ANALIZA WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU"

Transkrypt

1 Barbara MECHANICS WORSZTYNOWICZ ANALIZA Vol. 24 No. WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU ANALIZA WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU Barbara WORSZTYNOWICZ * STRESZCZENIE Analiza pracy wysokociœnieniowej instalacji syntezy amoniaku (500 t/dobê) pozwoli³a wyci¹gn¹æ wniosek o pojawieniu siê niestacjonarnych przebiegów falowych w przewodach t³ocz¹cych mieszankê syntezow¹ do kolumny ze z³o em katalitycznym. Zjawiska te pojawia³y siê po w³¹czeniu jednej ze sprê arek recyrkulacyjnych. Analizuj¹c uk³ad ruroci¹gów i sposób ich do³¹czenia do sprê arek podstawowych i recyrkulacyjnych, wybrano punkty do obserwacji synchronicznych przebiegów szybkozmiennych. Przeprowadzenie badañ, w których obserwowano zachodzenie przebiegów falowych, pozwoli³o zidentyfikowaæ miejsca lokalnych rezonansów bêd¹cych przyczyn¹ obni enia parametrów ssania, co wp³ynê³o negatywnie na wydajnoœæ sprê arek, a ponadto wywo³ywa³o drgania rezonansowe instalacji. S³owa kluczowe: synteza amoniaku, gaz syntezowy, mieszanka syntezowa, sprê arki gazu syntezowego, sprê arki recyrkulacyjne mieszanki syntezowej, instalacja oko³osprê arkowa ANALYSIS OF RECIRCULATION COMPRESSORS CO-OPERATION WITH AMMONIA SYNTHESIS INSTALLATION Analysis of work of high-pressure installation of ammonia synthesis enabled a conclusion about the appearance of unstationary wave courses in the pipes pressing synthesis mixture into the column with catalytic deposit. The phenomena appeared when one of recirculation compressors was turned on. To analyse the system of pipelines and the way of their attachement to basic and recirculation compressors some points were selected to observe synchronic course of rapid changing pressures. The research, in which the wave courses took place, was a ground to identify places of local resonance which were a cause of suction parameters devaluation. It had a negative influence upon the compressor efficiency and also resulted in resonance vibrations of the installation. Keywords: ammonia synthesis, recirculation compressors, synthesis mixture 1. WSTÊP Ci¹g technologiczny instalacji syntezy amoniaku (500 t/dobê) w Zak³adach Azotowych S.A. Tarnów-Moœcice sk³ada siê z czterech sprê arek podstawowych gazu syntezowego NOUVO-PIGNONE, pracuj¹cych ze sta³¹ czêstotliwoœci¹ i sprê arek recyrkulacyjnych dwóch marki ZWICKAU oraz jednej marki. Sprê arki recyrkulacyjne zasilane s¹ silnikami elektrycznymi asynchronicznymi, które z natury swojego dzia³ania nie zapewniaj¹ sta³ej czêstotliwoœci cykli t³oczenia. Proces syntezy amoniaku odbywa siê w katalitycznej kolumnie konwertorowej znajduj¹cej siê poza hal¹. Instalacja syntezy amoniaku wyposa ona jest tak e w szereg wymienników ciep³a, których zadaniem, w zale noœci od potrzeb technologicznych, jest podnoszenie lub obni anie temperatury mieszanki syntezowej. Sprê arki podstawowe w warunkach nominalnych sprê aj¹ gaz syntezowy od ciœnienia 2,5 MPa do ciœnienia 29,5 MPa. Gaz syntezowy sk³ada siê z 74,04% H 2, 24,74% N 2, 0,3% Ar, 0,92% CH 4. Do obiegu sprê arek recyrkulacyjnych trafia mieszanka syntezowa spod kolumny katalitycznej z³o ona z gazu syntezowego i amoniaku o nastêpuj¹cym sk³adzie: H 2 56,1%, N 2 18,97%, Ar 4,21%, CH 4 10,81%, NH 3 9,91%. Obs³uga w trakcie eksploatacji instalacji stwierdzi³a wystêpowanie nieprawid³owoœci, a mianowicie: okresowe zmniejszanie wydajnoœci uk³adu syntezy amoniaku, okresowe drgania instalacji, pojawiaj¹ce siê zw³aszcza poza hal¹, na estakadzie z zamontowan¹ kolumn¹ katalityczn¹; drgania te nasila³y siê g³ównie przy równoleg³ej pracy sprê arek recyrkulacyjnych: jednej ze sprê- arek ZWICKAU i sprê arce. Zauwa one nieprawid³owoœci, a tak e analiza pracy instalacji pozwalaj¹ na wysuniêcie tezy, i w instalacji mog¹ wystêpowaæ niestacjonarne zjawiska falowe powstaj¹ce w wyniku przypadkowego nak³adania siê na siebie pulsacji o ró nych czêstotliwoœciach. Celem potwierdzenia lub te zaprzeczenia tej teorii przeprowadzono wielogodzinne pomiary przebiegu szybkozmiennych. Fakt, i instalacja nie jest w pe³ni przygotowana do tego typu obserwacji, ogranicza mo liwoœæ instalowania czujników pomiarowych. Równie utrudnieniem jest to, e sprê arki ZWICKAU nie s¹ fabrycznie przystosowane do indykowania. * Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydzia³ In ynierii Mechanicznej i Robotyki; 36

