Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku"

Transkrypt

1 w 2006 roku Grudziądz, kwiecień

2 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy... 7 Napływ... 7 Oferty pracy... 9 Zawody deficytowe i nadwyżkowe Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Długotrwałe bezrobocie PKD Cześć prognostyczna Zakłady pracy Charakterystyka Wskaźnik płynności kadr Absolwenci Bezrobotni według wykształcenia Prognoza Wnioski Spis tabel A N E K S S T A T Y S T Y C Z N Y

3 Wstęp opracowany został zgodnie z zadaniami stawianymi jednostkom samorządowym określonymi na podstawie obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 Poz. 1001). Dokładne zalecenia dotyczące metodologii sporządzania raportu zostały opracowane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, które zawarto w Zaleceniach metodycznych do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych z 2003 roku. Podstawowym celem prowadzonego monitoringu jest efektywniejsze dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb rynku pracy. sporządzany jest dwa razy do roku na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym. Niniejszy raport powiatowy roczny składa się z dwóch części diagnostycznej i prognostycznej. W część I przedstawiono strukturę osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu w powiecie ziemskim z uwzględnieniem posiadanych kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. W części I diagnostycznej podstawowym źródłem informacji były dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach z rynku pracy: - załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy, - załącznik 3 do sprawozdanie MPiPS-01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności. W celu dokładniejszej analizy struktury osób bezrobotnych wykorzystano wskaźniki dotyczące rynku pracy: Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej, Wskaźnik intensywności nadwyżki, Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy, Wskaźnik długotrwałego bezrobocia, Wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów, Wskaźnik struktury bezrobotnych według PKD, Wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów, Wskaźnik struktury ofert pracy według PKD. Część II jest prognozą krótkoterminową, w której przedstawiono wyniki z przeprowadzonych w końcu 2006 roku badań sondażowych. Wzięły w nim udział wszystkie 3

4 szkoły ponadgimnazjalne z powiatu grudziądzkiego ziemskiego oraz zakłady pracy zlokalizowane na tym obszarze. Część diagnostyczna Struktura bezrobotnych W grudniu 2006 roku stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 28,8 %, co w porównaniu z grudniem 2005 roku spadła o 3,6 pkt. procentowych. W końcu 2006 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 795 osób (spadek o 15,58 %). W końcu grudnia 2006 roku odnotowano kobiety, co w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 248 osób (spadek o 8,79 %). Strukturę osób bezrobotnych ujęto w oparciu o trzy kategorie: 1) bezrobotni ogółem, 2) bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, 3) bezrobotni poprzednio pracujący zarejestrowani powyżej 12 miesięcy. W tabeli 1 przedstawione zostały zmiany jakie zaszły w poszczególnych kategoriach bezrobotnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (według stanu na dzień r.). Tabela 1 Struktura bezrobotnych według wybranych kategorii (według stanu na koniec grudnia) Wyszczególnienie Grudzień 2005 Grudzień 2006 Zmiana Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Bezrobotni ogółem Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki Bezrobotni poprzednio pracujący zarejestrowani powyżej 12 miesięcy Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości MPiPS-01 załącznik 3 za okres rok W każdej kategorii bezrobotnych odnotowano spadek zarejestrowanych osób. Tendencja na lokalnym rynku pracy poprawiła się. 4

5 Bezrobotni ogółem W końcu 2006 roku odnotowano osób bezrobotnych, w tym 338 osób odnotowano bez zawodu. 1 Wśród bezrobotnych, którzy zostali zaklasyfikowani do konkretnego zawodu największy udział w ogólnej liczbie osób bezrobotnych posiadają Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16,63 %, w tym są to przede wszystkim bezrobotni sprzedawcy 579 osób, w tym 554 kobiety. Drugą grupę stanowią Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 11,96 % ogółu. Grupa ta została zdominowana głównie przez bezrobotnych w zawodzie: Sprzątaczka 203 osoby, w tym wszystkie są kobietami, Robotnik gospodarczy 141 osób, w tym 63 kobiety, Pomoc kuchenna - 51 osób, w tym 50 kobiet, Dozorca 23 osoby, w tym 9 kobiet, Salowa 13 osób, w tym wszystkie są kobietami. 10,40 % ogółu bezrobotnych stanowią Pracownicy usług osobistych i ochrony, gdzie najliczniejszymi zawodami są: Kucharz 118 osób, w tym 101 kobiet, Opiekunka domowa 116 osób, w tym wszystkie są kobietami, Fryzjer 42 osoby, w tym wszystkie są kobietami, Kelner 33 osoby, w tym 32 kobiety, Opiekunka dziecięca 26 osób, w tym wszystkie są kobietami. Nieco poniżej 10 % w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowią osoby z grupy zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 9,90 %, gdzie najwięcej osób posiadało zawód: Mechanika samochodów osobowych 115 osób, w tym żadnej kobiety, Ślusarza 69 osób, w tym 2 kobiety, Mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych 36 osób, w tym 6 kobiet, Blacharza samochodowego 35 osób, w tym żadnej kobiety, Tokarza 15 osób, w tym żadnej kobiety. 1 Bezrobotni bez zawodu to osoby nie spełniające jednocześnie dwóch warunków: nie posiadają świadectwa (dyplomu) ukończenia szkoły lub kursu i nie posiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie. 5

6 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowią 9,42 % ogółu bezrobotnych. Dominującymi zawodami w tej grupie są: Krawiec 110 osób, w tym 109 kobiet, Szwaczka 75 osób, w tym wszystkie są kobietami, Rzeźnik wędliniarz 38 osób, w tym 6 kobiet, Piekarz 37 osób, w tym 6 kobiet, Cukiernik 35 osób, w tym 28 kobiet. Pozostałe grupy zawodów stanowią poniżej 8 % ogółu bezrobotnych. Najmniejszy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiły grupy zawodów: Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 0,03 %, Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 0,03 %, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,05 %, Kierownicy małych przedsiębiorstw 0,05 %, Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,13 %. Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki W grupie tej jak sama nazwa wskazuje znajdują się bezrobotni, którzy ukończyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy naukę. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zarejestrowano 144 bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, w tym 97 kobiet. W stosunku do końca roku ubiegłego liczba bezrobotnych w tej grupie zmniejszyła się o 25 osób (spadek o 14,79 %). Liczba bezrobotnych kobiet również zmniejszyła się o 16 osób (spadek o 14,16 % ogółu bezrobotnych kobiet). Najwięcej bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki odnotowano w grupie zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 25,71 % ogółu bezrobotnych w tej grupie, w tym najwięcej osób w zawodzie sprzedawcy 27 osób, Pracownicy pozostałych specjalności 13,33 %, w tym głównie w zawodzie: asystent ekonomiczny 8 osób, organizator agrobiznesu 2 osoby, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 12,38 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: mechanik samochodów osobowych 7 osób, ślusarz 2 osoby, elektromechanik pojazdów samochodowych 2 osoby, Średni personel techniczny 10,48 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: technik mechanik 5 osób, technik budownictwa 2 osoby, technik elektronik 2 osoby, 6

7 Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 9,52 %, w tym głównie w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego 5 osób, technik rolnik 2 osoby. Bezrobotni zarejestrowani powyżej 12 miesięcy W grupie bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku odnotowano osób, w tym kobiety. W stosunku do końca roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 489 osób (spadek o 12,74 %). Zmniejszyła się również liczba bezrobotnych kobiet o 267 osób (spadek o 18,92 %). Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy stanowili bezrobotni zarejestrowani w grupie zawodów: Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 16,36 % ogółu, w tym najwięcej w zawodzie sprzedawca 269 osób, Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 14,17 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: sprzątaczka 104 osoby, robotnik gospodarczy 57 osób, pomoc kuchenna 22 osoby, dozorca 17 osób, salowa 8 osób, Pracownicy usług osobistych i ochrony 10,64 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: opiekunka domowa 62 osoby, kucharz 38 osób, fryzjer 19 osób, opiekunka dziecięca 11 osób. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10,10 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: szwaczka 44 osoby, krawiec 41 osób, rzeźnik wędliniarz 19 osób, cukiernik 18 osób, piekarz 11 osób, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8,58 % ogółu, w tym najwięcej osób w zawodzie: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 48 osób, robotnik budowlany 45 osób, robotnik drogowy 14 osób, robotnik magazynowy 14 osób. Napływ W 2006 roku odnotowano nowych rejestracji, w tym kobiet. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba nowych rejestracji wzrosła o 222 osoby, w tym 377 kobiet, co stanowi odpowiednio wzrost ogółu rejestracji o 4,78 % i wzrost nowo zarejestrowanych kobiet o 20,33 %. Nowe rejestracje dotyczyły przede wszystkim bezrobotnych w grupie zawodów Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 13,19 % ogółu nowych rejestracji, w tym głównie w zawodzie: Mechanik samochodów osobowych 199 osób, Ślusarz 110 osób, 7

8 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 34 osoby, Blacharz samochodowy 29 osób, Elektromonter instalacji elektrycznych 29 osób. Wśród w/w zawodów bezrobotne kobiety odnotowano wyłącznie w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 2 kobiety. Kolejną grupę największą, co do ilości nowych rejestracji stanowią Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 10,78 % ogółu nowych rejestracji, w tym są to głównie bezrobotni w zawodzie sprzedawcy 463 osoby. Nieco poniżej 10 % ogółu nowych rejestracji stanowili Górnicy i robotnicy budowlani 9,36 % ogółu, w tym były to głównie osoby bezrobotne w zawodzie: Murarz 135 osób, Malarz budowlany 77 osób, Stolarz budowlany 36 osób, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 33 osoby, Lakiernik samochodowy 24 osoby. W wymienionych zawodach odnotowano 4 bezrobotne kobiety tj, w zawodzie malarz budowlany 3 osoby oraz lakiernik samochodowy 1 osoba. Robotnicy przemysłowi w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie stanowili 8,88 % ogółu nowych rejestracji. Stało się tak głównie za sprawą bezrobotnych rejestrujących się w zawodzie: Robotnik budowlany 152 osoby, w tym 3 kobiety, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 96 osób, w tym 54 kobiety, Robotnik drogowy 81 osób, w tym 9 kobiet, Kopacz 16 osób, w tym żadnej kobiety, Robotnik magazynowy 14 osób, w tym 2 kobiety. Ostatnią najliczniejszą grupę stanowili Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 8,67 % ogółu nowych rejestracji. W tej grupie bezrobotni rejestrowali się przede wszystkim w zawodzie: Robotnik gospodarczy 166 osób, w tym 58 kobiet, Sprzątaczka 119 osób, w tym wszystkie są kobietami, Pomoc kuchenna 24 osoby, w tym wszystkie są kobietami, Dozorca 13 osób, w tym 6 kobiet. 8

9 Wśród nowych rejestracji w grupie bezrobotnych do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki najwięcej osób odnotowano w grupie zawodów: Pracownicy pozostałych specjalności 21,72 % ogółu nowych rejestracji, w tym głównie w zawodzie asystent ekonomiczny 54 osoby, organizator agrobiznesu 17 osób, plastyk 6 osób, organizator usług hotelarskich 5 osób, pracownik administracyjny 3 osoby; Średni personel techniczny 16,23 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: technik mechanik 21 osób, technik elektronik 14 osób, technik elektryk 13 osób, technik budownictwa 8 osób, technik technologii odzieży 7 osób; Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 13,84 % ogółu, w tym głównie w zawodzie sprzedawca 58 osób, Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 13,60 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: mechanik samochodów osobowych 37 osób, elektromechanik pojazdów samochodowych 7 osób, ślusarz 5 osób, elektromechanik instalacji elektrycznych 3 osoby, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych oraz pozostali elektromechanicy po 2 osoby; Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 11,22 % ogółu, w tym głównie w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego 16 osób, technik rolnik 7 osób, terapeuta zajęciowy 7 osób, technik ogrodnik 6 osób, technik technologii żywności 6 osób. Oferty pracy W 2006 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu zgłoszono wolnych stanowisk pracy. W porównaniu z rokiem ubiegłym 2005 liczba zgłoszonych wolnych stanowisk pracy wzrosła o 691 ofert (wzrost o 69,59 %). Wśród zgłoszonych wolnych miejsc pracy ofert dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego tj. o 98,26 % więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej zgłoszonych wolnych miejsc pracy dotyczyło pracy w grupie zawodów Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 50,12 % ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Wśród tej grupy dominowały oferty w zawodzie: Robotnik gospodarczy 815 ofert, Pomoc kuchenna 11 ofert, Pomoc domowa 10 ofert. Również dużo ofert pracy dotyczyło zatrudnienia w grupie zawodów Górnicy i robotnicy budowlani 7,78 %, w tym głównie w zawodzie: 9

10 Murarz 59 ofert, Konserwator budynków 19 ofert, Malarz budowlany 12 ofert. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu W grupie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie stanowiły 5,64 % ogółu zgłoszonych ofert pracy. Wolne miejsc pracy dotyczyły głównie zatrudnienia w zawodzie: Robotnik budowlany 37 ofert, Robotnik drogowy 32 oferty, Pakowacz 10 ofert. Zgłoszone wolne miejsca pracy w grupie zawodów Pracownicy pozostałych specjalności stanowiły 5,52 % ogółu zgłoszonych wolnych miejsc pracy. Zatrudnienie w tej grupie wiązało się przede wszystkim z wykonywaniem pracy w zawodzie: Pracownik administracyjny 48 ofert, Opiekunka środowiskowa 20 ofert, Księgowy 6 ofert. Ostatnią najliczniejszą grupę stanowili Pracownicy obsługi biurowej, gdzie udział zgłoszonych wolnych miejsc pracy stanowił 5,11 % ogółu. Wolne miejsca pracy dotyczyły główne pracy w zawodzie: Pracownik biurowy 66 ofert, Magazynier 20 ofert. Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy Wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczany jest jako średnia miesięczna liczba ofert pracy w danym zawodzie w stosunku do średniego poziomu rejestrowanego bezrobocia w tym zawodzie w 2006 roku. Im wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy jest bliższy jedności tym sytuacja dla zarówno bezrobotnych jak i pracodawców jest korzystniejsza. Jeśli wskaźnik kształtuje się poniżej jedności oznacza to, ze więcej jest bezrobotnych w danym zawodzie niż zgłoszonych ofert pracy. W przeciwnej sytuacji jest odwrotnie tzn. gdy wskaźnik kształtuje się na poziomie powyżej jedności oznacza to, ze więcej zgłoszono w danym zawodzie ofert pracy niż jest zarejestrowanych bezrobotnych. Największy poziom wskaźnika, a więc największe szanse na znalezienie pracy mają bezrobotni z grupy zawodów: Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,25, Specjaliści szkolnictwa 0,16, 10

11 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 0,14, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,10, Pozostali specjaliści 0,08. Zawody deficytowe i nadwyżkowe Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów określa stosunek między liczbą zgłoszonych ofert pracy, a liczbą zarejestrowanych w tym zawodzie bezrobotnych. Ustalając wartość wskaźnika intensywności dla poszczególnych zawodów podzielono je na zawody nadwyżkowe, deficytowe i zrównoważone. Zawody nadwyżkowe, to takie zawody, których wskaźnik intensywności kształtował się na poziomie poniżej 0,9. Do zawodów nadwyżkowych należą te zawody, w których zgłoszono mniej ofert pracy, natomiast dużo więcej zarejestrowanych było w tych zawodach osób bezrobotnych. W tabeli 2 przedstawiono zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności. Tabela 2 Zawody nadwyżkowe o najwyższym wskaźniku intensywności w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2006 roku Wskaźnik intensywności nadwyżki Kod zawodu Nazwa zawodu zawodu "741105" Ubojowy 0,80 "322402" Technik fizjoterapii 0,75 "343201" Księgowy [samodzielny] 0,55 "419101" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] 0,51 "211301" Chemik 0,50 Źródło: Opracowanie własne Do grupy zawodów deficytowych zalicza się natomiast wszystkie te zawody, których wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) kształtuje się na poziomie powyżej 1,1. Oznacza to, że wśród tych zawodów zgłoszono więcej ofert pracy niż zarejestrowanych było osób bezrobotnych. W tabeli 3 przedstawiono zawody deficytowe o najniższym poziomie wskaźnika intensywności. 11

12 Tabela 3 Zawody deficytowe o najniższym poziomie wskaźnika intensywności w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2006 roku Kod Wskaźnik intensywności nadwyżki Nazwa zawodu zawodu zawodu Specjalista do spraw marketingu i handlu "241912" 2,33 [sprzedaży] "711301" Kamieniarz 2,00 "832201" Kierowca autobusu 1,67 "932103" Pakowacz 1,67 Monter instalacji centralnego ogrzewania i "713601" ciepłej wody Źródło: Opracowanie własne Najkorzystniejszą sytuację na rynku pracy przedstawiały zawody zrównoważone. Do grupy tej zaliczono wszystkie zawody, których relacja między liczbą zgłoszonych ofert pracy a liczbą zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie były niewielkie. Wskaźnik intensywności dla zawodów zrównoważonych kształtował się na poziomie 1. W tabeli 4 przedstawiono wszystkie zawody zrównoważone z powiatu grudziądzkiego ziemskiego w 2006 roku. 1,25 Tabela 4 Zawody zrównoważone w 2006 roku Kod zawodu Nazwa zawodu "214203" Inżynier budownictwa budownictwo ogólne "224201" Położna "232105" Nauczyciel geografii "232110" Nauczyciel matematyki "241303" Doradca zawodowy "346104" Pracownik socjalny "413103" Magazynier "712204" Zbrojarz "712301" Cieśla "823104" Wulkanizator "827803" Operator urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych "833313" Operator żurawia jezdniowego "915105" Goniec Źródło: Opracowanie własne Długotrwałe bezrobocie Im dana osoba jest dłużej zarejestrowana tym trudniej jest jej zdobyć zatrudnienie. Zdobyte w szkole jak i w poprzednich miejscach pracy doświadczenie i wiedza dezaktualizują się. Dodatkową trudnością jest pogarszająca się sytuacja finansowa takich osób. 12

13 Podczas analizy długotrwałego bezrobocia wykorzystano wskaźnik długotrwałego bezrobocia, który określa relacje między liczbą zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym zawodzie według stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego. Wśród dużych grup największy poziom wskaźnika długotrwałego bezrobocia wystąpił w grupie: Nauczyciele praktycznej nauki zawodu i instruktorzy 1,00; Kierownicy małych przedsiębiorstw 1,00; Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicznych, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i pokrewni 1,00; Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 0,80; Operatorzy i monterzy maszyn 0,64. Najniższy poziom wskaźnika odnotowano w grupie zawodów Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,14, Pozostali specjaliści 0,17 oraz Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 0,18. PKD Analizę struktury osób bezrobotnych poprzednio pracujących oraz zgłoszonych wolnych miejsc pracy oparto także o Polską Klasyfikację Działalności. W tabeli 5 przedstawiono największą liczbę osób poprzednio pracujących oraz zgłoszonych ofert pracy według PKD w 2006 roku. Tabela 5 Struktura bezrobotnych poprzednio pracujących oraz ofert pracy według sekcji PKD w 2006 roku Bezrobotni Sekcja PKD poprzednio pracujący Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne Oferty pracy Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Budownictwo Źródło: Opracowanie własne 13

14 Cześć prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu W części prognostycznej zaprezentowano ostateczne wyniki z przeprowadzonych w końcu 2006 roku badań zarówno w zakładach pracy jak i szkołach ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego. Specjalnie opracowane kwestionariusze ankietowe rozesłano do wszystkich uczestników badania listownie pocztą tradycyjną z załączoną zwrotką. Po wypełnieniu kwestionariuszy zakłady pracy oraz szkoły przesyłały je do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Zakłady pracy Charakterystyka W badaniu wzięło udział 135 zakładów pracy z powiatu grudziądzkiego grodzkiego. Próbka losowo została wybrana przez Główny Urząd Statystyczny. W próbie znalazły się niekiedy takie zakłady pracy, które zakończyły już swoją działalność. Sytuacja taka miała miejsce, ponieważ przedsiębiorcy, właściciele firm nie mają obowiązku zgłaszania zakończenia prowadzenia działalności Urzędom Statystycznym, którym podlegają. Część zakładów pracy objętych badaniem wzięła udział w badaniu jednak nie dostarczyli informacji zwrotnej o liczbie zatrudnionych osób oraz o rotacji pracowników w 2006 roku i planowanych w 2007 roku. W rezultacie przeprowadzonych badań z 135 zakładów pracy w 119 złożono formularz, 9 zakładów pracy zgłosiło zawieszenie działalności lub upadłość, a pozostałych 7 zakładów pracy nie znaleziono. Podstawowym powodem nie znalezienia danego zakładu pracy był nieaktualny adres. W sumie badanie przeprowadzono w 119 zakładach pracy, w których zatrudnionych jest 495 osób. Wśród badanych zakładów 114 ma prywatną formę własności, a pracuje w nich 286 osób. W tabeli 6 przedstawiono strukturę zakładów pracy w rozbiciu na gminy. Tabela 6 Struktura zakładów pracy biorących udział w badaniu z uwzględnieniem gmin powiatu grudziądzkiego ziemskiego w 2006 roku Gmina Liczba zakładów pracy Stan zatrudnienia Grudziądz Gruta Łasin Radzyń Chełmiński 9 14 Rogóźno Świecie nad Osą

15 W oparciu o sekcję PKD w badaniu wzięły udział zakłady pracy zaliczane do: Handlu hurtowego i detalicznego: naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego 46 zakładów pracy, w których zatrudnionych jest 25 osób, Przetwórstwa przemysłowego 17 zakładów pracy, w których pracuje 112 osób, Rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa 10 zakładów pracy, w których pracuje 58 osób, Budownictwa 10 zakładów pracy, w których pracuje 35 osób, Edukacji 10 zakładów pracy, w których pracuje 120 osób, Transportu, gospodarki magazynowej i łączności 8 zakładów, w których pracuje 9 osób, Działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej 5 zakładów, w których pracuje 8 osób, Obsługi nieruchomości, wynajmu i usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 4 zakłady pracy, Ochrony zdrowia i pomocy społecznej 3 zakłady pracy, w których pracuje 30 osób, Hotelach i restauracjach 2 zakłady pracy, Administracji publicznej i obrony narodowej: obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne 2 zakłady pracy, w których pracuje 51 osób, Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, wodę 1 zakład, Pośrednictwa finansowego 1 zakład pracy, w którym pracuje 47 osób. W niektórych sekcjach PKD nie wpisano stanu zatrudnienia, są to więc takie zakłady pracy w których na ogółu złożono kwestionariusz badania, jednak nie otrzymano informacji zwrotnej. Wskaźnik płynności kadr Podczas przeprowadzania badania zakłady pracy informowały również o przewidywanych przyjęciach do pracy oraz zwolnieniach. Na tej podstawie obliczony został wskaźnik płynności kadr wyrażony procentowo. Wzrost wskaźnika oznacza, że zakłady pracy planują więcej zatrudnić osób w danym okresie niż zwolnić. Odwrotna sytuacja mówi o wzroście zwolnień w badanym roku. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wywnioskowano, że w 2007 roku nastąpi wzrost liczby nowych podjęć pracy. W 2007 roku planuje się zatrudnić w badanych zakładach pracy łącznie 517 nowych pracowników, w tym 7 absolwentów, zaś 489 osób zostanie zwolnionych. 15

16 Wskaźnik płynności kadr oszacowano, że będzie kształtował się na poziomie 105,73 %. Wzrost podjęć pracy nastąpi w sektorze prywatnym, gdzie wskaźnik wyniósł 306,06 %. Odwrotną sytuację przewiduje się w sektorze publicznym, gdzie zgłoszono więcej zwolnień, zaś wskaźnik wyniósł 91,23 %. W tabeli 7 przedstawiono wielkość wskaźnika płynności kadr z uwzględnieniem gmin. Tabela 7 Wskaźnik płynności kadr w podziale na gminy w powiecie grudziądzkim ziemskim w 2007 roku Gmina Wskaźnik płynności kadr [w %] Łasin 375,00 Świecie nad Osą 100,73 Grudziądz 93,65 Gruta 0,00 W gminie Gruta wskaźnik kształtuje się na poziomie 0, gdyż zakłady pracy z tego obszaru zgłosiły zamiar wyłącznie zwolnienia 4 pracowników, nie planuje się natomiast żadnych nowych przyjęć do pracy. Wskaźnik płynności kadr w oparciu o sekcje PKD wykazuje nadwyżkę przyjęć nad zwolnieniami o 5,73 %. Również w poszczególnych sekcjach PKD wykazywany jest we większości wzrost poziomu wskaźnika: Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo wzrost o 23,53 %, Przetwórstwo przemysłowe wzrost o 500 %, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego wzrost o 112,50 %, Edukacja spadek o 71,43 %. W Pośrednictwie finansowym wykazano maksymalny poziom wzrostu wskaźnika płynności kadr. W administracji publicznej i obronie narodowej: obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych i powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych planuje się zatrudnić i zwolnić taką samą liczbę osób. W tabeli 8 przedstawiono ruch pracowników oraz wskaźnik płynności kadr z uwzględnieniem poszczególnych grup elementarnych zawodu. 16

17 Tabela 8 Wskaźnik płynności kadr w elementarnych grupach zawodów w powiecie grudziądzkim ziemskim Kod Planowane Wskaźnik Nazwa zawodu płynności kadr zawodu Przyjęcia Zwolnienia [w %] "341901" Asystent bankowości 15 0 MAX "631101" Drwal 4 0 MAX "741203" Piekarz 13 0 MAX "741201" Cukiernik "522107" Sprzedawca ,5 "914103" Robotnik gospodarczy ,5 "223401" Farmaceuta farmacja apteczna "233104" Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej "233108" Nauczyciel nauczania początkowego "233110" Nauczyciel przyrody w szkole podstawowej "233111" Nauczyciel religii w szkole podstawowej "631102" Robotnik leśny "232108" Nauczyciel języka obcego "232110" Nauczyciel matematyki "233103" Nauczyciel informatyki w szkole podstawowej "233190" Pozostali nauczyciele szkół podstawowych "235990" Pozostali specjaliści szkolnictwa i wychowawcy gdzie indziej niesklasyfikowani "514990" Pozostali pracownicy usług osobistych gdzie indziej niesklasyfikowani Absolwenci Na terenie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w powiecie grudziądzkim ziemskim funkcjonuje tylko jedna szkoła ponadgimnazjalna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie. W 2006 roku szkołę ukończyło 150 absolwentów, w tym 60 osób zarejestrowanych jest w tutejszym Urzędzie Pracy. W roku kolejnym planuje się, że szkołę ukończy 182 uczniów. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie obejmuje kilka szkół: - Szkołę Policealną dla Dorosłych, - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych po ZSZ, - Liceum Profilowane, - Liceum Ogólnokształcące, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po ZSZ, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, - Zasadniczą Szkołę Zawodową. 17

18 W tabeli 9 przedstawiono typy szkół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym im. Kazimierza Jagiellończyka wraz z liczbą absolwentów, w tym bezrobotnych, w roku 2006 oraz planowanych w 2007 roku. Tabela 9 Absolwenci według typów szkół i zawodu Typ szkoły Nazwa zawodu W tym Przewidywani Absolwenci w bezrobotni absolwenci w 2006 roku absolwenci 2007 roku Szkoła policealna Technik informatyk Asystent rachunkowości Szkoła średnia techniczna Handlowiec Liceum Ogólnokształcące Bez zawodu Zasadnicze Szkoły Zawodowe Sprzedawca Mechanik samochodów osobowych Bezrobotni według wykształcenia Poniżej przedstawiono analizę osób bezrobotnych z powiatu grudziądzkiego ziemskiego według wykształcenia Na terenie powiatu grudziądzkiego ziemskiego nie funkcjonuje żadna szkoła wyższa. Dlatego mieszkańcy tego regionu chcąc podnieść swoje wykształcenie podejmują dalszą naukę poza jego obszarem. W PUP w Grudziądzu z powiatu ziemskiego zarejestrowano w 2006 roku 33 osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym, w tym najwięcej osób posiada zawód: Inżynier rolnictwa 6 osób, Pedagog 4 osoby, Specjalista do spraw marketingu i handlu 3 osoby, Specjalista administracji publicznej 3 osoby, Lekarz weterynarii 2 osoby, Ekonomista 2 osoby, Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych 2 osoby. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe posiada 28 bezrobotnych absolwentów z powiatu grudziądzkiego ziemskiego. Głównie są to osoby z zawodem: Asystent ekonomiczny 8 osób, 18

19 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 4 osoby, Pracownik administracyjny 4 osoby, Technik budownictwa 3 osoby, Asystent rachunkowości 2 osoby, Pracownik ochrony mienia i osób 2 osoby. 56 bezrobotnych absolwentów posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, zaś 27 osób ukończyło zasadniczą szkołę zawodową, w tym w zawodzie: Sprzedawca 12 osób, Mechanika samochodów osobowych 15 osób. Prognoza Prognoza stanu liczby osób bezrobotnych w 2007 roku została oparta na różnicy między przewidywaną liczbą bezrobotnych a planowaną liczbą zatrudnienia przyszłych pracowników. W tabeli 9 przedstawiono 10 zawodów o najwyższej różnicy. Tabela 10 Prognoza liczby osób bezrobotnych końcu 2007 roku Przewidywany stan liczby Kod zawodu Nazwa zawodu osób bezrobotnych "522107" Sprzedawca 597 "000000" Bez zawodu 422 "913207" Sprzątaczka 203 "723105" Mechanik samochodów osobowych 136 "611190" Pozostali rolnicy produkcji roślinnej 135 "931301" Robotnik budowlany 127 "512201" Kucharz 118 "513301" Opiekunka domowa 116 "914103" Robotnik gospodarczy 115 "743304" Krawiec 110 "712102" Murarz 90 "419101" "341902" Pracownik biurowy [Zawód szkolny: Technik prac biurowych] Asystent ekonomiczny [zawód szkolny: Technik ekonomista] "932104" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 84 "743604" Szwaczka 75 "722204" Ślusarz 69 "714101" Malarz budowlany 51 "913204" Pomoc kuchenna

20 Podczas szacowania prognozowanego stanu liczby osób bezrobotnych w powiecie grudziądzkim ziemskim tylko w jednym zawodzie zauważono, że wzrośnie zapotrzebowanie natomiast na rynku pracy nie ma wystarczającej liczby osób bezrobotnych, którzy mogli by podjąć pracę w zawodzie asystent bankowości. 20

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 0 ROKU OPOLE, kwiecień 0 Spis treści Wstęp..... Bezrobotni według zawodów..... Napływ bezrobocia..... Długotrwałe bezrobocie w zawodach.....

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W MIKOŁOWIE 43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 8 tel. 224-10-92, fax. 225 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIKOŁOWSKIM W 2009 ROKU - 1 - WSTĘP Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo