TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od 04 sierpnia 2015 roku ) Nakło nad Notecią, sierpień 2015 r.

2 Spis treści DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 DZIAŁ II. PAKIETY... 4 Rozdział 1. Pakiet BS Impuls...4 Rozdział 3. Pakiet BS e-konto...6 Rozdział 4. Pakiet BS Konkret...7 Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż...8 DZIAŁ III. POZOSTAŁE USŁUGI... 9 Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowe...9 Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych...9 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Rozdział 4. Karty płatnicze DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych DZIAŁ V. WALUTY WYMIENIALNE Rozdział 1. Rachunki walutowe DZIAŁ VI. KREDYTY I POŻYCZKI Rozdział 1. Czynności i usługi bankowe dotyczące udzielania kredytów i pożyczek DZIAŁ VII. PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY BANKU Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby małoletniej "JUNIOR" Rozdział 4. Usługa SMS Banking Rozdział 5. Usługa Bankofon Rozdział 6. Usługa informacja "na hasło" Rozdział 7. Rachunki a'vista wycofane z obsługi Strona 2

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - klienci indywidualni, SKO i PKZP Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią", zwaną dalej tabelą. 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, b) cyklicznie, c) w innych terminach wskazanych w tabeli lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad Notecią. 8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt b), pobierane są w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią. 9. Opłaty roczne pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Klienci indywidualni, SKO i PKZP mogą wybrać dowolny pakiet, za wyjątkiem: a) BS Impuls - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 30 roku życia, b) BS Konkret - przeznaczonego dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia, c) BS Prestiż - przeznaczonego dla klientów indywidualnych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. 11. Tabela dla pakietu BS IMPULS obowiązuje do ukończenia 30 roku życia. Po tym dniu obowiązuje tabela dla pakietu BS Priorytet, chyba, że posiadacz rachunku wybierze inny pakiet. 12. W przypadku braku comiesięcznych wpływów na rachunek w ramach pakietu BS PRESTIŻ w wysokości min ,00 zł., przez okres 12 kolejnych miesięcy, Bank zastosuje stawki opłat i prowizji wskazane w tabeli dla pakietu BS Priorytet. 13. W systemie SORBNET można zrealizować każdy przelew, skorzystanie z tej usługi wiąże się z dodatkową opłatą. 14. W systemie SORBNET nie są realizowane przelewy do ZUS i US. 15. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w tabeli, w takim przypadku Bank może pobrać opłatę albo prowizję ustaloną z klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od klienta. 16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 17. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 18. Przesłanki i tryb zmiany tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Strona 3

4 DZIAŁ II. PAKIETY Rozdział 1. Pakiet BS Impuls Pakiet BS Impuls - przeznaczony dla klientów Indywidualnych do 30 roku życia Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS Impuls: bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking bezpłatne prowadzenie rachunku bezpłatne przelewy oraz zlecenia stałe przez Internet Banking bezpłatna autoryzacja kodami SMS bezpłatna karta do rachunku - Visa Electron "młodzieżowa" możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 4

5 Rozdział 2. Pakiet BS Priorytet Pakiet BS Priorytet - podstawowy pakiet - przeznaczony dla Klientów Indywidualnych, SKO i PKZP Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku 4,00 zł miesięcznie 3) prowadzenie rachunku dla SKO I PKZP 6,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,70 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: - a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS Priorytet: bezpłatne wpłaty i wypłaty na rachunek tanie przelewy składane w kasie Banku możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 5

6 Rozdział 3. Pakiet BS e-konto Pakiet BS e-konto - pakiet przeznaczony do obsługi internetowej dla klientów Indywidualnych, SKO i PKZP Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku 6,00 zł miesięcznie 3) prowadzenie rachunku dla SKO I PKZP 6,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 10,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) Wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach 0,50 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: - a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS e-konto: bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking przelewy internetowe tylko 50 groszy bezpłatna autoryzacja kodami SMS bezpłatna karta do rachunku - MasterCard z technologią PayPass możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 6

7 Rozdział 4. Pakiet BS Konkret Pakiet BS Konkret - przeznaczony dla klientów Indywidualnych powyżej 60 roku życia Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,60 zł 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 1,00 zł za każdą dyspozycję d) odwołanie zlecenia stałego 2,50 zł 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach 1,00 zł c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2,00 zł 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł za każdą dyspozycję 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody 5,00 zł polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek - b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł W pakiecie BS Konkret: niska opłata za prowadzenie rachunku tanie przelewy składane w kasie Banku możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 7

8 Rozdział 5. Pakiet BS Prestiż Pakiet BS Prestiż - przeznaczony dla klientów Indywidualnych deklarujących miesięczne wpływy powyżej 5.000,00 zł. Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku miesięcznie 30,00 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywane w placówce Banku - 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) złożone w formie papierowej: b) na rachunki prowadzone w innych bankach 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon): a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - od każdej dyspozycji (zlecenie stałe): 1) złożone w placówce Banku: b) na rachunki w innych bankach c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycje d) odwołanie zlecenia stałego 2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: b) na rachunki w innych bankach c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego d) odwołanie zlecenia stałego 6. Polecenie zapłaty: 1) złożenie zlecenia polecenia zapłaty 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za każdą dyspozycje 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty* *nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycje 5,00 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 1) w formie papierowej: - a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego (raz w miesiącu) 2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny Klienta 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie za każde odwołanie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci albo zmianę 20,00 zł 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 11. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 12. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie W pakiecie BS Prestiż: bezpłatny dostęp do rachunku przez Internet Banking bezpłatne przelewy, zlecenia stałe oraz polecenia zapłaty bezpłatna autoryzacja kodami SMS bezpłatny SMS Banking bezpłatny Bankofon Bezpłatna informacja przez telefon o dostępnych środkach bezpłatna karta do rachunku - MasterCard z technologią PayPass możliwość płacenia kartami w Internecie Strona 8

9 DZIAŁ III. POZOSTAŁE USŁUGI Rozdział 1. Rachunki oszczędnościowe Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych: 1) otwarcie rachunku - 2) prowadzenie rachunku - 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego UWAGA: Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym za każdą wypłatę jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł 4. Operacje bezgotówkowe (przelewy): 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią UWAGA: Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł 2) na rachunki prowadzone w innych bankach UWAGA: Bank nie pobiera opłaty od jednej operacji w formie gotówkowej albo jednej operacji w formie bezgotówkowej w miesiącu kalendarzowym za każdy przelew jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, kolejna 10,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: 1 a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 2 5,00 zł 5. Sporządzenie wyciągu bankowego - 6. Przekazanie pocztą wyciągów bankowych - 7. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym za każdą dyspozycję 5,00 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 9. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego od każdego aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobiercy 15,00 zł 10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł Rozdział 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Stawka 1. Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 2. Prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 4 Wypłaty gotówkowe z rachunku - 5. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 1) prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią 2) prowadzone w innych bankach 5,00 zł 3) zlecenia realizowane w systemie SORBNET: 3 za każdy przelew a) powyżej ,99 zł 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł 4) wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 4 5,00 zł 5) przelew wewnętrzny z rachunku a'vista z wydaną książeczką terminową 20,00 zł 6. Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 5,00 zł 7. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 8. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia od każdego spadkobiercy 15,00 zł 1 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) 2 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt.2) 3 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) 4 nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt. 2) Strona 9

10 Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej Stawka 1. Udostępnienie: 1) dostępu do konta poprzez WWW (internet) - 2) Bankofon* miesięcznie 1,00 zł 3) SMS Banking* a) zapytanie o saldo na rachunku b) informacja o uznaniu rachunku c) informacja o obciążeniu rachunku 2. Za odblokowanie usługi Internet Banking od SMS-a - 0,20 zł 3. Za wydanie kolejnego hasła: 1) w placówce prowadzącej rachunek - 2) wysłanie drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) za każdą przesyłkę 6,00 zł 4. Przesłanie środków dostępu do Klienta: 1) drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem poleconym) za każda przesyłkę 6,00 zł 5. Opłata za kartę haseł jednorazowych TAN: 1) wydanie pierwszej karty haseł jednorazowych ( TAN) - 2) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych TAN (w tym wznowienie) - 3) zastrzeżenie karty haseł jednorazowych (TAN) - 6. Autoryzacja kodem SMS - *opłaty nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż Strona 10

11 Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydane do rachunku (debetowe) Stawka Maestro / Visa Tryb Electron / Visa Electron pobierania MasterCard Debit Visa Electron paywave/visa prowizji / PayPass / "młodzieżowa" Electron paywave opłaty MasterCard Debit "młodzieżowa"* PayPass "młodzieżowa" 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 2) współposiadacza rachunku 3) osoby wskazanej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS Prestiż za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: 1) Pakiet BS Impuls za każdą kartę 20,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2) Pakiet BS Priorytet nie dotyczy 3) Pakiet BS e-konto nie dotyczy 4) Pakiet BS Konkret nie dotyczy 5) Pakiet BS Prestiż nie dotyczy 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty 1) Pakiet BS Impuls 1,00 zł 2,00 zł 2) Pakiet BS Priorytet nie dotyczy 4,00 zł 4,00 zł miesięcznie 3) Pakiet BS e-konto 5 nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 4) Pakiet BS Konkret nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 5) Pakiet BS Prestiż 6 nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 6. Zmiana limitów transakcyjnych karty za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. za każdą i zrzeszonych banków spółdzielczych wypłatę, 2) w kasach banków SGB (przy użyciu pobierana w 7 terminala POS) dniu rozliczenia 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w operacji pkt. 1) 1,30 zł 1,30 zł 2% min. 5,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w naliczana od pkt. 2) wypłaconej 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą kwoty 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back za każdą wypłatę, pobierana w 0,60 zł 0,60 zł dniu rozliczenia operacji 10. Zmiana PIN w bankomatach: 1) SGB za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 2) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11. Zapytanie o saldo w bankomatach za każde 1) banków SGB sprawdzenie 2) w bankomatach banków obcych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 5 opłata niepobierana w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli 6 opłata niepobierana w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli 7 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS Strona 11

12 Klienta 13. Przesłanie ponownego zestawienia za każde transakcji na życzenie Klienta zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 14. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji bez prowizji bez prowizji 15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro za każdą przesyłkę naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 1% 1% dotyczy karty Visa Electron 1% Karta lokalna*/biometria** Stawka 1. Wydanie karty dla: 1) posiadacza rachunku 5,00 zł za każdą kartę 2) współposiadacza rachunku 5,00 zł 3) osoby wskazanej 10,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 10,00 zł 3. Zastrzeżenie karty - 4. Użytkowanie karty - 5. Opłatę za wpłatę i wypłatę gotówki w bankomatach lokalnych za pomocą karty lokalnej/biometrii - 6. Zmiana PIN w bankomacie - 7. Transakcje bezgotówkowe w bankomacie lokalnym 1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdą transakcję 2) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 8. Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty lokalnej za każdy nr PIN wraz z odblokowaniem karty 10,00 zł *) usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej: 1) Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10; 2) Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a; 3) Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2; 4) Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1; 5) Bydgoszcz, ul. Abrahama 8; 6) Potulice, róg ulicy Bydgoskiej i Parkowej; 7) Brzoza, ul. Łabiszyńska 1c 8) Paterek, ul. 7 Lutego 2 - w całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. **) usługa biometrii dostępna jest w całodobowej strefie samoobsługowej w Nakle nad Notecią przy ul. Sądowa 10 oraz w Brzozie przy ul. Łabiszyńska 1c Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi ,00 zł. Karty przedpłacone MasterCard Stawka 1. Wydanie karty i PIN (dotyczy wszystkich pakietów) za wydaną kartę 25,00 zł 2. Zasilenie rachunku karty - 3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty jednorazowo 30,00 zł 4. Zmiana PIN w bankomatach: 1) SGB za każdą zmianę 4,50 zł 2) w bankomatach banków obcych 7,00 zł 5. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych za każdą wypłatę, pobierana w dniu 2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 8 rozliczenia operacji 1,50 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) 1,30 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) naliczana od 3% min. 4,50 zł 5) w bankomatach za granicą wypłaconej kwoty 3% min. 4,50 zł 6. Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 8 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS Strona 12

13 7. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 8. Zastrzeżenie karty - 9. Użytkowanie karty - Karty kredytowe MasterCard i Visa MasterCard Stawka Visa Stawka 1. Wydanie karty: 1) głównej za każdą kartę 55,00 zł 55,00 zł 2) dołączonej 55,00 zł 55,00 zł 2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 1) głównej rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i 55,00 zł 55,00 zł 2) dołączonej wznowionych) 55,00 zł 55,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce za każdą kartę 1) utraconej 25,00 zł 25,00 zł 2) uszkodzonej 55,00 zł 55,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków za każdą wypłatę, 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł Spółdzielczych naliczona od kwoty 2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 9 wypłaconej, 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) pobierana w dniu 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) rozliczenia operacji 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart 5% min. 50,00 zł 5% min. 50,00 zł kredytowych i umową 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie zgodnie z zgodnie z rzeczywistymi Klienta za każde zestawienie rzeczywistymi kosztami kosztami 13. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro za każde wezwanie naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji koszt przesyłki pisma według cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. koszt przesyłki pisma według cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. - 1% 9 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS Strona 13

14 Karty kredytowe MasterCard Paypass Gold MasterCard PayPass Gold Stawka 1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 100,00 zł 2. Opłata roczna za kartę rocznie, z dołu za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 150,00 zł Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 25,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 5. Wznowienie karty za każdą kartę 6. Zastrzeżenie karty 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków 3% min. 6,00 zł Spółdzielczych za każdą wypłatę, 2) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS) 10 naliczona od kwoty 3% min. 6,00 zł 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1) wypłaconej, 3% min. 6,00 zł 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2) pobierana w dniu 3% min. 6,00 zł rozliczenia operacji 5) w bankomatach za granicą 3% min. 7,00 zł 8. Zmiana PIN w bankomatach 9. Wydanie nowego numeru PIN 10. Zmiana limitu kredytowego 11. Minimalna kwota do zapłaty 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 13. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 14. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju 15. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą zmianę za każdy numer PIN - naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową za każde zestawienie za każde wezwanie 4,50 zł 10,00 zł 5% min. 50,00 zł zgodnie z rzeczywistymi kosztami koszt przesyłki pisma według cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. za każdą kartę równowartość 148 EUR 11 za każdą kartę równowartość 95 EUR pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS 11 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 12 określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności Strona 14

15 DZIAŁ IV. POZOSTAŁE OPŁATY Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe Stawka 1. Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią bez prowizji 2) na rachunki bankowe w innych bankach 0,5% min. 3,50 zł 3) wpłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdą wpłatę 1,50 zł 4) dokonywane w punktach kasowych i Oddziałach BS Nakło zgodnie z zawartymi umowami, w a) na rzecz Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią przypadku braku umów obowiązują stawki określone w pkt 2 5) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych usługa dostępna w Centrali Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10 Stawka 1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (bony jednorazowo za każdy oszczędnościowe, akcje, obligacje, itp.) depozyt 30,00 zł 2. Przechowywanie depozytu miesięcznie 30,00 zł 3. Wynajem skrytek sejfowych: 1) dziennie: a) mała skrytka dziennie 2,00 zł b) średnia skrytka 2,50 zł 2) miesięcznie: a) mała skrytka miesięcznie 20,00 zł b) średnia skrytka 30,00 zł 3) rocznie: a) mała skrytka rocznie 200,00 zł b) średnia skrytka 250,00 zł 4. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną jednorazowo 60,00 zł 5. Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego każdorazowa 20,00 zł 6. Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta każdorazowo 10,00 zł DZIAŁ V. WALUTY WYMIENIALNE Rozdział 1. Rachunki walutowe Stawka 1. Otwarcie rachunku - bez prowizji 2. Prowadzenie rachunku: - bez prowizji 3. Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres) - bez prowizji 4. Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty) - bez prowizji UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych 5. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości EUR) każdorazowo 0,3% 6. Dyspozycja na wypadek śmierci 1) zmiana dyspozycji od dyspozycji 20,00 zł 2) odwołanie dyspozycji 20,00 zł 7. Sporządzanie wyciągów bankowych - bez prowizji 8. Przekazywanie pocztą wyciągów bankowych - bez prowizji 9. Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł Strona 15

16 DZIAŁ VI. KREDYTY I POŻYCZKI Rozdział 1. Czynności i usługi bankowe dotyczące udzielania kredytów i pożyczek 1. KREDYTY GOTÓWKOWE L.p. Stawka 1. UDZIELENIE KREDYTU 1) Kredyt gotówkowy a) okres kredytowania do 12 miesięcy naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna 3,00% min. 50,00 zł jednorazowo przy postawieniu kredytu do b) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy dyspozycji 6,00% min. 80,00 zł C) z zabezpieczeniem w postaci blokady środków pieniężnych lub kaucji 2) Kredyt odnawialny w ROR a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) b) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przy postawieniu kredytu do dyspozycji od kwoty przyznanego kredytu, płatna jednorazowo, pobierana w dniu postawienia kredytu do dyspozycji od kwoty odnawianego kredytu; pobierana w dniu odnowienia kredytu na kolejny 12- miesięczny okres 1,00% min. 50,00 zł 2,00 % min. 50,00 zł 1,50% min. 50,00 zł 2. KREDYTY/POŻYCZKI HIPOTECZNE L.p. Stawka 1. UDZIELENIE KREDYTU 1) Prowizja wstępna dotyczy kredytów i pożyczek powyżej kwoty ,00 zł. W razie odmowy udzielenia kredytu/pożyczki lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu/pożyczki zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej - dotyczy nowych klientów 2) Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo w dniu złożenia wniosku 0,50% min. 200,00 zł a) Kredyt mieszkaniowy naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna 2,00% b) Kredyt konsolidacyjny jednorazowo przy postawieniu kredytu do 4,00% c) Pożyczka hipoteczna dyspozycji 3,00% d) Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie 3,00% 3. KREDYTY Z DOTACJĄ NFOŚiGW L.p. Stawka 1. UDZIELENIE KREDYTU 1) Kredyt na budowę domów energooszczędnych naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna 4,00% 2) Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych jednorazowo przy postawieniu kredytu do dyspozycji 4,00% Strona 16

17 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW L.p. Stawka 1. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta: 1) kredyty udzielone na kwotę do wysokości ,00 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie 2) kredyty inne, niż wskazane w pkt. 1: za każdy harmonogram a) harmonogram odebrany w placówce banku b) wysłanie harmonogramu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 2. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 3. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie naliczana od kwoty pozostałej do do długu osoby trzeciej spłaty na dzień zawarcia umowy, płatna jednorazowo 4. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty 5. Za wydanie promesy kredytowej 6. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta 7. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo za każdą promesę za każdą opinię za każde wezwanie 6,00 zł 2,0% min. 100,00 zł 2,0% min. 100,00 zł 0,5% min.150,00 zł 100,00 zł 50,00 zł koszt przesyłki pisma według cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. Strona 17

18 DZIAŁ VII. PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY BANKU Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Czynności i usługi bankowe dotyczące rachunków i przeprowadzania rozliczeń - waluta krajowa Strona 18 prowizji / opłaty Stawka za pomocą tradycyjnie karty (w kasie banku) lokalnej* w ramach Internet Banking 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego Prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (nie dotyczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł małoletniej " JUNIOR") 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe: 1) złożone w formie papierowej: a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią za każdy przelew b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 2) realizowane w systemie SORBNET: a) powyżej ,99 zł 15,00 zł - 15,00 zł b) poniżej ,00 zł 30,00 zł - 30,00 zł 3) Wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5,00 zł 5,00 zł 4. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - zlecenia stałe za każdy przelew 2,00 zł - 1,00 zł 5. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez Klienta - zlecenia stałe wewnątrz banku Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego za każdą dyspozycję 2,00 zł - 7. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku za każde zlecenie - 8. Odwołanie zlecenia stałego za każde zlecenie 2,00 zł - 9. Odwołanie zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku za każde zlecenie Wpłaty gotówkowe: 1) na rachunki w Banku Spółdzielczym - 2) na rachunki w innych bankach 0,5% nie mniej niż 3,50 zł., nie więcej - - niż 150,00 zł 3) na rzecz Urzędów Skarbowych zgodnie z zawartymi umowami (w za każdą wpłatę przypadku braku umów - 0,5% nie - - mniej niż 3,50 zł., nie więcej niż 150,00 zł.) 4) na działalność pożytku publicznego ** - - 5) Wpłaty czynszów do spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli kamienic posiadających rachunki w banku Spółdzielczym 1,50 zł lub zgodnie z - - umową 11. Wypłaty gotówkowe Prowadzenie rachunków lokat terminowych Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunkiem oszczędnościowym i rachunkiem lokat terminowych 15. Polecenia zapłaty: za każdą dyspozycję 10,00 zł - - 1) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każdą 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł dyspozycję 3) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 16. Sporządzenie i przekazanie pocztą wyciągów bankowych (1 raz w miesiącu) Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każde odwołanie lub 20,00 zł - 20,00 zł zmianę 18. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu od każdego spadkobiercy 15,00 zł - 15,00 zł 19. Za odblokowanie usługi Internet Banking każdorazowo bez opat -

19 20. Za wydanie kolejnego hasła: 1) w placówce prowadzącej rachunek - każdorazowo 2) wysłanie drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru 6,00 zł - 6,00 zł (listem poleconym) 21. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie za każdą dyspozycje 20,00 zł - 20,00 zł * usługa dostępna w całodobowej strefie samoobsługowej: 1) Nakło nad Notecią, ul. Sądowa 10; 2) Nakło nad Notecią, ul. Rynek 9a; 3) Nakło nad Notecią ul. Asnyka 2; 4) Sadki, ul. Powstańców Wlkp. 1; 5) Bydgoszcz, ul. Abrahama 8; 6) Potulice, róg ulicy Bydgoskiej i Parkowej; 7) Brzoza, ul. Łabiszyńska 1c 8) Paterek, ul. 7 Lutego 2 - w całodobowej strefie samoobsługowej w Paterku dostępne są wszystkie usługi dostępne dla karty lokalnej, za wyjątkiem wpłat. ** dotyczy organizacji wymienionych w rejestrze organizacji pożytku publicznego publikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ( Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy Stawka 1. Otwarcie rachunku - 2. Prowadzenie rachunku - 3. jedna w miesiącu-, Dyspozycje obciążeniowe za każdy przelew/wypłatę każda następna 20,00 zł Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby małoletniej "JUNIOR" Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej "JUNIOR" - 2. Wpłaty i wypłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby małoletniej "JUNIOR" - 3. Opłata za przelew w ramach IB - 4. Opłata za przelew złożony w kasie banku za każdy przelew 2,00 zł Rozdział 4. Usługa SMS Banking 1. zapytanie o saldo na rachunku 2. informacja o uznaniu rachunku 3. informacja o obciążeniu rachunku Rozdział 5. Usługa Bankofon 1. Opłata za korzystanie z Bankofonu - nie dotyczy zastrzeżeń kart lokalnych za pomocą Bankofonu od sms-a miesięcznie Stawka 0,20 zł Stawka 5,00 zł Rozdział 6. Usługa informacja "na hasło" Stawka 1. Telefoniczne uzyskanie informacji "na hasło" o stanie rachunku miesięcznie 15,00 zł Rozdział 7. Rachunki a'vista wycofane z obsługi Stawka 1. Przelew wewnętrzny z rachunku a'vista z wydaną książeczką czekową od dyspozycji 20,00 zł Strona 19

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 139/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 02

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 201/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 01

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 143/2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9/2017 z dnia 19.01.2017r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 01 luty 2017

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 141/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 58/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 maja 2016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 maja 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego.

i terminowych; 3) od wpłat na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki organizacji pożytku publicznego. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 24 sierpnia 2016 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 września 2016 roku (z wyjątkiem: Działu I, oraz Rozdziałów: 1, 2, 3, 4, 5 Działu II oraz Rozdziału

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 22 lipca 2017 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 22 lipca 2017 roku 1 Spis treści Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat

Bank Spółdzielczy w Sławnie. Taryfa Prowizji i Opłat Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku: 1) otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 1 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz, marzec 2016 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści: Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2016 Zarządu RBS Lututów z dnia 29012016 r. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie TARYFA PROWIZJI I ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W REJONOWYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 149/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ obowiązuje od 01

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 23.03.2015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Konta osobiste

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 26/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 03.06.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 8 czerwca

Bardziej szczegółowo