2 MECHANICS Vol. 24 No SPRÊ ARKI RECYRKULACYJNE W CI GU SYNTEZY AMONIAKU Sprê arki recyrkulacyjne znajduj¹ siê w jednej hali, wspólnie ze sprê arkami gazu syntezowego NOUVO-PIGNONE. Sprê arki recyrkulacyjne ZWICKAU 12 i 13 s¹ umieszczone w niewielkiej odleg³oœci od siebie, w okolicach koñca ruroci¹gów kolektorowych ssawnego i t³ocznego. Sprê arka znajduje siê w odleg³oœci ok. 50 m od sprê arek ZWICKAU w kierunku znajduj¹cej siê na zewn¹trz hali katalitycznej kolumny konwertorowej. Sprê arka jest dwucylindrowa, dwustronnego dzia³ania, wyposa ona po stronie ssania i t³oczenia w sferyczne t³umiki pulsacji, po jednym t³umiku dla ka dego z cylindrów. Dodatkowo po stronie ssania znajduj¹ siê filtry, a po stronie t³ocznej kryzy t³umi¹ce usytuowane przed i za t³umikami pulsacji. Ruroci¹g doprowadzaj¹cy mieszankê syntezow¹ dochodzi od strony wschodniej sprê arki, powoduj¹c niesymetryczny uk³ad zasilania cylindrów. Równie uk³ad ruroci¹gów po stronie t³ocznej jest niesymetryczny, gdy punkt wspólny od obu cylindrów znajduje siê od strony wschodniej. Sprê arkê napêdza silnik elektryczny asynchroniczny o mocy ok kw, ze znamionow¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ 295 obr./min. Sprê arki ZWICKAU s¹ jednocylindrowe, dwustronnego dzia³ania, wyposa one w t³umiki pulsacji. Sprê arki s¹ napêdzane silnikami elektrycznymi asynchronicznymi ze znamionow¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ 184 obr./min. Producent sprê arki przewidzia³ mo liwoœæ jej indykowania, wiêc rozmieszczenie punktów pomiarowych nie stanowi³o problemu. W przypadku sprê arek ZWIC- KAU mo liwe jest jedynie pod³¹czenie czujników ciœnienia po stronach t³ocznych obu tych maszyn. Dla zespo³u sprê arek NOUVO-PIGNONE, które podobnie jak sprê arki ZWICKAU nie s¹ przystosowane do indykowania, przewidziano punkty pomiarowe na ruroci¹gach zbiorczych po stronie ssania i t³oczenia (pp. 23 zlokalizowany w rejonie sprê arek na ssaniu, pp. 14 poza hal¹, w pobli u po³¹czeñ ruroci¹gów doprowadzaj¹cych gaz syntezowy z ruroci¹gami gazu obwodu recyrkulacji). Rys. 1. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych sprê arka 3. PUNKTY POMIAROWE Na instalacji wytypowano punkty pomiarowe (pp), które oznaczono numerami od pp. 1 do pp. 23. Istniej¹ce warunki pozwoli³y na lokalizacjê punktów pomiarowych po stronie t³ocznej sprê arek ZWICKAU w ich bezpoœredniej bliskoœci (pp. 21 i pp. 22). Natomiast po stronie ssawnej takich mo liwoœci nie by³o, wiêc z koniecznoœci wytypowano punkt na œlepej koñcówce ruroci¹gu kolektorowego (pp. 19). Dodatkowo dla uzyskania pe³nego obrazu usytuowano symetrycznie w stosunku do ruroci¹gu ssawnego punkt (pp. 20) na kolektorze t³oczenia. Sprê arka jest przygotowana fabrycznie do indykacji, w zwi¹zku z czym wytypowano 12 punktów pomiarowych (rys. 1), z których 8 znajduje siê na sprê arce; 4 punkty pomiarowe znajduj¹ siê w przestrzeniach roboczych ka dego cylindra oraz przed zaworami ss¹cymi i za zaworami t³ocznymi obu cylindrów. Kolejne punkty pomiarowe usytuowano na instalacji oko³osprê arkowej, po stronie ssawnej na rozga³êzieniu ruroci¹gów do cylindrów i po stronie t³ocznej na po³¹czeniu ruroci¹gów cylindrów, a tak- e na dalszej czêœci wspólnego ruroci¹gu przed zaworem odcinaj¹cym od pozosta³ej czêœci instalacji. Rys. 2. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych instalacja technologiczna syntezy amoniaku 37

3 Barbara WORSZTYNOWICZ ANALIZA WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU Na ruroci¹gu kolektorowym t³ocznym obwodu recyrkulacji znajduje siê punkt pomiarowy (pp. 15) zlokalizowany na pomoœcie technologicznym, obok którego znajduje siê punkt (pp. 18) na ruroci¹gu kolektorowym ssawnym obwodu recyrkulacji. Wytypowano te dwa punkty pomiarowe w bezpoœredniej bliskoœci katalitycznej kolumny konwertorowej, na jej szczycie (pp. 16) i na dole kolumny (pp. 17). Ka dy punkt pomiarowy wyposa ono w oddzielny zawór iglicowy odcinaj¹cy, do którego do³¹czano czujnik pomiarowy. Wykaz usytuowania punktów pomiarowych 1 cylinder wschodni, strona zewnêtrzna sprê arki 2 pulsator (sferyczny t³umik pulsacji) ssania cylinp dra wschodniego sprê arki 3 pulsator (sferyczny t³umik pulsacji) t³oczenia cylindra wschodniego sprê arki 4 cylinder wschodni, strona wewnêtrzna sprê arki 5 cylinder zachodni, strona wewnêtrzna sprê arki 6 pulsator (sferyczny t³umik pulsacji) ssania cylindra zachodniego sprê arki 7 pulsator (sferyczny t³umik pulsacji) t³oczenia cylindra zachodniego sprê arki 8 cylinder zachodni, strona zewnêtrzna sprê arki 9 ssanie, cylinder wschodni i zachodni sprê arki 10 t³oczenie, cylinder wschodni i zachodni sprê arki 11 ssanie cylinder zachodni sprê arki 12 t³oczenie sprê arki, suma 13 bocznik na t³oczeniu kolektora cyrkulacji 14 t³oczenie po sprê arkach NOUVO-PIGNONE 15 t³oczenie po cyrkulatorach 16 góra konwertora 17 dó³ konwertora 18 ssanie cyrkulatorów 19 ssanie na kolektorze cyrkulacji 20 t³oczenie na kolektorze cyrkulacji 21 t³oczenie ZWICKAU t³oczenie ZWICKAU ssanie do sprê arek NOUVO-PIGNONE (kryza) Usytuowanie punktów pomiarowych w instalacji przedstawiaj¹ schematy lokalizacji wzglêdem aparatów technologicznych: na rysunku 1 dla pp. 1 12, na rysunku 2 dla pp Z punktu pomiarowego pp. 13 zrezygnowano, gdy nie by³ on umieszczony bezpoœrednio na ruroci¹gu. 4. UK AD POMIAROWY Obserwacjê wystêpuj¹cych w instalacji zjawisk falowych przeprowadzono, wykorzystuj¹c aparaturê do pomiaru szybkozmiennych z czujnikami piezoelektrycznymi i rejestracj¹ komputerow¹. Do badañ wykorzystano równoczeœnie dwa tory pomiarowe. Pojedynczy tor pomiarowy sk³ada³ siê z czujnika piezoelektrycznego, przekszta³tnika sygna³u na sygna³ pr¹dowy (w zakresie 4 20 ma) i wzmacniacza. Pomiary wykonano, stosuj¹c zasadê stopniowego przechodzenia przez wszystkie punkty pomiarowe, rejestruj¹c i archiwizuj¹c komputerowo wyniki w czterech kombinacjach dla ka dego z punktów. Stanowisko rejestruj¹ce by³o odsuniête od sprê arki ze wzglêdu na drgania i nieuniknione wycieki gazu syntezowego dzia³aj¹cego agresywnie na elementy aparatury pomiarowej. Rejestrowane wewn¹trz cylindrów (sprê arki ) przebiegi zmian ciœnienia w funkcji czasu by³y przekszta³cane na zamkniête wykresy indykatorowe, dziêki czemu mo liwe by³o okreœlanie prac indykowanych i œrednich indykowanych. Przed przyst¹pieniem do badañ tory pomiarowe zosta- ³y przecechowane w pe³nym zakresie czujników, a tak e we wszystkich przewidzianych podczas pomiarów konfiguracjach toru pomiarowego. Po zakoñczeniu badañ tory pomiarowe poddano cechowaniu wed³ug tej samej procedury. Wykluczono w ten sposób ewentualne b³êdy wynikaj¹ce z mo liwoœci zmian w³aœciwoœci torów pomiarowych podczas badañ. Ze wzglêdu na zmiennoœæ parametrów technologicznych, sprê arki recyrkulacyjne pracuj¹ w trzech konfiguracjach, a mianowicie: 1) pojedynczo sprê arka, 2) w uk³adzie równoleg³ym sprê arka ze sprê- ark¹ ZWICKAU, 3) w uk³adzie równoleg³ym dwie sprê arki ZWICKAU. W zwi¹zku z tym przeprowadzono trzy serie pomiarowe, po jednej dla ka dej konfiguracji pracy instalacji. Serie pomiarowe zaplanowano tak, by rozpoczynaæ i koñczyæ ka d¹ z nich t¹ sam¹ kombinacj¹ punktów pomiarowych. Termin pomiarów wybrano na okres sta³ej wydajnoœci instalacji. Nieprawid³owoœci w pracy instalacji pojawia³y siê przy w³¹czaniu w uk³ad recyrkulacji sprê arki, tak wiêc przedstawiona analiza zosta³a ograniczona do serii, w których ta sprê arka pracowa³a. 5. WSPÓ PRACA SPRÊ ARKI Z INSTALACJ RECYRKULACJI MIESZANKI SYNTEZOWEJ Pierwsz¹ seriê pomiarow¹ przeprowadzono, gdy w uk³adzie recyrkulacji mieszankê syntezow¹ przet³acza³a sprê- arka. Przed przyst¹pieniem do badañ opracowano schemat pomiarowy (tab. 1), zak³adaj¹cy prowadzenie pomiarów równoczeœnie dwoma torami. Ka d¹ kombinacjê pomiaru dwóch punktów wykonywano dwa razy ze zmian¹ toru pomiarowego, tak aby wyniki uzyskane z pomiaru jednym torem weryfikowaæ drugim torem pomiarowym. Dodatkowo seria pomiarowa zaczyna³a i koñczy³a siê t¹ sam¹ kombinacj¹ punktów pomiarowych. Tak przygotowany plan zawiera³ 64 podwójne próby pomiarowe. 38

4 MECHANICS Vol. 24 No Nr Punkty pomiarowe Nr Tabela 1. Schemat pomiarowy Punkty pomiarowe Nr Punkty pomiarowe Nr Punkty pomiarowe 1 15, , ,4 49 8,5 2 18, , ,1 50 5,8 3 16, , ,1 51 5,7 4 15, , ,3 52 7,5 5 17, , ,3 53 7, , , , ,7 7 18, , , , , ,9 40 5, , , ,9 41 5, , , , , , , ,2 43 6, , , , , , , ,1 45 8, , , ,2 46 6, , , ,2 47 7, , , ,4 48 8, ,15 Ocena jakoœciowa i iloœciowa wspó³pracy sprê arki Borsig z instalacj¹ recyrkulacji mieszanki syntezowej Przebiegi zmian ciœnienia w cylindrach s¹ przedstawione w postaci wykresów w funkcji czasu (wykresy otwarte) i w funkcji skoku t³oka (wykresy zamkniête). Je eli przeœledzi siê wykresy dla obu cylindrów (rys. 3), to widaæ, i wystêpuj¹ znaczne ró nice w przebiegu ich pracy. Równoczeœnie mo na zauwa yæ, e dla ka dego z nich, praca jego strony wewnêtrznej i zewnêtrznej przedstawia siê podobnie w sensie jakoœciowym i iloœciowym. Natomiast przy porównaniu pracuj¹cych równoczeœnie stron zewnêtrznych lub wewnêtrznych cylindrów ujawniaj¹ siê znaczne ró nice zarówno jakoœciowe, jak i iloœciowe na wykresach obrazuj¹cych ich pracê. Analiza iloœciowa wykresów zmian ciœnienia w funkcji t³oka ujawni³a ró nice w pracy cylindrów, powoduj¹ce zarazem ró nice ich udzia³u w wydajnoœci sprê arki. Udzia³y te wynosz¹: strona zewnêtrzna (pp. 1) 25,69%, strona wewnêtrzna (pp. 4) 25,75%; strona zewnêtrzna (pp. 8) 25,08%, strona wewnêtrzna (pp. 5) 23,47%. udzia³ów pomiêdzy równoczeœnie pracuj¹cymi stronami zewnêtrznymi cylindrów wynosi 2,4%, a stronami wewnêtrznymi 9,7%. Œrednie ciœnienia indykowane wynosz¹: strona zewnêtrzna (pp. 1) 2008,24 kpa, strona wewnêtrzna (pp. 4) 2012,89 kpa; strona zewnêtrzna (pp. 8) 1960,53 kpa, strona wewnêtrzna (pp. 5) 1834,87 kpa. Prace indykowane wynosz¹: strona zewnêtrzna (pp. 1) 21,689 kj, strona wewnêtrzna (pp. 4) 21,739 kj; strona zewnêtrzna (pp.8) 21,174 kj, strona wewnêtrzna (pp.5) 19,816 kj. Iloœciowe zmiany wartoœci ciœnienia w poszczególnych cylindrach w trakcie ich kolejnych etapów pracy wskazuj¹ na wystêpowanie znacznych ró nic wyniki przedstawia tabela 2. Porównuj¹c stronê zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ cylindra wschodniego, nale y stwierdziæ, e poszczególne etapy pracy przebiegaj¹ w tych samych zakresach, a wiêc i praktycznie przy tych samych ró nicach. W przypadku drugiego cylindra widaæ znaczne rozbie noœci w zakresach miêdzy stron¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹, równie ró nice dla poszczególnych procesów bardziej od siebie odbiegaj¹. Dla cylindra wschodniego po stronie ssania nastêpuje spadek ciœnienia o wartoœci 0,35 MPa, podczas gdy dla cylindra zachodniego wartoœæ ta mieœci siê w zakresie od 0,5 do 0,65 MPa, co wynika ze spadku ciœnienia na pocz¹tku procesu zasysania, po którym nastêpuje gwa³towny jego wzrost. Ró nice te wynikaj¹ w g³ównej mierze z niesymetrycznoœci strony ssawnej instalacji oko³osprê arkowej, powoduj¹cej odmienne warunki dop³ywu mieszanki do zaworów ss¹cych cylindrów, wp³ywaj¹ce bezpoœrednio na ich nape³nianie. Proces sprê ania w cylindrze wschodnim charakteryzuje siê przyrostem ciœnienia rzêdu 2 MPa, natomiast w zachodnim s¹ to wartoœci 1,17 do 1,32 MPa, wynikiem czego s¹ du e ró nice w przebiegu linii t³oczenia. Przyrost ciœnienia w czasie sprê- ania w wschodnim cylindrze jest wystarczaj¹co du y, aby otwar³y siê zawory i rozpocz¹³ siê proces wyt³aczania mieszanki, co obrazuje na wykresie spadek ciœnienia t³oczenia. 39

5 Barbara WORSZTYNOWICZ ANALIZA WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU CYLINDER WSCHODNI pp. 1 CYLINDER ZACHODNI pp. 8 STRONA ZEWNÊTRZNA CYLINDER WSCHODNI pp. 4 CYLINDER ZACHODNI pp. 5 STRONA WEWNÊTRZNA Rys. 3. Wykresy przebiegu zmian ciœnienia w funkcji czasu i w funkcji skoku t³oka dla sprê arki przy wspó³pracy z instalacj¹ recyrkulacji mieszanki syntezowej sprê arki 40

6 MECHANICS Vol. 24 No Tabela 2. Iloœciowe zmiany wartoœci ciœnienia w cylindrach Cylinder wschodni, MPa Cylinder zachodni, MPa Strona zewnêtrzna (pp. 1) Strona zewnêtrzna (pp. 8) 23,00 23,35 23,23 25,30 24,40 25,56 23,10 24,50 0,35 2,07 1,16 1,40 23,35 24,00 24,00 25,17 24,95 25,95 23,55 25,50 0,65 1,17 1,00 1,95 Strona wewewnêtrzna (pp. 4) Strona wewewnêtrzna (pp. 5) 22,85 23,20 23,06 25,12 24,17 25,40 22,95 24,23 0,35 2,06 1,23 1,28 22,85 23,35 23,35 24,67 24,40 25,44 22,88 25,00 0,50 1,32 1,04 2,12 W przypadku zachodniego cylindra wystêpuje ma³y przyrost ciœnienia sprê ania ograniczaj¹cy otwarcie zaworów t³ocznych, co powoduje, e w czasie, gdy powinien nastêpowaæ ju wyp³yw, trwa sprê anie czynnika. Dlatego ciœnienie rozprê ania dla wschodniego cylindra mieœci siê w granicach od 1,28 do 1,4 MPa, a dla zachodniego ma wartoœci 1,95 do 2,12 MPa. Porównuj¹c równoczeœnie pracuj¹ce cylindry, mo na stwierdziæ ró nice pomiêdzy ciœnieniem zamkniêcia zaworu t³ocznego i ciœnieniem otwarcia zaworu ssawnego, dla strony zewnêtrznej wynosi ona 39,29%, a wewnêtrznej 65,62%. Bezwzglêdna przekraczaj¹ca 1 MPa, ró nica ciœnienia koñca wyt³aczania i wyp³ywu dla równoczeœnie pracuj¹cych stron jest przyczyn¹ powstawania zjawisk dynamicznych po stronie t³ocznej instalacji oko³osprê arkowej. Powstaj¹ pulsacje pomiêdzy równoczeœnie pracuj¹cymi stronami cylindrów, tworz¹c falê ciœnienia przenosz¹c¹ siê na pozosta³¹ czêœæ instalacji. Niesymetryczna budowa strony t³ocznej instalacji oko³osprê arkowej dodatkowo wzmacnia zjawisko. 6. WSPÓ PRACA SPRÊ AREK I ZWICKAU Z INSTALACJ RECYRKULACJI MIESZANKI SYNTEZOWEJ Kolejn¹ seriê pomiarow¹ wykonano, gdy w uk³adzie recyrkulacji pracowa³y równolegle sprê arka ze sprê- ark¹ ZWICKAU. W tym przypadku ustalono 68 podwójnych pomiarów, które równie zaczyna³y i koñczy³y siê takimi samymi kombinacjami punktów pomiarowych jak w poprzedniej serii. Wszystkie serie pomiarowe rozpoczyna³y i koñczy³y siê w tych samych punktach. Ocena jakoœciowa i iloœciowa wspó³pracy sprê arek i ZWICKAU z instalacj¹ recyrkulacji mieszanki syntezowej Wspó³praca sprê arki ze sprê ark¹ ZWICKAU w uk³adzie recyrkulacji zosta³a równie przedstawiona poprzez wykresy przebiegów zmian ciœnienia w cylindrach w funkcji czasu (wykresy otwarte) i w funkcji skoku t³oka (wykresy zamkniête) wykonanych dla sprê arki (rys. 4). W³¹czenie do uk³adu recyrkulacji sprê arki ZWICKAU spowodowa³o zmniejszenie ró nic iloœciowych, jednak nie przyczyni³o siê do ograniczenia ró nic jakoœciowych. Porównanie udzia³u w wydajnoœci sprê arki poszczególnych cylindrów w tej serii pomiarowej wykaza³o mniejsze ró nice pomiêdzy wspó³pracuj¹cymi stronami cylindrów. Udzia³y te wynosz¹: strona zewnêtrzna (pp. 1) 25,41%, strona wewnêtrzna (pp. 4) 24,94%; strona zewnêtrzna (pp. 8) 25,88%, strona wewnêtrzna (pp. 5) 23,77%. pomiêdzy równoczeœnie pracuj¹cymi stronami zewnêtrznymi cylindrów wynosi 1,86%, a stronami wewnêtrznymi 4,92%. Œrednie ciœnienia indykowane wynosz¹: strona zewnêtrzna (pp. 1) 1996,60 kpa, strona wewnêtrzna (pp. 4) 1959,37 kpa; strona zewnêtrzna (pp. 8) 2033,84 kpa, strona wewnêtrzna (pp. 5) 1867,45 kpa. Prace indykowane wynosz¹: strona zewnêtrzna (pp. 1) 21,563 kj, strona wewnêtrzna (pp. 4) 21,161 kj; strona zewnêtrzna (pp. 8) 21,965 kj, strona wewnêtrzna (pp. 5) 20,168 kj. Iloœciowe zmiany wartoœci ciœnienia w poszczególnych cylindrach w trakcie ich kolejnych etapów pracy wskazuj¹ na wystêpowanie znacznych ró nic wyniki przedstawia tabela 3. Je eli porówna siê strony cylindra wschodniego, widaæ znacz¹ce ró nice pomiêdzy nimi, co nie wystêpuje w cylindrze zachodnim. W poprzedniej serii pomiarowej sytuacja by³a odwrotna. 41

7 Barbara WORSZTYNOWICZ ANALIZA WSPÓ PRACY SPRÊ AREK RECYRKULACYJNYCH Z INSTALACJ SYNTEZY AMONIAKU CYLINDER WSCHODNI pp. 1 CYLINDER ZACHODNI pp. 8 STRONA ZEWNÊTRZNA CYLINDER WSCHODNI pp. 4 CYLINDER ZACHODNI pp. 5 STRONA WEWNÊTRZNA Rys. 4. Wykresy przebiegu zmian ciœnienia w funkcji czasu i w funkcji skoku t³oka dla sprê arki przy wspó³pracy z instalacj¹ recyrkulacji mieszanki syntezowej sprê arki wraz ze sprê ark¹ ZWICKAU 42

8 MECHANICS Vol. 24 No Tabela 3. Iloœciowe zmiany wartoœci ciœnienia w cylindrach Cylinder wschodni, MPa Cylinder zachodni, MPa Strona zewnêtrzna (pp. 1) Strona zewnêtrzna (pp. 8) 23,22 23,63 23,45 25,66 25,16 25,82 23,50 25,30 0,41 2,21 0,66 1,80 23,10 23,75 23,72 25,10 24,72 26,00 23,32 25,50 0,65 1,38 1,28 2,18 Strona wewnêtrzna (pp. 4) Strona wewnêtrzna (pp. 5) 23,16 23,98 23,38 25,74 25,00 26,00 23,10 25,30 0,82 2,36 1,00 2,20 23,13 23,60 23,40 24,80 24,55 25,85 23,27 25,38 0,47 1,40 1,30 2,11 Nale y te zauwa yæ, i w cylindrze wschodnim ró - nice sprê ania i rozprê ania sta³y siê wartoœciami bardzo zbli onymi, podczas gdy w cylindrze zachodnim nadal znacznie od siebie odbiegaj¹. Po stronie wewnêtrznej cylindra wschodniego pojawiaj¹ siê na pocz¹tku ssania du e pulsacje ciœnienia przek³adaj¹ce siê na ró nicê 0,82 MPa w tym etapie procesu. Jednak patrz¹c na ca³oœæ procesu dla cylindra wschodniego, nale y stwierdziæ, e zarówno w sensie jakoœciowym, jak i iloœciowym przebiega on znacznie lepiej ni przy pracy samej sprê arki. W cylindrze zachodnim sprê anie nadal odbywa siê przy za ma³ej ró nicy (1,38 1,40 MPa), w zwi¹zku z czym w etapie t³oczenia ciœnienie roœnie. Poprawa pracy cylindra wschodniego powoduje, i ró nica równoczeœnie rozprê aj¹cych stron zewnêtrznych wynosi 21,11%, a wewnêtrznych 4,26%. Analiza wykresów zamkniêtych dla sprê arki pozwala stwierdziæ pojawienie siê synchronicznego pulsowania ciœnienia w czêœci ssawnej i t³ocznej sprê arki. Zjawisko to, bez w¹tpienia maj¹ce negatywny wp³yw na instalacjê, mo na w du ej mierze wyt³umaczyæ ró n¹ czêstotliwoœci¹ pracy sprê arek oraz faktem zasilania ich silnikami asynchronicznymi. W wyniku czego na po³¹czeniu z magistral¹ pulsacje ciœnienia wytworzone przez sprê arkê nak³adaj¹ siê na pulsacje ciœnienia pochodz¹ce od sprê arki ZWICKAU, powoduj¹c okresowe wzmocnienie fali, które przemieszcza siê w kierunku kolumny katalitycznej i powoduje drgania zarówno kolumny, jak i ruroci¹gów. Potwierdzeniem istotnego niekorzystnego wp³ywu zjawisk dynamicznych na pracê sprê arki s¹ pojawiaj¹ce siê ró nice w przebiegu linii ssania i t³oczenia dwóch kolejnych cykli jej pracy. 7. PODSUMOWANIE Do prawid³owej wspó³pracy maszyn w instalacji syntezy amoniaku wymagane s¹: symetria instalacji oko³osprê arkowej sprê arki BOR- SIG po stronie ssania i t³oczenia, odpowiednie pojemnoœci t³umików pulsacji zarówno dla sprê arki jak i sprê arek ZWICKAU, separacja maszyn elementami z³o onymi z dyfuzora, czêœci walcowej i konfuzora o odpowiednich wymiarach. 43

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA Temat ćwiczenia: POMIAR CIŚNIENIA SPRĘŻANIA SILNIKA SPALINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA

INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn specjalność: konstrukcja i eksploatacja maszyn i pojazdów INSTRUKCJE DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH SILNIKI SPALINOWE I PALIWA SSiP-1 Budowa i działanie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM

Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 23/1 2006 Romuald Radwan*, Janusz Wandzel* TESTY PRODUKCYJNE PO CZONE ZE WSTÊPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA Z O U LGM Testy produkcyjne na z³o u LGM (Lubiatów-Miêdzychód-Grotów)

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych w³aœciwoœci mechanicznych wyrobów z poliamidów i innych tworzyw konstrukcyjnych (uzupe³nienie)

Badania wybranych w³aœciwoœci mechanicznych wyrobów z poliamidów i innych tworzyw konstrukcyjnych (uzupe³nienie) 216 Wybrane aspekty starzenia wzmocnionych poliamidów. Cz. 3. B³a ej CHMIELNICKI Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Wydzia³ Mechaniczno-Technologiczny Semestr IX, Grupa specjalizacyjna Przetwórstwo i Obróbka

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC

Stanowisko pomiarowe do wyznaczania ró nicowego pr¹du wy³¹czania wy³¹czników ró nicowo-pr¹dowych typu AC ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH Nr 1(4)/2008, s. 91-95 ISSN-1895-3794 Andrzej Kidawa Wy sza Szko³a Zarz¹dzania Ochron¹ Pracy w Katowicach Jagoda G³az Wy sza Szko³a

Bardziej szczegółowo

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania

Dane montaŝu. Schemat ogólny dodatkowego układu zasilania Dane montaŝu Homologacja R115 E20 #115 00 0037 Wytwórca pojazdu FORD Kategoria pojazdu M1 Typ pojazdu JH1 Fiesta Typ a Objętość skokowa 1299 cm 3 Moc maksymalna 51 kw Moc na cylinder 12,75 kw Poziom emisji

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482. Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań nośności pali. Krótki opis PROCEDURY BADAWCZEJ Postanowienia ogólne 1.1. Określenie badanej cechy Nośność pala - jest to zdolność pala do przenoszenia obciążeń.

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI

Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 Jerzy Stopa*, Stanis³aw Rychlicki*, Pawe³ Wojnarowski* ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA Z O ACH ROPY NAFTOWEJ W PÓ NEJ FAZIE EKSPLOATACJI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

Akademia Górniczo-Hutnicza. im.stanisława Staszica w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział InŜynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al.Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej

Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Rozwiàzania dla ch odzenia wody technologicznej Ch odnice wentylatorowe Hyperfree Bezspr arkowe suche chłodnice wody Hyperfree sà idealnym rozwiàzaniem, gdzie potrzebna jest woda o temperaturze wy szej

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Jadwiga Zarębska 1) Warszawa Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2001/2002 Ö Powszechność nauczania języków obcych według typów szkół Dane przedstawione w tym opracowaniu dotycz¹ uczniów

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne sprê arki t³okowe

Profesjonalne sprê arki t³okowe Profesjonalne sprê arki t³okowe podwójna ch³odnica miêdzystopniowa (lepsze ch³odzenie, d³u sza ywotnoœæ pompy) powiêkszona ch³odnica na wyjœciu (wy sza jakoœæ sprê onego powietrza) 2 stopnie sprê ania

Bardziej szczegółowo

Pomiary ha³asu w pomieszczeniach biurowych

Pomiary ha³asu w pomieszczeniach biurowych Opis badañ Badania przeprowadzono w 5 budynkach biurowych w Warszawie, w których mieœci³y siê: biblioteka uniwersytecka, bank, centrala operatora telefonii komórkowej, centrum zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna Dostawa i montaż instalacji stanowiącej kaskadowe urządzenie chłodnicze z komorą chłodniczą. Dolny stopień urządzenie sprężarkowe z czynnikiem roboczym CO

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU

INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 OPRACOWANIE POMIARÓW RUCHU r. Egz. nr. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA

ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA ROZDZIELACZ PROGRESYWNY BVA Charakterystyka wyrobu Rozdzielacz BVA jest blokowym, tłoczkowym rozdzielaczem dozującym o progresywnej (postępowej) zasadzie działania. Jest on przeznaczony do dozowania w

Bardziej szczegółowo

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2

METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW METODY ZAMRAŻANIA CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Zamrażanie w powietrzu Prędkość zamrażania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1/8 CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2/8 Spis treści 1 Ogólny opis przedmiotu zamówienia... 3 2 Opis techniczny... 3 3 Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy... 7 4 Wymagania dotyczące dostawy katalizatorów

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475

System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 System automatycznej regulacji TROVIS 5400 Regulator cyfrowy dla ogrzewnictwa i ciep³ownictwa TROVIS 5475 Regulator dwu- i trójpunktowy do zabudowy naœciennej i tablicowej (wymiary zewnêtrzne 144 x 96)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym

Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego cieczy za pomocą kalorymetru z grzejnikiem elektrycznym Nr. Ćwiczenia: 215 Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 20 IV 2009 Temat Ćwiczenia: Wyznaczenie sprawności grzejnika elektrycznego i ciepła właściwego

Bardziej szczegółowo

Nauka o œwietle. (optyka)

Nauka o œwietle. (optyka) Nauka o œwietle (optyka) 11 Nauka o œwietle (optyka) 198 Prostopad³oœcienne pude³ka, wykonane z tektury, posiadaj¹ z boku po cztery okienka (,, C, D). Do okienek kierujemy równoleg³e wi¹zki promieni. Zauwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474

Opis æwiczeñ. Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 474 Opis æwiczeñ Rozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 7 POZNAÑ 200 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il. szt. W³acznik

Bardziej szczegółowo

Podstawowe działania w rachunku macierzowym

Podstawowe działania w rachunku macierzowym Podstawowe działania w rachunku macierzowym Marcin Detka Katedra Informatyki Stosowanej Kielce, Wrzesień 2004 1 MACIERZE 1 1 Macierze Macierz prostokątną A o wymiarach m n (m wierszy w n kolumnach) definiujemy:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-9

Ć W I C Z E N I E N R O-9 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-9 WYZNACZANIE STĘŻENIA CUKRU ZA POMOCĄ POLARYMETRU Plr - 1 1 I.

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze

LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze LABORATORIUM SILNIKÓW SPALINOWYCH Materiały pomocnicze Temat: Ocena procesu spalania na podstawie wykresu indykatorowego Indykowanie tłokowego silnika spalinowego oznacza pomiar szybkozmiennych ciśnień

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ HYDRAULICZNY typ UHPT

ZASILACZ HYDRAULICZNY typ UHPT ZASILACZ HYDRAULICZNY typ UHPT P max =32 MPa Q max = 25 dm 3 /min WK 560 658 02.1999 ZASTOSOWANIE: Podstawowym zadaniem zasilacza hydraulicznego jest zasilanie uk³adu hydraulicznego ciecz¹ robocz¹ (olejem)

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO

LABORATORIUM STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Zakład Cybernetyki i Elektroniki LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA STEROWANIE SILNIKA KROKOWEGO Opracował: mgr inŝ. Andrzej Biedka

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw

Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Bogdan Nogalski*, Anna Wójcik-Karpacz** Sposoby motywowania pracowników ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Artyku³ zawiera rozwa ania zwi¹zane ze sposobami motywowania pracowników w sektorze MŒP. Autorzy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3

NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 NOWOŒÆ! Wyrób chroniony prawem patentowym! UPRP Nr W110166 NOWOCZESNY BRAMOFON DLA WILLI I FIRM Instrukcja monta u V 1.3 1. Wybór konfiguracji Bramofon Bastion mo na skonfigurowaæ na kilka ró nych sposobów.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi PL

Instrukcja obs³ugi PL Instrukcja obs³ugi PL Dziêkujemy za zakup naszego produktu LAPO-C. 1 Spis treœci. 2 3 4 5 Wstêp...5 Obs³uga rejestratora LAPO-S...6 Ekrany wyœcigowe LAPO-S...7 Podstawowe parametry konfiguracyjne...10

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA PERSPEKTYWA mgr inż. Krzysztof Halaba, Słupsk, ul. Tuwima 22a tel.:609-147455 UZUPEŁNIENIE PROJEKT BUDOWLANY UZUPEŁNIENIE Temat Obiekt Adres budowy Branża Inwestor PROJEKT REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY W DAM- NICY DZ. NR 127 OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE BUDYNEK URZĘDU GMINY 76-231 DAMNICA, UL. GÓRNA

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E 5. Częstotliwość graniczna

Ć W I C Z E N I E 5. Częstotliwość graniczna 36 Ć W I Z E N I E 5 PASYWNE FILTY ZĘSTOTLIWOŚI. WIADOMOŚI OGÓLNE Filtrem częstotliwości nazywamy układ o strukturze czwórnika (czwórnik to układ mający cztery zaciski jedna z par zacisków pełni rolę wejścia,

Bardziej szczegółowo

Zbiornik oleju typ UB...

Zbiornik oleju typ UB... Zbiornik oleju typ UB... 63 do 50 dm 3 K 5605 02.1999 ZASTOSOANIE Elementem sk³adowym ka dego urz¹dzenia hydraulicznego jest zbiornik oleju. Podstawowym zadaniem zbiornika jest pomieszczenie niezbêdnej

Bardziej szczegółowo

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych

Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Przykłady oszczędności energii w aplikacjach napędowych Doradca Techniczny: Roman Dziaduch Rev 5058-CO900C Oszczędności energetyczne dla pomp i wentylatorów z użyciem przemienników PowerFlex Rev 5058-CO900C

Bardziej szczegółowo

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki,

odolejacz z układem samoczynnego powrotu oleju do sprężarki, CHŁODNICZE typu W92MARS Jednostopniowe agregaty sprężarkowe typu W92M są przeznaczone do pracy w lądowych i morskich urządzeniach chłodniczych w zakresie temperatur wrzenia 35 o C do +5 o C i temperatur

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH

PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH PRZECIWZUŻYCIOWE POWŁOKI CERAMICZNO-METALOWE NANOSZONE NA ELEMENT SILNIKÓW SPALINOWYCH AUTOR: Michał Folwarski PROMOTOR PRACY: Dr inż. Marcin Kot UCZELNIA: Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo