Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji:...2 Wprowadzenie....3 Zapoznanie si z odtwarzaczem MP Instalacja oprogramowania Pobieranie plików muzycznych do odtwarzacza MP3..8 Instrukcje dotyczce klawiszy funkcyjnych odtwarzacza MP Przegld wywietlacza OLED Ustawienia menu Sluchanie radia FM Parametry techniczne 25 1 POLSKI Obchodzenie si ze sprztem i konserwacja Nie naley nastawia zbyt wysokiego poziomu natenia dwiku. Unika uytkowania sprztu bez przerwy przez dluszy czas, by zminimalizowa moliwo oslabienia sluchu. Skrajne temperatury mog czasowo wplywa na obslug odtwarzacza MP3. Jest to normalne i nie stanowi usterki. Nie naley modyfikowa czy demontowa sprztu. adne jego elementy nie s przeznaczone do samodzielnej naprawy przez uytkownika. Wibracje powstajce podczas chodzenia czy wykonywania wicze fizycznych

3 nie wplywaj na prac odtwarzacza MP3. Jednake upuszczenie odtwarzacza lub uderzanie w niego cikimi przedmiotami moe wplyn na znieksztalcenia dwiku. Unika kontaktu z cieczami. W przypadku zamoczenia si sprztu, naley bezzwlocznie wylczy zasilanie i skontaktowa si ze sprzedawc. Nie naley zostawia sprztu w miejscach naraonych na bezporednie dzialanie promieni slonecznych lub miejscach wilgotnych, zakurzonych lub gorcych. Elementy metalowe lub magnetyczne, które mog przypadkowo zetkn si z przylczami naley utrzymywa z dala od sprztu. Przed przeprowadzeniem podlczania odtwarzacza do zewntrznego ródla dwiku naley przeczyta instrukcje obslugi sprztu dotyczce prawidlowego podlczania oraz podejmowania rodków ostronoci. Naley si upewni, czy odtwarzacz jest zgodny ze sprztem, do którego jest podlczany. utrzymywa urzdzenie z dala od cieczy, takich jak woda. Nigdy nie wrzuca baterii do otwartego ognia. Baterie mog wybuchn. 4. Nie naley podejmowa prób ladowania baterii alkalicznych. Istnieje niebezpieczestwo, e wybuchn. 5. Baterie naley przechowywa poza zasigiem malych dzieci temu urzdzeniu ju nie musisz nosi ze sob kaset czy plyt CD. mona slucha radia lub nawet nagra swój ulubiony program radiowy, wywiad, rozmow czy wyklad. Zawarto opakowania Naley sprawdzi, czy opakowanie zawiera wszystkie nastpujce elementy: Odtwarzacz MP3 Sluchawki stereo Kabel USB Instalacyjna plyta CD z oprogramowaniem Bateria alkaliczna AAA Skrócona instrukcja Pokrowiec woreczek Wymagania systemowe Pentium 200 MHz 40MB przestrzeni na twardym dysku Port USB 1.1 lub lepszy Napd CD/DVD-ROM Microsoft Windows 98SE / Me / 2000 / XP lub Mac lub lepszy Zakladanie baterii Do odtwarzacza naley uy baterii alkalicznej Wprowadzenie Bateria alkaliczna AAA 3 POLSKI Zapoznanie z odtwarzaczem MP POLSKI 1. Wlczanie zasilania / Odtwarzanie / Pauza Nacisn przycisk w celu wlczenia zasilania odtwarzacza Odtwarza lub przerywa odtwarzanie muzyki lub plików dwikowych 2. Stop / Wylczanie zasilania Nacisn i przytrzyma w celu wylczenia zasilania odtwarzacza 3/4. DO PRZODU / WSTECZ Naciska, by przeskoczy do nastpnego utworu Nacisn i przytrzyma w celu szybkiego przewijania biecego utworu Naciska, by przeskoczy do poprzedniego utworu Nacisn i przytrzyma w celu szybkiego przewijania wstecz biecego utworu 5. MENU Nacisn, by wprowadzi menu lub podmenu w celu skonfigurowania rónych ustawie odtwarzacza. Nacisn, by potwierdzi wybran opcj menu Nacisn i przytrzyma w celu opuszczenia menu i przywrócenia trybu odtwarzania W trybie muzycznym nacisn Powtarzaj pomidzy sekcj A i B. 6. MIC Wbudowany mikrofon do nagrywania dwiku 7/8. GLONO (+) / GLONO (-) Naciska, by zwikszy poziom natenia dwiku. Naciska, by zmniejszy poziom natenia dwiku. Nacisn równoczenie te dwa klawisze, by rozpocz nagrywanie glosu/fm. 9. Port USB 2.0 Za pomoc kabla USB mona przesyla / pobiera pliki poprzez ten port 10. Gniazdo sluchawek Wetkn sluchawki do gniazdka i rozpocz sluchanie odtwarzacza. 11. Wejcie akumulatora 12. WSTRZYMANIE 5 POLSKI Uwaga 1. Nie ma potrzeby instalowania adnych sterowników, jeli korzysta si z systemu Windows ME / XP / 2000 lub Mac lub wyszych wersji. Wystarczy podlczy odtwarzacz do komputera, odtwarzacz zostanie wykryty i zostanie zainstalowany sterownik standardowy. Wbudowana pami flash zostanie pokazana jako napd dysku wymiennego w oknie,,mój komputer". Po zakoczeniu tej czynnoci, uytkownik moe przesyla, pobiera i porzdkowa pliki w odtwarzaczu. Jednak, jeli uytkownik chce uaktualni oprogramowanie wbudowane lub calkowicie sformatowa pami flash odtwarzacza, powinien zainstalowa sterownik z instalacyjnej plyty CD. 2. Jeeli korzysta si z systemu Windows 98 (wydanie drugie), wymagana jest instalacja sterownika z instalacyjnej plyty CD. W przeciwnym razie nie bdzie mona obslugiwa odtwarzacza, poniewa Windows 98 nie posiada wbudowanego adnego standardowego sterownika do obslugi urzdzenia pamici masowej USB. Dlatego wymagane jest uruchomienie instalacyjnej plyty CD, by udostpni sterownik dla systemu Windows 98, co zakoczy instalacj odtwarzacza. Windows98 SE Zaloy instalacyjn plyt CD z oprogramowaniem do napdu CD-ROM. Jeeli program konfiguracyjny nie uruchomi si automatycznie, naley przeprowadzi kroki 2 do 3. W przeciwnym razie przej od razu do kroku 4. Klikn Start -> Uruchom. W oknie dialogowym Uruchom wpisa D:\ShowMenu.exe (gdzie D:\ oznacza napd CD-ROM) i klikn OK. Postpowa zgodnie z instrukcjami dotyczcymi instalacji. Na ekranie Genius Driver, klikn jednokrotnie na ikon,,install" (Instaluj). Rozpocznie dzialanie kreator instalacji sterownika. W celu przeprowadzenia instalacji naley postpowa zgodnie z instrukcjami podawanymi przez kreator. Ponownie uruchomi komputer tu po zainstalowaniu nowego sprztu. Instalacja oprogramowania 6 POLSKI 7. Po ponownym uruchomieniu komputera naley przylczy odtwarzacz do komputera, zostanie wykryty nowy sprzt: odtwarzacz mp3 Podczas instalacji sterownika, nie jest wskazana instalacja manualna. Plyta CD ze sterownikami przeprowadzi uytkownika przez proces instalacji. Windows Me / 2000 / XP Te systemy operacyjne nie wymagaj zakladania instalacyjnej plyty CD podczas instalacji odtwarzacza. Jednake dla uytkowników Windows 2000 zaleca si uaktualnienie systemu poprzez instalacj Pakietu serwisowego 4. Przylczanie do komputera Przyjemno korzystania z najwyszej jakoci dwiku 1. Umieci komputer w taki sposób, by ulatwi sobie dostp do portów USB. Nastpnie wlczy komputer. 2. Wetkn splaszczone zlcze USB przedluacza USB do komputera Wetkn mini zlcze przedluacza USB do odtwarzacza. Odtwarzacz wlczy si automatycznie. Na wywietlaczu OLED odtwarzacza pojawi si komunikat,,ready" (Gotowy), wskazujc na pomylne ustanowienie polczenia z komputerem. Jeeli odtwarzacz MP3 jest przylczony do komputera, zaczyna pracowa jako wymienny twardy dysk (napd zewntrzny) komputera. Bardzo wygodnie mona wtedy przesyla do komputera, kopiowa, wkleja i kasowa dane (pliki audio, pliki z nagranym dwikiem, itp.), które s zapisane w odtwarzaczu.

4 Urzdzenie moe by równie 7 POLSKI wykorzystywane do przechowywania plików nie-muzycznych. Uwaga: Napd wymienny mona znale w oknie,,mój komputer" lub,,eksplorator Windows". Ewentualnie otworzy,,meneder urzdze" systemu Windows, a odtwarzacz zostanie rozpoznany jako,,urzdzenie pamici masowej USB",,,Urzdzenie USB", które staje si jednym z napdów dysku komputera. Pobieranie plików muzycznych do odtwarzacza MP3 Odtwarzacz moe by wykorzystywany jako przenone urzdzenie pamici masowej. Do przesylania, pobierania i porzdkowania plików muzycznych oraz danych nie jest wymagane specjalne oprogramowanie. Wystarczy korzystanie z komend systemu operacyjnego - kopiuj, wklej, usu i innych, co robi si latwo i sprawnie, a polega wylcznie na klikaniu myszk. W celu pobrania pliku muzycznego do odtwarzacza, naley najpierw 8 POLSKI przylczy odtwarzacz do komputera Wybra utwór, który chce si pobra do odtwarzacza klikajc na ikon pliku. Klikanie prawym przyciskiem myszy na plikach powoduje pojawienie si menu. Klikn Kopiuj. W oknie Mój komputer dwukrotnie klikn na Dysku wymiennym, by otworzy napd. Pojawia si okno Dysku wymiennego. si kopiowanie plików. Uytkownik zostanie zapytany, które urzdzenie chce zatrzyma. Klikn OK., by kontynuowa. OK., by kontynuowa. Wlcza zasilanie odtwarzacza. Przerywa odtwarzanie, jeli odtwarzacz jest w stanie odtwarzania. Stop/wylczanie Nacisn krótko. i przytrzyma. i przytrzyma. Nacisn krótko. i przytrzyma. - Szybko przewija biec ciek wstecz w trakcie odtwarzania pliku muzycznego lub dwikowego. - Wyszukuje do tylu w zakresie biecej cieki, jeli odtwarzacz jest w stanie zatrzymania. - Przewija szybko do tylu do poprzedniej dostpnej opcji w zakresie MENU lub podmenu. 12 POLSKI MENU Nacisn krótko. - Potwierdza wybrane ustawienie / opcj w zakresie menu lub podmenu. - Zapisuje plik nagrania dwikowego (dziala wylcznie, jeli odtwarzacz pracuje w trybie zapisu). - Funkcja ptli - Odtwarza dowolny wybrany fragment biecej cieki. *Dziala wylcznie wtedy, gdy odtwarzacz jest w stanie odtwarzania pliku MP3, WMA lub pliku zapisu dwikowego. 1. Nacisn, by ustali punkt startowy (pojawia si A- i miga)., by ustali punkt kocowy (pojawia si A-B). 2. Ponownie nacisn A-B, by anulowa funkcj ptli. 3. Ponownie nacisn Nacisn i przytrzyma. - Wprowadza menu lub podmenu. - Wyjcie z menu lub podmenu i przywrlania Nacisn i przytrzyma odtwarzacza. przez 3 sekundy, wylczy si zasilanie Ogólny wygld OLED Wskazania Wskanik mocy baterii Tryb odtwarzania Funkcja ptli A-B Znacznik ID3 Biecy / wszystkie numer utworu Wskanik trybu (Muzyczny / Dwikowy / Radiowy FM) Tryb EQ Glono Czas jaki uplynl 10.Wstrzymanie Ustawienia Menu Jeeli odtwarzacz pracuje w trybie odtwarzania lub znajduje si w stanie zatrzymania (nieczynnym), mona nacisn w dowolnym momencie, by wprowadzi MENU, które pozwala na zmian rónych ustawie odtwarzacza zgodnie z wlasnymi preferencjami. 16 POLSKI W MENU, uytkownik moe naciska, by przej si do nastpnego lub, by wprowadzi, by przej si do by poprzedniego ustawienia MENU. Ponownie nacisn podmenu (o ile istnieje). Znowu uytkownik moe naciska nastpnej lub poprzedniej dostpnej opcji podmenu. Nacisn potwierdzi wybrane opcje MENU lub podmenu. Nacisn i przytrzyma przez 2 sekundy w celu opuszczenia MENU i przywrócenia trybu muzycznego. Uwaga Przechodzi do odtwarzania muzyki Przechodzi do odtwarzania dwiku Radio FM Efekt normalny Efekt muzyki Pop Efekt muzyki klasycznej Efekt muzyki jazzowej Efekt muzyki rockowej Bez powtarzania Odtwarza wielokrotnie biec muzyk Odtwarza wielokrotnie cal muzyk Wielokrotne przypadkowe odtwarzanie muzyki Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk znacznika znacznika znacznika znacznika znacznika Id3 Id3 Id3 Id3 Id3 Ustawienie Music (Muzyka) Voice (Dwik) FM Normal (Zwykly) Pop EQ Classic (Klasyczny) Jazz Rock Normal (Zwykly) Repeat one (Powtórz jeden) Tryb Repeat all (Powtórz wszystkie) odtwarzania Shuffle + Repeat (Tasowanie + powtarzanie) Language angielski (Jzyk) francuski niemiecki wloski hiszpaski Brazylia portugalski portugalski rosyjski holenderski Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 17 POLSKI chiski uproszczony chiski tradycyjny tajski tajski koreaski japoski szwedzki Disable (Wylczone) 3 second Back Light (3 sekundy) (podwietlanie) 5 second (5 sekund) 10 second (10 sekund) Contrast (Kontrast) Disable (Wylczona) Power Saving (Oszczdno mocy) 1min 2min 5min 10min Scroll Speed 0-16 (Prdko 0-16) (Przewijanie) Exit (Wyjcie) Music (Muzyka) Delete (Kasuj) Voice (Dwik) Exit (Wyjcie) About (Informacje) Jzyk znacznika Id3 Jzyk znacznika Id3 Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk Jzyk znacznika znacznika znacznika znacznika znacznika Id3 Id3 Id3 Id3 Id3 Funkcja podwietlania wylczona Podwietlanie wylcza si po 3 s Podwietlanie wylcza si po 5 s Podwietlanie wylcza si po 10 s Regulacja wartoci kontrastu ekranu LCD Funkcja oszczdnoci mocy wylczona Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Czas odcicia zasilania odtwarzacza (Jak dlugo odtwarzacz jest nieczynny) Reguluje szybko wywietlania znacznika ID3 i lrc Opuszczenie ekranu Menu Wybiera pojedyncz piosenk do wykasowania Wybiera pojedyncz notatk dwikow do wykasowania Opuszczenie ekranu Menu Wywietla wersj oprogramowania wbudowanego oraz woln przestrze 18 POLSKI Exit (Wyjcie) Przechodzi do odtwarzania muzyki MENU-1 Muzyka Wybierz Music z menu, by przywróci tryb muzyczny (odtwarzanie MP3/ WMA). MENU-2 Dwik Wybierz Voice z menu, by wprowadzi tryb zapisu dwiku. Mona przeglda wlasne pliki dwikowe, odtwarza pliki dwikowe czy rozpocz nagrywanie dwiku. Prosz zauway, e sposób odtwarzania plików dwikowych jest dokladnie taki sam, jak przy odtwarzaniu plików muzycznych. MENU-3 FM Wybierz FM z menu, by wprowadzi tryb radiowy FM. W celu uzyskania szczególowych informacji dotyczcych tej czynnoci, prosz skorzysta z poniszego rozdzialu,,sluchanie radia FM". MENU-4 Ustawienia Wybra Settings z menu, by wprowadzi i skonfigurowa róne ustawienia odtwarzacza. Nacisn ponownie, by wprowadzi podmenu. 1 EQ Istnieje 5 dostpnych efektów wyjcia audio: Normal (Zwykly) - Pop - Classic (Klasyczny) - Jazz - Rock 2 Tryb odtwarzania Istnieje 4 dostpne tryby odtwarzania: Normal (Zwykly) - Repeat one (Powtórz jeden) - Repeat all (Powtórz wszystkie) Shuffle + Repeat (Tasowanie + powtarzanie) 19 POLSKI 3. Jzyk English (angielski), Simple Chinese (chiski uproszczony), Traditional Chinese (chiski tradycyjny), Portuguese (portugalski), Dutch (holenderski), French (francuski), German (niemiecki), Italian (wloski), Spanish (hiszpaski), Russian (rosyjski), Brazil Portuguese (brazylijski portugalski), Thai (tajski), Korean (koreaski), Japanese (japoski) * Uytkownik by moe bdzie musial zmieni ustawienia jzyka zgodnie z jzykiem uywanym przez znacznik ID3 oraz wywietlacz tekstu cieki muzycznej lub zgodnie z jzykiem menu.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) 4 Podwietlanie To ustawienie reguluje czas trwania podwietlania. Dostpne opcje to: Disable (Wylczone) - 3 sekundy - 5 sekund - 10 sekund 5 Kontrast To ustawienie reguluje kontrast wywietlacza OLED. Nacisn wyregulowa podany poziom kontrastu., by 6 Oszczdno mocy Za pomoc regulacji oszczdzania mocy mona ustawi czas gotowoci odtwarzacza, po jakim automatycznie zasilanie wylczy si, gdy urzdzenie jest nieczynne przez pewien okres czasu. Ta funkcja ma na celu oszczdzanie mocy 20 POLSKI baterii. Dostpne opcje to: Diable (Wylczona) - 1 min - 2min - 5min 10min 7 Przewijanie To ustawienie reguluje szybko przewijania znacznika ID3 oraz wywietlacza lirycznego w trakcie odtwarzania. Dostpne opcje to: najwolniejsza prdko 16 - najszybsza prdko 8 Wyjcie by opuci podmenu i przywróci MENU-4 Nacisn jednokrotnie Ustawienia. MENU-5 Kasowanie Wybra Delete z menu, jeli chce si wykasowa z odtwarzacza MP3 jaki plik muzyczny czy dwikowy. Ponownie nacisn 1 Muzyka Kasowanie plików muzycznych (MP3 / WMA). Nacisn wykasowa. Nacisn Nacisn, by wprowadzi podmenu.,by przegldn i wybra pliki muzyczne, które chce si, by rozpocz kasowanie wybranego pliku, jak pokazano poniej:, by opuci menu. 2 Dwik Kasowanie plików dwikowych (nagra dwikowych). 21 POLSKI Nacisn wykasowa. Nacisn Nacisn,by przegldn i wybra pliki dwikowe, które chce si, by rozpocz kasowanie wybranego pliku., by opuci menu. 3 Wyjcie Nacisn jednokrotnie Kasowanie., by opuci podmenu i przywróci MENU-5 MENU-6 Informacje Wybra About z menu, by obejrze biecy stan odtwarzacza MP3. Nastpujce informacje mog sluy jako przyklad: Ver: 1.X.X (Bieca wersja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza MP3) Flash: XXX MB (Calkowita pojemno pamici wbudowanej dostpna dla odtwarzacza MP3) MENU-7 Nawigator Ta funkcja pozwala porzdkowa list odtwarzania odtwarzacza MP3. Po przeniesieniu foldera do odtwarzacza MP3 i wybraniu Nawigatora, mona obejrze wszystkie foldery w katalogu glównym. Prosz wybra jeden ze swoich ulubionych folderów i rozpocz odtwarzanie. Ta funkcja moe uczyni przeszukiwanie danych latwiejszym. MENU-8 Wyjcie Wybra Exit (Wyjcie) z menu by opuci MENU i przywróci tryb muzyczny (odtwarzanie MP3 / WMA). 22 POLSKI Sluchanie radia FM Uaktywnianie trybu radia FM Nacisn i przytrzyma, by wprowadzi menu glówne, naciska do momentu pojawienia si na wywietlaczu OLED MENU-3 FM., by wprowadzi tryb radia FM. Zakres czstotliwoci Nacisn radiowych FM wynosi 87,5 ~ 108 MHz. Istniej 2 tryby dostpne w trybie Radio FM - Wyszukiwanie i Ustawianie. Nacisn, by przelczy w podany tryb. 1. Tryb wyszukiwania Gdy tryb wyszukiwania zostal uaktywniony, w tym samym momencie na wywietlaczu OLED pojawia si taki symbol. 2. Automatyczne wyszukiwanie Nacisn i przytrzyma równoczenie te dwa klawisze, by uaktywni funkcj automatycznego wyszukiwania. Funkcja automatycznego wyszukiwania spróbuje zlokalizowa i zidentyfikowa dostpne kanaly w obrbie zakresu czstotliwoci. Jak tylko odtwarzacz wychwytuje czstotliwo, funkcja automatycznego wyszukiwania jest automatycznie zatrzymywana a czstotliwo zostaje przypisana do kanalu ustawie o numerze kolejno od 1 do 30. Nacisn, by anulowa automatyczne wyszukiwanie w jego trakcie. 3. Manualne wyszukiwanie Nacisn, by manualnie wyszuka dostpne czstotliwoci. 23 POLSKI Za kadym naciniciem zwiksza si lub zmniejsza warto czstotliwoci co 0.1 MHz. Kierunkiem przeszukiwania moe by zarówno do przodu jak i wstecz, w zalenoci od naciskanego przycisku. Ustawianie czstotliwoci Nacisn, by wybra podan czstotliwo. powtórzy powysze czynnoci i wybra numer kanalu, który chce si zastpi innym ustawieniem czstotliwoci. 5. Tryb ustawiania Gdy tryb ustawiania jest aktywny, w tym samym czasie na LCD pojawia si symbol. Patrz poniszy diagram dla zobrazowania: 24 POLSKI, by wybra podany numer nastawianego kanalu. Nacisn W celu opuszczenia trybu radia FM Nacisn i przytrzyma MENU. w celu opuszczenia trybu radia FM i przywrócenia Parametry techniczne Rozmiar (H x W x D) 59 x 32,2 x13,6 mm Waga netto Ok. 22,5 g Pojemno pamici Pami wewntrzna flash 512 MB/1 GB Zasilanie 1 bateria AAA Czas odtwarzania 10~14 godzin(energizer e2 battery will be recommendation) Interfejs USB2.0 Full Speed Tuner FM Radiofonia stereo FM 87,5-108 MHz Do 30 dostpnych kanalów ustawie czstotliwoci Cyfrowy format muzyczny MP3/WMA Zapis dwiku Typ ADPCM 25 POLSKI Wbudowany mikrofon Nagrywanie z tunera FM Wywietlacz 132 x 32 Dot-Matrix OLED Wzgldny wskanik szumów >90dB Charakterystyka czstotliwociowa 20 Hz ~ 20 khz Moc wyjciowa 10mW (kanal L i R) Wyjciowy wspólczynnik znieksztalce harmonicznych < 0. 05% Wywietlacz tekstu Obsluguje pliki.lrc do wywietlania tekstu 26.

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS DV210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861229 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-D1Z http://pl.yourpdfguides.com/dref/789863 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne...

Skrót instrukcji: ... ... ... @@@@@@@@vii Rozdzial 1 Powitanie... ... ... ... 1-1 Zawarto opakowania... ... ... ... 1-1 Podstawowe dane techniczne... Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459

Twoja instrukcja użytkownika GENIUS E-MESSENGER 112 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2861459 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla GENIUS E-MESSENGER 112. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2251N http://pl.yourpdfguides.com/dref/790626 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SAMSUNG ML-2251N. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SAMSUNG ML-2251N (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379

Twoja instrukcja użytkownika HTC HD MINI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3022379 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo