Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku"

Transkrypt

1 w 2006 roku Grudziądz, kwiecień

2 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy... 7 Napływ... 7 Oferty pracy... 9 Zawody deficytowe i nadwyżkowe Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Długotrwałe bezrobocie PKD Cześć prognostyczna Zakłady pracy Charakterystyka Wskaźnik płynności kadr Absolwenci Bezrobotni według wykształcenia Prognoza Wnioski Spis tabel A N E K S S T A T Y S T Y C Z N Y

3 Wstęp opracowany został zgodnie z zadaniami stawianymi jednostkom samorządowym określonymi na podstawie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 Poz. 1001). Dokładne zalecenia dotyczące metodologii sporządzania raportu zostały opracowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które zawarto w Zaleceniach metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych z 2003 roku. Podstawowym celem prowadzonego monitoringu jest efektywniejsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb rynku pracy. sporządzany jest dwa razy do roku na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Niniejszy raport powiatowy roczny składa się z dwóch części diagnostycznej i prognostycznej. W część I przedstawiono strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu w powiecie ziemskim z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. W części I diagnostycznej podstawowym źródłem informacji były dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach z rynku pracy: - załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy, - załącznik 3 do sprawozdanie MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności. W celu dokładniejszej analizy struktury osób bezrobotnych wykorzystano wskaźniki dotyczące rynku pracy: Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej, Wskaźnik intensywności nadwyżki, Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy, Wskaźnik długotrwałego bezrobocia, Wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów, Wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD, Wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów, Wskaźnik struktury ofert pracy według PKD. Część II jest prognozą krótkoterminową, w której przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w końcu 2006 roku badań sondażowych. Wzięły w nim udział wszystkie 3

4 szkoły ponadgimnazjalne z powiatu grudziądzkiego ziemskiego oraz zakłady pracy zlokalizowane na tym obszarze. Część diagnostyczna Struktura bezrobotnych W grudniu 2006 roku stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 28,8 %, co w porównaniu z grudniem 2005 roku spadła o 3,6 pkt. procentowych. W końcu 2006 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 795 osób (spadek o 15,58 %). W końcu grudnia 2006 roku odnotowano kobiety, co w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 248 osób (spadek o 8,79 %). Strukturę osób bezrobotnych ujęto w oparciu o trzy kategorie: 1) bezrobotni ogółem, 2) bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, 3) bezrobotni poprzednio pracujący zarejestrowani powyżej 12 miesięcy. W tabeli 1 przedstawione zostały zmiany jakie zaszły w poszczególnych kategoriach bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (według stanu na dzień r.). Tabela 1 Struktura bezrobotnych według wybranych kategorii (według stanu na koniec grudnia) Wyszczególnienie Grudzień 2005 Grudzień 2006 Zmiana Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Bezrobotni ogółem Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni poprzednio pracujący zarejestrowani powyżej 12 miesięcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MPiPS-01 załącznik 3 za okres rok W każdej kategorii bezrobotnych odnotowano spadek zarejestrowanych osób. Tendencja na lokalnym rynku pracy poprawiła się. 4

5 Bezrobotni ogółem W końcu 2006 roku odnotowano osób bezrobotnych, w tym 338 osób odnotowano bez zawodu. 1 Wśród bezrobotnych, którzy zostali zaklasyfikowani do konkretnego zawodu największy udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych posiadają Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16,63 %, w tym są to przede wszystkim bezrobotni sprzedawcy 579 osób, w tym 554 kobiety. Drugą grupę stanowią Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 11,96 % ogółu. Grupa ta została zdominowana głównie przez bezrobotnych w zawodzie: Sprzątaczka 203 osoby, w tym wszystkie są kobietami, Robotnik gospodarczy 141 osób, w tym 63 kobiety, Pomoc kuchenna - 51 osób, w tym 50 kobiet, Dozorca 23 osoby, w tym 9 kobiet, Salowa 13 osób, w tym wszystkie są kobietami. 10,40 % ogółu bezrobotnych stanowią Pracownicy usług osobistych i ochrony, gdzie najliczniejszymi zawodami są: Kucharz 118 osób, w tym 101 kobiet, Opiekunka domowa 116 osób, w tym wszystkie są kobietami, Fryzjer 42 osoby, w tym wszystkie są kobietami, Kelner 33 osoby, w tym 32 kobiety, Opiekunka dziecięca 26 osób, w tym wszystkie są kobietami. Nieco poniżej 10 % w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowią osoby z grupy zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 9,90 %, gdzie najwięcej osób posiadało zawód: Mechanika samochodów osobowych 115 osób, w tym żadnej kobiety, Ślusarza 69 osób, w tym 2 kobiety, Mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych 36 osób, w tym 6 kobiet, Blacharza samochodowego 35 osób, w tym żadnej kobiety, Tokarza 15 osób, w tym żadnej kobiety. 1 Bezrobotni bez zawodu to osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków: nie posiadają świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły lub kursu i nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie. 5

6 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowią 9,42 % ogółu bezrobotnych. Dominującymi zawodami w tej grupie są: Krawiec 110 osób, w tym 109 kobiet, Szwaczka 75 osób, w tym wszystkie są kobietami, Rzeźnik wędliniarz 38 osób, w tym 6 kobiet, Piekarz 37 osób, w tym 6 kobiet, Cukiernik 35 osób, w tym 28 kobiet. Pozostałe grupy zawodów stanowią poniżej 8 % ogółu bezrobotnych. Najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły grupy zawodów: Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,03 %, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,03 %, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,05 %, Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,05 %, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,13 %. Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W grupie tej jak sama nazwa wskazuje znajdują się bezrobotni, którzy ukończyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy naukę. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zarejestrowano 144 bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w tym 97 kobiet. W stosunku do końca roku ubiegłego liczba bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o 25 osób (spadek o 14,79 %). Liczba bezrobotnych kobiet również zmniejszyła się o 16 osób (spadek o 14,16 % ogółu bezrobotnych kobiet). Najwięcej bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki odnotowano w grupie zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 25,71 % ogółu bezrobotnych w tej grupie, w tym najwięcej osób w zawodzie sprzedawcy 27 osób, Pracownicy pozostałych specjalności 13,33 %, w tym głównie w zawodzie: asystent ekonomiczny 8 osób, organizator agrobiznesu 2 osoby, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 12,38 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: mechanik samochodów osobowych 7 osób, ślusarz 2 osoby, elektromechanik pojazdów samochodowych 2 osoby, Średni personel techniczny 10,48 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: technik mechanik 5 osób, technik budownictwa 2 osoby, technik elektronik 2 osoby, 6

7 Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 9,52 %, w tym głównie w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego 5 osób, technik rolnik 2 osoby. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy W grupie bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku odnotowano osób, w tym kobiety. W stosunku do końca roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 489 osób (spadek o 12,74 %). Zmniejszyła się również liczba bezrobotnych kobiet o 267 osób (spadek o 18,92 %). Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy stanowili bezrobotni zarejestrowani w grupie zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16,36 % ogółu, w tym najwięcej w zawodzie sprzedawca 269 osób, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 14,17 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: sprzątaczka 104 osoby, robotnik gospodarczy 57 osób, pomoc kuchenna 22 osoby, dozorca 17 osób, salowa 8 osób, Pracownicy usług osobistych i ochrony 10,64 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: opiekunka domowa 62 osoby, kucharz 38 osób, fryzjer 19 osób, opiekunka dziecięca 11 osób. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10,10 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: szwaczka 44 osoby, krawiec 41 osób, rzeźnik wędliniarz 19 osób, cukiernik 18 osób, piekarz 11 osób, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8,58 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 48 osób, robotnik budowlany 45 osób, robotnik drogowy 14 osób, robotnik magazynowy 14 osób. Napływ W 2006 roku odnotowano nowych rejestracji, w tym kobiet. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba nowych rejestracji wzrosła o 222 osoby, w tym 377 kobiet, co stanowi odpowiednio wzrost ogółu rejestracji o 4,78 % i wzrost nowo zarejestrowanych kobiet o 20,33 %. Nowe rejestracje dotyczyły przede wszystkim bezrobotnych w grupie zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 13,19 % ogółu nowych rejestracji, w tym głównie w zawodzie: Mechanik samochodów osobowych 199 osób, Ślusarz 110 osób, 7

8 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 34 osoby, Blacharz samochodowy 29 osób, Elektromonter instalacji elektrycznych 29 osób. Wśród w/w zawodów bezrobotne kobiety odnotowano wyłącznie w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 2 kobiety. Kolejną grupę największą, co do ilości nowych rejestracji stanowią Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 10,78 % ogółu nowych rejestracji, w tym są to głównie bezrobotni w zawodzie sprzedawcy 463 osoby. Nieco poniżej 10 % ogółu nowych rejestracji stanowili Górnicy i robotnicy budowlani 9,36 % ogółu, w tym były to głównie osoby bezrobotne w zawodzie: Murarz 135 osób, Malarz budowlany 77 osób, Stolarz budowlany 36 osób, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 33 osoby, Lakiernik samochodowy 24 osoby. W wymienionych zawodach odnotowano 4 bezrobotne kobiety tj, w zawodzie malarz budowlany 3 osoby oraz lakiernik samochodowy 1 osoba. Robotnicy przemysłowi w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie stanowili 8,88 % ogółu nowych rejestracji. Stało się tak głównie za sprawą bezrobotnych rejestrujących się w zawodzie: Robotnik budowlany 152 osoby, w tym 3 kobiety, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 96 osób, w tym 54 kobiety, Robotnik drogowy 81 osób, w tym 9 kobiet, Kopacz 16 osób, w tym żadnej kobiety, Robotnik magazynowy 14 osób, w tym 2 kobiety. Ostatnią najliczniejszą grupę stanowili Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 8,67 % ogółu nowych rejestracji. W tej grupie bezrobotni rejestrowali się przede wszystkim w zawodzie: Robotnik gospodarczy 166 osób, w tym 58 kobiet, Sprzątaczka 119 osób, w tym wszystkie są kobietami, Pomoc kuchenna 24 osoby, w tym wszystkie są kobietami, Dozorca 13 osób, w tym 6 kobiet. 8

9 Wśród nowych rejestracji w grupie bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki najwięcej osób odnotowano w grupie zawodów: Pracownicy pozostałych specjalności 21,72 % ogółu nowych rejestracji, w tym głównie w zawodzie asystent ekonomiczny 54 osoby, organizator agrobiznesu 17 osób, plastyk 6 osób, organizator usług hotelarskich 5 osób, pracownik administracyjny 3 osoby; Średni personel techniczny 16,23 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: technik mechanik 21 osób, technik elektronik 14 osób, technik elektryk 13 osób, technik budownictwa 8 osób, technik technologii odzieży 7 osób; Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 13,84 % ogółu, w tym głównie w zawodzie sprzedawca 58 osób, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 13,60 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: mechanik samochodów osobowych 37 osób, elektromechanik pojazdów samochodowych 7 osób, ślusarz 5 osób, elektromechanik instalacji elektrycznych 3 osoby, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych oraz pozostali elektromechanicy po 2 osoby; Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 11,22 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego 16 osób, technik rolnik 7 osób, terapeuta zajęciowy 7 osób, technik ogrodnik 6 osób, technik technologii żywności 6 osób. Oferty pracy W 2006 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu zgłoszono wolnych stanowisk pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym 2005 liczba zgłoszonych wolnych stanowisk pracy wzrosła o 691 ofert (wzrost o 69,59 %). Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy ofert dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego tj. o 98,26 % więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej zgłoszonych wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy w grupie zawodów Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 50,12 % ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Wśród tej grupy dominowały oferty w zawodzie: Robotnik gospodarczy 815 ofert, Pomoc kuchenna 11 ofert, Pomoc domowa 10 ofert. Również dużo ofert pracy dotyczyło zatrudnienia w grupie zawodów Górnicy i robotnicy budowlani 7,78 %, w tym głównie w zawodzie: 9

10 Murarz 59 ofert, Konserwator budynków 19 ofert, Malarz budowlany 12 ofert. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu W grupie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie stanowiły 5,64 % ogółu zgłoszonych ofert pracy. Wolne miejsc pracy dotyczyły głównie zatrudnienia w zawodzie: Robotnik budowlany 37 ofert, Robotnik drogowy 32 oferty, Pakowacz 10 ofert. Zgłoszone wolne miejsca pracy w grupie zawodów Pracownicy pozostałych specjalności stanowiły 5,52 % ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Zatrudnienie w tej grupie wiązało się przede wszystkim z wykonywaniem pracy w zawodzie: Pracownik administracyjny 48 ofert, Opiekunka środowiskowa 20 ofert, Księgowy 6 ofert. Ostatnią najliczniejszą grupę stanowili Pracownicy obsługi biurowej, gdzie udział zgłoszonych wolnych miejsc pracy stanowił 5,11 % ogółu. Wolne miejsca pracy dotyczyły główne pracy w zawodzie: Pracownik biurowy 66 ofert, Magazynier 20 ofert. Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczany jest jako średnia miesięczna liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do średniego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym zawodzie w 2006 roku. Im wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy jest bliższy jedności tym sytuacja dla zarówno bezrobotnych jak i pracodawców jest korzystniejsza. Jeśli wskaźnik kształtuje się poniżej jedności oznacza to, ze więcej jest bezrobotnych w danym zawodzie niż zgłoszonych ofert pracy. W przeciwnej sytuacji jest odwrotnie tzn. gdy wskaźnik kształtuje się na poziomie powyżej jedności oznacza to, ze więcej zgłoszono w danym zawodzie ofert pracy niż jest zarejestrowanych bezrobotnych. Największy poziom wskaźnika, a więc największe szanse na znalezienie pracy mają bezrobotni z grupy zawodów: Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,25, Specjaliści szkolnictwa 0,16, 10

11 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 0,14, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,10, Pozostali specjaliści 0,08. Zawody deficytowe i nadwyżkowe Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów określa stosunek między liczbą zgłoszonych ofert pracy, a liczbą zarejestrowanych w tym zawodzie bezrobotnych. Ustalając wartość wskaźnika intensywności dla poszczególnych zawodów podzielono je na zawody nadwyżkowe, deficytowe i zrównoważone. Zawody nadwyżkowe, to takie zawody, których wskaźnik intensywności kształtował się na poziomie poniżej 0,9. Do zawodów nadwyżkowych należą te zawody, w których zgłoszono mniej ofert pracy, natomiast dużo więcej zarejestrowanych było w tych zawodach osób bezrobotnych. W tabeli 2 przedstawiono zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności. Tabela 2 Zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2006 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki Kod zawodu Nazwa zawodu zawodu "741105" Ubojowy 0,80 "322402" Technik fizjoterapii 0,75 "343201" Księgowy [samodzielny] 0,55 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 0,51 "211301" Chemik 0,50 Źródło: Opracowanie własne Do grupy zawodów deficytowych zalicza się natomiast wszystkie te zawody, których wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) kształtuje się na poziomie powyżej 1,1. Oznacza to, że wśród tych zawodów zgłoszono więcej ofert pracy niż zarejestrowanych było osób bezrobotnych. W tabeli 3 przedstawiono zawody deficytowe o najniższym poziomie wskaźnika intensywności. 11

12 Tabela 3 Zawody deficytowe o najniższym poziomie wskaźnika intensywności w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2006 roku Kod Wskaźnik intensywności nadwyżki Nazwa zawodu zawodu zawodu Specjalista do spraw marketingu i handlu "241912" 2,33 [sprzedaży] "711301" Kamieniarz 2,00 "832201" Kierowca autobusu 1,67 "932103" Pakowacz 1,67 Monter instalacji centralnego ogrzewania i "713601" ciepłej wody Źródło: Opracowanie własne Najkorzystniejszą sytuację na rynku pracy przedstawiały zawody zrównoważone. Do grupy tej zaliczono wszystkie zawody, których relacja między liczbą zgłoszonych ofert pracy a liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie były niewielkie. Wskaźnik intensywności dla zawodów zrównoważonych kształtował się na poziomie 1. W tabeli 4 przedstawiono wszystkie zawody zrównoważone z powiatu grudziądzkiego ziemskiego w 2006 roku. 1,25 Tabela 4 Zawody zrównoważone w 2006 roku Kod zawodu Nazwa zawodu "214203" Inżynier budownictwa budownictwo ogólne "224201" Położna "232105" Nauczyciel geografii "232110" Nauczyciel matematyki "241303" Doradca zawodowy "346104" Pracownik socjalny "413103" Magazynier "712204" Zbrojarz "712301" Cieśla "823104" Wulkanizator "827803" Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych "833313" Operator żurawia jezdniowego "915105" Goniec Źródło: Opracowanie własne Długotrwałe bezrobocie Im dana osoba jest dłużej zarejestrowana tym trudniej jest jej zdobyć zatrudnienie. Zdobyte w szkole jak i w poprzednich miejscach pracy doświadczenie i wiedza dezaktualizują się. Dodatkową trudnością jest pogarszająca się sytuacja finansowa takich osób. 12

13 Podczas analizy długotrwałego bezrobocia wykorzystano wskaźnik długotrwałego bezrobocia, który określa relacje między liczbą zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie według stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego. Wśród dużych grup największy poziom wskaźnika długotrwałego bezrobocia wystąpił w grupie: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 1,00; Kierownicy małych przedsiębiorstw 1,00; Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicznych, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 1,00; Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,80; Operatorzy i monterzy maszyn 0,64. Najniższy poziom wskaźnika odnotowano w grupie zawodów Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,14, Pozostali specjaliści 0,17 oraz Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0,18. PKD Analizę struktury osób bezrobotnych poprzednio pracujących oraz zgłoszonych wolnych miejsc pracy oparto także o Polską Klasyfikację Działalności. W tabeli 5 przedstawiono największą liczbę osób poprzednio pracujących oraz zgłoszonych ofert pracy według PKD w 2006 roku. Tabela 5 Struktura bezrobotnych poprzednio pracujących oraz ofert pracy według sekcji PKD w 2006 roku Bezrobotni Sekcja PKD poprzednio pracujący Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Oferty pracy Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Budownictwo Źródło: Opracowanie własne 13

14 Cześć prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu W części prognostycznej zaprezentowano ostateczne wyniki z przeprowadzonych w końcu 2006 roku badań zarówno w zakładach pracy jak i szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego. Specjalnie opracowane kwestionariusze ankietowe rozesłano do wszystkich uczestników badania listownie pocztą tradycyjną z załączoną zwrotką. Po wypełnieniu kwestionariuszy zakłady pracy oraz szkoły przesyłały je do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Zakłady pracy Charakterystyka W badaniu wzięło udział 135 zakładów pracy z powiatu grudziądzkiego grodzkiego. Próbka losowo została wybrana przez Główny Urząd Statystyczny. W próbie znalazły się niekiedy takie zakłady pracy, które zakończyły już swoją działalność. Sytuacja taka miała miejsce, ponieważ przedsiębiorcy, właściciele firm nie mają obowiązku zgłaszania zakończenia prowadzenia działalności Urzędom Statystycznym, którym podlegają. Część zakładów pracy objętych badaniem wzięła udział w badaniu jednak nie dostarczyli informacji zwrotnej o liczbie zatrudnionych osób oraz o rotacji pracowników w 2006 roku i planowanych w 2007 roku. W rezultacie przeprowadzonych badań z 135 zakładów pracy w 119 złożono formularz, 9 zakładów pracy zgłosiło zawieszenie działalności lub upadłość, a pozostałych 7 zakładów pracy nie znaleziono. Podstawowym powodem nie znalezienia danego zakładu pracy był nieaktualny adres. W sumie badanie przeprowadzono w 119 zakładach pracy, w których zatrudnionych jest 495 osób. Wśród badanych zakładów 114 ma prywatną formę własności, a pracuje w nich 286 osób. W tabeli 6 przedstawiono strukturę zakładów pracy w rozbiciu na gminy. Tabela 6 Struktura zakładów pracy biorących udział w badaniu z uwzględnieniem gmin powiatu grudziądzkiego ziemskiego w 2006 roku Gmina Liczba zakładów pracy Stan zatrudnienia Grudziądz Gruta Łasin Radzyń Chełmiński 9 14 Rogóźno Świecie nad Osą

15 W oparciu o sekcję PKD w badaniu wzięły udział zakłady pracy zaliczane do: Handlu hurtowego i detalicznego: naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 46 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest 25 osób, Przetwórstwa przemysłowego 17 zakładów pracy, w których pracuje 112 osób, Rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa 10 zakładów pracy, w których pracuje 58 osób, Budownictwa 10 zakładów pracy, w których pracuje 35 osób, Edukacji 10 zakładów pracy, w których pracuje 120 osób, Transportu, gospodarki magazynowej i łączności 8 zakładów, w których pracuje 9 osób, Działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej 5 zakładów, w których pracuje 8 osób, Obsługi nieruchomości, wynajmu i usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4 zakłady pracy, Ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3 zakłady pracy, w których pracuje 30 osób, Hotelach i restauracjach 2 zakłady pracy, Administracji publicznej i obrony narodowej: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne 2 zakłady pracy, w których pracuje 51 osób, Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę 1 zakład, Pośrednictwa finansowego 1 zakład pracy, w którym pracuje 47 osób. W niektórych sekcjach PKD nie wpisano stanu zatrudnienia, są to więc takie zakłady pracy w których na ogółu złożono kwestionariusz badania, jednak nie otrzymano informacji zwrotnej. Wskaźnik płynności kadr Podczas przeprowadzania badania zakłady pracy informowały również o przewidywanych przyjęciach do pracy oraz zwolnieniach. Na tej podstawie obliczony został wskaźnik płynności kadr wyrażony procentowo. Wzrost wskaźnika oznacza, że zakłady pracy planują więcej zatrudnić osób w danym okresie niż zwolnić. Odwrotna sytuacja mówi o wzroście zwolnień w badanym roku. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wywnioskowano, że w 2007 roku nastąpi wzrost liczby nowych podjęć pracy. W 2007 roku planuje się zatrudnić w badanych zakładach pracy łącznie 517 nowych pracowników, w tym 7 absolwentów, zaś 489 osób zostanie zwolnionych. 15

16 Wskaźnik płynności kadr oszacowano, że będzie kształtował się na poziomie 105,73 %. Wzrost podjęć pracy nastąpi w sektorze prywatnym, gdzie wskaźnik wyniósł 306,06 %. Odwrotną sytuację przewiduje się w sektorze publicznym, gdzie zgłoszono więcej zwolnień, zaś wskaźnik wyniósł 91,23 %. W tabeli 7 przedstawiono wielkość wskaźnika płynności kadr z uwzględnieniem gmin. Tabela 7 Wskaźnik płynności kadr w podziale na gminy w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2007 roku Gmina Wskaźnik płynności kadr [w %] Łasin 375,00 Świecie nad Osą 100,73 Grudziądz 93,65 Gruta 0,00 W gminie Gruta wskaźnik kształtuje się na poziomie 0, gdyż zakłady pracy z tego obszaru zgłosiły zamiar wyłącznie zwolnienia 4 pracowników, nie planuje się natomiast żadnych nowych przyjęć do pracy. Wskaźnik płynności kadr w oparciu o sekcje PKD wykazuje nadwyżkę przyjęć nad zwolnieniami o 5,73 %. Również w poszczególnych sekcjach PKD wykazywany jest we większości wzrost poziomu wskaźnika: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo wzrost o 23,53 %, Przetwórstwo przemysłowe wzrost o 500 %, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego wzrost o 112,50 %, Edukacja spadek o 71,43 %. W Pośrednictwie finansowym wykazano maksymalny poziom wzrostu wskaźnika płynności kadr. W administracji publicznej i obronie narodowej: obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych planuje się zatrudnić i zwolnić taką samą liczbę osób. W tabeli 8 przedstawiono ruch pracowników oraz wskaźnik płynności kadr z uwzględnieniem poszczególnych grup elementarnych zawodu. 16

17 Tabela 8 Wskaźnik płynności kadr w elementarnych grupach zawodów w powiecie grudziądzkim ziemskim Kod Planowane Wskaźnik Nazwa zawodu płynności kadr zawodu Przyjęcia Zwolnienia [w %] "341901" Asystent bankowości 15 0 MAX "631101" Drwal 4 0 MAX "741203" Piekarz 13 0 MAX "741201" Cukiernik "522107" Sprzedawca ,5 "914103" Robotnik gospodarczy ,5 "223401" Farmaceuta farmacja apteczna "233104" Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej "233108" Nauczyciel nauczania początkowego "233110" Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej "233111" Nauczyciel religii w szkole podstawowej "631102" Robotnik leśny "232108" Nauczyciel języka obcego "232110" Nauczyciel matematyki "233103" Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej "233190" Pozostali nauczyciele szkół podstawowych "235990" Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani "514990" Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani Absolwenci Na terenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w powiecie grudziądzkim ziemskim funkcjonuje tylko jedna szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie. W 2006 roku szkołę ukończyło 150 absolwentów, w tym 60 osób zarejestrowanych jest w tutejszym Urzędzie Pracy. W roku kolejnym planuje się, że szkołę ukończy 182 uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie obejmuje kilka szkół: - Szkołę Policealną dla Dorosłych, - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych po ZSZ, - Liceum Profilowane, - Liceum Ogólnokształcące, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Zasadniczą Szkołę Zawodową. 17

18 W tabeli 9 przedstawiono typy szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym im. Kazimierza Jagiellończyka wraz z liczbą absolwentów, w tym bezrobotnych, w roku 2006 oraz planowanych w 2007 roku. Tabela 9 Absolwenci według typów szkół i zawodu Typ szkoły Nazwa zawodu W tym Przewidywani Absolwenci w bezrobotni absolwenci w 2006 roku absolwenci 2007 roku Szkoła policealna Technik informatyk Asystent rachunkowości Szkoła średnia techniczna Handlowiec Liceum Ogólnokształcące Bez zawodu Zasadnicze Szkoły Zawodowe Sprzedawca Mechanik samochodów osobowych Bezrobotni według wykształcenia Poniżej przedstawiono analizę osób bezrobotnych z powiatu grudziądzkiego ziemskiego według wykształcenia Na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego nie funkcjonuje żadna szkoła wyższa. Dlatego mieszkańcy tego regionu chcąc podnieść swoje wykształcenie podejmują dalszą naukę poza jego obszarem. W PUP w Grudziądzu z powiatu ziemskiego zarejestrowano w 2006 roku 33 osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym, w tym najwięcej osób posiada zawód: Inżynier rolnictwa 6 osób, Pedagog 4 osoby, Specjalista do spraw marketingu i handlu 3 osoby, Specjalista administracji publicznej 3 osoby, Lekarz weterynarii 2 osoby, Ekonomista 2 osoby, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 2 osoby. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiada 28 bezrobotnych absolwentów z powiatu grudziądzkiego ziemskiego. Głównie są to osoby z zawodem: Asystent ekonomiczny 8 osób, 18

19 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 4 osoby, Pracownik administracyjny 4 osoby, Technik budownictwa 3 osoby, Asystent rachunkowości 2 osoby, Pracownik ochrony mienia i osób 2 osoby. 56 bezrobotnych absolwentów posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, zaś 27 osób ukończyło zasadniczą szkołę zawodową, w tym w zawodzie: Sprzedawca 12 osób, Mechanika samochodów osobowych 15 osób. Prognoza Prognoza stanu liczby osób bezrobotnych w 2007 roku została oparta na różnicy między przewidywaną liczbą bezrobotnych a planowaną liczbą zatrudnienia przyszłych pracowników. W tabeli 9 przedstawiono 10 zawodów o najwyższej różnicy. Tabela 10 Prognoza liczby osób bezrobotnych końcu 2007 roku Przewidywany stan liczby Kod zawodu Nazwa zawodu osób bezrobotnych "522107" Sprzedawca 597 "000000" Bez zawodu 422 "913207" Sprzątaczka 203 "723105" Mechanik samochodów osobowych 136 "611190" Pozostali rolnicy produkcji roślinnej 135 "931301" Robotnik budowlany 127 "512201" Kucharz 118 "513301" Opiekunka domowa 116 "914103" Robotnik gospodarczy 115 "743304" Krawiec 110 "712102" Murarz 90 "419101" "341902" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 84 "743604" Szwaczka 75 "722204" Ślusarz 69 "714101" Malarz budowlany 51 "913204" Pomoc kuchenna

20 Podczas szacowania prognozowanego stanu liczby osób bezrobotnych w powiecie grudziądzkim ziemskim tylko w jednym zawodzie zauważono, że wzrośnie zapotrzebowanie natomiast na rynku pracy nie ma wystarczającej liczby osób bezrobotnych, którzy mogli by podjąć pracę w zawodzie asystent bankowości. 20

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA I-PÓŁROCZE 2008 r. Dębica - Wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I Stan i struktura bezrobotnych wg zawodów 5 II Napływ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZTUMSKIM W 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Mińsk Mazowiecki, październik 2009r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U

M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H R O P C Z Y C K O S Ę D Z I S Z O W S K I M W R O K U POW IIATOWY URZĄD PRACY W ROPCZYCACH ul. Najświętszej Marii Panny 2 39-100 Ropczyce tel./fax 22-18-523 rzro@praca.gov.pl www.pup-ropczyce.pl M O N I T O R I N G Z A W O D Ó W D E F I C Y T O W Y C H I

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie Powiatu Białogardzkiego za II półrocze 2006r. Białogard kwiecień 2007r. URZĄD PRACY Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, kwiecień 2008 r.

Grudziądz, kwiecień 2008 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2007 roku Grudziądz, kwiecień 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU Mińsk Mazowiecki, wrzesień 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1.

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CHEŁMIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W MIEŚCIE CHEŁM I W POWIECIE CHEŁMSKIM W 2008 ROKU Chełm, marzec 2009 rok SPIS TREŚCI Strona I. Wstęp. 3 II. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo