Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gazowe grzejniki wody przep³ywowej"

Transkrypt

1 Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W K... * W K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu 2. otworzyæ okna 3. nie w³¹czaæ urz¹dzeñ elektrycznych 4. zgasiæ otwarty ogieñ 5. natychmiast powiadomiæ pogotowie gazownicze i firmê instalacyjn¹ W pobli u urz¹dzenia nie sk³adowaæ i nie stosowaæ materia³ów i cieczy ³atwopalnych. MONTA MO E PRZEPROWADZAÆ TYLKO AUTO- RYZOWANA FIRMA. Prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia gwarantuje jedynie przestrzeganie niniejszej instrukcji monta u i obs³ugi. Niniejsz¹ instrukcjê monta u nale y przekazaæ klientowi. Serwisant wyjaœnia klientowi sposób dzia³ania i obs³ugi urz¹dzenia. Aby zagwarantowaæ prawid³ow¹ i bezpieczn¹ pracê urz¹dzenia, u ytkownik ma obowi¹zek regularnej konserwacji instalacji. Konserwacjê mo e przeprowadzaæ tylko autoryzowany serwis. * Urz¹dzenia na gaz ziemny ustawione s¹ fabrycznie na wartoœæ 17,4 KW (250 kcal/min.) lub 22,7 KW (325 kcal/min.).

2 SPIS TREŒCI: strona 1. Opis urz¹dzenia Wyposa enie Przegl¹d typów Budowa 3 2. Dane techniczne 3 3. Monta i uruchomienie urz¹dzenia Przepisy i normy Miejsce ustawienia 4 4. Nastawa urz¹dzenia Metoda na podstawie ciœnienia w dyszy Nastawa parametrów gazu przy zredukowanej mocy 6 5. Przebudowa grzejnika wody przep³ywowej na inny rodzaj gazu 7 6. Obs³uga 7 7. Konserwacja 7 8. Wartoœci parametrów gazu 8 1. Opis urz¹dzenia Gazowy grzejnik wody przep³ywowej z wbudowanym przerywaczem ci¹gu przystosowanym do pod³¹czenia do komina. Przednia œcianka z pow³ok¹ z tworzywa sztucznego w kolorze bia³ym. Przeznaczony dla instalacji o ma³ym i du ym zapotrzebowaniu na ciep³¹ wodê u ytkow¹. Mo e byæ stosowana tak e przy niskim ciœnieniu wody. 1.1 Wyposa enie termoelektryczne zabezpieczenie zap³onu piezoelektryczny aparat zap³onowy armatura gazowa z regulacj¹ wysokoœci p³omienia przerywacz ci¹gu kominowego wbudowany czujnik ci¹gu kominowego i ogranicznik temperatury 1.2 Przegl¹d typów W K D P W = gazowy grzejnik wody przep³ywowej 250 = wskaÿnik mocy 19,2 kw 325 = wskaÿnik mocy 24,4 kw 1 = wykonanie K = przy³¹cze kominowe D = d³awik (gaz ziemny) P = piezoelektryczny aparat zap³onowy 21 = wskaÿnik dla gazu ziemnego GZ = wskaÿnik dla gazu ziemnego GZ 50 31, 32 = wskaÿnik dla gazu p³ynnego S = numer specjalny S... W K D P 21 S... 2

3 1.3 Budowa 2. Dane techniczne Moc urz¹dzenia W W Znamionowa moc cieplna kw 17,4 22,7 Znamionowe obci¹ enie cieplne kw 20,0 26,3 Ciœnienie w przy³¹czu gazowym (wartoœæ nominalna) Gaz ziemny GZ 35 mbar GZ 41,5 mbar GZ 50 mbar Gaz p³ynny mbar Maksymalne zu ycie gazu (obliczona przy 15 C, 1013 mbar - suchy) Gaz ziemny GZ 35 m 3 /h 2,8 3,8 Gaz ziemny GZ 41,5 m 3 /h 2,5 3,3 Gaz ziemny GZ 50 m 3 /h 2,1 2,8 Gaz p³ynny kg/h 1,6 2,1 Rys pokrêt³o do regulacji przep³ywu wody 14 gazowa rurka zap³onowa 20 g³ówny zawór gazowy 22 przycisk aparatu zap³onowego 23 suwak regulacyjny 24 piezoelektryczny aparat zap³onowy 25 filtr wody 28 przewód ciep³ej wody 29 przewód zimnej wody 31 regulator przep³ywu 35 rurka doprowadzaj¹ca gaz 36 œruba spustowa 37 króciec pomiarowy 38 membrana 39 zwê ka Venturiego 40 zawór powolnego zap³onu 41 wk³ad magnetyczny 42 filtr gazu 43 zawór gazu do aparatu zap³onowego 44 filtr gazu do aparatu zap³onowego 46 œruba regulacyjna 47 króciec pomiarowy 49 dysza palnika 50 palnik 51 termopara 52 elektroda zap³onowa 53 palnik zap³onowy 55 wymiennik ciep³a 71 zawór gazu 99 czujnik ci¹gu kominowego 119 ogranicznik temperatury Parametry wody Pokrêt³o prze³¹cznika przep³ywu do oporu w lewo Maksymalny przep³yw wody l/min Wzrost temperatury C Minimalne ciœnienie wody bar 0,5 0,8 Pokrêt³o prze³¹cznika przep³ywu do oporu w prawo Minimalny przep³yw wody l/min. 4,5 5,9 Wzrost temperatury C Minimalne ciœnienie wody bar 0,15 0,20 Maksymalne ciœnienie wody bar Parametry spalin Wymagany ci¹g kominowy mbar 0,015 0,015 Przep³yw spalin * kg/h Temperatura spalin * C Urz¹dzenia odpowiadaj¹ normie EN 26, kategoria II i normie DIN 4109 (izolacja dÿwiêkowa w instalacjach wodnych). ** Mierzone za zabezpieczeniem ci¹gu kominowego przy niezbêdnym ci¹gu kominowym i znamionowej mocy cieplnej. 3

4 3. Monta i uruchomienie urz¹dzenia 3.1 Przepisy i normy Podczas monta u nale y przestrzegaæ nastêpuj¹cych przepisów: Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 10 z 1995 r. poz. 46). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, Tom II, Instalacje sanitarne i przemys³owe. ARKADY, Warszawa 1988 r. Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 92/92 poz. 460). Oprócz podanych powy ej przepisów nale y równie przestrzegaæ lokalnych wymagañ i przepisów miejscowego Zak³adu Gazowniczego, Zak³adu Energetycznego, Stra y Po arnej. min 10 cm min 30 cm min 600 cm 2 min 15 cm min 40 cm min 10 cm 3.2 Miejsce ustawienia Grzejnik zabezpieczyæ przed zamarzniêciem, zamontowaæ w pobli u komina i zadbaæ o prawid³ow¹ wentylacjê. Aby zapobiec korozji, grzejniki wody przep³ywowej nale y montowaæ w pomieszczeniach wolnych od œrodków agresywnych. Jako czynniki mocno korozyjne uznaje siê wêglowodory zwi¹zków, jak chlor i fluor, bêd¹cych sk³adnikami rozpuszczalników, farb, klejów, paliw, œrodków ch³odniczych i podstawowych œrodków czyszcz¹cych stosowanych w gospodarstwach domowych. Przy póÿniejszym monta u szczelnych okien nale y zagwarantowaæ dop³ywu powietrza do spalania. Maksymalna temperatura powierzchni, za wyj¹tkiem przewodów spalinowych, wynosi poni ej 85 C. Dlatego nie potrzeba adnych dodatkowych zabezpieczeñ dla materia³ów palnych. Ze wzglêdu na konserwacjê nale y zachowaæ odstêpy podane na rys. 2. Przy zabudowie typu szafkowego nale y przestrzegaæ wymiarów podanych na rys. 2. Demonta obudowy (rys. 3) Pokrêt³o przep³ywu (5) wyci¹gn¹æ do przodu i odkrêciæ os³onê œruby (12). Obudowê poci¹gn¹æ do przodu i unieœæ do góry. Obudowê mo na pomalowaæ lakierem akrylowym na dowolny kolor. Monta Przy³¹cza do sieci gazowej i wodoci¹gowej wykonaæ zgodnie z rys. 3. Przy³¹cze do sieci gazowej Sprawdziæ czystoœæ przewodu gazowego. Œrednicê rury dobraæ na podstawie przedstawionych przepisów. Zamocowaæ zawór odcinaj¹cy. Rys. 2 Przy³¹cze do sieci wodoci¹gowej Œrednicê rury dostosowaæ do ciœnienia wody na podstawie przedstawionych przepisów. W przypadku stosowania rur z tworzywa sztucznego po stronie ciep³ej i zimnej wody nale y przewidzieæ metalowy odcinek pod³¹czeniowy o d³ugoœci 1,5 m. Zimna woda z prawej strony Ciep³a woda z lewej strony Unikaæ przewê eñ w rurze (zawór k¹towy, perlatory). Przed urz¹dzeniem nale y zainstalowaæ filtr wodny. Pod³¹czenie grzejnika wody przep³ywowej Przymocowaæ do œciany za³¹czone haki (rys. 3). Urz¹dzenie pod³¹czyæ za pomoc¹ wyposa enia dodatkowego wymienionego w liœcie. Poprowadzenie przewodu odprowadzaj¹cego spaliny Przewody odprowadzaj¹ce spaliny musz¹ byæ szczelne. Nale y je uk³adaæ pod k¹tem do góry. Próba szczelnoœci Za³o yæ obudowê i uchwyty. Pokrêt³o prze³¹cznika przep³ywu (5) przekrêciæ do oporu w lewo i na krótko otworzyæ wszystkie ujêcia wody w celu odpowietrzenia przewodów wodoci¹gowych. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i wody. Sprawdziæ szczelnoœæ urz¹dzeñ i przy³¹czy do sieci gazowej i wodoci¹gowej. Urz¹dzenie uruchomiæ zgodnie z opisem w rozdz. Obs³uga. Dzia³anie instalacji odprowadzania spalin (przerywacz ci¹gu) sprawdziæ za pomoc¹ lusterka. 4

5 A G D F C 2 B 9 3 E R3/4" Rys. 3 Kontrola dzia³ania czujnika ci¹gu kominowego Zdj¹æ rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny, a króciec przys³oniæ kawa³kiem blachy. Uruchomiæ grzejnik wody przep³ywowej przy max. przep³ywie wody, aby urz¹dzenie zaczê³o pracowaæ z moc¹ znamionow¹. W tych warunkach w zale noœci od obci¹ enia i temperatury grzejnik powinien siê wy³¹czyæ po up³ywie ok. 1-2 minut. Zdj¹æ blachê i ponownie zamontowaæ rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny. Po obni eniu temperatury wy³¹cznika bimetalowego mo na ponownie uruchomiæ grzejnik wody przep³ywowej. Nastawa grzejnika wody przep³ywowej Po stronie instalacji wodnej nie ma potrzeby dokonywania jakichkolwiek nastaw. Po stronie instalacji gazowej patrz rozdz. Nastawa parametrów instalacji gazowej. Wymiary mm A B C D E F G W W obudowa 2 otwór do powieszenia grzejnika wody przep³ywowej 3 okienko 4 suwak do regulacji gazu 5 pokrêt³o prze³¹cznika przep³ywu wody 6 przy³¹cze do sieci gazowej 7 króciec do pod³¹czenia przewodu odprowadzaj¹cego spaliny 8 przerywacz ci¹gu kominowego 9 korpus nagrzewnicy 10 tylna œcianka urz¹dzenia 11 armatura gazowa 12 os³ona pokrêt³a 13 armatura wodna 14 piezozapalacz 5

6 4. Nastawa urz¹dzenia Grzejniki marki Junkers przystosowane s¹ do gazu oznaczonego na tabliczce znamionowej. W przypadku innego rodzaju gazu przezbroiæ urz¹dzenie. Nastawê znamionowego obci¹ enia cieplnego nale- y przeprowadziæ na podstawie ciœnienia na dyszach. W tym celu niezbêdny jest manometr U-rurkowy. Zaleca siê wykonanie nastawy na podstawie ciœnienia na dyszach, poniewa nie jest ona czasoch³onna. Nastawa p³omienia zap³onowego nie jest konieczna. 4.1 Metoda na podstawie ciœnienia na dyszach W miejscowym Zak³adzie Gazowniczym uzyskaæ informacjê na temat rodzaju gazu w sieci. 1.1 Odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ D i pod³¹czyæ manometr U-rurkowy. Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu. 1.2 Uruchomiæ urz¹dzenie zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. Suwak regulacyjny (23) przesun¹æ do oporu w prawo. 1.3 Zdj¹æ os³onê ze œruby regulacyjnej E i ustawiæ wymagane ciœnienie na dyszach œrub¹ E. 1.4 Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdj¹æ manometr U-rurkowy i dokrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ D. 1.5 Odkrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ A i pod³¹czyæ manometr U-rurkowy. 1.6 Otworzyæ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu i uruchomiæ grzejnik wody przep³ywowej. 1.7 Wymagane nominalne ciœnienie w przy³¹czu gazowym: GZ mbar GZ 50, GZ 41,5 20 mbar propan 36 mbar 1.8 Przeprowadziæ kontrolê na podstawie kszta³tu p³omienia. 1.9 Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw gazu, zdj¹æ manometr U-rurkowy i dokrêciæ œrubê uszczelniaj¹c¹ A Za³o yæ os³onê na œrubê regulacyjn¹ E i zaplombowaæ Sprawdziæ szczelnoœæ instalacji gazowej. 4.2 Nastawa parametrów gazu przy zredukowanej mocy Urz¹dzenia s¹ fabrycznie ustawione (przy po³o eniu suwaka w poz. ) na 50% mocy. W razie potrzeby ustawiæ moc za pomoc¹ œruby regulacyjnej C tak, aby p³omieñ mia³ wysokoœæ po³owy wysokoœci p³omienia przy znaminowej mocy cieplnej. W tym celu przesun¹æ dÿwigniê w po³o enie œrodkowe. Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 6

7 5. Przebudowa grzejnika wody przep³ywowej na inny rodzaj gazu Zastosowaæ orginalny zestaw monta owy dla nowego rodzaju gazu. W zamówieniu podaæ typ urz¹dzenia i rodzaj gazu. 6. Obs³uga Otworzyæ zawory odcinaj¹ce dop³yw gazu i wody. Wszystkie przewody odpowietrzyæ. W³¹czenie Ustawienie w po³o eniu roboczym Pobór wody z urz¹dzenia Regulacja temperatury Wy³¹czenie 1 przycisn¹æ i przytrzymaæ przycisk 3 po 10 sek. zwolniæ przycisk w przypadku braku p³omienia zap³onowego powtórzyæ czynnoœæ ma³y p³omieñ przekrêciæ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: du o wody = œrednio ciep³a Urz¹dzenie jest wyposa one w czujnik ci¹gu kominowego. W przypadku przedostawania siê spalin do pomieszczenia, w którym zamontowany jest grzejnik wody przep³ywowej, czujnik wy³¹cza urz¹dzenie. Zgaœniêcie p³omienia lub samoczynne wy³¹czenie urz¹dzenia mo e byæ spowodowane zadzia³aniem czujnika ci¹gu kominowego. Dobrze przewietrzyæ pomieszczenie i po up³ywie 10 min. ponownie uruchomiæ grzejnik wody przep³ywowej. Je eli samoczynne wy³¹czenie powtarza siê, nale y zleciæ serwisowi przeprowadzenie kontroli urz¹dzenia lub przewodu odprowadzaj¹cego spaliny. 2 suwak przesun¹æ do oporu du y p³omieñ suwak przesun¹æ do oporu po kilku sekundach przycisn¹æ przycisk aparatu zap³onowego zgodnie z ruchem wskazówek zegara: ma³o wody = gor¹ca 7. Konserwacja Po roku lub dwóch eksploatacji nale y sprawdziæ urz¹dzenie, starannie je oczyœciæ i w razie potrzeby usun¹æ kamieñ kot³owy z wnêtrza nagrzewnicy. Konserwacjê mo e przeprowadziæ tylko autoryzowany serwisant. Nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: Nagrzewnica Oczyœciæ blok p³ytek po stronie instalacji gazowej. Sprawdziæ, czy konieczne jest usuniêcie kamienia kot³owego wewn¹trz nagrzewnicy i w razie potrzeby przep³ukaæ nagrzewnicê (12) stosuj¹c œrodki dostêpne w handlu. Max. ciœnienie podczas próby szczelnoœci wynosi 20 bar. Przy ponownym monta u urz¹dzenia wymieniæ uszczelki. Palnik Odkrêciæ i oczyœciæ palnik. W razie potrzeby wyp³ukaæ palnik w roztworze myd³a. Palnik zap³onowy P³omieñ powinien ogrzewaæ termoparê na wysokoœci ok. 5 mm poni ej koñca. Je eli p³omieñ jest za niski, nale y oczyœciæ palnik zap³onowy (53). W razie potrzeby wymieniæ dysze zap³onu i filtr gazu (44). Przy prawid³owym p³omieniu zap³onowym zawór elektromagnetyczny (41) musi pozostaæ otwarty ok. 5 sekund po uruchomieniu. Je eli zwolnienie przycisku aparatu zap³onowego spowoduje zgaszenie p³omienia zap³onowego, mo e to oznaczaæ uszkodzenie styków w przewodach przy³¹czeniowych. W tym przypadku nale y dokrêciæ gwintowan¹ tulejê na magnesie (41) i na palniku lub w razie potrzeby wymieniæ termoparê lub wk³adkê magnetyczn¹. Oczyœciæ po³¹czenia. Próba szczelnoœci armatury gazowej Zgasiæ p³omieñ zap³onowy i przesun¹æ dÿwigniê regulatora w prawo w po³o enie moc nominalna. Po up³ywie ok. 1 minuty otworzyæ zawór ciep³ej wody. Sprawdziæ, czy z palnika zap³onowego i g³ównego palnika nie ulatnia siê gaz. W przypadku nieszczelnego palnika lub palnika zap³onowego oczyœciæ g³ówny zawór gazu (20) lub zawór gazu do aparatu zap³onowego (43). Sprawdziæ moc zgodnie z opisem w rozdz. Nastawa parametrów gazu, a w przypadku grzejników opalanych gazem p³ynnym sprawdziæ ciœnienie nominalne na króæcu pomiarowym (47). Oczyœciæ filtr gazu (42) i palnik. Armatura wodna Zamkn¹æ zawór odcinaj¹cy dop³yw wody. Zdemontowaæ armaturê wodn¹. Zdj¹æ i oczyœciæ pokrywê i dodatkowo obudowê. Sprawdziæ szczelnoœæ zaworu wyrównawczego i w razie potrzeby go wyczyœciæ. Oczyœciæ lub wymieniæ filtr wody. Zdemontowaæ i oczyœciæ regulator przep³ywu wody. 7

8 Nieszczelnoœæ d³awnicy Wyj¹æ stary o-ring, a nowy nasmarowaæ np. Unisilikonem L 641 i zamontowaæ. Komplety uszczelek s¹ dostêpne w handlu. Kontrola dzia³ania Uruchomiæ urz¹dzenie (patrz rozdz. Uruchomienie ). Po odkrêceniu kranu z ciep³¹ wod¹ palnik powinien zapaliæ siê po up³ywie ok. 5 sek. Po zakrêceniu kranu z ciep³¹ wod¹ p³omieñ powinien zgasn¹æ po up³ywie ok. 1 sek. W przeciwnym przypadku nale y sprawdziæ zawór gazu sterowany przep³ywem wody. Po stronie instalacji wodnej mo e to byæ spowodowane uszkodzeniem zaworu powolnego zap³onu. Po zgaœniêciu p³omienia zap³onowego zawór elektromagnetyczny powinien zamkn¹æ siê po up³ywie ok. 45 sek. Je eli trwa to d³u ej, przeprowadziæ kontrolê zgodnie z opisem Palnik zap³onowy. Zbyt niska temperatura ciep³ej wody Sprawdziæ ustawienie mocy zgodnie z opisem w rozdz. Nastawa parametrów gazu. W przypadku grzejników opalanych gazem p³ynnym sprawdziæ ciœnienie nominalne na króæcu pomiarowym. Filtr gazu (42) i palnik oczyœciæ tak samo jak zawór wyrównawczy. Sprawdziæ dzia³anie palnika i instalacji odprowadzania spalin. Czujnik ci¹gu kominowego Czujnik ci¹gu kominowego, nale y go sprawdziæ nastêpuj¹co: Zdj¹æ rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny, a króciec przys³oniæ kawa³kiem blachy. Uruchomiæ grzejnik na maksymalny przep³yw, aby urz¹dzenie zaczê³o pracowaæ z moc¹ znamionow¹. W tych warunkach w zale noœci od obci¹ enia i temperatury grzejnik powinien siê wy³¹czyæ po up³ywie ok. 1-2 minut. Zdj¹æ blachê i ponownie zamontowaæ rurê odprowadzaj¹c¹ spaliny. Po obni eniu temperatury wy³¹cznika bimetalowego mo na ponownie uruchomiæ grzejnik. Smary Instalacja wodna: Unisilikon L 641 Instalacja gazowa w³¹cznie z palnikiem: HFT 1 v 5 Czêœci zamienne Zamawiaæ na podstawie osobnych list. 8. Wartoœci parametrów gazu Rodzaj gazu Liczba Wobbe go [MJ/m 3 ] Ciœnienie przed urz¹dzeniem [mbar] dysze palnika 12 szt. W K ciœnienie przed palnikiem [mbar] dysze palnika 14 szt. W K ciœnienie przed palnikiem [mbar] GZ 35 32,5 37,5 nom ,5 16,0 nom. 13 1,80 mm 5,0 GZ 41,5 37,5 45,0 nom. 41,5 17,5 23,0 nom. 35 1,45 mm 8,4 1,45 mm 10,6 GZ 50 45,5 54,0 nom ,0 25,0 nom. 20 1,20 mm 11,6 1,25 mm 11,7 propan nom. 92,5 nom. 36,0 0,71 mm 27,0 0,74 mm 27,0 Robert Bosch Sp. z o.o. ul. Poleczki Warszawa

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1...

Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1... Instrukcja instalacji i obs³ugi Gazowe zasobniki c.w.u. S 120/160/190-1... DD (01.05) RBPL Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa Objaœnienie symboli 1 Dane o urz¹dzeniu 4 1.1 Certyfikaty 4 1.2

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi

Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Gazowe, pojemnoœciowe automatyczne ogrzewacze wody, z palnikiem atmosferycznym GS 35 EC do GS 90 EC Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (instalacja wodna, gazowa i elektryczna),

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. 14.7 Bezpieczne u ytkowanie grzejnika... 14 wody przep³ywowej 15. Wartoœci nastawieñ gazu...14 16. Opis niesprawnoœci grzejnika...

Spis treœci. 14.7 Bezpieczne u ytkowanie grzejnika... 14 wody przep³ywowej 15. Wartoœci nastawieñ gazu...14 16. Opis niesprawnoœci grzejnika... Spis treœci 1. Przeznaczenie grzejnika... 3 2. Oznaczenie wytwórcy... 3 3. Oznaczenie wed³ug norm... 3 4. Dane techniczne... 4 5. Budowa grzejnika... 5 6. Instalowanie grzejnika... 7 7. Zdejmowanie obudowy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ WST P Szanowni Paƒstwo Kupujàc gazowy grzejnik wody MAG...nabyliÊcie Paƒstwo wysokiej jakoêci

Bardziej szczegółowo

Idra 11 Di Idra 14 Di

Idra 11 Di Idra 14 Di INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ Idra 11 Di Idra 14 Di 1 kot³y i podgrzewacze Szanowny Kliencie Dziêkujemy za wybranie grzejnika wody przep³ywowej

Bardziej szczegółowo

A-4 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 G WRP 14 G WRP 18 G. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-4 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 G WRP 14 G WRP 18 G. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 G WRP 14 G WRP 18 G Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4.

Bardziej szczegółowo

PRZED PIERWSZYM PRANIEM

PRZED PIERWSZYM PRANIEM PL PRZED PIERWSZYM PRANIEM 1. Odblokowanie pralki Zbiornik pralki jest mechanicznie po³¹czony z jej obudow¹ co zabezpiecza pralkê przed uszkodzeniem podczas transportu. Przed w³¹czeniem pralki nale y j¹

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR

Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR Instrukcja monta u Gazowy kocio³ wisz¹cy CERASTAR RBPL grudzieñ '97 ZR 18-3 KE... ZR 24-3 KE... ZWR 18-3 KE... ZWR 18-3 KE... z elektronicznym zap³onem i kontrol¹ spalin Prawid³owe dzia³anie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/ (02.07) AL Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23/21 ZW 23 AE 23/21 ZS 23 KE 23/21 ZW 23 KE 23/21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Pole obsługi 4 2 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY

DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY NIEKONDENSACYJNY Memo SEMIA C 24 SEMIA F 21 AM45 2 Schemat elektryczny SEMIA C : P EA EI LED 1, 2, 3 ON / OFF R2 TA SW Db NTC2 Pompa Elektrody zapłonu Elektroda wykrywania płomienia Kontrolki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza

Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL. Regulator ciœnienia typu 4708-45. Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Regulator ciœnienia typu 4708-45 o zwiêkszonej wydajnoœci powietrza Rys. 1 Regulator ciśnienia typu 4708-45 Instrukcja monta u i obs³ugi EB 8546-1 PL Wydanie: czerwiec 2009 (01/09) Spis treści Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE

Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE ZS 23 KE 23 ZW 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 21 OSW Spis tre ci Spis tre ci Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa 3 Obja nienie symboli 3 1 Informacje na temat urzådzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C

Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Pojemnoœciowe, ciœnieniowe, wisz¹ce ogrzewacze wody DEM 30 C, DEM 50 C, DEM 80 C, DEM 100 C, DEM 120 C, DEM 150 C Instrukcja monta u i obs³ugi Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Opalia C 11 Cena netto PLN (bez VAT-u) B Obudowa przednia 115, A Obudowa dolna ozdobna 15,00. Opalia C 14.

Opalia C 11 Cena netto PLN (bez VAT-u) B Obudowa przednia 115, A Obudowa dolna ozdobna 15,00. Opalia C 14. Obudowa Opalia C 11 Cena netto PLN (bez VAT-u) 59159 1 B Obudowa przednia 115,00 59165 1 A Obudowa dolna ozdobna 15,00 Opalia C 14 59160 1 B Obudowa przednia 122,00 59165 1 A Obudowa dolna ozdobna 15,00

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers

cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers cena katalogowa Producent Materiał Nazwa materiału netto zł brutto zł uwagi (zamiennik) 1 Junkers 17202100020 Uszczelka (10x) 17,23 21,02 2 Junkers 19032400000 Plomba (10x) 11,28 13,76 3 Junkers 19045212420

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji i obs³ugi

INSTRUKCJA instalacji i obs³ugi Gazowy zbiornikowy podgrzewacz wody INSTRUKCJA instalacji i obs³ugi 04 0063 Typ: RICHMOND PL Model: PL30-32, PL40-34, PL50-36, PL50-60, PL75-75 PL30-30P, PL40-34P, PL50-36P, PL50-60P, PL75-69P Rodzaj:

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G Instrukcja monta u Gazowy kocio wiszåcy 6 0 60 6 PL (98.0) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe ZS/ZW - MF K D l a b e z p i e c z e µ s t w a W razie wyczuwalnego zapachu gazu: zamknåç zawór gazowy (str. 6,

Bardziej szczegółowo

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5

6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 6 720 604 480 (02.10) PL LSM 5 7 719 001 570 Spis treœci Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy Objaœnienia symboli 1. Dane osprzêtu 3 1.1 Opis 3 1.1.1 Zastosowanie 3 1.1.2 Zakres dostawy 4 1.2 Opis

Bardziej szczegółowo

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu

Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Regulatory bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe dla regulatorów ró nicy ciœnieñ i przep³ywu Z³¹czki samozaciskowe zawory iglicowe naczynia kondensacyjne kryzy pomiarowe przep³ywu ko³nierze spawane

Bardziej szczegółowo

Gazowy podgrzewacz wody

Gazowy podgrzewacz wody 6 720 607 684 (05.03) JS Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy podgrzewacz wody N 19E Z elektronicznym zapłonem i potrójnym zabezpieczeniem złożonym z elektrody jonizacyjnej, układu kontroli spalin i

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO

TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym)

Si³owniki elektryczne typu 5801 (o ruchu obrotowym) typu 5802 (o ruchu posuwistym) Si³owniki elektryczne typu 580 (o ruchu obrotowym) typu 580 (o ruchu posuwistym) Rys. Typ 580 z zespo³em dr¹ ków dÿwigni Rys. Typ 580 zamontowany na zaworze regulacyjnym typu. Budowa i sposób dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi

Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Warnik z systemem grzejnym discmatic EBK 5 K automatic Instrukcja monta u i obs³ugi Monta, pierwsze uruchomienie i konserwacja mog¹ byæ wykonane jedynie przez uprawnionego

Bardziej szczegółowo

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO

Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI. Modele EURO 091, 091 ECO Euro-termostat INSTRUKCJA OBS UGI Modele EURO 091, 091 ECO SPIS TREŒCI: Instalacja Wybór w³aœciwej lokalizacji sterownika Przewody Monta sterownika Zapoznanie siê ze sterownikiem Uruchomienie sterownika

Bardziej szczegółowo

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23

Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Si³owniki elektrohydrauliczne Typ 3274 11 do -23 Zastosowanie Si³owniki elektrohydrauliczne sterowane s¹ przez regulatory elektroniczne za pomoc¹ trójpunktowych lub ci¹g³ych sygna- ³ów wyjœciowych. S³u

Bardziej szczegółowo

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza

Nebulizator t³okowy Mini. Typ 3033. Instrukcja u ytkowania. - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza Nebulizator t³okowy Mini Typ 3033 Instrukcja u ytkowania - Zalecane jest by u ywaæ urz¹dzenie pod kontrol¹ lekarza 0434 Wstêp Gratulujemy nabycia nebulizatora t³okowego San Up Mini typ 3033. Firma San

Bardziej szczegółowo

EuroCondens SGB E

EuroCondens SGB E EuroCondens SGB 125-300 E Elementy obudowy kotła 21 22 12 2 2 2 11 2 10 8 98 9 97 96 95 94 93 92 14 13 5 4 7 13 14 91 90 44 20 18 19 16 3 17 39 20 6 15 1 23 23 23 Elementy budowy kotła 37 55 42 47 34 54

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM KARTA SERWISOWA NIKE / EOLO STAR 24 3E KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM Zdejmowanie obudowy - zdemontować maskownicę (1) pociągając do siebie jej dolną krawędź, tak jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący Neckar

Gazowy kocioł wiszący Neckar Gazowy kocioł wiszący Neckar NS 21-1 AE 23 NW 21-1 AE 23 NS 21-1 KE 23 NW 21-1 KE 23 PL (06.01) SM Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Elementy obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ

INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ R INSTRUKCJA U YTKOWANIA SZAFY CH ODNICZEJ DWUDRZWIOWEJ SCH 2000, SCH 2000S SCH 2000/N, SCH 2000S/N (drzwi otwierane) v.2011.02 32-765 RZEZAWA, ul. Przemys³owa 75 tel. +48 14/61-161-06, fax +48/ 61-277-21

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji

Technika Grzewcza LE 16, LE 25. Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji Technika Grzewcza LE 16, LE 25 Osuszacz powietrza Instrukcja obs³ugi i instalacji 1 1. Wskazówki ogólne 2 1.1 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa 2 1.2 Pozosta³e znaki w niniejszej dokumentacji 2 1.3 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej

podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej podgrzewacze wody zbiorniki ze stali nierdzewnej POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE podgrzewacze wiszące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Vitodens 200. Vitodens 200

Instrukcja obs³ugi. Vitodens 200. Vitodens 200 Instrukcja obs³ugi Vitodens 200 Typ WB2 Gazowy kocio³ kondensacyjny w wersji naœciennej Gazowe urz¹dzenie grzewcze Gazowe urz¹dzenie uniwersalne z regulatorem sta³otemperaturowym Vitodens 200 Miejsce przechowywania:

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH K-59:2000. 28.0.20 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH GAZOWYCH PRZEPŁYWOWYCH OGRZEWACZY WODY TYP G-9-0 TYP G-9-02 s.a. ul. Długa 3, 58-60 Świebodzice tel. (0 74) 856-06-0, fax. (0 74) 854-05-42 http://www.termet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E...

Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower W 11-2 E... PT (05.11) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia symboli 3 1 Informacje na

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 21 ZW 23-1 KE 21 PL (04.01) AL Spis treści Spis treści Spis treści 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane

Bardziej szczegółowo

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15

Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. zestawienie. Logamax plus GB Logamax plus GB162-15 Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Zestawienie 2. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o. i c.w.u. Wiszące kotły gazowe i stojące centrale grzewcze do c.o.

Bardziej szczegółowo

Katalog czêœci zamiennych

Katalog czêœci zamiennych 36 Katalog czêœci zamiennych 1 ISOTWIN C 24 E ISOTWIN F 24 E 54697 30 Œruba Cena netto PLN (bez VAT-u ) 57389 1 Obudowa prawa 155,00 57390 1 Obudowa lewa 155,00 57391 1 Siatka dolna 99,00 57450 1 Obudowa

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23

Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 PL (06.07) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia

Powierzchnia grzewcza Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewnia Powierzchnie grzewcze Inox-Radial ze stali nierdzewnej zapewniające wysokie bezpieczeństwo eksploatacji przy dużej trwałości. Duża moc cieplna na małej powierzchni Modulowany palnik cylindryczny MatriX

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania:

VIESMANN VITOGAS 100 F. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VITOGAS 100 F. 29 do 60 kw. Miejsce przechowywania: VIESMANN VITOGAS 100 F Niskotemperaturowy kocioł gazowy 29 do 60 kw Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 4 VITOGAS 100 F Typ GS1D Niskotemperaturowy

Bardziej szczegółowo

Piec Gazowy Carvin

Piec Gazowy Carvin Kominki GODIN Polska ul. Wielicka 25 30-552 Kraków www.godin.com.pl biuro@godin.com.pl tel/ fax 012 261 17 10 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Piec Gazowy Carvin 366401 1 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA średnica

Bardziej szczegółowo

zawartość w spalinach maks./min moc % 9,0/8,8 9,0/8,8 9,0/8,8 9,0/8,8

zawartość w spalinach maks./min moc % 9,0/8,8 9,0/8,8 9,0/8,8 9,0/8,8 Dane techniczne Hoval TopGas combi (/8, 6/, /8), twin (8) TopGas combi TopGas twin Typ (/8) (6/) (/8) (8) moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 5,4-7,8 6,9 -,6 7,0-6, 7,0-6, moc nominalna 40/0 C dla

Bardziej szczegółowo

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji

Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji Producent Urządzeń Gastronomicznych FAGOR GASTRO POLSKA Wyłączny Przedstawiciel Firmy w Polsce Ogólna instrukcja dotycząca instalacji, obsługi i konserwacji TABORET GAZOWY Mod. HP/G-15 SZANOWNY KLIENCIE,

Bardziej szczegółowo

GEOMAT G PV 22 RI G PV 31 RI G 44 RI G 55 RI G 64 RI KOCIO GAZOWY STOJ CY Z ELIWNYM WYMIENNIKIEM CIEP A. Mod. GEOMAT PL 237

GEOMAT G PV 22 RI G PV 31 RI G 44 RI G 55 RI G 64 RI KOCIO GAZOWY STOJ CY Z ELIWNYM WYMIENNIKIEM CIEP A. Mod. GEOMAT PL 237 GEOMAT G PV 22 RI G PV 31 RI G 44 RI G 55 RI G 64 RI INSTRUKCJA INSTALACYJNA, U YTKOWANIA I OBS UGI KOCIO GAZOWY STOJ CY Z ELIWNYM WYMIENNIKIEM CIEP A Do instalacji centralnego ogrzewania, otwarta komora

Bardziej szczegółowo

Maksymalny rozstaw krokwi [cm]

Maksymalny rozstaw krokwi [cm] 72 73 a. przegl¹d systemów a. przegl¹d systemów Nr systemu Rigips Aprobata techniczna Rysunek Konstrukcja Rozstaw profili [mm] Maksymalny rozstaw krokwi [cm] Op³ytowanie Klasa odpornoœci ogniowej* [min.]

Bardziej szczegółowo

Gazowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u.

Gazowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 6Instrukcja instalacji i konserwacji dla instalatora Gazowy pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 4729-00.4R S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... 6 720 641 870 (2009/09) PL Spis tresci Spis tresci 1 Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 G... WRDP 14-2 G... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu

instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu P O L S K A instrukcja obs³ugi EPI NO Libra Zestaw do æwiczeñ przepony miednicy skutecznoœæ potwierdzona klinicznie Dziêkujemy za wybór naszego produktu created & made in Germany Opis produktu Zestaw do

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach spalinowych

Zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach spalinowych Zastosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach spalinowych Od kilku lat na rynkach europejskich oferowane s¹ elementy kominów i instalacji spalinowych wykonane z ró nego rodzaju tworzyw sztucznych. Kominy

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL

Gazowy kocioł wiszący. Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Gazowy kocioł wiszący Ceraclass ZW 28-2 DV KE 23 ZS 28-2 DV KE 23 6 720 680 115 (2012/09) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienia symboli / Wskazówki dotyczące bezpieczeństw 3 1.1 Objaśnienie symboli.............................

Bardziej szczegółowo

KATALOG. kotły gazowe. dwufunkcyjne Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) ; fax (074)

KATALOG. kotły gazowe. dwufunkcyjne Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) ; fax (074) KATALOG kotły gazowe dwufunkcyjne 58-60 Świebodzice ul. Wałbrzyska 33 tel. (074) 854-27-07; fax (074) 854-05-42 http://www.termet.com.pl e-mail: admin@termet.com.pl market@termet.com.pl termet@termet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E

Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Zmywarka do naczyń ZIM446E / ZIM646E Instrukcja montażu Przygotowanie do instalacji Położenie instalacyjne zmywarki powinno być bliżej istniejącego wlotu i przewodów spustowych oraz kabla zasilania. Należy

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower

Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower Instrukcja instalacji i obsługi Gazowy przepływowy ogrzewacz wody MaxiPower WRP 11-2 B... WRP 14-2 B... WRP 18-2 B... PL (05.12) JS Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 12-1 KE 23 PL (05.12) AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Dane urządzenia 4 1.1 UE - Poświadczenie zgodności typu 4

Bardziej szczegółowo

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi!

Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody WRDP 11-2 B... WRDP 14-2 B... WRDP 18-2 B... Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję instalacji i obsługi! Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

EcoTherm Plus WGB E 2,9 110 kw

EcoTherm Plus WGB E 2,9 110 kw EcoTherm Plus WGB 15-110 E 2,9 110 kw Elementy obudowy 6 1 41 2 30 5 3 4 Elementy kotła i palnika WGB 15-38 kw 14 15 12 13 19 45 8 14a 25 17 18 29 7 20 27 11 16 28 10 21 14a 24 9 23 16 2 z 7 Elementy orurowania

Bardziej szczegółowo

Pompa ciep³a powietrze/woda przeznaczona do ogrzewania wody u ytkowej WWK 300, WWK 300 SOL Instrukcja obs³ugi i monta u

Pompa ciep³a powietrze/woda przeznaczona do ogrzewania wody u ytkowej WWK 300, WWK 300 SOL Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Pompa ciep³a powietrze/woda przeznaczona do ogrzewania wody u ytkowej WWK 300, WWK 300 SOL Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (po stronie wodnej i elektrycznej) oraz pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA Fabryka Silników Elektrycznych BESEL S.A. ul. Elektryczna 8, 49-300 Brzeg, rok za³. 1950 tel. (+48 77) 416 28 61, fax (+48 77) 416 68 68 e-mail: besel@cantonimotor.com.pl www.besel.pl ISO 9001 ISTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W

Poradnik instalatora VITOPEND 100-W Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

GN1. Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

GN1. Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Jednofunkcyjny kocioł żeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1 Opis... 3 2 Podstawowe informacje techniczne... 4 3 Opakowanie i wysyłka... 6 4 Instalacja... 6 5 Uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik

SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik SYSTEM KAN-therm press informacja techniczna, katalog i cennik ISO 9001 : 2000 KAN 12 / 20 0 4 grudzieñ 2004 TECHNOOGIA SUKCESU KAN Sp. z o.o. www.kan.com.pl ul. Zdrojowa 51, 16-001 Bia³ystok-Kleosin,

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA SERII KOTŁÓW. Xina Eco Wydanie Lipiec 2015

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA SERII KOTŁÓW. Xina Eco Wydanie Lipiec 2015 KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH DLA SERII KOTŁÓW Xina Eco 1024-1028 Wydanie Lipiec 2015 SPIS TREŚCI Obudowa str. 3 Zespół spalania " 4 Zespół hydrauliczny " 5 Panel sterujący " 6 Okablowanie " 7 Wykaz części

Bardziej szczegółowo

Zawory s¹, dostarczane z d³awnic¹ do rurki kapilarnej, dostêpne z ró nymi d³ugoœciami kapilary.

Zawory s¹, dostarczane z d³awnic¹ do rurki kapilarnej, dostêpne z ró nymi d³ugoœciami kapilary. Wprowadzenie Termostatyczne zawory do wody ch³odz¹cej przeznaczone s¹ do ci¹g³ej proporcjonalnej regulacji przep³ywu medium w zale noœci od nastawy i temperatury czujnika. Zawory termostatyczne otwieraj¹

Bardziej szczegółowo

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160

NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 NARZÆDZIE DO NAPEˆNIANIA USZCZELNIE TDUX-IT-16 I NABÓJ GAZOWY E7512-0160 Instrukcja obs ugi Narzædzie do nape niania uszczelnieµ TDUX-IT-16 (wraz ze specjalnym nabojem gazowym E7512-0160) zosta o zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE

Przezbrojenie na inny rodzaj gazu kotłów EUROLINE Przezbrojene na nny rodzaj gazu kotłów EUROLINE ZS 23-1 AE/KE 23 ZW 23-1 AE/KE 23 ZS 23-1 AE/KE 21 ZW 23-1 AE/KE 21 PL (04.02) AL Sps treśc Sps treśc Wskazówk dotyczące bezpeczeństwa 3 Objaśnene symbol

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE

Gazowy kocioł wiszący EUROLINE Gazowy kocioł wiszący EUROLINE ZS 23 AE 23 ZW 23 AE 23 ZS 23 AE 21 ZW 23 AE 21 AL Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3 Objaśnienie symboli 3 1 Informacje na temat urządzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.

Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P. EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone

Bardziej szczegółowo