Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/4303251"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Instrukcje obsługi Instrukcje użytkowania Instrukcja użytkowania

2 Skrót instrukcji: Oprócz tego uwzgldni instrukcje innych urzdze, których uytkowanie ma zwizek z radiem samochodowym. W razie wtpliwoci naley zatrzyma si w bezpiecznym miejscu i obslugiwa urzdzenie w czasie postoju. Zawsze nastawiaj umiarkowan glono, aby chroni sluch i móc odbiera akustyczne sygnaly ostrzegawcze (np. Przy zmianie ródla dwiku), zmiana glonoci nie jest slyszalna. Nie zwiksza poziomu glonoci, gdy dwik jest wylczony. Nie zwiksza poziomu glonoci, gdy dwik jest wylczony, np. przy zmianie ródla dwiku. Zmiana glonoci gdy dwik jest wylczony nie bdzie slyszalna. tym celu naley przestrzega instrukcji montau zamieszczonej na kocu tej instrukcji. KG owiadcza, e radio samochodowe Frankfurt 320 spelnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy i wytyczne dyrektywy 2004/108/EWG, natomiast radio samochodowe Hamburg 420 BT spelnia podstawowe wymagania oraz inne istotne przepisy i wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Wicej informacji mona uzyska u dystrybutora produktów firmy Blaupunkt lub w internecie pod adresem www. Wskazówki dotyczce czyszczenia Rozpuszczalniki, rodki czyszczce oraz cierne, jak równie spraye do czyszczenia kokpitów i rodki do pielgnacji tworzyw sztucznych mog zawiera skladniki, które moglyby uszkodzi powierzchni urzdzenia. W razie potrzeby oczyci styki panelu obslugi za pomoc mikkiej ciereczki nasczonej rodkiem zawierajcym alkohol. Zakladanie i zdejmowanie panelu obslugi W celu zabezpieczenia przed kradzie urzdzenie wyposaone jest w zdejmowany panel obslugi (Release- Panel). W chwili dostawy panel jest umieszczony w pokrowcu dostarczonym wraz z urzdzeniem. Aby uruchomi odbiornik po zamontowaniu, naley najpierw zaloy panel obslugi (patrz akapit,,zakladanie panelu obslugi" w niniejszym rozdziale). opuszczajc pojazd naley zawsze zabiera ze sob panel obslugi. Bez panelu obslugi urzdzenie nie przedstawia adnej wartoci dla zlodzieja. ostronie Uszkodzenie panelu obslugi Nie dopuci do upadku panelu obslugi na ziemi. Podczas transportu zabezpieczy panel obslugi przed uderzeniami, a styki przed zanieczyszczeniami. Wskazówki dotyczce utylizacji Zuytego urzdzenia nie wolno wyrzuca wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Aby zutylizowa urzdzenie, naley odda je do jednego z lokalnych punktów zbiórki zuytego sprztu. Zakres dostawy Zakres dostawy obejmuje: 1 radio samochodowe 1 instrukcja obslugi i montau 1 pokrowiec na panel obslugi 1 ram mocujc 1 przejciówka do gniazda antenowego Rozszerzony zakres dostawy (dotyczy tylko modeli / ): 1 rczny pilot zdalnego sterowania (wraz z bateriami) 1 przewód komory A 5 Uruchamianie Zakladanie panelu obslugi u Wsun panel obslugi w mocowanie przy prawej krawdzi obudowy. Lewa strona panelu odlcza si od urzdzenia i jest chroniona przed wypadniciem przez uchwyt. Wskazówka: Gdy tylko panel obslugi zostanie wyjty, urzdzenie wylczy si automatycznie. Wskazówka: W przypadku wlczenia urzdzenia przy wylczonym zaplonie silnika pojazdu, po 1 godzinie urzdzenie zostanie automatycznie wylczone, aby oszczdza akumulator pojazdu. Wylczanie/wlczanie poprzez zaplon pojazdu Jeli urzdzenie polczone jest ze stacyjk pojazdu zgodnie z instrukcj montau i nie zostalo wylczone przyciskiem wl. /wyl. 3, jego wylczenie lub wlczenie nastpuje wraz z zaplonem silnika pojazdu. Jzyk wywietlacza (tylko Hamburg 420 BT) W przypadku Hamburg 420 BT komunikaty na wywietlaczu mog pojawia si w jzyku angielskim lub niemieckim, w zalenoci od ustawienia. Dane ustawienie wprowadzane jest w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,display" (Wywietlacz)", punkt menu,,language" (Jzyk)). Wskazówka: Jeli z radiem samochodowym polczony jest, zgodnie z opisem w instrukcji montau, telefon lub system nawigacyjny (wtyk 2 komory A), na czas rozmowy telefonicznej lub komunikatu nawigacji glono urzdzenia zostaje wyciszona, aby bez zaklóce slysze telefon lub komunikat systemu nawigacyjnego. Gdy dwik jest wylczony, na wywietlaczu pojawia si napis,,telephone" (Telefon). Wskazówka: W przypadku uytkowania radia samochodowego poza Europ, konieczne ustawienie odpowiedniego regionu odbioru w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uyt- 6 Uruchamianie Komunikaty drogowe Tryb obslugi radia Wyciszanie glonoci radia samochodowego (Mute) u Nacisn krótko przycisk wl. /wyl. 3, aby wyciszy glono urzdzenia lub przywróci poprzedni poziom glonoci. Gdy dwik jest wylczony, na wywietlaczu pojawia si napis,,mute". Jasno wywietlacza Przelczanie jasnoci wywietlacza midzy trybem dziennym a nocnym dokonywane jest rcznie lub automatycznie w momencie wlczenia wiatel pojazdu. Jeli priorytet jest wlczony, na wywietlaczu widoczny jest symbol zatoru drogowego ( ). Podczas odbioru komunikatu drogowego zostaje zwikszona glono. Moliwe jest ustawienie minimalnej glonoci komunikatów drogowych (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,volume" (Glono)", punkt menu,,traffic VOL" (Glono informacji drogowych)). Tryb obslugi radia RDS W regionie,,europe" (Europa) wiele stacji FM nadaje oprócz programu sygnal RDS (Radio Data System), umoliwiajcy korzystanie z nastpujcych funkcji dodatkowych: Radio rozpoznaje nadawanie komunikatów drogowych oraz wiadomoci i moe je automatycznie przelczy na inne tryby pracy urzdzenia (np. Czstotliwo alternatywna: jeli wlczona jest funkcja RDS, urzdzenie automatycznie wybierze najlepiej odbieran czstotliwo ustawionej stacji. Regional: niektóre stacje dziel o okrelonych porach swój program na programy regionalne, oferujc rónorodne audycje. Przy wlczonej funkcji programów (REGIONAL) urzdzenie przelcza si na te czstotliwoci alternatywne, na których nadawany jest ten sam program regionalny. Komunikaty drogowe W regionie,,europe" (Europa) moliwe jest odbieranie komunikatów drogowych, wysylanych przez stacje FM za pomoc sygnalu RDS. W przypadku wlczenia priorytetu dla komunikatów drogowych, nastpi automatyczne przelczenie urzdzenia na odbiór komunikatu drogowego nawet wtedy, gdy urzdzenie nie dziala akurat w trybie obslugi radia. 7 Tryb obslugi radia Funkcje RDS i REGIONAL mona wlczy i wylczy w menu uytkownika (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner"", punkty menu,,rds" i,,regional"). Wskazówka: W przypadku ustawienia regionu innego ni,,europe" (Europa), funkcja RDS zostanie automatycznie wylczona. Ustawianie stacji Istnieje wiele moliwoci ustawiania stacji radiowej: Uruchamianie wyszukiwania stacji u Obróci pokrtlo nastawcze 7 o jeden skok w lewo lub w prawo, aby uruchomi wyszukiwanie stacji. Rczne ustawianie stacji u Nacisn jeden raz pokrtlo nastawcze 7, aby aktywowa funkcj rcznego nastawiania stacji. na wywietlaczu pojawi si na krótko komunikat,,search MANUAL" (Wyszukiwanie rczne).

