RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 2/16

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Marlena Kościńska, Grzegorz Szczepanik. Badaniem objęto 21 dzieci (wywiad grupowy), 98 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów przedszkola, a także obserwacje zajęć i placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary przedszkola. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 3/16

4 Obraz przedszkola Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach rozpoczęło swoją działalność w 1971 roku jako Przedszkole Przyzakładowe Zakładów Chemicznych "Police". W roku 1991 zostało przekształcone w Miejskie Przedszkole nr 5, a w roku 1993 w Publiczne Przedszkole nr 5 i tak funkcjonuje do chwili obecnej. Mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, wokół którego, znajduje się przestronny, bezpieczny i ogrodzony ogród, dobrze wyposażony w sprzęt sportowy dla dzieci. Godziny otwarcia placówki są dostosowane do potrzeb rodziców. Obecnie w przedszkolu sześć oddziałów i uczęszcza do nich 150 dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji jasną i przestronną salę, łazienkę i wydzielone miejsce w szatni. W przedszkolu jest również dobrze wyposażony gabinet logopedyczny do zajęć indywidualnych. Sale do prowadzenia zajęć są kolorowe, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Kadra pedagogiczna liczy 12 nauczycieli, w tym logopeda. Pracę przedszkola wspomaga 13 pracowników obsługi i administracji. Od marca 2010 roku przedszkole realizuje zatwierdzony program innowacyjny pt " Zabawy z językiem angielskim" obejmujący bezpłatną naukę języka angielskiego, poprzez zabawę z wykorzystaniem piosenek, gier i zabaw w tym języku (1 godzina dziennie w każdym oddziale z podziałem na dwie grupy). Od lat placówka uczestniczy i zajmuje pierwsze miejsce w województwie w konkursie " Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy", a za zarobione pieniądze doposaża plac zabaw dla dzieci w atestowany sprzęt sportowy. Jako jedyne w gminie Police wychodząc na przeciw potrzebom środowiska lokalnego przedszkole prowadzi grupę popołudniową, realizując podstawę programową, a tym samym wyrównując szanse dzieci z różnych środowisk. Grupa jest bezpłatna. Przedszkole jest organizatorem przeglądu twórczości Wandy Chotomskiej pod hasłem " Kram różności", w którym biorą udział wszystkie polickie przedszkola. Od 2005 roku placówka bierze czynny udział w kampanii ogólnopolskiej " Cała Polska czyta dzieciom" za którą, zostało wyróżnione statuetką i odznaczone medalem. Placówka pracuje z dziećmi nie tylko w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale realizuje również projekty własne (np. "mały Einstein", "Eko Przedszkolak", "Mały artysta"). Nauczycielki wykorzystują w swojej pracy różnorodne sposoby realizacji podstawy programowej np.: pedagogikę zabawy "KLANZA", twórcze metody aktywności ruchowej Orffa i Labana, techniki relaksacyjne, metody aktywizujące oraz prowadzą zajęcia i warsztaty otwarte dla rodziców. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od potrzeb prowadzą działania wspierające (indywidualne lub w małych grupach) oraz rozwijające zainteresowania i talenty przedszkolaków. W codziennej pracy wdrażają wnioski z analiz osiągnięć przedszkolaków. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lokalnego. Współpraca przedszkola z wieloma instytucjami i organizacjami przyczynia się do integracji ze społecznością lokalną, promocją osiągnięć oraz ma korzystny wpływ na rozwój umiejętności dzieci. W działania przedszkola aktywnie włączają się: pobliskie przedszkola, szkoły, biblioteka, MOK, Policja, Straż Miejska, Sanepid, LOP i inne. Podejmowane przez przedszkole różnorodne oddziaływania wychowawcze powodują, że dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i utożsamiaj się z placówką. Do tradycji przedszkola należą takie uroczystości i imprezy jak: pasowanie na przedszkolaka, dzień pluszowego misia, andrzejkowe wróżby, jasełka, mikołajki, kiermasze świąteczne, bal karnawałowy, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Matki i Ojca, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków, festyny rodzinne. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 4/16

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 13 Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Wanda Chotomska Przedszkole Police Robotnicza Kod pocztowy Urząd pocztowy Police Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 127 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 25.4 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki ZACHODNIOPOMORSKIE policki Police gmina miejsko-wiejska Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 5/16

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 6/16

7 Wnioski 1. Przedszkole monitoruje proces wspomagania rozwoju dzieci, wdraża wnioski, a podejmowane działania, także te o charakterze nowatorskim, przynoszą oczekiwane efekty sprzyjające rozwojowi dzieci. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 7/16

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Poziom spełnienia wymagania: A Procesy edukacyjne w przedszkolu planuje się głównie na podstawie obserwacji i diagnoz dzieci. W celu monitorowania procesów edukacyjnych co roku powstaje Plan Nadzoru Pedagogicznego oparty o wnioski z nadzoru z poprzedniego roku, wytyczone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz propozycje dzieci, nauczycieli i rodziców. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu są zindywidualizowane. Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze nowatorskim sprzyjających rozwojowi dzieci. Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej Zdaniem dyrektora i nauczycieli procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zindywidualizowane. Rytm dnia dziecka jest zgodny z ramowym rozkładem dnia w każdej grupie. Zdaniem rodziców warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola odpowiada potrzebom dzieci. W opinii logopedy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i zdolność dzieci odbywa się poprzez przeprowadzenie badania diagnostycznego na początku roku. Ocenia się min. stan rozwoju mowy, stan świadomego ułożenia narządów mowy, umiejętność odtwarzania ruchów sekwencyjnych, w tym ruchów narządów artykulacyjnych i poziom rozwoju artykulacyjnego. Informacje na temat rozwoju mowy dziecka i jego możliwości są uzyskiwane poprzez rozmowę indywidualną z dziećmi, ich obserwację, rozmowy z nauczycielami, i jeżeli jest taka możliwość uzyskuje się informacje od rodziców. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska lokalnego nauczyciele i logopeda biorą udział w realizacji programu tzw.,,skrzydła dla najmłodszych. Jest to grupa popołudniowa wyrównująca szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci te także są, w miarę możliwości, objęte diagnozą i terapią logopedyczną. Dla rozpoznania indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci prowadzi się systematyczne obserwacje zachowań oraz efektów działań wychowanków. Wyniki ujmowane są w arkuszach obserwacji i arkuszach zadań. Podsumowanie ich służy Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 8/16

9 do opracowania diagnozy wstępnej i końcowej, a w efekcie do oceny gotowości szkolnej w aspekcie indywidualnym w zakresie poszczególnych obszarów rozwoju oraz w ujęciu grupowym. Sposobami na pozyskiwanie informacji o poziomie rozwoju dzieci są obserwacje podczas zajęć zorganizowanych i zabaw nakierowanych na konkretne działania, prowadzenie rozmów celowych dla pozyskiwania informacji o dzieciach, proponowanie dzieciom zadań z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy (karty pracy WSiP) oraz analiza wytworów dziecięcych. Dodatkowym dopełnieniem informacji o dziecku są dane pochodzące z rozmów z rodzicami, z zebrań informacyjnych oraz ankiet i wyniki konsultacji ze specjalistami (z psychologiem, pedagogiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej). Zdaniem dyrektora w przedszkolu są realizowane stałe działania w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. W grupie dzieci 3 letnich (gr. I) wyłoniono dzieci mające trudności z zakresu adaptacji, nieradzenia sobie z emocjami, odczuwającymi niepokój kiedy rozstają się z rodzicami. Przeprowadzano rozmowy z rodzicami, proponowano skorzystanie z odpowiedniej literatury na ten temat. Dzieci po konsultacji z pedagogiem zostały skierowane na terapię i warsztaty, które wspierają ich rozwój emocjonalny, zaś przedszkole ze swej strony zgodnie z zaleceniami specjalisty stara się wzmacniać pożądane zachowania poprzez system nagród. W grupie dzieci 4 letnich (gr.ii) pojawiły się dzieci mam głucho-niemych, ojcowie z implantami, w jednym przypadku przemoc w rodzinie. Podjęte działania to stały kontakt z mamami za pomocą sms-ów lub pisania na kartkach. Ponadto pomoc finansowa MOPR-u finansowanie wyżywienia w przedszkolu i pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych, objęcie dzieci szczególną opieką logopedyczną. W grupie dzieci 5- letnich (gr. III), wnioski wypływające z monitoringu wykorzystano również do opracowania indywidualnego sposobu pracy z czwórką dzieci. Zostały one skierowane na konsultacje specjalistyczne. Nawiązana tu została współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. W przypadku jednego chłopca opinia od specjalistów zawierała wskazówki do pracy indywidualnej z dzieckiem. Drugi chłopiec otrzyma prawdopodobnie odroczenie obowiązku szkolnego w oparciu o wniosek poradni, rodziców i nauczycieli. Trzecie dziecko uzyskało propozycje korzystania z terapii pedagogicznej w gabinecie specjalistycznym. Odrębnym przypadkiem jest sytuacja młodszej o rok dziewczynki, której rodzice uwzględniają możliwość wcześniejszej edukacji szkolnej. Dziecko pomimo młodszego wieku, realizowało z powodzeniem program grupy wiekowej, wykazując zainteresowanie uczeniem się. Pewną wątpliwość budzi tu dojrzałość emocjonalna dziewczynki. Wymienione powyżej przykłady stanowią jedynie część wielu działań prowadzonych przez nauczycieli, nakierowanych na indywidualne potrzeby dzieci. Rytm dnia dzieci jest zgodny z ramowym rozkładem dnia w każdej grupie. Przewidziany jest czas na aktywność fizyczną, umysłową i wyciszenie. W części dnia przewidzianej na aktywność poznawczą przewidziane są zajęcia matematyczne, językowe, muzyczne, teatralne, plastyczne, oglądanie przedstawień, słuchanie koncertów, udział w imprezach przedszkolnych i wycieczkach. Długość tej części dnia jest dostosowana do wieku dzieci i wynosi 20% ogólnego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Na część ruchową przewiduje się także 20% czasu - są to spacery, wycieczki poza teren przedszkola, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym itp. 20% czasu zajmują zabawy dowolne z inicjatywy dzieci. Pozostałe 40% jest do dyspozycji nauczycieli włączając w to formy treningu samoobsługi, wyciszenia i relaksacji (bajko terapia, muzykoterapia). Ramowy rozkład dnia w każdej grupie wiekowej uwzględnia zasady warunkujące prawidłowy przebieg wychowania i nauczania, oraz prawidłowy rozwój psychoruchowy i jest zgodny z wytycznymi podstawy programowej. Zdaniem rodziców warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola odpowiada potrzebom dzieci. Przedszkole dysponuje przestronnymi salami, gabinetem logopedycznym oraz atrakcyjnym placem zabaw. W ich ocenie przedszkole posiada ciekawe przybory i pomoce do zabawy i nauki. Dzieci mają do dyspozycji duży wybór zabawek, gier i pomocy do zajęć ruchowych, umuzykalniających, plastycznych. Potwierdzeniem mogą być liczne prace plastyczne wykonywane przez dzieci z użyciem różnorodnych technik i materiałów. Bogate jest również Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 9/16

10 wyposażenie przedszkola w zbiory np. stroje skrzatów, biedronek itp. związanych z nazwami poszczególnych grup. Przedszkole od kilku lat angażuje dzieci i rodziców w zbiórkę makulatury odnosząc przy tym sukcesy. Kilkakrotnie zajmowało I miejsce w województwie za największą ilość zebranego surowca. Pozyskane środki przeznaczane były na doposażenie placu zabaw w zabawki z atestem. W tym roku szkolnym w przedszkolu zorganizowana została także zbiórka elektrośmieci. W przedszkolu pracuje logopeda wspomagając nauczycieli w dbaniu o właściwy rozwój dzieci. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne. W przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia z j. angielskiego. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców sposób pracy nauczycieli z ich dziećmi odpowiada potrzebom dzieci (Rys. 1j). Otrzymują oni także pełną informację o funkcjonowaniu ich dzieci w przedszkolu (Rys. 2j). Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. W przedszkolu głównie na podstawie obserwacji i diagnoz dzieci planuje się procesy edukacyjne. W celu monitorowania procesów edukacyjnych co roku powstaje Plan Nadzoru Pedagogicznego oparty o wnioski z nadzoru z poprzedniego roku, o wytyczone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz propozycje dzieci nauczycieli i rodziców. Każde planowanie procesów edukacyjnych w przedszkolu wynika przede wszystkim z obserwacji i diagnoz, na podstawie których wyciągamy wnioski dotyczące możliwości i potrzeb wszystkich dzieci, z badania potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli w taki sposób, żeby stanowiły one jednolite działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Na tej podstawie powstała koncepcja pracy przedszkola na 5 lat, która stara się sprostać wymaganiom i oczekiwaniom wszystkich Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 10/16

11 zaangażowanych w proces edukacyjny stawiając sobie cele oraz realizując je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nowej podstawie programowej. Mając na uwadze fakt, że za proces edukacji odpowiedzialni są: nauczyciel, rodzic i dziecko, propozycja opracowana przez zespół została przedstawiona Radzie Rodziców do przedyskutowania i zaakceptowania. W oparciu o koncepcję pracy przedszkola systematycznie opracowujemy roczny plan pracy przedszkola. Powstaje on w wyniku rozpoznania potrzeb przedszkola, złożonych propozycji działań przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, propozycji rodziców oraz wniosków z pracy za ubiegły rok szkolny. W planie pracy uwzględnia się także propozycje partnerów przedszkola, omawiane jest przystąpienie do ogólnopolskich programów i akcji, wybierając te, które będą wpływały na realizację założeń i propozycji związanych z tematem rocznego planu pracy, mając na uwadze również kontynuację wcześniejszych działań. Na podstawie rocznego planu pracy przedszkola nauczycielki opracowują plany pracy dostosowane do danej grupy wiekowej. W planach ujmujemy potrzeby kierowania dzieci do poszczególnych specjalistów na konsultacje. Nauczycielki w swoim planowaniu ujmują potrzeby tworzenia projektów własnych i eksperymentów pedagogicznych ściśle związanych z danym tematem rocznym. Na podstawie obserwacji dzieci nauczycielki na grupach opracowują innowacje i projekty własne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, mające na celu rozwijanie predyspozycji dzieci oraz biorące pod uwagę preferowane przez nauczycielki specjalności np. taneczne, teatralne, twórcze. Wszystkie nauczycielki po przeprowadzeniu diagnoz i obserwacji tworzą zespoły kompensacyjno korekcyjne oraz rozwijające i opracowują dla nich plany pracy uwzględniające potrzeby dzieci. Nauczycielki opracowują ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zaleceń ujętych w podstawie programowej dotyczących zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu. Co roku w każdej grupie wspólnie z dziećmi zostaje opracowany kodeks grupowy w oparciu o wcześniej wypracowane spójne i jednolite zasady zachowań obowiązujących w przedszkolu. Planowanie pracy opiera się na działaniach zespołowych, które powoływane są do wykonania konkretnych założeń, działań, projektów z liderem na czele oraz grupowych dotyczących danej grupy przedszkolnej. W celu monitorowania procesów edukacyjnych co roku powstaje Plan Nadzoru Pedagogicznego, w oparciu o wnioski z nadzoru z ubiegłego roku, o wytyczone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, propozycje dzieci nauczycieli i rodziców. Plan nadzoru Pedagogicznego składa się z planu ewaluacji wewnętrznej, planu kontroli, harmonogramu obserwacji i planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Monitorowanie procesów edukacyjnych przebiega wielopłaszczyznowo i systemowo. Dla rozpoznania indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci prowadzi się systematyczne obserwacje zachowań oraz efektów działań wychowanków. Wyniki ujmuje się w starszych grupach w arkuszach obserwacji i arkuszach zadań, a w młodszych opisowo lub w tabelkach. Podsumowanie ich służy do opracowania diagnozy wstępnej i końcowej, a w efekcie do oceny gotowości szkolnej w aspekcie indywidualnym w zakresie poszczególnych obszarów rozwoju oraz w ujęciu grupowym. Sposobami na pozyskiwanie informacji o poziomie rozwoju dzieci są tu: obserwacje podczas zajęć zorganizowanych i zabaw nakierowanych na konkretne działania, prowadzenie rozmów celowych dla pozyskiwania informacji o dzieciach, proponowanie dzieciom zadań z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy (karty pracy WSiP), analiza wytworów dziecięcych, analiza dokumentacji grupowych. Uzupełnieniem są obserwacje bieżące w sytuacjach codziennych, podczas rozmów okazjonalnych oraz zabaw spontanicznych. Dodatkowym dopełnieniem informacji o dziecku są: dane pochodzące z rozmów z rodzicami, z zebrań informacyjnych oraz ankiet, wyniki konsultacji ze specjalistami (z logopedą w przypadku każdego dziecka z grupy i z psychologiem, pedagogiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w przypadku dzieci tego wymagających). Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 11/16

12 Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. Przedszkole monitoruje proces wspomagania rozwoju dzieci, wdraża wnioski, a podejmowane działania przynoszą oczekiwane efekty. Wnioski z monitorowania pozwalają ocenić efektywność podjętych działań i planować dalszą pracę mając na względzie harmonijny rozwój dzieci w różnych sferach aktywności, szczególnie o charakterze poznawczym i badawczym. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązuje plan pracy pod hasłem "Świat wokół mnie - eksperymentuję, doświadczam, więc poznaję", dzięki czemu przedszkolaki mają możliwość prowadzenia obserwacji, zaspokajania ciekawości, chęci poznawania i działania. We wszystkich grupach organizowane są zajęcia kompensacyjno korekcyjne z dziećmi wymagającymi wsparcia w opanowaniu wybranych umiejętności w określonych dziedzinach. W wyniku podjętych działań widoczny jest u dzieci przyrost umiejętności. Wprowadzanie kodeksów grupowych tworzonych wspólnie z dziećmi i odwoływanie się do nich w razie potrzeby mają na celu zmianę niepożądanych zachowań u dzieci. Dla rodziców organizowane są w przedszkolu spotkania z pedagogiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, prowadzone są także pogadanki na temat dojrzałości szkolnej, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości rodziców na temat wymagań w stosunku do własnych dzieci szczególnie w zakresie czynności samoobsługowych (zaprzestanie wyręczania dzieci w tych czynnościach). Rodzicom dzieci, u których zauważono problemy edukacyjne, społeczne i emocjonalne proponowane są, na terenie placówki, konsultacje pedagogiczno psychologiczne z pedagogiem. Nauczyciele przekonują rodziców do przeprowadzenia u dzieci pełnych badań psychologiczno pedagogicznych w celu uzyskania wskazówek do dalszej pracy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych badań 2 dzieci zostało odroczonych od obowiązku szkolnego, 1 dziecko otrzymało zalecenia pracy indywidualnej, 1 dziecko jako zalecenie otrzymało skrócenie do 5 godzin pobyt w przedszkolu ze względu na słaby układ nerwowy - zmęczone hałasem reagowało agresywnie w stosunku do innych dzieci i personelu. Stałą pomocą logopedyczną na terenie przedszkola objętych zostało 50 - dzieci z zaburzeniami mowy. Systematyczna indywidualna praca w gabinecie logopedycznym wyposażonym w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny program komputerowy Logopedia, echo korektor umożliwiający terapię dzieci jąkających się, wpływa na poprawę percepcji wzrokowej, słuchowej, artykulacji i wymowy u dzieci, podnosi świadomości fonologiczną i kompetencje językowe. W grupach utworzono zespoły do pracy z dziećmi uzdolnionymi np. intelektualnie, matematycznie, plastycznie, ruchowo i przygotowano plany działań stymulujących ich rozwój. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i predyspozycje podczas zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem stopnia zróżnicowania trudności oraz poprzez dodatkowe zadania np. udział w konkursach, prezentacje podczas uroczystości przedszkolnych oraz lokalnych, gry dydaktyczne poszerzające zasób wiadomości na wybrane tematy. Wnioski z monitorowania realizacji podstawy programowej wpływają na podjęcie działań służących wykazaniu obszarów podstawy programowej realizowanych w stopniu niedostatecznym oraz uzyskanie odpowiedzi na przyczynę tego zjawiska. W wyniku monitorowania obecności dzieci na zajęciach w ramach realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego stwierdzono, że w przedszkolu są dzieci z dużą absencją na zajęciach obowiązkowych, której powodem są częste choroby dzieci. Rodzice tych przedszkolaków są zobowiązani do ścisłej współpracy z nauczycielami w celu zminimalizowania skutków nieobecności na zajęciach poprzez uzyskanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 12/16

13 Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. Przedszkole podejmuje działania o charakterze nowatorskim sprzyjające rozwojowi dzieci. Od 2010 roku w przedszkolu realizowane są bezpłatne zajęcia pn. Zabawy z językiem angielskim, w których uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia są wplecione w naturalny tok dnia każdej z grup, nauka z wykorzystaniem piosenek, wierszyków oraz gier i zabaw w języku angielskim odbywa się codziennie podczas zabaw. Dzieci od pierwszych chwil pobytu w przedszkolu oswajają się z językiem angielskim poprzez naukę piosenek w języku angielskim i prezentowanie ich na spotkaniach z rodzicami. W ramach tych zajęć opracowywana jest gazetka na aktualne tematy pod kątem słownictwa, raz w miesiącu natomiast dzieci oglądają bajki w języku angielskim. Z inicjatywy nauczycieli przedszkola powstała tzw. Grupa popołudniowa - Skrzydła dla najmłodszych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego środowiska borykającego się z brakiem miejsc w przedszkolach, w ramach wyrównywania szans, w godzinach popołudniowych działa punkt przedszkolny dla chętnych dzieci z terenu powiatu, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do przedszkola w godzinach porannych. Punkt czynny jest codziennie przez cztery godziny i może tam uczęszczać do 20 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Podczas zajęć, prowadzonych przez nauczycieli, realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dzieci biorą udział w imprezach organizowanych na terenie przedszkola, organizowane są także zajęcia z rodzicami i dla rodziców. Dodatkowo dzieci z zaburzeniami mowy objęte zostały opieką logopedyczną. Od kilku lat dzieciom z grup starszych, po zasięgnięciu opinii rodziców, proponuje się spędzenie nocy w przedszkolu czyli pierwsza i ostatnia noc w przedszkolu bez rodziców. Ostatnia "zielona noc" przebiegała pod hasłem Nocne poszukiwanie skarbów, w tym roku hasłem na zieloną noc jest Noc pełna tajemnic i odkryć. Dzieci spędzają ten czas razem ze swoimi nauczycielkami ucząc się i bawiąc w różny sposób w zależności od tematyki przedsięwzięcia. Przedszkole realizuje szereg zadań o charakterze naukowym, np. Mały Einstein - projekt skierowany do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i poznawczych dzieci, udział dzieci w Festiwalu Nauki organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Policach pt. Magiczna chemia, udział dzieci w Spotkaniu z nauką w Gimnazjum nr 3 w Policach pt. Fizyka dla malucha Wycieczka do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w celu poznania prostych doświadczeń prowadzonych w salach laboratoryjnych: chemicznej - Dymiąca i wybuchowa chemia z wykorzystaniem odczynników, fizycznej Wysokie napięcie czyli dlaczego włosy stają dęba z użyciem Generatora Van de Graaffa, rajd survivalowy Mały badacz przyrody z użyciem przyborów do obserwowania takich jak: lornetka, lupa, kompas, prowadzenie gazetki pod hasłem Eksperymentuję z mamą i tatą w domu propozycje prostych doświadczeń, które dzieci mogą wykonać z rodzicami w domu, comiesięczne zajęcia badawcze i eksperymenty prowadzone w poszczególnych grupach z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, organizacja kącików małych badaczy w salach grup starszych. Jako przedszkole, którego patronką jest Wanda Chotomska jest organizatorem Przeglądu Twórczości Wandy Chotomskiej pod hasłem Kram różności. Jest to okazja do przedstawienia przez dzieci z polickich przedszkoli swoich umiejętności i prezentacji utworów znanej pisarki.kolejny projekt realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych to Teatr to jest fajna sprawa. Przedszkolaki uczestniczą w cyklu spektakli odbywających się na terenie przedszkola z udziałem przyjezdnych (z całej Polski) grup teatralnych. Dzieci udzielają się w Dziecięcym Studio Teatralnym organizowanym corocznie przez aktorów na terenie przedszkola - chętne dzieci z grup starszych wcielają się w bohaterów z bajek i występują przed społecznością przedszkolną. Przedszkolny przegląd recytatorski, w którym komisja składająca się z nauczycieli, dzieci i rodziców wyłania grupę dzieci typowanych do reprezentowania przedszkola na przeglądzie gminnym Wierszomania w Miejskim Ośrodku Kultury stwarza możliwość pokazania swoich talentów recytatorskich. W działania teatralne włączają się rodzice - na warsztatach teatralnych przygotowują do przedstawienia kukiełki oraz inne niezbędne akcesoria. Przygotowują również przedstawienia bajkowe, np. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 13/16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole "Wyspa Malucha" Przecław Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Przedszkole Nr 1 w Gryfinie Gryfino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Prywatne Przedszkole Językowe Montessori Tęcza Swarzędz Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ

ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ Pobrano ze strony http://www.przedszkole15.com.pl/ ARKUSZ INFORMACYJNY O POZIOMIE REALIZACJI STANDARDÓW I WSKAŹNIKÓW PROGRAMU ZACHODNIOPOMORSKA PLACÓWKA JAKOŚCI PRZEZ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOLICACH

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola) P. P. 411-2/11 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ NR 5 /11 Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2011R. Program Rozwoju Przedszkola Publicznego w Bytomiu Odrzańskim na lata 2011-2016 (Koncepcja pracy przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 1 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W DOBRZENIU WIELKIM NA LATA 2012 2017 Dobrzeń Wielki 2012 2 PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE TRADYCJĄ W swojej pracy stawiamy szczególnie na: Atmosferę

Bardziej szczegółowo