Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2013 r. pieczęć firmowa Wykonawcy OFERTA przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL * zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów * zapewnienia wyżywienia dla uczestniczek/ów i trenerek/ów warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów * * wstawić znak X w odpowiednim polu/polach data w ramach projektu nr WND-POKL /12 pt. Potrafimy efektywnie zarządzać zastrzyk kwalifikacji, kompetencji i kreatywności dla pracowników śląskich firm. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne PRYM ul. Dąbrowskiego Katowice NIP: DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY Nazwa Adres NIP REGON Nr rachunku bankowego Strona 1 z 5

2 dotyczy oferty na przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL W ciągu ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty przeprowadzałem co najmniej jedno szkolenie w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Zlecenie nr 1: (Nazwa Zleceniodawcy, przedmiot zlecenia, okres realizacji, liczba wykonanych godzin szkoleniowych) Zlecenie nr 2: (Nazwa Zleceniodawcy, przedmiot zlecenia, okres realizacji, liczba wykonanych godzin szkoleniowych) dotyczy oferty na przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów oraz szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL przeprowadzenie warsztatów rozwoju osobistego przeprowadzenie warsztatów Lean Manufacturing przeprowadzenie szkolenia Równość szans kobiet i mężczyzn w POKL przeprowadzenia 1h lekcyjnej warsztatów/szkolenia (PLN) Ilość godzin Wartość lekcyjnych całkowita brutto warsztatów/ (PLN) szkolenia 560h 280h 8h Strona 2 z 5

3 dotyczy zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów dotyczy zapewnienia sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów wynajem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów rozwoju osobistego wynajmu sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenie 1h lekcyjnej warsztatów (PLN) Ilość godzin lekcyjnych warsztatów Wartość całkowita brutto (PLN) 560h wynajem sal szkoleniowych na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Lean Manufacturing 280h Strona 3 z 5

4 dotyczy zapewnienia wyżywienia podczas warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów warsztatów dotyczy zapewnienia wyżywienia podczas warsztatów rozwoju osobistego oraz warsztatów dla uczestniczek/ów projektu oraz trenerek/ów warsztatów wyżywienia (poczęstunek + obiad) dla jednej osoby w trakcie jednego dnia warsztatowego (PLN) Planowana ilość posiłków do wydania Wartość całkowita brutto (PLN) obiad) dla uczestniczek/-ów projektu w trakcie warsztatów rozwoju osobistego obiad) dla trenerek/-ów w trakcie warsztatów rozwoju osobistego obiad) dla uczestniczek/-ów projektu w trakcie warsztatów obiad) dla trenerek/-ów w trakcie warsztatów Strona 4 z 5

5 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego z dnia 10 maja 2013r. i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym z dnia 10 maja Oświadczam, że nie jestem powiązana/y z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. dn. 2013r. miejscowość Podpis osoby/-ób uprawnionej/-nych lub upoważnionej/-nych do występowania w imieniu Wykonawcy Strona 5 z 5