Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze."

Transkrypt

1 Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym gazem, jak i ruroci¹gach ze skroplonym czynnikiem. NRV i NRVH mog¹ byæ dostarczane w wersjach z przy³¹czami nadwymiarowymi, co pozwala na precyzyjne dobranie zaworu do wydajnoœci urz¹dzenia. Charakterystyka Zawór zapewnia jednokierunkowy przep³yw. Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Konstrukcja zaworu uniemo liwia drganie t³oka wskutek pulsacji ciœnienia. NRVH s¹ dostarczane z mocniejsz¹ sprê- yn¹ (ró nica ciœnieñ pocz¹tku otwarcia zaworu p = 0.3 bar). Stosowane na t³oczeniu sprê arek po³¹czonych równolegle. Nadwymiarowe przy³¹cza zapewniaj¹ elastycznoœæ doboru. Dane techniczne Maksymalne ciœnienie robocze PS = 28 bar Maksymalne ciœnienie próbne p = 36,4 bar Temperatura czynnika C Dobór Przy doborze zaworów zwrotnych do monta u na t³oczeniu sprê arek nale y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce ograniczenia: Spadek ciœnienia na zaworze musi byæ wiêkszy ni minimalna ró nica ciœnieñ, przy której zawór zostaje otwarty. Ta uwaga odnosi siê w szczególnoœci do minimalnej wydajnoœci sprê arki, w której zastosowano regulacjê wydajnoœci. W instalacjach ch³odniczych ze sprê arkami po³¹czonymi równolegle korzystne jest stosowanie zaworów typu NRVH (które s¹ wyposa one w sprê yny mocniejsze ni zawory NRV). Dziêki temu mo liwe jest unikniêcie problemów zwi¹zanych z rezonansem przy obci¹ eniu mniejszym od nominalnego. Ró nica ciœnieñ na zaworze NRVH nie mo e byæ mniejsza ni minimalny spadek ciœnienia dla ca³kowicie otwartego zaworu. Danfoss A/S, RD.6G.A3.49 1

2 Zawory, zwrotne, typu NRV i NRVH Zamawianie Wersja Wielkoœæ Przy³¹cze cal. Nr kodowy Wielkoœæ Przy³¹cze mm Nr kodowy NRV 6 1/ NRV 10 3/ NRV 12 Œrubunek 1/ NRV 16 5/ NRV 19 3/ NRV 6s 1/ NRV 6s 1 ) 3/ Spadek ciœnienienia na zaworze p 2 ) bar NRVH 6s 1 ) 3/ NRV 10s 3/ NRVH 10s 3/ NRV 10s 1 ) 1/ NRVH 10s 1 ) 1/ NRV 12s 1/ NRVH 12s 1/ NRV 12s 1 ) Przelotowy 5/ NRVH 12s 1 ) 5/ NRV 16s 5/ NRVH 16s 5/ NRV 16s 1 ) NRVH 16s 1 ) NRV 16s 1 ) 3/ NRVH 16s 1 ) 3/ NRV 19s Mufa do lutowania NRVH 19s ODF NRV 19s 3/ NRVH 19s 3/ NRV 19s 1 ) 7/ NRVH 19s 1 ) 7/ NRV 22s 7/ NRVH 22s 7/ NRV 22s 1 ) 1 1 / NRVH 22s 1 ) 1 1 / NRV 28s 1 1 / NRVH 28s K¹towy 1 1 / NRV 28s 1 ) 1 3 / NRVH 28s 1 ) 1 3 / NRV 35s 1 3 / NRVH 35s 1 3 / NRV 35s 1 ) 1 5 / NRVH 35s 1 ) 1 5 / ) Przy³¹cza nadwymiarowe. 2 ) p = minimalny spadek ciœnienia, przy którym zawór jest w pe³ni otwarty. 3 ) Wartoœæ k v jest przep³ywem wody w m 3 /h przy spadku ciœnienia na zaworze równym 1 bar, ρ = 1000 kg/m 3. Wartoœæ k v 3 ) m 3 /h 2 RD.6G.A3.49 Danfoss A/S,

3 Wydajnoœæ Wydajnoœci cieczy s¹ okreœlone dla: temperatury cieczy t l = + 25 C temperatury parowania t e = 10 C. Wydajnoœci pary zasysanej s¹ okreœlone dla temperatury cieczy t l = 25 przed parownikiem. Wartoœci w tablicy odnosz¹ siê do wydajnoœci parownika. Wydajnoœci zosta³y okreœlone dla pary nasyconej suchej przed zaworem. W warunkach eksploatacyjnych przy parze przegrzanej przed zaworem, wydajnoœci nale y obni yæ o 4% na ka de 10 K przegrzania. Wydajnoœæ cieczy w kw Wydajnoœæ cieczy w kw przy spadku ciœnienia na zaworze NRV NRV / H ) ) NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H ) Wydajnoœci znamionowe 2 ) Wydajnoœci dla NRVH NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H Wydajnoœæ pary zasysanej w kw Spadek ciœnienia na zaworze Wydajnoœæ pary zasysanej kw przy temperaturze parowania t o C ) +5 NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV NRV ) Wydajnoœci znamionowe Wspó³czynniki koryguj¹ce Przy doborze zaworu wydajnoœæ parownika nale y pomno yæ przez wspó³czynnik koryguj¹cy zale ny od temperatury cieczy t l przed zaworem / parownikiem. Skorygowan¹ wydajnoœæ nale y nastêpnie wyszukaæ w tabeli. Wspó³czynniki koryguj¹ce dla temperatury cieczy t l t l C Danfoss A/S, RD.6G.A3.49 3

4 Wydajnoœæ Wydajnoœæ gor¹cego gazu w kw Wydajnoœæ gor¹cego gazu w kg/s Wydajnoœæ gor¹cego gazu kw 1 ) przy spadku ciœnienia na zaworze ) ) Wydajnoœæ gor¹cego gazu kg/s przy spadku ciœnienia na zaworze ) ) NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H ) Wydajnoœci gor¹cego gazu s¹ okreœlone dla temperatury skraplania t c = +25 C, doch³odzenia = 4 K, temperatury parowania = 10 C i temperatury gor¹cego gazu przed zaworem t h = +60 C 1 ) Wydajnoœci znamionowe 2 ) Wydajnoœci dla NRVH NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H NRV/H Wzrost temperatury gor¹cego gazu o 10 K spowoduje obni enie wydajnoœci zaworu o oko³o 2% i na odwrót. 4 RD.6G.A3.49 Danfoss A/S,

5 Wymiary i waga NRV / NRVH 6-19 NRV / NRVH 6s-19s NRV / NRVH 22s-42s Przy³¹cze Œrubunkowe Przelotowy Do lutowania Przelotowy Do lutowania K¹towy Wielkoœæ Wymiar klucza H 1 H 2 L L 1 L 2 D s Waga cale mm mm mm mm mm mm mm mm kg NRV 6 1/ NRV 10 3/ NRV 12 1/ NRV 16 5/ NRV 19 3/ NRV/H 6s 1/ NRV/H 6s 1 ) 3/ NRV/H 10s 3/ NRV/H 10s 1 ) 1/ NRV/H 12s 1/ NRV/H 12s 1 ) 5/ NRV/H 16s 5/ NRV/H 16s 1 ) NRV/H 19s NRV/H 16s 1 ) 3/ NRV/H 19s 3 / NRV/H 19s 1 ) 7/ NRV/H 22s 7 / NRV/H 22s 1 ) 1 1 / NRV/H 28s 1 1 / NRV/H 28s 1 ) 1 3 / NRV/H 35s 1 3 / NRV/H 35s 1) 1 5 / ) Przy³¹cza nadwymiarowe Danfoss A/S, RD.6G.A3.49 5

6 Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia. Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze one. Danfoss Sp. z o.o. ul. Chrzanowska Grodzisk Mazowiecki Telefon: (0-22) Telefax: (0-22) RD.6G.A3.49 Danfoss A/S,

Zawory elektromagnetyczne typu PKVD 12 20

Zawory elektromagnetyczne typu PKVD 12 20 Katalog Zawory elektromagnetyczne typu PKVD 12 20 Wprowadzenie Charakterystyka Dane techniczne Zawór elektromagnetyczny PKVD pozostaje otwarty przy ró nicy ciœnieñ równej 0 bar. Cecha ta umo liwia pracê

Bardziej szczegółowo

Regulator ciœnienia ssania typu KVL

Regulator ciœnienia ssania typu KVL Regulator ciœnienia ssania typu KVL Wprowadzenie jest montowany na przewodzie ssawnym, przed sprê ark¹. KVL zabezpiecza silnik sprê arki przed przeci¹ eniem podczas startu po d³u szym czasie postoju albo

Bardziej szczegółowo

Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC

Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC Regulator wydajnoœci (upustowy) typu KVC Wprowadzenie Charakterystyka KVC jest regulatorem wydajnoœci u ywanym do dopasowania wydajnoœci sprê arki do faktycznego obci¹ enia parownika. KVC jest montowany

Bardziej szczegółowo

Upustowy regulator wydajności typu CPCE i mieszacz LG

Upustowy regulator wydajności typu CPCE i mieszacz LG Upustowy regulator wydajności typu CPCE i mieszacz LG Wprowadzenie Regulator typu CPCE jest stosowany jako upustowy regulator wydajności służący do dostosowania wydajności sprężarki do rzeczywistego obciążenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie sterowany zawór ciœnienia parowania, typu KVQ

Elektronicznie sterowany zawór ciœnienia parowania, typu KVQ Elektronicznie sterowany zawór ciœnienia parowania, typu KVQ Wprowadzenie KVQ jest elektronicznym regulatorem ciœnienia parowania, sterowanym temperatur¹, który reguluje temperaturê medium w uk³adach wymagaj¹cych

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory rozprê ne do amoniaku, typu TEA

Termostatyczne zawory rozprê ne do amoniaku, typu TEA Termostatyczne zawory rozprê ne do amoniaku, typu TEA Wprowadzenie Termostatyczne zawory rozprê ne reguluj¹ wtrysk czynnika ch³odniczego do parowników. Wtrysk jest sterowany przegrzaniem czynnika ch³odniczego.

Bardziej szczegółowo

Termostatyczny zawór rozprê ny typu TUA/TUAE

Termostatyczny zawór rozprê ny typu TUA/TUAE Termostatyczny zawór rozprê ny typu A/AE Wprowadzenie Zaworu A/AE s¹ wykonane ze stali nierdzewnej i dlatego s¹ bardzo odpowiednie do instalacji ch³odniczych w przemyœle spo ywczym. Zawory A/AE s¹ dostêpne

Bardziej szczegółowo

Katalog skrócony. Sprê arki t³okowe MT - MTM - MTZ - LTZ. R404A - R507A - R407C - R134a - R22 50 Hz. Commercial Compressors

Katalog skrócony. Sprê arki t³okowe MT - MTM - MTZ - LTZ. R404A - R507A - R407C - R134a - R22 50 Hz. Commercial Compressors Commercial Compressors Katalog skrócony Sprê arki t³okowe MT - MTM - MTZ - LTZ R404A - R507A - R407C - R134a - R22 50 Hz REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING www.danfoss.com.pl , Zakres oferty Napiêcie nominalne

Bardziej szczegółowo

Termostatyczny zawór rozprê ny typu TC

Termostatyczny zawór rozprê ny typu TC Termostatyczne zawory rozprê ne typu TC Wprowadzenie Termostatyczny zawór rozprê ny typu TC zosta³ opracowany i zaprojektowany do lutowania w hermetycznych uk³adach ch³odniczych. Jest wykonywany ze stali

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20

Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 Katalog Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 ADAP-KOOL Wprowadzenie AKV s¹ sterowanymi elektrycznie zaworami rozprê nymi przeznaczonymi do instalacji ch³odniczych. Zawory AKV s¹

Bardziej szczegółowo

Eliminator Filtry odwadniacze, typu DML i DCL

Eliminator Filtry odwadniacze, typu DML i DCL Eliminator Filtry odwadniacze, typu DML i DCL Wprowadzenie Charakterystyka Eliminator Filtry odwadniacze przystosowane do pracy w ruroci¹gu cieczowym, przeznaczone s¹ do zabezpieczania uk³adów ch³odniczych

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia ssania, typu KVL REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia ssania, typu KVL REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia ssania, typu KVL REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Wprowadzenie.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20

Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 Katalog Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 Wprowadzenie AKV s¹ sterowanymi elektrycznie zaworami rozprê nymi przeznaczonymi do instalacji ch³odniczych. Zawory AKV s¹ stosowane

Bardziej szczegółowo

Upustowy regulator wydajności, typu CPCE z mieszaczem LG CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Upustowy regulator wydajności, typu CPCE z mieszaczem LG CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Upustowy regulator wydajności, typu CPCE z mieszaczem LG CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Upustowy regulator wydajności typu CPCE i mieszcz LG Wprowadzenie Regulator typu CPCE jest stosowany jako upustowy regulator

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco wysokiego

Bardziej szczegółowo

Upustowy regulator wydajnoœci typu PMC i CVC

Upustowy regulator wydajnoœci typu PMC i CVC Upustowy regulator wydajnoœci typu PMC i CVC Wprowadzenie PMC i CVC s¹ stosowane do regulacji wydajnoœci w instalacjach ch³odniczych, zamra alniach i instalacjach klimatyzacyjnych. Do amoniakalnych i fluorowcopochodnych

Bardziej szczegółowo

Zawory s¹, dostarczane z d³awnic¹ do rurki kapilarnej, dostêpne z ró nymi d³ugoœciami kapilary.

Zawory s¹, dostarczane z d³awnic¹ do rurki kapilarnej, dostêpne z ró nymi d³ugoœciami kapilary. Wprowadzenie Termostatyczne zawory do wody ch³odz¹cej przeznaczone s¹ do ci¹g³ej proporcjonalnej regulacji przep³ywu medium w zale noœci od nastawy i temperatury czujnika. Zawory termostatyczne otwieraj¹

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Charakterystyka Atesty Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Zawór zwrotny typu NRVS do zaworów EVRA, EVRAT i PM na rurociagach cieczowych REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Zawór zwrotny typu NRVS do zaworów EVRA, EVRAT i PM na rurociagach cieczowych REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Zawór zwrotny typu NRVS do zaworów EVRA, EVRAT i PM na rurociagach cieczowych REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Wprowadzenie NRVS NRVS zamontowane na zaworze PM i EVRA Zawór zwrotny

Bardziej szczegółowo

Zawory odcinaj¹ce typu SVA 6-10

Zawory odcinaj¹ce typu SVA 6-10 Katalog Zawory odcinaj¹ce typu - 10 Wprowadzenie SVA s¹ zaworami odcinaj¹cymi k¹towymi i przelotowymi. Zawory maj¹ wewnêtrzny mechanizm zamykaj¹cy przestrzeñ d³awnicy umo liwiaj¹cy wymianê uszczelki wrzeciona

Bardziej szczegółowo

Czujniki temperatury typu AKS i ESM

Czujniki temperatury typu AKS i ESM Czujniki temperatury typu AKS i ESM Wprowadzenie Czujniki temperatury AKS i ESM s¹ opornoœciowymi elementami pomiarowymi. Czujnik sk³ada siê z platynowego elementu o opornoœci, zmieniaj¹cej siê proporcjonalnie

Bardziej szczegółowo

Prze³om w uk³adach regulacji

Prze³om w uk³adach regulacji R E F R O G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Prze³om w uk³adach regulacji Budowa modu³owa Modu³owa konstrukcja ICV pozwala na skompletowanie zaworu dok³adnie spe³niaj¹cego wymagania klienta.

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne typu EVRA 3 40 i EVRAT 10 20

Zawory elektromagnetyczne typu EVRA 3 40 i EVRAT 10 20 Katalog Zawory elektromagnetyczne typu EVRA 3 40 i EVRAT 10 20 Wprowadzenie EVRA s¹ zaworami elektromagnetycznymi bezpoœredniego dzia³ania albo z serwosterowaniem do ruroci¹gów z cieczami i parami czynników

Bardziej szczegółowo

Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz Typ DMB / DCB. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze do lutowania (miedziowane przyłącza stalowe)

Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz Typ DMB / DCB. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze do lutowania (miedziowane przyłącza stalowe) Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz DMB / Przyłącze do lutowania (miedziowane przyłącza stalowe) REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Danfoss A/S (RC-CMS / PJ), 0-09 DKRCC.PD.E00.A.49

Bardziej szczegółowo

Zawory odcinaj¹ce, typu SVA-ST i SVA-LT

Zawory odcinaj¹ce, typu SVA-ST i SVA-LT Wprowadzenie SVA s¹ k¹towymi i przelotowymi zaworami odcinaj¹cymi zaprojektowanymi w taki sposób, aby spe³nia³y wszelkie wymagania stawianie przez przemys³owe instalacje ch³odnicze. Konstrukcja zaworów

Bardziej szczegółowo

Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz Typ DMB / DCB. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze do lutowania (miedziowane przyłącza stalowe)

Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz Typ DMB / DCB. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze do lutowania (miedziowane przyłącza stalowe) Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz DMB / Przyłącze do lutowania (miedziowane przyłącza stalowe) REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Eliminator dwukierunkowy filtr odwadniacz,

Bardziej szczegółowo

Dwupo³o eniowe zawory odcinaj¹ce, typu DSV 15-32

Dwupo³o eniowe zawory odcinaj¹ce, typu DSV 15-32 Katalog Dwupo³o eniowe zawory odcinaj¹ce, typu DSV 15-32 Wprowadzenie DSV s¹ trójdro nymi zaworami zaprojektowanymi specjalnie do zastosowania z zaworami bezpieczeñstwa, ale mog¹ one byæ równie adoptowane

Bardziej szczegółowo

Presostaty ró nicowe typu MP 54, 55 i 55A

Presostaty ró nicowe typu MP 54, 55 i 55A Presostaty ró nicowe typu MP 54, 55 i 55A Wprowadzenie Charakterystyka Olejowe presostaty ró nicowe MP 54 i MP 55 s¹ stosowane jako wy³¹czniki zabezpieczaj¹ce sprê arki ch³odnicze przed zbyt niskim ciœnieniem

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory rozprężne, typu TE 5 - TE 55 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Termostatyczne zawory rozprężne, typu TE 5 - TE 55 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne, typu - REFRIGERATION I AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Wprowadzenie.....................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20

Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20 Katalog Elektroniczne zawory rozprê ne typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20 Wprowadzenie AKVA s¹ sterowanymi elektrycznie zaworami rozprê nymi zaprojektowanymi dla ch³odni amoniakalnych. Zawory AKVA s¹ zwykle

Bardziej szczegółowo

Wzierniki typu SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN i SGRH REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna

Wzierniki typu SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN i SGRH REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna Wzierniki typu SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN i SGRH REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Dostępne rodzaje Wzierniki są stosowane do obserwacji:. Stanu czynnika

Bardziej szczegółowo

Serwosterowane wewnêtrzne zawory bezpieczeñstwa, typu POV 40-80

Serwosterowane wewnêtrzne zawory bezpieczeñstwa, typu POV 40-80 Katalog Serwosterowane wewnêtrzne zawory bezpieczeñstwa, typu POV 40-80 Wprowadzenie Serwosterowany zawór bezpieczeñstwa POV jest stosowany ³¹cznie z zaworem bezpieczeñstwa BSV niezale nym od ciœnienia

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik pływakowy typu AKS 38 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna

Wyłącznik pływakowy typu AKS 38 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION. Dokumentacja techniczna Wyłącznik pływakowy typu AKS 38 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION Dokumentacja techniczna Wprowadzenie AKS 38 jest elektromechanicznym wyłącznikiem pływakowym, który reaguje na zmiany poziomu

Bardziej szczegółowo

Rozprê ne zawory bezpieczeñstwa, typu BSV 8

Rozprê ne zawory bezpieczeñstwa, typu BSV 8 Katalog Rozprê ne zawory bezpieczeñstwa, typu BSV Wprowadzenie BSV jest standardowym, niezale nym od ciœnienia zwrotnego rozprê nym zaworem bezpieczeñstwa, zaprojektowanym specjalnie do ochrony ma³ych

Bardziej szczegółowo

Zawory odcinające iglicowe, typ SNV-ST REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Zawory odcinające iglicowe, typ SNV-ST REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typ SNV-ST REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Spis treści Strona Wprowadzenie... Charakterystyka... Dane techniczne...4 Konstrukcja...4 Przyącza...4 specyfikacja materiaowa...5

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Zawory odcinające typu GBC. Dokumentacja techniczna

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Zawory odcinające typu GBC. Dokumentacja techniczna MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Zawory odcinające typu GBC Wprowadzenie Charakterystyka Dane techniczne Zawory typu GBC są ręcznymi dwukierunkowymi zaworami odcinającymi stosowanymi w rurociągach cieczowych,

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Wzierniki, typu SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN i SGRH REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Wzierniki, typu SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN i SGRH REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Wzierniki, typu SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN i SGRH REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Wzierniki są stosowane do obserwacji: 1. Stanu czynnika chłodniczego w

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia skraplania (zawory wodne) typu WVFM, WVFX i WVS

Regulatory ciœnienia skraplania (zawory wodne) typu WVFM, WVFX i WVS Regulatory ciœnienia skraplania (zawory wodne) typu WVFM, WVFX i WVS Wprowadzenie Automatyczne zawory wodne WVFM, WVFX i WVS s¹ stosowane do regulacji przep³ywu wody ch³odz¹cej skraplacz. Zawory te moduluj¹

Bardziej szczegółowo

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Dokumentacja techniczna. Zawory regulacyjne typu REG 6-65 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Dokumentacja techniczna. Zawory regulacyjne typu REG 6-65 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Dokumentacja techniczna Zawory regulacyjne typu REG 6-65 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Spis treœci Strona Wprowadzenie... 3 Charakterystyka... 3 Konstrukcja...

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Control do regulacji valve ciśnienia parowania KVS 15 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Control do regulacji valve ciśnienia parowania KVS 15 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Electrically Elektronicznie operated sterowany suction zawórmodulating Control do regulacji valve ciśnienia parowania 15 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zawory rozprężne, typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Elektroniczne zawory rozprężne, typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Elektroniczne zawory rozprężne, typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Elektroniczne zawory rozprężne typu AKV 10, AKV 15 i AKV 20 Spis

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Wprowadzenie...3 Charakterystyka...3 Dane techniczne...3 Przegrzanie...3 Zamawianie:

Bardziej szczegółowo

Szybko zamykający zawór spustowy, typu QDV 15 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Szybko zamykający zawór spustowy, typu QDV 15 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Szybko zamykający zawór spustowy, typu QDV 15 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Wprowadzenie QDV jest szybko zamykającym zaworem spustowym oleju, zaprojektowanym w szczególności do spuszczenia

Bardziej szczegółowo

Zawory z napêdem silnikowym, typu MRV

Zawory z napêdem silnikowym, typu MRV Zawory z napêdem silnikowym, typu MRV Wprowadzenie Zawór z napêdem silnikowym MRV, kompletny z silnikiem SMV/SMVE i grza³k¹ wrzeciona MRV s¹ zaworami silnikowymi bezpoœredniego dzia³ania wspó³pracuj¹cymi

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36 Zastosowanie Regulator dla instalacji ciep³owniczych i rozbudowanych systemów ogrzewania. Zawory o œrednicach nominalnych od

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

Presostaty typu KP, KPR z obudow¹ IP 30 lub IP 44

Presostaty typu KP, KPR z obudow¹ IP 30 lub IP 44 Katalog Presostaty typu KP, KPR z obudow¹ IP 30 lub IP 44 Wprowadzenie Presostaty KP i KPR s¹ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych w celu zabezpieczenia przed zbyt niskim ciœnieniem

Bardziej szczegółowo

NRV / NRVH - Zawory zwrotne

NRV / NRVH - Zawory zwrotne NRV / NRVH - Zawory zwrotne Zawory zwrotne NRV i NRVH mogą być stosowane w rurociągach cieczowych, ssawnych i gorących par w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych z czynnikami chłodniczymi z grup

Bardziej szczegółowo

Seria 240 i 250 Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi z zespo³em gniazdo/grzyb AC-1 lub AC-2

Seria 240 i 250 Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi z zespo³em gniazdo/grzyb AC-1 lub AC-2 Seria 240 i 250 Zawory regulacyjne z si³ownikami pneumatycznymi z zespo³em gniazdo/grzyb AC-1 lub AC-2 Zastosowanie Zespó³ gniazdo/grzyb zoptymalizowany do niskoszumowego rozprê ania cieczy przy ró nicy

Bardziej szczegółowo

Serwosterowane regulatory poziomu cieczy o dzia³aniu ci¹g³ym typu PMFL / PMFH i SV

Serwosterowane regulatory poziomu cieczy o dzia³aniu ci¹g³ym typu PMFL / PMFH i SV Serwosterowane regulatory poziomu cieczy o dzia³aniu ci¹g³ym typu PMFL / PMFH i SV Wprowadzenie Charakterystyka Zawory typu PMFL albo PMFH, sterowane przez p³ywakowy zawór pilotowy SV s¹ stosowane w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne

Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne typu TE - TE www.danfoss.com Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne, typu TE - TE Spis treści Strona

Bardziej szczegółowo

Zawory odcinające iglicowe, typu SNV-ST i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Zawory odcinające iglicowe, typu SNV-ST i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typu i SNV-SS CHGŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Zawory odcinające iglicowe, typu i SNV-SS Spis treści Strona Wprowadzenie... Charakterystyka... Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne zawory rozprężne, typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Elektroniczne zawory rozprężne, typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Elektroniczne zawory rozprężne, typu AKVA 10, AKVA 15 i AKVA 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Dokumentacja techniczna Elektroniczne zawory rozprężne typu AKVA 10, AKVA 15 i

Bardziej szczegółowo

Zawór elektromagnetyczny typu PMLX, dwustopniowy, dwupo³o eniowy

Zawór elektromagnetyczny typu PMLX, dwustopniowy, dwupo³o eniowy Zawór elektromagnetyczny typu PMLX, dwustopniowy, dwupo³o eniowy Wpowadzenie PMLX s¹ dwustopniowymi, serwosterownymi zaworami g³ównymi z wkrêconymi elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi. PMLX korzystaj¹

Bardziej szczegółowo

Wzierniki typu SG+,SGM+,SGN+,SGI+ SGRM+, SGRN+, SGRI+

Wzierniki typu SG+,SGM+,SGN+,SGI+ SGRM+, SGRN+, SGRI+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Wzierniki typu SG+,SGM+,SGN+,SGI+ SGRM+, SGRN+, SGRI+ REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING DIVISION Wprowadzenie Wzierniki montowane są na rurociągu cieczowym i stosowane są

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie sterowany zawór rozprężny, typu ETS CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Elektronicznie sterowany zawór rozprężny, typu ETS CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Elektronicznie sterowany zawór rozprężny, typu ETS CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Wprowadzenie...3 Charakterystyka...3 Dane techniczne...3 Dane elektryczne...................................................................................4

Bardziej szczegółowo

Sprężarki Spiralne Performer SM - SY - SZ

Sprężarki Spiralne Performer SM - SY - SZ MKING MODERN LIVING POSSIBLE Katalog skrócony Sprężarki Spiralne Performer SM - SY - SZ R407C - R134a - R22 50 z REFRIGERTION REFRIGERTION & & IR IR CONDITIONING CONDITIONING DIVISION DIVISION Performer

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne, typu T 2 i TE 2 REFRIGERATION I AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Wprowadzenie.....................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Elektrycznie sterowany zawór do regulacji ciśnienia parowania Typu KVS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Elektrycznie sterowany zawór do regulacji ciśnienia parowania Typu KVS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Elektrycznie sterowany zawór do regulacji ciśnienia parowania Typu KVS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Spis treści Strona Wprowadzenie.....................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Sterowniki elektroniczne EKC 101, 201 i 301

Sterowniki elektroniczne EKC 101, 201 i 301 Sterowniki elektroniczne EKC 101, 201 i 301 Wprowadzenie Charakterystyka Sterowniki EKC101 (do monta u tablicowego) przeznaczone s¹ do sterowania prac¹ instalacji ch³odniczej i grzewczej. Sterowniki EKC201

Bardziej szczegółowo

Wysokociśnieniowe zawory pływakowe typu HFI REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Wysokociśnieniowe zawory pływakowe typu HFI REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Wysokociśnieniowe zawory pływakowe typu HFI REFRIGERAION AND AIR CONDIIONING Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Wprowadzenie...3 Charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Dane techniczne...4 Zasada regulacji

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

Eliminator Filtry odwadniacze Typ DML i DCL. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze lutowane (miedziowane przyłącza stalowe) Dokumentacja techniczna

Eliminator Filtry odwadniacze Typ DML i DCL. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze lutowane (miedziowane przyłącza stalowe) Dokumentacja techniczna Eliminator Filtry odwadniacze DML i DCL Przyłącze śrubunkowe Przyłącze lutowane (miedziowane przyłącza stalowe) REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Spis treści Page Wprowadzenie....................................................................................

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawór skoœny Typ 3353

Zawór skoœny Typ 3353 Zawór skoœny Typ 3353 Zastosowanie Zawór zamknij/otwórz z pneumatycznym si³ownikiem t³okowym. Œrednica nominalna DN 15 ( 1 2 ) do 50 (2 ) Ciœnienie nominalne PN Zakres temperatury 10 do 180 C Zawór sk³ada

Bardziej szczegółowo

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50.

DN 15 do DN 25. (G ½ do G 1) DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. G ½ do G 1. DN 15 do DN 25. G ½ do G 1. DN 15 do DN 50. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3226/5857, 3226/5824, 3226/5825, 3226/5757-7, 3226/5724-8, 3226/5725-7, 3226/5725-8 Zawór z si³ownikiem pneumatycznym typ 3226/2780 Zawór trójdrogowy typu 3226 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS. Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS. Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CH ODNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP CNS Zastosowanie: Och³adzanie powietrza w uk³adach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik z rur o ebrowanych Cu Al Maksymalna temperatura

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji Typu AKS 3000 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji Typu AKS 3000 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji Typu AKS 3000 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna 2 RD.5G.B5.49 Danfoss A/S (IC-MC/mr), 10-2004 Wprowadzenie AKS 3000 jest typoszeregiem

Bardziej szczegółowo

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250

z zaworem przelotowym typu 3214 z odci¹ eniem ciœnieniowym za pomoc¹ nierdzewnego mieszka metalowego, o œrednicy DN 15 do DN 250 Atestowane zawory z si³ownikiem elektrycznym z funkcj¹ nastawy awaryjnej typ 3213/5825, 3214/5825, 3214/3374, 3214-4 Jednogniazdowe zawory przelotowe typu 3213 i 3214 Zastosowanie Zawory przelotowe z si³ownikiem

Bardziej szczegółowo

O każdej porze roku. Nowe możliwości 4 drogowe zawory Danfoss Saginomiya REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

O każdej porze roku. Nowe możliwości 4 drogowe zawory Danfoss Saginomiya REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Nowe możliwości 4 drogowe zawory Danfoss Saginomiya O każdej porze roku 4 drogowe zawory typu, VHV Unikalna konstrukcja zapewnia natychmiastową zmianę przepływu przy niewielkim spadku ciśnienia Mechanizm

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji, typu AKS 3000 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji, typu AKS 3000 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Przetwornik ciśnienia do chłodnictwa i klimatyzacji, typu AKS 3000 CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna 2 DKRCC.PD.SBO.A2.49-520H0903 Danfoss A/S (DE-BD), 08-2006 Wprowadzenie AKS 3000 jest

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys.

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie: lipiec 2015 (03/15) Rys. 1 Typ 3260/5857 typ 3260/ Rys. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274, 3260/3375, 3260/5757-7, 3260/5724-8, 3260/5725-7, 3260/5725-8 Zawory z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260/2780,

Bardziej szczegółowo

Zawory do regulacji temperatury oleju, typu ORV (1-3 cal.) REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Zawory do regulacji temperatury oleju, typu ORV (1-3 cal.) REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Zawory do regulacji temperatury oleju, typu ORV 25-80 (1-3 ) REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Dokumentacja techniczna Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka... 3 Dane techniczne... 3 Konstrukcja...

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie sterowany zawór rozprężny typu ETS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna

Elektronicznie sterowany zawór rozprężny typu ETS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Dokumentacja techniczna Elektronicznie sterowany zawór rozprężny typu ETS REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Spis treści Strona Wprowadzenie.....................................................................................3

Bardziej szczegółowo

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4 WYMIENNIKI GLIKOL-POWIETRZE DO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEP A TYP GWO Zastosowanie: Wstêpne ogrzewanie powietrza wentylacyjnego zim¹ powietrza w okresie letnim Wspó³praca z gruntowym glikolowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania Wyposa enie dodatkowe Naczynie kondensacyjne z³¹czka samozaciskowa zestaw monta owy przewodu impulsowego przewód impulsowy Zastosowanie Wyposa enie dodatkowe

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Filtry odwadniacze Eliminator typu DML i DCL. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze lutowane (miedziowane przyłącza stalowe) Dokumentacja techniczna

Filtry odwadniacze Eliminator typu DML i DCL. Przyłącze śrubunkowe. Przyłącze lutowane (miedziowane przyłącza stalowe) Dokumentacja techniczna MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Filtry odwadniacze Eliminator typu DML i DCL Przyłącze śrubunkowe Przyłącze lutowane (miedziowane przyłącza stalowe) CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Spis

Bardziej szczegółowo

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4

TYP D [mm] B [mm] H [mm] L [mm] C [mm] A [mm] G Typ filtra GWO-160-III-1/2 GWO-200-III-1/2 GWO-250-III-3/4 GWO-315-III-3/4 GWO-400-III-3/4 WYMIENNIKI GLIKOL-POWIETRZE DO GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEP A TYP GWO Zastosowanie: Wstêpne ogrzewanie powietrza wentylacyjnego zim¹ powietrza w okresie letnim Wspó³praca z gruntowym glikolowym wymiennikiem

Bardziej szczegółowo

Wzrost ró nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu.

Wzrost ró nicy ciœnieñ powoduje zamykanie zaworu. Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym Typ 45-1 Typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym Typ 45-3 Typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 42 Regulator przep³ywu typu 42-36 Zastosowanie Regulator dla instalacji ciep³owniczych i rozbudowanych systemów ogrzewania. Zawory o œrednicach nominalnych od

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi, typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724-3, 3222/5724-8, 3222/5725-3, 3222/5725-7, 3222/5725-8 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym,

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50 do DN 300 2

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867.

Wykonania. Oferujemy równie : zawór typu 3222 N przeznaczony dla lokalnych i rozbudowanych sieci ciep³owniczych, zob. karta katalogowa T 5867. Zawory z si³ownikami elektrycznymi typ 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3222/2780 Jednogniazdowy

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ i typ Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Seria 2 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3248-1 i typ 3248-7 Zawór niskotemperaturowy typu 3248 Zastosowanie Zawór do regulacji przep³ywu mediów w stanie ciek³ym i gazowym przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem

Typ DN 65 do DN 150, PN 16, z jarzmem i z si³ownikiem Zawory trójdrogowe z si³ownikami elektrycznymi typ 3260/5824, 3260-4, 3260/3374 Zawory trójdrogowe z si³ownikami pneumatycznymi typ 3260-1, 3260-7, 3260/2780, typ 3260/3372 Zawór trójdrogowy typu 3260

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE SERII 527

DANE TECHNICZNE SERII 527 Zawory alvole bezpieczeñstwa di sicurezzadoper instalacji impianti c.o. dopuszczone di riscaldamento, i wyregulowane qualificate przez I.S.P.E.S.L. e tarate I.S.P.E.S.L. ezpieczeñstwo. zia³anie zaworu

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo