SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SENTE CRM. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Prezentacja programu SENTE CRM efektywne zarządzanie wiedzą i kontaktami z otoczeniem Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: ul. Kościuszki 142 A Wrocław tel

2 Program SENTE CRM umoliwia efektywne zarzdzanie kontaktami z klientem oraz wiedz o nim, wspomagajc prac zespoów sprzeday i marketingu, czynic j efektywniejsz i skuteczniejsz dziki usystematyzowaniu i zorganizowaniu. Program zapewnia efektywne gromadzenie i przetwarzanie danych klientów oraz innych firm z otoczenia firmy. EWIDENCJA DANYCH I ZDARZE Podmioty System umoliwia ewidencj podmiotów, czyli kontrahentów nalecych do otoczenia firmy. Mona ich grupowa w oddzielne bazy (klientów, dostawców, potencjalnych klientów, itp.). Lista baz jest definiowalna, a kryterium grupowania moe by dowolne. Podmioty mog by zarówno osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi. Kartoteka podmiotów jest poczona z kartotek klientów, dostawców, itp., gdy podmiot jest odpowiednio klientem, dostawc, itp. Zmiana wspólnych danych dokonywana jest jednoczenie w obu kartotekach. z okrelonym podmiotem. Podmioty bdce firmami mog mie zarejestrowanych wiele osób. W przypadku podmiotów bdcych osobami fizycznymi z jednym podmiotem moe by zwizana tylko jedna osoba, a cz danych jest wspólna i automatycznie aktualizuje si midzy kartotek podmiotów i osób. Kada osoba moe by opisana przez: personalia - imi, nazwisko, pe, uwagi dane subowe - podmiot, stanowisko, dzia, zawód, wyksztacenie, zwierzchnik oraz subowe dane kontaktowe dane prywatne - adres zamieszkania oraz dane kontaktowe dane osobiste - urodziny, imieniny, rocznice, rodzina, hobby, zainteresowania, itp. Kontakty Program ewidencjonuje kontakty - zdarzenia polegajce na przepywie informacji pomidzy podmiotem, a pracownikiem naszej firmy (telefony, maile, faksy, spotkania, itp). Kontakt dotyczy okrelonego podmiotu lub osoby. Kontakt moe by powizany z poprzedzajcym go zadaniem oraz zakwalifikowany do okrelonej sprawy. Istnieje moliwo doczenia do kadego kontaktu zarówno zada, dokumentów jak i notatek. Kontakt moe zosta zarejestrowany rcznie lub automatycznie poprzez przecignicie wiadomoci z programu pocztowego. Kontakt mona wysa em do dowolnego adresata, mona take wysa do wybranego operatora powiadomienie o przeprowadzonym kontakcie. Korespondencja Kady podmiot moe by opisany przez: dane podstawowe - czyli informacje takie jak: przynaleno do bazy, status, nazwa, dane adresowe, kontaktowe, biznesowe, uwagi, itp. dane specyficzne - czyli informacje zawarte w kartotece stowarzyszonej (dane klienta, dostawcy itp.). Informacje te zale od bazy, do której naley podmiot. Zmiana tych danych, powoduje ich automatyczn aktualizacj w kartotece stowarzyszonej. dane pozostae - czyli adres korespondencyjny, uprawnienia oraz przynaleno do programów lojalnociowych. dane dodatkowe - zestaw pól informacyjnych w peni konfigurowalny podczas wdroenia programu, w zakresie kadej bazy osobno. Mechanizm umoliwia przechowywanie danych zmiennych w czasie (np. zatrudnienie za rok 2001, 2002, itp.). Dane dodatkowe mog by dowolnego typu. histori zmian - ewidencja zmian w danych podmiotu lub w danych kartoteki stowarzyszonej. Podczas wdroenia ustala si, które pola maj by rejestrowane w historii zmian. Osoby System ewidencjonuje pracowników firm zarejestrowanych jako podmioty, z którymi utrzymujemy kontakt. Kada osoba jest powizana Program umoliwia generowanie, ewidencj i wysyanie korespondencji, nie jest jednak w peni funkcjonalnym klientem poczty elektronicznej. Moliwy jest import pojedynczych wiadomoci z programu Outlook Express poprzez przecignicie i upuszczenie wiadomoci na tabeli lub na drzewie folderów. Program przechowuje take plik.eml w postaci pierwotnej. Rekord korespondencji moe by skojarzony z kontaktem. Wysyanie korespondencji moe si odbywa bezporednio poprzez serwer SMTP lub porednio poprzez klienta pocztowego. W drugim wariancie wysana korespondencja jest automatycznie ewidencjonowana w kliencie poczty (elementy wysane). Modu korespondencji wykorzystywany jest gównie do generowania wiadomoci automatycznych, np. w skutek realizacji akcji marketingowej (korespondencja seryjna), lub np. realizacji zamówienia klienta. Umoliwia równie rczne redagowanie wiadomoci wychodzcych, z wykorzystaniem definiowalnych szablonów. Zadania W systemie mona rejestrowa zadania - czynnoci przeznaczone do wykonania przez pracownika firmy. Sposób realizacji zadania zaley od jego definicji. Zadanie musi by przypisane do operatora, który jest jego wykonawc, ale nie musi mie przypisanej osoby czy podmiotu, którego dotyczy. Zadanie moe by terminowe lub bezterminowe, przy czym zadanie terminowe dotyczy okrelonej godziny lub przedziau czasu. Zadanie moe by dowizane do poprzedzajcego go kontaktu oraz SENTE CRM 2

3 zakwalifikowane do okrelonej sprawy. Wszystkie zadania mog by powizane z kontaktami, dokumentami jak i notatkami, które ich dotycz. Wykonywanie zadania odbywa si wg scenariusza okrelonego w definicji zadania. Scenariusz wykonania moe powodowa (wymusza): zarejestrowanie kontaktu wygenerowanie korespondencji zmian statusu podmiotu zarejestrowanie operacji programu lojalnociowego Po wykonaniu zadania otrzymuje ono znacznik, e zostao wykonane. Kalendarz zada Zawarty w programie kalendarz przedstawia zadania w ukadzie dziennym, tygodniowym lub miesicznym, w zalenoci od wybranej zakadki kalendarza. Filtracja umoliwia pokazanie w kalendarzu zada dla wszystkich operatorów lub tylko dla wybranego. Kolor zadania w kalendarzu pokazuje jego status: biay - zadanie do wykonania czerwony - zadanie do wykonania bdce po terminie zielony - zadanie wykonane Notatki Notatki to dowolne informacje doczane do ewidencji CRM. Kada notatka musi by zwizana z podmiotem lub osob. Notatka moe by take skojarzona z konkretnym kontaktem, zadaniem lub spraw. Dokumenty Program potrafi ewidencjonowa rónego rodzaju dokumenty, jakimi operuje si w firmie. Mog to by dokumenty nastpujcych klas: firmowe - dokumenty dotyczce ogólnych spraw firmy, nie przypisane do konkretnych podmiotów ani operatorów prywatne - prywatne dokumenty biecego operatora, niedostpne dla innych operatorów podmiotów - dokumenty pochodzce od rónych podmiotów lub wysyane do nich Dokument opisany jest fiszk oraz plikiem zewntrznym zaczonymi do dokumentu. Program sam zarzdza organizacj plików na dysku. Pliki mog by przechowywane w okrelonym katalogu w sieci lokalnej lub skadowane na serwerze ftp. Wszystkie dokumenty pogrupowane s w segregatory, które tworz struktur hierarchiczn. Drzewo segregatorów wyglda inaczej dla kadej klasy dokumentów, a w przypadku dokumentów podmiotów - inaczej dla kadej bazy podmiotów. Drzewo segregatorów mona importowa ze struktury katalogów na dysku. Istnieje take moliwo zbiorczego importu dokumentów z plików dyskowych. Dokument mona zaoy rcznie lub poprzez przecignicie pliku na tabel dokumentów lub drzewo segregatorów. Aby zaoy nowy dokument, naley: zaoy i wypeni fiszk dokumentu; podczy istniejcy plik dokumentu lub zaoy nowy. Podczas redagowania dokumentu plik dokumentu kopiowany jest do katalogu tymczasowego i uruchamiana jest aplikacja zewntrzna (np. MS Word), w której dokument jest redagowany. Program ledzi aktywno aplikacji redagujcej i po wykryciu jej zamknicia pyta uytkownika, czy zapisa zmiany w redagowanym dokumencie. Operator moe take rcznie zdecydowa o zakoczeniu ledzenia aplikacji redagujcej poprzez okno monitora redagowanych dokumentów. Ikona tego okna pojawia si w pasku zada. Aplikacje, którymi mona redagowa dokumenty, musz by zainstalowane w systemie, a formaty plików powinny by zarejestrowane w programie CRM. Sprawy/Kontrakty Ewidencja kontaktów, zada, dokumentów i notatek moe by grupowana ze wzgldu na sprawy, których dotycz. W ten sposób operator moe przeledzi histori dziaa z danym podmiotem w okrelonej sprawie, co umoliwia mu kontrole postpu prac. Operator moe atwo kontrolowa postpy prac. Sprawy dziel si na: potencjalne, wykonywane i zamknite. Dodatkowo kada z tych grup moe si skada z jednej lub wielu faz definiowanych przez uytkownika. Kada sprawa posiada swojego opiekuna (operator), lecz nie musi by powizana z podmiotem lub osob (sprawy wewntrzne) Sprawy mona dodatkowo opatrzy informacjami finansowymi, co umoliwia sporzdzanie analiz typu lejek sprzeday. Dodatkowo odpowiednie typy spraw mona czy z dokumentami magazynowymi, sprzeday i zakupu, oraz z ofertami, co umoliwia porównywanie kosztów realizacji projektu z wartociami zaplanowanymi. SENTE CRM 3

4 Rezerwacja zasobów z biecym podmiotem. Zakres danych widocznych na pulpicie podmiotu moe by skonfigurowany wedug wymaga uytkownika, i jest zaleny od bazy podmiotu (klient, dostawca, partner, itp.). Mechanizm ten pozwala na szybkie dotarcie do penej informacji o wybranym podmiocie. MARKETING Akcje marketingowe Modu rezerwacji zasobów suy do ewidencji rezerwacji i blokady na okrelony czas na dowolnie zdefiniowane zasoby firmowe. Rezerwacje s prezentowane na specjalnym grafiku w ukadzie dziennym, tygodniowym lub miesicznym. Kolor rezerwacji w grafiku pokazuje jej status: zielone paski - sygnalizacja rezerwacji, a nie blokady. Rezerwacje na ten sam zasób mog nachodzi na siebie czasowo zielony - blokada. Blokady na ten sam zasób nie mog nachodzi na siebie czasowo. Jeli minie dzie i godzina blokady to kolor przechodzi automatycznie na czerwony óty blokada/zapotrzebowanie w realizacji, zasób zosta pobrany przez operatora rezerwujcego biay blokada/rezerwacja zostaa zamknita, a zasób zwrócony do firmy Jeden wpis rezerwacji moe rezerwowa jednoczenie kilka zasobów. W tym przypadku kolejne zasoby s doczane do rezerwacji w oknie edycyjnym rezerwacji. Zasoby mog by grupowane w rodzaje i grupy. Lista zasobów moe by zsynchronizowana z kartotekami innymi w systemie, np. kartotek pracowników czy maszyn. Dziki temu w jednym interfejsie mona planowa wszystkie zasoby techniczne firmy, w tym zasoby produkcyjne. Interfejs Program umoliwia przegldanie wszystkich kartotek zbiorczo, wedug dowolnie naoonych filtrów, oraz z poziomu tzw. pulpitu podmiotu, na którym wszystkie kartoteki ograniczone s do danych zwizanych Program wspiera wykonywanie akcji marketingowych, które su do przeprowadzania operacji (zada) zbiorczo wzgldem wielu rónych podmiotów. Akcja marketingowa moe si znajdowa w jednym z trzech stanów: otwarta - akcja jest w trakcie kompletacji listy podmiotów, których bdzie dotyczy wykonywana - akcja jest w trakcie wykonywania skojarzonego z ni zadania wzgldem podmiotów, znajdujcych si na licie zamknita - akcja zostaa zakoczona. Definiujc akcj marketingow naley okreli scenariusz zadania, wedug którego ma si odbywa oraz przypisa do niej list podmiotów. Przypisanie podmiotów do akcji marketingowej polega na wybraniu i uruchomieniu dowolnej analizy SQL zwracajcej w wyniku list interesujcych nas podmiotów lub osób. Wykonywanie akcji marketingowej polega na wykonaniu wybranego scenariusza zadania dla wszystkich przypisanych podmiotów. Analizy Program pozwala tworzy dowolne analizy, których algorytmy mona zapisa przy pomocy jzyka SQL. Do kadej analizy mona zdefiniowa list parametrów, jakie podaje operator przed jej uruchomieniem. Wynik analizy moe by nie tylko przegldany i drukowany, ale take wykorzystany jako lista podmiotów do tworzonej akcji marketingowej. Programy lojalnociowe Program lojalnociowy polega na gromadzeniu punktów przez podmioty na specjalnych kontach punktowych. Program SENTE CRM prowadzi cis ewidencj operacji na kontach punktowych, udostpnia salda kont oraz umoliwia wymian punktów na nagrody poprzez ewidencj i realizacj zamówie na nagrody. Aby przygotowa do pracy modu programów lojalnociowych, naley zdefiniowa: program typy punktów dostpne w programie list operacji naliczajcych lub rozliczajcych punkty list nagród SENTE CRM 4

5 zbiorcze wystawianie faktur sprzeday i zakupu wg podanych na zleceniu stawek zotówkowych lub walutowych INTEGRACJA Praca programu w ramach pakietu SENTE esystem Podmioty mona przypisywa do jednego lub wicej programów. Rejestrowanie operacji programu powoduje automatyczn aktualizacj salda punktowego. Program umoliwia szybki wgld w aktualne saldo punktowe wybranego podmiotu. Punkty mog by take naliczane zbiorczo (automatycznie) przy pomocy akcji marketingowych i odpowiednio zdefiniowanego zadania, które rejestruje operacj naliczenia punktów. Wspópraca z systemem sprzeday pozwala automatycznie przyznawa punkty za sprzeda udokumentowan fakturami. Program umoliwia operowanie na zamówieniach opisujcych wymian punktów na nagrody. Zoone i realizowane zamówienia automatycznie zdejmuj punkty z konta punktowego. SERWIS I TRANSPORT Program umoliwia ewidencj umów serwisowych zawieranych z klientami a take rejestracj i obsug zgosze serwisowych oraz zlece transportowo-spedycyjnych. Umowy serwisowe Program ewidencjonuje zawierane umowy serwisowe, na których, oprócz okresu wanoci umowy, abonamentu czy serwisowanego sprztu, okrelone mog by cenniki wiadczonych usug i lokalizacje klienta objte dan umow. Z poziomu umów serwisowych moliwe jest przegldanie, przypisanych do nich, zgosze serwisowych. Zgoszenia serwisowe Program umoliwia zapisywanie oraz operowanie na zgoszeniach serwisowych. Do kadego zgoszenia przypisany jest typ i status. Wykonanie operacji na zgoszeniu moe spowodowa zmian statusu, nadanie symbolu lub te wystawienie faktury na podstawie wykonanych i przypisanych do zgoszenia czynnoci. Zlecenia transportowo-spedycyjne Program umoliwia ewidencj zlece transportowo-spedycyjnych, a w szczególnoci: ewidencj zleceniodawcy, zleceniobiorcy, adunku itp. definiowanie punktów zaadunkowo-rozadunkowych i wg nich generowanie trasy przejazdu Program SENTE CRM jest czci zintegrowane systemu marki SENTE wspomagajcego zarzdzanie przedsibiorstwem. Program wspópracuje z innymi programami wchodzcymi w skad pakietu. S to midzy innymi: SENTE Sprzeda i Dystrybucja obsuga zamówie i sprzeday, gospodarki magazynowej i zaopatrzenia SENTE Finanse i Ksigowo ksigowo, ewidencja VAT, rozrachunki SENTE Kasa i Bank obsuga stanowisk kasowych i rachunków bankowych SENTE ecommerce obsuga witryny handlowej w internecie Wszystkie programy pakietu SENTE esystem pracuj na jednej bazie danych, te same kartoteki wykorzystywane w rónych systemach s wspólne (takie jak: klienci, dostawcy, pracownicy, itd.), wic informacja wprowadzona do kartotek w jednym programie, jest od razu widoczna w pozostaych. W mechanizmie analiz mog by wykorzystywane wszystkie dane zawarte w caym systemie SENTE esystem, nie tylko w samym programie SENTE CRM. Integracja SENTE CRM z systemem sprzeday Podczas przegldania danych podmiotu na pulpicie podmiotu istnieje moliwo szybkiego wgldu w faktury, zamówienia i nalenoci klienta, ewidencjonowane w programie SENTE Sprzeda i Dystrybucja. Wspópraca z systemem sprzeday pozwala take automatycznie przyznawa punkty w programach lojalnociowych za sprzeda udokumentowan fakturami. Programu wspópracuje równie z aplikacj SENTE ecrm, która pozwala na efektywne zarzdzanie kontaktami z klientem oraz wiedz o nim za porednictwem przegldarki internetowej. Program wspomaga prac zespoów sprzeday terenowej i aktywnego marketingu, czynic j efektywniejsz i skuteczniejsz dziki usystematyzowaniu i staej dostpnoci do aktualnej wiedzy. Program zapewnia efektywne gromadzenie i przetwarzanie danych klientów oraz innych firm z otoczenia. Standardowo dostpne s nastpujce funkcje ecrm: - kartoteka podmiotów CRM - kartoteka osób CRM - kontakty i zadania - wgld w stany magazynowe i cenniki - wgld w zamówienia, tworzenie i modyfikowanie zamówie, faktury i patnoci klienta Integracja SENTE CRM z innymi programami W sytuacjach, kiedy program CRM nie jest zintegrowany z systemem sprzeday czy finansowo ksigowym pakietu SENTE esystem, istnieje SENTE CRM 5

6 moliwo atwej i szybkiej integracji z innymi programami dziaajcymi w firmie. Uniwersalny mechanizm dostpu do rónych formatów baz danych, intuicyjny interfejs definiowania regu replikacji danych umoliwia zastosowanie mechanizmów wymiany danych pomidzy systemem CRM a innym programem, nawet opartym o technologie DOS. Mechanizm ten umoliwia równie bezporedni wgld w dane zawarte w innych bazach danych, z poziomu interfejsu programu SENTE CRM. Wówczas nie zachodzi kopiowanie danych, lecz operator ma moliwo bezporedniej pracy na danych pochodzcych z innych programów. Za pomoc mechanizmu analiz moe poddawa obróbce dane umieszczone w zewntrznych systemach sprzeday czy ksigowych, korzystajc z moliwoci analiz definiowalnych na danych, które do tej pory nie miay moliwoci analiz SQL. kontakty sprawy zadania Integracja z programem Outlook Express Program umoliwia import wiadomoci poprzez przecignicie jej z programu pocztowego. Podczas importu program potrafi zapisa zaczniki wiadomoci jak i dokumenty. Program ma take moliwo generowania korespondencji i wysyania jej poprzez program pocztowy. Pojawiaj si one w folderze "elementy wysane" programu Outlook Express. Dostpne s równie mechanizmy automatycznego importu wiadomoci przychodzcych do firmy z serwera pocztowego bezporednio do kartotek korespondencji i kontaktów, z identyfikacja automatyczn nadawcy, sprawy itp. Dziki temu moliwe jest zrezygnowanie z uywania z tradycyjnych programów pocztowych i utrzymywanie penej informacji w jednym rodowisku pracy. Technologia drag & drop Przenoszenie dokumentów oraz korespondencji midzy programem CRM a innymi programami moe si odbywa poprzez ich przecignicie i upuszczenie, co znacznie uatwia prac. Technologia drag & drop dotyczy: importu kontaktów i korespondencji z programu pocztowego importu dokumentów z plików zewntrznych eksportu dokumentów do plików zewntrznych przenoszenia fiszek dokumentów do innych segregatorów przenoszenia korespondencji do innych folderów BEZPIECZESTWO System ochron Program SENTE CRM jest wyposaony w zaawansowany mechanizm przypisywania uprawnie poszczególnym operatorom, a take grupom operatorów aplikacji. Jego zastosowanie daje administratorom systemu moliwo okrelenia widocznoci poszczególnych danych, a take praw ich redakcji oraz dostpu do specyficznych funkcji programu. Mechanizm ochron zastosowany jest przy okrelaniu praw uytkowników i grup do wgldu i edycji danych w takich obszarach programu, jak: podmioty CRM osoby SENTE CRM 6

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents

AltiumLive Dashboard - sownik. AltiumLive Dashboard - Glossary. Language. Contents AltiumLive Dashboard - sownik Language AltiumLive Dashboard - Glossary Contents Konto (Account) Aktywacja (Activation) Kod aktywacji (Activation Code) Kontakt (Contact) Grupa (Group) Administrator grupy

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać?

Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać? str. 1 Co to są Foldery publiczne (Public folders) i jak z nich korzystać? W tym dokumencie znajdziesz: Co to są foldery publiczne?... 1 Kto może korzystać z folderów publicznych?... 1 Jak korzystać z

Bardziej szczegółowo

FORTECA DF - terminal kasowy

FORTECA DF - terminal kasowy FORTECA DF - terminal kasowy 1. WSTP FortecaTerminal jest programem wspomagajcym gówny modu handlowy Forteca w zakresie obsugi drukarek fiskalnych. Program wspópracuje z drukarkami POSNET, Duo, Optimus

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

CRM BY CTI. Opis programu

CRM BY CTI. Opis programu CRM BY CTI Opis programu 1. Opis programu CRM by CTI to moduł służący do zarządzania kontaktami z klientem, który działa w połączeniu z programem Comarch ERP Optima, lub jako niezależna aplikacja. Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel

Przygotowanie rodowiska dla egzaminu e-obywatel Kandydaci przystpujcy do testu powinni dokona rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym ECDL-A wypełniajc Kart rejestracji uczestnika egzaminu ECDL e-obywatel (ang. ECDL e-citizen Skills Card). Po zakoczeniu

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert. Fundusze europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budetu pastwa Załcznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI

X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL -FUNKCJONALNOŚCI X-CONTROL FUNKCJONALNOŚCI* *Funkcjonalności zostały omówione w kolejności logicznej. Kolejność na pulpicie; patrz widok powyżej, została zaplanowana dla wygody użytkownika. 1.

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda 2012

Program Sprzeda 2012 Program Sprzeda 2012 Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 2012-04-25 Wersja: 2012.961 Spis treci PROGRAM SPRZEDA 2012... 1 Spis treci... 1 Instalacja... 1 Instalacja stacji roboczych... 1 Uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25 Spis treci WSTP...2 ZMIANY W EWIDENCJI KLIENTÓW...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 ZMIANY W MODUŁACH KADRY I PŁACE...3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH...3 PIT-11/PIT-8B...4 LISTA PŁAC...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE

Wykaz uprawnień i poziomów dostępu w systemie SENTE Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 173 /14 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia zasad nadawania i odbierania uprawnień do dostępu i modyfikowania danych w systemie SENTE Wykaz

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych Rekrutacja Moduł Rekrutacja Moduł Rekrutacja dedykowany jest m.in. dla biur rekrutacyjnych (prowadzących procesy rekrutacyjne na zlecenie firm oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. czerwony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT. Jest to trzeci z serii PLUSÓW - pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

OKAY CRM 2.0 nowy program!

OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 nowy program! OKAY CRM 2.0 Nowoczesny Interfejs Kalendarz Graficzny Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Osoby kontaktowe Historia kontaktów Delegowanie zadań Projekty Zarządzanie dokumentami

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Serwer Bankomat. Baza danych

Serwer Bankomat. Baza danych ul. Zakopiaska 6 03-934 Warszawa tel. (22) 511 19 99 fax: (22) 511 19 95 www.polixel.com.pl System M3S-ATM System M3S-ATM jest nowoczesnym, specjalizowanym rozwizaniem w dziedzinie monitorowania przebiegu

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor

Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Instrukcja obsługi programu MechKonstruktor Opracował: Sławomir Bednarczyk Wrocław 2002 1 1. Opis programu komputerowego Program MechKonstruktor słuy do komputerowego wspomagania oblicze projektowych typowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO

INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 25/07 Wójta Gminy Michałowo z dnia 15 czerwca 2007r. INSTRUKCJA ZARZDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W URZDZIE GMINY MICHAŁOWO 1. Wstp

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI

ZAMÓWIENIA GIS BY CTI ZAMÓWIENIA GIS BY CTI Instrukcja obsługi DATA 05.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Program ten stworzony został z myślą

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora.

Przegldanie stron wymaga odpowiedniej mikroprzegldarki w urzdzeniu mobilnym lub stosownego emulatora. I. Temat wiczenia Podstawy tworzenia stron WAP II. Wymagania Podstawowe wiadomoci z technologii Internetowych. III. wiczenie 1. Wprowadzenie WAP (ang. Wireless Application Protocol) - to protokół umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów

Kartoteki systemu. Kartoteka Klientów Kartoteki systemu W tym rozdziale pomocy zostaną opisane wszystkie kartoteki podstawowe systemu pod kątem ich zawartości i możliwych zastosowań. Kartoteka Klientów Kartoteka klientów jest podstawowym obiektem

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja wstępna systemu ISOF

Parametryzacja wstępna systemu ISOF HEUTHES Sp. z O.O. ul. Koński Jar 8/30 02-785 Warszawa marketing@isof.pl www.isof.pl Adres do korespondencji: ul. Metalowa 6 70-744 Szczecin Tel./fax: (+48 91) 460 89 74 KRS 0000184163, Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22

CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 CENNIK USŁUGI ABONAMENT TELEFONICZNY OBOWIZUJE OD 2007-01-22 1 Postanowienia ogólne 1. Cennik Usługi Abonament Telefoniczny wiadczonej przez Operatora, zwany dalej Cennikiem, okrela wysoko opłat za Usługi

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo