ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ITS. Opis Przedmiotu Zamówienia. INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu"

Transkrypt

1 ITS INTELIGENTNY SYSTEM TRANSPORTU we Wrocławiu Opis Przedmiotu Zamówienia Tekst uwzględniający odpowiedzi do pytań złożonych przez Wykonawców Uwzględnia odpowiedzi od nr 1 do 556

2 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA CEL I PRZEDMIOT PODZIAŁ ZAKRESU ZAMÓWIENIA TERMINY REALIZACJI WYMAGANIA OGÓLNE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM (CZRITP) WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REPOZYTORIÓW DANYCH NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE INŻYNIERA RUCHU SYSTEM RAPORTOWY OBSZAROWE STEROWANIE RUCHEM WRAZ Z PRIORYTETEM DLA TRANSPORTU PUBLICZNEGO WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE I LOKALIZACYJNE KRYTERIA SUKCESU NADZÓR TRANSPORTU PUBLICZNEGO WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE KRYTERIA SUKCESU DYNAMICZNA INFORMACJA PRZYSTANKOWA /DIP/ WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE I LOKALIZACYJNE KRYTERIA SUKCESU WIDEO NADZÓR WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE INFORMACJA PARKINGOWA WYMAGANIA FUNKCJONALNE WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA ILOŚCIOWE I LOKALIZACYJNE INFORMACJA DLA KIEROWCÓW, PODRÓŻNYCH I MIESZKAŃCÓW OGÓLNE WYMAGANIA SYSTEMU ODNOŚNIE UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

3 8.2. PROWADZENIE RUCHU PRZY UŻYCIU TABLIC INFORMACYJNYCH O ZMIENNEJ TREŚCI PORTAL INTERNETOWY INFOLINIA (IVR) INNE KANAŁY INFORMACYJNE WARSTWA INFRASTRUKTURY I URZĄDZEŃ ZEWNĘTRZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE STEROWNIKI SYGNALIZATORY DETEKTORY KANALIZACJA - WYMAGANIA FUNKCJONALNE KONSTRUKCJE - WYMAGANIA TECHNICZNE SYSTEM MONITORINGU PRACY SYGNALIZACJI - WYMAGANIA FUNKCJONALNE ŁĄCZNOŚĆ DEFINICJE ARCHITEKTURA SYSTEMU WYKORZYSTANIE ZASOBÓW GMINY WROCŁAW ŁĄCZNOŚĆ PRZEWODOWA ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA PODSYSTEM ŁĄCZNOŚCI - WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ODBIORU WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA SYSTEMÓW IT CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH DOTYCZĄCYCH SFERY IT W PROJEKCIE ITS DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA CZĘŚCI IT KRYTERIA ODBIORÓW SALA OPERATORSKA OTWARTOŚĆ SYSTEMU WYMAGANIA FUNKCJONALNE ORGANIZACJA PROJEKTU HARMONOGRAM REALIZACJI SZCZEGÓŁOWE PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU ZASADY GWARANCYJNE ZAŁĄCZNIKI

4 1. OGÓLNY OPIS ZAMÓWIENIA 1.1. CEL I PRZEDMIOT Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostarczenie Inteligentnego Systemu Transportu (ITS) w opisanym dalej zakresie, zapewniającego realizację, w określonym obszarze Wrocławia, funkcji uznanych przez Zamawiającego za funkcje kluczowe. Powyższe oznacza, że Zamawiający przewiduje w przyszłości dalszy rozwój ITS, zarówno w zakresie funkcjonalnym jak i obszarowym Celem realizacji zamówienia jest uzyskanie poprzez wdrożenia systemu ITS lepszych i zgodnych z polityką Miasta Wrocław, warunków przemieszczania się pojazdów i innych użytkowników dróg na ciągach i w obszarach objętych pracą systemu. Realizacja zamówienia powinna ponadto umożliwić służbom miejskim efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępniać bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Funkcjonowanie systemu powinno również zapewnić użytkownikom dróg, możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu z wykorzystaniem szerokiego spektrum nośników informacji. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 172: Pytanie do sekcji oraz w OPZ Czy w ramach prac w zadaniu i 1.1.2, Zamawiający wymaga dla skrzyżowań poza obszarem centralnym, jedynie uruchomienia priorytetu dla transportu publicznego, czy wymaga jednocześnie wykonania całej infrastruktury na skrzyżowaniach i ciągach umożliwiającej późniejszą optymalizację sieciową? Odpowiedź nr 172: Zamawiający w ramach zadań i nie wymaga wykonania całej infrastruktury na skrzyżowaniach i ciągach umożliwiającej późniejszą optymalizację sieciową wymagane jest zapewnienie priorytetu dla transportu publicznego Całość zamówienia została podzielona na dwa główne zadania składowe (opisywane dalej jako Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2), które po zrealizowaniu muszą stanowić spójną całość: funkcjonalną, technologiczną i przestrzenną. Przedmiotem zamówienia w zakresie Zadania nr 1 jest wykonanie ITS w zakresie wynikającym z potrzeb, realizowanego odrębnie, Projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego etap I. Zakres ten, szczegółowo opisany dalej, ma - 4 -

5 zapewnić realizację sterowania ruchem z priorytetową obsługą transportu publicznego, na ciągach skrzyżowań, powiązanych z trasami linii tramwajowych modernizowanych w ramach przywołanego Projektu. W centrum miasta, sterowanie to powinno dodatkowo zapewniać optymalizację sterowania ruchem kołowym. Zakres obejmuje również funkcje towarzyszące dotyczące informacji przystankowej, nadzoru ruchu tramwajów i autobusów oraz w niezbędnym dla powyższych funkcji zakresie funkcjonowanie centrum sterowania. Przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 jest wykonanie ITS w zakresie stanowiącym rozszerzenie opisanych wyżej możliwości systemu, w szczególności obejmującym: a) optymalizację sterowania ruchem na ciągach, na których zapewniono priorytet tramwajowy w ramach Zadania nr 1, b) włączenie do obszaru sterowania dalszych zespołów skrzyżowań, zarówno liniowych jak i obszarowych, a do informacji przystankowej także dodatkowych przystanków, c) wdrożenie funkcji uzupełniających tj. informacji parkingowej, informacji dla użytkowników dróg oraz funkcji wspierających inżyniera ruchu: wideo nadzór, zarządzana zdarzeniami na wybranych skrzyżowaniach, gromadzenie i przetwarzanie danych itp. FZP.MC /68332/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 84: Pytania do sekcji Czy linie tramwajowe są już gotowe, a jeśli nie to kiedy będą? Ile będzie czasu na wdrożenie systemu od czasu zakończenia prac na liniach tramwajowych? Jeśli prace na liniach tramwajowych mają trwać równolegle, to czy prace związane z ZSTS Etap I będą miały priorytet, czy mają podążać za pracami związanymi z przebudową linii tramwajowych? Musimy znać odpowiedzi na te pytania w celu zidentyfikowania potencjalnych konfliktów pomiędzy harmonogramami. Odpowiedź nr 84: Dwie linie tramwajowe systemu Tramwaj Plus oraz trzy linie Tras Średnicowych objętych zakresem Zadania nr 1 są gotowe w zakresie występujących na tych trasach sygnalizacji przewidzianych do objęcia systemem sterowania (lista zawarta w Załączniku 3-2), łącznie z zakończeniem realizacji przebudowy sygnalizacji o numerze 023 i zakończeniem budowy sygnalizacji nr P14 i P15, z następującymi wyjątkami: a) zakończenie budowy odcinka trasy TP 1 obejmującego sygnalizacje o nr P01, P02, P03 przewidywane jest do końca 2010 roku, b) zakończenie budowy odcinka trasy TP 1 obejmującego budowę sygnalizacji o nr P07, P08, P09, P10 oraz przebudowę sygnalizacji o numerach 091, 101, 172 planowane jest do października 2011 r., c) budowa sygnalizacji nr P06, P12 oraz przebudowa sygnalizacji nr 006 przewidziane są do realizacji do września 2011r, Prace dotyczące realizacji Zadania nr 1 w odniesieniu do zadań podanych w pkt b i c - 5 -

6 należy planować jako podążające bezpośrednio za realizacją tych sygnalizacji Przez zaprojektowanie i dostarczenie systemu ITS rozumie się wszelkie działania niezbędne dla realizacji przedmiotu zamówienia - od przygotowania koncepcji, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, wykonanie niezbędnych robót budowlanych i adaptacyjnych, dostawy urządzeń i oprogramowania wraz z usługą wdrożenia i kalibrowania systemu, aż po szkolenia i przekazanie Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla prawidłowej i efektywnej eksploatacji systemu po zakończeniu realizacji zamówienia. FZP.MC /67744/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 20: Pytania do sekcji Czy koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego, a jeśli tak to w jakim terminie? Jak wygląda proces zatwierdzania koncepcji? Odpowiedź nr 20: Tak, koncepcja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Koncepcja jest elementem dokumentacji projektowej, więc Zamawiający ma 20 dni roboczych na sprawdzenie i wniesienie ewentualnych poprawek po złożeniu jej do sprawdzenia. Wykonawca po naniesieniu poprawek ponownie składa koncepcję do zatwierdzenia przez Zamawiającego. FZP.MC /67744/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 22: Pytania do sekcji Czy można uznać, że odpowiedzialnością Zamawiającego jest dostarczenie wszelkiej, wymaganej przez dostawcę, dokumentacji oraz udzielanie zgód i akceptacji niezbędnych do prowadzenia prac zgodnie z zaproponowanym harmonogramem, gwarantującym zakończenie projektu w terminie? Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie jest odpowiedzialny za dostarczenie wszelkiej wymaganej dokumentacji. Natomiast w terminie do 2 tygodni będą wydawane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego po dostarczeniu wszelkich niezbędnych określonych przepisami materiałów PODZIAŁ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia, obejmujący Zadania nr 1 i nr 2, powinien być zrealizowany poprzez etapowe wykonywanie i przekazywanie Zamawiającemu poszczególnych części prac. Zamawiający wymaga następującego podziału całości prac na elementy składowe: W ramach Zadania nr 1: - 6 -

7 Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach Grupy A i Grupy B wraz z uruchomieniem, w niezbędnym do tego celu zakresie, funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem. W skład Zadania 1.1. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach Grupy A, b) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem zapewniającego uprzywilejowanie tramwajów na skrzyżowaniach grupy B oraz wykonanie wszystkich elementów zapewniających kompletność realizacji Zadania 1.1. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 116: OPZ, pkt Zamawiający w zadaniu nr 1 punkt 1.1 obejmuje przedmiotem Zamówienia zapewnienie uprzywilejowania tramwajów na skrzyżowaniach Grupy A oraz Grupy B, wyszczególnione w załącznikach: Zal1-2 Syg Grupa A.pdf oraz Zal1-3 Syg Grupa B.pdf. W załączniku Zal.1-13.pdf Zamawiający graficznie przestawia sygnalizację priorytetową w ruchu tramwajowym, która nie pokrywa się z sygnalizacją zawartą w grupach A oraz B. Prosimy o wyjaśnienie, które ze skrzyżowań mają być objęte realizacją dotyczącą punktu 1.1 z zadania pierwszego. Odpowiedź nr 116: Zamawiający potwierdza, że lista sygnalizacji należących do Grupy A zawarta jest w Załączniku 1-2, a należących do Grupy B w Załączniku 1-3. Załącznik 1-13 nie zawiera oznaczeń sygnalizacji Grupy A i B i się do nich nie odnosi pokazuje jedynie poglądowo (pomocniczo) lokalizację sygnalizacji opisanych w legendzie rysunku, nie ma więc sprzeczności pomiędzy tymi danymi. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 117: OPZ, pkt Zamawiający w zadaniu nr 1 punkt 1.2 wnosi o wdrożenie sterowania ruchem w obszarze centralnym. Pomiędzy załącznikami Zal1-4 Syg Obszar Centralny.pdf a przedstawieniem graficznym w załączniku Zal 1-14.pdf występują rozbieżności, np. brak w wykazie skrzyżowań o numerach 044, 046. Prosimy o informację, czy ww. skrzyżowania mają być objęte sterowaniem centralnym. Odpowiedź nr 117: Zamawiający informuje, że nie ma rozbieżności pomiędzy Załącznikami 1-4 i Ani w jednym, ani w drugim załączniku nie ma w Obszarze centralnym sygnalizacji o numerach 044 i

8 Zadanie Wdrożenie obszarowego sterowania ruchem na skrzyżowaniach w Obszarze Centralnym Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach Grupy PA i Grupy PB W skład Zadania 1.3. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach Grupy PA, b) Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na przystankach Grupy PB oraz wykonanie wszystkich elementów zapewniających kompletność realizacji Zadania 1.3. Zadanie Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem z funkcjami optymalizacji ruchu w Obszarze Centralnym oraz wdrożenie funkcji Nadzoru Transportu Publicznego. W skład Zadania 1.4. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie funkcji Nadzór Transportu Publicznego, b) Zadanie Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem z funkcjami optymalizacji ruchu w Obszarze Centralnym oraz wykonanie wszystkich elementów zapewniających kompletność realizacji Zadania 1.4. W ramach Zadania nr 2: Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych ciągach komunikacyjnych miasta W skład zadania 2.1. wchodzą dwa podzadania składowe: a) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych skrzyżowaniach w otoczeniu Stadionu EURO 2012 b) Zadanie Wdrożenie sterowania ruchem na wybranych ciągach z wyłączeniem skrzyżowań w otoczeniu Stadionu EURO

9 Zadanie Wdrożenie obszarowego sterowania ruchem w obszarach O1 i O2. Zadanie Wdrożenie Dynamicznej Informacji Przystankowej na wytypowanych przystankach grupy PC Zadanie Wdrożenie podsystemu Informacji o warunkach ruchu Zadanie Wdrożenie podsystemu Informacji parkingowej Zadanie Wdrożenie wideo-nadzoru na wytypowanych skrzyżowaniach Zadanie Wdrożenie funkcjonowania Centrum Zarządzania Ruchem w pełnym, niezbędnym dla realizacji całości Zadań , zakresie. W Załączniku nr 1-1 zawarta jest tabela z wykazem sygnalizacji świetlnych objętych przedmiotem zamówienia, natomiast w Załącznikach o numerach od 1-2 do 1-12 zawarte są tabele zawierające wykazy: a) skrzyżowań Grupy A, skrzyżowań Grupy B oraz skrzyżowań Obszaru Centralnego, o których mowa w Zadaniach 1.1. oraz 1.2. b) skrzyżowań na wybranych ciągach i skrzyżowań w otoczeniu Stadionu EURO, o których mowa w Zadaniach 2.1. oraz , c) skrzyżowań w obszarze O1 i skrzyżowań w obszarze O2, o których mowa w Zadaniu 2.2. d) skrzyżowań wytypowanych do wideo nadzoru, o których mowa w Zadaniu2.6. (Załącznik nr 1-9) e) przystanków Grupy PA, przystanków Grupy PB i przystanków Grupy PC, o których mowa w Zadaniach 1.3 oraz 2.3. (Załączniki nr 1-10, 1-11 i 1-12). W Załącznikach o numerach od 1-13 do 1-16 zawarte są rysunki obrazujące: a) lokalizację Obszaru Centralnego, obszarów O1 i O2 oraz lokalizację ciągów komunikacyjnych, o których mowa w Zadaniu 2.1., b) lokalizacje sygnalizacji wchodzących w skład Zadania nr 1 i Zadania nr 2, c) lokalizacje zespołów przystankowych przewidzianych do wyposażenia w tablice systemu DIP (Załącznik nr 1-16). FZP.MC /68332/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 85: Pytania do sekcji Czy Zamawiający dopuszcza inne rozłożenie skrzyżowań w podobszarach z - 9 -

10 zachowaniem tej samej funkcjonalności i ilości skrzyżowań? Odpowiedź nr 85: Zamawiający nie dopuszcza innego rozłożenia skrzyżowań niż w sposób opisany w pkt OPZ Całość realizacji zamówienia powinna być wykonana w następujących etapach: Dla Zadania nr 1: Etap 1 - realizacja Zadania Etap 2 - realizacja Zadania Etap 3 - realizacja Zadania Etap 4 - realizacja Zadania Etap 5 - realizacja Zadania 1.2. Etap 6 - realizacja Zadania Etap 7 - realizacja Zadania Dla Zadania nr 2: Etap 1 - realizacja Zadania Etap 2 - realizacja Zadania Etap 3 - realizacja Zadania 2.2. Etap 4 - realizacja Zadania 2.3. Etap 5 - realizacja Zadania 2.4. Etap 6 - realizacja Zadania 2.5. Etap 7 - realizacja Zadania 2.6. Etap 8 - realizacja Zadania TERMINY REALIZACJI Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany w terminach wynikających zarówno z wymagań Zamawiającego, jak i z zadeklarowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie terminów obowiązujących Zamawiający wymaga nie przekroczenia, zarówno w składanej ofercie, jak i w rzeczywistej realizacji, następujących terminów wykonania zamówienia: W odniesieniu do elementów Zadania nr 1: a) zakończenie Etapu 1 i Etapu 2 - nie później niż do , b) zakończenie Etapu 3 i etapu 4 - nie później niż do ,

11 c) zakończenia Etapu 5, Etapu 6 i Etapu 7 - nie później niż do W odniesieniu do elementów Zadania nr 2: a) zakończenie Etapu 1 - nie później niż do , b) zakończenie Etapu 2, Etapu 3, Etapu 4, Etapu 5, Etapu 6, Etapu 7 i Etapu 8 - nie później niż do Lokalizacje sygnalizacji z podziałem na zadania do wykonania nie później niż do (przed Mistrzostwami EURO) oraz po tym okresie zawierają Załączniki nr 1-17 i WYMAGANIA OGÓLNE Zamawiający wymaga, aby zamówienie było zrealizowane kompletnie, w pełnym zakresie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym OPZ, SIWZ oraz warunkami umowy Zamawiający wymaga, aby zamówienie było wykonane z należytą starannością, w oparciu o sprawdzone, nowoczesne technologie, z wykorzystaniem współczesnej wiedzy z zakresu związanego z przedmiotem zamówienia, z poszanowaniem wszelkich obowiązujących przepisów prawa i zapewniało: a) realizację wszystkich wymaganych w OPZ funkcji systemu ITS, b) osiągnięcie wymaganych w OPZ Oczekiwanych Poziomów Wydajności systemu, c) łatwość realizacji funkcji operatorskich podczas zarządzania systemem, w tym możliwość realizacji wymaganych strategii sterowania, d) wysoką niezawodność pracy systemu, w tym także wysoką jakość dostarczanych do systemu danych dotyczących ruchu i pracy systemu, e) przyjazne warunki eksploatacji i konserwacji systemu, f) możliwość rozbudowy systemu zarówno pod względem zwiększania obszaru i liczby skrzyżowań objętych systemem, przystanków i innych elementów ITS jak i dodawania nowych funkcji systemu bez konieczności angażowania do tych prac Wykonawcy lub firm z nim powiązanych Zamawiający zastrzega, że w okresie realizacji zamówienia mogą być wybudowane nowe sygnalizacje świetlne w obszarach i na ciągach

12 komunikacyjnych objętych poszczególnymi zadaniami zamówienia. W takich przypadkach Zamawiający wymaga, aby: a) Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, określił wymagania techniczne dla budowanych sygnalizacji, niezbędne dla włączenia tych sygnalizacji do systemu, b) Wykonawca włączył do systemu wybudowane przez Zamawiającego nowe sygnalizacje, o ile zostaną one oddane do eksploatacji nie później niż 6 miesięcy przed terminem zakończenia zadania dotyczącego sterowania w obszarze lub na ciągu, w którym zawiera się nowa sygnalizacja. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 125: Z przekazanej dokumentacji wynika, iż zamówienie (tj. system ITS) ma być zrealizowane na około 153 skrzyżowaniach, w tym uwzględniono 15 skrzyżowań w budowie. Inne skrzyżowania nie są zatem objęte przedmiotem zamówienia. Czy Zamawiający zakłada, że wymaganie SIWZ dotyczące włączania nowych sygnalizacji do systemu będzie wykonane w ramach istniejącej umowy, bez dodatkowych opłat, czy będzie przedmiotem osobnego zamówienia? Czy w Załączniku 1-1 Wykaz sygnalizacji objętych zamówieniem sygnalizacje oznaczone uwagą Planowana są zawarte wszystkie planowane sygnalizacje będące przedmiotem umowy? Czy jest to uwzględnione w wartości szacunkowej zamówienia? Odpowiedź nr 125: Lista sygnalizacji, które mają być włączone w system określona jest w załączniku 1-1. Zawiera ona wszystkie sygnalizacje, o których Zamawiający na obecnym etapie prac, wie, że istnieją lub że będą zbudowane w okresie realizacji zamówienia. Zapisy p OPZ odnoszą się do możliwej, ale nie wiadomej obecnie, sytuacji w której może zajść konieczność pilnej realizacji budowy dodatkowej sygnalizacji w Obszarze ITS. Zamawiający określa, że liczba takich sygnalizacji nie będzie większa niż 5 sztuk i jednocześnie wyjaśnia, że zapisy p należy rozumieć, iż wówczas: a) do obowiązków Zamawiającego będzie należało na swój koszt wybudowanie i wyposażenie tej sygnalizacji w urządzenia, a także podłączenie jej do systemu łączności wg wcześniej otrzymanych od Wykonawcy wymagań niezbędnych dla włączenia tej sygnalizacji do systemu, b) do obowiązków Wykonawcy będzie należało, po spełnieniu przez Zamawiającego powyższego warunku, włączenie do systemu tak przygotowanej sygnalizacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego zamówienia. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 140: Zgodnie z pkt dokumentu Opis Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby system był rozszerzalny i podczas trwania kontraktu urządzenia były do niego dodawane. Prosimy o potwierdzenie, czy dodatkowe urządzenia, materiały i usługi inżynieryjne związane z eksploatacją tych urządzeń będą wykonane przez Zamawiającego i na jego koszt. Odpowiedź nr 140: Odpowiedź jak na pytanie nr

13 FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 291: Pytania do sekcji Czy Wykonawcy mogą założyć, że na nowo oddawanym do eksploatacji skrzyżowaniu infrastruktura teleinformatyczna (okablowanie miedziane i światłowodowe, zasilanie, oczujnikowanie, w tym kamery) nie będzie wymagała modyfikacji, a jedynie logicznej konfiguracji i włączenia w system ITS. Odpowiedź nr 291: Tak, Wykonawca może tak założyć pod warunkiem, że zgodnie z p a) określił wcześniej wymagania dla tej sygnalizacji niezbędne do włączenia tej sygnalizacji do systemu Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace realizowane w ramach zamówienia, w maksymalnym możliwym stopniu ograniczały utrudnienia w funkcjonowaniu miejskiego systemu transportowego podczas ich wykonywania, w tym także aby okresy przerw w pracy istniejących sygnalizacji świetlnych były najkrótsze z możliwych i zasadniczo dotyczyły godzin wieczornych i nocnych. FZP.MC /68332/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 63: Punkt Kto z lokalnych władz i administracji, będzie odpowiadał za wspieranie wykonawcy we wszystkich obowiązkach, które wymagają utrudnienia ruchu, oznakowania oraz dalszych działań, które będą wymagane, aby ukończyć prace w terenie. Odpowiedź nr 63: Zamawiający wyjaśnia, że zajęcie pasa drogowego dróg publicznych następuje zgodnie z Ustawą o drogach publicznych na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Zakres dopuszczalnych utrudnień w ruchu, niezbędne oznakowanie, czas trwania prac w terenie stanowią części składowe projektu organizacji ruchu. Optymalizacja procesu realizacji zadania w terenie prowadzona jest w trakcie procedury opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu. FZP.MC /70465/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 376: Pytanie do sekcji Prosimy o definicje sformułowania "godziny wieczorne", " godziny nocne". Odpowiedź nr 376: Użyty w pkt OPZ zwrot godziny wieczorne i nocne oznacza przedział czasu od godz do godz dnia następnego Zamawiający nie przesądzając szczegółowo struktury i architektury systemu, z wyjątkiem zapisów zawartych w niniejszym OPZ, nie wymaga aby system zawierał formalnie wydzielone podsystemy składowe odpowiedzialne za realizację poszczególnych funkcji systemu. W związku z powyższym, zawarte w dalszej części OPZ określenia podsystem należy rozumieć w znaczeniu

14 funkcjonalnym, co nie wyklucza zastosowania prze Wykonawcę typowych, formalnie wydzielonych podsystemów

15 2. CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM (CZRiTP) 2.1. WYMAGANIA FUNKCJONALNE Wytyczne do projektowania CZRiTP Wykonawca zaprojektuje pod względem funkcjonalnym, technicznym i organizacyjnym całościowe funkcjonowanie CZRiTP i uzgodni je z Zamawiającym. Zaprojektowane rozwiązania funkcjonalne powinny być nie gorsze w znaczeniu bogactwa realizowanych funkcji - niż przedstawione w Załączniku 2-1 (Koncepcja CZRiTP). Wykonawca może zaproponować modyfikacje tych wymagań, o ile jest to uzasadnione dla dostosowania CZRiTP do specyfiki oferowanego systemu i nie pogorszy parametrów funkcjonalnych systemu. Zmiany takie wymagają zgody Zamawiającego. FZP.MC /67744/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 21: Pytania do sekcji Jaką procedurę proponuje Zamawiający na wypadek braku zatwierdzenia projektu funkcjonalno-technicznego? Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wymaga projektu funkcjonalno-technicznego Wymagania opisane w punkcie nie dotyczą zawartych w Załączniku 2-1 rozdziałów dotyczących systemów zarządzania budynkiem (Rozdział 6), struktury informatycznej (Rozdział 7) oraz wymogów dotyczących infrastruktury technicznej CZRiTP (Rozdział 10). Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w tych zakresach będą musiały być dostosowane do specyficznych potrzeb oferowanego systemu, jednak z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych obiektu, w którym zlokalizowane będzie Centrum Podstawowe funkcje CZRiTP Wykonawca zapewni, co najmniej na skrzyżowaniach wskazanych w Załączniku 1-1, monitorowanie ruchu, zgodnie z opracowanymi przez

16 Wykonawcę procedurami operacyjnymi inżynierii ruchu, wykorzystując do tego informacje z odpowiednich detektorów i kamer na skrzyżowaniach. Do Wykonawcy należy doposażenie lub wyposażenie skrzyżowań w takie urządzenia w zakresie jaki uzna za niezbędny dla osiągnięcia powyższego celu. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 154: Pytanie do sekcji O jakie procedury operacyjne inżynierii ruchu chodzi Zamawiającemu? Czy chodzi o procedury opisane w punkcie ? Odpowiedź nr 154: Tak, chodzi o procedury opisane w punkcie OPZ. FZP.MC /70468/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 403: OPZ, pkt Prosimy o wyjaśnienie, czy na wszystkich skrzyżowaniach wymienionych w załączniku 1-1 mają być zainstalowane kamery, czy też jedynie na wymienionych w załączniku nr 1-9. Odpowiedź nr 403: Nie jest intencją Zamawiającego, aby na wszystkich skrzyżowaniach wymienionych w Załączniku 1-1 instalować kamery. Na skrzyżowaniach wymienionych w załączniku 1-9 wymagana jest instalacja kamer na potrzeby wideo nadzoru i zarządzania zdarzeniami. Dodatkowo kamery do rozpoznawania tablic rejestracyjnych wymagane są w lokalizacjach opisanych w pkt (a szczegółowo opisanych w przywołanych w tym punkcie Załącznikach nr 3-5 i 8-2 do OPZ) Wykonawca zapewni pełne monitorowanie stanu urządzeń systemu, tj. monitorowanie pracy wszelkich urządzeń w CZRiTP oraz poza Centrum (w terenie, w obszarze funkcjonowania systemu), zarówno zainstalowanych w ramach bieżącego zamówienia jaki i wcześniej istniejących, a zaimplementowanych przez Wykonawcę do pracy w systemie. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 146: Pytania do sekcji Czy można doprecyzować pojęcie pełne monitorowanie. Odpowiedź nr 146: Monitorowanie pracy urządzeń systemu powinno obejmować co najmniej wszystkie funkcje dzisiejszego systemu monitoringu, opisane w Rozdziale Monitorowanie pracy urządzeń systemu powinno obejmować co najmniej wszystkie funkcje dzisiejszego systemu monitoringu, opisane w Rozdziale 9 oraz te detektory i urządzenia sieciowe oraz serwerowe, które mają możliwość monitorowania ich stanu

17 FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 292: Pytania do sekcji Czy powyższe wymagania oznacza, że Zamawiający dopuszcza dostarczenie urządzeń, których funkcjonowanie nie może być monitorowane? Odpowiedź nr 292: Nie, wolą Zamawiającego jest aby wszystkie urządzenia aktywne systemu ITS miały możliwość monitorowania swojego stanu Wymagane jest zapewnienie wskazanym przez Zamawiającego jednostkom realizującym zadania z zakresu zarządzania i eksploatacji sygnalizacji, zapewnienie dostępu do systemu monitoringu stanu urządzeń systemu. FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 293: Pytania do sekcji O jakich jednostkach mowa w Wymaganiu? Prosimy o specyfikację tych jednostkach, oraz opis w jaki sposób dostęp do systemu monitoringu ma być zapewniony (stanowisko w CZRiTP, stanowiska w jednostkach, wymagania na wyposażenie stanowisk, etc.). Odpowiedź nr 293: Zamawiający w pkt ma na myśli zarówno jednostki organizacyjne Gminy Wrocław (UM, ZDiUM) oraz firmy konserwujące sygnalizację świetlną w ramach umów utrzymaniowych. Dostęp do systemu monitoringu powinien być udostępniony poprzez stronę www CZRiTP powinno zapewnić możliwość zbierania, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych, które były wykorzystywane w procesie realizacji funkcji systemu, w szczególności danych ruchowych (wraz z danymi o pojazdach), o stanie urządzeń, remontach, zdarzeniach, warunkach pogodowych oraz innych wymienionych w rozdziale 2.3., dla potrzeb analitycznych, badawczych oraz działań planistycznych. FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 278: Pytanie do OPZ punkt Czy zapis dane o pojazdach oznacza informacje o pojazdach FCD (floating car data)? Odpowiedź nr 278: Nie, zapis w punkcie oznacza dane o pojazdach transportu publicznego Operatorstwo Wykonawca zapewni aby w CZRiTP był realizowany w pełnym zakresie nadzór operatorski nad wszystkimi funkcjami (podsystemami) oferowanego

18 systemu, a także możliwość dołączenia w przyszłości innych, typowych dla stosowanych na świecie systemów, funkcji lub podsystemów mających związek z ruchem drogowym i transportem publicznym. FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 155: Pytanie do sekcji Prosimy o podanie obszarów, w których Zamawiający spodziewa się rozszerzenia funkcjonalności systemu ITS. Odpowiedź nr 155: Wykonawca winien zapewnić możliwość dołączenia w przyszłości minimum funkcjonalności w zakresie lokalizacji i wspomagania przemieszczania się pojazdów uprzywilejowanych Operator powinien mieć zapewnioną możliwość nadzorowania stanu całego systemu, stanów podsystemów lub realizowanych funkcji, a także możliwość zmiany ustawienia parametrów realizowanych funkcji lub pracy wybranego podsystemu oraz reagowania w sytuacjach awaryjnych Zaprojektowane przez Wykonawcę procedury działania operatorów powinny opierać się o zdefiniowane i precyzyjnie opisane procesy i scenariusze działań. Wymagane jest wyróżnienie m.in.: a) procesów głównych (np. monitorowanie stanu urządzeń ITS, sterowanie i optymalizacja ruchu, monitorowanie pojazdów transportu publicznego, wykrywanie i zarządzanie zdarzeniami, przekazywanie informacji użytkownikom, zapewnienie bezpieczeństwa), b) procesów zarządzania (np. planowanie strategiczne i operacyjne, działania korygujące i zapobiegawcze, doskonalenie systemu jakości, zarządzanie danymi i dokumentacją), c) procesów obsługi klienta (np. komunikacja z klientem, postępowanie ze zgłoszeniami klientów), FZP.MC /68043/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 156: Pytanie do sekcji Kto w rozumieniu Zamawiającego jest klientem systemu opisanym w wymaganiu ? Odpowiedź nr 156: Klientem systemu opisanym w wymaganiu OPZ są przedstawiciele instytucji funkcjonujących w obszarze systemu ITS: Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia, Wydział Transportu UM Wrocławia, Inne wydziały UM Wrocławia,

19 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., zarządcy parkingów włączonych do systemu lub realizujących zadania związane z utrzymaniem infrastruktury systemu. Klientem są również przedstawiciele instytucji funkcjonujących w otoczeniu systemu ITS: Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia, Policja, Straż Miejska, Służby ratunkowe, oraz Mieszkańcy miasta i turyści. d) procesów pomocniczych (np. zarządzanie umowami eksploatacyjnymi, konserwacją infrastruktury i urządzeń, zakupami, kontrole i badania) Każdy z procesów powinien zawierać opisaną odpowiednią procedurę operacyjną definiującą wymagane operacje i zadania do realizacji w ramach danego procesu. Opis procedur powinien opisywać (dokumentować) wszystkie operacje i zadania potrzebne do zrealizowania danego procesu Zamawiający wymaga, aby procesy były opisywane w czytelnym formacie graficznym i tekstowym, np. zgodnie ze standardem Business Process Modeling Notation (BPMN). FZP.MC /70479/ /2009 Wrocław, dnia r. Pytanie nr 294: Pytania do sekcji Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o standard notacji procesów biznesowych BPMN (Business Process Modeling Notation). Odpowiedź nr 294: Tak, w pkt Zamawiający ma na myśli standard notacji procesów biznesowych BPMN WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE Bazowe wymagania techniczne zawarte są w Załączniku 2-1 (Koncepcja CZRiTP), Wykonawca może zaproponować modyfikacje tych wymagań, o ile jest to uzasadnione dla dostosowania CZRiTP do specyfiki oferowanego systemu i nie pogorszy parametrów funkcjonalnych systemu. Zmiany takie wymagają zgody Zamawiającego Zawarty w Załączniku 2-1 zakres zagospodarowania CZRiTP stanowi minimum zadowalające Zamawiającego w zakresie standardu zagospodarowania, wyposażenia i organizacji CZRiTP i jako taki powinien stanowić podstawę do

20 opracowania przez Wykonawcę własnej koncepcji zagospodarowania tych pomieszczeń zgodnej z proponowaną technologią i strategią sterowania ruchem Do obowiązków Wykonawcy należy zaprojektowanie i uzgodnienie z Zamawiającym proponowanej organizację działania Centrum, w tym m.in. określenie profilu personelu, liczby stanowisk, liczby etatów, a także - opracowanie struktury organizacyjnej oraz sposobu funkcjonowania Centrum. W propozycjach w tym zakresie należy dążyć do uwzględnienia rozwiązań proponowanych w rozdziale 4 i 5 Załącznika 2-1 oraz dodatkowo należy określić plan przejścia (plan migracji) Projektując organizację funkcjonowania Centrum, należy mieć na względzie potrzebę zapewnienia stanowisk dla pracowników reprezentujących Zamawiającego oraz współpracujących z nim służb miejskich zarządzającego ruchem, zarządzającego transportem zbiorowym, przewoźnika komunalnego oraz służb zarządzania kryzysowego, a także w niezbędnym zakresie serwisu CZRiTP, w tym m. in. administratorów sieci, systemów i baz danych WYMAGANIA DOTYCZĄCE REPOZYTORIÓW DANYCH Baza Danych Pojazdów (BDP) System ITS powinien udostępniać Bazę Danych Pojazdów (BDP) zawierającą dane pojazdów transportu publicznego Rekord BDP powinien zawierać minimum następujące dane: a) identyfikator pojazdu b) nr rejestracyjny lub numer boczny (dla tramwajów), c) typ/model, d) gabaryty, e) masę, f) typ urządzenia pokładowego, g) identyfikację właściciela, h) wyposażenie w systemy pokładowe (np. wykaz kamer do rejestracji obrazu z wnętrza pojazdu)

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW

STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW STUDIUM REALIZACJI SYSTEMU ITS WROCŁAW Sławomir Gonciarz Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta We Wrocławiu Podstawowe cele realizacji projektu: stworzenie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu jako

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM WWARSZAWIE SEBASTIAN KUBANEK Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie System Sterowania Ruchem: Obszar Powiśla, ciąg Wisłostrady wraz z tunelem ciąg Al. Jerozolimskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO

MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu

Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym. Inteligentny System Transportu Zarządzanie transportem publicznym i indywidualnym Inteligentny System Transportu Inteligentny System Transportu Zastosowanie Przeznaczenie System WASKO IST jest przeznaczony dla aglomeracji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia

Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia Inteligentny System Transportu dla Miasta Wrocławia BłaŜej Trzcinowicz Kierownik Projektu ITS w Departamencie Prezydenta Wrocławia Plan prezentacji Cel Projektu Zasięg terytorialny Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie

Zintegrowany System Zarządzania. Ruchem w Warszawie. Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem. w Warszawie Zarząd Dróg Miejskich Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Zintegrowany System Zarządzania w Warszawie Ruchem w Warszawie opracował: Krzysztof Chojecki Cele Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich

Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Andrzej Maciejewski Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Inteligentne sterowanie ruchem na sieci dróg pozamiejskich Warszawa 14 kwietnia 2011 r. Ustawowe obowiązki Generalnego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS

WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy MZD 28.3/2017 SPECYFIKACJA I WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEM ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI RUCHU WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM ITS Kody i nazwy wg CPV 34996000- - Drogowe

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania MOśLIWOŚCI NOWOCZESNYCH ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA RUCHEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU WARSZAWSKIEGO Zintegrowany System Zarządzania opracował: Sebastian Kubanek Ruchem w Warszawie Cele Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy. Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy Nr projektu POIiŚ.08.03.00-00-012/10 UMOWA O DOFINANSOWANIE - została podpisana w dniu 10 maja 2011 r. w Warszawie Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych

Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych Inteligentny System Transportu we Wrocławiu to przede wszystkim szeroki zbiór technologii (telekomunikacyjnych, informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS

Jerzy Roman. Strategia BRD dla Olsztyna na lata w odniesieniu do funkcjonowania ITS Jerzy Roman Strategia BRD dla Olsztyna na lata 2014-2020 w odniesieniu do funkcjonowania ITS III WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM DROGOWE OLSZTYN, 25-27 WRZEŚNIA 2016 Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM. Inteligentny System Transportu ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM PUBLICZNYM I INDYWIDUALNYM Inteligentny System Transportu Siedziba spółki Gliwice ul. Berbeckiego Nas sprawdził czas WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA

Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA Dydaktyczno-badawczy Poligon ITS Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej WSPÓLNA REALIZACJA 1. Konstrukcja wsporcza ze znakiem VMS, skanerem 3D, stacją pogodową, kamera ANPR, kamera poglądowa,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM Polski Kongres ITS Jacek Doliński WROCŁAWSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA RUCHEM I TRANSPORTEM PUBLICZNYM l. WSTĘP W latach 2008-2009 konsorcjum firm Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz OpenSky Systems

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Słupsk, dnia 08.05.2013 r. L.dz. ZAM /23/ 2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę o montaż kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych

Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Zarządzanie ruchem przy pomocy technologii informatycznych Piotr Olszewski Politechnika Warszawska Informatyka w zarządzaniu drogami zastosowania praktyczne Polski Kongres Drogowy, Stowarzyszenie ITS Polska

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE

Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE Mariusz Kołkowski Dyrektor ds. rozwoju biznesu ITS Sprint S.A. ITS PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH REALIZACJI W POLSCE 1 Systemy ITS realizowane przez SPRINT S.A. System ITS w Bydgoszczy (ukończony) Bydgoszcz Łódź

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Podwale przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego i jego integracja z istniejącą sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu wraz z opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Systemy ITS w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Działający w województwie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 Dotyczy projektu nr WND-RPPD.01.01.00-20-021/13 Badania systemów wbudowanych do sterowania zasilania gazem oraz komunikacji w pojazdach realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR

ZDiZ Gdańsk Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR mgr inż. Tomasz Wawrzonek kier. Działu Inżynierii Ruchu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Trochę historii: (tej starszej ) 2002-2005 powstanie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Utrzymanie dróg Strona 1 ERGO zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z utrzymaniem krótkoterminowym i długoterminowym dróg. Podstawą obsługi tych procesów są dane ewidencji

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji założenia techniczne i funkcjonalne, dla przedsięwzięcia pn. Inteligentny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej:

SOPZ powinien uwzględniać co najmniej: WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMOITU ZAMÓWIENIA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU INTELIGENTNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zmiana terminów w pkt IV.3.3. i IV.3.4.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zmiana terminów w pkt IV.3.3. i IV.3.4.) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (zmiana terminów w pkt IV.3.3. i IV.3.4.) Wrocław, dnia 23.09.2009 r. SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg i Utrzymania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 Cechy zintegrowanej platformy zarządzania

Bardziej szczegółowo

System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów. na terenach przemysłowych

System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów. na terenach przemysłowych System rejestracji, nadzoru wjazdu i pobytu pojazdów na terenach przemysłowych 1. Wstęp Prezentujemy rozwiązanie TraxSystem, przeznaczone do wsparcia kontroli nad wjazdami i pobytem pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Monitoring dróg ERGO może stanowić centralną bazą informacji o stanie infrastruktury drogowej oraz o warunkach komunikacyjnych panujących na drogach, dostępną dla pracowników zarządców

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście

ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście ITS w Bydgoszczy jako narzędzie optymalizacji ruchu drogowego w mieście 1 Działalność Sprint S.A. Grupa Sprint Zakres działalności: Jest działającym od 1988 roku wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r.

ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. ZU/SIWZ-9/AP/ZNB-227/56/MK/2015 Gdynia, dnia 09.04.2015 r. Do wiadomości Wykonawców dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia

Agenda. Zakres projektu. Harmonogram wdrożenia. Wspólne zadania i ograniczenia System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego (SI PR) Agenda Zakres projektu Harmonogram wdrożenia Wspólne zadania i ograniczenia cmp Matryca Produktów SYSTEM

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 24.06.2013 r. URN. 271.8.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

li 082015 Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Warszawa, dnia. L. 08.2015 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/... 3.?j li 082015 /15 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu sieciowego dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest : dzierżawa systemu do lokalizacji i monitorowania pojazdów. 38200-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne), 7230000- Usługi

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368640-2016:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej 2016/S 204-368640 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XIV/163/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i KOMUNIKACJI W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ Strona1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DLA WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW WERSJA 1.0 Strona2 HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU Osoba Data Komentarz Wersja Maciej Strychalski 28.03.2012 Dodanie punktu 1.3.1 1.0 Mateusz Mikołajczak

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5

Rysunek 1. Ogólna struktura systemu SNR. System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach Strona 1 z 5 System sterowania rozjazdami tramwajowymi i priorytetami na skrzyżowaniach W ramach centralnej inwestycji, mającej na celu poprawę komunikacji miejskiej na Śląsku, przeprowadzono modernizację linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Oferta na dostarczenie systemu. monitorowania pojazdów z. wykorzystaniem technologii GPS/GPRS. dedykowanego dla zarz¹dzania oraz Polska Flota GPS CL entrum ogistyczne NAVICOM Wsparcie Logistyczne Floty GPS Oferta na dostarczenie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS/GPRS dedykowanego dla zarz¹dzania oraz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym RGPOŚiI.271.15.3.2012 Krośnice, dnia 13 września 2012 roku Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym dotyczy: zamówienia publicznego znak: RGPOŚiI.271.15.2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r., pn.:

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo