TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od 04 sierpnia 2015 roku ) Nakło nad Notecią, sierpień 2015 r.

2 Spis treści DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DZIAŁ II. PAKIETY... 4 Rozdział 1. Pakiet BS Impuls...4 Rozdział 3. Pakiet BS e-konto...6 Rozdział 4. Pakiet BS Konkret...7 Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż...8 DZIAŁ III. POZOSTAŁE USŁUGI... 9 Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowe...9 Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych...9 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych DZIAŁ V. WALUTY WYMIENIALNE Rozdział 1. Rachunki walutowe DZIAŁ VI. KREDYTY I POŻYCZKI Rozdział 1. Czynności i usługi bankowe dotyczące udzielania kredytów i pożyczek DZIAŁ VII. PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY BANKU Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby małoletniej "JUNIOR" Rozdział 4. Usługa SMS Banking Rozdział 5. Usługa Bankofon Rozdział 6. Usługa informacja "na hasło" Rozdział 7. Rachunki a'vista wycofane z obsługi Strona 2

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - klienci indywidualni, SKO i PKZP Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią", zwaną dalej tabelą. 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, b) cyklicznie, c) w innych terminach wskazanych w tabeli lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią. 8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt b), pobierane są w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią. 9. Opłaty roczne pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Klienci indywidualni, SKO i PKZP mogą wybrać dowolny pakiet, za wyjątkiem: a) BS Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, b) BS Konkret - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia, c) BS Prestiż - przeznaczonego dla klientów indywidualnych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. 11. Tabela dla pakietu BS IMPULS obowiązuje do ukończenia 30 roku życia. Po tym dniu obowiązuje tabela dla pakietu BS Priorytet, chyba, że posiadacz rachunku wybierze inny pakiet. 12. W przypadku braku comiesięcznych wpływów na rachunek w ramach pakietu BS PRESTIŻ w wysokości min ,00 zł., przez okres 12 kolejnych miesięcy, Bank zastosuje stawki opłat i prowizji wskazane w tabeli dla pakietu BS Priorytet. 13. W systemie SORBNET można zrealizować każdy przelew, skorzystanie z tej usługi wiąże się z dodatkową opłatą. 14. W systemie SORBNET nie są realizowane przelewy do ZUS i US. 15. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w tabeli, w takim przypadku Bank może pobrać opłatę albo prowizję ustaloną z klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od klienta. 16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 17. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 18. Przesłanki i tryb zmiany tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Strona 3

4 DZIAŁ II. PAKIETY Rozdział 1. Pakiet BS Impuls Pakiet BS Impuls - przeznaczony dla klientów Indywidualnych do 30 roku życia Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS Impuls: bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking bezpłatne prowadzenie rachunku bezpłatne przelewy oraz zlecenia stałe przez Internet Banking bezpłatna autoryzacja kodami SMS bezpłatna karta do rachunku - Visa Electron "młodzieżowa" możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 4

5 Rozdział 2. Pakiet BS Priorytet Pakiet BS Priorytet - podstawowy pakiet - przeznaczony dla Klientów Indywidualnych, SKO i PKZP Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku 4,00 zł miesięcznie 3) prowadzenie rachunku dla SKO I PKZP 6,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,70 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: - a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS Priorytet: bezpłatne wpłaty i wypłaty na rachunek tanie przelewy składane w kasie Banku możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 5

6 Rozdział 3. Pakiet BS e-konto Pakiet BS e-konto - pakiet przeznaczony do obsługi internetowej dla klientów Indywidualnych, SKO i PKZP Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku 6,00 zł miesięcznie 3) prowadzenie rachunku dla SKO I PKZP 6,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) Wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach 0,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: - a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS e-konto: bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking przelewy internetowe tylko 50 groszy bezpłatna autoryzacja kodami SMS bezpłatna karta do rachunku - MasterCard z technologią PayPass możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 6

7 Rozdział 4. Pakiet BS Konkret Pakiet BS Konkret - przeznaczony dla klientów Indywidualnych powyżej 60 roku życia Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,60 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycję d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycję 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS Konkret: niska opłata za prowadzenie rachunku tanie przelewy składane w kasie Banku możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 7

8 Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż Pakiet BS Prestiż - przeznaczony dla klientów Indywidualnych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 30,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: - a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie W pakiecie BS Prestiż: bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking bezpłatne przelewy, zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty bezpłatna autoryzacja kodami SMS bezpłatny SMS Banking bezpłatny Bankofon Bezpłatna informacja przez telefon o dostępnych środkach bezpłatna karta do rachunku - MasterCard z technologią PayPass możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 8

9 DZIAŁ III. POZOSTAŁE USŁUGI Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowe Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku - 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego UWAGA: Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią UWAGA: Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł 2) na rachunki prowadzone w innych bankach UWAGA: Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym za każdy przelew jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: 1 a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 2 5,00 zł 5. Sporządzenie wyciągu bankowego - 6. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych - 7. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 5,00 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Stawka 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku - 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią 2) prowadzone w innych bankach 5,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: 3 za każdy przelew a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 4 5,00 zł 5) przelew wewnętrzny z rachunku a'vista z wydaną książeczką terminową 20,00 zł 6. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 15,00 zł 1 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) 2 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt.2) 3 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) 4 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) Strona 9

10 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Stawka 1. Udostępnienie: 1) dostępu do konta poprzez WWW (internet) - 2) Bankofon* miesięcznie 1,00 zł 3) SMS Banking* a) zapytanie o saldo na rachunku b) informacja o uznaniu rachunku c) informacja o obciążeniu rachunku 2. Za odblokowanie usługi Internet Banking od SMS-a - 0,20 zł 3. Za wydanie kolejnego hasła: 1) w placówce prowadzącej rachunek - 2) wysłanie drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) za każdą przesyłkę 6,00 zł 4. Przesłanie środków dostępu do Klienta: 1) drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) za każda przesyłkę 6,00 zł 5. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) - 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) - 3) zastrzeżenie karty haseł jednorazowych (TAN) - 6. Autoryzacja kodem SMS - *opłaty nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż Strona 10

11 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) Stawka Maestro / Visa Tryb Electron / Visa Electron pobierania MasterCard Debit Visa Electron paywave/visa prowizji / PayPass / "młodzieżowa" Electron paywave opłaty MasterCard Debit "młodzieżowa"* PayPass "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku 3) osoby wskazanej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet BS Impuls za każdą kartę 20,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2) Pakiet BS Priorytet nie dotyczy 3) Pakiet BS e-konto nie dotyczy 4) Pakiet BS Konkret nie dotyczy 5) Pakiet BS Prestiż nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty 1) Pakiet BS Impuls 1,00 zł 2,00 zł 2) Pakiet BS Priorytet nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł miesięcznie 3) Pakiet BS e-konto 5 nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 4) Pakiet BS Konkret nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 5) Pakiet BS Prestiż 6 nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. za każdą i zrzeszonych banków spółdzielczych wypłatę, 2) w kasach banków SGB (przy użyciu pobierana w 7 terminala POS) dniu rozliczenia 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w operacji pkt. 1) 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w naliczana od pkt. 2) wypłaconej 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back za każdą wypłatę, pobierana w 0,60 zł 0,60 zł dniu rozliczenia operacji 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 2) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Zapytanie o saldo w bankomatach za każde 1) banków SGB sprawdzenie 2) w bankomatach banków obcych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 5 opłata niepobierana w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli 6 opłata niepobierana w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli 7 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS Strona 11

12 Klienta 13. Przesłanie ponownego zestawienia za każde transakcji na życzenie Klienta zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro za każdą przesyłkę naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 1% 1% dotyczy karty Visa Electron 1% Karta lokalna*/biometria** Stawka 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 5,00 zł za każdą kartę 2) współposiadacza rachunku 5,00 zł 3) osoby wskazanej 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 10,00 zł 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty - 5. Opłatę za wpłatę i wypłatę gotówki w bankomatach lokalnych za pomocą karty lokalnej/biometrii - 6. Zmiana PIN w bankomacie - 7. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie lokalnym 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdą transakcję 2) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 8. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty lokalnej za każdy nr PIN wraz z odblokowaniem karty 10,00 zł *) usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej: 1) Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10; 2) Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a; 3) Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2; 4) Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1; 5) Bydgoszcz, ul. Abrahama 8; 6) Potulice, róg ulicy Bydgoskiej i Parkowej; 7) Brzoza, ul. Łabiszyńska 1c 8) Paterek, ul. 7 Lutego 2 - w całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. **) usługa biometrii dostępna jest w całodobowej strefie samoobsługowej w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowa 10 oraz w Brzozie przy ul. Łabiszyńska 1c Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi ,00 zł. Karty przedpłacone MasterCard Stawka 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) za wydaną kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty jednorazowo 30,00 zł 4. Zmiana PIN w bankomatach: 1) SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 5. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8 rozliczenia operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) naliczana od 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłaconej kwoty 3% min. 4,50 zł 6. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 8 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS Strona 12

13 7. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 8. Zastrzeżenie karty - 9. Użytkowanie karty - Karty kredytowe MasterCard i Visa MasterCard Stawka Visa Stawka 1. Wydanie karty: 1) głównej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 2) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) głównej rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i 55,00 zł 55,00 zł 2) dołączonej wznowionych) 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce za każdą kartę 1) utraconej 25,00 zł 25,00 zł 2) uszkodzonej 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł Spółdzielczych naliczona od kwoty 2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 9 wypłaconej, 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) pobierana w dniu 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł kredytowych i umową 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie zgodnie z zgodnie z rzeczywistymi Klienta za każde zestawienie rzeczywistymi kosztami kosztami 13. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro za każde wezwanie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji koszt przesyłki pisma według cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. koszt przesyłki pisma według cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. - 1% 9 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS Strona 13