WEB PARTENON Web PARTENON PARTENON Web.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEB PARTENON Web PARTENON PARTENON Web."

Transkrypt

1 Platforma PARTENON Web jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym, które zapewnia kompleksową obsługę wszystkich procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń. Dzięki swojej architekturze technicznej może wspierać wszelkie linie biznesowe zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych oraz pozostałych osobowych. Szybkie wdrażanie i obsługa nowych ubezpieczeń, ewidencja kontraktów ubezpieczeniowych, obsługa dokumentów, szkód, zarządzanie siecią sprzedaży, rozliczanie prowizji, naliczanie rezerw, obsługa reasekuracji, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, obsługa rozrachunków z kontrahentami, zarządzanie drukami ścisłego zarachowania wszystkie te procesy mogą być realizowane za pomocą rozwiązania PARTENON Web. Platformę podzielono na obszary wyznaczone przez jednoznacznie określoną, wiodącą funkcję oraz jej maksymalny zakres danych i operacji. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi obszarami następuje poprzez wzajemne udostępnianie danych i usług. Dzięki takiej organizacji dane i operacje nie dublują się.

2 W systemie PARTENON Web wyróżnia się następujące obszary: Polisy Produkty Klienci ATENA.ROCZNICE Underwriting Rachunki Rocznice ATENA.KLIENCI Roszczenia Sieć Sprzedaży i Prowizje Rozliczenia ATENA.PRODUKTY ATENA.POLISY Rezerwy Reasekuracja Dokumenty ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE ATENA.REZERWY ATENA.UNDERWRITING ATENA.REASEKURACJA ATENA.DOKUMENTY ATENA.ROZLICZENIA ATENA.ROSZCZENIA ATENA.RACHUNKI Cechy charakterystyczne platformy PARTENON Web 4 Zakres funkcjonalny: obejmuje praktycznie całą działalność towarzystwa ubezpieczeń, a przy wdrożeniu dostosowywany jest do skali działania konkretnej firmy. 4 Modularna architektura informatyczna: budowa platformy pozwala na wewnętrzną komunikację pomiędzy poszczególnymi fragmentami i wzajemne udostępnianie usług oraz danych, dzięki czemu dane się nie dublują i zawsze występują w tej samej postaci. 4 Podatność na integrację: pozwala na wdrożenie platformy PARTENON Web w całości bądź w wybranych obszarach. 4 Zdolność do odwzorowania procesów biznesowych: poszczególne fragmenty platformy PARTENON Web odpowiadają za odrębne funkcje, dzięki czemu już po wdrożeniu ewentualne dalsze zmiany i ulepszenia wprowadzane są w konkretnych, wydzielonych miejscach platformy, co obniża koszty modyfikacji. 4 Wielojęzyczność i wielowalutowość: uwzględnia działalność międzynarodową i perspektywę wejścia do strefy EURO.

3 Główne funkcje platformy PARTENON Web 4 Elastyczny Edytor Produktów (interfejsy do integracji z msg.pm) 4 Możliwość parametryzacji operacji biznesowych 4 Wsparcie operacji masowych 4 Rozwój automatyzacji procesów wraz z możliwością ich konfiguracji 4 Ujednolicenie operacji uniwersalnych np. wydruki, raportowanie, operacje masowe, import/export danych Korzyści z wdrożenia Wdrożenie zintegrowanej platformy PARTENON Web kompleksowo zwiększa efektywność wewnętrznych procesów techniczno-ubezpieczeniowych. Pozwala towarzystwu ubezpieczeń elastycznie reagować na nowe potrzeby rynkowe, efektywnie zarządzać i kontrolować sieć sprzedaży, usprawnić obsługę klienta oraz wypełniać obowiązki sprawozdawcze nałożone przez regulacje prawne i nadzór właścicielski. Inne pozytywne efekty wdrożenia wzrost efektywności działania spadek kosztów działalności stały monitoring procesów biznesowych szybsza reakcja na zmiany rynkowe możliwość penetracji nowych rynków większa konkurencyjność pełna opieka nad kanałami sprzedaży wzmocnienie więzi z klientami i pośrednikami łatwość spełniania obowiązków sprawozdawczych gotowość do wejścia do strefy EURO bezpieczeństwo inwestycji Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku, charakteryzującego się częstymi zmianami i coraz większą konkurencją. Wdrożenie rozwiązania PARTENON Web to dla towarzystwa ubezpieczeń gwarancja, że procesy biznesowe będą przebiegać bardziej efektywnie i w każdej chwili będzie można je usprawniać.

4 ATENA.POLISY Obszar ten zapewnia obsługę operacyjną wszystkich ważnych procesów związanych z administracją i zarządzaniem polisami począwszy od rejestracji, weryfikacji i akceptacji wniosków, poprzez administrację zawartymi umowami, aż po ich rozwiązywanie. Zakres informacji gromadzonych w obszarze zależy od typu ubezpieczenia, którego dotyczy umowa oraz danych wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeń. Obszar umożliwia dokonywanie korekt w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i warunków (parametrów) umowy, a także zawieszenie opłacania składek, przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe, przepinanie ubezpieczonych między grupami, przystąpienie oraz wystąpienie ubezpieczonych z umowy ubezpieczenia. Ważniejsze funkcje i cechy obszaru ATENA.POLISY 4 możliwość rejestracji umowy ubezpieczenia w różnych wariantach 4 szeroki zakres rejestrowanych danych polisowych 4 identyfikacja ról osób rejestrowanych w ramach obszaru 4 kontrola błędów podczas rejestrowania danych polisowych 4 szeroka gama możliwych korekt umowy ubezpieczenia 4 automatyczne korekty polis 4 pełna integracja z definicją produktu ubezpieczeniowego 4 podgląd historii tworzenia wniosku/polisy wraz z możliwością wygenerowania różnic między wskazanymi wersjami 4 możliwość rozwiązywania i wznawiania umów ubezpieczenia 4 automatyzacja procesu odnowień 4 automatyczne zaznaczanie ryzyk do reasekuracji 4 raportowanie operacyjne ATENA.PRODUKTY Obszar ten stanowi trzon definicyjny platformy PARTENON Web. Centralnym systemem służącym do zdefiniowania i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi jest msg.pm. Przechowuje on definicje struktury ubezpieczenia, tj. umowę główną oraz umowy dodatkowe, z których każda ma własny zestaw wartości i parametrów. W obszarze tym zostały również zaimplementowane algorytmy niezbędne do realizacji planu technicznego ubezpieczenia. Dzięki msg.pm można także zmieniać definicje struktur poszczególnych ubezpieczeń, np. aktualizować je czy rozszerzać, jak również tworzyć nowe, działające w sposób zbliżony do tych już wdrożonych.

5 Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.PRODUKTY 4 wsparcie w procesie definiowania ubezpieczenia 4 możliwość definiowania odpowiednich cech ubezpieczenia 4 możliwość definiowania wielopoziomowej struktury ubezpieczenia 4 możliwość definiowania funkcji logicznych sprawdzających poprawność rejestrowanych danych polisowych zgodnie z definicją ubezpieczenia 4 pełna integracja z pozostałymi obszarami na poziomie struktur i procesów biznesowych Obszar ATENA.PRODUKTY stanowi bazę informacji, algorytmów i parametrów, związanych z definicjami ubezpieczenia. Swoimi zasobami wspiera pozostałe obszary platformy PARTENON Web. ATENA.KLIENCI W obszarze skoncentrowanym na obsłudze klientów przechowywane są wszystkie dane osobowe. Komponent ATENA.KLIENCI spełnia wszelkie wymogi nałożone przez Ustawę o ochronie danych osobowych, zwłaszcza w zakresie raportowania danych gromadzonych w systemie o osobach oraz o zmianach wykonywanych w danych osobowych. Obszar pozwala też na zapisanie zgody klienta na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych. Ponadto system uwzględnia też wymaganie klienta co do poufności jego danych, co oznacza zaszyfrowanie ich dla standardowego użytkownika. W obszarze istnieje moduł odpowiedzialny za przechowywanie informacji o udostępnianiu danych innym, uprawnionym do tego podmiotom, wraz ze szczegółowym wykazem tego, czyje dane, komu i kiedy zostały udostępnione. Całość danych zgromadzonych w ATENA.KLIENCI jest przechowywana w jednolity i spójny sposób. Nie ma przy tym możliwości, by jakiekolwiek dane się dublowały bądź występowały różne dane tej samej osoby. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.KLIENCI 4 możliwość sterowania reguł zapisu danych dla obszaru i gwarancja spójności zgromadzonych informacji 4 zgodność obszaru z ustawą o ochronie danych osobowych 4 prowadzenie rejestru udostępnionych danych osobowych uprawnionym jednostkom 4 udostępnianie wszystkich informacji o kliencie niezależnie od miejsca wprowadzenia danych 4 możliwość integracji z dowolnym obszarem, np. CRM 4 szybki dostęp do danych klienta 4 możliwość zarządzania zgodami klienta na przetwarzanie danych 4 mechanizmy autoryzacji i kontroli 4 automatyczna identyfikacja dubletów i ich wykluczenie

6 ATENA.UNDERWRITING Obszar ten wspiera użytkownika w prawidłowej ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, które musi być adekwatne do oferowanego zakresu ochrony. Ocena ryzyka może być przeprowadzana zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych grup osób ubezpieczanych. Obszar ATENA.UNDERWRITING w PARTENON Web łączy narzędzia szacowania ryzyka z możliwościami uwzględniania ewentualnego ryzyka w warunkach ubezpieczenia badanej osoby lub grupy. Stosowane narzędzia do wykrywania ryzyka to Free Cover Limit (FCL), ankieta ubezpieczonego, zawody osób ubezpieczanych (klasy ryzyka), underwriting medyczny. Ponadto integralną częścią procesu underwritingu jest kontrola zawieranych umów ubezpieczenia pod kątem jakości oraz przestrzegania pełnomocnictw przez jednostki podległe. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.UNDERWRITING 4 szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego 4 szeroka parametryzacja wartości progowych 4 możliwość definiowania grup podmiotów powiązanych 4 wyliczanie kumulacji ryzyka na poziomie klienta indywidualnego, jak i jego grupy kapitałowej 4 rejestracja porozumień oraz pełnomocnictw wraz z możliwością generowania pism 4 proste wprowadzanie nowych ankiet i rozszerzanie już istniejących o kolejne pytania 4 elastyczne definiowanie ankiet dostępnych w ramach poszczególnych produktów 4 możliwość konfigurowania wykorzystania poszczególnych metod w zależności od produktu 4 raporty na potrzeby procesu underwritingu ATENA.RACHUNKI Obszar ten odpowiada za administrowanie jednostkami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych związanymi z umową ubezpieczenia na życie. Wspiera przede wszystkim procesy związane z zakładaniem rachunków, nabywaniem i umarzaniem jednostek, pobieraniem opłat w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz innymi operacjami wynikającymi z dyspozycji klientów towarzystwa ubezpieczeń. ATENA.RACHUNKI może obsługiwać zarówno umowy indywidualne, jak i grupowego ubezpieczenia na życie. Obszar dostosowany jest także do obsługi umów IKE i PPE, w przypadku których mogą występować wypłaty transferowe.

7 Obszar umożliwia ponadto prezentację stanu poszczególnych rachunków i subkont zarówno z datą bieżącą, jak i na dowolny dzień z przeszłości. Dostępna jest także prezentacja pełnej historii operacji wykonywanych na rachunku inwestycyjnym w zadanym okresie jego funkcjonowania w postaci szczegółowej na potrzeby towarzystwa ubezpieczeń i w wersji ogólnej dla klientów. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.RACHUNKI 4 automatyczne zakładanie rachunków inwestycyjnych 4 definiowanie listy subkont pozwalającej na wydzielenie jednostek w zależności od źródła ich pochodzenia (składki regularne, dodatkowe, pracodawcy lub pracownika, udział w zysku itp.) 4 pobieranie opłat administracyjnych, za zarządzanie, za ochronę itp. 4 inwestycja składek regularnych i dodatkowych w różnych wariantach 4 konwersje (transfery) jednostek pomiędzy funduszami 4 obsługa wykupów częściowych (procentowych i kwotowych) i całkowitych 4 automatyczne rozwiązywanie umów ubezpieczenia wskutek wyczerpania środków na rachunku 4 możliwość ręcznego wprowadzenia nabycia i umorzenia jednostek (korekty jednostek) 4 możliwość zróżnicowania cen nabycia i umorzenia jednostek 4 obsługa funduszy wewnętrznych i zewnętrznych 4 ewidencja wycen jednostek z możliwością importu wycen z systemów zewnętrznych 4 mechanizmy umożliwiające pobieranie zaległych opłat po pojawieniu się środków na koncie dla produktów zakładających przewagę opłat nad inwestycjami w pierwszych latach polisowych ATENA.ROCZNICE Obszar ten odpowiada za przeprowadzanie zmian rocznicowych w umowach ubezpieczenia na życie. Obsługuje zarówno procesy zmian wynikających z zapisów umowy ubezpieczenia, np. indeksacji składki i sumy ubezpieczenia, jak również dyspozycje zlecone przez klientów towarzystwa, takie jak zmiana wysokości lub częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej czy zmiana zakresu ubezpieczenia. Ze względu na złożoność ubezpieczeń i co za tym idzie dużą liczbę operacji możliwych do wykonania w rocznicę polisy w platformie PARTENON Web wydzielono obszar ATENA.ROCZNICE zajmujący się nadzorowaniem procesów związanych z indeksacją polisy oraz przyznawaniem udziałów w zysku.

8 Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.ROCZNICE 4 automatyczne wyszukanie polis podlegających procesowi rocznicowemu w danym okresie 4 parametryzacja okresu przed rocznicą polisy 4 automatyczne przygotowanie kilku propozycji rocznicowych dla danego ubezpieczenia 4 automatyczne przeliczanie wysokości sumy ubezpieczenia i składki w oparciu o współczynniki indeksacyjne wprowadzone do słownika 4 możliwość manualnego dokonywania zmian w przygotowanych propozycjach rocznicowych 4 inicjowanie tworzenia dokumentów niezbędnych do obsługi procesu rocznicowego późniejsza ich ewidencja znajduje się w obszarze ATENA.DOKUMENTY, sposób generowania pism rocznicowych i ich treść zależy od rodzaju produktu i propozycji rocznicowych 4 automatyczna kwalifikacja polis do naliczenia udziału w zysku 4 przeliczenia w oparciu o wprowadzone do słownika parametry ATENA.ROSZCZENIA Obszar ten składa się z kilku modułów oraz wielu funkcji pozwalających na pełne wsparcie procesów obsługi szkód i świadczeń od momentu ich rejestracji, poprzez likwidację z udziałem likwidatorów czy rzeczoznawców, nadzór nad procesem przez koordynatorów oraz menedżerów po ciągły dostęp do aktualnych informacji na temat procesu obsługi szkody. Obsługa procesów likwidacji może zostać zrealizowana w oparciu o narzędzia klasy BPM (Business Process Management), zarówno komercyjne, jak i Open Source. Pozwala to dynamicznie dostosowywać się do bieżących zmiennych wymagań biznesowych oraz nadzorować jakość przebiegu procesów oraz zadania poszczególnych użytkowników. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.ROSZCZENIA 4 moduł rejestracji zgłoszeń szkód/świadczeń 4 moduł procesowej obsługi likwidacji szkód/świadczeń 4 generowanie i obsługa zadań dla uczestników procesów likwidacyjnych 4 zarządzanie dokumentami powiązanymi ze szkodą/świadczeniem 4 zarządzanie danymi osobowymi (dane powiązane ze szkodą) 4 zarządzanie obiektami (pojazdami) 4 moduł raportowy 4 integracja z systemem back-office 4 moduł administracyjny 4 obsługa regresów 4 obsługa rent 4 moduł drukowania pism

9 ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE Obszar ten wspiera aktywności związane z ewidencją i obsługą administracyjną podmiotów działających w poszczególnych kanałach dystrybucji towarzystwa. Stanowi on także źródło informacji o samych pośrednikach, strukturach sieci sprzedaży, udzielonych pełnomocnictwach i stawkach prowizyjnych. Ponadto, służy do obsługi pełnego procesu naliczania i wypłacania wynagrodzeń z tytułu pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Elementami procesu rozliczeń prowizji są przede wszystkim: generowanie przypisów prowizji, naliczanie prowizji, generowanie i drukowanie zestawień prowizyjnych, a także generowanie i ewidencjonowanie faktur prowizyjnych. W ramach ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE można zdefiniować parametry, które wpływają na wysokość wynagrodzenia, a następnie służą do dokonywania naliczeń. W trakcie naliczania prowizji obszar korzysta z informacji udostępnianych przez ATENA.POLISY oraz ATENA.ROZLICZENIA. Obszar wspiera także wypełnianie obowiązku sprawozdawczego w zakresie przekazywania informacji o agentach współpracujących z towarzystwem ubezpieczeń, w tym również pełnomocnictw i polis OC oraz danych pracowników i członków zarządu. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE 4 rejestracja podmiotów pośredniczących w sprzedaży produktów 4 rejestracja umów agencyjnych wraz z niezbędnymi atrybutami 4 generowanie wydruków umów agencyjnych, aneksów i załączników bezpośrednio z platformy PARTENON Web 4 zarządzanie uprawnieniami do edycji danych agencji w zależności od miejsca w strukturze (przynależności do) wewnętrznej jednostki organizacyjnej towarzystwa ubezpieczeń 4 rejestracja informacji wymaganych przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej 4 generowanie plików w formacie wymaganym przez aplikację DAPOS 4 mechanizmy walidujące poprawność i kompletność danych 4 automatyczne tworzenie cyklicznych raportów i sprawozdań 4 definiowanie parametrów prowizyjnych na poziomie polisy, ryzyka lub produktu 4 automatyczne generowanie przypisów prowizji 4 naliczanie prowizji 4 generowanie zestawień prowizyjnych 4 generowanie rachunków prowizyjnych i rachunków korygujących 4 wysyłanie zestawień i rachunków prowizyjnych do agentów pocztą elektroniczną 4 naliczanie różnych typów wynagrodzeń (m.in. prowizja klasyczna, nadprowizja, premie, prowizja wypłacana od inkasa lub za rok z góry) 4 raportowanie danych dotyczących rozliczeń prowizyjnych 4 automatyczna korekta naliczeń prowizji spowodowanych zmianami warunków umowy ubezpieczenia

10 ATENA.REZERWY Obszar ten odpowiada za naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Obsługa odbywa się w jednorodny i zintegrowany sposób niezależnie od rodzaju ubezpieczenia i typu naliczanych rezerw. Wybrane typy rezerw mogą być naliczane zarówno w trybie on-line, jak i off-line o wskazanej godzinie. Obszar umożliwia również przeglądanie naliczeń pod różnym kątem oraz drukowanie i eksportowanie danych do plików o określonych formatach. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.REZERWY 4 automatyczne naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 4 możliwość próbnego naliczenia rezerw na dowolny dzień 4 możliwość przeglądania statusu naliczania rezerw przez użytkownika 4 przeglądanie naliczeń z określonym poziomem szczegółowości 4 eksport wykonanych naliczeń do pliku 4 drukowanie przeglądanych naliczeń 4 powtarzalność wyników niezależnie od dnia, w którym naliczenie jest dokonywane 4 możliwość wykorzystywania otrzymanych naliczeń przez inne obszary 4 definiowanie i konfiguracja algorytmów naliczających ATENA.REASEKURACJA Obszar ten jest przeznaczony do obsługi umów reasekuracyjnych. Odpowiada również za naliczanie składek dla reasekuratora, definiowanie i modyfikację umów reasekuracyjnych zarejestrowanych w systemie wraz z ustalaniem świadczeń, jakich dana umowa dotyczy. Dane o zarejestrowanych umowach reasekuracyjnych są udostępniane obszarom, które potrzebują na bieżąco z nich korzystać np. ATENA.POLISY czy ATENA.ROSZCZENIA. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.REASEKURACJA 4 określanie i modyfikacja programu reasekuracji w ramach zadanej polisy 4 bordera reasekuracyjne 4 naliczenie wielkości reasekuracyjnych, w tym: składki i prowizji dla reasekuratora, wypłat na udziale reasekuratora 4 możliwość manualnej zmiany wyliczonych wielkości reasekuracyjnych do czasu ich zaakceptowania 4 generowanie raportów wraz z możliwością ich wydruku i zapisu danych z raportów do pakietu MS Excel 4 zautomatyzowany proces wyszukiwania i kwalifikowania świadczeń do reasekuracji 4 zaimplementowane algorytmy domyślnego wyznaczania metod reasekuracji dla poszczególnych świadczeń 4 bezpieczeństwo danych blokada przed dalszymi zmianami po zatwierdzeniu wykonanych wyliczeń i ewentualnie naniesionych zmian

11 ATENA.ROZLICZENIA Obszar ten umożliwia prawidłowe rozliczanie kontrahentów, którymi są zarówno osoby zawierające umowy ubezpieczenia, jak i agenci ubezpieczeniowi zawierający umowy w imieniu towarzystwa ubezpieczeń oraz reasekuratorzy i świadczeniobiorcy. Przeznaczeniem ATENA.ROZLICZENIA jest wymiana danych z zewnętrznymi systemami bankowymi i finansowo-księgowymi (FK), udostępnianie innym obszarom systemu PARTENON Web informacji o stanie rozrachunków i rozliczeń z tytułu zawartych ubezpieczeń, kojarzenie inkasa z przypisami składek oraz zarządzanie zamykaniem okresów sprawozdawczych w systemie PARTENON Web. Podstawową funkcją, jaką pełni ten obszar, jest rejestracja wpłat z tytułu składek na bazie plików z inkasem dostarczanych przez banki (zarówno płatności masowych, jak i Direct Debit). Informacje te mogą być również przekazywane z systemów FK. Zarejestrowane wpłaty są po zidentyfikowaniu polisy kojarzone z przypisami. Można przy tym zastosować różnorodne mechanizmy kojarzenia z uwzględnieniem stosowania limitów nadpłat i niedopłat. ATENA.ROZLICZENIA oferuje również możliwość generowania różnorodnych raportów związanych z funkcjami obszaru, dotyczących stanu rozliczeń, wpłat czy wypłat. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.ROZLICZENIA 4 szeroki zakres rejestrowanych danych księgowych zgodnie z ustalonym planem kont w ramach towarzystwa ubezpieczeń 4 obsługa not księgowych 4 obsługa wyciągów i przelewów 4 automatyczne naliczanie różnic kursowych 4 zarządzanie procesem zamykania miesiąca księgowego 4 wspomaganie procesu windykacji 4 ścisła integracja z systemami finansowo-księgowymi 4 ścisła integracja z systemami bankowymi 4 możliwość automatycznego i ręcznego trybu kojarzenia inkasa 4 wiekowanie należności

12 ATENA.DOKUMENTY Obszar ten obejmuje aktywności związane z obsługą dokumentów, nadając formę docelową informacjom przetwarzanym w innych obszarach. W ten sposób mogą one przechowywać jedynie informacje merytoryczne potrzebne do wypełnienia treścią druku oraz funkcję wywoływania odpowiednich procedur drukujących w tym obszarze. Dla platformy PARTENON WEB system jest wewnętrznym modułem DMS. Obszar pozwala na obsługę szablonów MS WORD, przechowywanie plików w ustalonych formatach, jak również udostępnianie zapamiętanych dokumentów innym obszarom. System umożliwia porównywanie wersji dokumentów, w szczególności ofert, wniosków oraz stanów polis. ATENA.DOKUMENTY obejmuje także wymianę informacji z systemami WorkFlow. Oznacza to możliwość rejestracji dokumentów źródłowych zewnętrznych w stosunku do systemu PARTENON Web, a także przekazywanie do systemu WorkFlow przechowywanych dokumentów. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.DOKUMENTY 4 rejestracja, modyfikacja i usuwanie wzorców dokumentów 4 rejestracja, modyfikacja i usuwanie dokumentów 4 opisywanie dokumentów atrybutami 4 generowanie dokumentów na podstawie zarejestrowanych wzorców 4 rejestracja wygenerowanych dokumentów 4 definiowanie, modyfikacja, usuwanie, uruchamianie i zatrzymywanie procesów wydruku zarejestrowanych dokumentów 4 wydruk dokumentów przez określone drukarki lub za pomocą systemów masowego wydruku 4 podział poszczególnych dokumentów na określone wersje Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. ul. Rzemieślnicza 33, Sopot tel fax Oddział w Warszawie: ul. Grzybowska 80/82, Warszawa tel fax

banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance

banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance banking, insurance & capital markets Obsługa towarzystw ubezpieczeń osobowych i majątkowych Comarch NonLife Insurance Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia 22 Wprowadzenie Rynek ubezpieczeń majątkowych i

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0

banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 banking, insurance & capital markets System obsługi faktoringu Comarch Factoring 2.0 Banking, Insurance and Capital Markets 2 Najwyższa jakość obsługi faktoringu Na najwyższą na rynku najwyższą jakość

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla średnich i małych firm.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu

Oracle E-Business Suite. Oracle Financials. Opis funkcjonalności produktu Oracle E-Business Suite Oracle Financials Opis funkcjonalności produktu SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Księga główna i obsługa planu kont... 3 Konsolidacja i system wieloorganizacyjny... 3 Centralne repozytorium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Minimalne wymagania do przedmiotu zamówienia 1.1. Dostawa, wdrożenie i dostosowanie oprogramowania ZSI Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, jego dostosowanie w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Akcja ofertowa z możliwością negocjacji na dostawę i wdrożenie oprogramowania 1 Spis treści I. Informacje wprowadzające... 3 II. Wymagania:... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zintegrowany System Zarządzania dla Jednostek Samorządu Terytorialnego OFERTA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZAWIERA NASTĘPUJĄCE KOMPONENTY: KSAT2000i Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP. Numer ogłoszenia: 213570-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP. Numer ogłoszenia: 213570-2011; data zamieszczenia: 22.07.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gorzów Wielkopolski: DOSTAWA, INSTALACJA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ DOSTAWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY SPRZĘTOWEJ ORAZ OPIEKĄ SERWISOWĄ PRZEZ OKRES 24 M-CY DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny do obsługi szpitala

Zintegrowany System Informatyczny do obsługi szpitala Załącznik Nr 2 do SIWZ Oznaczenie sprawy : Przetarg nieograniczony na wybudowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE comarch.com comarch.pl SPIS TREŚCI 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 1. SUKCES W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz

Załącznik nr 9 do siwz Załącznik nr 9 do siwz Opis przedmiotu zamówienia wymagania techniczne i wdrożeniowe Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz warunki i sposób realizacji zamówienia 1. Wprowadzenie Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 0 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii

SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii SUS kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii 1 SUS: korzyści zwiększenie udziału klientów, którzy wybrali sprzedawcę energii na konkurencyjnym rynku poprzez agresywne i probiznesowe działania

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM Opis Przedmiotu Zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ DOSTAWA, INSTALACJA, WDROŻENIE I SERWIS ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE A. Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I

Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I Programy audytów wybranych procesów/obszarów w zakładach ubezpieczeń cz. I Podkomisja ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej Komisji Ekonomiczno-Finansowej PIU Warszawa, grudzień 2009 r. 2 Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń Atena.Insurance Platform Non-Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo