Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali"

Transkrypt

1 FIBER LASER 2013

2 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego, taniego w eksploatacji urz¹dzenia. Sta³y kontakt z dostawcami komponentów, wdr¹ anie oraz kontrola na ka dym etapie produkcji, wielo-godzinne testy ciêcia ró nych gatunków stali to klucz do godnej zaufania marki na œwiecie. Ka da istotna zmiana w konstrukcji, jak równie oprogramowaniu jest testowana na osobnej hali przez kilka miesiêcy nim trafi do produkcji seryjnej. Decyduj¹c siê na zakup naszej maszyny otrzymuj¹ Pañstwo sprawdzone urz¹dzenie.

3 Zalety lasera w³óknowego + Brak czêœci ruchomych + Brak pompy pró niowej + Brk turbiny + Brak wentylatorów ch³odz¹cych, filtrów + Brak rur wy³adowczych + Brak optyki zewnêtrznej + Brak gazów rezonatorowych + Urz¹dzenie nisko-gabarytowe + Bardzo krótki czas za³¹czenia NUKON stosuje najwy szej jakoœci Ÿród³a fibrowe oraz uk³ad ch³odzenia IPG Era lasera w³óknowego Technologia lasera w³óknowego coraz mocniej wypiera starsz¹ technologiê w laserach CO2. Powodem takiej sytuacji jest znacz¹co ni sze koszty eksploatacyjne. Sprawnoœæ lasera w³ókonowego jest o ponad 20% wy szy od CO2 i osi¹ga 30%. Pobiera mniej energi podczas ciêcia ni laser Co2 w gotowoœci W nied³ugim czasie warunki ekonomiczne wymusz¹ na wielu firmach wymianê urz¹dzeñ poniewa stan¹ siê one zbyt drogie w utrzymaniu

4 Testy laserów Ka de zmiany konstrukcyjne urz¹dzeñ s¹ testowane przez in ynierów z fabryki NUKON Znacz¹ce zmiany konstrukcyjne to testy 6 miesiêczne, gdzie maszyna praktycznie wycina blachy. Po pozytywnym przejœciu testów urz¹dzenie trafia do seryjnej produkcji. Tylko taki sposób testów pozwoli na wykluczenie b³êdów na etapie produkcji maszyn.

5 FIBER LASER NUKON seria NF Konstrukcja przeznaczona dla du ych i œrednich zak³adów w których odbywa siê ciêcie blach o gruboœci 0,5-28mm Korpus wycinarki laserowej jest wykonany z stali gatunkowej oraz wy arzany dla odpuszczenia naprê eñ, a nastêpnie obrabiany.sto³y robocze posiadaj¹ dwustronny ruszt oraz hydrauliczno-mechaniczny zespó³ zamiany. Standardowo wycinarki laserowe NUKON wyposa ane s¹ w najwy sze komponenty dostêpne na rynku œwiatowym. Producent stosuje rezonatory IPG, Uk³ady ch³odz¹ce IPG, PROGRAM PRODUKCYJNY Maszyny s¹ budowane w standardowych wymiarach: 1500 mm x 3000 mm 1500 mm x 6000 mm 2000 mm x 4000 mm 2000 mm x 6000 mm 2500 mm x 6000 mm 2500 mm x 6000 mm Zastosowane rezonatory IPG o mocy odpowiednio od 1000W do 6000 W *Mo liwoœæ wykonania o innych wymiarach na zapytanie FIBER LASER NUKON seria ECO Nowa konstrukcja przeznaczona dla œrednich zak³adów w których odbywa siê ciêcie blach o gruboœci 0,5-12 mm. Budowa urz¹dzenia -kompaktowa, szybki monta. Korpus wycinarki laserowej wykonany jest z stali gatunkowej,wy arzany w odpuszczenia naprê eñ po spawaniu. Sto³y robocze posiadaj¹ 2 stronny ruszt Napêd wymiany sto³ów mechaniczny.w standardzie firma NUKON wyposa a swoje maszyny w najwy szej jakoœci komponety dostêpne na rynku œwiatowym. Maszyny s¹ budowane w duch rodzajach wielkoœci: 1250x2500 mm oraz 1500x3000 mm Zastosowane rezonatory IPG o mocy odpowiednio od 500W do 2000W

6 Fiber laser seria NF Rezonator IPG o mocy od 1kW 6 kw Uk³ad ch³odzenia IPG G³owica tn¹ca PRECITEC HP-SSL lub HIGHYAG Sterowanie P 8000 dotykowy ekran Napêd serwo-motory, liniowy POWER AUTOMATION Pomiar wysokoœci g³owicy tn¹ce, system antykolizyjnyj Soft LANTEK EXPERT CUT II lub RADAN Diagnostyka w czasie rzeczywistym maszyny Ochronne szyby + okulary ochronne Dodatkowy Easy panel steruj¹cy z ty³u maszyny Odci¹g spalin z odzyskiem czystego powietrza Taœmoci¹g Funkcje ciêcia: Ciêcie w locie - tak zwany Fly cutting Ciêcie z zastosowaniem wysokiego ciœnienia gazów Ciecie z zastosowaniem powietrza Ciêcie ma³ych konturów z wysok¹ jakoœci¹ Szybkie ciêcie bez unoszenia g³owicy Kontrola w czasie rzeczywistym wpaleñ WYPOSA ENIE WYCINAREK LASEROWYCH NUKON NUKON LASER POLAND General Menager ul. Nowogrodzka 31 tel tel Warszawa

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO

Innowacja i doswiadczenie. Ekonomiczna i ekologiczna. Szeroki zakres materia ów. Wycinarka laserowa PLATINO Wydajnosc lasera Innowacja i doswiadczenie Ekonomiczna i ekologiczna Wycinarka laserowa PLATINO Fiber 2D to idealne po czenie innowacji i do wiadczenia. Produkt ten czy najwy szy poziom post pu i ekologiczn

Bardziej szczegółowo

Power to create. Wycinarki. laserowe

Power to create. Wycinarki. laserowe Power to create. Wycinarki laserowe Spółka Eagle specjalizuje się w produkcji systemów wycinania laserowego, wykorzystujących najnowszą technologię laserową źródła lasera fiber (włókowego). Polityka najwyższej

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE:

PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSA ENIE: Ploter termiczny T-1/60 to model dedykowany firmom reklamowym i us³ugowym, przeznaczony do wycinania liter, logo i innych dekoracji œciennych. D³ugoœæ robocza drutu wynosi 600mm, dziêki czemu mo na licowaæ

Bardziej szczegółowo

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software

Laser dla ka dego. The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Laser dla ka dego The Bend The Combi The Laser The Punch The System The Software Dla ka dego, do wszystkiego Jest wiele powodów, aby wybra Platino PLATINO to uniwersalne, wykorzystywane na ca ym wiecie

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Ponad ploterów sprzedanych do 40 krajów

Ponad ploterów sprzedanych do 40 krajów Plotery termiczne MEGABLOCK 1000 Ponad ploterów sprzedanych do 40 krajów Algieria, Anglia, Arabia Saudyjska, Austria, Bialorus, Bulgaria, Chiny, Czechy, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Izrael, Jordania,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-60516-05-7 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partner: Szafy monta owe i teleinformatyczne dla energetyki Okablowanie Monitoring sieci Sieci

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE

PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE KWARTALNIK NR 2/2007 PORADNIK INWESTORA BETON KOMÓRKOWY KONTRA P YTA WARSTWOWA DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ KURNIKI HALO RANGER OŒWIETLENIE ENERGOOSZCZÊDNE SZANOWNI PAÑSTWO Kurnik - Poradnik Inwestora Nr

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Finlandia. Szczecin. Estonia. Ukraina. Grecja

Finlandia. Szczecin. Estonia. Ukraina. Grecja Referencje Finlandia Gdańsk Estonia Szczecin Rosja Warszawa Niemcy Polska Wrocław Świebodzice Ukraina Kraków Austria Węgry Włochy Chorwacja Hiszpania Bułgaria Gruzja Grecja Turcja Liban Syria Irak Iran

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii

Laser ubogich... Temat numeru RAPORT: Prototypowanie...Cięci. Cięcie plazmą przewodnik po technologii RAPORT: Prototypowanie...Cięci Cięcie plazmą przewodnik po technologii Laser ubogich... OPRACOWANIE: Marek Staszyński Plazma zwana czwartym stanem materii od lat fascynuje fizyków swymi zdumiewającymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Katalog 2008. Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. UKŁADY SPLIT ROOM AIR CONDITIONERS VIRUS WASHER

Katalog 2008. Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. UKŁADY SPLIT ROOM AIR CONDITIONERS VIRUS WASHER Katalog 2008 Klimatyzacja SANYO. Naturalny wybór. SA SANYO Air Conditioners 19 Conditione 1958-2008 ROOM AIR CONDITIONERS UKŁADY SPLIT COMMERCIAL SPLIT UKŁADY SYSTEMS PACi ELECTRIC UKŁADY VRF GAS UKŁADY

Bardziej szczegółowo

Projektowanie szablonów. Planowanie lagowania i rozkroju. Automatyczne tworzenie uk³adów kroju. Systemy CAD/CAM

Projektowanie szablonów. Planowanie lagowania i rozkroju. Automatyczne tworzenie uk³adów kroju. Systemy CAD/CAM Gemini Kompletne rozwi ¹ zanie CAD System CAD dla przemys³u tekstylnego. Kompletne rozwi¹ zanie do konstrukcji szablonów, stopniowania i kontroli, automatyczne planowanie warstwowania i rozkroju materia³u

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej

Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3. Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej Sieci bezprzewodowe WiFi, WORP, WiMAX, LMDS, GPRS, EDGE, UMTS 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA B³a ej Marciniak: Komfort u ytkowania dziêki sieci bezprzewodowej 4 10 ISBN 83-921962-9-0 Cena 15 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo