RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Police Kuratorium Oświaty w Szczecinie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. 2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Dzieci są aktywne. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. 9. Rodzice są partnerami przedszkola. 10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 2/16

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Marlena Kościńska, Grzegorz Szczepanik. Badaniem objęto 21 dzieci (wywiad grupowy), 98 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 9 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów przedszkola, a także obserwacje zajęć i placówki. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary przedszkola. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 3/16

4 Obraz przedszkola Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej w Policach rozpoczęło swoją działalność w 1971 roku jako Przedszkole Przyzakładowe Zakładów Chemicznych "Police". W roku 1991 zostało przekształcone w Miejskie Przedszkole nr 5, a w roku 1993 w Publiczne Przedszkole nr 5 i tak funkcjonuje do chwili obecnej. Mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, wokół którego, znajduje się przestronny, bezpieczny i ogrodzony ogród, dobrze wyposażony w sprzęt sportowy dla dzieci. Godziny otwarcia placówki są dostosowane do potrzeb rodziców. Obecnie w przedszkolu sześć oddziałów i uczęszcza do nich 150 dzieci. Każda grupa ma do dyspozycji jasną i przestronną salę, łazienkę i wydzielone miejsce w szatni. W przedszkolu jest również dobrze wyposażony gabinet logopedyczny do zajęć indywidualnych. Sale do prowadzenia zajęć są kolorowe, dobrze wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne. Kadra pedagogiczna liczy 12 nauczycieli, w tym logopeda. Pracę przedszkola wspomaga 13 pracowników obsługi i administracji. Od marca 2010 roku przedszkole realizuje zatwierdzony program innowacyjny pt " Zabawy z językiem angielskim" obejmujący bezpłatną naukę języka angielskiego, poprzez zabawę z wykorzystaniem piosenek, gier i zabaw w tym języku (1 godzina dziennie w każdym oddziale z podziałem na dwie grupy). Od lat placówka uczestniczy i zajmuje pierwsze miejsce w województwie w konkursie " Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy", a za zarobione pieniądze doposaża plac zabaw dla dzieci w atestowany sprzęt sportowy. Jako jedyne w gminie Police wychodząc na przeciw potrzebom środowiska lokalnego przedszkole prowadzi grupę popołudniową, realizując podstawę programową, a tym samym wyrównując szanse dzieci z różnych środowisk. Grupa jest bezpłatna. Przedszkole jest organizatorem przeglądu twórczości Wandy Chotomskiej pod hasłem " Kram różności", w którym biorą udział wszystkie polickie przedszkola. Od 2005 roku placówka bierze czynny udział w kampanii ogólnopolskiej " Cała Polska czyta dzieciom" za którą, zostało wyróżnione statuetką i odznaczone medalem. Placówka pracuje z dziećmi nie tylko w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, ale realizuje również projekty własne (np. "mały Einstein", "Eko Przedszkolak", "Mały artysta"). Nauczycielki wykorzystują w swojej pracy różnorodne sposoby realizacji podstawy programowej np.: pedagogikę zabawy "KLANZA", twórcze metody aktywności ruchowej Orffa i Labana, techniki relaksacyjne, metody aktywizujące oraz prowadzą zajęcia i warsztaty otwarte dla rodziców. Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka i w zależności od potrzeb prowadzą działania wspierające (indywidualne lub w małych grupach) oraz rozwijające zainteresowania i talenty przedszkolaków. W codziennej pracy wdrażają wnioski z analiz osiągnięć przedszkolaków. Dzieci aktywnie uczestniczą w życiu środowiska lokalnego. Współpraca przedszkola z wieloma instytucjami i organizacjami przyczynia się do integracji ze społecznością lokalną, promocją osiągnięć oraz ma korzystny wpływ na rozwój umiejętności dzieci. W działania przedszkola aktywnie włączają się: pobliskie przedszkola, szkoły, biblioteka, MOK, Policja, Straż Miejska, Sanepid, LOP i inne. Podejmowane przez przedszkole różnorodne oddziaływania wychowawcze powodują, że dzieci mają poczucie bezpieczeństwa i utożsamiaj się z placówką. Do tradycji przedszkola należą takie uroczystości i imprezy jak: pasowanie na przedszkolaka, dzień pluszowego misia, andrzejkowe wróżby, jasełka, mikołajki, kiermasze świąteczne, bal karnawałowy, uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Matki i Ojca, Dzień Dziecka, pożegnanie starszaków, festyny rodzinne. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 4/16

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 13 Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej Wanda Chotomska Przedszkole Police Robotnicza Kod pocztowy Urząd pocztowy Police Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 127 Oddziały 5 publiczna Nauczyciele pełnozatrudnieni Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 3.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 25.4 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy Dzieci lub młodzież brak specyfiki ZACHODNIOPOMORSKIE policki Police gmina miejsko-wiejska Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 5/16

6 Poziom spełniania wymagań państwa Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D) Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D) Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) A W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 6/16

7 Wnioski 1. Przedszkole monitoruje proces wspomagania rozwoju dzieci, wdraża wnioski, a podejmowane działania, także te o charakterze nowatorskim, przynoszą oczekiwane efekty sprzyjające rozwojowi dzieci. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 7/16

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Zajęcia prowadzone w przedszkolu wynikają z rozpoznanych indywidualnych potrzeb dzieci i służą ich wszechstronnemu rozwojowi angażując je w ten proces. Nauczyciele systematycznie doskonalą przebieg zajęć opierając się na wnioskach z monitorowania osiągnięć dzieci i ewaluacji własnej pracy. Jakości zajęć służą nowatorskie działania nauczycieli, oparte na najnowszej wiedzy pedagogicznej. Poziom spełnienia wymagania: A Procesy edukacyjne w przedszkolu planuje się głównie na podstawie obserwacji i diagnoz dzieci. W celu monitorowania procesów edukacyjnych co roku powstaje Plan Nadzoru Pedagogicznego oparty o wnioski z nadzoru z poprzedniego roku, wytyczone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz propozycje dzieci, nauczycieli i rodziców. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w przedszkolu są zindywidualizowane. Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze nowatorskim sprzyjających rozwojowi dzieci. Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej Zdaniem dyrektora i nauczycieli procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zindywidualizowane. Rytm dnia dziecka jest zgodny z ramowym rozkładem dnia w każdej grupie. Zdaniem rodziców warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola odpowiada potrzebom dzieci. W opinii logopedy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i zdolność dzieci odbywa się poprzez przeprowadzenie badania diagnostycznego na początku roku. Ocenia się min. stan rozwoju mowy, stan świadomego ułożenia narządów mowy, umiejętność odtwarzania ruchów sekwencyjnych, w tym ruchów narządów artykulacyjnych i poziom rozwoju artykulacyjnego. Informacje na temat rozwoju mowy dziecka i jego możliwości są uzyskiwane poprzez rozmowę indywidualną z dziećmi, ich obserwację, rozmowy z nauczycielami, i jeżeli jest taka możliwość uzyskuje się informacje od rodziców. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom środowiska lokalnego nauczyciele i logopeda biorą udział w realizacji programu tzw.,,skrzydła dla najmłodszych. Jest to grupa popołudniowa wyrównująca szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci te także są, w miarę możliwości, objęte diagnozą i terapią logopedyczną. Dla rozpoznania indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci prowadzi się systematyczne obserwacje zachowań oraz efektów działań wychowanków. Wyniki ujmowane są w arkuszach obserwacji i arkuszach zadań. Podsumowanie ich służy Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 8/16

9 do opracowania diagnozy wstępnej i końcowej, a w efekcie do oceny gotowości szkolnej w aspekcie indywidualnym w zakresie poszczególnych obszarów rozwoju oraz w ujęciu grupowym. Sposobami na pozyskiwanie informacji o poziomie rozwoju dzieci są obserwacje podczas zajęć zorganizowanych i zabaw nakierowanych na konkretne działania, prowadzenie rozmów celowych dla pozyskiwania informacji o dzieciach, proponowanie dzieciom zadań z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy (karty pracy WSiP) oraz analiza wytworów dziecięcych. Dodatkowym dopełnieniem informacji o dziecku są dane pochodzące z rozmów z rodzicami, z zebrań informacyjnych oraz ankiet i wyniki konsultacji ze specjalistami (z psychologiem, pedagogiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej). Zdaniem dyrektora w przedszkolu są realizowane stałe działania w celu wsparcia indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. W grupie dzieci 3 letnich (gr. I) wyłoniono dzieci mające trudności z zakresu adaptacji, nieradzenia sobie z emocjami, odczuwającymi niepokój kiedy rozstają się z rodzicami. Przeprowadzano rozmowy z rodzicami, proponowano skorzystanie z odpowiedniej literatury na ten temat. Dzieci po konsultacji z pedagogiem zostały skierowane na terapię i warsztaty, które wspierają ich rozwój emocjonalny, zaś przedszkole ze swej strony zgodnie z zaleceniami specjalisty stara się wzmacniać pożądane zachowania poprzez system nagród. W grupie dzieci 4 letnich (gr.ii) pojawiły się dzieci mam głucho-niemych, ojcowie z implantami, w jednym przypadku przemoc w rodzinie. Podjęte działania to stały kontakt z mamami za pomocą sms-ów lub pisania na kartkach. Ponadto pomoc finansowa MOPR-u finansowanie wyżywienia w przedszkolu i pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych, objęcie dzieci szczególną opieką logopedyczną. W grupie dzieci 5- letnich (gr. III), wnioski wypływające z monitoringu wykorzystano również do opracowania indywidualnego sposobu pracy z czwórką dzieci. Zostały one skierowane na konsultacje specjalistyczne. Nawiązana tu została współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną. W przypadku jednego chłopca opinia od specjalistów zawierała wskazówki do pracy indywidualnej z dzieckiem. Drugi chłopiec otrzyma prawdopodobnie odroczenie obowiązku szkolnego w oparciu o wniosek poradni, rodziców i nauczycieli. Trzecie dziecko uzyskało propozycje korzystania z terapii pedagogicznej w gabinecie specjalistycznym. Odrębnym przypadkiem jest sytuacja młodszej o rok dziewczynki, której rodzice uwzględniają możliwość wcześniejszej edukacji szkolnej. Dziecko pomimo młodszego wieku, realizowało z powodzeniem program grupy wiekowej, wykazując zainteresowanie uczeniem się. Pewną wątpliwość budzi tu dojrzałość emocjonalna dziewczynki. Wymienione powyżej przykłady stanowią jedynie część wielu działań prowadzonych przez nauczycieli, nakierowanych na indywidualne potrzeby dzieci. Rytm dnia dzieci jest zgodny z ramowym rozkładem dnia w każdej grupie. Przewidziany jest czas na aktywność fizyczną, umysłową i wyciszenie. W części dnia przewidzianej na aktywność poznawczą przewidziane są zajęcia matematyczne, językowe, muzyczne, teatralne, plastyczne, oglądanie przedstawień, słuchanie koncertów, udział w imprezach przedszkolnych i wycieczkach. Długość tej części dnia jest dostosowana do wieku dzieci i wynosi 20% ogólnego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Na część ruchową przewiduje się także 20% czasu - są to spacery, wycieczki poza teren przedszkola, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym itp. 20% czasu zajmują zabawy dowolne z inicjatywy dzieci. Pozostałe 40% jest do dyspozycji nauczycieli włączając w to formy treningu samoobsługi, wyciszenia i relaksacji (bajko terapia, muzykoterapia). Ramowy rozkład dnia w każdej grupie wiekowej uwzględnia zasady warunkujące prawidłowy przebieg wychowania i nauczania, oraz prawidłowy rozwój psychoruchowy i jest zgodny z wytycznymi podstawy programowej. Zdaniem rodziców warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola odpowiada potrzebom dzieci. Przedszkole dysponuje przestronnymi salami, gabinetem logopedycznym oraz atrakcyjnym placem zabaw. W ich ocenie przedszkole posiada ciekawe przybory i pomoce do zabawy i nauki. Dzieci mają do dyspozycji duży wybór zabawek, gier i pomocy do zajęć ruchowych, umuzykalniających, plastycznych. Potwierdzeniem mogą być liczne prace plastyczne wykonywane przez dzieci z użyciem różnorodnych technik i materiałów. Bogate jest również Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 9/16

10 wyposażenie przedszkola w zbiory np. stroje skrzatów, biedronek itp. związanych z nazwami poszczególnych grup. Przedszkole od kilku lat angażuje dzieci i rodziców w zbiórkę makulatury odnosząc przy tym sukcesy. Kilkakrotnie zajmowało I miejsce w województwie za największą ilość zebranego surowca. Pozyskane środki przeznaczane były na doposażenie placu zabaw w zabawki z atestem. W tym roku szkolnym w przedszkolu zorganizowana została także zbiórka elektrośmieci. W przedszkolu pracuje logopeda wspomagając nauczycieli w dbaniu o właściwy rozwój dzieci. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne. W przedszkolu codziennie odbywają się zajęcia z j. angielskiego. Zdaniem zdecydowanej większości rodziców sposób pracy nauczycieli z ich dziećmi odpowiada potrzebom dzieci (Rys. 1j). Otrzymują oni także pełną informację o funkcjonowaniu ich dzieci w przedszkolu (Rys. 2j). Wykres 1j Wykres 2j Obszar badania: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. W przedszkolu głównie na podstawie obserwacji i diagnoz dzieci planuje się procesy edukacyjne. W celu monitorowania procesów edukacyjnych co roku powstaje Plan Nadzoru Pedagogicznego oparty o wnioski z nadzoru z poprzedniego roku, o wytyczone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz propozycje dzieci nauczycieli i rodziców. Każde planowanie procesów edukacyjnych w przedszkolu wynika przede wszystkim z obserwacji i diagnoz, na podstawie których wyciągamy wnioski dotyczące możliwości i potrzeb wszystkich dzieci, z badania potrzeb i oczekiwań rodziców i nauczycieli w taki sposób, żeby stanowiły one jednolite działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne służące wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Na tej podstawie powstała koncepcja pracy przedszkola na 5 lat, która stara się sprostać wymaganiom i oczekiwaniom wszystkich Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 10/16

11 zaangażowanych w proces edukacyjny stawiając sobie cele oraz realizując je zgodnie ze wskazówkami zawartymi w nowej podstawie programowej. Mając na uwadze fakt, że za proces edukacji odpowiedzialni są: nauczyciel, rodzic i dziecko, propozycja opracowana przez zespół została przedstawiona Radzie Rodziców do przedyskutowania i zaakceptowania. W oparciu o koncepcję pracy przedszkola systematycznie opracowujemy roczny plan pracy przedszkola. Powstaje on w wyniku rozpoznania potrzeb przedszkola, złożonych propozycji działań przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, propozycji rodziców oraz wniosków z pracy za ubiegły rok szkolny. W planie pracy uwzględnia się także propozycje partnerów przedszkola, omawiane jest przystąpienie do ogólnopolskich programów i akcji, wybierając te, które będą wpływały na realizację założeń i propozycji związanych z tematem rocznego planu pracy, mając na uwadze również kontynuację wcześniejszych działań. Na podstawie rocznego planu pracy przedszkola nauczycielki opracowują plany pracy dostosowane do danej grupy wiekowej. W planach ujmujemy potrzeby kierowania dzieci do poszczególnych specjalistów na konsultacje. Nauczycielki w swoim planowaniu ujmują potrzeby tworzenia projektów własnych i eksperymentów pedagogicznych ściśle związanych z danym tematem rocznym. Na podstawie obserwacji dzieci nauczycielki na grupach opracowują innowacje i projekty własne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, mające na celu rozwijanie predyspozycji dzieci oraz biorące pod uwagę preferowane przez nauczycielki specjalności np. taneczne, teatralne, twórcze. Wszystkie nauczycielki po przeprowadzeniu diagnoz i obserwacji tworzą zespoły kompensacyjno korekcyjne oraz rozwijające i opracowują dla nich plany pracy uwzględniające potrzeby dzieci. Nauczycielki opracowują ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zaleceń ujętych w podstawie programowej dotyczących zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu. Co roku w każdej grupie wspólnie z dziećmi zostaje opracowany kodeks grupowy w oparciu o wcześniej wypracowane spójne i jednolite zasady zachowań obowiązujących w przedszkolu. Planowanie pracy opiera się na działaniach zespołowych, które powoływane są do wykonania konkretnych założeń, działań, projektów z liderem na czele oraz grupowych dotyczących danej grupy przedszkolnej. W celu monitorowania procesów edukacyjnych co roku powstaje Plan Nadzoru Pedagogicznego, w oparciu o wnioski z nadzoru z ubiegłego roku, o wytyczone kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, propozycje dzieci nauczycieli i rodziców. Plan nadzoru Pedagogicznego składa się z planu ewaluacji wewnętrznej, planu kontroli, harmonogramu obserwacji i planu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Monitorowanie procesów edukacyjnych przebiega wielopłaszczyznowo i systemowo. Dla rozpoznania indywidualnych potrzeb, zdolności i możliwości poszczególnych dzieci prowadzi się systematyczne obserwacje zachowań oraz efektów działań wychowanków. Wyniki ujmuje się w starszych grupach w arkuszach obserwacji i arkuszach zadań, a w młodszych opisowo lub w tabelkach. Podsumowanie ich służy do opracowania diagnozy wstępnej i końcowej, a w efekcie do oceny gotowości szkolnej w aspekcie indywidualnym w zakresie poszczególnych obszarów rozwoju oraz w ujęciu grupowym. Sposobami na pozyskiwanie informacji o poziomie rozwoju dzieci są tu: obserwacje podczas zajęć zorganizowanych i zabaw nakierowanych na konkretne działania, prowadzenie rozmów celowych dla pozyskiwania informacji o dzieciach, proponowanie dzieciom zadań z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy (karty pracy WSiP), analiza wytworów dziecięcych, analiza dokumentacji grupowych. Uzupełnieniem są obserwacje bieżące w sytuacjach codziennych, podczas rozmów okazjonalnych oraz zabaw spontanicznych. Dodatkowym dopełnieniem informacji o dziecku są: dane pochodzące z rozmów z rodzicami, z zebrań informacyjnych oraz ankiet, wyniki konsultacji ze specjalistami (z logopedą w przypadku każdego dziecka z grupy i z psychologiem, pedagogiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w przypadku dzieci tego wymagających). Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 11/16

12 Obszar badania: Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. Przedszkole monitoruje proces wspomagania rozwoju dzieci, wdraża wnioski, a podejmowane działania przynoszą oczekiwane efekty. Wnioski z monitorowania pozwalają ocenić efektywność podjętych działań i planować dalszą pracę mając na względzie harmonijny rozwój dzieci w różnych sferach aktywności, szczególnie o charakterze poznawczym i badawczym. W roku szkolnym 2013/2014 obowiązuje plan pracy pod hasłem "Świat wokół mnie - eksperymentuję, doświadczam, więc poznaję", dzięki czemu przedszkolaki mają możliwość prowadzenia obserwacji, zaspokajania ciekawości, chęci poznawania i działania. We wszystkich grupach organizowane są zajęcia kompensacyjno korekcyjne z dziećmi wymagającymi wsparcia w opanowaniu wybranych umiejętności w określonych dziedzinach. W wyniku podjętych działań widoczny jest u dzieci przyrost umiejętności. Wprowadzanie kodeksów grupowych tworzonych wspólnie z dziećmi i odwoływanie się do nich w razie potrzeby mają na celu zmianę niepożądanych zachowań u dzieci. Dla rodziców organizowane są w przedszkolu spotkania z pedagogiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, prowadzone są także pogadanki na temat dojrzałości szkolnej, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości rodziców na temat wymagań w stosunku do własnych dzieci szczególnie w zakresie czynności samoobsługowych (zaprzestanie wyręczania dzieci w tych czynnościach). Rodzicom dzieci, u których zauważono problemy edukacyjne, społeczne i emocjonalne proponowane są, na terenie placówki, konsultacje pedagogiczno psychologiczne z pedagogiem. Nauczyciele przekonują rodziców do przeprowadzenia u dzieci pełnych badań psychologiczno pedagogicznych w celu uzyskania wskazówek do dalszej pracy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. W wyniku przeprowadzonych badań 2 dzieci zostało odroczonych od obowiązku szkolnego, 1 dziecko otrzymało zalecenia pracy indywidualnej, 1 dziecko jako zalecenie otrzymało skrócenie do 5 godzin pobyt w przedszkolu ze względu na słaby układ nerwowy - zmęczone hałasem reagowało agresywnie w stosunku do innych dzieci i personelu. Stałą pomocą logopedyczną na terenie przedszkola objętych zostało 50 - dzieci z zaburzeniami mowy. Systematyczna indywidualna praca w gabinecie logopedycznym wyposażonym w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny program komputerowy Logopedia, echo korektor umożliwiający terapię dzieci jąkających się, wpływa na poprawę percepcji wzrokowej, słuchowej, artykulacji i wymowy u dzieci, podnosi świadomości fonologiczną i kompetencje językowe. W grupach utworzono zespoły do pracy z dziećmi uzdolnionymi np. intelektualnie, matematycznie, plastycznie, ruchowo i przygotowano plany działań stymulujących ich rozwój. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i predyspozycje podczas zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem stopnia zróżnicowania trudności oraz poprzez dodatkowe zadania np. udział w konkursach, prezentacje podczas uroczystości przedszkolnych oraz lokalnych, gry dydaktyczne poszerzające zasób wiadomości na wybrane tematy. Wnioski z monitorowania realizacji podstawy programowej wpływają na podjęcie działań służących wykazaniu obszarów podstawy programowej realizowanych w stopniu niedostatecznym oraz uzyskanie odpowiedzi na przyczynę tego zjawiska. W wyniku monitorowania obecności dzieci na zajęciach w ramach realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego stwierdzono, że w przedszkolu są dzieci z dużą absencją na zajęciach obowiązkowych, której powodem są częste choroby dzieci. Rodzice tych przedszkolaków są zobowiązani do ścisłej współpracy z nauczycielami w celu zminimalizowania skutków nieobecności na zajęciach poprzez uzyskanie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 12/16

13 Obszar badania: W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. Przedszkole podejmuje działania o charakterze nowatorskim sprzyjające rozwojowi dzieci. Od 2010 roku w przedszkolu realizowane są bezpłatne zajęcia pn. Zabawy z językiem angielskim, w których uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia są wplecione w naturalny tok dnia każdej z grup, nauka z wykorzystaniem piosenek, wierszyków oraz gier i zabaw w języku angielskim odbywa się codziennie podczas zabaw. Dzieci od pierwszych chwil pobytu w przedszkolu oswajają się z językiem angielskim poprzez naukę piosenek w języku angielskim i prezentowanie ich na spotkaniach z rodzicami. W ramach tych zajęć opracowywana jest gazetka na aktualne tematy pod kątem słownictwa, raz w miesiącu natomiast dzieci oglądają bajki w języku angielskim. Z inicjatywy nauczycieli przedszkola powstała tzw. Grupa popołudniowa - Skrzydła dla najmłodszych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom lokalnego środowiska borykającego się z brakiem miejsc w przedszkolach, w ramach wyrównywania szans, w godzinach popołudniowych działa punkt przedszkolny dla chętnych dzieci z terenu powiatu, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do przedszkola w godzinach porannych. Punkt czynny jest codziennie przez cztery godziny i może tam uczęszczać do 20 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Podczas zajęć, prowadzonych przez nauczycieli, realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, dzieci biorą udział w imprezach organizowanych na terenie przedszkola, organizowane są także zajęcia z rodzicami i dla rodziców. Dodatkowo dzieci z zaburzeniami mowy objęte zostały opieką logopedyczną. Od kilku lat dzieciom z grup starszych, po zasięgnięciu opinii rodziców, proponuje się spędzenie nocy w przedszkolu czyli pierwsza i ostatnia noc w przedszkolu bez rodziców. Ostatnia "zielona noc" przebiegała pod hasłem Nocne poszukiwanie skarbów, w tym roku hasłem na zieloną noc jest Noc pełna tajemnic i odkryć. Dzieci spędzają ten czas razem ze swoimi nauczycielkami ucząc się i bawiąc w różny sposób w zależności od tematyki przedsięwzięcia. Przedszkole realizuje szereg zadań o charakterze naukowym, np. Mały Einstein - projekt skierowany do wszystkich grup wiekowych z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i poznawczych dzieci, udział dzieci w Festiwalu Nauki organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Policach pt. Magiczna chemia, udział dzieci w Spotkaniu z nauką w Gimnazjum nr 3 w Policach pt. Fizyka dla malucha Wycieczka do Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu w celu poznania prostych doświadczeń prowadzonych w salach laboratoryjnych: chemicznej - Dymiąca i wybuchowa chemia z wykorzystaniem odczynników, fizycznej Wysokie napięcie czyli dlaczego włosy stają dęba z użyciem Generatora Van de Graaffa, rajd survivalowy Mały badacz przyrody z użyciem przyborów do obserwowania takich jak: lornetka, lupa, kompas, prowadzenie gazetki pod hasłem Eksperymentuję z mamą i tatą w domu propozycje prostych doświadczeń, które dzieci mogą wykonać z rodzicami w domu, comiesięczne zajęcia badawcze i eksperymenty prowadzone w poszczególnych grupach z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, organizacja kącików małych badaczy w salach grup starszych. Jako przedszkole, którego patronką jest Wanda Chotomska jest organizatorem Przeglądu Twórczości Wandy Chotomskiej pod hasłem Kram różności. Jest to okazja do przedstawienia przez dzieci z polickich przedszkoli swoich umiejętności i prezentacji utworów znanej pisarki.kolejny projekt realizowany we wszystkich grupach przedszkolnych to Teatr to jest fajna sprawa. Przedszkolaki uczestniczą w cyklu spektakli odbywających się na terenie przedszkola z udziałem przyjezdnych (z całej Polski) grup teatralnych. Dzieci udzielają się w Dziecięcym Studio Teatralnym organizowanym corocznie przez aktorów na terenie przedszkola - chętne dzieci z grup starszych wcielają się w bohaterów z bajek i występują przed społecznością przedszkolną. Przedszkolny przegląd recytatorski, w którym komisja składająca się z nauczycieli, dzieci i rodziców wyłania grupę dzieci typowanych do reprezentowania przedszkola na przeglądzie gminnym Wierszomania w Miejskim Ośrodku Kultury stwarza możliwość pokazania swoich talentów recytatorskich. W działania teatralne włączają się rodzice - na warsztatach teatralnych przygotowują do przedstawienia kukiełki oraz inne niezbędne akcesoria. Przygotowują również przedstawienia bajkowe, np. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 13/16

14 z okazji Dnia Dziecka. W tym zakresie udzielają się też nauczycielki z poszczególnych grup wystawiając swoje bajki. Na szeroką skalę przedszkole przedszkole prowadzi działania ekologiczne. Coroczne zbiórki makulatury w ramach konkursu Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy pozwoliły przedszkolu 3-krotnie zdobyć I miejsce w województwie. Zebrane pieniążki za makulaturę przeznaczane są na zakup sprzętu do ogrodu przedszkolnego. Zbieranie baterii, zakrętek plastikowych to pomoc dla jednej dziewczynki na rehabilitację, dla drugiej na operację. W przedszkolu organizuje się zbiórkę elektrośmieci i puszek. Dzieci biorą systematycznie udział w akcjach Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Ratujmy kasztanowce, Dzień bez samochodu, sadzą drzewka, krzewy i kwiaty w ogrodzie przedszkolnym, zajmują się ich pielęgnacją, zimą dokarmiają ptaki w karmnikach wykonanych przez rodziców i dziadków, wykonują prace plastyczne z surowców wtórnych pod hasłem Drugie życie Śmieci (butelki plastikowe, nakrętki, gazety), zbierają karmę dla zwierząt bezdomnych w schroniskach, biorą udział w ogólnopolskich konkursach o tematyce ekologicznej. Nieobce dzieciom są akcje charytatywne organizowane na rzecz środowiska lokalnego: wspomaganie działalności WOŚP poprzez wykonanie świątecznych ozdób bożonarodzeniowych, sprzedaż ich na terenie przedszkola i przekazanie pozyskanych środków pieniężnych do sztabu WOŚP w Policach oraz występy dzieci w ramach 22 finału akcji, zorganizowanie akcji Mały podarek dużo radości na rzecz dzieci i matek z Domu Samotnej Matki w Policach, Zbiórka nakrętek na rehabilitację Julii oraz operację Klementynki, coroczna akcja Góra grosza, zbiórka karmy i akcesoriów do schroniska dla bezdomnych zwierząt, zorganizowanie kiermaszu świątecznego Anioły są wśród nas, podczas którego zostały zebrane pieniądze na rzecz Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, wspólne zabawy z okazji Andrzejek Czary mary wosku lanie z dziećmi z ogniska przedszkolnego TPD. Wiele działań przedszkola ukierunkowanych jest na edukację prozdrowotną: Akademia Zdrowego Przedszkolaka projekt skierowany do wszystkich grup wiekowych mający na celu promowanie zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia, Zboża zjadamy energie z nich mamy, Przedszkolak pełen zdrowia, Podróż do mlecznej krainy, Piramida żywienia, Mamo, tato wolę wodę - dzieci poznają fascynujący świat wody i przekonują się o jej roli w życiu człowieka (promowanie picia wody poprzez umieszczenie dystrybutorów z wodą w salach grup, promowanie picia niskosłodzonych napojów lub wód smakowych w oparciu o naturalne składniki takie jak: miód, cytryna, poznanie wody jako środowiska naturalnego zwierząt, zajęcia badawcze z wodą, wycieczka do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach w celu poznania sposobów pozyskiwania i oczyszczania wody), Kubusiowi przyjaciele natury program edukacji ekologicznej zachęcający dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie projektów ekologicznych: uprawianie ogródków, organizowanie wycieczek przyrodniczych, akcji ekologicznych np. oszczędzanie energii i wody, dzień jabłka, ziemniaka, oznakowanie przedszkola piktogramami przypominającymi o konieczności oszczędzania energii i wody, Akademia Aquafresh - w roku ubiegłym i obecnym grupy 5, 6-latków realizowały założenia programu poprzez: zorganizowanie przeglądów stomatologicznych na terenie przedszkola za zgodą rodziców, wizyty grup przedszkolnych w gabinetach stomatologicznych pod hasłem Moja pierwsza wizyta w gabinecie stomatologicznym, wdrażanie do wyrobienia nawyku mycia zębów po posiłkach poprzez mycie zębów, udział w konkursach plastycznych promujących higienę jamy ustnej w ramach akcji, Czyste powietrze wokół nas - projekt skierowany do dzieci 5, 6-letnich, zajęcia przeprowadzone zgodnie z dostarczonymi przez sanepid konspektami zajęć, dzieci przygotowały autorską piosenkę o szkodliwości palenia i zaprezentowały ją na festiwalu piosenki zorganizowanym przez sanepid w Policach, odbył się przemarsz ulicami miasta z transparentami zachęcającymi do rzucenia palenia. Dzieci wzięły udział w polickiej majówce Na zdrowie, gdzie zaprezentowały piosenkę o szkodliwości palenia papierosów, w przedszkolu przygotowana została gazetka o szkodliwości palenia, której głównym adresatem byli rodzice, dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym na etapie przedszkolnym Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 14/16

15 i powiatowym pod hasłem Czyste powietrze wokół nas. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 15/16

16 Raport sporządzili Marlena Kościńska Grzegorz Szczepanik Kurator Oświaty:... Przedszkole Publiczne nr 5 im. Wandy Chotomskiej 16/16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWA KRAINA" Barwice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 7 w Orzeszu Orzesze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Czerwony Kapturek Małgorzaty Jaworskiej Wałcz Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Przedszkole nr 5 z Grupą Żłobkową w Choszcznie Choszczno Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Calineczka" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 21 W TYCHACH NA ROK SZKOLNY 2014-2016 opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Czeladź Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Prywatne Stanisława Rak-Lisowska Złocieniec Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora.

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora. KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Ewaluacja Adaptacja dziecka w Rozpowszechnianie informatora od III każdego roku Dyrektor, V-ce Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola "Kolorowy Zakątek"

Koncepcja Pracy Przedszkola Kolorowy Zakątek Koncepcję opracowano na lata 2015-2018 Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI I. Praca z dziećmi ZADANIE FORMA REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNY UWAGI Realizacja programu adaptacyjnego od V każdego nauczyciele dzieci roku szkolnego nowoprzyjętych Adaptacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ Lipnica Murowana Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Bąbelek" Dobra Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Darłowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIepubliczne Przedszkole Kamyczek Koszalin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne Nutka z Oddziałami Integracyjnymi Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W SIECIECHOWIE. WYMAGANIE 2 Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 2014r. ~ 1 ~ Cel ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci w Kłodzku Diagnoza Opracowanie koncepcji pracy Przedszkola Niepublicznego Przyjaciół Dzieci poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 25 Rybnik Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu nr 283 w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i rozwoju dzieci w przedszkolu mają charakter

Bardziej szczegółowo

Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych

Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych Zadania Formy realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna I. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola i nauczyciela Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 HASŁO PROGRAMOWE: Nasze przedszkole promuje zdrowie OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Przedszkole STO Kołobrzeg Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ. rok szkolny 2014 / 2015 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚNEJ PODLASKIEJ rok szkolny 2014 / 2015 1 Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statut

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele :

Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : Plan współpracy Przedszkola nr 50 w Warszawie z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Cele : 1. Współpraca z rodziną warunkiem zintegrowania działań wychowawczych. 2. Kształtowanie pozytywnego stosunku dziecka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Z ODDZIALEM W PONISZOWICACH. Podstawa prawna: (Dz.U. Nr 168, poz. 1324), tatut Przedszkola Publicznego w Rudnie z Oddziałem w Poniszowicach. NASZE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA LATA 2015-2020 Plan rozwoju przedszkola za lata 2015 do 2020 Przedszkole Publiczne w Osiu Wizja Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gminne Przedszkole w Tworogu Tworóg Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowa Przygoda" Stargard Szczeciński Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Wyspa Skarbów" Joanna Cichosz Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie

ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie ROCZNY PLAN PRACY Przedszkola Pietrowice Wielkie Opracowany w oparciu o: 1.Literaturę tematyczną 2.Artykuły z czasopism pedagogicznych 3.Informacje przekazane przez st. wizytatora 4.Wnioski własne. W roku

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji

Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W OPATOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp Formy współpracy Termin Sposoby realizacji. realizacji 1. Dni adaptacyjne wrzesień - wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 5 Racibórz Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi

Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2015/2016 Gminne Przedszkole w Połomi 1 Działanie I. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Językowe "BUS" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy Rok szkolny 2012/13 w Sieradzu PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracował zespół w składzie: Beata Niemira, Magdalena Idzikowska, Małgorzata Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Białej Podlaskiej W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą obszaru 2. PROCESY WSPOMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Połomi. rok szkolny 2013/2014. Gminne Przedszkole w Połomi

Koncepcja pracy. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Połomi. rok szkolny 2013/2014. Gminne Przedszkole w Połomi Koncepcja pracy Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Połomi rok szkolny 2013/2014 Gminne Przedszkole w Połomi Działanie I Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny rozwój każdego wychowanka,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny plan pracy Przedszkola nr 2 w Bytowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "Z UŚMIECHEM" W STAREJ SŁUPI Stara Słupia Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA Podstawa prawna : Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawa o systemie oświaty, ustawa MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 2 w Bytowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2013-2014

Przedszkole nr 2 w Bytowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2013-2014 Przedszkole nr 2 w Bytowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2013-2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik Nr 4 Do Rocznego Planu Pracy 2014/2015 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM RODZINNYM I LOKALNYM Przedszkola Publicznego Nr 14 w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne przedszkole językowe COOL KIDS Gryfice Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie w Resku Resko Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej

KONCEPCJA PRACY. Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej KONCEPCJA PRACY Przedszkole nr 25 w Bielsku- Białej MISJA PRZEDSZKOLA Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2012/13

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2012/13 Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy Rok szkolny 2012/13 w Sieradzu PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 IM.J. BRZECHWY W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2012/13 Zatwierdzony do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ząbkach Leśny Zakątek KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA,,LEŚNY ZAKĄTEK W ZĄBKACH HASŁO PRZEWODNIE : KREATYWNY, OTWARTY PRZEDSZKOLAK MŁODYM EKOLOGIEM. Wizja przedszkola Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Przedszkola Miejskiego Nr 53 im. Kornela Makuszyńskiego w Sosnowcu na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy przedszkola powstał w oparciu o wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLA PRACY PRZEDSZKOLA A ROK SZKOLY 2013/2014 Lp. Zadanie Sposoby realizacji Termin 1. Wyrabianie nawyków kulturalnych oraz umiejętności wyrażania uczuć i emocji u dzieci 1. Wykorzystywanie bajek w nazywaniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 W BYTOMIU Nasze przedszkole stwarza warunki, które zapewniaja każdemu wychowankowi indywidualny rozwój zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i uzdolnieniami.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak

,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak ,,Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może J. Korczak GŁÓWNE KIERUNKI PRACY REWALIDACYJNEJ W ZESPOLE PRZEDSZKOLI SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH OD ROKU SZKOLNEGO 2013/14

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Niepubliczne "Promyk" Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TRZEBIECHOWIE na rok szkolny 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TRZEBIECHOWIE na rok szkolny 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W TRZEBIECHOWIE na rok szkolny 2015/2016 Podstawa: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Publiczne Nr 13 Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2014/2015 Formy współpracy Zebrania ogólne Sposób realizacji I. 1. Zapoznanie rodziców ze statutem, regulaminem przedszkola i zasadami przyprowadzania i odbierania

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów edukacyjnych.

W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów edukacyjnych. OSIĄGNIĘCIA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W LĘDZINACH W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 W Przedszkolu podejmuje się nowatorskie rozwiązania pedagogiczne dotyczące planowania pracy i programów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich

Koncepcja pracy. Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Koncepcja pracy Przedszkola nr 12 w Siemianowicach Śląskich Misja W naszym przedszkolu dziecko: - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju możliwości twórczych i intelektualnych, - zdobywa wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo