Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony"

Transkrypt

1 Multi PIN AEGON 2.1

2 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Ubezpieczony Osoba Fizyczna 18 lat nie ukończone 65 lat (wiek ubezpieczonego nie wpływa na wysokość prowizji) Ubezpieczający Podmiot posiadający zdolność prawną 18 lat bez ograniczeń Ubezpieczający i Ubezpieczony nie muszą być tą są osobą 2

3 Składka Regularna Obowiązek opłacania przez Pierwszy Okres Inwestycji Wysokość Składki dla Multi PIN AEGON 2.1 Składka miesięczna Składka roczna ,99 PLN ,99 PLN Wysokość Składki dla Multi PIN AEGON 2.1 Prestige Składka miesięczna Składka roczna PLN PLN Waloryzacja składki obowiązkowa, w wysokości 3% rocznie w Pierwszym Okresie Inwestycji, począwszy od 2. Roku Polisowego. Wysokość wskaźnika waloryzacji. Jest niezależna od wzrostu cen towarów i usług 3

4 Podwyższenie\ Obniżenie Składki Podwyższenie składki możliwe w każdą rocznicę polisy, po zapłaceniu składek należnych do danej rocznicy przez złożenie wniosku na formularzu 30 dni przed rocznicą Podwyższenie składki wywołuje skutki od rocznicy Obniżenie składki możliwe w każdą rocznicę polisy po - 2 rocznicy - zapłaceniu składek należnych do danej rocznicy przez złożenie wniosku na formularzu 30 dni przed rocznicą - podwyższeniu składki na wniosek klienta (nie przez indeksacje) Obniżenie składki wywołuje skutki od rocznicy(skrócenie POI, obniżenie części procentowej opłaty obsługowej) 4

5 Zmiana Częstotliwości Opłacania Składek Zmian częstotliwości opłacania składek możliwa w każdą rocznicę polisy, po zapłaceniu składek należnych do danej rocznicy przez złożenie wniosku na formularzu 30 dni przed rocznicą Zmian częstotliwości opłacania składek wywołuje skutki od rocznicy 5

6 Zawieszenie opłacania Składki Regularnej 6 Przykład: Dniem rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest r., wówczas każdy z ww. okresów miesięcznych rozpoczyna się 10. dnia miesiąca.

7 Brak składki w POI W Okresie Prolongaty nie możesz dokonywać : 1) cesji praw lub obowiązków z Umowy; 2) zmiany wysokości Składki Regularnej; 3) zmiany częstotliwości opłacania Składki Regularnej; 4) zawieszenia opłacania Składek Regularnych; 5) zmiany Ubezpieczonego. Dzień wymagalności składki 60 dni 90 dni Okres Wznowienia Można wznowić polisę przez opłacenie wymagalnych składek i złożenie wniosku o wznowienie. Towarzystwo na 4 dni przed najbliższą miesięcznicą. Dopuszczalne są 2 wznowienia w czasie całego trwania polisy. Z aktywów pobierana jest opłata za wznowienie 200 zł Okres prolongaty Czas dla klienta na uzupełnienie składki bez negatywnych konsekwencji. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielania ochrony ubezpieczeniowej (mimo zaległości w zapłacie składki. 7 Jeżeli w ostatnim dniu okresu prolongaty składka nie jest opłacona, a wartość jednostek uczestnictwa na rachunku dodatkowym wystarcza na jej pokrycie, Towarzystwo dokona automatycznego transferu w celu opłacenia najwcześniej wymagalnej zaległej składki podstawowej. W przeciwnym razie następuje rozwiązanie umowy..

8 Nadpłata Dopuszczalna jest w każdym czasie zapłata dowolnej krotności składki regularnej Wpłaty mniejsze niż jedna składka regularna (konkretnego klienta) alokowane są na SSD jeśli spełniają wymogi składki dodatkowej Nadpłata alokowana jest na SSR do czasu opłacenia wszystkich składek należnych w POI Wszystkie wpłaty na polisę po za opłaceniu składki należnej w POI alokowane są na SSD jeśli spełniają wymogi składki dodatkowej 8

9 Składka Dodatkowa Dostępna po opłaceniu składki za pierwszy rok polisowy, Min zł, Max - Brak Ograniczeń 1,725 % opłata dystrybucyjna od każdej Składki Dodatkowej do czasu zapłacenia składek regularnych za 5 lat Środki alokowane na Subkoncie Składek Dodatkowych Przed POI opis przelewu powinien wskazywać na dodatkowy charakter składki Po POI wszystkie kolejne składki alokowane są na SSD, jednakże wysokość składki nie może być niższa niż 9 Jeżeli Ubezpieczający nie postanowi inaczej środki alokowane są na SSD tak samo jak na SSR.

10 10

11 Pierwszy Okres Inwestycji Po POI 1.Dobrowolnośc opłacania składek 2.Brak opłat za zakończenie programu 3.Kolejne składki alokowane są na SSD 4.Wypłaty częściowe z SSR i SSD 5.Część procentowa opłaty obsługowej od wszystkich środków wynosi 0,5 % lat POI 1.Obowiązek opłacania składki regularnej 2. W razie zakończenia programu pobierane są : - część kwotowa opłaty za dystrybucje i wystawienie polisy -opłata za likwidacje 3.Nowe składki alokowane są na: SSR, SSD, 4. Wypłaty częściowe tylko SSD 5. Część procentowa opłaty obsługowej od SSR pobiera jest 11 w wysokości 1,1 % do 3,3 % zależnej od długości POI i wysokości składki W rocznicę polisy kończąca POI dopisywana jest Premia na SSR w wysokości 92 % składki pierwszego roku.

12 Wypłaty Wypłaty Częściowe min zł - max 2 wypłaty w roku polisowym - wypłaty wyłącznie z SSD, Brak wartości minimalnej rachunku, po przed i po wypłatach częściowych Ubezpieczający może, udzielić Ubezpieczonemu pełnomocnictwa do dokonywania wypłat częściowych Wypłata Całkowita w każdym czasie z SSD i SSR, w POI obciążone opłatami 12

13 13

14 14

15 Opłaty 1.Obsługowa (z częścią kwotową i procentową) 2.Za Dystrybucje i Wystawienie Polisy (z częścią kwotową i procentową) 3..Za Likwidacje Polisy 4.Za przewalutowanie 5.Transakcyjna 6.Za ryzyko 7.Za zarządzanie 15

16 Opłata za dystrybucje i wystawienie Polisy Część procentowa - 92 % składki (regularnej) pierwszego roku - Pobiera wraz z zapłatą składki - Po POI na SSR dopisywana jest Premia równa części procentowej opłaty za dystrybucje i wystawienie polisy - Przez pierwsze 3 lata polisowe bez składkowe ubezpieczanie od śmierci NW na SU równa części procentowej opłaty za dystrybucje i wystawienie polisy 1,725 % opłata dystrybucyjna od każdej Składki Dodatkowej do czasu zapłacenia składek regularnych za 5 lat Część kwotowa Pobiera w razie - wypłaty całkowej - wypowiedzenia - upływ okresu prolongaty - wypłaty z tyłu śmierci w okresie ograniczenia (działania militarne, skażenie chemiczne, samobójstwo) Wysokość 260 zł 16

17 Opłata za likwidacje Pobiera na w razie: - wypłaty całkowej - wypowiedzenia - upływ okresu prolongaty Wysokość opłaty 280 zł 17

18 Opłaty w razie zakończenia programu przed POI Część kwotowa opłaty za dystrybucję i wystawienie polisy (260 zł ) Opłata za likwidacje (280 zł) W razie zakończenia programu z przyczyny innej niż śmierć ubezpieczonego nie przysługuje Premia Podsumowanie 540 zł dodatkowy koszt likwidacji 18

19 Opłata Obsługowa Część kwota pobiera tylko SSR od drugiego Roku Polisowego: Dla składek : Od do zł /mc Od do zł/m-c ( zmniejsza się w kolejnych latach polisowych o 1 zł do 0) Od do zł Składka Część procentowa POI SSR od 3,3 % do 1,0% SSD - 0,5% ,99 3,3 % 2,6 % 2,1 % 1,7 % 1,4 % 1,2 % ,99 2,8 % 2,2 % 1,7 % 1,4% 1,1 % 1,0 % ,99 2,7 % 2,1 % 1,6% 1,2 % 1,1 % 1,0 % 19 Po POI SSR 0,5 % SSD - 0,5% , ,4 % 1,9 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,0 % 2,2 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,0 %

20 Opłaty za Przewalutowanie Wysokość opłaty Opłata Pobiera w razie - Alokacji składki w fundusze zagraniczne - Transferu środków między UFK albo Zmiany Platformy Inwestycyjnej - Wypłaty Środków z Polisy 20 Wpłaty i Wypłaty środków wyłącznie w PLN

21 Opłata Transakcyjna Czynności za które pobiera jest opłata transakcyjna - sporządzenie pisemnej informacji o Wartości Rachunku na wniosek - realizacja zlecenia Przeksięgowania Składek lub zlecenia Zmiany Platformy Inwestycyjnej, złożonego pisemnie - realizacja zlecenia Transferu lub zmiany Alokacji Składki złożone pisemnie - realizacja zlecenia Transferu lub zmiany Alokacji Składki, dokonane przez aplikację internetową roku polisowym Twój Rachunek ponad 12 razy Wysokość Opłaty 15 zł Pobranie opłaty następuje do 5. Dnia Wyceny po zrealizowaniu zlecenia lub sporządzenia pisemnej informacji, poprzez umorzenie na Subkoncie Składek Regularnych odpowiedniej liczby Jednostek Uczestnictwa UFK 21

22 Suma Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia Suma Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji, pomniejszona w pierwszych trzech Latach Polisowych o Opłatę za Dystrybucję i za Wystawienie Polisy. Do 66 roku życia wyższa z kwot Subkonto Składek Regularnych Po 66 roku życia Dożycie klienta Suma Ubezpieczenia i 100% wartości SSD A L B O 100% wartości SSR i 100% wartości SSD 101% wartości SSR i 100% wartości SSD 100% wartości SSR 100% wartości SSD i Subkonto Składek Dodatkowych 22

23 Opłata za ryzyko Kwota Ryzyka Netto do Wyliczania Opłaty za Ryzyko różnica pomiędzy Sumą Ubezpieczenia a Wartością Subkonta Składek Regularnych i Premią Opłata za Ryzyko Wiek Ubezpieczonego Roczna stawka na 1000 zł Kwoty Ryzyka Netto ,10 zł ,40 zł ,60 zł ,30 zł Wiek Ubezpieczonego Roczna stawka stanowiąca procent Wartości SSR i Premii ,06 % ,15 % ,36 % Do 66 roku życia Ubezpieczonego pobierana jest od kwoty ryzyka netto (różnica pomiędzy SU a wartością rachunku) Po 66 roku życia Ubezpieczonego pobierana jest od Wartości SSR i Premii 23

24 24

25 Opłata za zarządzanie (Zamkniętą Platformom Inwestycyjną) Pobierana wyłącznie w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej i wynosi 0,35% rocznie od wartości środków zgromadzonych w UFK Portfelowych Opłata jest naliczana za każdy dzień kalendarzowy i pobierana miesięcznie z Rachunku przez cały okres obowiązywania Umowy 25

26 Indeksacja opłat kwotowych Co roku indeksowane są - opłata transakcyjna - część kwotowa opłaty obsługowej - część kwotowa opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy Indeksacja dokonywana jest wg 12-miesięcznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez GUS na koniec trzeciego kwartału poprzedniego roku kalendarzowego, jeżeli wskaźnik ten przekroczył 5 punktów procentowych 26

27 27 Możliwości Inwestycyjne

28 Platformy Inwestycyjne Możliwość zmiany Platformy raz w roku, przez TR (5 dni przed rocznicą) lub papierowo (8 dni) Otwarta Platforma Inwestycyjna Zarządzana Platforma Inwestycyjna Multi PIN AEGON 2.1/2.2 28

29 Multi PIN AEGON 2.1 Pierwszy Okres Inwestycji: od 10 do 15 lat Wysokość składki miesięcznej: 200,00 zł 5 000,00 zł Wysokość składki rocznej: 2 400,00 zł ,00 zł Wysokość składki dodatkowej min. 500,00 zł Opłata za dystrybucję i wystawienie Polisy (część procentowa) - 92% składki pierwszorocznej, zapisywana na SSR po skończeniu POI Waloryzacja składki obowiązkowa Minimalna Wartość Rachunku brak 30

30 31 Multi PIN AEGON 2.1 Premium

31 Wysokość Składki Wysokość Składki dla Multi PIN AEGON 2.1 Składka miesięczna Składka roczna ,99 PLN ,99 PLN Wysokość Składki dla Multi PIN AEGON 2.1 Prestige Składka miesięczna Składka roczna PLN PLN Wysokość Składki dla Multi PIN AEGON 2.1 Premium Składka miesięczna Składka roczna PLN PLN 32

32 Multi PIN AEGON 2.1 Premium - różnice Mniejsza część procentowa opłaty za dystrybucje i wystawienie polisy i równa jej Premia (45 % składki pierwszego roku) Krótszy Pierwszy Okres Inwestycji 6 lat POI Wyższa oplata obsługowa w POI 2,35 % niż Multi PIN AEGON 2.1 Prestiż 33

33 34 Porównanie 2.1 vs 2.2

34 Multi PIN AEGON 2.1 a Multi PIN AEGON 2.3 Multi PIN AEGON 2.1 Multi PIN AEGON 2.3 Minimalna wysokość Składki 200 zł miesięcznie 2400 rocznie 500 miesięcznie 6000 rocznie PIERWSZY OKRES INWESTYCJI lat zależny od wysokości części procentowej opłaty obsługowej 15 lat OBOWIĄZEK OPŁACANIA SKŁADKI REGULARNEJ Równy POI 10 lat 35 Premia Część kwotowa opłaty obsługowej Część Procentowa Opłaty Obsługowej od SSR w POI 92 % składki pierwszego roku pobiera od 2 roku polisowego zależna od wysokości składki Od do zł /mc (nie zmniejsza się) Od do zł/m-c ( zmniejsza się w kolejnych latach polisowych o 1 zł do 0) zależna od długości POI i wysokości składki Od 1,1 % do 3,3% 92 % składki pierwszego roku, waloryzowanej o 5 % co roku, według zasady procentu składanego. Premia stanowi, 2,0581 składki pierwszego roku, czyli 2,0789 pobranej kwotowej opłaty obsługowej. pobierana od 2 do roku polisowe do końca POI 10 zł (nie zmniejsza się) 2,3%

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

MetLife Invest Premium

MetLife Invest Premium Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ V2 oraz ubezpieczeniem od następstw NW Ogólne Warunki Ubezpieczenia umowa podstawowa www.metlife.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Produkt ma przede wszystkim charakter inwestycyjny, a ponadto może być także ofertą o charakterze młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus WARUNKI Program INwestycyjny AEGON Program INwestycyjny AEGON Plus 1 Plus WARUNKI TYP Indywidualne ubezpieczenie na Ŝycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną. Długoterminowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosuje się do umów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

PZU Plan na Życie INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PZU Plan na Życie PODSTAWOWE INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod warunków: FLIP41 Numer polisy: PZU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualny Program Inwestycyjny STREFA ZYSKU Kod warunków: ULIP32 STREFA ZYSKU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz

Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Hestia Fundusz kod: HF 01/07 I. Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa podstawowa Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Artykuł 1. Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

SuperFundusz. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym SuperFundusz Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ndywidualne ubezpieczenie na życie Drogi Kliencie! Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie warunków umowy, dlatego przygotowaliśmy przewodnik

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe

Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4 3. Suma ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie

Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typ F składka jednorazowa Niniejsza umowa dodatkowa jest integralną częścią umowy

Bardziej szczegółowo

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Compensa Prestiż. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Compensa Prestiż Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Szanowni Państwo, Jest nam niezmiernie mi o przedstawić Państwu dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo