Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:...2 Wprowadzenie....3 Zapoznanie si z odtwarzaczem MP Instalacja oprogramowania Pobieranie plików muzycznych do odtwarzacza MP3..8 Instrukcje dotyczce klawiszy funkcyjnych odtwarzacza MP Przegld wywietlacza OLED Ustawienia menu Sluchanie radia FM Parametry techniczne 25 1 POLSKI Obchodzenie si ze sprztem i konserwacja Nie naley nastawia zbyt wysokiego poziomu natenia dwiku. Unika uytkowania sprztu bez przerwy przez dluszy czas, by zminimalizowa moliwo oslabienia sluchu. Skrajne temperatury mog czasowo wplywa na obslug odtwarzacza MP3. Jest to normalne i nie stanowi usterki. Nie naley modyfikowa czy demontowa sprztu. adne jego elementy nie s przeznaczone do samodzielnej naprawy przez uytkownika. Wibracje powstajce podczas chodzenia czy wykonywania wicze fizycznych

3 nie wplywaj na prac odtwarzacza MP3. Jednake upuszczenie odtwarzacza lub uderzanie w niego cikimi przedmiotami moe wplyn na znieksztalcenia dwiku. Unika kontaktu z cieczami. W przypadku zamoczenia si sprztu, naley bezzwlocznie wylczy zasilanie i skontaktowa si ze sprzedawc. Nie naley zostawia sprztu w miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych lub miejscach wilgotnych, zakurzonych lub gorcych. Elementy metalowe lub magnetyczne, które mog przypadkowo zetkn si z przylczami naley utrzymywa z dala od sprztu. Przed przeprowadzeniem podlczania odtwarzacza do zewntrznego ródla dwiku naley przeczyta instrukcje obslugi sprztu dotyczce prawidlowego podlczania oraz podejmowania rodków ostronoci. Naley si upewni, czy odtwarzacz jest zgodny ze sprztem, do którego jest podlczany. utrzymywa urzdzenie z dala od cieczy, takich jak woda. Nigdy nie wrzuca baterii do otwartego ognia. Baterie mog wybuchn. 4. Nie naley podejmowa prób ladowania baterii alkalicznych. Istnieje niebezpieczestwo, e wybuchn. 5. Baterie naley przechowywa poza zasigiem malych dzieci temu urzdzeniu ju nie musisz nosi ze sob kaset czy plyt CD. mona slucha radia lub nawet nagra swój ulubiony program radiowy, wywiad, rozmow czy wyklad. Zawarto opakowania Naley sprawdzi, czy opakowanie zawiera wszystkie nastpujce elementy: Odtwarzacz MP3 Sluchawki stereo Kabel USB Instalacyjna plyta CD z oprogramowaniem Bateria alkaliczna AAA Skrócona instrukcja Pokrowiec woreczek Wymagania systemowe Pentium 200 MHz 40MB przestrzeni na twardym dysku Port USB 1.1 lub lepszy Napd CD/DVD-ROM Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP lub Mac lub lepszy Zakladanie baterii Do odtwarzacza naley uy baterii alkalicznej Wprowadzenie Bateria alkaliczna AAA 3 POLSKI Zapoznanie z odtwarzaczem MP POLSKI 1. Wlczanie zasilania / Odtwarzanie / Pauza Nacisn przycisk w celu wlczenia zasilania odtwarzacza Odtwarza lub przerywa odtwarzanie muzyki lub plików dwikowych 2. Stop / Wylczanie zasilania Nacisn i przytrzyma w celu wylczenia zasilania odtwarzacza 3/4. DO PRZODU / WSTECZ Naciska, by przeskoczy do nastpnego utworu Nacisn i przytrzyma w celu szybkiego przewijania biecego utworu Naciska, by przeskoczy do poprzedniego utworu Nacisn i przytrzyma w celu szybkiego przewijania wstecz biecego utworu 5. MENU Nacisn, by wprowadzi menu lub podmenu w celu skonfigurowania rónych ustawie odtwarzacza. Nacisn, by potwierdzi wybran opcj menu Nacisn i przytrzyma w celu opuszczenia menu i przywrócenia trybu odtwarzania W trybie muzycznym nacisn Powtarzaj pomidzy sekcj A i B. 6. MIC Wbudowany mikrofon do nagrywania dwiku 7/8. GLONO (+) / GLONO (-) Naciska, by zwikszy poziom natenia dwiku. Naciska, by zmniejszy poziom natenia dwiku. Nacisn równoczenie te dwa klawisze, by rozpocz nagrywanie glosu/fm. 9. Port USB 2.0 Za pomoc kabla USB mona przesyla / pobiera pliki poprzez ten port 10. Gniazdo sluchawek Wetkn sluchawki do gniazdka i rozpocz sluchanie odtwarzacza. 11. Wejcie akumulatora 12. WSTRZYMANIE 5 POLSKI Uwaga 1. Nie ma potrzeby instalowania adnych sterowników, jeli korzysta si z systemu Windows ME / XP / 2000 lub Mac lub wyszych wersji. Wystarczy podlczy odtwarzacz do komputera, odtwarzacz zostanie wykryty i zostanie zainstalowany sterownik standardowy. Wbudowana pami flash zostanie pokazana jako napd dysku wymiennego w oknie,,mój komputer". Po zakoczeniu tej czynnoci, uytkownik moe przesyla, pobiera i porzdkowa pliki w odtwarzaczu. Jednak, jeli uytkownik chce uaktualni oprogramowanie wbudowane lub calkowicie sformatowa pami flash odtwarzacza, powinien zainstalowa sterownik z instalacyjnej plyty CD. 2. Jeeli korzysta si z systemu Windows 98 (wydanie drugie), wymagana jest instalacja sterownika z instalacyjnej plyty CD. W przeciwnym razie nie bdzie mona obslugiwa odtwarzacza, poniewa Windows 98 nie posiada wbudowanego adnego standardowego sterownika do obslugi urzdzenia pamici masowej USB. Dlatego wymagane jest uruchomienie instalacyjnej plyty CD, by udostpni sterownik dla systemu Windows 98, co zakoczy instalacj odtwarzacza. Windows98 SE Zaloy instalacyjn plyt CD z oprogramowaniem do napdu CD-ROM. Jeeli program konfiguracyjny nie uruchomi si automatycznie, naley przeprowadzi kroki 2 do 3. W przeciwnym razie przej od razu do kroku 4. Klikn Start -> Uruchom. W oknie dialogowym Uruchom wpisa D:\ShowMenu.exe (gdzie D:\ oznacza napd CD-ROM) i klikn OK. Postpowa zgodnie z instrukcjami dotyczcymi instalacji. Na ekranie Genius Driver, klikn jednokrotnie na ikon,,install" (Instaluj). Rozpocznie dzialanie kreator instalacji sterownika. W celu przeprowadzenia instalacji naley postpowa zgodnie z instrukcjami podawanymi przez kreator. Ponownie uruchomi komputer tu po zainstalowaniu nowego sprztu. Instalacja oprogramowania 6 POLSKI 7. Po ponownym uruchomieniu komputera naley przylczy odtwarzacz do komputera, zostanie wykryty nowy sprzt: odtwarzacz mp3 Podczas instalacji sterownika, nie jest wskazana instalacja manualna. Plyta CD ze sterownikami przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji. Windows Me / 2000 / XP Te systemy operacyjne nie wymagaj zakladania instalacyjnej plyty CD podczas instalacji odtwarzacza. Jednake dla uytkowników Windows 2000 zaleca si uaktualnienie systemu poprzez instalacj Pakietu serwisowego 4. Przylczanie do komputera Przyjemno korzystania z najwyszej jakoci dwiku 1. Umieci komputer w taki sposób, by ulatwi sobie dostp do portów USB. Nastpnie wlczy komputer. 2. Wetkn splaszczone zlcze USB przedluacza USB do komputera Wetkn mini zlcze przedluacza USB do odtwarzacza. Odtwarzacz wlczy si automatycznie. Na wywietlaczu OLED odtwarzacza pojawi si komunikat,,ready" (Gotowy), wskazujc na pomylne ustanowienie polczenia z komputerem. Jeeli odtwarzacz MP3 jest przylczony do komputera, zaczyna pracowa jako wymienny twardy dysk (napd zewntrzny) komputera. Bardzo wygodnie mona wtedy przesyla do komputera, kopiowa, wkleja i kasowa dane (pliki audio, pliki z nagranym dwikiem, itp.), które s zapisane w odtwarzaczu.

4 Urzdzenie moe by równie 7 POLSKI wykorzystywane do przechowywania plików nie-muzycznych. Uwaga: Napd wymienny mona znale w oknie,,mój komputer" lub,,eksplorator Windows". Ewentualnie otworzy,,meneder urzdze" systemu Windows, a odtwarzacz zostanie rozpoznany jako,,urzdzenie pamici masowej USB",,,Urzdzenie USB", które staje si jednym z napdów dysku komputera. Pobieranie plików muzycznych do odtwarzacza MP3 Odtwarzacz moe by wykorzystywany jako przenone urzdzenie pamici masowej. Do przesylania, pobierania i porzdkowania plików muzycznych oraz danych nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy korzystanie z komend systemu operacyjnego - kopiuj, wklej, usu i innych, co robi si latwo i sprawnie, a polega wylcznie na klikaniu myszk. W celu pobrania pliku muzycznego do odtwarzacza, naley najpierw 8 POLSKI przylczy odtwarzacz do komputera Wybra utwór, który chce si pobra do odtwarzacza klikajc na ikon pliku. Klikanie prawym przyciskiem myszy na plikach powoduje pojawienie si menu. Klikn Kopiuj. W oknie Mój komputer dwukrotnie klikn na Dysku wymiennym, by otworzy napd. Pojawia si okno Dysku wymiennego. si kopiowanie plików. Uytkownik zostanie zapytany, które urzdzenie chce zatrzyma. Klikn OK., by kontynuowa. OK., by kontynuowa. Wlcza zasilanie odtwarzacza. Przerywa odtwarzanie, jeli odtwarzacz jest w stanie odtwarzania. Stop/wylczanie Nacisn krótko. i przytrzyma. i przytrzyma. Nacisn krótko. i przytrzyma. - Szybko przewija biec ciek wstecz w trakcie odtwarzania pliku muzycznego lub dwikowego. - Wyszukuje do tylu w zakresie biecej cieki, jeli odtwarzacz jest w stanie zatrzymania. - Przewija szybko do tylu do poprzedniej dostpnej opcji w zakresie MENU lub podmenu. 12 POLSKI MENU Nacisn krótko. - Potwierdza wybrane ustawienie / opcj w zakresie menu lub podmenu. - Zapisuje plik nagrania dwikowego (dziala wylcznie, jeli odtwarzacz pracuje w trybie zapisu). - Funkcja ptli - Odtwarza dowolny wybrany fragment biecej cieki. *Dziala wylcznie wtedy, gdy odtwarzacz jest w stanie odtwarzania pliku MP3, WMA lub pliku zapisu dwikowego. 1. Nacisn, by ustali punkt startowy (pojawia si A- i miga)., by ustali punkt kocowy (pojawia si A-B). 2. Ponownie nacisn A-B, by anulowa funkcj ptli. 3. Ponownie nacisn Nacisn i przytrzyma. - Wprowadza menu lub podmenu. - Wyjcie z menu lub podmenu i przywrlania Nacisn i przytrzyma odtwarzacza. przez 3 sekundy, wylczy si zasilanie Ogólny wygld OLED Wskazania Wskanik mocy baterii Tryb odtwarzania Funkcja ptli A-B Znacznik ID3 Biecy / wszystkie numer utworu Wskanik trybu (Muzyczny / Dwikowy / Radiowy FM) Tryb EQ Glono Czas jaki uplynl 10.Wstrzymanie Ustawienia Menu Jeeli odtwarzacz pracuje w trybie odtwarzania lub znajduje si w stanie zatrzymania (nieczynnym), mona nacisn w dowolnym momencie, by wprowadzi MENU, które pozwala na zmian rónych ustawie odtwarzacza zgodnie z wlasnymi preferencjami. 16 POLSKI W MENU, uytkownik moe naciska, by przej si do nastpnego lub, by wprowadzi, by przej si do by poprzedniego ustawienia MENU. Ponownie nacisn podmenu (o ile istnieje). Znowu uytkownik moe naciska nastpnej lub poprzedniej dostpnej opcji podmenu. Nacisn potwierdzi wybrane opcje MENU lub podmenu. Nacisn i przytrzyma przez 2 sekundy w celu opuszczenia MENU i przywrócenia trybu muzycznego. Uwaga Przechodzi do odtwarzania muzyki Przechodzi do odtwarzania dwiku Radio FM Efekt normalny Efekt muzyki Pop Efekt muzyki klasycznej Efekt muzyki jazzowej Efekt muzyki rockowej Bez powtarzania Odtwarza wielokrotnie biec muzyk Odtwarza wielokrotnie cal muzyk Wielokrotne przypadkowe odtwarzanie muzyki Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk znacznika znacznika znacznika znacznika znacznika Id3 Id3 Id3 Id3 Id3 Ustawienie Music (Muzyka) Voice (Dwik) FM Normal (Zwykly) Pop EQ Classic (Klasyczny) Jazz Rock Normal (Zwykly) Repeat one (Powtórz jeden) Tryb Repeat all (Powtórz wszystkie) odtwarzania Shuffle + Repeat (Tasowanie + powtarzanie) Language angielski (Jzyk) francuski niemiecki wloski hiszpaski Brazylia portugalski portugalski rosyjski holenderski Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 17 POLSKI chiski uproszczony chiski tradycyjny tajski tajski koreaski japoski szwedzki Disable (Wylczone) 3 second Back Light (3 sekundy) (podwietlanie) 5 second (5 sekund) 10 second (10 sekund) Contrast (Kontrast) Disable (Wylczona) Power Saving (Oszczdno mocy) 1min 2min 5min 10min Scroll Speed 0-16 (Prdko 0-16) (Przewijanie) Exit (Wyjcie) Music (Muzyka) Delete (Kasuj) Voice (Dwik) Exit (Wyjcie) About (Informacje) Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk znacznika znacznika znacznika znacznika znacznika Id3 Id3 Id3 Id3 Id3 Funkcja podwietlania wylczona Podwietlanie wylcza si po 3 s Podwietlanie wylcza si po 5 s Podwietlanie wylcza si po 10 s Regulacja wartoci kontrastu ekranu LCD Funkcja oszczdnoci mocy wylczona Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Reguluje szybko wywietlania znacznika ID3 i lrc Opuszczenie ekranu Menu Wybiera pojedyncz piosenk do wykasowania Wybiera pojedyncz notatk dwikow do wykasowania Opuszczenie ekranu Menu Wywietla wersj oprogramowania wbudowanego oraz woln przestrze 18 POLSKI Exit (Wyjcie) Przechodzi do odtwarzania muzyki MENU-1 Muzyka Wybierz Music z menu, by przywróci tryb muzyczny (odtwarzanie MP3/ WMA). MENU-2 Dwik Wybierz Voice z menu, by wprowadzi tryb zapisu dwiku. Mona przeglda wlasne pliki dwikowe, odtwarza pliki dwikowe czy rozpocz nagrywanie dwiku. Prosz zauway, e sposób odtwarzania plików dwikowych jest dokladnie taki sam, jak przy odtwarzaniu plików muzycznych. MENU-3 FM Wybierz FM z menu, by wprowadzi tryb radiowy FM. W celu uzyskania szczególowych informacji dotyczcych tej czynnoci, prosz skorzysta z poniszego rozdzialu,,sluchanie radia FM". MENU-4 Ustawienia Wybra Settings z menu, by wprowadzi i skonfigurowa róne ustawienia odtwarzacza. Nacisn ponownie, by wprowadzi podmenu. 1 EQ Istnieje 5 dostpnych efektów wyjcia audio: Normal (Zwykly) - Pop - Classic (Klasyczny) - Jazz - Rock 2 Tryb odtwarzania Istnieje 4 dostpne tryby odtwarzania: Normal (Zwykly) - Repeat one (Powtórz jeden) - Repeat all (Powtórz wszystkie) Shuffle + Repeat (Tasowanie + powtarzanie) 19 POLSKI 3. Jzyk English (angielski), Simple Chinese (chiski uproszczony), Traditional Chinese (chiski tradycyjny), Portuguese (portugalski), Dutch (holenderski), French (francuski), German (niemiecki), Italian (wloski), Spanish (hiszpaski), Russian (rosyjski), Brazil Portuguese (brazylijski portugalski), Thai (tajski), Korean (koreaski), Japanese (japoski) * Uytkownik by moe bdzie musial zmieni ustawienia jzyka zgodnie z jzykiem uywanym przez znacznik ID3 oraz wywietlacz tekstu cieki muzycznej lub zgodnie z jzykiem menu.

5 Powered by TCPDF ( 4 Podwietlanie To ustawienie reguluje czas trwania podwietlania. Dostpne opcje to: Disable (Wylczone) - 3 sekundy - 5 sekund - 10 sekund 5 Kontrast To ustawienie reguluje kontrast wywietlacza OLED. Nacisn wyregulowa podany poziom kontrastu., by 6 Oszczdno mocy Za pomoc regulacji oszczdzania mocy mona ustawi czas gotowoci odtwarzacza, po jakim automatycznie zasilanie wylczy si, gdy urzdzenie jest nieczynne przez pewien okres czasu. Ta funkcja ma na celu oszczdzanie mocy 20 POLSKI baterii. Dostpne opcje to: Diable (Wylczona) - 1 min - 2min - 5min 10min 7 Przewijanie To ustawienie reguluje szybko przewijania znacznika ID3 oraz wywietlacza lirycznego w trakcie odtwarzania. Dostpne opcje to: najwolniejsza prdko 16 - najszybsza prdko 8 Wyjcie by opuci podmenu i przywróci MENU-4 Nacisn jednokrotnie Ustawienia. MENU-5 Kasowanie Wybra Delete z menu, jeli chce si wykasowa z odtwarzacza MP3 jaki plik muzyczny czy dwikowy. Ponownie nacisn 1 Muzyka Kasowanie plików muzycznych (MP3 / WMA). Nacisn wykasowa. Nacisn Nacisn, by wprowadzi podmenu.,by przegldn i wybra pliki muzyczne, które chce si, by rozpocz kasowanie wybranego pliku, jak pokazano poniej:, by opuci menu. 2 Dwik Kasowanie plików dwikowych (nagra dwikowych). 21 POLSKI Nacisn wykasowa. Nacisn Nacisn,by przegldn i wybra pliki dwikowe, które chce si, by rozpocz kasowanie wybranego pliku., by opuci menu. 3 Wyjcie Nacisn jednokrotnie Kasowanie., by opuci podmenu i przywróci MENU-5 MENU-6 Informacje Wybra About z menu, by obejrze biecy stan odtwarzacza MP3. Nastpujce informacje mog sluy jako przyklad: Ver: 1.X.X (Bieca wersja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza MP3) Flash: XXX MB (Calkowita pojemno pamici wbudowanej dostpna dla odtwarzacza MP3) MENU-7 Nawigator Ta funkcja pozwala porzdkowa list odtwarzania odtwarzacza MP3. Po przeniesieniu foldera do odtwarzacza MP3 i wybraniu Nawigatora, mona obejrze wszystkie foldery w katalogu glównym. Prosz wybra jeden ze swoich ulubionych folderów i rozpocz odtwarzanie. Ta funkcja moe uczyni przeszukiwanie danych latwiejszym. MENU-8 Wyjcie Wybra Exit (Wyjcie) z menu by opuci MENU i przywróci tryb muzyczny (odtwarzanie MP3 / WMA). 22 POLSKI Sluchanie radia FM Uaktywnianie trybu radia FM Nacisn i przytrzyma, by wprowadzi menu glówne, naciska do momentu pojawienia si na wywietlaczu OLED MENU-3 FM., by wprowadzi tryb radia FM. Zakres czstotliwoci Nacisn radiowych FM wynosi 87,5 ~ 108 MHz. Istniej 2 tryby dostpne w trybie Radio FM - Wyszukiwanie i Ustawianie. Nacisn, by przelczy w podany tryb. 1. Tryb wyszukiwania Gdy tryb wyszukiwania zostal uaktywniony, w tym samym momencie na wywietlaczu OLED pojawia si taki symbol. 2. Automatyczne wyszukiwanie Nacisn i przytrzyma równoczenie te dwa klawisze, by uaktywni funkcj automatycznego wyszukiwania. Funkcja automatycznego wyszukiwania spróbuje zlokalizowa i zidentyfikowa dostpne kanaly w obrbie zakresu czstotliwoci. Jak tylko odtwarzacz wychwytuje czstotliwo, funkcja automatycznego wyszukiwania jest automatycznie zatrzymywana a czstotliwo zostaje przypisana do kanalu ustawie o numerze kolejno od 1 do 30. Nacisn, by anulowa automatyczne wyszukiwanie w jego trakcie. 3. Manualne wyszukiwanie Nacisn, by manualnie wyszuka dostpne czstotliwoci. 23 POLSKI Za kadym naciniciem zwiksza si lub zmniejsza warto czstotliwoci co 0.1 MHz. Kierunkiem przeszukiwania moe by zarówno do przodu jak i wstecz, w zalenoci od naciskanego przycisku. Ustawianie czstotliwoci Nacisn, by wybra podan czstotliwo. powtórzy powysze czynnoci i wybra numer kanalu, który chce si zastpi innym ustawieniem czstotliwoci. 5. Tryb ustawiania Gdy tryb ustawiania jest aktywny, w tym samym czasie na LCD pojawia si symbol. Patrz poniszy diagram dla zobrazowania: 24 POLSKI, by wybra podany numer nastawianego kanalu. Nacisn W celu opuszczenia trybu radia FM Nacisn i przytrzyma MENU. w celu opuszczenia trybu radia FM i przywrócenia Parametry techniczne Rozmiar (H x W x D) 59 x 32,2 x13,6 mm Waga netto Ok. 22,5 g Pojemno pamici Pami wewntrzna flash 512 MB/1 GB Zasilanie 1 bateria AAA Czas odtwarzania 10~14 godzin(energizer e2 battery will be recommendation) Interfejs USB2.0 Full Speed Tuner FM Radiofonia stereo FM 87,5-108 MHz Do 30 dostpnych kanalów ustawie czstotliwoci Cyfrowy format muzyczny MP3/WMA Zapis dwiku Typ ADPCM 25 POLSKI Wbudowany mikrofon Nagrywanie z tunera FM Wywietlacz 132 x 32 Dot-Matrix OLED Wzgldny wskanik szumów >90dB Charakterystyka czstotliwociowa 20 Hz ~ 20 khz Moc wyjciowa 10mW (kanal L i R) Wyjciowy wspólczynnik znieksztalce harmonicznych < 0. 05% Wywietlacz tekstu Obsluguje pliki.lrc do wywietlania tekstu 26.

POLSKI Obchodzenie się ze sprzętem i konserwacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

POLSKI Obchodzenie się ze sprzętem i konserwacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa: Spis treści POLSKI Sposób obchodzenia się ze sprzętem...2 Wprowadzenie...3 Zapoznanie się z odtwarzaczem MP3...4 Instalacja oprogramowania...6 Pobieranie plików muzycznych do odtwarzacza MP3..8 Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-5731 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SHARP AR-5731. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SHARP AR-5731 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson X2 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/7 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4461308 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA

Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA Przenośny odtwarzacz multimedialny MP3/WMA Nr zam. 34 07 35 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Zawartość opakowania Przenośny odtwarzacz MP3 Płyta CD-ROM Bateria typu AAA Słuchawki stereo Kabel USB Karta gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem

Źle ustawione lub nie podłączone słuchawki. Wyłącz urządzenia elektryczne w pobliżu Nie można połączyć odtwarzacza z komputerem Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Brak dźwięku w Dźwięk ustawiony na 0 Ustaw głośność słuchawkach Niewłaściwie podłączone słuchawki Sprawdź podłączenie słuchawek Brak sygnału lub złej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM. Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM. Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-CS157 FM Dziękujemy za wybranie odtwarzacza MPMan. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Uwagi wstępne 1). Ze względów bezpieczeństwa nie używaj słuchawek podczas prowadzenia.

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236

Twoja instrukcja użytkownika SHARP AR-M236 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking)

Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Dostp do zasobów dyskowych uytkowników lcme10 przez protokół SMB (Microsoft Networking) Powered by: Od 20 stycznia 2003 roku wszyscy u ytkownicy serwera lcme10, posiadajcy konta w domenie SE-AD Instytutu

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675

Twoja instrukcja użytkownika SHARP MX-C310 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873675 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi

Acer Advanced MP3. Instrukcja obsługi Acer Advanced MP3 Instrukcja obsługi Copyright 2004 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukowania jakiejkolwiek części niniejszej publikacji, jej przechowywania w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Instrukcja obsługi WALKMAN jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation oznaczającym urządzenia stereofoniczne współpracujące ze słuchawkami.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Czytnik książek elektronicznych

Czytnik książek elektronicznych Czytnik książek elektronicznych Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 1. Prezentacja produktu..3 1.1 Wskazówki bezpieczeństwa..3 1.2 Główne funkcje 3 1.3 Akcesoria..4 1.4 Wymagania sprzętowe komputera 4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-322

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-322 Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-322 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę uważnie przeczyta instrukcję zanim podłączysz odtwarzacz i zaczniesz go używa. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-510L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312

Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312 Cyfrowy odtwarzacz MP3 OXYGEN MX-312 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego produktu. Proszę uważnie przeczyta instrukcję zanim podłączysz odtwarzacz i zaczniesz go używa. Zachowaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH

INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH INSTRUKCJA DO ODTWARZACZY MP3 KLASYCZNYCH Cechy urządzenia Wielkość kompaktowa. Odtwarza wszystkie dostępne pliki muzyczne takie jak: MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV itp. Aktualizacja sprzętu dostępna

Bardziej szczegółowo

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM. Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. FUB333 USB-STICK ODTWARZACZ MP3 z wyświetlaczem LCD I radiem FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj wszystkie niezbędne elementy wymagane do poprawnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB

8-calowa cyfrowa ramka do zdjęć! Wbudowane 128 MB PF-801 firmy Genius jest najwyższej jakości 8-calowym ekranem o wysokiej rozdzielczości, przeznaczonym do wyświetlania ulubionych zdjęć w naturalnych, wibrujących kolorach i z realistycznym bogactwem szczegółów,

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916

Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS VN-712PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/4292916 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1VBE04K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem.

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. 1 Wstęp Dziękujemy za zakup niniejszego odtwarzacza MP3! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. Za uszkodzenia fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS SA1ARA16K http://pl.yourpdfguides.com/dref/2763011 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1

Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand AV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand AV USB 2.0 to konwerter analogowego sygnału video na magistrali USB 2.0, który pozwala zgrywać materiał video do komputera, a dołączone oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

a) Tworzymy podcast w programie Audacity

a) Tworzymy podcast w programie Audacity a) Tworzymy podcast w programie Audacity Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy jest ściągnięcie oprogramowania ze strony www.audacity.pl. Po ściągnięciu pliku, należy go zainstalować na komputerze pamiętając

Bardziej szczegółowo

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129

Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 INSTRUKCJA OBSŁUGI Długopis cyfrowy Nr produktu 000884129 Strona 1 z 7 Przewodnik użytkownika Niniejszy przewodnik użytkownika zawiera ogólne wskazówki w zakresie instalacji i użycia IRISnotes Express

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0

Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI. Ver 2.0 Karta TV PVR-TV 883 SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 883 TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153

USB HYBRID TV STICK. Instrukcja obsługi. Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 USB HYBRID TV STICK Watch & record Digital TV & Analog TV programs on Your PC! MT4153 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Presto! PVR jest rejestratorem wideo w Twoim komputerze. Możesz nagrywać programy

Bardziej szczegółowo

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi:

Feel. Feel USER MANUAL. INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: INSTRUKCJA OBS UGI Uwagi: USER MANUAL Dziêkujemy za zakup odtwarzacza ibox FEEL. Mamy nadziejê, e zaspokoi wasze oczekiwania. Prosimy o zapoznanie siê z instrukcj¹ obs³ugi oraz fukncjami odtwarzacza przed

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7

Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 Instalacja MUSB2232FKA w systemie Windows 7 1. Instalację przeprowadziłem w systemie Windows 7 Home Premium wersja 32 bity. System pracował ze standardowymi ustawieniami kontroli konta użytkownika. Wkładamy

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo