Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r."

Transkrypt

1 Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

2 Uwagi wstępne 1. Użyte w tabeli opłat i prowizji określenia: Bank, Oddział, Filia, Punkt Kasowy oznaczają jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią wykonujące obsługę klienta. 2. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe pobiera się od wpłacającego, chyba że umowa z posiadaczem rachunku stanowi inaczej. 3. Zarząd Banku dopuszcza możliwość negocjowania z klientem indywidualnych stawek prowizji i opłat. 4. Prowizje i opłaty od dokonywanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych pobierane są w momencie wykonania transakcji. 5. Prowizja za prowadzenie rachunków pobierana jest za dany miesiąc ostatniego roboczego dnia miesiąca z rachunku klienta. 6. Prowizję i opłaty za wynajem skrytek, przechowywanie depozytów, wynajem portfeli i kluczy do wrzutni pobiera się do 10 za dany miesiąc. 7. Wysokość prowizji i opłat od operacji gotówkowych jak i bezgotówkowych pobrana jest z rachunku bankową notą memoriałową. Prowizja i opłaty od operacji gotówkowych mogą być pobierane gotówką w czasie dokonywania wpłaty z jednoczesnym odnotowaniem wysokości na dokumencie. 8. Pozostałe prowizje i opłaty w zależności od rodzaju pobierane są gotówkowo lub bezgotówkowo. 9. Opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 2

3 Rozdział I. Czynności i usługi bankowe dotyczące rachunków i przeprowadzania rozliczeń waluta krajowa Tradycyjnie (w kasie Banku) za pomocą karty własnej 1 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (nie dotyczy rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego osoby małoletniej Junior ) miesięcznie miesięcznie w ramach Internet Bankingu miesięcznie 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe (opłata od każdej dyspozycji): prowadzone w Banku Spółdzielczym prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł przelewy realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł b) poniżej ,00 zł ( nie pobiera się opłaty standardowej za przelew ) 15,00 zł 30,00 zł ,00 zł 30,00 zł 4. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta zlecenia stałe (opłata od każdej dyspozycji) 2,00 zł --- 1,00 zł 5. Dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków w terminie wskazanym przez Klienta zlecenia stałe (opłata od każdej dyspozycji) wewnątrz banku Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 2,00 zł --- 1,00 zł 7. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku 8. Odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł --- 2,00 zł 9. Odwołanie zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku Wpłaty gotówkowe na rachunki w Banku Spółdzielczym --- na rachunki w innych bankach 0,5% nie mniej niż 3,50 zł, nie więcej niż 150,00 zł na rzecz Urzędów Skarbowych zg. z zawartymi umowami (w przypadku braku umów 0,5%, nie mniej niż 3,50 zł, nie więcej niż 150,00 zł) na działalność pożytku publicznego wpłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli 1,50 zł kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym 11. Wypłaty gotówkowe Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) realizowane z wpływów bieżących: Prowadzenie rachunków lokat terminowych Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym i wkładem terminowym opłata od każdego pełnomocnika 16. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym i terminową lokatą oszczędnościową opłata od każdego pełnomocnika 17. Polecenie zapłaty: 10,00 zł 10,00 zł 1 usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10,Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41 2 dotyczy organizacji wymienionych w rejestrze organizacji pożytku publicznego publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) 3

4 złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2,00 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja 2,00 zł upoważnienia polecenia zapłaty odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 2,00 zł dłużnika 18. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 10,00 zł 19. Wydanie książeczki czekowej 10,00 zł 20. Za przechowywanie zamówionych, a nieodebranych w terminie blankietów 15,00 zł czekowych i kart przez okres dłuższy niż 30 dni 21. Wysłanie na życzenie Klienta listem poleconym blankietów czekowych 10,00 zł + koszt przesyłki 22. Sporządzenie i przekazanie pocztą wyciągów bankowych (1 raz w miesiącu) 23. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta za każdy poprzedni rok 50% więcej 24. Sporządzenie odpisu (opłata za każdy odpis): 20,00 zł wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł każdego załącznika do wyciągu 2,00 zł dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient nie określi daty dokonania operacji od 20,00 do 100,00 zł 25. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokości salda 20,00 zł 26. Wydanie opinii o Kliencie na jego wniosek 30,00 zł 27. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 30,00 zł 28. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 29. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (opłata od każdego spadkobiercy) 20,00 zł 15,00 zł 30. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie 20,00 zł 31. Za sporządzenie i wysłanie monitu (listem poleconym) z powodu powstania salda debetowego na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 32. Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości: a) dla Klientów BS Nakło b) dla osób nie będących Klientami BS Nakło 15,00 zł 50,00 zł 33. Potwierdzenie zgodności podpisów 20,00 zł 34. Wymiana krajowych znaków pieniężnych 0,10 % 35. Za wydanie kolejnego hasła i odblokowanie usługi Internet Bankingu 10,00 zł 36. Za nieawizowaną wypłatę z rachunku opłata dodatkowa 0,10% nie więcej niż 250,00 zł. 37. Za awizowaną lecz nieodebraną wypłatę 0,30% awizowanej kwoty 38. Za dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia spłaty udzielonych kredytów: w BS Nakło w innych bankach 50,00 zł 39. Wydanie potwierdzenia blokady środków 20,00 zł 40. Wydanie kserokopii umowy rachunku 30,00 zł Rozdział II. Rachunek oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Dyspozycje obciążeniowe jedna w miesiącu, każda następna 20,00 zł Rozdział III. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior 4

5 (opłata w zł lub % kwoty) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior Bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej Junior Bez opłat 3. Opłata za przelew w ramach usługi IB 4. Opłata za przelew złożony w kasie banku 2,00 zł Rozdział IV. Usługa SMS Banking (opłata w zł lub % kwoty) 1. Opłata stała miesięczna 2,50 zł (w tym 15 SMS-ów) 2. Powyżej stałego limitu miesięcznego 0,20 zł za każdy SMS Rozdział V. Usługa Bankofon (opłata w zł lub % kwoty) 1. Opłata za korzystanie z Bankofonu ( miesięcznie) nie dotyczy zastrzeżeń kart własnych za pomocą Bankofonu Rozdział VI. Usługa informacja na hasło 5,00 zł (opłata w zł lub % kwoty) 1. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 15,00 zł Rozdział VII. Wydawanie i użytkowanie kart płatniczych Karty wydane do rachunku (debetowe) 1. Wydanie karty dla: Visa Electron "młodzieżowa" Maestro / Visa Electron/ Debit Paypass/ Debit Paypass "młodzieżowa" Visa Electron paywave, Visa Electron paywave "młodzieżowa" * a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej 4,00 zł 4,00 zł 20,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej dla: a) posiadacza rachunku 4,00 zł 4,00 zł 20,00 zł b) współposiadacza rachunku 4,00 zł 4,00 zł 20,00 zł c) osoby wskazanej 5,00 zł 5,00 zł 30,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne ) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 5

6 b) w kasach banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a 1,30 zł 1,30 zł 2% min.5,00 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b 3% min. 3% min. 2% min. e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3% min.10,00 zł 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: a) SGB b) w bankomatach banków obcych 11. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,60 zł 0,60 zł 12. Zapytanie o saldo w bankomatach: a) banków SGB b) w bankomatach banków obcych 13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN ( dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) - za każdą przesyłkę 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 14. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta (miesięcznie) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 16. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji bez prowizji bez prowizji 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% 1% ( dotyczy karty Visa Electron) * Karty Visa Electron paywave zawierają nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń Bezpieczna Karta dla klienta (nieuprawnione transakcji do 150 EURO, m.in. rabunku gotówki wypłaconej kartą z bankomatu w ciągu 24 h do zł oraz kradzieży, zniszczenia towarów zakupionych przy użyciu karty do kwoty zł). 1% Karty charge 1. Wydanie karty: Standard Visa Classic Standard Gold** a) karta główna 90,00 zł 90,00 zł 200,00 zł b) karta dołączona 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: a) uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł b) utraconej 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 3. Wznowienie karty: a) karta główna 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł b) karta dołączona 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 4. Zastrzeżenie karty 5. Użytkowanie karty 6. Zmiana parametrów ( limity transakcyjne) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 2% 2% 2% banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB 2% min. 2% min. 2% min. c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a 3% min.3,50 zł 3% min.3,50 zł 3% min.3,50% d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b 3% min. 3% min. 3% min.4,50% e) w bankomatach za granicą 3% min. 3% min. 3% min. 4,50% 8. Wydanie pierwszego numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana PIN w bankomatach: a) SGB b) w bankomatach obcych 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Przekroczenie limitu transakcyjnego 2% kwoty przekroczenia 15. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki (miesięcznie): 2% kwoty przekroczenia 2% kwoty przekroczenia 6

7 a) w kraju 1% 1% 1% b) za granicą 1% 1% 1% 16. Nie odebranie karty w terminie określonym w regulaminie 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł funkcjonowania kart płatniczych typu charge 17. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Bank SA z dnia rozliczenia płatności równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty równowartość w złotych 150 USD *) plus koszty równowartość w złotych 95 USD *) plus koszty **) Karta Gold zawiera nieodpłatny dla klienta pakiet ubezpieczeń : Pakiet Bezpieczna Karta i Bezpieczny Podróżnik Wariant Classic (nieuprawnione transakcji do 150 EURO, NNW do zł, pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty EURO). Karty kredytowe Visa 1. Wydanie karty: a) głównej 55,00 zł 55,00 zł b) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł 2. Opłata roczna (opłata pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty 55,00 zł 55,00 zł 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł b) w kasach banków SGB 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł e) w bankomatach za granicą 3% min 3% min 8. Zmiana PIN w bankomatach 9. Wydanie pierwszego numeru PIN 10. Wydanie nowego numeru PIN 10,00 zł 10,00 zł 11. Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 zł 40,00 zł 12. Zmiana limitu kredytowego 13. Minimalna kwota do zapłaty 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 15. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowej 16 %* 16 %* 16. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowej 16%** 16%** 17. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1% 18. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia 20,00 zł 20,00 zł *oprocentowanie zmienne ( stawka bazowa 12M + marża 14,95) obowiązujące dla kart wydawanych od 01 lipca 2013r. ** oprocentowanie zmienne oparte o decyzje Zarządu Banku obowiązujące dla kart wydanych do 30 czerwca 2013r. Karta własna * 7

8 1. Wydanie karty dla: (opłata w zł lub % kwoty) a) posiadacza rachunku 5,00 zł b) współposiadacza rachunku 5,00 zł c) osoby wskazanej 5,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: a) uszkodzonej 5,00 zł b) utraconej 5,00 zł 3. Zastrzeżenie karty 4. Użytkowanie karty 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach własnych 6. Zmiana PIN w bankomacie 7. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie własnym 1,00 zł 8. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty własnej 10,00 zł * usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej : Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10,Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a, Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2, Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1,Bydgoszcz, ul. Abrahama 8,Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 18, Potulice, ul. Bydgoska 13/41. Limit dzienny wypłat na karcie własnej wynosi ,00 zł. Limit dzienny wypłat dla karty własnej wynosi ,00 zł. Karty przedpłacone 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł 4. Zmiana PIN w bankomatach: a)sgb b)w bankomatach banków obcych 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych b) w kasach banków SGB 1,50 zł c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a) 1,30 zł d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b) 3% min. e) w bankomatach za granicą 3% min. 6. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta 7. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 8. Zastrzeżenie karty 9. Użytkowanie karty Rozdział VIII. Czynności i usługi bankowe dotyczące rachunków i przeprowadzania rozliczeń waluty wymienialne UWAGI OGÓLNE: w odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych pobierane będą opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące w wykonaniu zlecenia Klienta, w przypadku wyliczania opłat i prowizji metodą procentową należy do przeliczenia równowartości PLN stosować średnie kursy NBP z dnia transakcji. 1. Otwarcie rachunku wraz z wniesieniem wpłaty 2. Otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 25,00 zł 3. Likwidacja rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia 25,00 zł 4. Prowadzenie rachunku ( miesięcznie): 5. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 10,00 zł 6. Wystawianie zaświadczeń o stanie środków na rachunku 20,00 zł 7. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty): 8

9 w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu nie przekracza równowartość USD (wg średniego kursu NBP) w przypadku, gdy suma operacji w danym dniu przekracza równowartość USD (wg 0,2% średniego kursu NBP) 8. Dyspozycje na wypadek śmierci: zmiana dyspozycji 30,00 zł odwołanie dyspozycji 20,00 zł 9. Odsprzedaż środków znajdujących się na rachunkach walutowych dla podmiotów gospodarczych (opłata od kwoty operacji) 0,05% (nie mniej niż 10,00 zł, nie więcej niż 100,00 zł) 10. Sporządzenie i przesłanie wyciągów bankowych (1 raz w miesiącu) 11. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 20,00 zł 12. Reklamacja 90,00 zł + koszty telekomunikacyjne 13. Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 15,00 zł ( miesięcznie) 14. Opłata za korzystanie z Bankofonu ( miesięcznie) 5,00 zł 15. Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez Bank kosztów związanych z 20,00 zł korzystaniem z łącz telekomunikacyjnych 16. Potwierdzenie zgodności podpisów 20,00 zł 17. Skup i sprzedaż walut obcych wg kursu walut obowiązującego w Banku 18. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów z zagranicy) na rachunki bankowe Klientów Banku 19. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT) 20. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb pilny (OVERNIGHT) dodatkowa opłata do pkt. 19 i 23 0,3% (nie mniej niż 20,00 zł, nie więcej niż 250,00 zł) plus 15,00 zł opłaty telekomunikacyjnej 0,20% nie mniej niż 60,00 zł 21. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju 55,00 zł + koszty banków pośredniczących 22. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): przekazy o równowartości poniżej EUR 3 50,00 zł przekazy przekraczające równowartość EUR 4 100,00 zł 23. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z data waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, 10,00 zł bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA 24. Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformułowania danych przelewu 100,00 zł 25. Inne usługi: usługi pocztowe krajowe (do 10 gram) 5 3,00 zł usługi pocztowe zagraniczne (do 10 gram) 6 8,00 zł kurier na życzenie klienta zgodnie z fakturą Rozdział IX. Czynności i usługi bankowe dotyczące udzielania kredytów i gwarancji 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub pożyczkę zabezpieczoną hipotecznie. W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy 0,5 % kwoty kredytu nie mniej niż 100,00 zł kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej (płatna w dniu złożenia wniosku)- dotyczy klientów nowych 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu od 1,0% do 5,0% 3 równowartość w EUR oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 4 równowartość w EUR oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 5 usługi krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy pobierać wielokrotność 6 usługi krajowe i zagraniczne za przesyłki o wadze powyżej 10 gram należy pobierać wielokrotność 9

10 lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt (płatna jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu) za wyjątkiem kredytów na zakup i montaż kolektorów słonecznych, dla których prowizja wynosi 4,0% 3. Prowizja od kredytów gotówkowych zabezpieczonych blokadą na rachunkach bankowych lub umową o ustanowienie kaucji pieniężnej od 0,5% do 2,0% 4. Za prolongatę spłaty kredytu (prowizja od kwoty prolongowanej) od 0,5% do 2,5% 5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu od 0,5% do 5,0% osoby trzeciej 6. Za zmianę warunków umowy kredytowej od 0,5% do 3,0% 7. Za wydanie Klientowi na jego wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Od 100,00 zł do 500,00 zł Klient nie figuruje jako dłużnik 8. Za wydanie opinii bankowej o Kliencie na jego wniosek (prowizja w zależności od od 100,00 zł do 1.000,00 zł stopnia złożoności oceny) 9. Za wydanie promesy kredytowej Od 1% do 5 % min ,00 zł 10. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej 100,00 zł 11. Sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia : a) za 1 egzemplarz b) za duplikat 12. Za wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu ( opłata naliczana odrębnie za wezwanie do Kredytobiorcy i za wezwanie do każdego z Poręczycieli) 50,00 zł 100,00 zł 20,00 zł 13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki 250,00 zł 14. Prowizja od kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń lub kwoty czynnych gwarancji : a) na okres do 1 roku b)na okres powyżej 1 roku do 3 lat c) na okres powyżej 3 lat Od 1 % do 3 % min. 250,00 zł Od 3 % do 5 % min. 250,00 zł Od 5 % do 8 % min. 250,00 zł 15. Prowizja z tytułu zmiany warunków gwarancji i poręczenia od 1,0% do 3,0% 16. Opłata za wypełnienie przez Bank wniosku o ustanowienie zabezpieczenia w formie 100,00 zł hipoteki lub zastawu rejestrowego ( od każdego złożonego do sądu wniosku ) 17. Opłata za przypomnienie Klientowi obowiązków wynikających z zawartych umów ( 50,00 zł za każde przypomnienie) 18. Opłata za wypełnienie na wniosek Klienta deklaracji PCC 50,00 zł 19. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu w trakcie trwania umowy 50,00 zł kredytowej 20. Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta lub za Klienta od 30,00 do 1.000,00 zł Rozdział X. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych 7 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) opłata jednorazowa 30,00 zł za każdy depozyt 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: a. dziennie: mała skryta 2,00 zł średnia skrytka 2,50 zł b. miesięcznie: mała skryta 20,00 zł średnia skrytka 30,00 zł c. rocznie: mała skryta 200,00 zł średnia skrytka 250,00 zł 7 usługi dostępna w Centrali Banku w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 10

11 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta 10,00 zł Rozdział XI. Rachunki wycofane z obsługi 1. Przelew wewnętrzny z rachunku a'vista z wydaną książeczką terminową 20,00 zł 11

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo