UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ"

Transkrypt

1 1 UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ zawarta w dniu. roku pomiędzy: Związkiem Komunalnym Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie z siedzibą: Chrzanów, ul. Oświęcimska 9, reprezentowanym przez: 1. Przewodniczącego Zarządu Pana Tadeusza Grubera 2. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu - Pana Jana Jarczyka zwanym w dalszej treści umowy Z a m a w i a j ą c y m a.. z siedzibą:. reprezentowaną przez:.. zwaną w dalszej treści umowy P r z e w o ź n i k i e m o następującej treści : 1 1. Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie przez Przewoźnika usług przewozowych osób i bagaŝu w sieci komunikacji miejskiej organizowanej przez Zamawiającego na trasie linii nr 2. Wartość nominalna zobowiązania wynosi. zł brutto, a przewidywana wielkość pracy przewozowej objętej niniejszą umową wynosi. wzkm 3. Zleceniodawca zakłada moŝliwość czasowego zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania umowy, związanego z koniecznością organizowania komunikacji zastępczej na wyznaczonych odcinkach tras w związku z doraźnymi remontami dróg lub w związku z występującymi utrudnieniami w ruchu, spowodowanymi awariami układu sieci drogowej lub z innych przyczyn uniemoŝliwiających funkcjonowanie komunikacji miejskiej 4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 1) Nr 1A - Zestawienie ilości zleconych do wykonania wozokilometrów w dni robocze, soboty i święta. 2) Nr 1B - Obowiązujące Przewoźnika podstawowe rozkłady jazdy. 3) Nr 1C - Umowa uŝyczenia rozkładów jazdy. 4) Nr 2 - Zasady świadczenia usług przewozowych. 5) Nr 3 - Tryb i zakres kontroli wykonywanych przewozów oraz wielkość kar za nieprzestrzeganie warunków umowy. 6) Nr 4 - Wzór raportu z niezrealizowanych przewozów. 7) Nr 5 - Określenie wysokości kosztów ponoszonych z tytułu utrzymywania w naleŝytym stanie substancji przystankowej i pomieszczeń

2 2 socjalno sanitarnych na Dworcu Autobusowym 8) Nr 6 - Wzór zestawienia wykonanych wozokilometrów. 5. Przewoźnik wykonuje przewozy przy uŝyciu autobusu komunikacji miejskiej marki.. nr rej.. zwanym pojazdem głównym. Autobus niniejszy jest przypisany do linii objętej przedmiotem umowy i nie moŝe wykonywać przewozów na innej linii autobusowej. 6. Przy wykonywaniu przewozów taborem z rocznika z naprawą główną nie później niŝ w 2008 roku, Przewoźnik zobowiązuje się, Ŝe będzie dokonywał sukcesywnej wymiany taboru tak, aby najpóźniej na dzień 31 grudnia 2010 roku, 50% takich autobusów nie było starszych niŝ z 2000 roku. 7. Zamiana autobusu wymienionego w ust. 5 na inny o co najmniej równych parametrach jest moŝliwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 8. Przez cały okres wykonywania umowy Przewoźnik obowiązany jest do dysponowania pojazdem rezerwowym zapewniającym doraźne wykonywanie przewozów w warunkach nie gorszych niŝ pojazdem głównym Warunki wykonywania przewozów, a w szczególności potrzeby przewozowe, układ tras i przebieg linii, liczbę pojazdów, częstotliwość kursów, czas przejazdu pomiędzy przystankami określa Zamawiający w załącznikach Nr 1A, Nr 1B i Nr Zamawiający opracowuje na podstawie stwierdzonych potrzeb przewozowych podstawowe rozkłady jazdy oraz rozkłady jazdy doraźne związane z awariami, wprowadzonymi objazdami, wykonywanymi robotami drogowymi, blokadami dróg oraz obsługą świąt i imprez masowych. 3. Przewoźnik obowiązany jest wykonywać przewozy ściśle wg otrzymanych załączników wymienionych w ust Zamawiający jest właścicielem rozkładów jazdy i uŝycza je Przewoźnikowi na zasadach określonych w umowie stanowiącej załącznik Nr 1C. 5. Zamawiający moŝe dokonać korekty zleconych poprzez zmniejszenie pracy przewozowej ilości wykonywanych wozokilometrów do 20%, zmieniając jednostronnie trasę lub rozkład jazdy określony w załączniku Nr 1B do niniejszej umowy Przewoźnik obowiązany jest przed dniem rozpoczęcia wykonywania umowy uzyskać od właściwego organu zezwolenie na wykonywanie regularnego przewozu osób stosownie do zapisów art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.). 2. Przewoźnik obowiązany jest stosowanie do zapisu art. 22b ustawy o której mowa w ust.1 zgłosić na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany warunków wykonywania przewozów (w szczególności rozkładów jazdy) w terminie 14 dni od daty ich powstania lub wystąpić o zmianę zezwolenia.

3 3 3. W przypadku gdy Przewoźnik nie uzyska zezwolenia o którym mowa w ust. 1 lub nie dopełni czynności o których mowa w ust.2 z przyczyn leŝących po jego stronie, Zamawiający moŝe rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia a Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli autobusów Przewoźnika pod względem stanu technicznego, czystości, wyposaŝenia, oznakowania, a takŝe prawidłowości wykonywania usług przewozowych zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej umowy. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień o których mowa w ust.1 Przewoźnik zapłaci karę umowną. Szczegółowy tryb i zakres kontroli przewozów oraz wysokość kar umownych określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do umieszczania ogłoszeń i materiałów reklamowych wewnątrz autobusów. 2. Umieszczanie reklam przez Przewoźnika na zewnątrz autobusu wymaga uzgodnienia co do treści i formy z Zamawiającym. 6 Przewoźnik zobowiązuje się do: 1. Wykonania przewozów osób i bagaŝu na trasach i liniach wg dostarczonych przez Zamawiającego rozkładów jazdy, 2. Przestrzegania Zasad świadczenia usług przewozowych zawartych w załączniku nr Współpracy z wyznaczonymi przez Zamawiającego słuŝbami kontrolnymi, zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr Prowadzenia przez kierowców sprzedaŝy biletów z opłatą manipulacyjną. 5. Niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji mających wpływ na organizację przewozów pasaŝerskich oraz wniosków w zakresie usprawnień technicznych, czasu i metod pracy. 6. Odpłatnego wykonania zleconych przez Zamawiającego dodatkowych, doraźnych zadań przewozowych. 7. Prowadzenia systemu rozliczeń wykonywanych przez siebie przewozów, opartego na karcie drogowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr Udostępniania upowaŝnionym pracownikom Zamawiającego wglądu do dokumentacji przewozowej w zakresie będącym przedmiotem umowy oraz umoŝliwiania dokonywania wpisów do karty drogowej. 9. Przestrzegania przepisów prawa regulujących ruch drogowy i określających warunki techniczne pojazdów.

4 4 10. Realizowania zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do rozkładów jazdy, przebiegów linii, struktury taboru i warunków przewozu wnikających uzasadnionych okoliczności. 11. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec pasaŝerów i osób trzecich za szkody wynikłe z ruchu pojazdów, przewozu pasaŝerów i bagaŝu na zasadach ogólnych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach. 12. Przestrzegania zakazu prowadzenia przez kierowców rozmów z pasaŝerami w czasie jazdy autobusu. 13. Operatywnego dysponowania taborem w ruchu i taborem rezerwowym oraz słuŝbami technicznymi w celu usunięcia zakłóceń w ruchu. 14. Redagowania miesięcznego negatywnego raportu z niewykonanych przewozów według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany formy załącznika. 15. Nieodpłatnego wyposaŝenia pojazdów w przekazane przez Zamawiającego komunikaty, cenniki, wykaz stosowanych ulg przejazdowych, przepisy porządkowe oraz ich umieszczanie w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla pasaŝera. 16. Ponoszenia kosztów utrzymywania w naleŝytym stanie substancji przystankowej i pomieszczeń socjalno sanitarnych na Dworu Autobusowym w Chrzanowiezgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy 7 1. Przewoźnik zobowiązany jest w kaŝdym czasie do eksploatacji autobusu sprawnego technicznie. 2. Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania norm emisji spalin oraz emisji hałasu eksploatowanych autobusów, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach a w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iŝ autobus nie spełnia wymaganych norm ekologicznych, powinien zostać niezwłocznie wycofany z ruchu lub poddany naprawie. 3. Przewoźnik zobowiązany jest do utrzymania stałego kontaktu telefonicznego pomiędzy kierowcą autobusu a punktem dyspozytorskim Za podstawę ustalenia wielkości usług przewozowych oraz rozliczeń strony przyjmują jednostkę obliczeniową wozokilometra, rozumianą jako kilometr rzeczywisty wykonywany przez tabor zgodnie z rozkładem jazdy. 2. Podstawą rozliczeń finansowych jest miesięczny wykaz wykonanej rzeczywiście pracy przewozowej sporządzony przez Przewoźnika i zatwierdzony przez słuŝby Zamawiającego zgodnie z zestawieniem wykonanych wozokilometrów określonych w załączniku nr 6 do niniejszej umowy. 3. W przypadku niezrealizowania w pełni rozpoczętego kursu Przewoźnik uzyskuje zapłatę za wykonaną pracę przewozową liczoną do ostatniego obsłuŝonego przystanku.

5 5 4. Dla potrzeb weryfikacji faktur Przewoźnik udostępnia na Ŝądanie Zamawiającego niezbędną dokumentację tj. karty drogowe i dokumentacje dyspozytorskie dotyczące świadczonych przewozów. 5. Strony ustalają, Ŝe wynagrodzenie Przewoźnika za 1 wozokilometr wynosi:.. zł netto plus podatek VAT 6. Cena jednego wozokilometra za świadczone usługi przewozu pasaŝerów będzie półrocznie waloryzowana wskaźnikiem obliczonym według następującego wzoru: gdzie: w = 0,5 x (w p + w t ) w wskaźnik waloryzacji ceny jednego wozokilometra w p wskaźnik wzrostu cen paliw w transporcie, publikowany w Biuletynie Statystycznym wydawanym przez Główny Urząd Statystyczny w t - półroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie (GUS) i publikowany w Monitorze Polskim. 7. Pierwsza waloryzacja następuje po ogłoszeniu wskaźnika w t za pierwsze pełne półrocze realizacji umowy. 8. KaŜda waloryzacja następująca po pierwszej waloryzacji, zostaje dokonana o róŝnicę pomiędzy wskaźnikiem w ustalonym podczas pierwszej waloryzacji, a wskaźnikiem w ustalonym po kaŝdej waloryzacji. 9. JeŜeli Główny Urząd Statystyczny nie opublikuje wskaźnika w p wówczas stawka jednego wozokilometra będzie waloryzowana za dane półrocze tylko wskaźnikiem cen towarów i usług ogłaszanym przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim Za wykonaną pracę przewozową Przewoźnik otrzymuje zapłatę miesięczną liczoną jako iloczyn stawki netto za 1 wozokilometr razy wykonane ilości wozokilometrów, powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT). Płatność nastąpi w 24 dniu miesiąca następującego po miesiącu wykonywanych usług, na podstawie faktury wystawionej przez Przewoźnika. JeŜeli dzień ten jest dniem wolnym od pracy, wówczas zapłata nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 2. Do faktury Przewoźnik zobowiązany jest dołączyć zestawienie wykonanych wozokilometrów według załącznika nr 6 do niniejszej umowy Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zadań przewozowych lub inne uchybienia dotyczące jakości wykonywanej pracy przewozowej Zamawiający naliczy Przewoźnikowi poza karami umownymi przewidzianymi w załączniku nr 3 niŝej określone kary dodatkowe:

6 6 - Za kaŝdy 1% niewykonania usług przewozowych na linii poniŝej 99% Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości 5 % jednomiesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie przewozów na linii, a za kaŝdy 1% poniŝej 97% Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości 10% jednomiesięcznego wynagrodzenia za wykonywanie przewozów na linii. Za niewykonanie usług przewozowych na danej linii w zakresie do 5 kilometrów Przewoźnik zapłaci karę umowną 100 zł, - Za niewykonanie usług przewozowych na danej linii w zakresie od 5do 10 kilometrów Przewoźnik zapłaci karę umowną 200 zł - Za niewykonanie usług przewozowych na danej linii w zakresie powyŝej 10 kilometrów, Przewoźnik zapłaci karę umowną 300 zł 2. Dopuszcza się moŝliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyŝsza wysokość kar umownych W przypadku zapłaty naleŝności w formie przelewu bankowego - strony ustalają, jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę złoŝenia polecenia przelewu. 12 Zamawiający ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia w przypadku raŝącego naruszenia przez Przewoźnika warunków umowy. Za raŝące naruszenie warunków umowy uwaŝa się w szczególności : 1. odmowa przez Przewoźnika realizacji rozkładu jazdy przekazanego przez Zamawiającego, 2. nie wykonania przez Przewoźnika przez trzy dni w ciągu miesiąca kursów rozkładowych poniŝej 95% na danej linii, jeŝeli nastąpiło to z przyczyn leŝących po jego stronie, 3. wystąpienia w ciągu dwóch kolejnych dni więcej niŝ 25% niezrealizowanych wozokilometrów na danej linii, 4. wystąpienia w ciągu miesiąca więcej niŝ 10% wozokilometrów zrealizowanych taborem mniejszym niŝ wskazany w umowie, 5. ośmiokrotnego stwierdzenia w ciągu miesiąca niesprawności kasownika na danej linii, 6. realizowania przewozów autobusem, który zagraŝa bezpieczeństwu pasaŝerów Zamawiający wykonuje kontrole o których mowa w 4 niniejszej umowy przez upowaŝnione osoby wg instrukcji kontroli. 2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzony jest raport, który stanowi podstawę do naliczenia kar umownych.

7 7 3. W kontroli mogą uczestniczyć upowaŝnieni przedstawiciele Przewoźnika, a przy kontrolach prowadzonych przy wyjeździe autobusów z zajezdni udział przedstawicieli Przewoźnika jest obowiązkowy. 4. Od ustaleń zawartych w raporcie kontroli Przewoźnik moŝe się odwołać pisemnie do Zarządu Związku w ciągu trzech dni od daty doręczenia mu raportu, a w przypadku wspólnej kontroli, od chwili sporządzenia protokołu pokontrolnego Zamawiający zastrzega sobie prawo do : 1) kierowania autobusu na koszt Przewoźnika na dodatkowe badania techniczne we wskazanej przez Zamawiającego stacji diagnostycznej. W przypadku nie stwierdzenia niesprawności autobusu, koszt badania oraz dojazdu do stacji diagnostycznej ponosi Zamawiający, 2) kontroli uprawnień kierowców i dokumentów pojazdu. 2. Dopuszcza się moŝliwość zorganizowania komunikacji zastępczej na koszt Przewoźnika, w przypadku realnego zagroŝenia zaniechania przez niego świadczenia usług Przewoźnik wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy na wykonywanie usług przewozowych na linii komunikacji miejskiej o nr w wysokości.. ( słownie:. ) w formie 2. Zamawiający zwraca Przewoźnikowi wniesione zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. 3. Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy bez wypowiedzenia z winy Przewoźnika upowaŝnia Zamawiającego do zatrzymania złoŝonego przez Przewoźnika zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16 Ustalenia końcowe: 1. Umowę zawiera się na czas określony z mocą obowiązującą od dnia 2008 roku do dnia roku. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w przypadkach szczególnie uzasadnionych, do których naleŝą : 1) reorganizacja układu linii komunikacyjnych wynikająca ze zmiany układu potoków pasaŝerskich w związku ze zmianą źródeł i celów ruchu, 2) wniosków gmin dotyczących funkcjonowania linii, 3) ograniczenia wielkości dofinansowania do funkcjonowania komunikacji.

8 8 4. W przypadku cofnięcia, lub wygaśnięcia zezwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 06 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ) Przewoźnik zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu rozkładu jazdy na obsługiwaną linię, a Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę przewozową w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. 5. Przewoźnik nie ma prawa przenosić praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, z zastrzeŝeniem zawartym w art. 139 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 18 Umowa nin. została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usług przewozowych autobusami komunikacji miejskiej na linii Nr relacji:.. 19 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Przewoźnika. Zamawiający: Przewoźnik:

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy

Umowa nr 272...2014. 1. Przedmiot umowy Umowa nr 272...2014 zawarta w Murowanej Goślinie, dnia..2014 roku w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA

znak sprawy : 61/ZP/OBRCEBEA/2013 UMOWA Załącznik Nr 7 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska Biuro Dyrektora Generalnego 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1. 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór) - Załącznik Nr 2 3. Warunki umowne - Załącznik Nr 3 4. Projekt umowy Załącznik

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy.

Część C SIWZ. 1. Przedmiot umowy. Część C SIWZ projekt umowy, znak sprawy OA-XVI.272.6.2014 Część C SIWZ Ogólne warunki umowy Wszystkie zapisy poniŝszych ogólnych warunków zostaną dostosowane do części zamówienia, na która zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO OTI 1/2015 W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają:

Wzór Umowy. ... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działają: Wzór Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu...we Wrocławiu w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo