ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu"

Transkrypt

1 ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556

2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA CEL I PRZEDMIOT PODZIAŁ ZAKRESU ZAMÓWIENIA TERMINY REALIZACJI WYMAGANIA OGÓLNE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM (CZRITP) WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REPOZYTORIÓW DANYCH NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE INŻYNIERA RUCHU SYSTEM RAPORTOWY OBSZAROWE STEROWANIE RUCHEM WRAZ Z PRIORYTETEM DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE I LOKALIZACYJNE KRYTERIA SUKCESU NADZÓR TRANSPORTU PUBLICZNEGO WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE KRYTERIA SUKCESU DYNAMICZNA INFORMACJA PRZYSTANKOWA /DIP/ WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE I LOKALIZACYJNE KRYTERIA SUKCESU WIDEO NADZÓR WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE INFORMACJA PARKINGOWA WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE I LOKALIZACYJNE INFORMACJA DLA KIEROWCÓW, PODRÓŻNYCH I MIESZKAŃCÓW OGÓLNE WYMAGANIA SYSTEMU ODNOŚNIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

3 8.2. PROWADZENIE RUCHU PRZY UŻYCIU TABLIC INFORMACYJNYCH O ZMIENNEJ TREŚCI PORTAL INTERNETOWY INFOLINIA (IVR) INNE KANAŁY INFORMACYJNE WARSTWA INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE STEROWNIKI SYGNALIZATORY DETEKTORY KANALIZACJA - WYMAGANIA FUNKCJONALNE KONSTRUKCJE - WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEM MONITORINGU PRACY SYGNALIZACJI - WYMAGANIA FUNKCJONALNE ŁĄCZNOŚĆ DEFINICJE ARCHITEKTURA SYSTEMU WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GMINY WROCŁAW ŁĄCZNOŚĆ PRZEWODOWA ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA PODSYSTEM ŁĄCZNOŚCI - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA SYSTEMÓW IT CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH DOTYCZĄCYCH SFERY IT W PROJEKCIE ITS DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CZĘŚCI IT KRYTERIA ODBIORÓW SALA OPERATORSKA OTWARTOŚĆ SYSTEMU WYMAGANIA FUNKCJONALNE ORGANIZACJA PROJEKTU HARMONOGRAM REALIZACJI SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU ZASADY GWARANCYJNE ZAŁĄCZNIKI

4 1. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA 1.1. CEL I PRZEDMIOT Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostarczenie Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) w opisanym dalej zakresie, zapewniającego realizację, w określonym obszarze Wrocławia, funkcji uznanych przez Zamawiającego za funkcje kluczowe. Powyższe oznacza, że Zamawiający przewiduje w przyszłości dalszy rozwój ITS, zarówno w zakresie funkcjonalnym jak i obszarowym Celem realizacji zamówienia jest uzyskanie poprzez wdrożenia systemu ITS lepszych i zgodnych z polityką Miasta Wrocław, warunków przemieszczania się pojazdów i innych użytkowników dróg na ciągach i w obszarach objętych pracą systemu. Realizacja zamówienia powinna ponadto umożliwić służbom miejskim efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępniać bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Funkcjonowanie systemu powinno również zapewnić użytkownikom dróg, możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu z wykorzystaniem szerokiego spektrum nośników informacji. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 172: Pytanie do sekcji oraz w OPZ Czy w ramach prac w zadaniu i 1.1.2, Zamawiający wymaga dla skrzyżowań poza obszarem centralnym, jedynie uruchomienia priorytetu dla transportu publicznego, czy wymaga jednocześnie wykonania całej infrastruktury na skrzyżowaniach i ciągach umożliwiającej późniejszą optymalizację sieciową? Odpowiedź nr 172: Zamawiający w ramach zadań i nie wymaga wykonania całej infrastruktury na skrzyżowaniach i ciągach umożliwiającej późniejszą optymalizację sieciową wymagane jest zapewnienie priorytetu dla transportu publicznego Całość zamówienia została podzielona na dwa główne zadania składowe (opisywane dalej jako Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2), które po zrealizowaniu muszą stanowić spójną całość: funkcjonalną, technologiczną i przestrzenną. Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 1 jest wykonanie ITS w zakresie wynikającym z potrzeb, realizowanego odrębnie, Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego etap I. Zakres ten, szczegółowo opisany dalej, ma - 4 -

5 zapewnić realizację sterowania ruchem z priorytetową obsługą transportu publicznego, na ciągach skrzyżowań, powiązanych z trasami linii tramwajowych modernizowanych w ramach przywołanego Projektu. W centrum miasta, sterowanie to powinno dodatkowo zapewniać optymalizację sterowania ruchem kołowym. Zakres obejmuje również funkcje towarzyszące dotyczące informacji przystankowej, nadzoru ruchu tramwajów i autobusów oraz w niezbędnym dla powyższych funkcji zakresie funkcjonowanie centrum sterowania. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 jest wykonanie ITS w zakresie stanowiącym rozszerzenie opisanych wyżej możliwości systemu, w szczególności obejmującym: a) optymalizację sterowania ruchem na ciągach, na których zapewniono priorytet tramwajowy w ramach Zadania nr 1, b) włączenie do obszaru sterowania dalszych zespołów skrzyżowań, zarówno liniowych jak i obszarowych, a do informacji przystankowej także dodatkowych przystanków, c) wdrożenie funkcji uzupełniających tj. informacji parkingowej, informacji dla użytkowników dróg oraz funkcji wspierających inżyniera ruchu: wideo nadzór, zarządzana zdarzeniami na wybranych skrzyżowaniach, gromadzenie i przetwarzanie danych itp. FZP.MC /68332/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 84: Pytania do sekcji Czy linie tramwajowe są już gotowe, a jeśli nie to kiedy będą? Ile będzie czasu na wdrożenie systemu od czasu zakończenia prac na liniach tramwajowych? Jeśli prace na liniach tramwajowych mają trwać równolegle, to czy prace związane z ZSTS Etap I będą miały priorytet, czy mają podążać za pracami związanymi z przebudową linii tramwajowych? Musimy znać odpowiedzi na te pytania w celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów pomiędzy harmonogramami. Odpowiedź nr 84: Dwie linie tramwajowe systemu Tramwaj Plus oraz trzy linie Tras Średnicowych objętych zakresem Zadania nr 1 są gotowe w zakresie występujących na tych trasach sygnalizacji przewidzianych do objęcia systemem sterowania (lista zawarta w Załączniku 3-2), łącznie z zakończeniem realizacji przebudowy sygnalizacji o numerze 023 i zakończeniem budowy sygnalizacji nr P14 i P15, z następującymi wyjątkami: a) zakończenie budowy odcinka trasy TP 1 obejmującego sygnalizacje o nr P01, P02, P03 przewidywane jest do końca 2010 roku, b) zakończenie budowy odcinka trasy TP 1 obejmującego budowę sygnalizacji o nr P07, P08, P09, P10 oraz przebudowę sygnalizacji o numerach 091, 101, 172 planowane jest do października 2011 r., c) budowa sygnalizacji nr P06, P12 oraz przebudowa sygnalizacji nr 006 przewidziane są do realizacji do września 2011r, Prace dotyczące realizacji Zadania nr 1 w odniesieniu do zadań podanych w pkt b i c - 5 -

6 należy planować jako podążające bezpośrednio za realizacją tych sygnalizacji Przez zaprojektowanie i dostarczenie systemu ITS rozumie się wszelkie działania niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia - od przygotowania koncepcji, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych, dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z usługą wdrożenia i kalibrowania systemu, aż po szkolenia i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej i efektywnej eksploatacji systemu po zakończeniu realizacji zamówienia. FZP.MC /67744/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 20: Pytania do sekcji Czy koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a jeśli tak to w jakim terminie? Jak wygląda proces zatwierdzania koncepcji? Odpowiedź nr 20: Tak, koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Koncepcja jest elementem dokumentacji projektowej, więc Zamawiający ma 20 dni roboczych na sprawdzenie i wniesienie ewentualnych poprawek po złożeniu jej do sprawdzenia. Wykonawca po naniesieniu poprawek ponownie składa koncepcję do zatwierdzenia przez Zamawiającego. FZP.MC /67744/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 22: Pytania do sekcji Czy można uznać, że odpowiedzialnością Zamawiającego jest dostarczenie wszelkiej, wymaganej przez dostawcę, dokumentacji oraz udzielanie zgód i akceptacji niezbędnych do prowadzenia prac zgodnie z zaproponowanym harmonogramem, gwarantującym zakończenie projektu w terminie? Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji. Natomiast w terminie do 2 tygodni będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego po dostarczeniu wszelkich niezbędnych określonych przepisami materiałów PODZIAŁ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia, obejmujący Zadania nr 1 i nr 2, powinien być zrealizowany poprzez etapowe wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu poszczególnych części prac. Zamawiający wymaga następującego podziału całości prac na elementy składowe: W ramach Zadania nr 1: - 6 -

7 Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach Grupy A i Grupy B wraz z uruchomieniem, w niezbędnym do tego celu zakresie, funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem. W skład Zadania 1.1. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach Grupy A, b) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach grupy B oraz wykonanie wszystkich elementów zapewniających kompletność realizacji Zadania 1.1. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 116: OPZ, pkt Zamawiający w zadaniu nr 1 punkt 1.1 obejmuje przedmiotem Zamówienia zapewnienie uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniach Grupy A oraz Grupy B, wyszczególnione w załącznikach: Zal1-2 Syg Grupa A.pdf oraz Zal1-3 Syg Grupa B.pdf. W załączniku Zal.1-13.pdf Zamawiający graficznie przestawia sygnalizację priorytetową w ruchu tramwajowym, która nie pokrywa się z sygnalizacją zawartą w grupach A oraz B. Prosimy o wyjaśnienie, które ze skrzyżowań mają być objęte realizacją dotyczącą punktu 1.1 z zadania pierwszego. Odpowiedź nr 116: Zamawiający potwierdza, że lista sygnalizacji należących do Grupy A zawarta jest w Załączniku 1-2, a należących do Grupy B w Załączniku 1-3. Załącznik 1-13 nie zawiera oznaczeń sygnalizacji Grupy A i B i się do nich nie odnosi pokazuje jedynie poglądowo (pomocniczo) lokalizację sygnalizacji opisanych w legendzie rysunku, nie ma więc sprzeczności pomiędzy tymi danymi. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 117: OPZ, pkt Zamawiający w zadaniu nr 1 punkt 1.2 wnosi o wdrożenie sterowania ruchem w obszarze centralnym. Pomiędzy załącznikami Zal1-4 Syg Obszar Centralny.pdf a przedstawieniem graficznym w załączniku Zal 1-14.pdf występują rozbieżności, np. brak w wykazie skrzyżowań o numerach 044, 046. Prosimy o informację, czy ww. skrzyżowania mają być objęte sterowaniem centralnym. Odpowiedź nr 117: Zamawiający informuje, że nie ma rozbieżności pomiędzy Załącznikami 1-4 i Ani w jednym, ani w drugim załączniku nie ma w Obszarze centralnym sygnalizacji o numerach 044 i

8 Zadanie Wdrożenie obszarowego sterowania ruchem na skrzyżowaniach w Obszarze Centralnym Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach Grupy PA i Grupy PB W skład Zadania 1.3. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach Grupy PA, b) Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach Grupy PB oraz wykonanie wszystkich elementów zapewniających kompletność realizacji Zadania 1.3. Zadanie Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem z funkcjami optymalizacji ruchu w Obszarze Centralnym oraz wdrożenie funkcji Nadzoru Transportu Publicznego. W skład Zadania 1.4. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie funkcji Nadzór Transportu Publicznego, b) Zadanie Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem z funkcjami optymalizacji ruchu w Obszarze Centralnym oraz wykonanie wszystkich elementów zapewniających kompletność realizacji Zadania 1.4. W ramach Zadania nr 2: Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych ciągach komunikacyjnych miasta W skład zadania 2.1. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w otoczeniu Stadionu EURO 2012 b) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych ciągach z wyłączeniem skrzyżowań w otoczeniu Stadionu EURO

9 Zadanie Wdrożenie obszarowego sterowania ruchem w obszarach O1 i O2. Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na wytypowanych przystankach grupy PC Zadanie Wdrożenie podsystemu Informacji o warunkach ruchu Zadanie Wdrożenie podsystemu Informacji parkingowej Zadanie Wdrożenie wideo-nadzoru na wytypowanych skrzyżowaniach Zadanie Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem w pełnym, niezbędnym dla realizacji całości Zadań , zakresie. W Załączniku nr 1-1 zawarta jest tabela z wykazem sygnalizacji świetlnych objętych przedmiotem zamówienia, natomiast w Załącznikach o numerach od 1-2 do 1-12 zawarte są tabele zawierające wykazy: a) skrzyżowań Grupy A, skrzyżowań Grupy B oraz skrzyżowań Obszaru Centralnego, o których mowa w Zadaniach 1.1. oraz 1.2. b) skrzyżowań na wybranych ciągach i skrzyżowań w otoczeniu Stadionu EURO, o których mowa w Zadaniach 2.1. oraz , c) skrzyżowań w obszarze O1 i skrzyżowań w obszarze O2, o których mowa w Zadaniu 2.2. d) skrzyżowań wytypowanych do wideo nadzoru, o których mowa w Zadaniu2.6. (Załącznik nr 1-9) e) przystanków Grupy PA, przystanków Grupy PB i przystanków Grupy PC, o których mowa w Zadaniach 1.3 oraz 2.3. (Załączniki nr 1-10, 1-11 i 1-12). W Załącznikach o numerach od 1-13 do 1-16 zawarte są rysunki obrazujące: a) lokalizację Obszaru Centralnego, obszarów O1 i O2 oraz lokalizację ciągów komunikacyjnych, o których mowa w Zadaniu 2.1., b) lokalizacje sygnalizacji wchodzących w skład Zadania nr 1 i Zadania nr 2, c) lokalizacje zespołów przystankowych przewidzianych do wyposażenia w tablice systemu DIP (Załącznik nr 1-16). FZP.MC /68332/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 85: Pytania do sekcji Czy Zamawiający dopuszcza inne rozłożenie skrzyżowań w podobszarach z - 9 -

10 zachowaniem tej samej funkcjonalności i ilości skrzyżowań? Odpowiedź nr 85: Zamawiający nie dopuszcza innego rozłożenia skrzyżowań niż w sposób opisany w pkt OPZ Całość realizacji zamówienia powinna być wykonana w następujących etapach: Dla Zadania nr 1: Etap 1 - realizacja Zadania Etap 2 - realizacja Zadania Etap 3 - realizacja Zadania Etap 4 - realizacja Zadania Etap 5 - realizacja Zadania 1.2. Etap 6 - realizacja Zadania Etap 7 - realizacja Zadania Dla Zadania nr 2: Etap 1 - realizacja Zadania Etap 2 - realizacja Zadania Etap 3 - realizacja Zadania 2.2. Etap 4 - realizacja Zadania 2.3. Etap 5 - realizacja Zadania 2.4. Etap 6 - realizacja Zadania 2.5. Etap 7 - realizacja Zadania 2.6. Etap 8 - realizacja Zadania TERMINY REALIZACJI Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w terminach wynikających zarówno z wymagań Zamawiającego, jak i z zadeklarowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie terminów obowiązujących Zamawiający wymaga nie przekroczenia, zarówno w składanej ofercie, jak i w rzeczywistej realizacji, następujących terminów wykonania zamówienia: W odniesieniu do elementów Zadania nr 1: a) zakończenie Etapu 1 i Etapu 2 - nie później niż do , b) zakończenie Etapu 3 i etapu 4 - nie później niż do ,

11 c) zakończenia Etapu 5, Etapu 6 i Etapu 7 - nie później niż do W odniesieniu do elementów Zadania nr 2: a) zakończenie Etapu 1 - nie później niż do , b) zakończenie Etapu 2, Etapu 3, Etapu 4, Etapu 5, Etapu 6, Etapu 7 i Etapu 8 - nie później niż do Lokalizacje sygnalizacji z podziałem na zadania do wykonania nie później niż do (przed Mistrzostwami EURO) oraz po tym okresie zawierają Załączniki nr 1-17 i WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane kompletnie, w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym OPZ, SIWZ oraz warunkami umowy Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane z należytą starannością, w oparciu o sprawdzone, nowoczesne technologie, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa i zapewniało: a) realizację wszystkich wymaganych w OPZ funkcji systemu ITS, b) osiągnięcie wymaganych w OPZ Oczekiwanych Poziomów Wydajności systemu, c) łatwość realizacji funkcji operatorskich podczas zarządzania systemem, w tym możliwość realizacji wymaganych strategii sterowania, d) wysoką niezawodność pracy systemu, w tym także wysoką jakość dostarczanych do systemu danych dotyczących ruchu i pracy systemu, e) przyjazne warunki eksploatacji i konserwacji systemu, f) możliwość rozbudowy systemu zarówno pod względem zwiększania obszaru i liczby skrzyżowań objętych systemem, przystanków i innych elementów ITS jak i dodawania nowych funkcji systemu bez konieczności angażowania do tych prac Wykonawcy lub firm z nim powiązanych Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji zamówienia mogą być wybudowane nowe sygnalizacje świetlne w obszarach i na ciągach

12 komunikacyjnych objętych poszczególnymi zadaniami zamówienia. W takich przypadkach Zamawiający wymaga, aby: a) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, określił wymagania techniczne dla budowanych sygnalizacji, niezbędne dla włączenia tych sygnalizacji do systemu, b) Wykonawca włączył do systemu wybudowane przez Zamawiającego nowe sygnalizacje, o ile zostaną one oddane do eksploatacji nie później niż 6 miesięcy przed terminem zakończenia zadania dotyczącego sterowania w obszarze lub na ciągu, w którym zawiera się nowa sygnalizacja. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 125: Z przekazanej dokumentacji wynika, iż zamówienie (tj. system ITS) ma być zrealizowane na około 153 skrzyżowaniach, w tym uwzględniono 15 skrzyżowań w budowie. Inne skrzyżowania nie są zatem objęte przedmiotem zamówienia. Czy Zamawiający zakłada, że wymaganie SIWZ dotyczące włączania nowych sygnalizacji do systemu będzie wykonane w ramach istniejącej umowy, bez dodatkowych opłat, czy będzie przedmiotem osobnego zamówienia? Czy w Załączniku 1-1 Wykaz sygnalizacji objętych zamówieniem sygnalizacje oznaczone uwagą Planowana są zawarte wszystkie planowane sygnalizacje będące przedmiotem umowy? Czy jest to uwzględnione w wartości szacunkowej zamówienia? Odpowiedź nr 125: Lista sygnalizacji, które mają być włączone w system określona jest w załączniku 1-1. Zawiera ona wszystkie sygnalizacje, o których Zamawiający na obecnym etapie prac, wie, że istnieją lub że będą zbudowane w okresie realizacji zamówienia. Zapisy p OPZ odnoszą się do możliwej, ale nie wiadomej obecnie, sytuacji w której może zajść konieczność pilnej realizacji budowy dodatkowej sygnalizacji w Obszarze ITS. Zamawiający określa, że liczba takich sygnalizacji nie będzie większa niż 5 sztuk i jednocześnie wyjaśnia, że zapisy p należy rozumieć, iż wówczas: a) do obowiązków Zamawiającego będzie należało na swój koszt wybudowanie i wyposażenie tej sygnalizacji w urządzenia, a także podłączenie jej do systemu łączności wg wcześniej otrzymanych od Wykonawcy wymagań niezbędnych dla włączenia tej sygnalizacji do systemu, b) do obowiązków Wykonawcy będzie należało, po spełnieniu przez Zamawiającego powyższego warunku, włączenie do systemu tak przygotowanej sygnalizacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego zamówienia. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 140: Zgodnie z pkt dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby system był rozszerzalny i podczas trwania kontraktu urządzenia były do niego dodawane. Prosimy o potwierdzenie, czy dodatkowe urządzenia, materiały i usługi inżynieryjne związane z eksploatacją tych urządzeń będą wykonane przez Zamawiającego i na jego koszt. Odpowiedź nr 140: Odpowiedź jak na pytanie nr

13 FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 291: Pytania do sekcji Czy Wykonawcy mogą założyć, że na nowo oddawanym do eksploatacji skrzyżowaniu infrastruktura teleinformatyczna (okablowanie miedziane i światłowodowe, zasilanie, oczujnikowanie, w tym kamery) nie będzie wymagała modyfikacji, a jedynie logicznej konfiguracji i włączenia w system ITS. Odpowiedź nr 291: Tak, Wykonawca może tak założyć pod warunkiem, że zgodnie z p a) określił wcześniej wymagania dla tej sygnalizacji niezbędne do włączenia tej sygnalizacji do systemu Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace realizowane w ramach zamówienia, w maksymalnym możliwym stopniu ograniczały utrudnienia w funkcjonowaniu miejskiego systemu transportowego podczas ich wykonywania, w tym także aby okresy przerw w pracy istniejących sygnalizacji świetlnych były najkrótsze z możliwych i zasadniczo dotyczyły godzin wieczornych i nocnych. FZP.MC /68332/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 63: Punkt Kto z lokalnych władz i administracji, będzie odpowiadał za wspieranie wykonawcy we wszystkich obowiązkach, które wymagają utrudnienia ruchu, oznakowania oraz dalszych działań, które będą wymagane, aby ukończyć prace w terenie. Odpowiedź nr 63: Zamawiający wyjaśnia, że zajęcie pasa drogowego dróg publicznych następuje zgodnie z Ustawą o drogach publicznych na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Zakres dopuszczalnych utrudnień w ruchu, niezbędne oznakowanie, czas trwania prac w terenie stanowią części składowe projektu organizacji ruchu. Optymalizacja procesu realizacji zadania w terenie prowadzona jest w trakcie procedury opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu. FZP.MC /70465/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 376: Pytanie do sekcji Prosimy o definicje sformułowania "godziny wieczorne", " godziny nocne". Odpowiedź nr 376: Użyty w pkt OPZ zwrot godziny wieczorne i nocne oznacza przedział czasu od godz do godz dnia następnego Zamawiający nie przesądzając szczegółowo struktury i architektury systemu, z wyjątkiem zapisów zawartych w niniejszym OPZ, nie wymaga aby system zawierał formalnie wydzielone podsystemy składowe odpowiedzialne za realizację poszczególnych funkcji systemu. W związku z powyższym, zawarte w dalszej części OPZ określenia podsystem należy rozumieć w znaczeniu

14 funkcjonalnym, co nie wyklucza zastosowania prze Wykonawcę typowych, formalnie wydzielonych podsystemów

15 2. CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM (CZRiTP) 2.1. WYMAGANIA FUNKCJONALNE Wytyczne do projektowania CZRiTP Wykonawca zaprojektuje pod względem funkcjonalnym, technicznym i organizacyjnym całościowe funkcjonowanie CZRiTP i uzgodni je z Zamawiającym. Zaprojektowane rozwiązania funkcjonalne powinny być nie gorsze w znaczeniu bogactwa realizowanych funkcji - niż przedstawione w Załączniku 2-1 (Koncepcja CZRiTP). Wykonawca może zaproponować modyfikacje tych wymagań, o ile jest to uzasadnione dla dostosowania CZRiTP do specyfiki oferowanego systemu i nie pogorszy parametrów funkcjonalnych systemu. Zmiany takie wymagają zgody Zamawiającego. FZP.MC /67744/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 21: Pytania do sekcji Jaką procedurę proponuje Zamawiający na wypadek braku zatwierdzenia projektu funkcjonalno-technicznego? Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wymaga projektu funkcjonalno-technicznego Wymagania opisane w punkcie nie dotyczą zawartych w Załączniku 2-1 rozdziałów dotyczących systemów zarządzania budynkiem (Rozdział 6), struktury informatycznej (Rozdział 7) oraz wymogów dotyczących infrastruktury technicznej CZRiTP (Rozdział 10). Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w tych zakresach będą musiały być dostosowane do specyficznych potrzeb oferowanego systemu, jednak z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych obiektu, w którym zlokalizowane będzie Centrum Podstawowe funkcje CZRiTP Wykonawca zapewni, co najmniej na skrzyżowaniach wskazanych w Załączniku 1-1, monitorowanie ruchu, zgodnie z opracowanymi przez

16 Wykonawcę procedurami operacyjnymi inżynierii ruchu, wykorzystując do tego informacje z odpowiednich detektorów i kamer na skrzyżowaniach. Do Wykonawcy należy doposażenie lub wyposażenie skrzyżowań w takie urządzenia w zakresie jaki uzna za niezbędny dla osiągnięcia powyższego celu. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 154: Pytanie do sekcji O jakie procedury operacyjne inżynierii ruchu chodzi Zamawiającemu? Czy chodzi o procedury opisane w punkcie ? Odpowiedź nr 154: Tak, chodzi o procedury opisane w punkcie OPZ. FZP.MC /70468/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 403: OPZ, pkt Prosimy o wyjaśnienie, czy na wszystkich skrzyżowaniach wymienionych w załączniku 1-1 mają być zainstalowane kamery, czy też jedynie na wymienionych w załączniku nr 1-9. Odpowiedź nr 403: Nie jest intencją Zamawiającego, aby na wszystkich skrzyżowaniach wymienionych w Załączniku 1-1 instalować kamery. Na skrzyżowaniach wymienionych w załączniku 1-9 wymagana jest instalacja kamer na potrzeby wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami. Dodatkowo kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych wymagane są w lokalizacjach opisanych w pkt (a szczegółowo opisanych w przywołanych w tym punkcie Załącznikach nr 3-5 i 8-2 do OPZ) Wykonawca zapewni pełne monitorowanie stanu urządzeń systemu, tj. monitorowanie pracy wszelkich urządzeń w CZRiTP oraz poza Centrum (w terenie, w obszarze funkcjonowania systemu), zarówno zainstalowanych w ramach bieżącego zamówienia jaki i wcześniej istniejących, a zaimplementowanych przez Wykonawcę do pracy w systemie. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 146: Pytania do sekcji Czy można doprecyzować pojęcie pełne monitorowanie. Odpowiedź nr 146: Monitorowanie pracy urządzeń systemu powinno obejmować co najmniej wszystkie funkcje dzisiejszego systemu monitoringu, opisane w Rozdziale Monitorowanie pracy urządzeń systemu powinno obejmować co najmniej wszystkie funkcje dzisiejszego systemu monitoringu, opisane w Rozdziale 9 oraz te detektory i urządzenia sieciowe oraz serwerowe, które mają możliwość monitorowania ich stanu

17 FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 292: Pytania do sekcji Czy powyższe wymagania oznacza, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń, których funkcjonowanie nie może być monitorowane? Odpowiedź nr 292: Nie, wolą Zamawiającego jest aby wszystkie urządzenia aktywne systemu ITS miały możliwość monitorowania swojego stanu Wymagane jest zapewnienie wskazanym przez Zamawiającego jednostkom realizującym zadania z zakresu zarządzania i eksploatacji sygnalizacji, zapewnienie dostępu do systemu monitoringu stanu urządzeń systemu. FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 293: Pytania do sekcji O jakich jednostkach mowa w Wymaganiu? Prosimy o specyfikację tych jednostkach, oraz opis w jaki sposób dostęp do systemu monitoringu ma być zapewniony (stanowisko w CZRiTP, stanowiska w jednostkach, wymagania na wyposażenie stanowisk, etc.). Odpowiedź nr 293: Zamawiający w pkt ma na myśli zarówno jednostki organizacyjne Gminy Wrocław (UM, ZDiUM) oraz firmy konserwujące sygnalizację świetlną w ramach umów utrzymaniowych. Dostęp do systemu monitoringu powinien być udostępniony poprzez stronę www CZRiTP powinno zapewnić możliwość zbierania, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych, które były wykorzystywane w procesie realizacji funkcji systemu, w szczególności danych ruchowych (wraz z danymi o pojazdach), o stanie urządzeń, remontach, zdarzeniach, warunkach pogodowych oraz innych wymienionych w rozdziale 2.3., dla potrzeb analitycznych, badawczych oraz działań planistycznych. FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 278: Pytanie do OPZ punkt Czy zapis dane o pojazdach oznacza informacje o pojazdach FCD (floating car data)? Odpowiedź nr 278: Nie, zapis w punkcie oznacza dane o pojazdach transportu publicznego Operatorstwo Wykonawca zapewni aby w CZRiTP był realizowany w pełnym zakresie nadzór operatorski nad wszystkimi funkcjami (podsystemami) oferowanego

18 systemu, a także możliwość dołączenia w przyszłości innych, typowych dla stosowanych na świecie systemów, funkcji lub podsystemów mających związek z ruchem drogowym i transportem publicznym. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 155: Pytanie do sekcji Prosimy o podanie obszarów, w których Zamawiający spodziewa się rozszerzenia funkcjonalności systemu ITS. Odpowiedź nr 155: Wykonawca winien zapewnić możliwość dołączenia w przyszłości minimum funkcjonalności w zakresie lokalizacji i wspomagania przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych Operator powinien mieć zapewnioną możliwość nadzorowania stanu całego systemu, stanów podsystemów lub realizowanych funkcji, a także możliwość zmiany ustawienia parametrów realizowanych funkcji lub pracy wybranego podsystemu oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych Zaprojektowane przez Wykonawcę procedury działania operatorów powinny opierać się o zdefiniowane i precyzyjnie opisane procesy i scenariusze działań. Wymagane jest wyróżnienie m.in.: a) procesów głównych (np. monitorowanie stanu urządzeń ITS, sterowanie i optymalizacja ruchu, monitorowanie pojazdów transportu publicznego, wykrywanie i zarządzanie zdarzeniami, przekazywanie informacji użytkownikom, zapewnienie bezpieczeństwa), b) procesów zarządzania (np. planowanie strategiczne i operacyjne, działania korygujące i zapobiegawcze, doskonalenie systemu jakości, zarządzanie danymi i dokumentacją), c) procesów obsługi klienta (np. komunikacja z klientem, postępowanie ze zgłoszeniami klientów), FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 156: Pytanie do sekcji Kto w rozumieniu Zamawiającego jest klientem systemu opisanym w wymaganiu ? Odpowiedź nr 156: Klientem systemu opisanym w wymaganiu OPZ są przedstawiciele instytucji funkcjonujących w obszarze systemu ITS: Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia, Wydział Transportu UM Wrocławia, Inne wydziały UM Wrocławia,

19 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zarządcy parkingów włączonych do systemu lub realizujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury systemu. Klientem są również przedstawiciele instytucji funkcjonujących w otoczeniu systemu ITS: Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia, Policja, Straż Miejska, Służby ratunkowe, oraz Mieszkańcy miasta i turyści. d) procesów pomocniczych (np. zarządzanie umowami eksploatacyjnymi, konserwacją infrastruktury i urządzeń, zakupami, kontrole i badania) Każdy z procesów powinien zawierać opisaną odpowiednią procedurę operacyjną definiującą wymagane operacje i zadania do realizacji w ramach danego procesu. Opis procedur powinien opisywać (dokumentować) wszystkie operacje i zadania potrzebne do zrealizowania danego procesu Zamawiający wymaga, aby procesy były opisywane w czytelnym formacie graficznym i tekstowym, np. zgodnie ze standardem Business Process Modeling Notation (BPMN). FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 294: Pytania do sekcji Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o standard notacji procesów biznesowych BPMN (Business Process Modeling Notation). Odpowiedź nr 294: Tak, w pkt Zamawiający ma na myśli standard notacji procesów biznesowych BPMN WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE Bazowe wymagania techniczne zawarte są w Załączniku 2-1 (Koncepcja CZRiTP), Wykonawca może zaproponować modyfikacje tych wymagań, o ile jest to uzasadnione dla dostosowania CZRiTP do specyfiki oferowanego systemu i nie pogorszy parametrów funkcjonalnych systemu. Zmiany takie wymagają zgody Zamawiającego Zawarty w Załączniku 2-1 zakres zagospodarowania CZRiTP stanowi minimum zadowalające Zamawiającego w zakresie standardu zagospodarowania, wyposażenia i organizacji CZRiTP i jako taki powinien stanowić podstawę do

20 opracowania przez Wykonawcę własnej koncepcji zagospodarowania tych pomieszczeń zgodnej z proponowaną technologią i strategią sterowania ruchem Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i uzgodnienie z Zamawiającym proponowanej organizację działania Centrum, w tym m.in. określenie profilu personelu, liczby stanowisk, liczby etatów, a także - opracowanie struktury organizacyjnej oraz sposobu funkcjonowania Centrum. W propozycjach w tym zakresie należy dążyć do uwzględnienia rozwiązań proponowanych w rozdziale 4 i 5 Załącznika 2-1 oraz dodatkowo należy określić plan przejścia (plan migracji) Projektując organizację funkcjonowania Centrum, należy mieć na względzie potrzebę zapewnienia stanowisk dla pracowników reprezentujących Zamawiającego oraz współpracujących z nim służb miejskich zarządzającego ruchem, zarządzającego transportem zbiorowym, przewoźnika komunalnego oraz służb zarządzania kryzysowego, a także w niezbędnym zakresie serwisu CZRiTP, w tym m. in. administratorów sieci, systemów i baz danych WYMAGANIA DOTYCZĄCE REPOZYTORIÓW DANYCH Baza Danych Pojazdów (BDP) System ITS powinien udostępniać Bazę Danych Pojazdów (BDP) zawierającą dane pojazdów transportu publicznego Rekord BDP powinien zawierać minimum następujące dane: a) identyfikator pojazdu b) nr rejestracyjny lub numer boczny (dla tramwajów), c) typ/model, d) gabaryty, e) masę, f) typ urządzenia pokładowego, g) identyfikację właściciela, h) wyposażenie w systemy pokładowe (np. wykaz kamer do rejestracji obrazu z wnętrza pojazdu)

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce

Opis Przedmiotu Zamówienia. Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce Z a ł ą c z n i k n r 1 S IW Z Sprawa nr ZDW-DI-3-271- /13 Opis Przedmiotu Zamówienia Autor: Patryk Zakrzewski Kierownik projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2012/13r. 1 1. Wstęp. Województwo Małopolskie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BILET METROPOLITALNY

SYSTEM BILET METROPOLITALNY ZAŁOŻENIA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SYSTEM BILET METROPOLITALNY DLA BYDGOSKO TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp.... 4 2. Główne założenia i wymagania dla Systemu

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP...

1 CEL ZADANIA...2 2 ZAKRES ZADANIA...2 3 BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO...3 4 INTEGRACJA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO Z SYSTEMEM GEOSMORP... Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część III SIWZ Rozwój systemu GeoSMoRP - budowa systemu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA

AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA AGENCJA PROJEKTOWO - MARKETINGOWA Adres dla korespondencji: ul. Jagielly 4/4, 10 127 OLSZTYN PRACOWNIA PROJEKTOWA: ul.stare Miasto 22, 10-027 OLSZTYN Tel: 89/535-15-48, 89/522-90-41; fax : 89/535-00-78

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego W postępowaniu nr ZO/02/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo