TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od 07 kwietnia 2015 r.) Nakło nad Notecią, kwiecieo 2015 r.

2 Spis treści DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH... 4 ROZDZIAŁ II. USŁUGA SMS BANKING... 5 ROZDZIAŁ III. USŁUGA BANKOFON... 5 ROZDZIAŁ IV. USŁUGA INFORMACJA "NA HASŁO"... 5 ROZDZIAŁ V. USŁUGA INTERNET BANKING... 6 ROZDZIAŁ VI. USŁUGA HOME BANKING... 6 ROZDZIAŁVII. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH... 6 ROZDZIAŁ VIII. INNE USŁUGI... 6 ROZDZIAŁ IX.WYDAWANIE I UŻYTKOWANIE KART PŁATNICZYCH Karty wydane do rachunku (debetowe) Karty charge Karty kredytowe Karta lokalna / biometria Karty przedpłacone Karty świadczeniowe ROZDZIAŁ X. WALUTY WYMIENIALNE ROZDZIAŁ XI. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE UDZIELANIA KREDYTÓW I GWARANCJI ROZDZIAŁ XII. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH ROZDZIAŁ XIII. CZYNNOŚCI I USŁUGI DORADCZE ROZDZIAŁ XIV. INTERNET BANKING DLA FIRM PAKIET STANDARD PAKIET PRESTIŻ PAKIET PRESTIŻ PLUS Strona 2

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - Klienci instytucjonalni Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią", zwaną dalej tabelą. 2. Użyte w tabeli określenia: Bank, Oddział oznaczają jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią wykonujące obsługę klienta. 3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 4. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, b) cyklicznie, c) w innych terminach wskazanych w tabeli lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią. 9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt b), pobierane są w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięcznie nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi. 10. W systemie SORBNET można zrealizowad każdy przelew, skorzystanie z tej usługi wiąże się z dodatkową opłatą. 11. W systemie SORBNET nie są realizowane przelewy do ZUS i US. 12. Na życzenie klienta Bank może wykonad inne czynności niż wymienione w tabeli, w takim przypadku Bank może pobrad opłatę albo prowizję ustaloną z klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od klienta. 13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 15. Przesłanki i tryb zmiany tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. 16. Zarząd Banku dopuszcza możliwośd negocjowania z klientem indywidualnych stawek prowizji i opłat. Strona 3

4 ROZDZIAŁ I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Rachunki rozliczeniowe 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: prowizji / opłaty tradycyjnie (w kasie banku) obowiązująca za pomocą w ramach karty Internet lokalnej 1 Banking w ramach Home Banking 1) otwarcie rachunku bieżącego jednorazowo, w dniu otwarcia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł rachunku 2) otwarcie rachunku pomocniczego jednorazowo, w dniu otwarcia 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł rachunku 3) prowadzenia rachunku bieżącego miesięcznie, za 18,00 zł każdy rachunek ,00 zł 4) prowadzenia rachunku pomocniczego miesięcznie, za każdy rachunek 10,00 zł - 8,00 zł 10,00 zł 5) prowadzenie rachunku bieżącego instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych miesięcznie 10,00 zł - 10,00 zł 10,00 zł 2. Realizacja przelewów: 1) złożonych w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, z zastrzeżeniem pkt. b) za każdy przelew b) na rachunki własne ROR (rachunki oszczędnościoworozliczeniowe) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią, których Posiadaczem lub Współposiadaczem jest (są) Posiadacz(e)/Pełnomocnik rachunku, z którego dokonywany jest przelew za każdy przelew 5,00 zł c) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 5,00zł 1,00 zł 1,00 zł 2) za pomocą systemu SORBNET: a) powyżej ,99 zł za każdy przelew 10,00 zł b) poniżej ,00 zł za każdy przelew 30,00 zł - 10,00 zł 10,00 zł - 30,00 zł 30,00 zł 3) za pomocą systemu BlueCash za każdy przelew 5,00 zł - 5,00 zł - 3. Zlecenia stałe (przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta, przelew z datą przyszłą): 1) realizacja zlecenia a) na rachunki prowadzone w Banku b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2) modyfikacja kwoty lub terminu zlecenia stałego/ odwołanie zlecenia stałego 4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: za każdy przelew za każdą dyspozycję 0,00 zł - 0,00 zł 1,00 zł 3,00 zł ) Wpłaty gotówkowe: a) na rachunki w Banku Spółdzielczym za każdą wpłatę usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej: 1) Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10 - dostępna również usługa biometrii 2) Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a; 3) Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2; 4) Sadki, ul. Powstaoców Wlkp. 1; 5) Bydgoszcz, ul. Abrahama 8; 6) Potulice, róg ulicy Bydgoskiej i Parkowej; 7) Brzoza, ul. Łabiszyoska 1c - dostępna również usługa biometrii 8) Paterek, ul. 7 Lutego 2 - w całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi ,00 zł. Strona 4

5 ( w przypadku wpłaty przez osoby trzecie - opłata pobierana od wpłacającego) 0,1 % min. 3,50 zł. nie więcej niż 100,00 zł b) na rachunki w innych bankach za każdą wpłatę 0,5 % nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 150,00 zł c) na rzecz Urzędów Skarbowych d) na działalnośd pożytku publicznego za każdą wpłatę za każdą wpłatę zgodnie z zawartymi umowami, w przypadku braku umów - 0,5% nie mniej niż 3,50 zł., nie więcej niż 150,00 zł e) wpłaty czynszów do spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym 2) Wypłaty gotówkowe 5. Polecenie zapłaty: za każdą wpłatę od każdej wypłaty 1,50 zł lub zgodnie z umową 0,4 % nie mniej niż 5,00 zł.; nie więcej niż 150,00 zł ,1 % - - 1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) aktywacja usługi b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty c) realizacja polecenia zapłaty 2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty b) modyfikacja polecenia zapłaty c) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty d) realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w Banku e) realizacja polecenia zapłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 6. Wyciągi (zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta): za każdą dyspozycję 50,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 1) wyciąg za okres danego miesiąca za każdy wyciąg 0,00 zł 2) wyciąg po każdej zmianie salda (zgodnie z życzeniem Klienta) w za każdy wyciąg 3,00 zł wersji papierowej wysłany listem zwykłym lub odebrany w oddziale 3) poprzez elektroniczne kanały dostępu - 0,00 zł ROZDZIAŁ II. USŁUGA SMS BANKING obowiązująca 1. Zapytanie o saldo/informacja o uznaniu rachunku/informacja o obciążeniu rachunku za każdy SMS 0,20 zł ROZDZIAŁ III. USŁUGA BANKOFON 1. Opłata za korzystanie z Bankofonu - nie dotyczy zastrzeżeo kart lokalnych za pomocą Bankofonu miesięcznie obowiązująca 5,00 zł ROZDZIAŁ IV. USŁUGA INFORMACJA "NA HASŁO" obowiązująca Strona 5

6 1. Telefoniczne uzyskanie informacji "na hasło" o stanie rachunku miesięcznie 15,00 zł ROZDZIAŁ V. USŁUGA INTERNET BANKING obowiązująca 1. Udostępnienie systemu bankowości elektronicznej opłata jednorazowa 0,00 zł 2. Użytkowanie systemu bankowości elektronicznej miesięcznie 0,00 zł 3. Za odblokowanie usługi Internet Banking - 4. Za wydanie lub przesłanie (drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru - za każdą dyspozycję 10,00 zł listem poleconym)kolejnego hasła: 5. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) - 2) wydanie lub przesłanie (drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru ,00 zł listem poleconym)kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) 3) zastrzeżenie karty haseł jednorazowych (TAN) - 6. Autoryzacja kodem SMS - 0,00 zł ROZDZIAŁ VI. USŁUGA HOME BANKING obowiązująca 1. Udostepnienie usługi home banking miesięcznie 100,00 zł ROZDZIAŁVII. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH obowiązująca 1. Otwarcie rachunku - 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - 0,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych - 0,00 zł 4. Przelew z rachunku lokaty na wskazany rachunek złożony w oddziale: - 0,00 zł 1) prowadzony w Banku za każdą dyspozycję 0,00 zł 2) prowadzony w innym banku za każdą dyspozycję 5,00 zł ROZDZIAŁ VIII. INNE USŁUGI obowiązująca 1. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej za każdy dokument 25,00 zł (przelewu, wpłaty, itp.) 2. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów za każdą zmianę karty 15,00 zł 3. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku w walucie krajowej/w walucie USD,EUR,GBP/lokaty oraz informacji o za każdy dokument 30,00 zł wysokości salda 4. Wydanie na wniosek Klienta opinii bankowej stwierdzającej posiadanie rachunku w walucie krajowej/ w walucie USD, EUR, GBP oraz informacji o za każdy dokument 50,00 zł wysokości salda, obrotach na rachunku i innych informacji nie związanych z kredytem 5. Sporządzenie kopii: 1) wyciągu bankowego za każdy dokument 15,00 zł 2) dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient określi 15,00 zł datę dokonania operacji 3) dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy klient nie od 25,00 zł do 100,00 zł określił daty dokonania operacji 6. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego za każda dyspozycję 30,00 zł dokumentu 7. Wymiana krajowych znaków pieniężnych od kwoty wymiany 0,4% 8. Za sporządzenie i wysłanie listem poleconym monitu z powodu przekroczenia za każdy monit 15,00 zł salda 9. Za udostępnienie usługi płatności masowych - Indywidualnie wg umowy z Klientem 10. Za nieawizowaną wypłatę z rachunku od każdej wypłaty 0,1 % Strona 6

7 max. 250,00 zł UWAGA: opłata dodatkowa do prowizji pobieranej od wypłaty gotówkowej 11. Za awizowaną lecz nieodebraną wypłatę od awizowanej kwoty 0,3% wypłaty 12. Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty - udzielonych kredytów: 1) przez BS w Nakle 2) przez inne banki i instytucje 50,00 zł 13. Wydanie potwierdzenia blokady środków za każde potwierdzenie 20,00 zł 14. Wydanie kserokopii umowy za każdą kserokopię 30,00 zł 15. Podjęte działania BS w Nakle nad Notecią w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy UWAGA: dotyczy zarówno transakcji krajowych jak i zagranicznych 16. Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz innego banku za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 50,00 zł 100,00 zł 17. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: za każdą dyspozycję 10,00 zł w walucie krajowej/w walucie EUR,USD,GBP/lokaty 18. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 19. Wydanie książeczki czekowej - 10,00 zł 20. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 30,00 zł czekowych 21. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta za każde zestawienie, za każdy poprzedni rok stawka o 50% wyższa 25,00 zł - za cały rok 10,00 zł - za 1 miesiąc ROZDZIAŁ IX.WYDAWANIE I UŻYTKOWANIE KART PŁATNICZYCH 1. Karty wydane do rachunku (debetowe) obowiązująca Visa Business Electron Visa Business Electron paywave MasterCard Business Debit PayPass 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 0,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 2) współposiadacza rachunku 0,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 3) osoby wskazanej 0,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 1) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 2) utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 3. Wznowienie karty dla: 1) posiadacza rachunku 90,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 2) współposiadacza rachunku 90,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 3) osoby wskazanej 70,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie 3,00 zł 6,00 zł Uwaga: opłata za każdą wydaną kartę do rachunku 6,00 zł 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł wypłat gotówki na wniosek klienta 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i pobierana w dniu zrzeszonych banków spółdzielczych rozliczenia operacji 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 2 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 3% min. 3,50 zł 2% min. 5,00 zł 3% min. 3,50 zł naliczana od 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł wypłaconej kwoty 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę 1) banków SGB 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł 2) Innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde 5,00 zł 5,00 zł 2 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Strona 7

8 życzenie Klienta zestawienie 5,00 zł 13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 45,00 zł za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 14. Transakcje bezgotówkowe Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 0,60 zł 0,00 zł 1,30 zł rozliczenia operacji 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w naliczana od kwoty walucie obcej innej niż euro transakcji, 1% 1% pobierana w dniu rozliczenia operacji 17. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde 1) banków SGB sprawdzenie 2) innych, niż wskazane w pkt.1) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 18. Opłata jednorazowa za wysyłkę karty do klienta z oddziału - - 3,50 zł 3,50 zł 2. Karty charge obowiązująca MasterCard Business MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 80,00 zł 300,00 zł 2) współposiadacza rachunku 80,00 zł 300,00 zł 3) osoby wskazanej 60,00 zł 300,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: 1) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 2) utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3. Wznowienie karty dla: 1) posiadacza rachunku 90,00 zł 150,00 zł 2) współposiadacza rachunku 90,00 zł 150,00 zł 3) osoby wskazanej 70,00 zł 150,00 zł 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty - 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych za każdą wypłatę, 2,00% 2,00% banków spółdzielczych naliczana od wypłacanej 2) w kasach banków SGB 3 2% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł kwoty, pobierana w dniu 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł rozliczenia operacji 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 9. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 7,00 zł 10. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 12. Niezwrócenie karty wciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki Banku Spółdzielczego w Nakle n/not po upływie terminu 50,00 zł 50,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe ) Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: w kraju miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 1% 1% 2) za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na 50,00 zł 100,00 zł rachunek 16. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde wezwanie 20,00 zł 20,00 zł 3 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, * określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Strona 8

9 17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartośd w złotych 150 USD* równowartośd w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard równowartośd w złotych 150 USD* równowartośd w złotych 95 USD* plus koszty operacyjne MasterCard 3. Karty kredytowe obowiązująca MasterCard 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) 75,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku rocznie, z góry za użytkowania pierwszej karty) każdy rok ważności karty (pierwszej i 75,00 zł wznowionych) 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 75,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 45,00 zł 5. Wznowienie karty 75,00 zł 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, Spółdzielczych naliczona od kwoty 4% min. 10,00 zł 2) w kasach banków SGB 4 wypłaconej, pobierana 4% min. 10,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) w dniu rozliczenia 4% min. 10,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) operacji 4% min. 10,00 zł 5) w bankomatach za granicą 4% min. 10,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% min. 50,00 zł kredytowych i umową 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 5,00 zł 13. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde wezwanie 20,00 zł 14. Oprocentowanie kart kredytowych naliczane zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 10,00 % 4. Karta lokalna 5 / biometria obowiązująca 1. Wydanie karty lokalnej dla: 1) posiadacza rachunku 5,00 zł 2) współposiadacza rachunku 5,00 zł 3) osoby wskazanej 5,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 5,00 zł 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł 5. Opłatę za wpłatę gotówki w bankomatach lokalnych - 4 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS, 5 usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej: 1) Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10 - dostępna również usługa biometrii 2) Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a; 3) Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2; 4) Sadki, ul. Powstaoców Wlkp. 1; 5) Bydgoszcz, ul. Abrahama 8; 6) Potulice, róg ulicy Bydgoskiej i Parkowej; 7) Brzoza, ul. Łabiszyoska 1c - dostępna również usługa biometrii 8) Paterek, ul. 7 Lutego 2 - w całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi ,00 zł. Strona 9

10 6. Opłatę za wypłatę gotówki w bankomatach lokalnych kartą/za pomocą biometrii od kwoty wypłacanej 0,1 % 7. Zmiana PIN w bankomacie - 8. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie lokalnym(kartą ) za każdą transakcję 1,00 zł 9. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty lokalnej za każdy nr PIN wraz z odblokowaniem karty 10,00 zł 5. Karty przedpłacone obowiązująca MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za wydaną kartę 25,00 zł 2. Zmiana PIN w bankomatach: 1) banków SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) innych, niż wskazane w pkt. 1) 7,00 zł 3. Opłata za wypłatę gotówki: za każdą wypłatę, 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB 6 1,50 zł rozliczenia operacji 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) naliczana od 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłaconej kwoty 3% min. 4,50 zł 4. Transakcje bezgotówkowe - 5. Zastrzeżenie karty - 6. Karty świadczeniowe 1. Wydanie karty i numeru PIN 2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję obowiązująca MasterCard wg indywidualnie uzgodnionych stawek wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty wg indywidualnie miesięcznie uzgodnionych stawek 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB - 6. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji ROZDZIAŁ X. WALUTY WYMIENIALNE Rachunki walutowe obowiązująca 1. Otwarcie rachunku - bez prowizji 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 20,00 zł 3. Zamknięcie rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia - 15,00 zł 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu przekazów zagranicznych od każdej dyspozycji 10,00 zł 5. Wpłaty gotówkowe na rachunek od kwoty operacji 0,5% min. 5,00 zł UWAGA: nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych 6. Wypłaty gotówkowe z rachunku od kwoty operacji 0,5% min. 5,00 zł UWAGA: nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych 7. Wyciągi (zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta): 1) wyciąg za okres danego miesiąca za każdy wyciąg 0,00 zł 2) wyciąg po każdej zmianie salda (zgodnie z życzeniem Klienta) w wersji papierowej wysłany listem zwykłym lub odebrany w oddziale za każdy wyciąg 3,00 zł 3) poprzez elektroniczne kanały dostępu - 0,00 zł 8. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5 tys. euro) od kwoty awizowanej 0,3% 6 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS Strona 10

11 ROZDZIAŁ XI. CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DOTYCZĄCE UDZIELANIA KREDYTÓW I GWARANCJI 1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) za rozpatrzenie wniosku kredytowego. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej (płatna w dniu złożenia wniosku) dotyczy klientów nowych i tych, którzy zwracają się do banku o zbadanie zdolności kredytowej naliczana od kwoty kredytu płatna jednorazowo w dniu złożenia wniosku 2. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, pobierana jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 3. Prowizja z tytułu gotowości dotyczy kredytu w rachunku bieżącym: naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzieo niewykorzystania 4. Prowizja z tytułu gotowości udzielenia kredytu 7 liczona za każdy dzieo od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach określonych w zawartej umowie (płatna w dniu wykorzystania nie- wykorzystanej kwoty kredytu) 5. Za prolongatę spłaty kredytu naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 6. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do naliczana od kwoty długu, płatna długu osoby trzeciej jednorazowo 7. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 8. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokośd zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz za każde zaświadczenie zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 9. Za wydanie opinii bankowej o Kliencie na jego wniosek za każdą opinię, opłata uzależniona od stopnia złożoności oceny 10. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę obowiązująca od 0,1 % do 0,3% nie mniej niż 200,00 zł od 1,0% do 5,0% od 0,5% do 3,0% 20,00 zł od 0,5% do 2,5% od 0,5% do 5,0% od 0,5% do 3,0% od 100,00 zł do 500,00 zł od 100,00 zł do 1000,00 zł od 1% do 5%, nie mniej niż 1000,00 zł 11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej - 100,00 zł 12. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia : - a) za 1 egzemplarz 50,00 zł b) za duplikat 100,00 zł 13. Za wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu za każde wezwanie - opłata naliczana odrębnie za wezwanie do Kredytobiorcy i za wezwanie do 20,00 zł każdego z Poręczycieli 14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 250,00 zł 15. Prowizja od kwoty udzielonych gwarancji i poręczeo lub kwoty czynnych gwarancji : 1) na okres do 1 roku od 1 % do 3 % min. 250,00 zł za każdy wniosek 2) na okres powyżej 1 roku do 3 lat od 3 % do 5 % min. 250,00 zł 3) na okres powyżej 3 lat od 5 % do 8 % min. 250,00 zł 16. Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji i poręczenia za każdą zmianę od 1,0% do 3,0% 17. Opłata za wypełnienie przez Bank wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego za każdy złożony do sądu wniosek 100,00 zł 18. Opłata za przypomnienie Klientowi obowiązków wynikających z zawartych umów za każde przypomnienie 50,00 zł 19. Opłata za wypełnienie na wniosek Klienta deklaracji PCC za każdą deklarację 50,00 zł 20. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu w trakcie trwania 8 umowy kredytowej za wizytę 50,00 zł 21. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR naliczana od kwoty udzielonego kredytu w całym okresie kredytowania, pobierana w okresach kwartalnych w terminach płatności rat 0,1% odsetkowych 22. Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta lub za Klienta od 30,00 zł od czynności do 1000,00 zł 7 dotyczy tylko kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR 8 opłata dotyczy wyłącznie nowo zawieranych umów kredytów od dnia r., z wyłączeniem kredytów preferencyjnych Strona 11

12 ROZDZIAŁ XII. PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ UDOSTĘPNIANIE SKRYTEK SEJFOWYCH usługa dostępna w Centrali Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 obowiązująca 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony opłata jednorazowa, oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) za każdy depozyt 30,00 zł 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: 1) dziennie: a) mała skrytka dziennie b) średnia skrytka 2,50 zł 2) miesięcznie: a) mała skrytka miesięcznie 20,00 zł b) średnia skrytka 30,00 zł 3) rocznie: a) mała skrytka rocznie 200,00 zł b) średnia skrytka 250,00 zł 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną każdorazowo 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego każdorazowa 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta każdorazowo 10,00 zł ROZDZIAŁ XIII. CZYNNOŚCI I USŁUGI DORADCZE 1. Doradztwo w zakresie środków pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków krajowych 1) prowizja wstępna (nie podlega zwrotowi, w przypadku otrzymania pomocy prowizja wstępna zostanie zaliczona w poczet prowizji za każde zlecenie właściwej) 2) prowizja właściwa naliczana od kwoty otrzymanej pomocy, płatna po podpisaniu umowy z Agencją Płatniczą obowiązująca min. 300,00 zł od 2% do 5% Strona 12

13 ROZDZIAŁ XIV. INTERNET BANKING DLA FIRM 1. PAKIET STANDARD * prowizji / opłaty obowiązująca 1. Opłata za założenie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 35,00 zł 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe na rachunki bankowe 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 1,00 zł 5. Operacje bezgotówkowe - stałe zlecenie ( dotyczy wszystkich rachunków) za każde zlecenie 6. Opłata za użytkowanie tokena za każdy token 1) Wydanie pierwszego tokena jednorazowo (1x na 5 lat) 350,00 zł 2) Wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie 9 ) jednorazowo (1 x na 5 lat) 350,00 zł 3) Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta (opłata pobierana niezależnie od opłaty w ust. 6 pkt. 1) i 2)) 7. Opłata za przekazywanie haseł SMS za każdy token za każdy sms 350,00 zł 8. Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników 100,00 zł jednorazowo plus koszty dojazdu zgodnie z kilometrówką 9. Zaświadczenie o rachunku za każde zaświadczenie 0,20 zł 2. PAKIET PRESTIŻ * prowizji / opłaty obowiązująca 1. Opłata za założenie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 60,00 zł 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe na rachunki bankowe 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 0,50 zł 5. Operacje bezgotówkowe - stałe zlecenie ( dotyczy wszystkich rachunków) za każde zlecenie 6. Opłata za użytkowanie tokena za każdy token 1) Wydanie pierwszego tokena jednorazowo (1x na 5 lat) 350,00 zł 2) Wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie 6 ) jednorazowo (1 x na 5 lat) 350,00 zł 3) Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta (opłata pobierana niezależnie od opłaty w ust. 6 pkt. 1) i 2)) 7. Opłata za przekazywanie haseł SMS za każdy token za każdy sms 350,00 zł 8. Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników jednorazowo 100,00 zł plus koszty dojazdu zgodnie z kilometrówką 9. Zaświadczenie o rachunku za każde zaświadczenie 0,20 zł 9 użytkownik automatycznie otrzymuje nowy token, jeżeli na co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności nie złoży w banku oświadczenia o rezygnacji ze wznowienia Strona 13

14 3. PAKIET PRESTIŻ PLUS * prowizji / opłaty obowiązująca 1. Opłata za założenie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku podstawowego miesięcznie 150,00 zł 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego miesięcznie 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe na rachunki bankowe 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym za każdy przelew 2) prowadzone w innych bankach 0,50 zł 5. Operacje bezgotówkowe - stałe zlecenie ( dotyczy wszystkich rachunków) za każde zlecenie 6. Opłata za użytkowanie tokena za każdy token 1) Wydanie pierwszego tokena jednorazowo (1x na 5 lat) 350,00 zł 2) Wydanie kolejnego tokena (w tym wznowienie 6 ) jednorazowo (1 x na 5 lat) 350,00 zł 3) Wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta (opłata pobierana niezależnie od opłaty w ust. 6 pkt. 1) i 2)) 7. Opłata za przekazywanie haseł SMS za każdy token za każdy sms 350,00 zł 8. Instalacja i konfiguracja u Klienta wraz ze szkoleniem pracowników jednorazowo 100,00 zł plus koszty dojazdu zgodnie z kilometrówką 9. Zaświadczenie o rachunku za każde zaświadczenie 10. Wpłaty gotówkowe na rachunek własny w Banku (dotyczy wszystkich od wpłacanej kwoty rachunków) 11. Wypłaty gotówkowe z rachunku własnego w Banku (dotyczy wszystkich rachunków) od kwoty wypłaty 0,20 zł * za pozostałe czynności i usługi nie wymienione w danym pakiecie bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe klienci instytucjonalni Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Strona 14

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo