WEB PARTENON Web PARTENON PARTENON Web.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEB PARTENON Web PARTENON PARTENON Web."

Transkrypt

1 Platforma PARTENON Web jest nowoczesnym rozwiązaniem informatycznym, które zapewnia kompleksową obsługę wszystkich procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń. Dzięki swojej architekturze technicznej może wspierać wszelkie linie biznesowe zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych oraz pozostałych osobowych. Szybkie wdrażanie i obsługa nowych ubezpieczeń, ewidencja kontraktów ubezpieczeniowych, obsługa dokumentów, szkód, zarządzanie siecią sprzedaży, rozliczanie prowizji, naliczanie rezerw, obsługa reasekuracji, zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, obsługa rozrachunków z kontrahentami, zarządzanie drukami ścisłego zarachowania wszystkie te procesy mogą być realizowane za pomocą rozwiązania PARTENON Web. Platformę podzielono na obszary wyznaczone przez jednoznacznie określoną, wiodącą funkcję oraz jej maksymalny zakres danych i operacji. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi obszarami następuje poprzez wzajemne udostępnianie danych i usług. Dzięki takiej organizacji dane i operacje nie dublują się.

2 W systemie PARTENON Web wyróżnia się następujące obszary: Polisy Produkty Klienci ATENA.ROCZNICE Underwriting Rachunki Rocznice ATENA.KLIENCI Roszczenia Sieć Sprzedaży i Prowizje Rozliczenia ATENA.PRODUKTY ATENA.POLISY Rezerwy Reasekuracja Dokumenty ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE ATENA.REZERWY ATENA.UNDERWRITING ATENA.REASEKURACJA ATENA.DOKUMENTY ATENA.ROZLICZENIA ATENA.ROSZCZENIA ATENA.RACHUNKI Cechy charakterystyczne platformy PARTENON Web 4 Zakres funkcjonalny: obejmuje praktycznie całą działalność towarzystwa ubezpieczeń, a przy wdrożeniu dostosowywany jest do skali działania konkretnej firmy. 4 Modularna architektura informatyczna: budowa platformy pozwala na wewnętrzną komunikację pomiędzy poszczególnymi fragmentami i wzajemne udostępnianie usług oraz danych, dzięki czemu dane się nie dublują i zawsze występują w tej samej postaci. 4 Podatność na integrację: pozwala na wdrożenie platformy PARTENON Web w całości bądź w wybranych obszarach. 4 Zdolność do odwzorowania procesów biznesowych: poszczególne fragmenty platformy PARTENON Web odpowiadają za odrębne funkcje, dzięki czemu już po wdrożeniu ewentualne dalsze zmiany i ulepszenia wprowadzane są w konkretnych, wydzielonych miejscach platformy, co obniża koszty modyfikacji. 4 Wielojęzyczność i wielowalutowość: uwzględnia działalność międzynarodową i perspektywę wejścia do strefy EURO.

3 Główne funkcje platformy PARTENON Web 4 Elastyczny Edytor Produktów (interfejsy do integracji z msg.pm) 4 Możliwość parametryzacji operacji biznesowych 4 Wsparcie operacji masowych 4 Rozwój automatyzacji procesów wraz z możliwością ich konfiguracji 4 Ujednolicenie operacji uniwersalnych np. wydruki, raportowanie, operacje masowe, import/export danych Korzyści z wdrożenia Wdrożenie zintegrowanej platformy PARTENON Web kompleksowo zwiększa efektywność wewnętrznych procesów techniczno-ubezpieczeniowych. Pozwala towarzystwu ubezpieczeń elastycznie reagować na nowe potrzeby rynkowe, efektywnie zarządzać i kontrolować sieć sprzedaży, usprawnić obsługę klienta oraz wypełniać obowiązki sprawozdawcze nałożone przez regulacje prawne i nadzór właścicielski. Inne pozytywne efekty wdrożenia wzrost efektywności działania spadek kosztów działalności stały monitoring procesów biznesowych szybsza reakcja na zmiany rynkowe możliwość penetracji nowych rynków większa konkurencyjność pełna opieka nad kanałami sprzedaży wzmocnienie więzi z klientami i pośrednikami łatwość spełniania obowiązków sprawozdawczych gotowość do wejścia do strefy EURO bezpieczeństwo inwestycji Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku, charakteryzującego się częstymi zmianami i coraz większą konkurencją. Wdrożenie rozwiązania PARTENON Web to dla towarzystwa ubezpieczeń gwarancja, że procesy biznesowe będą przebiegać bardziej efektywnie i w każdej chwili będzie można je usprawniać.

4 ATENA.POLISY Obszar ten zapewnia obsługę operacyjną wszystkich ważnych procesów związanych z administracją i zarządzaniem polisami począwszy od rejestracji, weryfikacji i akceptacji wniosków, poprzez administrację zawartymi umowami, aż po ich rozwiązywanie. Zakres informacji gromadzonych w obszarze zależy od typu ubezpieczenia, którego dotyczy umowa oraz danych wymaganych przez towarzystwo ubezpieczeń. Obszar umożliwia dokonywanie korekt w zakresie ochrony ubezpieczeniowej i warunków (parametrów) umowy, a także zawieszenie opłacania składek, przekształcenie umowy w ubezpieczenie bezskładkowe, przepinanie ubezpieczonych między grupami, przystąpienie oraz wystąpienie ubezpieczonych z umowy ubezpieczenia. Ważniejsze funkcje i cechy obszaru ATENA.POLISY 4 możliwość rejestracji umowy ubezpieczenia w różnych wariantach 4 szeroki zakres rejestrowanych danych polisowych 4 identyfikacja ról osób rejestrowanych w ramach obszaru 4 kontrola błędów podczas rejestrowania danych polisowych 4 szeroka gama możliwych korekt umowy ubezpieczenia 4 automatyczne korekty polis 4 pełna integracja z definicją produktu ubezpieczeniowego 4 podgląd historii tworzenia wniosku/polisy wraz z możliwością wygenerowania różnic między wskazanymi wersjami 4 możliwość rozwiązywania i wznawiania umów ubezpieczenia 4 automatyzacja procesu odnowień 4 automatyczne zaznaczanie ryzyk do reasekuracji 4 raportowanie operacyjne ATENA.PRODUKTY Obszar ten stanowi trzon definicyjny platformy PARTENON Web. Centralnym systemem służącym do zdefiniowania i zarządzania produktami ubezpieczeniowymi jest msg.pm. Przechowuje on definicje struktury ubezpieczenia, tj. umowę główną oraz umowy dodatkowe, z których każda ma własny zestaw wartości i parametrów. W obszarze tym zostały również zaimplementowane algorytmy niezbędne do realizacji planu technicznego ubezpieczenia. Dzięki msg.pm można także zmieniać definicje struktur poszczególnych ubezpieczeń, np. aktualizować je czy rozszerzać, jak również tworzyć nowe, działające w sposób zbliżony do tych już wdrożonych.

5 Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.PRODUKTY 4 wsparcie w procesie definiowania ubezpieczenia 4 możliwość definiowania odpowiednich cech ubezpieczenia 4 możliwość definiowania wielopoziomowej struktury ubezpieczenia 4 możliwość definiowania funkcji logicznych sprawdzających poprawność rejestrowanych danych polisowych zgodnie z definicją ubezpieczenia 4 pełna integracja z pozostałymi obszarami na poziomie struktur i procesów biznesowych Obszar ATENA.PRODUKTY stanowi bazę informacji, algorytmów i parametrów, związanych z definicjami ubezpieczenia. Swoimi zasobami wspiera pozostałe obszary platformy PARTENON Web. ATENA.KLIENCI W obszarze skoncentrowanym na obsłudze klientów przechowywane są wszystkie dane osobowe. Komponent ATENA.KLIENCI spełnia wszelkie wymogi nałożone przez Ustawę o ochronie danych osobowych, zwłaszcza w zakresie raportowania danych gromadzonych w systemie o osobach oraz o zmianach wykonywanych w danych osobowych. Obszar pozwala też na zapisanie zgody klienta na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych. Ponadto system uwzględnia też wymaganie klienta co do poufności jego danych, co oznacza zaszyfrowanie ich dla standardowego użytkownika. W obszarze istnieje moduł odpowiedzialny za przechowywanie informacji o udostępnianiu danych innym, uprawnionym do tego podmiotom, wraz ze szczegółowym wykazem tego, czyje dane, komu i kiedy zostały udostępnione. Całość danych zgromadzonych w ATENA.KLIENCI jest przechowywana w jednolity i spójny sposób. Nie ma przy tym możliwości, by jakiekolwiek dane się dublowały bądź występowały różne dane tej samej osoby. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.KLIENCI 4 możliwość sterowania reguł zapisu danych dla obszaru i gwarancja spójności zgromadzonych informacji 4 zgodność obszaru z ustawą o ochronie danych osobowych 4 prowadzenie rejestru udostępnionych danych osobowych uprawnionym jednostkom 4 udostępnianie wszystkich informacji o kliencie niezależnie od miejsca wprowadzenia danych 4 możliwość integracji z dowolnym obszarem, np. CRM 4 szybki dostęp do danych klienta 4 możliwość zarządzania zgodami klienta na przetwarzanie danych 4 mechanizmy autoryzacji i kontroli 4 automatyczna identyfikacja dubletów i ich wykluczenie

6 ATENA.UNDERWRITING Obszar ten wspiera użytkownika w prawidłowej ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, które musi być adekwatne do oferowanego zakresu ochrony. Ocena ryzyka może być przeprowadzana zarówno dla osób indywidualnych, jak i całych grup osób ubezpieczanych. Obszar ATENA.UNDERWRITING w PARTENON Web łączy narzędzia szacowania ryzyka z możliwościami uwzględniania ewentualnego ryzyka w warunkach ubezpieczenia badanej osoby lub grupy. Stosowane narzędzia do wykrywania ryzyka to Free Cover Limit (FCL), ankieta ubezpieczonego, zawody osób ubezpieczanych (klasy ryzyka), underwriting medyczny. Ponadto integralną częścią procesu underwritingu jest kontrola zawieranych umów ubezpieczenia pod kątem jakości oraz przestrzegania pełnomocnictw przez jednostki podległe. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.UNDERWRITING 4 szacowanie ryzyka ubezpieczeniowego 4 szeroka parametryzacja wartości progowych 4 możliwość definiowania grup podmiotów powiązanych 4 wyliczanie kumulacji ryzyka na poziomie klienta indywidualnego, jak i jego grupy kapitałowej 4 rejestracja porozumień oraz pełnomocnictw wraz z możliwością generowania pism 4 proste wprowadzanie nowych ankiet i rozszerzanie już istniejących o kolejne pytania 4 elastyczne definiowanie ankiet dostępnych w ramach poszczególnych produktów 4 możliwość konfigurowania wykorzystania poszczególnych metod w zależności od produktu 4 raporty na potrzeby procesu underwritingu ATENA.RACHUNKI Obszar ten odpowiada za administrowanie jednostkami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych związanymi z umową ubezpieczenia na życie. Wspiera przede wszystkim procesy związane z zakładaniem rachunków, nabywaniem i umarzaniem jednostek, pobieraniem opłat w trakcie trwania umowy ubezpieczenia oraz innymi operacjami wynikającymi z dyspozycji klientów towarzystwa ubezpieczeń. ATENA.RACHUNKI może obsługiwać zarówno umowy indywidualne, jak i grupowego ubezpieczenia na życie. Obszar dostosowany jest także do obsługi umów IKE i PPE, w przypadku których mogą występować wypłaty transferowe.

7 Obszar umożliwia ponadto prezentację stanu poszczególnych rachunków i subkont zarówno z datą bieżącą, jak i na dowolny dzień z przeszłości. Dostępna jest także prezentacja pełnej historii operacji wykonywanych na rachunku inwestycyjnym w zadanym okresie jego funkcjonowania w postaci szczegółowej na potrzeby towarzystwa ubezpieczeń i w wersji ogólnej dla klientów. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.RACHUNKI 4 automatyczne zakładanie rachunków inwestycyjnych 4 definiowanie listy subkont pozwalającej na wydzielenie jednostek w zależności od źródła ich pochodzenia (składki regularne, dodatkowe, pracodawcy lub pracownika, udział w zysku itp.) 4 pobieranie opłat administracyjnych, za zarządzanie, za ochronę itp. 4 inwestycja składek regularnych i dodatkowych w różnych wariantach 4 konwersje (transfery) jednostek pomiędzy funduszami 4 obsługa wykupów częściowych (procentowych i kwotowych) i całkowitych 4 automatyczne rozwiązywanie umów ubezpieczenia wskutek wyczerpania środków na rachunku 4 możliwość ręcznego wprowadzenia nabycia i umorzenia jednostek (korekty jednostek) 4 możliwość zróżnicowania cen nabycia i umorzenia jednostek 4 obsługa funduszy wewnętrznych i zewnętrznych 4 ewidencja wycen jednostek z możliwością importu wycen z systemów zewnętrznych 4 mechanizmy umożliwiające pobieranie zaległych opłat po pojawieniu się środków na koncie dla produktów zakładających przewagę opłat nad inwestycjami w pierwszych latach polisowych ATENA.ROCZNICE Obszar ten odpowiada za przeprowadzanie zmian rocznicowych w umowach ubezpieczenia na życie. Obsługuje zarówno procesy zmian wynikających z zapisów umowy ubezpieczenia, np. indeksacji składki i sumy ubezpieczenia, jak również dyspozycje zlecone przez klientów towarzystwa, takie jak zmiana wysokości lub częstotliwości opłacania składki ubezpieczeniowej czy zmiana zakresu ubezpieczenia. Ze względu na złożoność ubezpieczeń i co za tym idzie dużą liczbę operacji możliwych do wykonania w rocznicę polisy w platformie PARTENON Web wydzielono obszar ATENA.ROCZNICE zajmujący się nadzorowaniem procesów związanych z indeksacją polisy oraz przyznawaniem udziałów w zysku.

8 Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.ROCZNICE 4 automatyczne wyszukanie polis podlegających procesowi rocznicowemu w danym okresie 4 parametryzacja okresu przed rocznicą polisy 4 automatyczne przygotowanie kilku propozycji rocznicowych dla danego ubezpieczenia 4 automatyczne przeliczanie wysokości sumy ubezpieczenia i składki w oparciu o współczynniki indeksacyjne wprowadzone do słownika 4 możliwość manualnego dokonywania zmian w przygotowanych propozycjach rocznicowych 4 inicjowanie tworzenia dokumentów niezbędnych do obsługi procesu rocznicowego późniejsza ich ewidencja znajduje się w obszarze ATENA.DOKUMENTY, sposób generowania pism rocznicowych i ich treść zależy od rodzaju produktu i propozycji rocznicowych 4 automatyczna kwalifikacja polis do naliczenia udziału w zysku 4 przeliczenia w oparciu o wprowadzone do słownika parametry ATENA.ROSZCZENIA Obszar ten składa się z kilku modułów oraz wielu funkcji pozwalających na pełne wsparcie procesów obsługi szkód i świadczeń od momentu ich rejestracji, poprzez likwidację z udziałem likwidatorów czy rzeczoznawców, nadzór nad procesem przez koordynatorów oraz menedżerów po ciągły dostęp do aktualnych informacji na temat procesu obsługi szkody. Obsługa procesów likwidacji może zostać zrealizowana w oparciu o narzędzia klasy BPM (Business Process Management), zarówno komercyjne, jak i Open Source. Pozwala to dynamicznie dostosowywać się do bieżących zmiennych wymagań biznesowych oraz nadzorować jakość przebiegu procesów oraz zadania poszczególnych użytkowników. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.ROSZCZENIA 4 moduł rejestracji zgłoszeń szkód/świadczeń 4 moduł procesowej obsługi likwidacji szkód/świadczeń 4 generowanie i obsługa zadań dla uczestników procesów likwidacyjnych 4 zarządzanie dokumentami powiązanymi ze szkodą/świadczeniem 4 zarządzanie danymi osobowymi (dane powiązane ze szkodą) 4 zarządzanie obiektami (pojazdami) 4 moduł raportowy 4 integracja z systemem back-office 4 moduł administracyjny 4 obsługa regresów 4 obsługa rent 4 moduł drukowania pism

9 ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE Obszar ten wspiera aktywności związane z ewidencją i obsługą administracyjną podmiotów działających w poszczególnych kanałach dystrybucji towarzystwa. Stanowi on także źródło informacji o samych pośrednikach, strukturach sieci sprzedaży, udzielonych pełnomocnictwach i stawkach prowizyjnych. Ponadto, służy do obsługi pełnego procesu naliczania i wypłacania wynagrodzeń z tytułu pośrednictwa przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Elementami procesu rozliczeń prowizji są przede wszystkim: generowanie przypisów prowizji, naliczanie prowizji, generowanie i drukowanie zestawień prowizyjnych, a także generowanie i ewidencjonowanie faktur prowizyjnych. W ramach ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE można zdefiniować parametry, które wpływają na wysokość wynagrodzenia, a następnie służą do dokonywania naliczeń. W trakcie naliczania prowizji obszar korzysta z informacji udostępnianych przez ATENA.POLISY oraz ATENA.ROZLICZENIA. Obszar wspiera także wypełnianie obowiązku sprawozdawczego w zakresie przekazywania informacji o agentach współpracujących z towarzystwem ubezpieczeń, w tym również pełnomocnictw i polis OC oraz danych pracowników i członków zarządu. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.SIEĆ SPRZEDAŻY I PROWIZJE 4 rejestracja podmiotów pośredniczących w sprzedaży produktów 4 rejestracja umów agencyjnych wraz z niezbędnymi atrybutami 4 generowanie wydruków umów agencyjnych, aneksów i załączników bezpośrednio z platformy PARTENON Web 4 zarządzanie uprawnieniami do edycji danych agencji w zależności od miejsca w strukturze (przynależności do) wewnętrznej jednostki organizacyjnej towarzystwa ubezpieczeń 4 rejestracja informacji wymaganych przez Ustawę o działalności ubezpieczeniowej 4 generowanie plików w formacie wymaganym przez aplikację DAPOS 4 mechanizmy walidujące poprawność i kompletność danych 4 automatyczne tworzenie cyklicznych raportów i sprawozdań 4 definiowanie parametrów prowizyjnych na poziomie polisy, ryzyka lub produktu 4 automatyczne generowanie przypisów prowizji 4 naliczanie prowizji 4 generowanie zestawień prowizyjnych 4 generowanie rachunków prowizyjnych i rachunków korygujących 4 wysyłanie zestawień i rachunków prowizyjnych do agentów pocztą elektroniczną 4 naliczanie różnych typów wynagrodzeń (m.in. prowizja klasyczna, nadprowizja, premie, prowizja wypłacana od inkasa lub za rok z góry) 4 raportowanie danych dotyczących rozliczeń prowizyjnych 4 automatyczna korekta naliczeń prowizji spowodowanych zmianami warunków umowy ubezpieczenia

10 ATENA.REZERWY Obszar ten odpowiada za naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Obsługa odbywa się w jednorodny i zintegrowany sposób niezależnie od rodzaju ubezpieczenia i typu naliczanych rezerw. Wybrane typy rezerw mogą być naliczane zarówno w trybie on-line, jak i off-line o wskazanej godzinie. Obszar umożliwia również przeglądanie naliczeń pod różnym kątem oraz drukowanie i eksportowanie danych do plików o określonych formatach. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.REZERWY 4 automatyczne naliczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 4 możliwość próbnego naliczenia rezerw na dowolny dzień 4 możliwość przeglądania statusu naliczania rezerw przez użytkownika 4 przeglądanie naliczeń z określonym poziomem szczegółowości 4 eksport wykonanych naliczeń do pliku 4 drukowanie przeglądanych naliczeń 4 powtarzalność wyników niezależnie od dnia, w którym naliczenie jest dokonywane 4 możliwość wykorzystywania otrzymanych naliczeń przez inne obszary 4 definiowanie i konfiguracja algorytmów naliczających ATENA.REASEKURACJA Obszar ten jest przeznaczony do obsługi umów reasekuracyjnych. Odpowiada również za naliczanie składek dla reasekuratora, definiowanie i modyfikację umów reasekuracyjnych zarejestrowanych w systemie wraz z ustalaniem świadczeń, jakich dana umowa dotyczy. Dane o zarejestrowanych umowach reasekuracyjnych są udostępniane obszarom, które potrzebują na bieżąco z nich korzystać np. ATENA.POLISY czy ATENA.ROSZCZENIA. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.REASEKURACJA 4 określanie i modyfikacja programu reasekuracji w ramach zadanej polisy 4 bordera reasekuracyjne 4 naliczenie wielkości reasekuracyjnych, w tym: składki i prowizji dla reasekuratora, wypłat na udziale reasekuratora 4 możliwość manualnej zmiany wyliczonych wielkości reasekuracyjnych do czasu ich zaakceptowania 4 generowanie raportów wraz z możliwością ich wydruku i zapisu danych z raportów do pakietu MS Excel 4 zautomatyzowany proces wyszukiwania i kwalifikowania świadczeń do reasekuracji 4 zaimplementowane algorytmy domyślnego wyznaczania metod reasekuracji dla poszczególnych świadczeń 4 bezpieczeństwo danych blokada przed dalszymi zmianami po zatwierdzeniu wykonanych wyliczeń i ewentualnie naniesionych zmian

11 ATENA.ROZLICZENIA Obszar ten umożliwia prawidłowe rozliczanie kontrahentów, którymi są zarówno osoby zawierające umowy ubezpieczenia, jak i agenci ubezpieczeniowi zawierający umowy w imieniu towarzystwa ubezpieczeń oraz reasekuratorzy i świadczeniobiorcy. Przeznaczeniem ATENA.ROZLICZENIA jest wymiana danych z zewnętrznymi systemami bankowymi i finansowo-księgowymi (FK), udostępnianie innym obszarom systemu PARTENON Web informacji o stanie rozrachunków i rozliczeń z tytułu zawartych ubezpieczeń, kojarzenie inkasa z przypisami składek oraz zarządzanie zamykaniem okresów sprawozdawczych w systemie PARTENON Web. Podstawową funkcją, jaką pełni ten obszar, jest rejestracja wpłat z tytułu składek na bazie plików z inkasem dostarczanych przez banki (zarówno płatności masowych, jak i Direct Debit). Informacje te mogą być również przekazywane z systemów FK. Zarejestrowane wpłaty są po zidentyfikowaniu polisy kojarzone z przypisami. Można przy tym zastosować różnorodne mechanizmy kojarzenia z uwzględnieniem stosowania limitów nadpłat i niedopłat. ATENA.ROZLICZENIA oferuje również możliwość generowania różnorodnych raportów związanych z funkcjami obszaru, dotyczących stanu rozliczeń, wpłat czy wypłat. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.ROZLICZENIA 4 szeroki zakres rejestrowanych danych księgowych zgodnie z ustalonym planem kont w ramach towarzystwa ubezpieczeń 4 obsługa not księgowych 4 obsługa wyciągów i przelewów 4 automatyczne naliczanie różnic kursowych 4 zarządzanie procesem zamykania miesiąca księgowego 4 wspomaganie procesu windykacji 4 ścisła integracja z systemami finansowo-księgowymi 4 ścisła integracja z systemami bankowymi 4 możliwość automatycznego i ręcznego trybu kojarzenia inkasa 4 wiekowanie należności

12 ATENA.DOKUMENTY Obszar ten obejmuje aktywności związane z obsługą dokumentów, nadając formę docelową informacjom przetwarzanym w innych obszarach. W ten sposób mogą one przechowywać jedynie informacje merytoryczne potrzebne do wypełnienia treścią druku oraz funkcję wywoływania odpowiednich procedur drukujących w tym obszarze. Dla platformy PARTENON WEB system jest wewnętrznym modułem DMS. Obszar pozwala na obsługę szablonów MS WORD, przechowywanie plików w ustalonych formatach, jak również udostępnianie zapamiętanych dokumentów innym obszarom. System umożliwia porównywanie wersji dokumentów, w szczególności ofert, wniosków oraz stanów polis. ATENA.DOKUMENTY obejmuje także wymianę informacji z systemami WorkFlow. Oznacza to możliwość rejestracji dokumentów źródłowych zewnętrznych w stosunku do systemu PARTENON Web, a także przekazywanie do systemu WorkFlow przechowywanych dokumentów. Główne funkcje i cechy obszaru ATENA.DOKUMENTY 4 rejestracja, modyfikacja i usuwanie wzorców dokumentów 4 rejestracja, modyfikacja i usuwanie dokumentów 4 opisywanie dokumentów atrybutami 4 generowanie dokumentów na podstawie zarejestrowanych wzorców 4 rejestracja wygenerowanych dokumentów 4 definiowanie, modyfikacja, usuwanie, uruchamianie i zatrzymywanie procesów wydruku zarejestrowanych dokumentów 4 wydruk dokumentów przez określone drukarki lub za pomocą systemów masowego wydruku 4 podział poszczególnych dokumentów na określone wersje Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. ul. Rzemieślnicza 33, Sopot tel fax Oddział w Warszawie: ul. Grzybowska 80/82, Warszawa tel fax

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie

Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie www.asc.altkom.pl Zobaczyć inaczej Altkom Group Insurance Platform Kompleksowe narzędzie wspierające grupowe ubezpieczenia na życie Warszawa 00-867, ul. Chłodna 51 telefon: 22 460 99 99 e-mail: ubezpieczenia@altkom.pl

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń na życie Atena.Insurance Platform Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl

Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Asseco CCR Comprehensive Consolidated Reporting. asseco.pl Kompleksowa obsługa sprawozdawczości grup kapitałowych. Aplikacja Asseco CCR to zaawansowane, bezpieczne i intuicyjne narzędzie do obsługi sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności

Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Wsparcie dla klienta i underwritera Atena.Portal Kredytów Kupieckich Pełna obsługa ubezpieczenia wierzytelności Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o.

RO.FIX. System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych. Riskout sp. z o.o. RO.FIX System zarządzania ryzykiem dla towarzystw funduszy inwestycyjnych Riskout sp. z o.o. Riskout sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane podmioty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY. Nowy system sprzedaży nowa jakość obsługi. System GoNet dla Gothaer TU S.A. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

CASE STUDY. Nowy system sprzedaży nowa jakość obsługi. System GoNet dla Gothaer TU S.A. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. CASE STUDY Nowy system sprzedaży nowa jakość obsługi System GoNet dla Gothaer TU S.A. Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Kompleksowa obsługa sieci sprzedaży Atena.Insurance Platform Sales Forces Commissions Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a

Ubez piecz enie ersalne saln D am a en e t n ow o a a S t S rat ra eg e i g a Ubezpieczenie Uniwersalne Diamentowa Strategia 17 październik 2012 Diamentowa Strategia pozwoli Ci zabezpieczyć finansowo rodzinę przed utratą głównych dochodów w przypadku: inwalidztwa, poważnego zachorowania,

Bardziej szczegółowo

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM

SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM BankConnect SYNCHRONIZACJA SYSTEMU KSIĘGOWEGO Z BANKIEM Usprawnij pracę w swojej firmie dzięki BankConnect PRODUKTY ALIOR BANKU W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PRZEJĘTEJ Z BANKU BPH DOSTĘPNE W PLACÓWKACH OZNAKOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Atena.Insurance Platform

Atena.Insurance Platform Pełna obsługa procesów biznesowych zachodzących w towarzystwie ubezpieczeń Atena.Insurance Platform Non-Life Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

TIME TO MARKET WYZWANIE OBSZARU PRODUKTÓW

TIME TO MARKET WYZWANIE OBSZARU PRODUKTÓW TIME TO MARKET WYZWANIE OBSZARU PRODUKTÓW Czas reakcji na realia rynkowe i gotowość do zaoferowania zarówno dystrybutorom, jak i klientom nowego ubezpieczenia to dzisiaj kluczowy czynnik konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej Planowanie i realizacja Budżetu zadaniowego (Funkcja, Zadanie, Podzadanie, Działanie) Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC

SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC SYSTEM ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ DZIEKANAT-LOGIC System DZIEKANAT-LOGIC umożliwia kompleksową obsługę uczelni, a w połączeniu z programami księgowymi - zarządzanie całą organizacją. Obejmuje czynności związane

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe. I. Zamawiający. II. Opis przedmiotu zamówienia Warszawa, 18.11.2013 Gras Savoye Polska Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 34a 02-672 Warszawa tel.: (022) 318 81 00 fax: (022) 318 81 01 e-mail: gsp@grassavoye.pl http://www.grassavoye.pl/ Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk

Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów. Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Szerokie perspektywy - Zintegrowany system informatyczny dla przychodni i gabinetów Irena Młynarska Adam Kołodziejczyk Agenda Nowe warunki działania placówek ochrony zdrowia nowe wyzwania dla zarządzających

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty

Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty Jak nie tylko być zgodnym z regulacją, ale wyciągnąć korzyści biznesowe z lepszego dopasowania oferty 5.10.2017 Copyright Sollers Consulting 2017 Jak być zgodnym z regulacją? Ale nie o tym jest ta prezentacja

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców

MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców GETIN NOBLE BANK S.A. MULTIUSER automatyzacja obsługi księgowej dla zarządców Paweł Ołubek Główny Specjalista, Departament Obsługi Sektora Publicznego Warszawa, wrzesień/październik 2015 r. GETIN BANK

Bardziej szczegółowo

RO.BHMS. System obsługi rachunków i rejestrów klientów na rynku niepublicznym w Domu Maklerskim. Riskout sp. z o.o.

RO.BHMS. System obsługi rachunków i rejestrów klientów na rynku niepublicznym w Domu Maklerskim. Riskout sp. z o.o. RO.BHMS System obsługi rachunków i rejestrów klientów na rynku niepublicznym w Domu Maklerskim Riskout sp. z o.o. Riskout sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi GLOBAL PROPERTY / POINT PLATFORM Całościowe zarządzanie w jednym systemie Obniżenie kosztów i ulepszenie zarządzania Controlling

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesów biznesowych i redukcja kosztów operacyjnych zakładu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Usprawnienie procesów biznesowych i redukcja kosztów operacyjnych zakładu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe sp. z o.o. Usprawnienie procesów biznesowych i redukcja kosztów operacyjnych zakładu ubezpieczeń poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH

TransKasa. Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Sieć Elektronicznych Terminali Płatniczych Banku BPH TransKasa Co to jest? Agencyjna sieć punktów płatniczych Banku BPH oparta o terminale bankowe umożliwiająca onlinowo wykonywanie operacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt

Nordea Life & Pensions. Nordea Efekt. Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Nordea Life & Pensions Nordea Efekt Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną Nordea Efekt Zakres szkolenia: Produkt Nordea Efekt Ubezpieczeniowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000

Moja Polisa Podręcznik użytkownika. Infolinia 801 120 000 Moja Polisa Podręcznik użytkownika Infolinia 801 120 000 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Wprowadzenie... 3 2 Serwis Moja Polisa... 3 2.1 Rejestracja użytkownika... 3 2.2 Logowanie... 5 2.3 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI

TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI TAXXO E-ANALIZY FINANSOWE ZWIĘKSZ ZYSKOWNOŚĆ USLUG KSIĘGOWYCH DZIĘKI AUTOMATYZACJI Oszczędź 95% czasu pracy księgowych w biurze rachunkowym na raportowanie i naliczenia podatkowe dla spółek prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bydgoszcz, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012 Symfonia ACT! Integrator 1 Nowe funkcje w programie Symfonia ACT! Integrator 2012 Zmiany wprowadzone w wersji 2012: 1. Eksport szans sprzedaży z programu Sage ACT! do programu Symfonia Handel jako zamówień

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu

ipersonel innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu innowacyjny system kadrowo-płacowy rozwiązania dla biznesu ipersonel Pakiet oprogramowania ipersonel stworzyliśmy korzystając z najnowszych technologii, pozwalających w bezpieczny sposób przetwarzać dane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka eusług, Procesy:

Charakterystyka eusług, Procesy: Lista eusług dla część nr 1 zamówienia Informacje o eusługach: Zał. nr 1 do OPZ Definicje: WN Wnioskodawca, POP - Portal Obsługi Podatników, KPO - Konto Płatności On-line w POP, Podatki System obsługi

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Advanced Cash Management Asseco ACM. acm.asseco.com

Advanced Cash Management Asseco ACM. acm.asseco.com Advanced Cash Management Asseco ACM acm.asseco.com Asseco Advanced Cash Management Asseco ACM Asseco ACM gwarantuje: Obniżenie kosztów mrożenia gotówki o 20% Zmniejszenie liczby interwencji o 20% 20% wzrost

Bardziej szczegółowo

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania

dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania dla biznesu usługi enova365 na Platformie Microsoft Azure Oprogramowanie ERP do zarządzania enova365 szyta na miarę skalowalna System enova365 jest dostępny w trzech wariantach funkcjonalnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

Moduł mapowania danych

Moduł mapowania danych Moduł mapowania danych Styczeń 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych.

Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. Nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie firmą w zakresie procesów i zadań działów kadrowo - personalnych. MAP solutions Sp. z o.o. 05-120 Legionowo, ul. Leśna 5b tel. (22) 774 13 30 fax (22) 774

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania

Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz programów Wersja oprogramowania załącznik nr 9 do zarządzenia nr 2.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2015 r. Określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia eksploatacji przejętych z Gminy Zielona Góra Lp. Wykaz

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit

e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit e_talent innowacyjna aplikacja webowa do zarządzania rozwojem pracowników w organizacji Zespół ForUnit Tylko funkcjonalność Proponujemy Państwu nowoczesne narzędzie do zarządzania Kapitałem Ludzkim. Nasza

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo