Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w kontekście podniesienia standardów komunikacji miejskiej w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w kontekście podniesienia standardów komunikacji miejskiej w Kielcach"

Transkrypt

1 Analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia () w kontekście podniesienia standardów komunikacji miejskiej w Kielcach Opracowanie: Jerzy Stradomski /www.stradomski.pl/. Korzystanie wyłącznie ze wskazaniem źródła. Kontakt: tel Kielecki Portal Komunikacyjny

2 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Kielcach. Celem niniejszej analizy jest przedstawienie szans i zagroŝeń wynikających z przygotowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (ZTM) przetargu na świadczenie usług przewozowych przez najbliŝsze dziesięć lat, począwszy od stycznia 2008 roku. W przygotowanym raporcie postaram się nakreślić, jak będzie wyglądała komunikacja publiczna w Kielcach przez najbliŝsze 10 lat, przedstawię takŝe ciekawe przykłady organizacji transportu w innych miastach Polski. Szczegółowa analiza Rozdział II - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (analiza) 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia. ( ) 4) Na podaną powyŝej liczbę kilometrów składają się kilometry bezpośrednio wynikające z obsługi linii (bez kilometrów dojazdowych i zjazdowych). Koszty dojazdu do przystanku początkowego i zjazd z przystanku końcowego Wykonawca powinien uwzględnić w cenie kilometra wykonanego na linii komunikacyjnej. Poprzez uŝycie tego zapisu mieszkańcy będą nadal oglądać zjeŝdŝające do zajezdni autobusy, które nie będą musiały zabrać nikogo z przystanku. Skoro ZTM i tak zamierza płacić za te kilometry (przewoźnik ma to wliczyć w koszt wozokilometra), to uŝywając takiego rozumowania nic się nie zmieni. Warto podkreślić, Ŝe jesteśmy najpewniej jedynym miastem wojewódzkim, które stosuje takie rozwiązanie. Gdyby nie to obwarowanie, moŝnaby w banalny sposób poprawić komunikację całego miasta z dzielnicami, w których znajdują się zajezdnie autobusowe. Interesującym pomysłem byłoby takŝe stworzenie linii zjazdowych, przyśpieszonych, które zatrzymywałyby się tylko w miejscach o duŝym natęŝeniu ruchu pasaŝerskiego. Niestety w tym temacie odstajemy od innych. 2. Wymagania dotyczące zasad świadczenia usług przewozowych. 5) Zleceniodawca wymaga kolorystyki zewnętrznej autobusów w barwie czerwono-kremowej we wszystkich pojazdach wprowadzanych do eksploatacji w trakcie realizacji umowy. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany będzie: a) uzgodnić ze Zleceniodawcą sposób malowania pojazdów, b) dostosować kolorystykę wszystkich autobusów do r., - 2 -

3 W 2006 roku postanowiono, Ŝe kieleckie autobusy będą miały Ŝółto-czerwone barwy. Nie wydaje mi się, by kolor Ŝółty był odcieniem kremowego, stąd uwaŝam, iŝ jest to ewidentna pomyłka piszącego. Mam nadzieję, Ŝe organizator (ZTM) moŝe powołać się w zaistniałej sytuacji na podpunkt a), który być moŝe zniweluje tę nieścisłość. Niestety nie dopatrzyłem się w konieczności doprowadzenia pojazdu do odpowiedniego wyglądu po zdjęciu reklamy. Być moŝe w tym temacie wystarczy zapis ogólny o wymaganej kolorystyce, ale warto było wskazać na tę szczególną sytuację, gdyŝ obecnie po Kielcach jeŝdŝą pojazdy z podkładem pod reklamę sprzed kilku lat, czego dowodem są zamieszczone poniŝej zdjęcia

4 2. Wymagania dotyczące zasad świadczenia usług przewozowych. 6) Wykonawca moŝe zamieścić reklamę na płaszczyznach czołowej i tylnej autobusu po uprzednim zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego. Trudno wyjaśnić w kilku zdaniach ten zapis. ZTM w ogóle nie odniósł się do reklam umieszczanych na powierzchniach bocznych pojazdu. W tym przypadku za wpadkę moŝna uznać dopuszczenie reklamy na powierzchni czołowej (chyba chodzi o przód), kiedy od kilku lat obowiązuje całkowity zakaz zaklejania tej części autobusu. Skoro został rozpisany tak dokładny, wg ZTM przetarg, to warto było pomyśleć nad częścią estetyczną trochę intensywniej, bo miejski autobus powinien zachować swoją toŝsamość (barwy). Przy okazji przetargu moŝna było wprowadzić odpowiedni standard i wskazać, gdzie i jak dokładnie mogą być klejone reklamy. Na przykładzie Warszawy pokaŝę, w jaki sposób ustaliły to inne miasta

5 Zdjęcia warszawskich autobusów, w których zastosowano odpowiednie standardy dotyczące powierzchni reklamowej na pojazdach. Ograniczenia ustalone przez ZTM Warszawa dotyczą wszystkich przewoźników, z którymi organizator ma zawartą umowę na świadczenie usług. Reklama typu busboard na autobusie Veolii Transport Polska Reklama typu fullback na autobusie MZA Warszawa - 5 -

6 Dla porównania, w Kielcach moŝna kleić dowolnie całe boki i tył, a jak pokazują zdjęcia pojazdów warszawskich, odpowiednie standardy sprawiają, Ŝe pojazd wygląda estetyczniej i zachowuje swój miejski image

7 W przetargu powinny znaleźć się odpowiednie zapisy, dzięki którym pojazdy wyglądałyby w następujący sposób: - 7 -

8 3. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów autobusów: 3) Autobusy muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne: MEGA: a) Min. 3 drzwi o szerokości nie mniejszej niŝ 1200 mm, otwierane z kabiny kierowcy, w tym min. 2 drzwi z niską podłogą bez stopni poprzecznych. Zapis ten dotyczy takŝe pozostałych formatów pojazdów, czyli MAXI i MINI. ZTM dopuścił tym samym do uŝytku tzw. autobusy niskowejściowe, czyli te, które np. w ostatnim wejściu mają schodki. Skoro 10 lat temu kupowano juŝ autobusy w pełni niskopodłogowe (Neoplan, Solaris Urbino), to niezrozumiałe jest dla mnie, dlaczego teraz zdecydowano się na taki krok. RóŜnica w cenie między 12-metrowym autobusem niskowejściowych, a 12-metrowym autobusem w pełni niskopodłogowym wynosi ok tys. zł. Sumując ilość autobusów, które musi kupić przewoźnik, zysk dla niego jest oczywisty, a komfort jazdy dla pasaŝera zostaje obniŝony. Zapis dotyczący ilości drzwi w pojazdach warunkuje wycofanie z eksploatacji wszystkich sprowadzonych Manów. Warto zaznaczyć, Ŝe w autobusach typu MEGA nie wymaga się podestu dla niepełnosprawnych. Nie da się merytorycznie uzasadnić faktu, Ŝe takowy jest potrzebny w formacie MAXI, a akurat w MEGA nie. Być moŝe jest to kwestia niedopatrzenia ze strony Zamawiającego (ZTM Kielce). Zapomniano teŝ o jednym, dość istotnym detalu konieczności instalacji automatycznego sygnału dźwiękowego przed zamknięciem drzwi w pojeździe. Jest to dość waŝna informacja dla pasaŝera, gdyŝ w sytuacji, w której nagle zdecyduje się do wejścia do autobusu, wie, Ŝe nie przytrzasną go drzwi. NaleŜy mieć nadzieję, ze pojazdy, które trafią do Kielc będą miały fabrycznie zainstalowaną tę funkcję (większość producentów robi to standardowo). 3. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów autobusów: 6) W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek dokonywać wymiany autobusów na autobusy nowe lub uŝywane z tym, Ŝe wprowadzany do eksploatacji autobus uŝywany nie moŝe być starszy niŝ 5 lat. Niebezpieczeństwem tego zapisu jest to, Ŝe do Kielc moŝe trafić zdecydowanie mniej nowoczesnych autobusów. Jest to zapis o tyle niezrozumiały, Ŝe wg szacunków amortyzacja autobusu trwa ok. 6-7 lat, więc przy 10-letnim przetargu bez problemu moŝna było postawić wymóg kupowania tylko i wyłącznie fabrycznie nowych pojazdów

9 3. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów autobusów: 5) Średni wiek autobusów nie moŝe być wyŝszy niŝ: a) od r. do r. 10 lat, b) od do końca trwania umowy 9 lat, Obecnie średnia wieku kieleckich autobusów, których stan pozostawia wiele do Ŝyczenia wynosi mniej niŝ 12 lat. ObniŜenie tego progu o 3 lata wydaje się być wystarczające. Odnosząc się do obecnego stanu taboru w MPK, zgodnie ze specyfikacją moŝna stwierdzić, Ŝe przewoźnik będzie musiał zakupić min. 33 niskowejściowe pojazdy MAXI, gdyŝ obecnie ma ich 30 (liczę tylko Solarisy i Neoplany, gdyŝ Many nie spełniają warunków ), a w sumie musi być ich minimum 63. Pojawi się takŝe konieczność zakupu 8 niskowejściowych wozów MEGA (tzw. przegubowych). Sumując minimalne inwestycje poniesione przez MPK moŝna dostrzec konieczność zakupu 41 nowych autobusów, lecz dzięki zapisom dot. wieku pojazdów będzie musiało być ich zdecydowanie więcej. Biorąc pod uwagę średnią 9 lat, która ma być utrzymana do końca trwania umowy, moŝna powiedzieć, Ŝe po 2012 roku większość pojazdów stanowić będą nowsze autobusy. W poniŝszej analizie wziąłem pod uwagę wymaganą liczbę niskowejściowych pojazdów MAXI i uwzględniłem najnowsze tego typu pojazdy będące w posiadaniu MPK Kielce. Wynik wskazuje na konieczność zakupu duŝo większej ilości nowych autobusów i ewentualnie pozostawienie jedynie pojazdów marki Neoplan i Solaris. Szczegółowe wyliczenia w tabeli poniŝej

10 Rok produkcji Wiek w 2010 Ilość % całości Neoplan N4016td ,2% Solaris Urbino ,5% Solaris Urbino ,5% Nowe pojazdy (min) ,8% Wymagana ilość pojazdów niskowejściowych MAXI Średnia wieku 7, rok 26 Rok produkcji Wiek w 2012 Ilość % całości Neoplan N4016td ,9% Solaris Urbino ,9% Solaris Urbino ,9% Nowe pojazdy (min) ,4% Wymagana ilość pojazdów niskowejściowych MAXI Średnia wieku 8, rok 63 Rok produkcji Wiek w 2015 Ilość % całości Neoplan N4016td ,9% Solaris Urbino ,9% Solaris Urbino ,9% Nowe pojazdy (min) ,4% Wymagana ilość pojazdów niskowejściowych MAXI Średnia wieku 11, rok 63 Rok produkcji Wiek w 2017 Ilość % całości Neoplan N4016td ,9% Solaris Urbino ,9% Solaris Urbino ,9% Nowe pojazdy (min) ,4% Wymagana ilość pojazdów niskowejściowych MAXI Średnia wieku 13, rok Wymagania szczegółowe dla poszczególnych rodzajów autobusów: 10) Od dnia 1 stycznia 2009 roku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania do 31 grudnia 2011 roku, w grupie autobusów MAXI, minimum 25% autobusów niskopodwoziowych, od dnia 1 stycznia 2012 roku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania do końca trwania umowy, w grupie autobusów MAXI, minimum 60% autobusów niskopodwoziowych, od dnia 1 stycznia 2012 roku Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i utrzymania do końca trwania umowy, w grupie autobusów MEGA, minimum 20% autobusów niskopodwoziowych. Cieszy fakt, Ŝe wreszcie dość wyraźnie nakreślone, co i kiedy trzeba w taborze wymienić. Wymagania te nie są jednak zbyt wygórowane. Wykonując stosowne obliczenia tabor miejski niskopodłogowy moŝe stanowić zaledwie 48% całości. Dla porównania napiszę, Ŝe większe polskie miasta dąŝą do osiągnięcia współczynnika równego 100%, a niektórym juŝ się to udało (Poznań)

11 Typ pojazdu Ilość pojazdów Wymagany % niskopodłogowych Ilość pojazdów niskopodłogowych po 2012 roku MEGA 36 20% 7,2 MAXI % 62,4 MINI 4 0% 0 Tabor ,6 % pojazdów niskopodłogowych: 48,3% Oczywiście współczynnik 48,3% jest wartością minimalną, a jego zmiana uzaleŝniona jest od rodzaju i ilości taboru, który zostanie dostarczony do Kielc. W tej chwili odsetek autobusów niskopodłogowych dopuszczonych do uŝytku spośród całej ilości wymaganego przez ZTM taboru wynosi ok. 31%. 4. System Zarządzania Komunikacji oraz System Biletowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia Systemu Biletowego oraz Systemu Zarządzania Komunikacją w terminie do r. Dział poświęcony SZK jest jednym z lepiej przygotowanych w specyfikacji przetargu. Dzięki stosownym zapisom kielczanie będą korzystać z wygodnego biletu elektronicznego, a w autobusach pojawią się nowoczesne kasowniki. Organizator komunikacji będzie miał odpowiednie dane dotyczące m.in. liczby skasowanych biletów na poszczególnych liniach z uwzględnieniem konkretnych kursów. Pozwoli to na weryfikację poprawności rozkładów jazdy. Kierowca dzięki informacji o odchyleniu czasowym od planu dostanie informacje, ile wynosi jego przyśpieszenie/opóźnienie. Dobrym rozwiązaniem jest równieŝ montaŝ systemu GPS, lecz ten był wymagany takŝe w poprzednim przetargu i do tej pory nikt juŝ o GPS nie pamięta. 5. Zasady wyposaŝenia pojazdów w informacje dla pasaŝerów Zleceniobiorca, w związku z wykonywaniem usług przewozowych, zobowiązany jest do: 1) umieszczenia numeru identyfikacyjnego autobusu: a) na zewnątrz na kaŝdej ścianie autobusu, o wysokości nie mniejszej niŝ 180 mm, barwie napisu kontrastującej z barwą tła, b) wewnątrz pojazdu w tylnej i przedniej części, w widocznym miejscu; wysokość napisów nie mniejsza niŝ 100 mm, kolor kontrastujący z barwą tła, Do zapisów związanych z oznakowaniem taborowym pojazdu niestety moŝna mieć wiele zastrzeŝeń. Przede wszystkim nie określono rodzaju czcionki, którą naleŝy wyklejać numery boczne pojazdów. Nie zwrócono takŝe uwagi na to, by wskazać, w którym dokładnie miejscu numery powinny się pojawiać. Dobrą sugestią byłoby teŝ

12 wniesienie zapisu o tym, by numer klejony na szybie miał odpowiedni, kontrastujący podkład, dzięki czemu numer staje się doskonale widoczny. Przykłady uŝycia róŝnych czcionek na taborze MPK Kielce (ZTM nie wymaga jednolitej czcionki):

13 Poprzez ustalenie stałych miejsc do umieszczania numeracji taboru nie dochodziłoby do takich przypadków, a w połączeniu z moŝliwymi do wprowadzenia restrykcjami dot. powierzchni reklamowej, kaŝdy pojazd wyglądałby tak samo, a pasaŝer nie musiałby szukać numeru bocznego (jeśli zajdzie taka potrzeba). Przykłady zastosowania restrykcji dot. miejsc do klejenia numerów taborowych i powierzchni reklamowych (ZTM Warszawa): Dzięki umieszczeniu numeru taborowego nad drzwiami i wprowadzeniu standardów dot. powierzchni reklamowych, nie byłoby potrzeby klejenia go na nowo po załoŝeniu lub zmianie reklamy. Numer taborowy ma swoje stałe miejsce. Czcionka jest inna niŝ na pozostałych zdjęciach, gdyŝ jest to inny przewoźnik

14 W pojazdach, w których numer jest słabo widoczny powinien pojawić się odpowiedni podkład kontrastujący z kolorem cyfr. 5. Zasady wyposaŝenia pojazdów w informacje dla pasaŝerów 3) wyposaŝenia autobusu: a) w informacje o linii: z boku w postaci podświetlanej tablicy w kolorze białym z numerem linii oraz przystankami krańcowymi lub wyświetlacza elektronicznego z numerem linii oraz przystankiem docelowym, kursami zjazdowymi, zjazdem awaryjnym, zjazdem do bazy, Przy ustaleniach dotyczących tablic kierunkowych i bocznych w pojazdach powinniśmy uwzględnić wykonanie nowych tablic bocznych, w których od strony wnętrza pojazdu, pasaŝer będzie miał wskazane wszystkie przystanki oraz zaznaczone dogodne przesiadki, przystanki na Ŝądanie czy granice miasta. Tablice te byłyby doskonałym udogodnieniem szczególnie dla osób przyjeŝdŝających do Kielc. W większych miast tego typu tablice są od wielu lat standardem

15 Przy tych wymaganiach chciałbym pokazać, jakie tablice pojawiały się w kieleckich autobusach. Z pewnością podróŝny miał ułatwione zadanie w rozczytywaniu trasy. W punkcie dotyczącym zasad wyposaŝenia pojazdów w informacje dla pasaŝerów niestety nie uwzględniono głosowego systemu informacji, czyli tzw. zapowiadania kolejnych przystanków. Nadzieją jest jednak innowacyjne i otwarte na zmiany podejście przewoźnika, gdyŝ koszt takiego systemu jest skrajnie niewielki, a w tym momencie, w juŝ jeŝdŝących po Kielcach autobusach moŝna go uruchomić. Jeśli komunikacja ma być na wysokim poziomie, to jest to jeden z koniecznych elementów składowych, by to zamierzenie zrealizować. Być moŝe udałoby się równieŝ pozyskać wsparcie na uruchomienie systemu głosowego od organizacji ds. osób niedowidzących lub niewidomych, jednak naleŝy pamiętać, Ŝe koszt uruchomienia systemu jest minimalny. ZTM zapomniał o tym, by w autobusach typu MEGA umieścić dwie tablice informacyjne wewnętrzne: jedną za kabiną kierowcy, a drugą za przegubem, bo niemoŝliwością jest odczytanie informacji z jednej tablicy oddalonej o kilkanaście metrów, kiedy pasaŝer znajduje się na końcu autobusu. Przykrym faktem jest równieŝ to, Ŝe ZTM nie wymaga od przewoźnika oznaczenia zmiany trasy wynikającego np. z remontu drogi. Osoby sporadycznie korzystające z środków komunikacji publicznej lub osoby przyjezdne otrzymują

16 czytelny sygnał, Ŝe dana linia jedzie inna trasą, dlatego wcześniej mogą dowiedzieć się czy dojadą tam, gdzie potrzebują. Tak wygląda to w Warszawie a tak mogłoby wyglądać w Kielcach (w pojazdach bez wyświetlacza kierunkowego) Uzupełnienie TuŜ po ogłoszeniu przetargu, do ZTM zaczęły napływać pytania od zainteresowanych. Oto jedno z nich: Kielce, dnia r. Pytanie: Czy warunek udziału w postępowaniu, zawarty w w Rozdziale IV, punkt 1, ppkt d zostanie spełniony, jeŝeli w ofercie zostanie wykazane, iŝ oferent jest w posiadaniu 144 szt. autobusów, tj.: 65 autobusów typu MEGA (dł. ok. 18 m) oraz 79 autobusów typu MAXI (dł. ok. 12 m), przy załoŝeniu, Ŝe pozostałe wymagania będą spełnione. Jednocześnie Oferent złoŝy oświadczenie, Ŝe w razie wygrania przetargu, dostosuje swój tabor jakościowo i ilościowo do warunków zawartych w i w większości będą to pojazdy fabrycznie nowe? Odpowiedź: Informujemy, Ŝe do wykonania zamówienia z uwagi na potrzeby przewozowe Zamawiającego niezbędne jest posiadanie taboru wymienionego w rozdziale IV pkt 1 ppkt d) w rodzajach i ilościach tam określonych. Niedopuszczalne jest zastępowanie Ŝądanych przez Zamawiającego autobusów innymi rodzajami, za wyjątkiem sporadycznych przypadków w trakcie realizacji umowy spowodowanych zdarzeniami losowymi (awarie itp.). ZAPYTANIA DO ZTM

17 Ta odpowiedź w dość mocny sposób uniemoŝliwiła konkurencji przedstawienie swojej oferty. Wskazane przez ZTM zapotrzebowanie na ilości pojazdów jest zgodne z tym, co w tym momencie ma do zaoferowania MPK. Jest to sytuacja, która nie powinna dziwić, gdyŝ MPK przez ostatnie lata świadczyło usługi przewozowe. Niejasne jest jednak to, dlaczego nie dopuszczono do przetargu firm, które np. dopiero zamierzały wejść ze swoja ofertą na rynek przewozowy oraz dlaczego w istotny sposób nie zezwolono na składanie tzw. ofert warunkowych na zakup taboru, czyli w momencie, gdy dana firma wygrywa, automatycznie realizuje zamówienie na zakup pojazdów. Z taką praktyką, jak ta wymagana w Kielcach, nie spotkałem się w innych miastach. Warto dokładnie wyjaśnić jeszcze zapytanie oraz wykazać absurd odpowiedzi na nie. Zapytanie wpłynęło od firmy ITS Michalczewski z Radomia, która, mimo iŝ w tym momencie dysponuje bardzo nowoczesnym taborem nie mogła przystąpić do przetargu. Dlaczego? Tabor wymagany przez ZTM Tabor ITS MEGA MAXI MINI 4 0 razem PowyŜej znajduje się zestawienie wymaganego przez ZTM Kielce taboru oraz aktualny stan taboru ITS Michalczewski. ZTM zawarł w absurdalny zapis, Ŝe: niedopuszczalne jest zastępowanie Ŝądanych przez Zamawiającego autobusów innymi rodzajami ( ). śeby nie ograniczać konkurencji organizator przetargu powinien był napisać, Ŝe powinny być w sumie 144 autobusy i dopiero wtedy wyznaczyć, Ŝe za 4 będzie płacił jak za MINI, za 104 jak za MAXI, a za pozostałe 36 jak za MEGA, przy czym MEGA musi być min. 36, a jeśli któryś przewoźnik ma ochotę jeździć autobusami MEGA na liniach MINI, to ZTM nie powinien się tym interesować, lecz zapłacić jak za kurs wykonany autobusem MINI i temat byłby zamknięty, a pasaŝerowie mieliby więcej przestrzeni w pojeździe. Tak naprawdę, jeśli ZTM ustala, Ŝe na linii nr XX ma jeździć pojazd MINI, to w przetargu powinien znaleźć się zapis, Ŝe ma być to autobus nie mniejszy niŝ MINI i stawka za przejechany kilometr bez względu na to czy będzie to większy pojazd, zostanie naliczona jak za MINI. W Polsce najprawdopodobniej nie ma samodzielnej firmy, która spełniałaby na ten moment dokładnie takie warunki ilościowe, jakie postawił ZTM, a nikt w miesiąc nie jest w stanie zakupić tylu autobusów, by spełnić wymóg postawiony w przetargu, tym bardziej nie mając pewności, Ŝe wygra przetarg

18 Na zakończenie chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na sprawę klimatyzacji, której uroków kielczanie nie będą mogli poznać, a przynajmniej nie w autobusach w swoim mieście. Nie uregulowano takŝe kwestii okien w nowych pojazdach, a producenci taboru, na specjalne zamówienie wstawiają do niskowejściowych pojazdów szerokie, odsuwane szyby (fot. poniŝej) zamiast znanych nam wszystkim uchylanych i wąskich (kieleckie Neoplany i Solarisy, fot. poniŝej). Szerokie, odsuwane szyby w pojazdach MZA Warszawa. Wąskie, uchylane szyby w pojazdach MPK Kielce

19 Smuci mnie równieŝ to, Ŝe ZTM Warszawa płaci niemal identyczną stawkę za wozokilometr, jaką zapłaci kielecki ZTM (4,71 zł), a stawia przy tym stricte europejskie warunki. Oto dane z jednego z ostatnich warszawskich przetargów. Wymagania ZTM Warszawa: Klimatyzacja całego pojazdu Autobus w pełni niskopodłogowy Pojazdy fabrycznie nowe śaden z tych warunków nie pojawił się w przetargu rozpisanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Dane z otwarcia ofert w ZTM Warszawa na obsługę linii ajencyjnych Oferent Model* Brutto Netto Linie Ariva Polska Sp. z o.o. Scania OmniCity CN 270UB / Solaris Urbino 12 8,70 8,13 A ITS Michalczewski MAN A21 Lion's City 7,09 6,63 A Connex Warszawa Mobilis Sp. z o.o. PKS Grodzisk Maz. Jelcz M125 Vecto / MAN A21 Lion's City / Scania OmniCity CN 270UB / Solaris Urbino 12 Jelcz M125 Vecto / Solaris Urbino 12 / BMC 750 SLF / MB Conecto 12 / MAN A21 Lion's City / Scania OmniCity CN 270UB Jelcz M125 Vecto / BMC 750 SLF / MAN A21 Lion's City / MB O530 Citaro / Scania OmniCity CN 270UB / Solaris Urbino 12 / Volvo ,23 4,89 A 4,74 4,43 A 4,99 4,66 B MZA Sp. z o.o. nie podaje modeli 6,22 5,81 B ZKM Connex Tczew Jelcz M125 Vecto / MAN A21 Lion's City / Scania OmniCity CN 270UB / Solaris Urbino 12 5,34 4,99 B MPK Łódź Sp. z o.o. Jelcz M125 Vecto / Solaris Urbino 12 / MB Conecto 12 / MB O530 Citaro 5,66 5,29 B * Model wybrany jeden model autobusu zakupili zwycięzcy przetargu. Na czerwono zaznaczono zwycięzców. Zakończenie Przy okazji tego przetargu tak wiele mówiło się o wymarzonej Europie, która miała pojawić się w Kielcach. Huraoptymizm powinien zostać jednak daleko za nami, gdyŝ to, co teraz zapewniono kielczanom, to istniejący od kilku lat standard w miastach Polski charakteryzujących się dobrą organizacją komunikacji publicznej. Jak juŝ pisałem, nasza nadzieją jest dobry przewoźnik, który wysoko ustawi sobie poprzeczkę. Ciekawe jak za 10 lat będzie wyglądać komunikacja, którą ZTM dziś określa mianem europejskiej

Instrukcja. oznakowania autobusów. MPK w Tarnowie

Instrukcja. oznakowania autobusów. MPK w Tarnowie Instrukcja oznakowania autobusów MPK w Tarnowie Tarnów 18.12. 2015 1. Numery taborowe, logo MPK 1. W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o. o. w Tarnowie stosuje się w oznakowaniu pojazdów

Bardziej szczegółowo

Współczesny tabor autobusowy. Robert Sokołowski Zarząd Transportu Miejskiego

Współczesny tabor autobusowy. Robert Sokołowski Zarząd Transportu Miejskiego Robert Sokoł Zarząd Transportu Miejskiego agenda tabor autobusowy w Warszawie wymagania ZTM w dla taboru jaki powinien być autobus miejski autobus miejski jutra Robert Sokoł Robert Sokoł tabor autobusowy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku

Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Komunikacja miejska w Lublinie krok po kroku Niniejszy przewodnik przedstawia podstawowe oznakowania pojazdów komunikacji miejskiej, przystanków, sposób interpretacji rozkładów jazdy, rodzaje linii i przystanków

Bardziej szczegółowo

Mobilna reklama na autobusach i w ich wnętrzach

Mobilna reklama na autobusach i w ich wnętrzach Mobilna reklama na autobusach i w ich wnętrzach Cennik ważny od 01.03.2010 r. Spis treści Wstęp str. 3 1. Cennik za usługi reklamowe w MPK w Kielcach str. 4 1.1 Reklama zewnętrzna na okres 1 roku str.

Bardziej szczegółowo

KATALOG OZNAKOWANIA POJAZDOW

KATALOG OZNAKOWANIA POJAZDOW Załącznik nr 9 KATALOG OZNAKOWANIA POJAZDOW Oznakowanie zewnętrzne: 1) Malowanie każdego zakupionego pojazdu będzie odbywać się po uprzednich uzgodnieniach Operatora z Zamawiającym, według ustalanych na

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA WYNAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 rok

OFERTA CENOWA WYNAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 rok MPK-Łódź Spółka z o.o. OFERTA CENOWA WYNAJMU POWIERZCHNI POD REKLAMY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2006 rok (do zamieszczonych w tabelach cen naleŝy dodać podatek VAT w wysokości 22%) 1. EKSPOZYCJE NA CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH. z dnia 30 października 2008r.

UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH. z dnia 30 października 2008r. UCHWAŁA Nr XXIX/667/2008 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagaŝu taksówkami osobowymi oraz wprowadzenia dodatkowych

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA EKSPOZYCJĘ REKLAMY NA AUTOBUSACH SOLARIS URBINO12 i MERCEDES ( Rok produkcji od 2008 r.)

CENNIK NA EKSPOZYCJĘ REKLAMY NA AUTOBUSACH SOLARIS URBINO12 i MERCEDES ( Rok produkcji od 2008 r.) CENNIK NA EKSPOZYCJĘ REKLAMY NA AUTOBUSACH SOLARIS URBINO12 i MERCEDES ( Rok produkcji od 2008 r.) Reklama na 1 boku Reklama na 2 bokach Reklama na 1 burcie Reklama na okres Od 6 do 11 miesięcy raty Od

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług reklamowych obowiązuje od 1 września 2012 roku (do zamieszczonych cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%)

Cennik usług reklamowych obowiązuje od 1 września 2012 roku (do zamieszczonych cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%) Cennik usług reklamowych obowiązuje od 1 września 2012 roku (do zamieszczonych cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%) I. EKSPOZYCJA 1. Ekspozycje na zewnętrznych powierzchniach pojazdów (cena w

Bardziej szczegółowo

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. Zadanie 1 Zakup 15 sztuk nowych, nowoczesnych autobusów

Bardziej szczegółowo

Powinno być: Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi tabor: BN 2.268.000 wzkm.

Powinno być: Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na ww. linii wynosi tabor: BN 2.268.000 wzkm. PS.271.65.12.2015.GW Katowice, dnia 17.11.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531

PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60531-2013:text:pl:html PL-Gdynia: Usługi w zakresie transportu drogowego 2013/S 039-060531 Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej.

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. I. Wyświetlacz przedni. 1. Informacje prezentowane podczas przejazdu na trasie. Wyświetlacz przedni prezentuje oznaczenie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY

Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY Innowacje w Komunikacji Miejskiej w Płocku jako elementy SMART CITY KONFERENCJA Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

CENNIK DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH

CENNIK DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH CENNIK DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w wybranych miastach (ważny na dzień 07.06.2010 r.) Białystok niskopodłogowy autobus przegubowy autobus przegubowy niskopodłogowy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Określenie przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II Określenie przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Ogólna definicja przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę usług w zakresie autobusowego transportu wewnątrzgminnego na

Bardziej szczegółowo

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PZ.271.29.8.2015.GZ Katowice, dn. 26.05.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Michał Dębiec Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Michał Dębiec Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Michał Dębiec Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Krakowie Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego CIVITAS Cleaner and better transport in cities Kraków, 22-23 marca 2012 Pasażer niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu:

Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: Zawartość projektu czasowej organizacji ruchu: 1. Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu 2. Opinia do projektu 3. Opis techniczny 4. Lokalizacja miejsca robót 5. Rysunek nr 1 inwentaryzacja istniejącego

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Organizacja transportu uczniów z miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85-153 BYDGOSZCZ ul. Inowrocławska 11, skrytka poczt. B-1 nr 601 tel. centrali (52) 324 94 10, fax (52) 324 94 38 e-mail: zarz@mzk.bydgoszcz.pl,

Bardziej szczegółowo

KATALOG SYMBOLI STOSOWANYCH W KOMUNIKACJA MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY ORAZ ZASADY ICH ROZMIESZCZANIA RAFAŁ MALEWSKI

KATALOG SYMBOLI STOSOWANYCH W KOMUNIKACJA MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY ORAZ ZASADY ICH ROZMIESZCZANIA RAFAŁ MALEWSKI ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY KATALOG SYMBOLI STOSOWANYCH W KOMUNIKACJA MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY ORAZ ZASADY ICH ROZMIESZCZANIA OPRACOWANIE: MGR INŻ. RAFAŁ GRZEGORZEWSKI MGR

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZASADY ORGANIZACJI SYSTEMU INFORMACJI DLA PASAŻERA W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM I. Podmiot i przedmiot systemu informacji dla pasażera 1. Do stosowania zasad określonych poniżej

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec,11.03.2011r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium

Bardziej szczegółowo

Wymagane przez osoby o ograniczonej mobilności parametry techniczne taboru (autobusowego i tramwajowego)

Wymagane przez osoby o ograniczonej mobilności parametry techniczne taboru (autobusowego i tramwajowego) Wymagane przez osoby o ograniczonej mobilności parametry techniczne taboru (autobusowego i tramwajowego) 1 Symbole graficzne 1.Preferowany wygląd piktogramów, wynikający z Regulaminu 107 EKG ONZ: 1) symbol

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Szczecin, listopad 2009 r.

INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ. Szczecin, listopad 2009 r. INWESTOWANIE W MIEJSKĄ KOMUNIKACJĘ AUTOBUSOWĄ Szczecin, listopad 2009 r. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Systemy Smart City w ZTM Lublin

Systemy Smart City w ZTM Lublin Systemy Smart City w ZTM Lublin Plan prezentacji 1. Dane gromadzone przez ZTM 2. Systemy zarządzane przez ZTM 3. Obszary wyróżniania się ZTM w kraju 4. Infrastruktura służąca systemom smart city 5. Dane,

Bardziej szczegółowo

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 1 czerwca 2012 r. UZP/DKD/KND/78/11 Informacja o wyniku kontroli doraźnej I. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych

Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych Podstawy obsługi aplikacji Generator Wniosków Płatniczych 1. Instalacja programu Program naleŝy pobrać ze strony www.simik.gov.pl. Instalację naleŝy wykonań z konta posiadającego uprawnienia administratora

Bardziej szczegółowo

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case

XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case XII. Warunek wielokrotnego wyboru switch... case 12.1. Gdy mamy więcej niŝ dwie moŝliwości Do tej pory poznaliśmy warunek if... else... Po co nam kolejny? Trudno powiedzieć, ale na pewno nie po to, Ŝeby

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR 1 ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342

SPRAWDZIAN NR 1 ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342 TECHNIKI ANALITYCZNE W BIZNESIE SPRAWDZIAN NR 1 Autor pracy ROBERT KOPERCZAK, ID studenta : k4342 Kraków, 22 Grudnia 2009 2 Spis treści 1 Zadanie 1... 3 1.1 Szereg rozdzielczy wag kobiałek.... 4 1.2 Histogram

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Cecha, parametr, zespół, instalacja. Wymagania Zamawiającego. Lp.

Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega. Cecha, parametr, zespół, instalacja. Wymagania Zamawiającego. Lp. Warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów klasy maxi i mega Lp. Cecha, parametr, zespół, instalacja 1.1. 1.2. 1.3. Wymagania Zamawiającego Autobusy powinny spełniać warunki określone w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 1 z 6 2010-06-18 12:28 Katowice: wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr: 916 Numer ogłoszenia: 158471-2010; data zamieszczenia: 18.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia lipca 2009 r. LKI-410-08-6/2009 Pan Stanisław Misztal Usługi przewozowe osobowe i towarowe Rykoszyn 82a 26-065 Piekoszów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS)

DOSTAWA ZASILACZA AWARYJNEGO O DUŻEJ MOCY WRAZ Z MONTAŻEM (DEDYKOWANY SYSTEM UPS) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ

UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ 1 UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ zawarta w dniu. roku pomiędzy: Związkiem Komunalnym Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oraz opis funkcji aplikacji Ginger w systemie android

Instrukcja obsługi oraz opis funkcji aplikacji Ginger w systemie android Instrukcja obsługi oraz opis funkcji aplikacji Ginger w systemie android Aplikacja Ginger w androidzie, krok po kroku: 1. Instalacja WAP/wbudowany moduł wi-fi Za pomocą połączenia internetowego w telefonie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz, woj. wielkopolskie, tel. 61 29 15 065, faks 61 29 15 264. Kwilcz: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Międzychodzie w roku szkolnym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 178868-2010; data zamieszczenia: 23.06.2010 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA EKSPOZYCJĘ REKLAMY NA AUTOBUSACH SOLARIS URBINO12 Z 2012 R.

CENNIK NA EKSPOZYCJĘ REKLAMY NA AUTOBUSACH SOLARIS URBINO12 Z 2012 R. SOLARIS URBINO12 Z 2012 R. Reklama na 1 boku Reklama na 2 bokach Reklama na 1 burcie 16 200 zł 1 500 zł 1 650 zł 9 000 zł 825 zł 900 zł 14 400 zł 1 250 zł 1 500 zł 675 zł 750 zł Reklama na 2 burtach 10

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Z MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Sp. z o.o. KLUCZEM DO SUKCESU TWOJEJ FIRMY

REKLAMA Z MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Sp. z o.o. KLUCZEM DO SUKCESU TWOJEJ FIRMY Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. REKLAMA Z MIEJSKIM ZAKŁADEM KOMUNIKACJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Sp. z o.o. KLUCZEM DO SUKCESU TWOJEJ FIRMY JAK SKUTECZNIE REKLAMOWAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAśONEGO TRANSPORTU W PUŁAWACH

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAśONEGO TRANSPORTU W PUŁAWACH EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAśONEGO TRANSPORTU W PUŁAWACH MISJA DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW Z KORZYŚCIĄ DLA MIASTA Podstawowym celem działalności spółki jest maksymalne zaspakajanie potrzeb społecznych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Murowana Goślina: świadczenie usług w zakresie autobusowego regularnego transportu wewnątrzgminnego na terenie Gminy Murowana Goślina w latach 2008-2010 na trzech liniach komunikacyjnych dla czterech zadań.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Księga identyfikacji wizualnej pojazdów obsługujących linie organizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (wyciąg) oraz samochodów mobilnej służby zabezpieczenia ruchu Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej.

Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. Szczegółowe wymagania dotyczące funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej. I. Wyświetlacz przedni. 1. Informacje prezentowane podczas przejazdu na trasie. Wyświetlacz przedni prezentuje oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy Umowa zawarta w Krakowie dnia... pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym z siedzibą przy ul. Prądnickiej 80, 31 202 Kraków wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie

Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie stanowi instrukcji uŝytkowania całego systemu, tylko informacje dla uŝytkowników korzystających z poprzedniej wersji wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik C. Wykaz taboru autobusowego MPK Rzeszów OC ppm i AC Stan na 2016r. Rok produkcji. Nr boczny. Nr rejestracyjny. wartość pojazdu 2015

Załącznik C. Wykaz taboru autobusowego MPK Rzeszów OC ppm i AC Stan na 2016r. Rok produkcji. Nr boczny. Nr rejestracyjny. wartość pojazdu 2015 Załącznik C Wykaz taboru autobusowego MPK Rzeszów OC ppm i AC Stan na 2016r. Lp. Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Rok produkcji Nr boczny Nr podwozia / nadwozia wartość pojazdu 2015 1 Jelcz 120 MM

Bardziej szczegółowo

WYNAJEM CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH POWIERZCHNI REKLAMOWEJ BIURO REKLAMY. TEL. 42 672 12 20, 42 672 14 33, 42 672 14 36 reklama@mpk.lodz.

WYNAJEM CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH POWIERZCHNI REKLAMOWEJ BIURO REKLAMY. TEL. 42 672 12 20, 42 672 14 33, 42 672 14 36 reklama@mpk.lodz. WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ CENNIK USŁUG REKLAMOWYCH BIURO REKLAMY TEL. 42 672 12 20, 42 672 14 33, 42 672 14 36 reklama@mpk.lodz.pl TRAMWAJE EKSPOZYCJA NA POJAZDACH WAGON TYPU 805Na Boki wagonu bez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/337/12 RADY MIASTA GDYNI z 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasaŝerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Projektowane oznakowanie 4. Zestawienie znaków 5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego KARTA UZGODNIEŃ do projektu organizacji ruchu i

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2014-04-22 17:58 Lublin: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Numer ogłoszenia: 87425-2014; data

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA KRAKOWSKIE W ORGANIZOWANIU NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ. MAREK BAUER Politechnika Krakowska

DOŚWIADCZENIA KRAKOWSKIE W ORGANIZOWANIU NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ. MAREK BAUER Politechnika Krakowska DOŚWIADCZENIA KRAKOWSKIE W ORGANIZOWANIU NOWOCZESNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ MAREK BAUER Politechnika Krakowska Zakres prezentacji Nowoczesna komunikacja autobusowa Pasy autobusowe w Krakowie Usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów

Wynajem autokarów wraz z kierowcami - autokary klasy lux do przewozu minimum (45-50) pasaŝerów Page 1 of 5 Warszawa: Usługa polegająca na wynajmie autokarów i autobusów (duŝych mikrobusów) wraz z kierowcami - 2 części Numer ogłoszenia: 349707-2008; data zamieszczenia: 04.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1. Ust. 3 pkt 2 lit. a b Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Ust. 3 pkt 2 lit. a b Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Tarnów, 17 czerwca 2015 r. Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia do przetargu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie odejdzie od wymogów zapisanych w SIWZ na stronie nr.3, 9, pkt.2, ppkt.1 b.

Zamawiający nie odejdzie od wymogów zapisanych w SIWZ na stronie nr.3, 9, pkt.2, ppkt.1 b. Radom, dnia 27.08.2009 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego - zamówienie sektorowe na dostawę 6 sztuk nowych, niskopodłogowych autobusów do komunikacji miejskiej, długości 12 m, zasilanych gazem ziemnym

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krzywcza, dnia 28.07.2014 r. Znak postępowania: OA.271.3.2014 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04

DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 DE-WZP-BS-321-47/11(827) Warszawa, 2011-08-04 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 1. Pociągi, autobusy, tramwaje sprawdzamy rozkłady jazdy Rozkład jazdy PKP Planując podróż koleją warto skorzystać z internetowego

Bardziej szczegółowo

1.2. Wagony tramwajowe typu 805Na zmodernizowany design* 1.3. Wagony tramwajowe typu CITYRUNNER 4 528,00 5 452,00 4 424,00 2 240,00 2 240,00 560,00

1.2. Wagony tramwajowe typu 805Na zmodernizowany design* 1.3. Wagony tramwajowe typu CITYRUNNER 4 528,00 5 452,00 4 424,00 2 240,00 2 240,00 560,00 CENNIK PODSTAWOWY WYKONANIA REKLAMY C-OM/W/1/2010 OBOWIĄZUJE OD DNIA 10 SIERPNIA 2010 ROKU (do cen zamieszczonych w tabelach należy dodać podatek VAT w wysokości 22%) I. Reklama wykonana metodą naklejania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa

UMOWA NR / DP /2011. 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych - Mieczysława Jargasa UMOWA NR / DP /2011 zawarta w dniu. roku pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji w Zielonej Górze, ul. Chemiczna 8 reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - Barbarę Langner 2. Zastępcę Dyrektora d/s Finansowych

Bardziej szczegółowo

Zastępczej komunikacji autobusowej na niżej wymienionych odcinkach w terminie 14.06-31.08.2015r.

Zastępczej komunikacji autobusowej na niżej wymienionych odcinkach w terminie 14.06-31.08.2015r. SPÓŁKA AKCYJNA 06/05/PRZ/2015 PKP Intercity S.A. w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie zastępczej komunikacji autobusowej realizowanej w relacjach: Kraków- Przemyśl-Kraków, Kraków-Dębica-Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY

Lekcja 1 WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY WPROWADZENIE DO SKUTECZNEJ STRONY Po dzisiejszej lekcji będziesz wiedział: Jak zacząć pracę nad swoją własną witryną Co ma wspólnego autobus ze stroną internetową Na jakie aspekty techniczne powinieneś

Bardziej szczegółowo

Czy Swing jest dla wózkowiczów?

Czy Swing jest dla wózkowiczów? Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 70-893 Szczecin, ul. Czwójdzińskiego 5; tel. 0517392265 www.hussar.szczecin.pl, fundacja.hussar@gmail.com Bank BGŻ 78 2030 0045 1110 0000 0158

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Czy dworzec kolejowy Szczecin Główny jest dla wózkowiczów?

Czy dworzec kolejowy Szczecin Główny jest dla wózkowiczów? Fundacja NiezaleŜnego śycia Osób Niepełnosprawnych HUSSAR 70-893 Szczecin, ul. Czwójdzińskiego 5; tel. 0517392265 www.hussar.szczecin.pl, fundacja.hussar@gmail.com Bank BGś 78 2030 0045 1110 0000 0158

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - Grudziądz, 20-21.05.2014 r. Zdjęcie Łomży z lotu ptaka Suwałki Grudziądz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/39/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 grudnia 2006r.

UCHWAŁA Nr III/39/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 grudnia 2006r. UCHWAŁA Nr III/39/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/119/2003 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl 1 z 5 2015-04-17 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckik.pl Warszawa: Usługa wynajmu samochodu wraz z kierowcą do przewozu

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości usług taksówkowych w Warszawie

Badanie jakości usług taksówkowych w Warszawie Badanie jakości usług taksówkowych w Warszawie Warszawa, 7 lipca 2010 r. Miasto st. Warszawa Cel badania Sprawdzenie jakości usług świadczonych przez korporacje posiadające licencjonowane taksówki oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2014 r. Poz. 3468 UCHWAŁA NR LV/283/2014 RADY GMINY KUTNO w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna komunikacja miejska

Bezpłatna komunikacja miejska Bezpłatna komunikacja miejska Żory: lokalizacja - miasto położone w południowej Polsce na Górnym Śląsku - 60 tysięcy mieszkańców - powierzchnia 65 km2 - Prezydentem Miasta - Waldemar Socha Transport Miejski

Bardziej szczegółowo

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip

Pobierz plik z przykładem http://www.excelwpraktyce.pl/eletter_przyklady/eletter146/1_szacowanie_formuly.zip :: Trik 1. Analiza działania formuły krok po kroku :: Trik 2. Przejrzysty harmonogram zadań :: Trik 3. Dane w kolejności losowej :: Trik 4. Najszybszy sposób utworzenia kopii arkusza :: Trik 5. Szybka

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Rzeszów: Kampania promocyjna Numer ogłoszenia: 27293-2015; data

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrukcja określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków

Bardziej szczegółowo

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r.

ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. ŚDS.3801.2.2013 Wronki, dnia 07 czerwca 2013 r. Zamawiający: Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Wronki 36, 19 411 Świętajno tel/fax. 87-520 14 92, kom. 503 578 312, www.sdswronki.swietajno.pl ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu

rozwoju przedsiębiorczości w województwie Łódzkim, realizowanego w ramach Programu Poznań, dnia 17.08.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZLECENIODAWCA Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do postanowień Umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od 125.000 EURO) Wrocław, dnia 05.07.2010 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176307 w dniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( Zapytanie )

ZAPYTANIE OFERTOWE ( Zapytanie ) Warszawa, 07.10.2016 r. Od: Mobilis sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach Mościska 4A, 05-080 Izabelin Adres do korespondencji: ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE ( Zapytanie ) (A) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. Rzeszów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 157262-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTAL B2B

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTAL B2B INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTAL BB SPIS TREŚCI 1. LOGIN.. POWITANIE...3 3. KATALOG ARTYKUŁÓW...4 4. KOSZYK 6 5. LOGIN 1 Aby zamawiać on-line konieczna jest nazwa (USER) oraz hasło (Password) uŝytkownika, by

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013

Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 Załącznik Nr 11 do SIWZ Dowóz dzieci do Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej w roku 2013 UMOWA NR./2013 zawarta w dniu w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Gimnazjum Nr 1 w Łęcznej, ul. Piłsudskiego 12, 21-010 Łęczna,

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 10.12.2010 EZ/7852/2/ 2010 Wg rozdzielnika: do wszystkich zainteresowanych i uczestników postępowania o zamówienie publiczne. dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 124/2010 Zakup, dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-11-04 13:47. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 1 z 5 2015-11-04 13:47. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-11-04 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Żary: Świadczenie usługi gminnego transportu zbiorowego na liniach komunikacji

Bardziej szczegółowo