3 U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby stopniowo zmienia ustawion czstotliwo. Przejcie na tryb obslugi radia lub wybór poziom zapisu W rónych regionach odbioru dostpne s nastpujce poziomy zapisu: Region EUROPE (Europa) USA SOUTH AMERICA (Ameryka Poludniowa) THAILAND Poziomy zapisu FM1, FM2, FMT, MW, LW FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT FM1, FM2, FMT, AM, AMT u Tyle razy nacisn przycisk a wywietlony zostanie dany poziom zapisu. lub u Nacisn krótko przycisk stacji 1-5 >, aby wywola zapisan stacj. Po zakoczeniu zapisywania zostanie odtworzona stacja z 1 miejsca zapisu w pamici poziomu FMT lub AMT. wskazówki: Dotyczy regionu,,europe" (Europa): przy wlczonym priorytecie dla komunikatów drogowych ( ) zapisywane bd wylcznie stacje nadajce komunikaty drogowe. Jeli poziom zapisu FMT lub AMT zostal dezaktywowany (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner"", punkt menu,,band SELECTION" (Wybór pasma)), jego ponowna aktywacja nastpi automatycznie przy uruchomieniu funkcji Travelstore. Krótkie odsluchiwanie stacji Funkcja Scan umoliwia krótkie odsluchiwanie wszystkich odbieranych lub wszystkich zapisanych stacji aktualnego zakresu fal. wskazówka: Mona ustawi czas odsluchu kadej stacji (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,scan TIME" (Czas odsluchu)). Krótkie odsluchiwanie wszystkich odbieranych stacji danego zakresu fal u Nacisn i przytrzyma przycisk MENU 2 przez ok. 2 sekundy, aby uruchomi krótkie odsluchiwanie. Podczas krótkiego odsluchiwania na wywietlaczu wywietlany jest na zmian komunikat,,scan" i bieca czstotliwo, jak równie poziom zapisu lub nazwa stacji. u Nacisn krótko przycisk MENU 2, aby kontynuowa odsluchiwanie aktualnie nastawionej stacji. Krótkie odsluchiwanie wszystkich zapisanych stacji danego zakresu fal u Nacisn i przytrzyma pokrtlo nastawcze 7 przez ok. 2 sekundy, aby uruchomi krótkie odsluchiwanie. Podczas krótkiego odsluchiwania na wywietlaczu wywietlana jest aktualna czstotliwo, jak równie poziom i miejsce zapisu lub nazwa stacji. Naley pamita, e funkcja PTY nie jest obslugiwana przez wszystkie stacje. Wskazówka: Funkcja PTY jest dostpna dopiero po jej wlczeniu (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,tuner"", punkt menu,,pty"). U Obróci pokrtlo nastawcze 7 o jeden skok w lewo lub w prawo, aby uruchomi wyszukiwanie PTY. W trakcie wyszukiwania wywietlany jest komunikat,,search" oraz aktualnie wybrany typ programu. W przypadku znalezienia stacji nadajcej dany typ programu, zostanie ona nastawiona. Ponownie zostanie ustawiona ostatnio sluchana stacja radiowa. Jeli ustawiona lub inna wybrana stacja zacznie póniej nadawa w bloku tematycznym dany typ programu, urzdzenie przelczy si automatycznie z odbieranej stacji wzgl. Naley pamita, e ta funkcja nie jest obslugiwana przez wszystkie stacje. Ustawianie wskazania u Naciska przycisk DIS A, aby przelcza midzy tymi wskazaniami: Wskazanie ABCDEF Znaczenie Nazwa stacji Poziom zapisu/miejsce FM1 P zapisu/czstotliwo Poziom zapisu/miejsce FM1 P1 08:40 zapisu/godzina Tryb CD/MP3/WMA/iPod Informacje podstawowe Tryb CD/MP3/WMA Prezentowane radio samochodowe umoli widoczny jest na zmian komunikat,,scan" i numer biecego tytulu lub nazwa pliku. wskazówka: Czas odsluchu mona ustawi (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,scan TIME" (Czas odsluchu)). Tryb CD/MP3/WMA/iPod Odtwarzanie utworów w kolejnoci losowej u Naciska przycisk 5 MIX >, aby przelcza pomidzy trybami odtwarzania: Tryb pracy CD/ ipod Wskazanie MIX ALL Znaczenie Mieszanie tytulów Ustawianie wskazania u Naciska przycisk DIS A jeden lub kilka razy, aby przelcza midzy tymi wskazaniami: Tryb Wskazanie / pracy Symbol TRACK 01 00:15 Znaczenie Mieszanie tytulów MIX FOLDER z biecego katalogu MP3/ WMA Mieszanie tytulów MIX ALL z calego nonika danych Zwykle Ogólny MIX OFF odtwarzanie Gdy wlczona jest funkcja MIX, na wywietlaczu pojawia si symbol MIX (Mieszanie wszystkich utworów) lub MIX (Mieszanie utworów aktualnego katalogu)w zasigu. pokrtlo nastawcze 7, aby wybra znak dla danego miejsca. Gdy proces Bluetooth jest w toku (np. w celu przerwania polczenia Bluetooth i otwarcia menu Bluetooth, <. u Nawiza polczenie z telefonu komórkowego. Wprowadzi przy tym wywietlony przez radio samochodowe kod PIN. u Nacisn przycisk =, aby odebra polczenie. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby przej do nastpnego miejsca. Wskazówka: Aby w menu wprowadzania powróci do poprzedniego miejsca, obraca pokrtlo nastawcze 7, a wybrana zostanie opcja,,<<<", a nastpnie nacisn pokrtlo 7. =, aby zadzwoni u Nacisn przycisk pod wprowadzony numer. chwil, gdy rozmówca odbierze polczenie, na wywietlaczu pojawia si komunikat,,call" (Polczenie) i biecy czas polczenia. po zakoczeniu rozmowy pojawia si na krótko komunikat,,call END" (Polczenie zakoczone). Wybieranie wpisu z ksiki telefonicznej Wskazówka: Ta funkcja jest dostpna wylcznie w przypadku skopiowania ksiki telefonicznej z podlczonego telefonu komórkowego do radia samochodowego (patrz rozdzial,,funkcje ksiki telefonicznej"). Wskazówka: Jeli ksika telefoniczna nie zostala jeszcze przeniesiona, na wywietlaczu pojawia si na krótko komunikat,,phonebook NOT AVAILABLE" (Ksika telefoniczna jest niedostpna). U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby wybra inny wpis. U Nacisn pokrtlo nastawcze 7 lub przycisk =, aby zadzwoni pod dany numer. 19 Bluetooth Wykonywanie polczenia za pomoc wybierania glosowego (Voice Dial) Wskazówka: Aby móc korzysta z tej funkcji, funkcja wybierania glosowego musi by obslugiwana przez podlczony telefon komórkowy. u W menu Bluetooth wybra punkt,,voice DIAL" (Wybieranie glosowe). U Nacisn pokrtlo nastawcze 7 lub przycisk =, aby aktywowa funkcj rozpoznawania glosu. Jeli w momencie aktywowania rozpoznawania glosu nie ma polczenia Bluetooth, przez chwil wywietlany jest komunikat,,voice DIAL FAILED NO BT CONNECTION" (Rozpoznawanie glosu nieudane Brak polczenia BT). Jeli wypowiedziana nazwa nie zostanie rozpoznana lub przekroczony zostanie limit czasu na rozpoznanie glosu, przez chwil wywietlany bdzie komunikat,,dial FAILED" (Wybieranie nieudane). Naley pamita, e czas trwania rozpoznawania glosu jest ograniczony i zaley od parametrów danego telefonu komórkowego. Zapisywanie numeru telefonu w radiu samochodowym Istnieje moliwo zapisania numerów telefonicznych w radiu samochodowym i wywolania ich za pomoc funkcji szybkiego wybierania (patrz nastpny akapit).

4 Numer telefonu zostanie zapisany dla aktualnie podlczonego telefonu i bdzie dostpny wylcznie dla tego telefonu. radio samochodowe umoliwia zapisanie do piciu numerów dla kadego z maksymalnie piciu podlczonych urzdze. U Naley wprowadzi numer w sposób opisany w akapicie,,wykonywanie podlczenia". - lub u Nacisn i przytrzyma pokrtlo nastawcze 7 przez ok. 2 sekundy, aby wprowadzi nazw wpisu. Mona teraz wpisa nazw o dlugoci do 15 znaków: u Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby wybra znak dla danego miejsca. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby przej do nastpnego miejsca. Wskazówka: Aby w menu wprowadzania powróci do poprzedniego miejsca, obraca pokrtlo nastawcze 7, a wybrana zostanie opcja,,<<<", a nastpnie nacisn pokrtlo 7. u Nacisn i przytrzyma dany przycisk pamici 1-5 > przez ok. 2 sekundy, aby zapisa numer oraz nazw. Numer zapisany wczeniej pod danym przyciskiem zostanie zastpiony nowym. W przypadku odlczenia telefonu, przypisane do niego numery zostan automatycznie skasowane. zadzwoni na ostatnio wybierany numer, u nacisn przycisk =. Na wywietlaczu zostaje wywietlony ostatnio wybierany numer. wybrany zostal punkt,,pairing" (Synchronizacja). =, aby zadzwoni u Nacisn przycisk pod dany numer. zadzwoni pod wybrany numer, =. Nacisn przycisk =, aby zadzwoni pod dany numer. zadzwoni pod dowolny numer, u nacisn przycisk =. aby zadzwoni u Nacisn przycisk pod dany numer. aby zadzwoni u Nacisn przycisk pod dany numer. wybieranie w przypadku wybierania glosowego (Voice Dial) Wskazówka: Warunkiem korzystania z tej funkcji jest, W celu aktywowania rozpoznawania glosu za pomoc szybkiego wybierania, = przez u nacisn i przytrzyma przycisk ok. Tryb Bluetooth Streaming mona wybra tylko wówczas, gdy podlczone jest odpowiednie urzdzenie z obslug strumieniowego przesylania danych. Jeli polczenie z urzdzeniem transmitujcym strumie danych zostanie przerwane podczas odtwarzania, zostanie na krótko wywietlony komunikat,,connection LOST" (Brak polczenia), a radio samochodowe przelczy si na poprzednie ródlo dwiku. Wybór utworu u Obróci pokrtlo nastawcze 7 o jeden skok w lewo lub w prawo, aby przej do poprzedniego/nastpnego utworu. Przerwanie odtwarzania u Nacisn przycisk 3 >, aby przerwa odtwarzanie (,,PAUSE") lub je kontynuowa. W przypadku wylczenia radia lub braku zasilania spowodowanego inn przyczyn, naley ponownie rozpocz kopiowanie. Jeli kopiowanie ksiki telefonicznej nie powiedzie si, przez chwil wywietlany jest komunikat,,download FAILED" (Bld ladowania). Jeli podczas kopiowania ksiki telefonicznej przekroczona zostanie pojemno pamici radia samochodowego, na krótko wywietlony zostanie komunikat Funkcje ksiki telefonicznej Kopiowanie ksiki telefonicznej z telefonu komórkowego do radia samochodowego Istnieje moliwo skopiowania ksiki telefonicznej z podlczonego telefonu komórkowego do radia samochodowego, aby lczy si z numerami zapisanymi w ksice telefonicznej przez radio samochodowe. Uzupelnione lub zmienione, mona zaktualizowa ksik telefoniczn zapisan w radiu samochodowym, ponownie wykonujc operacj kopiowania. Jeli w trakcie aktualizacji przekroczona zostanie pojemno pamici radia samochodowego, naley najpierw skasowa skopiowan wczeniej ksik telefoniczn (patrz nastpny akapit) lub w razie potrzeby odlczy inny telefon komórkowy, co spowoduje skasowanie w radiu samochodowym wpisów z jego ksiki telefonicznej (patrz rozdzial,,pozostale funkcje w menu Bluetooth ", akapit,,zarzdzanie podlczonymi urzdzeniami"). Jeli w trakcie kopiowania wloona zostanie plyta CD, odtwarzanie rozpocznie si dopiero po zakoczeniu kopiowania. Kasowanie ksiki telefonicznej telefonu komórkowego w pamici radia samochodowego Moliwe jest skasowanie ksiki telefonicznej podlczonego telefonu komórkowego. Teraz mona wprowadzi kod PIN: u Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby wybra cyfr dla danego miejsca. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby przej do nastpnego miejsca. Wskazówka: Aby w menu wprowadzania powróci do poprzedniego miejsca, obraca pokrtlo nastawcze 7, a wybrana zostanie opcja,,<<<", a nastpnie nacisn pokrtlo 7. Zostaje wywietlone pierwsze z urzdze na licie. Wskazówka: Jeli nie jest podlczone adne urzdzenie, przez chwil wywietlany jest komunikat,,empty LIST" (Lista pusta). U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby wybra inne urzdzenie lub opcj,,delete ALL" (Skasuj wszystko). pozostale funkcje w menu Bluetooth Zmiana kodu PIN Bluetooth Radio samochodowe posiada fabryczny kod PIN Bluetooth,,1234", który trzeba wprowadzi np. Do telefonu komórkowego przy podlczaniu go do urzdzenia. Gdy urzdzenie zostanie podlczone, wywietlany jest krótko napis,,connected" (Podlczone) i nastpuje powrót do menu Bluetooth. urzdzenie jest ju podlczone, przez chwil wywietlany jest komunikat,,connect EXIST" (Polczenie nawizane). Wskazówka: Jeli urzdzenie nie bylo podlczone, przez chwil wywietlany jest komunikat,,no CONNECTION" (Brak polczenia). Aby odlczy wskazywane urzdzenie, < przez u nacisn i przytrzyma przycisk ok. Wskazówka: W przypadku odlczenia telefonu, skopiowana z tego telefonu ksika telefoniczna oraz przypisane do niego numery zostan automatycznie skasowane. Aby odlczy wszystkie telefony komórkowe lub urzdzenia transmitujce strumie danych, u wybra punkt menu,,delete ALL" (Skasuj wszystko). Obok,,SOFTKEY" wywietlone zostanie aktualne ustawienie,,pbook" (Ksika telefoniczna) dla ksiki telefonicznej lub,,voice" (Glos) dla wybierania glosowego. Z tego wzgldu zalecamy stosowanie wtyczek zagitych, w jak zaopatrzony jest np. Istnieje moliwo wprowadzenia indywidualnej nazwy zewntrznego ródla, która bdzie pojawia si na wywietlaczu w trybie AUX (patrz rozdzial,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkt menu,,aux EDIT" (Zmiana AUX)). Oprócz tego mona dostroi poziomy glonoci obu ródel dwiku. Informacje na ten temat znajduj si w rozdziale,,ustawienia uytkownika", akapit,,wprowadzanie ustawie w menu,,various" (Róne)", punkty menu,,aux MIX" i,,aux MIX GAIN" (AUX MIX Level). Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy nastpujcymi punktami menu: FREQUENCY (Czstotliwo) (ustawienia: 80/120/160 Hz) GAIN (Poziom) (ustawienia: 0 do +7) u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby zmieni ustawienie dla wybranego punktu menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby ustawi poziom lub czstotliwo. Dla kadego z trzech pasm, tzn. Dla tonów wysokich, rednich i niskich, mona wybra czstotliwo, jak równie ustawi poziom glonoci. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy nastpujcymi punktami menu: EQUALIZER (Korektor dwiku) EQ TREBLE (Tony wysokie EQ) EQ MIDDLE (Tony rednie EQ) EQ BASS EQ X-BASS Wskazówka: Wyjcie z podmenu w menu,,equalizer" (Korektor dwiku) nie nastpuje automatycznie po ostatnim naciniciu przycisku.

5 Powered by TCPDF ( U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy nastpujcymi punktami menu: FREQUENCY (Czstotliwo) (ustawienia: 10/12,5/15/17,5 khz) GAIN (Poziom glonoci) (ustawienia: 7 do +7) u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby zmieni ustawienie dla wybranego punktu menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby ustawi poziom lub czstotliwo. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy nastpujcymi punktami menu: FREQUENCY (Czstotliwo) (ustawienia: 0,5/1,0/1,5/2,5 khz) GAIN (Poziom glonoci) (ustawienia: 7 do +7) Q-FACTOR (Wspólczynnik Q) (ustawienia: 0,5/0,75/1,0/1,25) u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby zmieni ustawienie dla wybranego punktu menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby ustawi poziom, czstotliwo lub wspólczynnik Q. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy nastpujcymi punktami menu: FREQUENCY (Czstotliwo) (ustawienia: 80/100/200 Hz) GAIN (Poziom glonoci) (ustawienia: 7 do +7) Q-FACTOR (Wspólczynnik Q) (ustawienia: 1,0/1,25/1,5/2,0) u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby zmieni ustawienie dla wybranego punktu menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby ustawi poziom, czstotliwo lub wspólczynnik Q. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby potwierdzi wybrane ustawienie. 27 Ustawienia dwiku Ustawienia uytkownika EQ X-BASS Ustawianie czstotliwoci i poziomu glonoci dla podbicia tonów niskich przy malej glonoci. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby otworzy menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy nastpujcymi punktami menu: FREQUENCY (Czstotliwo) (ustawienia: 60/80/100 Hz) GAIN (Poziom glonoci) (ustawienia: 0 do +3) u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby zmieni ustawienie dla wybranego punktu menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby ustawi poziom lub czstotliwo. ustawie w menu,,tuner" TRAFFICINFO (Informacje drogowe) (tylko w regionie EUROPE (Europa)) Moliwe tylko w trybie obslugi radia FM: wlczanie lub wylczanie priorytetu dla komunikatów drogowych. Przy wlczonym priorytecie dla komunikatów drogowych na wywietlaczu widoczny jest symbol. (tylko region EUROPE (Europa)) Moliwe tylko w trybie obslugi radia FM: wlczanie lub wylczanie funkcji REGIONAL (Programy regionalne). Wskazówka: Jeli wybrany zostanie region,,usa",,,south AMERICA" (Ameryka Poludniowa) lub,,thailand", automatycznie wylcza si funkcja RDS. PTY TYPES (Typy programów) Moliwe tylko przy wlczonej funkcji PTY: wybór typu programu. Wskazówka: Jeli wybrany zostal typ programu, zostanie on wywietlony zamiast,,pty TYPES" jako punkt menu. AUTO (jasno wywietlacza jest przelczana automatycznie w momencie wlczenia/ wylczenia wiatel pojazdu), MANUAL (moliwo rcznego przelczenia jasnoci wywietlacza). Ustawienia: ON VOLUME (Glono przy wlczaniu; 1 50) lub LAST VOLUME (Ostatnia glono; glono nastawiona jako ostatnia przed wylczeniem radia samochodowego). 30 Ustawienia uytkownika Niebezpieczestwo! Wysoki poziom glonoci Poziom glonoci przy wlczaniu moe by nieoczekiwanie wysoki, jeli wybrane zostalo ustawienie LAST VOLUME (Ostatnia glono), a przy ostatnim wylczeniu radia nastawiona byla dua glono. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi midzy punktami menu,,last VOLUME" (Ostatnia glono) i,,on VOLUME" (Glono przy wlczaniu). Wybór opcji,,last VOLUME": u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby potwierdzi wybrane ustawienie. Wybór opcji,,on VOLUME": u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby zmieni ustawienie. HANDSFREE VOL (Tryb glonomówicy) (tylko w przypadku modelu Hamburg 420 BT i podlczonego telefonu komórkowego) Dopasowanie poziomu glonoci dla trybu glonomówicego. W przypadku wlczenia ciglego wskazywania godziny, na wywietlaczu zawsze widoczna jest godzina. U Obraca pokrtlo nastawcze 7 w prawo, aby ustawi godzin. U Obraca pokrtlo nastawcze 7 w lewo, aby ustawi minuty. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby potwierdzi wprowadzon godzin. Wskazówka: Przy 12-godzinnym trybie wywietlania godziny (HOUR MODE 12), przed wskazaniem godziny widoczne jest oznaczenie,,am" (Przed poludniem) lub,,pm" (Po poludniu). AUX MIX Wlczanie lub wylczanie polczonego odtwarzania ródla zewntrznego oraz innego ródla dwiku. Jeli wybrane zostalo ustawienie AUX MIX ON, ródlo dwiku podlczone do gniazda FRONT-AUX-IN ; jest odtwarzane jednoczenie z aktywnym w danym momencie wewntrznym ródlem dwiku radia samochodowego (np. radio lub CD). AUX MIX GAIN (AUX MIX Level) Dostosowanie poziomu glonoci ródla zewntrznego przy polczonym odtwarzaniu ródla zewntrznego oraz innego ródla dwiku (AUX MIX ON). Dziki temu ustawieniu mona podwyszy lub obniy poziom glonoci ródla zewntrznego, dostosowujc go do poziomu glonoci innego aktywnego ródla dwiku. 32 Ustawienia uytkownika Ustawienia fabryczne W przypadku kadego z 15 znaków: u Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby wybra znak. VERSION Wywietlanie wersji procesora oraz oprogramowania radia. u Nacisn pokrtlo nastawcze 7, aby otworzy menu. U Obraca pokrtlo nastawcze 7, aby przechodzi pomidzy wskazaniem numeru wersji procesora (P) a oprogramowaniem (E). Produkty zakupione poza Uni Europejsk podlegaj gwarancji, która wystawiana jest przez nasze przedstawicielstwo w danym kraju. Moc Tuner Zakresy fal dla Europy i Tajlandii: FM (UKW): 87,5 108 MHz AM (MW): khz LW (tylko Europa): khz Zakres fal dla USA: FM (UKW): AM (MW): 87,7 107,9 MHz khz Zmiany techniczne zastrzeone 34 Instrukcja montaowa Instrukcja montaowa Wskazówki bezpieczestwa Podczas montau i podlczania naley przestrzega poniszych wskazówek bezpieczestwa. Przy wierceniu otworów uwaa, aby nie uszkodzi którego z urzdze pokladowych pojazdu. W przypadku, gdy podane tu wskazówki nie znajduj zastosowania w Pastwa pojedzie, prosimy skontaktowa si z autoryzowanym sprzedawc produktów Blaupunkt, producentem pojazdu lub zadzwoni do naszej infolinii. Przy montau wzmacniacza naley koniecznie najpierw podlczy masy urzdze, zanim polczona zostanie wtyczka do gniazda Line-Out..

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT CUPERTINO 220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4260111 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT CUPERTINO 220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla BLAUPUNKT CUPERTINO

Bardziej szczegółowo

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi

DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi www.blaupunkt.com DAB+ Tuner Box 835 Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3

Bardziej szczegółowo

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi

DAB+ TUNER BOX 945. Enjoy it. Instrukcja obsługi DAB+ TUNER BOX 945 Enjoy it. Instrukcja obsługi Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa... 3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem...3 Wskazówki montażowe...3 Informacje producenta... 3 Gwarancja...3

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Hamburg 420 BT 1 011 202 422 / 1 011 202 423 Frankfurt 320 1 011 202 322 / 1 011 202 323 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045

Twoja instrukcja użytkownika SONY NWZ-A815 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804045 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Car Radio CD USB SD Bluetooth

Car Radio CD USB SD Bluetooth Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Helsinki 220 BT 1 011 200 210 / 1 011 200 211 London 120 1 011 300 311 / 1 011 300 312 Sydney 220 BT 1 011 200 110 / 1 011 200 111 Melbourne 120 1 011 300

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP

Twoja instrukcja użytkownika MAXCOM KXT40VOIP Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MAXCOM KXT40VOIP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MAXCOM KXT40VOIP (informacje,

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847

Twoja instrukcja użytkownika LENCO SCD-37 USB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2905847 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LENCO SCD-37 USB. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LENCO SCD-37 USB (informacje,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażu

CAR RADIO TORONTO 440. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażu CAR RADIO TORONTO 440 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażu Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego panelu obsługi 2 Przycisk MENU Krótkie naciśnięcie:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972

Twoja instrukcja użytkownika GENUIS MP3-DJ VIVID http://pl.yourpdfguides.com/dref/2862972 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD

MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MEDION MINIWIEA MICRO AUDIO SYSTEM LIFE P64001 MD 82224. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET E365 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3954400 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302

Twoja instrukcja użytkownika JVC XA-MP101 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183302 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla JVC XA-MP101. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla JVC XA-MP101 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-TG6412PD http://pl.yourpdfguides.com/dref/2394360 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PANASONIC KX- TG6412PD. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO STOCKHOLM 230 DAB 1 011 402 220 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego panelu obsługi 2 Przycisk

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579692

Twoja instrukcja użytkownika SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS http://pl.yourpdfguides.com/dref/3579692 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SKODA NAVIGATION SYSTEM COLUMBUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SKODA NAVIGATION

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT TORONTO 400 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/3631759

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT TORONTO 400 BT http://pl.yourpdfguides.com/dref/3631759 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT TORONTO 400 BT. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM

Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM Zestaw głośnomówiący Bluetooth z transmiterem FM Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth z transmiterem FM. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O

Room Controller NEW 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N WAŻNA INFORMACJA I OSTRZEŻENIE PRZECZYTAJ PRZED ZAINSTALOWANIEM URZĄDZENIA. TRZYMAJ W BEZPIECZNYM

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tam, gdzie powstaje jako

Tam, gdzie powstaje jako Tam, gdzie powstaje jako Seria TeVeMaster Cyfrowe ODBIORNIKI kablowe 1 Wywietlacz LCD Czytnik kart typu CONAX smart card. Ostronie włoy kart (pozłacanym chipem do dołu, zgodnie z kierunkiem wkładania)

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746

Twoja instrukcja użytkownika KONICA MINOLTA BIZHUB 163 http://pl.yourpdfguides.com/dref/586746 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KONICA MINOLTA BIZHUB 163. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KONICA MINOLTA

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika CONRAD CS MP 530 IR http://pl.yourpdfguides.com/dref/2723735

Twoja instrukcja użytkownika CONRAD CS MP 530 IR http://pl.yourpdfguides.com/dref/2723735 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO FREIBURG Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO FREIBURG 130 1 011 402 112 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego panelu obsługi 2 Przycisk MENU

Bardziej szczegółowo

FMT300BT Nr produktu

FMT300BT Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI FMT300BT Nr produktu 000374338 Strona 1 z 15 FMT300BT Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem proszę starannie przeczytać niniejszą instrukcję! Akcesoria: FMT300BT, pilot zdalnej obsługi

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771

Twoja instrukcja użytkownika DORO PHONEEASY 515 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4279771 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla DORO PHONEEASY 515. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla DORO PHONEEASY 515 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE

Twoja instrukcja użytkownika BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Przycisk Odblokowywanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410

Twoja instrukcja użytkownika NAVIGON 8410 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla NAVIGON 8410. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla NAVIGON 8410 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET C47H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3953619

Twoja instrukcja użytkownika SIEMENS GIGASET C47H http://pl.yourpdfguides.com/dref/3953619 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla SIEMENS GIGASET C47H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla SIEMENS GIGASET C47H

Bardziej szczegółowo

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne

Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio do zabudowy Reflexion CLR2610USB, FM, srebrne Numer produktu 325913 LOKALIZACJA KONTROLEK 1. Alarm 2 / Głos 2. Alarm 1 / Głos + 3. Góra / Następny 4. Dół / Poprzedni 5. Włącz /Wyłącz

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6116EU http://pl.yourpdfguides.com/dref/4154623 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6116EU. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6116EU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298

Twoja instrukcja użytkownika KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2942298 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 7.0. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla KASPERSKY

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP UX-D50 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3874119

Twoja instrukcja użytkownika SHARP UX-D50 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3874119 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG G400 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597775 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG YP-T7FX http://pl.yourpdfguides.com/dref/789912 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at CEM3000

Register your product and get support at  CEM3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome CEM3000 4 2 Samochodowy zestaw audio 7 Odtwarzanie losowe 20 Skanowanie 20 Odtwarzanie z odtwarzacza ipod lub telefonu iphone 20 23 Wyciszenie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO NEW ORLEANS Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO NEW ORLEANS Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 Przycisk MENU Krótkie naciśnięcie: otwieranie/zamykanie menu

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO NEW JERSEY 220 BT 1 011 303 334 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 12 13 14 13 12 11 10 1 Przycisk MENU Krótkie naciśnięcie: otwieranie/zamykanie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 3300MFP http://pl.yourpdfguides.com/dref/910998 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV3520EA http://pl.yourpdfguides.com/dref/4149432 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE CAU-7380 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej akai-atd.com do ściągnięcia w formacie PDF, niezbędna jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SV20DI http://pl.yourpdfguides.com/dref/3266366 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych

Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych simu PL RSA Hz nr ref. 2005324 Odbiornik radiowy do roletowanych bram garaowych 5014017A Prosimy uwanie przeczyta niniejsz instrukcj przed przystpieniem do uytkowania urzdzenia. Niniejszym SIMU deklaruje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM

Wersja: 1.0. Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Wersja: 1.0 Instrukcja użytkownika radia DAB+/FM Przegląd produktu 1. Tryb gotowo ś Naciśnij, by przełączać między trybami FM i DAB w trybie pracy. Naciśnij i ci/tryb przytrzymaj, by przejść do trybu gotowości.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u

Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Kreator automatycznego uaktualniania firmware'u Language Automatic Firmware Update Wizard Contents Dostp do kreatora Proces aktualizacji firmware'u (uruchomiony z trybu normalnego) Proces aktualizacji

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074

Twoja instrukcja użytkownika SONY NW-S203F http://pl.yourpdfguides.com/dref/2804074 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

CAR RADIO AMSTERDAM ADELAIDE Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa

CAR RADIO AMSTERDAM ADELAIDE Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa CAR RADIO AMSTERDAM 130 1 011 402 110 001 ADELAIDE 130 1 011 402 100 001 Enjoy it. Instrukcja obsługi i montażowa Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 Przycisk Odblokowywanie zdejmowanego

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS MCM530 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3433599 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS MCM530. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS MCM530 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400

Konfiguracja sieci HSR (high speed redundancy) na prze cznikach Scalance X200, X300 oraz X400 (high speed redundancy) na przecznikach Scalance X200, X300 oraz X400 Ring Redundancy protokó odpowiedzialny za zapewnienie redundancji pocze. W przypadku wykorzystania tego protokou, urzdzenia musz by

Bardziej szczegółowo

Bremen MP _Brem_Titel_Ruecken_Velo.indd 1 00_Brem_Titel_Ruecken_Velo.indd :13:16 Uhr

Bremen MP _Brem_Titel_Ruecken_Velo.indd 1 00_Brem_Titel_Ruecken_Velo.indd :13:16 Uhr Bremen MP78 00_Brem_Titel_Ruecken_Velo.indd 1 7 648 013 310 04.07.2008 10:13:16 Uhr Elementy obsługi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 17 16 15 14 13 19 20 2 Elementy obsługi 1 Przycisk do odblokowywania zdejmowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545

Twoja instrukcja użytkownika MIO C210 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1183545 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MIO C210. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla MIO C210 (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB lub

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

Radio CD MP3 WMA. Madrid MP

Radio CD MP3 WMA. Madrid MP www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Madrid MP48 7 648 017 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni d uso e di installazione Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

Przełączanie źródła sygnału audio

Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Przełączanie źródła sygnału audio Kończenie pracy w trybie audio Naciśnij przycisk. Naciśnij przycisk. Wybierz tryb audio, którego chcesz użyć. Dotknij przycisku Audio

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382

Twoja instrukcja użytkownika PIONEER AVIC-F220 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3259382 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PIONEER AVIC-F220. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PIONEER AVIC-F220 (informacje,

Bardziej szczegółowo