Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe"

Transkrypt

1 Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43

2 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ cz¹stek œcieralnych oraz nie mo e powodowaæ korozji chemicznej pompy. Konstrukcja Jedno lub dwustopniowe, jednostrumieniowe pompy odœrodkowe blokowe o spiralnej obudowie wg normy DIN Modu³owy system konstrukcji typoszeregów. Wa³ wtykowy pompy oraz wa³ silnika s¹ ze sob¹ sztywno po³¹czone. o yskowanie wa³u pompy w silniku poprzez ³o yska toczne smarowane smarem. y dwustopniowe odpowiadaj¹ swoimi wymiarami zewnêtrzynymi typom jednostopniowym. Obudowa spiralna z odlan¹ stopk¹ mocuj¹c¹. Do ustawienia poziomo lub pionowo, z wy³¹czeniem pozycji z silnikiem w dó³. Dane techniczne Wydajność Wysokość podnoszenia Temperatura pompowanego medium Q do 380 m 3 /h H do 130 m t do 140 C 1) 2) p s Ciśnienie na ssaniu Ciśnienie na króćcu tłocznym w zależności od średnicy 3) dla średnic 24, 30 p d do 16 bar dla średnic 40 p d do 10 bar w zależności od: wersji ilości stopni mechanicznego pompy 1. stopn. p d do 10 bar U3D 2. stopn. p d do 16 bar 4) U3.10K 1. stopn. p d do 16 bar 5) U3.10D 2. stopn. p d do 16 bar 5) Moc zasilania nominalna, kołnierz tłoczny P 0,25 do 37 kw DN d 32 do 150 Króæce Ssawny i t³oczny w jednej linii Ko³nierze: do DN 150 wg DIN 2533 od DN 200 wg DIN 2532 Uszczelnienie wa³u Zrealizowane jest poprzez niech³odzone, nieodci¹ one pojedyncze znormalizowane uszczelnienie mechaniczne w ró nych wersjach materia³owych (wymiary wg DIN wersja K, forma U). Napêd Seryjnie wyposa ane w standardowy trójfazowy silnik asynchroniczny. Mo liwe inne napêdy. Oznaczenie mechanicznego U3D U3.10D 6) U3.10K 6) Materiały, szczegóły konstrukcyjne Klucz materiałowy wg DIN pierścień ślizgowy grafit, impregnowany żywicą B pierścień przeciwny tlenki ceramiczne V Oringi kauczuk etylenowy E części metalowe i sprężny stal chromowoniklowa F z wewnętrznym płukaniem bez dodatkowego otworu w pokrywie obudowy jak U3D lecz pierścień przeciwny z: SiC jak U3.10D lecz z wewnętrznym płukaniem oraz z dodatkowym otworem w pokrywie obudowy 6) mo liwe tylko dla wielkoœci pompy o œrednicy wa³u 24, 30 mm na uszczelnieniu mechanicznym. U 1) dla wody, przy innych mediach mog¹ byæ temperatury graniczne inne 2) ciœnienie na ssaniu plus max. ciœnienie wytwarzane przez pompê nie mog¹ przekraczaæ max. ciœnienia dopuszczalnego 3) przyporz¹dkowanie wielkoœci pompy/œrednicy wa³u na uszcz. mechanicznym patrz dalsze strony 4) przy ciœnieniu na ssaniu powy ej 5bar nale y zastosowaæ uszczelnienie typu U3.10D wzgl. U3.10.K 5) dla temp. medium powy ej 120 C zmienia siê max. dopuszczalne ciœnienie w pompie jak na poni szym wykresie 44

3 Wymienialnoœæ czêœci Tabela na nast. stronie pokazuje mo liwe kombinacje wymienialnoœci czêœci pomp typu NI. Modu³owa budowa pomp redukuje iloœæ czêœci zamiennych. Napêd Seryjnie wyposa ane w znormalizowany trójfazowy silnik asynchroniczny w wersji IM V1 o stopniu ochrony IP55 z ³o yskiem sta³ym wg normy IEC, klasa izolacyjna F. Moce i wymiary silników wg normy DIN Dla mocy do 2,2kW zasilanie 220/380V od 3kW 380/660V Uwaga: silniki dostarczana przez klienta musz¹ równie posiadaæ ³o ysko sta³e! Demonta jednostki napêdowej Przy demonta u jednostki napêdowej, obudowa spiralna pompy i roroci¹g nie musz¹ byæ demontowane. Króæce dodatkowe Nastêpuj¹ce króæce s¹ standardowo w ka dej pompie FD opró nianie FF 1) nape³nianie PM2 pomiar ciœnienia 1) króciec FF nie dostêpny dla pomp wielkoœci i 2/25200; nape³nianie mo liwe króæcem PM2 Oznaczenie typu NB / 01 / 180 U3D W3 38 / Wielkoœæ 2) Œrednica nominalna króæca t³ocznego Œrednica nominalna wirnika Numer hydrauliki wirnika Rzeczywista œrednica wirnika 2) wa³u Wersja materia³owa Œrednica otworu w wale wtykowym do monta u silnika napêdowego Œrednica zewnêtrzna klosza napêdowego wzgl. œrednica ko³nierza silnika napêdowego 2) dla wersji dwustopniowych œrednica wirnika odnosi siê do œrednicy wirnika drugiego stopnia Materia³y Nazwa elementu Nr części Materiał 1. stopn. 2. stopn. W 3 W 18 W 19 Obudowa spiralna GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Wirnik GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Wirnik 1. stopień GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Wirnik 2. stopień GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Kierownica GCuAI 10 Ni GCuAI 10 Ni GG20 Obudowa stopnia GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Pokrywa obudowy GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Wał wtykowy X5CrNiMo / X5CrNiMo / X5CrNiMo / 16MnCrS 3) 16MnCrS 3) 16MnCrS 3) Napęd GG25 GG25 GG25 Pierścień pośredni GCuAI 10 Ni GG25 GG25 Pierścień pośredni GG25 lub stal GG25 lub stal GG25 lub stal Tuleja dystansowa GCCuSn 12 GCCuSn 12 GG25 Nakrętka wirnika X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi stal Podkładka sprężynująca X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi stal Klin X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi X6CrNiMoTi ) czêœæ stykaj¹ca siê z medium ze stali X5 CrNiMo ; od strony silnika ze stali 16MNCrS 5 45

4 Wymienialnoœæ czêœci Czêœci zamieszczone w tabeli posiadaj¹ce takie same numery w kolumnach s¹ czêœciami wymiennymi. mm Wielkość pompy Obudowa spiralna Wirnik stopn. Wirnik 2. stopn. Kierownica Obudowa stopnia Pokrywa pośrednia Obudowa 2 Wał wtykowy Napęd Pierścień pośredni Przyporządkowanie do poszczególnych wielkości jest zależne od obrotów, mocy silnika i wersji silnika stopn. 2/ / / / /3019 2/3024 2/3028 2/3038 2/3042 2/3048 2/

5 Charakterystyki n = /min n = /min Dok³adne charakterystyki poszczególnych typów na yczenie. 47

6 Przekroje dla pompy wielkoœci o œrednicy wa³u 16 Uszczelnienie wa³u: mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone Oznaczenie: U3D Nazwa Nr Obudowa spiralna.01 Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Wał wtykowy Wirnik Napęd Uszczelka płaska Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Uszczelnienie mechaniczne Podkładka Nit Osłona Silnik kołnierzowy Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba z łbem cylindr Mocowanie ochrony przed dotykiem (DIN 31001) na kloszu napêdowym Uszczelnienie pierœcieniem œlizgowym, nieodci¹ one, niech³odzone U3.10K Króćce FD FF PM2 Opróżnianie Napełnianie Miernik ciśnienia 48

7 Przekroje dla pompy 1. stopniowej o œrednicy wa³u 24 i 30 Uszczelnienie wa³u: mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone Oznaczenie: U3D Uszczelnienie pierœcieniem œlizgowym, nieodci¹ one, niech³odzone U3.10K Wykonanie z pierœcieniem poœrednim, wielkoœci 40 i 50 Dla œrednicy wa³u 24 Pompa 2. stopniowa o œrednicy wa³u 30, uszczelnienie mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone U3D i U3.10D Nazwa Nr Obudowa spiralna.01 Obudowa stopnia Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Kierownica Wał wtykowy Wał wtykowy Wirnik Wirnik 1. stopnia Wirnik 2. stopnia Napęd Uszczelka płaska Uszczelka płaska Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Oring Uszczelnienie mechaniczne Pierścień pośredni Pierścień gwintowany Tuleja dystansowa Podkładka Nit Osłona Silnik kołnierzowy Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba Śruba z łbem cylindr Narętka Nakrętka wirnika Pierścień sprężynujący Klin Klin Tabliczka znamionowa Króćce FD Opróżnianie FF Napełnianie PM2 Miernik ciśnienia Mocowanie ochrony przed dotykiem (DIN 31001) na kloszu napêdowym Wersja wykonania pokrywy obudowy dla wielkoœci 2/40 oraz 2/50 49

8 Przekroje dla pomp o œrednicy wa³u 40 Uszczelnienie wa³u: mechaniczne, nieodci¹ one, niech³odzone Oznaczenie: U3D Mocowanie ochrony przed dotykiem (DIN 31001) na kloszu napêdowym Wykonanie z pierœcieniem poœrednim Nazwa Nr Obudowa spiralna.01 Pokrywa obudowy Pokrywa obudowy Wał wtykowy Wirnik Napęd Uszczelka płaska Uszczelka płaska Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Pierścień uszczelniający Uszczelnienie mechaniczne Pierścień pośredni Pierścień pośredni Tuleja dystansowa Tuleja dystansowa Podkładka Nit Osłona Silnik kołnierzowy Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba sześciokątna Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba/zatyczka Śruba z łbem cylindr Śruba z łbem cylindr Nakrętka wirnika Pierścień sprężynujący Klin Tabliczka znamionowa Króćce FD Opróżnianie FF Napełnianie PM2 Miernik ciśnienia 50

9 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 16, 24 i 30 Opróżnianie Króćce Napełnianie Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 16, 24, 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 Króæce dla wielkoœci i 2/25200: FD = G 1/2; FF nie dostêpne, PM2 = G 1/4 Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Kołnierze wg DIN 2533 DN d D bf k g DN s Ilość otworów Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x ,25 0, M / ,25 0, / M ,55 0, / ,25 0, / ,55 0, M / S / ,25 0, / ,55 0, M / S 1, / ,25 0, / ,55 0, / S 1, M /200 90L / L 2, / 71 0,25 0, / ,55 0, / S 1, M /200 90L 1, / L 2, / 80 0,55 0, / S 1, M /200 90L 1, / ,55 0, /200 2/ S 1, / M L 1, / L 2, / Wielkość silnika Wymiar do demontażu 51

10 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x ,55 0, / S / M / L 2, / 80 0,55 0, / S / M / L 2, / 80 0,55 0, /200 2/ S / M / L 2, / 80 0,55 0, / S / M / L 2, / 80 0,55 0, / S 1, / M / L 2, / / S 1, / / M L 2, / / 100 L 2, / / 2/ M / / / 80 0,55 0, / S 1, / M / L 2,2,_ / 80 0,55 0, / S 1, / / M L 2, / / / / L 2, / / M / / / 100 L 2, / / / 2/ M / / / 80 0,55 0, / S 1, / M / L 2, / / Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 52

11 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 30 i 40 Opróżnianie Króćce Napełnianie Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 40 G 3/8 G 3/8 G 3/8 Kołnierze wg DIN 2533 DN d Ilość D bf k g DN s otworów Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x S 1, / / L 2, / M / / / 80 0,55 0, / S 1, / / L 2, M / / / / 90 S 1, / / L 2, / M / / / 100 L 2, / / / M / / / / Wielkość silnika Wymiar do demontażu 53

12 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / / / / M M 18, / 180 L / 200 L / L 2, / / M / / / / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / L 2, / / / M / / / / / / / M / 180 M 18, / 180 L / 200 L / / / / M M 18, / 180 L / 200 L / / / / M M 18, / 180 L / 200 L /400 Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 54

13 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 16, 24 i 30 Opróżnianie Króćce Napełnianie Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 16, 24, 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 Wielkość silnika Moc Kołnierze wg DIN 2533 DN d Ilość D bf k g DN s otworów Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Pompa Wymiary silnika w przybliżeniu, zależne od producenta Przyporz. wał wtykowy/ klosz napędowy patrz str. 45 Kołnierz Stopka [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x 71 0,25 0, / ,75 1, / S 1, / M L 2, / L / / 80 0,75 1, / S 1, / L 2, M / / / 80 0,75 1, / S 1, / L 2, / M / / 7, / 80 0,75 1, / S 1, / L 2, / M / / 7, / 90 S 1, / L 2, / / M / 7, / / Wymiar do demontażu 55

14 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x L 2, / / / M , / / / / / M12 7, / / / 7, / 2/ M / / / / M12 7, / / / / , / M / / / / 7, / / 2/ M / / 200 L / / / , M / / / / / 7, / M / / / 200 L /400 7, / / M / / 200 L / / / 2/ M / 200 L / / / , / M / / / Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 56

15 Uwaga! Wymiary a 1 /2 ; a 2 /2 lub d/2 mog¹ byæ wiêksze ni h 1 n = /min dla pomp o œrednicy wa³u 30 i 40 Opróżnianie Króćce Napełnianie Pomiar ciśnienia [mm] FD FF PM2 30 G 1/4 G 1/4 G 1/4 40 G 3/8 G 3/8 G 3/8 Kołnierze wg DIN 2533 DN d Ilość D bf k g DN s otworów Tolerancja wymiarów wg VDMA Wymiary niezobowi¹zuj¹ce Kierunek obrotów: patrz¹c od strony napêdu zgodnie z ruchem wskazówek zegara Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x / , / / M / / 200 L /400 7, / / M /? / 200 L / / / 2/ M / 200 L / / , / / M / / 200 L /400 7, / / M / / 200 L /400 Wielkość silnika Wymiar do demontażu 57

16 n = /min Przyporz. wał Wymiary silnika w wtykowy/ Moc Pompa przybliżeniu, zależne klosz od producenta napędowy Kołnierz Stopka patrz str. [mm] [kw] DN s DN d a f a 2 b 1 b 2 f 1 h 1 h 2 b c m 1 m 2 n 1 n 2 s a 1 d h 3 l 1 I x / 7, / / M / / L /400 7, / / M / / 200 L / / M / 200 L / / / M / 200 L / / / M / 200 L /400 Wielkość silnika Wymiar do demontażu Podane wymiary silników s¹ wymiarami przybli onymi. Dok³adne dane s¹ zale ne od producenta silnika. Przy zastosowaniu specjalnych silników nale y zwróciæ, uwagê na to, e poszczególnym wielkoœciom pomp przyporz¹dkowane s¹ w zale noœci od stopnia ochrony inne moce silników. Wymiary podstawowe zmieniaj¹ siê w takim przypadku. Wraz z zamówieniem nale y powiadomiæ nas o wymiarach silnika. 58

Pompy wirowe odœrodkowe PN 16 oraz PN 25 do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 207 C

Pompy wirowe odœrodkowe PN 16 oraz PN 25 do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 207 C Pompy wirowe odœrodkowe PN 16 oraz PN 25 do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 207 C Typ NTWH/CTWH na p³ycie monta owej Typ NBWH/CBWH w wersji blokowej Typ NIWH/CIWH w wersji inline

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C inline 29 Zastosowania Do t³oczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciep³a (DIN 4754). Media te nie mog¹ byæ agresywne chemicznie

Bardziej szczegółowo

Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokociśnieniowe

Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokociśnieniowe Pompy odśrodkowe wielostopniowe wysokociśnieniowe 63 Zastosowania Do pompowania mediów czystych nie posiadających właściwości ścieralnych oraz do mediów nie wchodzących w reakcje z materiałami pompy. Główne

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia mediów nieagresywnych i agresywnych, czystych i zawieraj¹cych cz¹stki sta³e, zimnych lub gor¹cych, tak e o podwy szonej lepkoœci

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

GAA - Lobex. Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation

GAA - Lobex. Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Sp. z o.o. gruppe anlagen automation ul. Poniatowskiego 53 37500 JAROS AW http:// gruppe anlagen automation GAA Lobex Sp. z o.o. tel. 166210891, fax 166210892 email: Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania Spis treœci Pompy wirowe

Bardziej szczegółowo

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm

POMPY TYPU. Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm POMPY TYPU Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej lub zawierającej zanieczyszczenia mechaniczne o wielkości ziaren do 2 mm H ZASTOSOWANIE Pompy H przeznaczone są do pompowania wody czystej

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C

Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C Pompy wirowe odœrodkowe do oleju grzewczego max. 350 C Zastosowania Do t³oczenia organicznych olejów grzewczych w systemach transportu ciep³a (DIN 75). Media te nie mog¹ byæ agresywne chemicznie oraz nie

Bardziej szczegółowo

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125

SERIA MP POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 POMPY WIELOSTOPNIOWE WIELKOŚCI DN 40 - DN 125 Wielostopniowe pompy VOGEL wykorzystują ideę budowy modułowej,która maksymalizuje wymienność komponentów. System budowy modułowej pozwala na techniczne dopasowanie

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRL

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRL Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRL Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, w szczególnoœci oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy blokowe

Normowe pompy blokowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej rzadkiej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy nieagresywnych, które mie

Bardziej szczegółowo

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL

Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL Pompy jednostopniowe odśrodkowe w układzie in-line typu MVL 01/2013 Spis treści SPIS TREŚCI Zastosowanie... Dane techniczne... Konstrukcja... Oznaczenie i struktura indeksu... Wykonanie materiałowe...

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Pozycja Ilość Opis 1 TP 4-23/2 A-F-A-BUBE Dane: 1/27/16 Nr katalogowy: 96463788 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścień bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło łubkowe - wykonanie

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe in line typu OPF

Pompy pionowe in line typu OPF Pompy pionowe in line typu OPF 1/16 SPIS TREŚCI Spis treści Zastosowanie... Konstrukcja... Dane robocze... Matriały stosowane w pompach... 3 Struktura oznaczenia wyrobu... Wykonania konstrukcyjne... Kompletność

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i

Bardziej szczegółowo

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350

CND Wysokociśnieniowe pompy zasilające x x45. 1x45 1,6 R5 10. r6 (Ø70) Ø200. Ø90 h9 (Ø184) 1x45 A 1,6 Ø65 H7 Ø250 Ø350 20 7.5 1.5x45 44 +0.1-0.1 7.5 1.5x45 h 0,01A h 0,03 A 1x45 1,6 1x45 1,6 h 0,03 A 172 155 R5 10 20 h 0,03/Ø70A Ø250 Ø240 r6 Ø215 (Ø70) 50 +0.3 0 Ø50 3,2 b 0,02/Ø55 A 9.5 +0.1 0 1x45 A 1,6 1X45 3,2 Ø65 H7

Bardziej szczegółowo

Pompy monoblokowe liniowe

Pompy monoblokowe liniowe Pompy monoblokowe liniowe mpml, PML PRZEZNACZENIE Pompy PML służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C oraz wymuszania obiegu wody w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym 31 Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i œrodowisku

Bardziej szczegółowo

Pompy odœrodkowe wielostopniowe wysokociœnieniowe

Pompy odœrodkowe wielostopniowe wysokociœnieniowe Pompy odœrodkowe wielostopniowe wysokociœnieniowe Zastosowania Do pompowania mediów czystych nie posiadaj¹cych w³aœciwoœci œcieralnych oraz do mediów nie wchodz¹cych w reakcje z materia³ami pompy. G³ówne

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym blokowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwolotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych otoczeniu i

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Opis serii: Wilo-CronoNorm-NLG Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie czystej lub lekko zanieczyszczonej wody (max.

Bardziej szczegółowo

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz)

7.1. BADU BLOCK. SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, Cechy charakterystyczne. Pole zastosowań. Dane eksploatacyjne (50Hz) 7.1. BADU BLOCK SPECK BADU Block to jednostopniowa pompa odśrodkowa, która wywodzi się ze standardowej serii pomp Speck a. Niezawodność w ponad 100-letniej tradycji, pozwoliła na wyspecjalizowanie tych

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG

Opis typoszeregu: Wilo-CronoNorm-NLG Opis typoszeregu: Wilo- Rysunek podobny Budowa Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z osiowym zasysaniem zamocowana na płycie podstawowej Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035),

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Multivert MVI

Opis serii: Wilo-Multivert MVI serii: Wilo-Multivert MVI H/m 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 4.. 8.. 1 2 70.. Wilo-Multivert MVI 50 Hz 95.. 0 0 20 40 60 80 100 120Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

Pompa wirowa pozioma typu SHB

Pompa wirowa pozioma typu SHB ASV S tübbe GmbH & Co.KG Holl wieser Straße 5 D 2 602 V lotho Fon +9 (0) 5 7 7 9 Fax + 9 (0) 57 7 9 92 00 www.asvs tuebbe.de contact@asvstuebbe.de Budowa: Pompa wirowa pozioma typu SHB Poziome, jednostopniowe

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRQ Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze 1) we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs

Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733 typ NKLs Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl Pompy cyrkulacyjne do gorącego oleju termicznego wg PN-EN 733

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe

Elektoniczne monoblokowe pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy służą do pompowania cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 120 C. Pompy przeznaczone są do utrzymywania ciśnienia lub różnicy ciśnień oraz wymuszania

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym, pionowe, zanurzalne Zastosowanie Wykorzystywane do dostarczanie oleju lub smaru do turbin, du ych sprê arek, wielkich przek³adni. Mog¹ byæ wykorzystywane w

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C

Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C Pompy wirowe odœrodkowe, hermetyczne ze sprzêg³em magnetycznym do oleju grzewczego max. 350 C oraz do wody gor¹cej max. 183 C Typ CMAT w wersji blokowej Typ CMIT w wersji inline Zastosowanie Do cyrkulacji

Bardziej szczegółowo

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE

Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Pompy wrzecionowe do olejów Typ TRILUB-TRE Zastosowanie Do t³oczenia cieczy smaruj¹cych, takich jak oleje smarne, oleje hydrauliczne, lekkie i ciê kie oleje grzewcze we wszystkich dziedzinach przemys³u.

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN / ISO 2858

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN / ISO 2858 Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wg EN 22858 / ISO 2858 Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych

Bardziej szczegółowo

Pompy in-line Typ NCV / NCVL

Pompy in-line Typ NCV / NCVL Pompy in-line Typ NCV / NCVL Ogólnie Pompy in-line DICKOW typ NCV / NCVL zostały zaprojektowane do zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub pokrewnych. Ponieważ pompy są instalowane in-line,

Bardziej szczegółowo

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPB. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPB Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Normowe pompy blokowe NPB w wykonaniu standardowym przeznaczone są do pompowania wody czystej o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Stosowane do cieczy

Bardziej szczegółowo

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN

POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN POMPY WIROWE POZIOME TYPU KAN Pompy jednostopniowe z wirnikiem zamkniętym posiadającym łopatki odciążające, do pompowania cieczy agresywnych chemicznie, czystych lub lekko zanieczyszczonych ciałami stałymi

Bardziej szczegółowo

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY

Pompy liniowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZALETY PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C oraz wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etanorm SYT. Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etanorm SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etanorm SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2

Nr kat. Wykonanie PN Średnica/DN Możliwe redukcje/dn Możliwe odejścia/dn 200 150 4420E2 hawle-combiflex E2 PN PN Cechy konstrukcyjne Modułowa armatura AWE-COMBIFEX przystosowana do indywidualnych potrzeb Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny,

Bardziej szczegółowo

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu

Pompa do termooleju/gorącej wody. Etabloc SYT/ Etaline SYT. Zeszyt typoszeregu Pompa do termooleju/gorącej wody Etabloc SYT/ Etaline SYT Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Etabloc SYT/ Etaline SYT Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL

Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL Opis serii: Wilo-VeroLine-IPL H/m 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 IPL 4 IPL 32 IPL 25 IPL 3 2 IPL 5 IPL 65 Wilo-VeroLine-IPL,. IPL 8 IPL 1 4 6 8 1 12 14 16 Q/m³/h Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z

Bardziej szczegółowo

POMPY SPO YWCZE SILNIK

POMPY SPO YWCZE SILNIK typoszereg ROTOR-M ROTOR-M Wyporowa pompa jednośrubowa Jednośrubowa blokowa pompa wyporowa do gęstych i lepkich płynów. Dane techniczne Wydajność Q = 05 do 20 m 3 /godz. Wysokość podnoszenia H = 5 do 60

Bardziej szczegółowo

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe

Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe Hermetyczne pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym ze sprzêg³em magnetycznym wysokotemperaturowe Zastosowanie Do t³oczenia toksycznych, ³atwo lotnych, wybuchowych, lub w inny sposób zagra aj¹cych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy liniowe

Elektroniczne pompy liniowe PRZEZNACZENIE Pompy liniowe typu PTe przeznaczone są do pompowania nieagresywnej, niewybuchowej cieczy czystej i lekko zanieczyszczonej o temperaturze nie przekraczającej 140 C, wymuszania obiegu wody

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL

Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Opis typoszeregu: Wilo-VeroLine-IPL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody

Bardziej szczegółowo

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE

NPK. Pompy jednostopniowe normowe ZAOPATRZENIE W WODĘ POMPY JEDNOSTOPNIOWE PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE ZAKRES UŻYTKOWANIA CECHY KONSTRUKCYJNE NPK Pompy jednostopniowe normowe PRZEZNACZENIE Pompy NPK przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140

Bardziej szczegółowo

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału DRENA ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o granulacji zanieczyszczeń do 10 mm. Stosowane do pracy w: gospodarstwach domowych przemyśle rzemiośle ogrodnictwie Awaryjne opróżnianie:

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL

Opis serii: Wilo-CronoLine-IL IL 40 IL 32 Opis serii: Wilo-CronoLine-IL H/m 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 IL 50 IL 65 IL 80 IL 100 IL 125 IL 150 Wilo-CronoLine-IL,. - IL 250 IL 200 100 200 300 400 500 600 700 Q/m³/h Budowa Pompa

Bardziej szczegółowo

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE

PVM/PVMI/PVMX PIONOWE WIELOSTOPNIOWE POMPY ODŚRODKOWE PVM/PVMI/PVMX WYSOKA SPRAWNOŚĆ HYDRAULICZNA, SILNIK ZE ZNAKIEM NORM EN Modele PVM, PVMI oraz PVMX są pionowymi pompami wielostopniowymi bez samoczynnego zalewania z przyłączami kołnierzowymi lub typu Victualic

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL

Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Opis typoszeregu: Wilo-CronoLine-IL Rysunek podobny Budowa Pompa dławnicowa o konstrukcji Inline z przyłączem kołnierzowym Zastosowanie Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin

Bardziej szczegółowo

Pompy samozasysające SVD POMPY SVD SAMOZASYSAJĄCE

Pompy samozasysające SVD POMPY SVD SAMOZASYSAJĄCE POMPY SAMOZASYSAJĄCE SVD Zastosowanie Pompy samozasysające sekcyjne odśrodkowe szeregu SVD są przeznaczone do pompowania wody do picia i wody użytkowej do 90 o C bez zanieczyszczeń mechanicznych. W wykonaniu

Bardziej szczegółowo

z siłown. pneumat. Zawór odmulający DN ARI-STEVI BBD 415 Napęd pneumatyczny

z siłown. pneumat. Zawór odmulający DN ARI-STEVI BBD 415 Napęd pneumatyczny Zawór odmulający DN 25-50 ARI-STEVI BBD 415 Napęd pneumatyczny Ciśnienie sterujące maks. 6 bar Opcje: - automatyczny - z napędem ręcznym lewarowym Fig. 415 Cechy: Zwarta budowa Precyzyjne prowadzenie wrzeciona

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix V

Opis serii: Wilo-Helix V Opis serii: Wilo-Helix V H/m 280 240 200 Wilo-Helix V 2.. - V 52.. 50 Hz 160 120 80 40 Helix V 2.. Helix V 4.. Helix V 6.. Helix V 10.. Helix V 16.. Helix V 22.. Helix V 36.. Helix V 52.. 0 0 10 20 30

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy 2-drogowy M1

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Uszczelnienie kuli Dostępne średnice PP / PVDF EPDM / FPM PTFE DN10 DN50 d16 d63 3/8 2 Typy połączenia zaworu PP Gniazdo do zgrzewania DIN / ASTM / JIS

Bardziej szczegółowo

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa

kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa . kypompa o kompaktowych wymiarach LKH-110 i LKH-120/P Multi-Stage Pompa odśrodkowa Zastosowanie LKH-110 i LKH-120 są wysokowydajnymi i ekonomicznymi wielostopniowymi pompami odśrodkowymi spełniającymi

Bardziej szczegółowo

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST

Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST Opis typoszeregu: Wilo-Zeox FIRST Rysunek podobny Budowa Normalnie zasysająca, wysokosprawna, wysokociśnieniowa pompa wirowa Zastosowanie Nawadnianie terenów Zaopatrzenie w wodę/podwyższanie ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN / ISO 2858 / ISO 5199

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN / ISO 2858 / ISO 5199 Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym wg DIN EN 22858 / ISO 2858 / ISO 5199 Zastosowanie Do t³oczenia mediów nieagresywnych i agresywnych chemicznie stosowanych w przemyœle chemicznym, petrochemicznym

Bardziej szczegółowo

Nr pozycji klienta: Data zamówienia: Liczba: ES Numer dokumentu: 341 Numer pozycji: 400 Ilosc: 1 Data: Stona: 1 / 5

Nr pozycji klienta: Data zamówienia: Liczba: ES Numer dokumentu: 341 Numer pozycji: 400 Ilosc: 1 Data: Stona: 1 / 5 Arkusz danych technicznych Numer pozycji: 400 Stona: 1 / 5 Dane hydrauliczne Zadana wydajnosc Zadana wysokosc Medium tloczone 20,00 m³/h 8,60 m Temperetura otoczenia 20,0 C Temperatura 40,0 C Gęstośćcieczy

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL

Opis serii: Wilo-Helix EXCEL Opis serii: Wilo-Helix EXCEL H/m Wilo-Helix EXCEL 208-5202 240 200 160 120 80 40 2.. 4.. 6.. 10.. 0 0 16.. 22.. 36.. 10 20 30 40 52.. 50 60 70Q/m³/h Charakterystyki wg ISO 9906: 20123B Budowa Normalnie

Bardziej szczegółowo

7. POMPY 7.1. POMPY Z PREFILTREM 7.2. POMPY BEZ PREFILTRA

7. POMPY 7.1. POMPY Z PREFILTREM 7.2. POMPY BEZ PREFILTRA 7. 7.1. Z PREFILTREM 7.2. BEZ PREFILTRA STRONA 7.1. Z PREFILTREM Obszar zastosowań: Przetłaczanie wody basenowej w urządzeniach filtrujących, montaż powyżej lub poniżej poziomu wody, max 3m. Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Pompy do fekalii (PFA)

Pompy do fekalii (PFA) Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu

Pompa obiegowa do filtrów basenowych. Filtra N. Karta typoszeregu Pompa obiegowa do filtrów basenowych Karta typoszeregu Metryka Karta typoszeregu KSB Aktiengesellschaft Frankenthal Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody firmy KSB zawartość nie może być rozpowszechniana,

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Pompy œmig³owe. Typ ALLPRO

Pompy wirowe odœrodkowe ogólnego zastosowania. Pompy œmig³owe. Typ ALLPRO Pompy œmig³owe Zastosowanie Jednostopniowe pompy œmig³owe przeznaczone do suchej zabudowy poziomej lub pionowej poza zbiornikiem. Oczyszczalnie œcieków - pompy recyrkulacyjne (zawracaj¹ce) œcieki bogate

Bardziej szczegółowo

Zawór upustowy typ 620

Zawór upustowy typ 620 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-18 Wrocław Tel./Fax: +8 71 36 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór upustowy typ 60 Materiał obudowy Materiał gniazda i grzybka

Bardziej szczegółowo

3.2 HP 114. DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszczelnienie metal-metal do DN 800 max. PN 16 WSKAZÓWKI OGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

3.2 HP 114. DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszczelnienie metal-metal do DN 800 max. PN 16 WSKAZÓWKI OGÓLNE PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA DANE TECHNICZNE Średnica nominalna: DN 50 - DN 1200 Uszczelnienie metal-metal do DN 800 max. PN 16 Długość zabudowy: EN 558 rząd 20, opcja: rząd 25 ISO 5752 rząd 20 API 609 tabela 1 Przyłącze kołnierzowe:

Bardziej szczegółowo

Przepustnica 4-mimośrodowa DN65 do DN2500 / PN2,5 do PN160 / klasa 150 do klasa 900

Przepustnica 4-mimośrodowa DN65 do DN2500 / PN2,5 do PN160 / klasa 150 do klasa 900 Przepustnica 4mimośrodowa N do N0 / PN2,5 do PN / klasa 1 do klasa 0 31 37 www.nrgtechnika.pl 1 Przepustnica 4mimośrodowa N do N0 / PN2,5 do PN Zastosowanie Podstawowe zastosowanie: 31 37 Systemy parowe

Bardziej szczegółowo

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM

Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM Pompy cyrkulacyjne do gorącej wody Typ NHL / HPL / HPR / NHM Przedstawiciel w Polsce: AFT Sp. z o.o. ul. Naramowicka 76 61-622 Poznań tel. (+48) 618205145 fax (+48) 618206959 p.bzowy@aft.pl www.aft.pl

Bardziej szczegółowo

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT

POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO. Typ NCT/NMT POMPY ZANURZENIOWE Z DŁUGIM WAŁEM DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Typ NCT/NMT Ogólnie Pompy zanurzeniowe DICKOW typu NCT dla przemysłu chemicznego są pompami pionowymi z oddzielną rurą tłoczącą. Maksymalna wydajność

Bardziej szczegółowo

Zawór regulacyjny typ 650 z napędem elektrycznym

Zawór regulacyjny typ 650 z napędem elektrycznym AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5-1 Wrocław Tel./Fax: + 71 3 3 71 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór regulacyjny typ 50 z napędem elektrycznym Materiał obudowy

Bardziej szczegółowo

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV

Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV Wielostopniowe pompy wirowe zanurzeniowe TYP HZV Ogólnie, zakres zastosowań Pompy pionowe, wałowe, zanurzeniowe DICKOW są pompami wirowymi jedno lub wielostopniowymi. Pole pracy pokrywa zakres do 500 m

Bardziej szczegółowo

Zawór membranowy T4 z aktuatorem pneumatycznym

Zawór membranowy T4 z aktuatorem pneumatycznym Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Dostępne średnice PVC-U / PP / PVDF EPDM / FPM PTFE-EPDM DN15 DN50 d20 d63 ½ 2 Typy połączenia zaworu PVC-U Gniazdo do klejenia DIN / ASTM / JIS Króciec

Bardziej szczegółowo

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego

Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków. Armatura z żeliwa sferoidalnego Zasuwy, przepustnice, zawory, łączniki, armatura do ścieków Armatura z żeliwa sferoidalnego AINT-GOBAIN PAM zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeƒ bez wczeêniejszego zawiadomienia. ZAUWY EURO 20 ZAUWY

Bardziej szczegółowo

Element VLR 2B VLR 32 VLR Dyfuzor Stal nierdzewna X5CrNi18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna Nimo (AISI 316L)

Element VLR 2B VLR 32 VLR Dyfuzor Stal nierdzewna X5CrNi18-10 (AISI 304) Stal nierdzewna Nimo (AISI 316L) NOCCHI VLR WYSOKA WYDAJNOŚĆ HYDRAULICZNA, WYKOŃCZENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ, SILNIK ZGODNY Z EN Seria VLR to, odśrodkowe pompy wirowe, sprzężone z silnikami elektrycznymi i z przyłączami w układzie liniowym.

Bardziej szczegółowo

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11 Informacje ogólne POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-50/E- Pompy wirowe samozasysające typu PS-50/E- dostosowane do napędu od silnika elektrycznego przeznaczone są do pompowania cieczy czystych i zanieczyszczonych,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA Wirówka dekantacyjna firmy Zentrifugen-Allianz ZA 10-4, stal szlachetna z napędem hydraulicznym VISCOTHERM lub z napędem mechanicznym CYCLO Opis Wirówka dekantacyjna ze ślimakiem

Bardziej szczegółowo

PVC-U PP PP / PVDF 2)

PVC-U PP PP / PVDF 2) AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 52-48 Wrocław Tel./Fax: +48 7 364 43 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy/dysku ) PVC-U PP PP / PVDF 2) Uszczelnienia

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100 Wilo-Drain 20 TP 80/TP 100 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Q/m³/h H/m Budowa Pompa zatapialna do ścieków do zastosowań przemysłowych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Pompy obiegowe podwójne do c.o.

Pompy obiegowe podwójne do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu stosowane są w instalacjach obiegowych gdzie projektowane są jako jedna pompa podstawowa a druga jako rezerwowa. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania pompy te są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

ZASUWA KIELICHOWA E2 SYSTEM BAIO do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC, PN 16

ZASUWA KIELICHOWA E2 SYSTEM BAIO do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC, PN 16 ZASUWA KIELICHOWA E2 SYSTEM BAIO do rur żeliwnych, stalowych, PE i PVC, PN 16 Nr kat. 450SB Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa Z dwoma kielichami do rur żeliwnych, stalowych, PE, PVC

Bardziej szczegółowo

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe

Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe PO(s,t) Pompy obiegowe do c.o. trójfazowe PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu PO(s,t) stosowane są w instalacjach obiegowych ze stałym lub nieznacznie zmiennym przepływem. Tłoczony czynnik powinien być cieczą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POMP WIROWYCH BEZDŁAWNICOWYCH STOSOWANYCH W W.S.C. Wymagania techniczne dla pomp bezdławnicowych do c.o., c.w. i c.t. (przeznaczonych głównie do wyposażania węzłów cieplnych indywidualnych)

Bardziej szczegółowo

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65

Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 Opis serii: Wilo-Drain TP 50/TP 65 0H/m 20 16 12 8 4 0 10 20 30 40 50 Wilo-Drain TP 50/TP 65 Q/m³/h Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże cząstki zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEM 2000 Zasuwa E2 z kołnierzem i kielichem do rur PE i PVC, PN 10 PN 16

SYSTEM 2000 Zasuwa E2 z kołnierzem i kielichem do rur PE i PVC, PN 10 PN 16 Zasuwa E2 z kołnierzem i kielichem do rur PE i PVC, PN PN Cechy konstrukcyjne Nr kat. 4041E2 Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa równoprzelotowa Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie

Bardziej szczegółowo

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE z AISI 304 lub AISI 316 Pompy elektryczne odśrodkowe jednowirnikowe z hydrauliką ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316. ZASTOSOWANIA Podnoszenie ciśnienia wody w gospodarstwach domowych Nawadnianie niewielkich ogrodów Mycie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o.

Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. POe Elektroniczne pompy obiegowe do c.o. PRZEZNACZENIE Pompy typoszeregu POe zostały przewidziane do tłoczenia czystej wody grzewczej. Pompowana ciecz powinna być wolna od zanieczyszczeń, niewybuchowa,

Bardziej szczegółowo

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE

PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE SERIA SVI PIONOWE POMPY WIELOSTOPNIOWE, ZANURZALNE. ZASTOSOWANIE Pompowanie cieczy chłodzących, smarujących i kondensatu. Chłodzenie narzędzi skrawających, elektrod spawalniczych, stanowiska prób dla silników.

Bardziej szczegółowo

200-HQV POMPY SPIRALNE Pompy spiralne 200-HQV

200-HQV POMPY SPIRALNE Pompy spiralne 200-HQV POMPY SPIRALNE 200-HQV 426 2.98 11.92 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 200-HQV można zastosować

Bardziej szczegółowo

32-CVXV ODŚRODKOWE, WIROWE, KOMÓRKOWE POMPY PIONOWE Odśrodkowe, komórkowe pompy pionowe 32-CVXV

32-CVXV ODŚRODKOWE, WIROWE, KOMÓRKOWE POMPY PIONOWE Odśrodkowe, komórkowe pompy pionowe 32-CVXV ODŚRODKOWE, WIROWE, KOMÓRKOWE POMPY PIONOWE 32-CVXV 426 2.98 14.01 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Pompy serii 32-CVXV

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Z pneumatycznym aktuatorem

Zawór kulowy 2-drogowy M1 Z pneumatycznym aktuatorem Informacje ogólne: Materiał zaworu: Uszczelnienie Uszczelnienie kuli PVC-U EPDM / FPM PTFE Dostępne średnice Typy połączenia zaworu Gniazdo do klejenia Króciec do klejenia Gniazdo gwintowane DN10 DN50

Bardziej szczegółowo

NORI 160 ZXLF/ZXSF. Karta typoszeregu

NORI 160 ZXLF/ZXSF. Karta typoszeregu Zawór odcinający NORI 160 ZXLF/ZXSF PN 63-160 DN 10-200 Dławnica nieobrotowe wrzeciono Kołnierze lub końcówki spawane lub mufy spawane Karta typoszeregu Nota wydawnicza Karta typoszeregu NORI 160 ZXLF/ZXSF

Bardziej szczegółowo

COMBI-T E2 SYSTEM 2000

COMBI-T E2 SYSTEM 2000 COMBI-T E2 SYSTEM 2000 trójnik kielichowy zintegrowany z zasuwą E2 dla rur PE i PVC, PN 10 PN 16 Cechy konstrukcyjne Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa równoprzelotowa, zintegrowana z trójnikiem kielichowym

Bardziej szczegółowo

kyoptymalna praca pomp

kyoptymalna praca pomp . kyoptymalna praca pomp ky LKH Pompa odśrodkowa Zastosowanie Pompy LKH są wysokowydajnymi i ekonomicznymi pompami odśrodkowymi spełniającymi wymagania sanitarne (higieniczne) oraz zapewniającymi łagodne

Bardziej szczegółowo

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej

BQDV, BQTV Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej BQDV, Pionowe diagonalne pompy wody chłodzącej Pionowe pompy diagonalne ZASTOSOWANIE Pionowe pompy z typoszeregu BQDV/ są przeznaczone do przetłaczania czystej wody użytkowej lub lekko zanieczyszczonej

Bardziej szczegółowo

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40

POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40 POMPY BOCZNOKANAŁOWE NA CIĘŻKIE WARUNKI PRACY TYP SC-PN40 Ogólnie Pompy DICKOW typu SC są pompami poziomymi, samozasysającymi, bocznokanałowymi. Przy małych wydatkach i dużych wysokościach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

5196H4 czerwony / H4B niebieski / H4 czerwony / H4B niebieski / 5003

5196H4 czerwony / H4B niebieski / H4 czerwony / H4B niebieski / 5003 Nierdzewny hydrant nadziemny H4 z kontrolowanym miejscem łamania, PN 16 Norma: EN 14384 Zbadany przez: CNBOP Max. ciśnienie robocze: 16 bar Standardowa głębokość zabudowy Rd: 1,50 m (dostępne także 1,25

Bardziej szczegółowo

POMPY ELEKTRYCZNE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa AISI 304, AISI 316

POMPY ELEKTRYCZNE WIELOSTOPNIOWE PIONOWE z żeliwa AISI 304, AISI 316 Pompy elektryczne wielostopniowe pionowe dostępne w wersjach: żeliwo (EVMG), stal nierdzewna AISI 304 (EVM), stal nierdzewna AISI 316 (EVML). ZASTOSOWANIA Przemysłowe, rolnicze i przeciwpożarowe zestawy

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 SEG.4.9.2.5B Nr katalogowy: 9675897 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy SEG wyposażone są w system rozdrabniający,

Bardziej szczegółowo

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA ZJ... ZASTOSOWANIE Tłoczenie i podwyższanie ciśnienia wody dla: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, instalacji przemysłowych, rolnictwa i ogrodnictwa (zraszanie i podlewanie), instalacji

Bardziej szczegółowo