Elektroniczny System!"#$%&'()*'+,ta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Elektroniczny System!"#$%&'()*'+,ta"

Transkrypt

1

2 Elektroniczny System ta

3 3 POSitive ESOK str. 5 POSitive Multimedia Management System str. 17 POSitive SPA&Sport str. 11 Aplikacja blue pocket str. 18 POSitive Restaurant str. 14 formatyczne LSI Software str. 19 InteliHotel str. 15 Rtowe str. 20 POSitive CRM str. 16 LSI Software S.A. str. 22

4

5 POSitive ESOK Kompleksowe zarzdzanie obsug Klienta Masz ju do systemów, z których kady pokrywa zapotrzebowanie na poszczególne sektory Twojej dziaalnoci? Szukasz kompleksowego narzdzia, które zarzdza sprzeda, koordynuje, prowadzi nadzór oraz integruje pra wszystkich dziaów w Twoim obiekcie? Chcesz zapewni swoim Klientom komfortowobsug i wyrónisi na tle konkurencji? 05 POSitive ESOK Jest tylko jeden system, który integruje powysze cechy dajc Ci wicej nowych moliwoci. POSitive ESOK System nowoczesnych rozwiza ESOK - Elektroniczny Systta POSitive ESOK jest multifunkcjonalnym i zintegrowanym systemem zapewniajcym kompleksow Obsug Klientów. Integrujc innowacyjne oprogramowanie informatyczne oraz urzdzenia infrastruktury technicznej, zapewnia managerom pen kontrol kluczowych obszarów dziaalnoci w Twoim obiekcie. Kon guracja dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych Klientów sowanie POSitive ESOK do potrzeb rónej wielkoci typów obiektów. Pojedyncze moduy systemu mog funkcjonowa jako samodzielne rozwizania w przypadku mniejszych basenów (np.: baseny szkolne, osiedlowe) - gwarantujc pen funkcjonalno, a poszczególne podsystemy mog by wdraane w zakresie dopasowanym do aktualnych potrzeb obiektu z moliwoci przyszej rozbudowy. Dziki temu z systemu POSitive ESOK mog korzysta rónej wielkoci obiekty: basenowe, centra sportowe i rozrywki, SPA & Wellness itp. Spra System POSitive ESOK pozwala na szybk obsug Klienta, poprawia wydajno pracy personelu oraz podnosi komfort obsugi Klientów. Posiada przejrzysty i intuicyjny interfejs, zdecydowanie usprawnia proces sprzeday. Dziki innowacyjnym rozwizaniom POSitive ESOK czas obsugi Klienta zostaje maksymalnie skrócony zapewniajc tym samym dostp wikszej liczbie Klientów do iadczonych usug oraz wzrost ich poziomu zadowolenia. System dodatkowo umoliwia dokonywanie bezgotówkowych zakupów na terenie caego obiektu, podnoszc redni warto zakupionych usug tym samym zapewniajc wikszy obrót dla Twojego obiektu. tem komputerowym POSitive ESOK wspópracuje z wieloma urzdzeniami i systemami zarzdzajcymi obsug Klientów w dowolnych obiektach - zaczynajc od terminali dotykowych oraz transponderów usprawniajcych sprzeda po przez bramki wej- ciowe oraz pozostae urzdzenia kontroli dostpu umoliwiajce swobodne poruszanie si Klientów po obiekcie, tym samym zapewniaj bezpieczestwo uytkownika oraz Klienta obiektu. Ptegracja Innowacyjno POSitive ESOK pozwala na pen i swobodn integracj nomicznym - POSitive Restaurant czy dowolnymi systemami do zarzdzania przedsirstwem, zapewniajc dziaanie oraz wymian danych pomidzy wieloma niezalenymi operatorami dziaajcymi w jednym obiekcie. w Dziki multifunkcjonalnej technologii POSitive ESOK swobodnie dostosowunieograniczone. Z powodzeniem zarzdza obsug Klientów zarówno w dowolnych obiektach sportowych, aquaparkach, SPA & Wellness, wycigach narciarskich, centrach i parkach rozrywki, centrach targowo-wystawienniczych, muzeach czy pozostaych obiektach uytecznoci publicznej.

6 POSitive ESOK Pena Kontrola Nad Obiektem Sye POSve ESOK e doje yke ocey edoe. Gó e ooje ko koodycj de ocee o Ke POSve ESOK oe jeej kcj y dych o o- dee edy jej oce e o, jeo. 06 POSve ESOK Pky System POSitive ESOK swoim dziaaniem obejmuje wszystkie strefy oraz gówne obszary dziaalnoci zarzdzanego obiektu, zapewniajc managerom kompleksow kontrol, koordynacj pracy oraz optymalne zarzdzanie. Szybki przepyw danych, szczegóowe raporty, rónorodne analizy usprawniaj prac wszystkich dziaów poczynajc od: sprzeday, marketingu, administracji, pozwala zintegrowaprac wszystkich obszarów dziaalnoci. o czytnikami kodów kreskowych, itp. Przypisanie kas / stanowisk POS do stref i operatorów Obsuga stanowisk kasowych we wszystkich strefach obiektu przez niezalenych operatorów (w tym terminali przenonych, terminali na bramkach stref, punktów gastronomicznych, itp.) przypisywanie ich do danej strefy i operatora, przypisywanie do nich listy uytkowników, listy produktów, transponderów, itp. lub stanowisk POS i transponderów np.: sprzeda gotówkowa, bezgotówkowa (transponder - kredyt wewntrzny), przelew, karta abonamentowa, voucher programami lojalnociowymi y Prosty i przejrzysty interfejs sprzedaowy Intuicyjna obsuga poprzez terminal dotykowy Kompleksowe zarzdzanie cenami produktów i usug, w tym zmian ceny podstawowej produktu (moliwopodgldu historii, zmiany cen) Swobodne zarzdzanie produktami i grupami produktów (edycja i dodawanie nowych produktów do grup, jak równie do dowolnej liczby POS-ów) Tworzenie grup Produktów - szybkiego wyboru dostnych na terminalach Moliwooznaczania produktów kaucjonowanych do wypoyczenia dodawanie taryf czasowych, wielopoziomowe grupowanie, blokowanie oraz usuwanie taryf Zarzdzanie transponderami Ko Obsuga Klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz grup zorganizowanych Dokonywanie internetowych rezerwacji oraz zakupu usug w dowolnych strefach obiektu (moliwoedycji, dodawania nowych kart, dodawania nowych usug do kart oraz zastrzeenia kart) Okrelanie rónych form i rodzajów rabatów (rabat rczny, autoryzowany lub automatyczny) dla konkretnych produktów, usug i grup produktowych w poszczególnych strefach wewntrznych na podstawie taryfy wejcia lub okrelonego czasu * POS - Pk Oe

7 POSitive ESOK * 07

8 POSitive ESOK Nie umknie Ci aden szczegó 08 POStve ESOK kowk Zarzdzanie operatorami iadczcymi usugi obiekcie raz z przypisaniem odpoiadajcych im stref, kas, uytkonikó, produktó oraz usug operatoró jak rónie aktyacji konta nego operatora Torzenie szablonó upranieuytkonikó zalenoci od spraoanego stanoiska danych oraz nadaanie haa do konta uytkonika Zarzdzanie uytkonikami nadaanie upranieoraz przypisyanie ich grupy uytkonikó, operatora, kas czy poszczególnych POS-ó noych, edycja oraz usuanie istniejcych stref poziomu dostpu do poszczególnych stref cise poizanie taryf z konkretnymi strefami Intwnn t oprogramoania Bastion ERP Z systemem do zarzdzania gastronomipositive Restaurant Z systemem POSitive CRM zarzdzajcym kontaktami z Klientami Z systemem POSitive PayLink umoliiajcym bezgotóke dokonyanie zakupó rónie za porednictem maszyn vendingoych Z systemem POSitive MMS zapeniajcym centralne zarzdzanie reklam doolnej liczbie punktó sprzeday Z systemem BMS - inteligentnie zarzdzajcym budynkiem POSitive ESOK umoliia rónie integracjz doolnymi systemami innych dostacó i operatoró dziaajcymi ju obiektach Rowtemrtowowe nh Molioykonyania konersji danych ielu zakresach (historycznych danych sprzedaoych, historii zdarzeczy danych zizanych z obsugklientó, kart czonkoskich, karnetó czy abonamentó) Wbudoany moduhurtoni danych oparty o technologi OLAP umoliia ykonyanie przekrojoych analiz oparciu o dane zapisyane systemie. Moduziaa na osobnej bazie danych Rozbudoany moduraportoania udostnia raporty i analizy niezbdne do popraego funkcjonoania obiektu i zajemnych rozliczeidzy operatorami. Kady z poszczególnych moduó systemu (sprzeda, obsuga Klienta, rezeracje, zarzdzanie operatorami, kontrola dostpu, etc. dostarcza rónie szczegóe raporty zaistniaych zdarze) POSitive ESOK spópracuje ze zystkimi urzdzeniami punktó sprzedaoych znajdujcymi si na terenie caego obiektu rónie operatoró zentrznych: stacjonarne oraz przenone terminale czytniki kodó kreskoych, czytniki kart zblienioych, terminale kart patniczych oraz zblienioych Wspópraca z kioskami sprzedaoymi oraz kioskami internetoymi Wspópracuje z yspecjalizoanymi terminalami pozalajcymi m.in. na przypisyanie kot dokonanych zakupó do konkretnego transpondera Klienta Integruje si z terminalami informacyjnymi, które po przoeniu transpondera informujklienta np. o artoci dostnego kredytu, numerze zajmoanej szafki czy liczbie dostnych szafek Wspópracuje z urzdzeniami kontroli dostpu oraz terminalami znajdujcymi si na bramkach midzystrefoych umoliiajcych dostp do danej strefy ramach zakupionego pakietu usug lub dokonanie dopaty za zmian strefy Wspópraca z terminalami umoliiajcymi dokonanie opat za korzystanie z ybranych usug oraz z terminalami odpoiadajcymi opat czy pozostae obcienia Wspópraca z ejcioymi terminalami samoobsugoymi oraz terminalami sterujcymi bramkami yjcioymi

9 09

10 Kontrola dospu Sprawna obsuga i pene bezpieczstwo Twoich Klientów 10 Samoobsugowe korzystanie z usug w obiektach System POSitive ESOK wspópracuje z systemami i urzdzeniami kontroli dostpu zapewniajc bezpieczestwo goci przebywajcych na terenie obiektu oraz eliminacj naduy pracowników. Znaczco usprawnia obsug Klientów poruszajcych si po obiekcie i umoliwia samoobsugowe korzystanie z dostpnych usug, obniajc tym samym koszty zatrudnienia personelu. System umoliwia zarzdzanie dostpem dla goci obiektu i pracowników w dowolnych strefach i usugach na terenie caego obiektu. Prawa do skorzystania z usug i rozliczenia s rejestrowane w systemie a go posuguje si Kontrola dostu Elementy systemu przy kasie wejciowej. K korzystanie i rozliczenie poszczególnych usug obiektu penic równoczenie rol klucza do szafki lub pomieszcze. Transpondery mogiepostazegarka, plastikowej karty lub breloka Czytniki zblieniowe umoliwiajbezstykowy odczyt i zapis transponderów, sterowanie pracurzdzeblokujcych dostp (koowroty, bramki uchylne, szafki ubraniowe) a tak rejestrowanie sprzeday Bramki obrotowe i uchylne przeznaczone sdo kontroli wejcia i wyjcia osób Szafki na ubrania wspópracujce z POSitive ESOK mogby wyposaone w zamki elektroniczne Kontrola dostpu do poszczególnych stref obiektu Zwikszenie bezpieczestwa goci i personelu Nadzór nad transakcjami Kontrola dostpu wg ustawiepositive ESOK na poziomie dni i godzin np. dla pracy ekip sprztajcych i serwisowych Eliminacja naduywszystkie kluczowe dziaania mogwymaga autoryzacji Rozbudowanowf informacji o zajtoci stref danstref, naliczanie czasu pobytu, kontrola zmiany strefy oraz dokonywania zakupów w strefach Zliczanie osób przebywajcych na terenie obiektu w tym dzieci, którym nie swydawane transpondery Moliwowyietlania informacji o zajtoci szafezliczanie iloci transponderów bdcych w uyciu i przedstawianie tej informacji w odniesienu do iloci szafek osobno dla kadej ze stref Kontrola dostu - POStve ESOK

11 POSitive SPA & Sport 11 POSitive SPA & Sport Kontrola Kasy POS uprawnienia dane o transakcjach Gabinety SPA Szatnia SPA & Sport Kort Sklep

12 12

13 13

14 RESTAURANT 14

15 InteliHotel 15

16 16 POSitive CRM

17 POSitive MMS. POSitive 17 POSitive MMS

18 blue pocket Platforma obsugi programów lojalnociowych blue pocket jest platform do tworzenia i zarzdzania programami lojalnociowymi, narzdziem dla dziaów sprzeday i marketingu. blue pocket Bezpatna aplikacja na smartfony 18 blue pocket Czym jest blue pocket? Blue pocket to bezpatna, mobilna aplikacja, dziki której uytkownicy mog przechowywa karty lojalnociowe i stempelkowe, kupony rabatowe oraz bilety w swoim smartfonie. Aplikacja posiada równie funkcj geolokalizacji, która okrela atrakcyjne promocje najbliej miejsca, w którym uytkownik przebywa ze swoim smartfonem. Udostniajc program lojalnociowy w aplikacji blue pocket, moesz by pewny, Twoi Klienci ju nigdy nie zostawi swojej karty w domu, dziki czemu bdskonni dokonywau Ciebie zakupów, liczc na dodatkowe korzyci. jesz kadorazowo po pobraniu przez uytkownika karty s do teriaem analitycznym. Istnieje równie moliwo zarzdzania kartami w ciowe, czy SMS. Zamieniajc plastikowe karty na elektroniczne nie tylko redukujesz koszty wykorzystujcej innowacyjne rozwizania. Co zyskujesz z blue pocket? Pozyskanie nowych Klientów Wiksza skutecznoprogramów lojalnociowych Wiksza satysfakcja Klientów Nowy kanapromocji produktów Moliwoprecyzyjnego mierzenia skutecznoci kanaów marketingowych Redukcja kosztów druku i kolportau plastikowych kart Mniejsze koszty promocji i reklamy Z blue pocket Tw PobieraTwojkart lojalnociowz listy kart udostnionych w aplikacji Skanowakod QR umieszczony w Twoim lokalu, który przesya im kart bezporednio i byskawicznie na telefon Przenieu posiadanplastikowkart do aplikacji blue pocket skanujc jej kod kreskowy lub wpisujc numer ck Przesyaswoim Klientom kupony rabatowe bezporednio na ich telefon Umoliwipobieranie kuponów za pomockodu QR skanowanego z wybranych przez Ciebie miejsc (standów w lokalu, ulotek, plakatów reklamowych czy reklam prasowych) UmoliwiKlientom pobieranie kuponów ze strony internetowej i portali spoecznociowych np. Facebook oraz polecanie kuponów znajomym InformowaKlientów znajdujcych si w okolicy Twojego lokalu o dostnych rabatach i aktualnych promocjach

19 Usugi informatyczne LSI Software Serwis, opieka i nadzór nad systemami, dzierawa serwerów Kompleksowa oferta LSI Software obejmuje produkcj oprogramowania - w tym aktualizacj systemów, usugi konsultacyjne, usugi wdroeniowe, profesjonalny serwis i dzieraw serwerów. LSI Software Producent, integrator i generalny dostawca systemów informatycznych Zawsze aktualne oprogramowanie Nowe wersje oprogramowania zawsze wprowadzaj wiele przydatnych funkcji i udogodnie. Aplikacje s aktualizowane i dostosowywane do zmian w przepisach fiskalnych i prawnych. Korzystanie z uugi opieki upgrade wej obnia cakowity koszt uytkowania oprogramowania i zwiksza komfort korzystania z systemów POSitive. Serwis systemu Profesjonalna obsuga serwisowa jest elementem utrzymania stabilnoci pracy systemu informatycznego. W ramach serwisu Klienci maj dostp do usugi hot-line i darmowych szkole. Dzia podzielony jest na serwis oprogramowania i serwis techniczny (sprztowy). Usugi serwisowe s dostpne ca dob, przez cay rok. Pomoc serwisow moe take suy ogólnopolska sie Partnerów LSI Software. Opieka i nadzór - outsourcing IT Usugi opieki i nadzoru nad systemami polegaj na biecym wsparciu uytkowników oraz rozwizywaniu pojawiajcych si problemów. Powierzenie penej obsugi systemów informatycznych LSI Software, umoliwia rezygnacj z tworzenia dziu informatycznego i zatrudniania informatyków oraz serwisantów. Wrwera Uruchomienie zaawansowanego systemu zarzdzania wymaga serwera, z którego zasobów i bazy danych bd korzysta wszyscy uytkownicy. Nie zawsze musi si to wiza z zakupem serwera. LSI Software oferuje kompleksow usug wynajcia serwera lub miejsca na serwerze, zainstalowanego w nowoczesnym Data Center. Administratorzy LSI Software dbaj o bezpieczestwo danych oraz ich regularn archiwizacj. Dostp do serwerów i do oprogramowania wspomagajcego zarzdzanie realizowany jest zdalnie poprzez Interneliwych konfiguracji i zakresu wykorzysta nia wynajtych serwerów jest nieograniczona, ale w wikszoci przypadków stopniu skupi si na swojej podstawowej dziaalnoci. Microsoft i LSI Software Microsoft jest najwikszym producentem oprogramowania na wiecie. Wspópraca midzy LSI Software a rm Microsoft odbywa si na zasadach umowy partnerskiej Gold Certi ed Partner. W zespole LSI Softwaw obsudze rodowisk systemowych MS Windows Server i bazodanowych re pracupecjalii posiady certyfikaty Microsoft, specjalizuy si MS SQL Server wykorzystywanych przez systemy POSitive. Specjalici maj dostp do narzdzi i zasobów jakimi dysponuj pracownicy techniczni Microsoft. Otrzymujemy dostp do szkole i wsparcia technicznego - korzystamy z wszystkich najnowszych osigni tego producenta. Ma to znaczcy wpyw na zapewnienie wysokiej jakoci usug wiadczonych na rzecz naszych Klientów. LSI Software posiada kompetencj Independent Software Vendor (ISV) dajc dodatkowe uprawnienia w dystrybucji oprogramowania Microsoft. Bazy danych Microsoft SQL Server mona naby na bardzo korzystnych warunkach razem z oprogramowaniem LSI Software. Generalny wykonawca inwestycji informatycznych LSI Software jest generalnym wykonawc inwestycji informatycznych. Gwarantujemy odpowiednie tempo, nadzór i obnienie kosztów koordynacji prac. Odpowiadamy za prawidowe funkcjonowanie wszystkich podsystemów informatycznych i teletechnicznych w firmach. Prace wykonywanepod klucz zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. 19 Usugi LSI Software

20 20

21 Sprzt, wyposaenie i akcesoria Producent, dystrybutor sprztu i wyposaenia Firma LSI Software jest producentem, dystrybutorem sprztu i wyposaenia niezdnego w obiektach basenowych, sportowo-rekreacyjnych oraz SPA & Wellness. Szafki z HPL i przebieralnie Firma LSI Software jest dostawc wysokiej jakoci szafek basenowych wykonanych z laminatów HPL, odpornych na dziaanie wilgoci, podwyszonej temperatury, oraz chemii basenowej. Szafki wykonane z HPL wyrónia równie odpornona zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. W ofercie posiadamy szafki o standardowych wymiarach jak i szafki wykonywane pod indywidualne potrzeby i wymagania kubaturowe pomieszcze. Specjalizujemy si równie w dostarczaniu przebieralni oraz wszelkiej zabudowy z laminatów HPL. Tablice wyników i systemy pomiaru czasu. pomiaru czasu, przeznaczone do dyscyplin uprawianych na basenach wraz z tablicami wyników. Wykorzystujc nowoczesne technologie multimedialne, dostarczamy równie telebimy, jako form multimedialnego przekazu np. relacji sportowych, reklam itp. Bramki basenowe, tripody. Firma LSI Software dostarcza bramki tripod w obudowach ze stali nierdzewnej, przystosowane do pracy w warunkach basenowych, sterowane procesorem, przeznaczone do kontroli ruchu osobowego przy punktach kasowych, przejciach strefowych w aquaparkach i basenach, bramki ewakuacyjne, do przejtechnicznych. 21 Sprzt, wyposaenie i akcesoria Bramka basenowa Bramka tripod

22 Prestiowe nagrody Najnowsze technologie Nagrody dla sstemów LS Software Nagrody Ministra Gospodarki i targów EuroGastro w 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r. dla sstemów zarzdzania LSI Software Nagroda BRE BANK S.A. Kamerton Innowacyjnoci 2011 za wkorzstanie innowajnch technologii w oferowanch produktach Nagroda Innowacja Handlu 2010 r. i 2012 r. Zte Medale Midzynarodowych Targów Poznaskich w 2006 r. za sstem zarzdzania dla sieci sprzeda detalicznej POSitive Retail i w 2008 r. za POSitive Hospitality Partnerzy technologiczni Posi ex Technology, dziaa od 1984 pocztkowo jako projektant i producent sprztu komputerowego. Od 1991 POS. Od tego czasu staa si jednm z liderów globalnego rnku terminali i akcesoriów dla punktów sprzeda.. Medale MERCURIUS GEDANENSIS na targach Gastroexpo w 2007, 2008 r. dla sstemów zarzdzania LSI Software Rekomendacja Polskiej Izby Hotelarstwa w 2007 r. dla oprogramowania POSitive Hospitality Finalista konkursu Lider Nowoczesnych Technologii organizowanego przez nsttut Nowch Technologii w 2006, 2007, 2008, 2011 r. Wyrónienie i prawo do uywania tytuu ód Proponuje w 2005 r. za sstem zarzdzania dla sieci sprzeda POSitive Retail. Logic Controls - jest liderem rnku sstemów wpierajcch prac kuchni sstemu monitorów kuchennch Kitchen ispla Sstem. Przez ponad dwadziecia lat ist- zaawansowane technologicznie i prznoszce korzci. 22 LSI Software Long Range Systems, w skrócie LRS, jest amerkaskim producentem i liderem rnku innowajnch sstemów bezprzewodowch dla bran gastronomiczno-hotelar- wiele patentów zwizanch z technologiami bezprzewo- skonalania swoich rozwiza i tworzenia nowch, zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Posnet Polska - specjalizuje si w produkcji wsokiej nia dla punktów sprzeda dowolnej wielkoci. Posiada rozbudowansiedstrbucji i serwisu. Pagery.com.pl - polska witrna internetowa specjalizujca si w sstemach przwoawczch. Opisuje szereg mo- Fujitsu dostawc infrastruktur informatcznch oferujm pn gam innowajnch produktów T, obejmujcch ca zakres potrzeb przedsirstw i Klientów indwidualnch. Microsoft kadr programistów, wdroeniowców i serwisantów po- Microsoft Windows i bazodanowe Microsoft SQL. Przspiesza to dziaanie naszch programów i zapewnia du elastczno wmian danch zarówno wewtrz sstemu jak i z aplikacjami zewntrznmi, tworzc tm samm zintegrowane wdajne rodowisko prac. pos24.pl - najwiksza internetowa platforma handlowa zajmujc si sprzeda specjalistcznego wosaenia informatcznego dla handlu detalicznego, gastronomii i hotelarstwa. Zakup cadob!

23 ERP Large Scale Innovations 23

24 Jest wiele Olsztyn

Elektroniczny System Obsługi Klienta

Elektroniczny System Obsługi Klienta Elektroniczny System Obsługi Klienta Bastion ERP Financials 3 Elektroniczny System Obsługi Klienta Kontrola dostępu POSitive SPA&Sport str. 5 str. 11 str. 14 Monitory i multimedia BluePocket Usługi str.

Bardziej szczegółowo

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych

RESTAURANT. Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych RESTAURANT Zintegrowany system zarządzania dla lokali i sieci gastronomicznych POSitive Restaurant 3 POSitive Restaurant str.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

RESTAURANT WERSJA 2013. Oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt komputerowy dla gastronomii

RESTAURANT WERSJA 2013. Oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt komputerowy dla gastronomii RESTAURANT WERSJA 2013 Oprogramowanie i specjalistyczny sprzęt komputerowy dla gastronomii 3 POSitive Restaurant Nowoczesny system zarządzania dla obiektów gastronomicznych Zastanawiałeś się kiedyś, czego

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o...

System informatyczny. jakiego jeszcze nie by o... Projekt Stworzenie e-usugi w postaci systemu ksigowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóþ nansowany ze rodków System informatyczny jakiego jeszcze nie byo... 2 Projekt Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo...

System informatyczny jakiego jeszcze nie byáo... Projekt Stworzenie e-usáugi w postaci systemu ksiċgowo-kadrowego on-line przez MGA Sp. z o.o. w Toruniu jest wspóáþnansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze Ğrodków budīetu

Bardziej szczegółowo

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych

Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych Zintegrowany system zarządzania dla obiektów hotelowych InteliHotel. Inteligentny Hotel POSitive Hospitality POSitive Restaurant POSitive SPA & Sport

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej

Kompleksowe rozwi zania dla biznesu i administracji publicznej Kompleksowe rozwizania dla biznesu i administracji publicznej Business Process Outsourcing Korespondencja Masowa System Obsugi e-faktur Bezpieczne Archiwum Elektroniczne Skanowanie i digitalizacja Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Dr Zygmunt Ryznar 2005 r. Wybór systemu informatycznego

Dr Zygmunt Ryznar 2005 r. Wybór systemu informatycznego Dr Zygmunt Ryznar 2005 r. Wybór systemu informatycznego Wybór systemu bankowego naley do zadania wyjtkowo odpowiedzialnego, co wynika zarówno z natury samej bankowoci jak i zonoci rozwiza informatycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej. LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej. LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie z działalnoci Grupy Kapitałowej LSI SOFTWARE S.A. z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. Rynek szeroko rozumianych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie przedsibiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii

Zarzdzanie przedsibiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii Zarzdzanie przedsibiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii Pod redakcj Stefana Lachiewicza i Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej Monografie Politechniki Łódzkiej Łód 2008 Recenzenci: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3705008

Twoja instrukcja użytkownika KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3705008 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KAPERSKY INTERNET SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo