzeń, wsp współczynnik. Modyfikacje filru sploowego pikselizacja Filry sayczne- Służą przede wszyskim do usuwania zakłóceń losowych (szumów na obrazie, nie zmieniają one przy ym użyecznych informacji. filr medianowy-przepisujemy określoną liczbę pikseli(wymiar maski i sorujemy rosnąco, a nasępnie zapisujemy w wyjściowym obrazie warość środkową naszej lisy. Isnieją 2 wersje: mocna- gdy obliczony piksel zasępuje nam wejściowy, i bierze udział w obliczaniu sąsiednich pikseli, oraz wersja słabsza, kiedy obliczone piksele są zapisywane w innym miejscu.

9 filr minimalny i maksymalny: w zależności od wielkości maski, badamy warość jasności w pikseli w obrębie naszej wybranej kropki, i zasępujemy ją największą lub najmniejszą warością (w ym przypadku 0 dla filru minimalnego i 6 dla maksymalnego. filr różnicowy- w zależności o wielkości maski, od warości pikseli w badanym obszarze odejmujemy warości maski, obliczamy warość bezwzględna i sumujemy- wynik zapisujemy w miejsce badanego piksela. Tomasz Waligóra: Relief KONTURYZACJA Mamy obraz. Robimy z niego negayw, a nasępnie robimy przesunięcie ego negaywu (np. o 1 piksel, o 2 piksele id.. Nasępnie sumujemy obraz oryginalny z obrazem negaywu po przesunięciu. Orzymany obraz

10 normalizujemy. Konuryzacyjny filr korelacyjny Konuryzacyjny filr korelacyjny definiuje maskę filru sploowego: Gdzie : ρc i ρr współczynniki korelacji między punkami obrazu; M maska filru sploowego. Współczynniki ρc i ρr obieramy sami, wedy np. dla ρc=0 i ρr=0 mamy maskę : a dla ρc=1 i ρr=1, maskę Filr konuryzacyjny Gaussa Funkcja Macleoda: Gdzie: p i współczynniki podające wpływ elemenów obrazu na wyliczaną warość; n i m rozmiary maski.

11 Filr Robersa Do realizacji ego filru wysarczy jedynie skorzysać ze wzoru : lub : O w obraz wynikowy O obraz źródłowy Filr Sobela W ym przypadku poruszamy się po obrazie podobnie jak w filracji sploowej. Przesuwamy się kolejno od lewego górnego rogu do prawego dolnego i wycinamy z obrazu maski o rozmiarze 3x3. Maski akie przedsawiają się nasępująco: Nasępnie dokonujemy obliczeń : obrazu wynikowego według wzoru : Po obliczeniu warości X oraz Y podsawiamy je do Filr Kirscha Tuaj podobnie jak w filrze Sobela wyznaczamy kolejne maski obrazu : Nasępnie rzeba obliczyć kolejne warości S i oraz T i :

12 pamięając przy ym, że, a indeksy zmieniają się modulo 8. Po obliczeniu warości S i oraz T i, podsawiamy wszysko do obrazu wynikowego według wzoru : Wekoryzacja konuru rasrowego meoda najbliższego sąsiada Akualnie znaleziony punk zaznaczamy jako bieżący, usuwamy go z ablicy I, a nasępnie szukamy jego najbliższego sąsiada. Oznacza o, że wszyskie punky o jednakowej odległości od punku bieżącego, znajdują się na obrzeżu kwadrau, o środku w ym punkcie. 1. Sar. Szukamy punku począkowego, zapamięujemy go i usawiamy jako bieżący. 2. Usalamy bok kwadrau na Sprawdzamy czy są jakieś punk na obwodzie kwadrau. 4. Jeśli są o wybieramy en o najmniejszej odległości od punku bieżącego. Jeśli nie ma o skaczemy do pk. 3 i zwiększamy bok kwadrau o Zapamięujemy punk i usawiamy go jako bieżący. Przechodzimy do pk 3. Cały proces powarzamy do momenu aż nie przekroczymy usalonego rozmiaru kwadrau. Filip Przybysz 1. Aproksymacja obrazu wieloma obrazami Obraz można przedsawić jako sumę ważoną innych obrazów (z błędem. Polega na podziale obrazu na bloki odpowiadające rozmiarom obrazów z bazy (nimi będziemy przybliżać fragmeny skrajne mniejsze od obrazów bazy należy odrzucić. współczynniki aproksymacji dla każdego fragmenu według wzoru: wsp. aproksymacji (korelacji mówią nam jak podobne są do siebie dwa obrazy, przyjmuje war. Od -1 do 1, 0 oznacza max niepodobieńswo, war. Skrajne o max podobieńswo. Po obliczeniu współczynników odwarzamy każdy wg wzoru: X 1...X n - obrazy bazowe c 1 c n wsp. aproksymacji

13 4. Przybliżanie sygnału innym sygnałem f( = c*g(+ve( z ego: = ( ( ( 2 d g d g f c dla obrazu: = g g f c ( ( ( 2 5. Przybliżanie dla wielu sygnałów: = ( ( ( 2 i i i i d g d g f c

14 Konrad Gorczyca: 1 Porównywanie obrazów: Punk po punkcie Cała meoda polega na porównaniu kolejnych pikseli obrazów. Wzór: h* w* n a =, a ilość ych samych pikseli, h wysokość obrazka, w szerokość obrazka, n warość 100 podobieńswa. średnia RGB z kwadrau Wysępuje wzór jak wyżej oraz: 256 n r = 256, r różnica 100 Każdy obraz jes dzielony na mniejsze obrazy, przy pomocy siaki, nasępnie: R + G + B c =, c średnia koloru w danym kwadracie, RGB warości składowych danego piksela, 3 2 Kompresja Składa się z 4 eapów: Transformaa cosinusowa: n + 1 lπ c( k, l = α ( k α ( l x( m, n cos cos 64 m= 0 n= n + 1 lπ x( m, n = 2 ( ( ( α k α l c k, l cos cos m= 0 n= 0 16 Gdzie: x(m,n warość piksela obrazu począkowego c(k,l współczynnik ransformay 1 ; k, l 0 α( k = 2 1; k, l = 1,2, 7 Kwanowanie: Cˆ ( k, l = C( k, l /( k * l Cˆ ( k, l = C( k, l / V Gdzie V>>1 lub C(1,1 ( ( 2n + 1 ( ( 2n + 1 kπ 16 kπ 16 Kodowanie obrazów: Kod Hoffmana działa na zasadzie wyliczania częsości wysępowanie danej jasności 3 Składowa wekorów wzdłuż innych wekorów A=c 1 X 1+c 2 X c n X n 4 Przybliżanie obrazów innymi obrazami Sprowadza się do znalezienia wekora c współczynników z ww. równania 5 Rozbarwienie Dodanie do każdego X pewnej sałej, przesuwającej kolor. 6 Usunięcie składowej Usunięcie czyli zlikwidowanie jednego X z danego równania 7 Wykrywanie kierunków

15 Wiele meod deekcji krawędzi bazuje na pierwszej pochodnej luminancji - daje o nam sopień przyrosu (gradien warości oryginalnych danych. Wykorzysując ą informację możemy szukać eksremów pierwszej pochodnej luminancji (gradienu luminancji. Jeśli I(x odzwierciedla luminancję piksela x, a I (x jes pierwszą pochodną (inensiy gradien piksela x, można zapisać : I (x=-1/2*i(x-1+0*i(x+1/2*(x+1; Andrzej Licznierski Godziuk Definicje Grupa zdefiniowane mnożenie lączne, elemen neuralny 1, elemen odwrony Grupa abelowa mnożenie jes przemienne Cialo dodawanie, mnozenie, rozdzielnosc mnozenia względem dodawania Przesrzen wekorowa zdefiniowane mnozenie przez skalar; jes grupa abelowa; jes rozdzielnosc i lacznosc Przesrzen prehilberowska zdefiniowany iloczyn skalarny (x,y Przesrzen uniarna prehilberowska + zdefiniowano norme (x,x Malowanie jednym pedzlem Malowanie jednym pedzlem polega na odworzeniu obrazu w odcieniach jednego koloru np. piekne odcienie rozowego. Majac dany wekor koloru rozowego C = (255, 128, 128 i piksel obrazka A = (r, g, b wyliczamy najpierw wspolczynnik skalowania c: ( A, C c =, a nasepnie skalujemy wekor C o warosc c czyli nowa warosc piksela A = c C. Jako bonus, wzor ( C, C na iloczyn skalarny: (A,C = a 1 c 1 + a 2 c 2 + a 3 c 3. Filracja barw Filracja barw polega na zmieszaniu obrazu oryginalnego z obrazu namalowanego jednym pedzlem. Dodajemy obraz oryginalny (z waga np. 0.8 do obrazu monochromaycznego (powiedzmy z waga 0.2. Goowe. Laczenie obrazow za pomoca rzuowania kolorow Jak malowanie jednym pedzlem, ylko kolor pedzla w kazdym pikselu bierzemy z drugiego obrazka. Filr Gabora Filr Gabora należy do filrów sploowych. Jego maska o dwoch filrow skladowych. Skladowa s o zespolona skladowa sinusoidalna i jej wzor o. Skladowa g o gaussian evenlop (jakkolwiek glupio by o nie brzmialo po polsku i jej wzor o - powsaje z pomnozenia. Filr en sluzy m.in. do wykrywania skladowych o roznych kaach nachylenia. Ka kóry będziemy wykrywac można wyliczyc ze wzoru. Paramery σ x, σ y określają szerokośc pasma przepusowego filru (lub, jak ko woli, sandardowe odchylenie. Można przyjac, ze ich miara sa piksele. Tak wiec, usawiajac warosci sigm na odpowiednio 40 i 50 oraz ka na -45, wypadaloby usalic rozmiar maski na 128x128!

16 Składowa wekora wzdłuż innych wekorów wzajemnie orogonalnych Wekor A wyrażamy jako kombinację liniową wzajemnie oragonalnych wekorów X 1..X n : Wersja macierzowa obliczeń:, c 1..c n skalary. Wersja ieracyjna obliczeń: Oronormalizacja Wekory bazy są oronormalne jeśli są wzajemnie oragonalne (iloczyny skalarne wynoszą 0 oraz unormowane do 1. Oronormalizacja przekszałcenie wekorów liniowo niezależnych w oronormalne. Proces oronormalizacji Grama-Schmida: dla wekorów wejściowych X 1..X n, obliczamy wekory wyjściowe (zoronormalizowane Y 1..Y n. Najpierw obliczamy Y 1 : Nasępnie kolejne wekory Y 2..Y n : Inny (bardziej czyelny wzór na obliczanie Y k o: k 1 ( X k, Yi Y k = X k Y 2 i, (X, Y iloczyn skalarny; X - norma i= 1 Y i Orogonalność funkcji zespolonych, f(, g( o funkcje kórych oragonalność badamy; g*( sprzężenie warości funkcji Funkcje f(, g( są oragonalne jeśli warość c jes zerowa. Szereg rygonomeryczny Chcemy zapisać funkcję f( w przedziale jako ciąg współczynników a0, a1, a2,..., b1, b2,... Aby złożyć warość funkcji ze współczynników, dokonujemy operacji:

17 ,, Współczynniki z funkcji f( uzyskuje się nasępująco: Szereg wykładniczy Przedsawiamy funkcję f( jako ciąg współczynników F n, Operacja złożenia warości funkcji ze współczynników: Liczenie współczynników F n : Odpowiedniki dla wersji dwuwymiarowej:,

18 Transformaa Fouriera Uwaga: ϖ jes ciągłe, nie jak w poprzednich ransformaach dyskrene! Wersja dwuwymiarowa:

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski

Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji. Andrzej Majkowski Wszechnica Popołudniowa: Multimedia, grafika i technologie internetowe Obraz jako środek przekazu informacji Andrzej Majkowski Obraz jako środek przekazu informacji Rodzaj zajęć: Wszechnica Popołudniowa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis liczb binarnych ze znakiem Zapis liczb binarnych ze znakiem W tej prezentacji: Zapis Znak-Moduł (ZM) Zapis uzupełnień do 1 (U1) Zapis uzupełnień do 2 (U2) Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak - moduł (w skrócie ZM - ang.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej

System ekspertowy do diagnostyki wycieków w sieci wodociągowej POLITECHNIKA OPOLSKA Sysem esperowy do diagnosyi wycieów w sieci wodociągowej AUTOREFERAT ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Marcin Zmarzły Opole, 2014 r. Promoor: dr hab. inż. Włodzimierz Sanisławsi Prof. PO SPIS

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE

LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE LICZBY ZMIENNOPRZECINKOWE Liczby zmiennoprzecinkowe są komputerową reprezentacją liczb rzeczywistych zapisanych w formie wykładniczej (naukowej). Aby uprościć arytmetykę na nich, przyjęto ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku.

oraz, że e jest granicą wyrażenia (1 + 1 / n ) n, gdy n dąży do nieskończoności. Euler podawał przybliżenie dla liczby e do 18 liczb po przecinku. Historia liczby Liczba e początkow weszła do matematyki w bardzo niewielkim zakresie. Jest rok 1618, kiedy to w pracy napisanej przez Napiera o logarytmach pojawia się tablica, która przedstawia logarytm

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start"

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start" CorelDRAW Graphics Suite X7 Pakiet CorelDRAW Graphics Suite X7 zawiera w pełni zintegrowane aplikacje i uzupełniające je moduły dodatkowe do obsługi wszystkich zadań graficznych:

Bardziej szczegółowo

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy

Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy Lechosław Kuczyński Przemysław Chylarecki Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski Rozmieszczenie, wybiórczość

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA

ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA ZASTOSOWANIE ZASADY MAKSIMUM PONTRIAGINA DO ZAGADNIENIA DYNAMICZNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH Krzysztof Gąsior Uniwersytet Rzeszowski Streszczenie Celem referatu jest zaprezentowanie praktycznego zastosowania

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna

Spis treści STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE LICZB ZMIENNOPRZECINKOWYCH PI05. Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć Podstawy informatyki pracownia specjalistyczna Tytuł ćwiczenia STANDARD IEEE 754 PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo