Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modyfikacja SIWZ. najniŝsza cena brutto k B = -------------------------------------------------- x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy"

Transkrypt

1 Znak postępowania ZKM-01/11 Wągrowiec, r. Modyfikacja SIWZ Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny. 2. KRYTERIUM OCENY OFERT : Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium oceniana będzie całkowita cena oferty brutto. Maksymalną liczbę 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto, pozostali będą oceniani zgodnie z poniŝszym wzorem: najniŝsza cena brutto k B = x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy [k B ] liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. Kryteria oceny ofert oraz ich wagi: Określenie wag punktowych dla poszczególnych kryteriów: L.p. Nazwa kryterium Waga 1. Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów 67 % 2. Parametry techniczno-eksploatacyjne 27% 3. Warunki gwarancji 6 % Razem 100 % 1) Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów - 67% [k B ] max.100pkt. [k B ] liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W powyŝszym kryterium oceniana będzie cena całkowita oferty brutto. Maksymalną liczbę 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto, pozostali będą oceniani zgodnie z poniŝszym wzorem. najniŝsza cena brutto k B = x 100 pkt. cena brutto oferty danego Wykonawcy 1

2 JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2) Parametry techniczno-eksploatacyjne. Parametry techniczno-eksploatacyjne 27 % [k P ] - max. 100 pkt. [k P ] liczba punktów przyznanych w kryterium Parametry techniczno- eksploatacyjne. Za kryterium Parametry techniczno-eksploatacyjne Wykonawca moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów, które przydzielane będą zgodnie z poniŝszą tabelą: L.p. Kryterium Parametry technicznoeksploatacyjne, opis Maksymalna liczba punktów 1. Układ drzwi pkt Drzwi otwierane do wewnątrz Szerokość czynna drzwi 10 pkt. 15 pkt. Metodologia oceny Za zaoferowanie przez Wykonawcę w kaŝdym autobusie wszystkich drzwi pasaŝerskich podwójnych oferta otrzyma - 50 pkt. Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma 0 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w kaŝdym autobusie wszystkich drzwi pasaŝerskich otwierane do wewnątrz oferta otrzyma - 10 pkt. Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma 0 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w kaŝdym autobusie wszystkich drzwi dwuskrzydłowych o jednakowej szerokości skrzydeł i szerokości czynnej drzwi nie mniejszej niŝ 1200mm, oferta otrzyma 15 pkt. Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma 0 pkt. 4. Szerokość zewnętrzna autobusu 25 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę większej szerokości autobusu niŝ 2160 mm oferta otrzyma: 5 pkt. za szerokość w przedziale mm 15 pkt.za szerokość w przedziale mm 25 pkt. za szerokość w przedziale mm 2

3 3) Warunki gwarancji. Warunki gwarancji 6 % [k G ] max.100 pkt. [k G ] liczba punktów przyznanych w kryterium Warunki gwarancji. Za kryterium Warunki gwarancji Wykonawca moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów, określone poniŝej. Lp. kryterium Warunki gwarancji, opis Maksymalna liczba punktów Metodologia oceny Minimalny okres gwarancji cało -pojazdowej 24 m-ce. Za udzielenie gwarancji na okres: Okres gwarancji na cały autobus Okres gwarancji na powłokę lakierniczą 30 pkt. 30 pkt. 30 m-cy oferta otrzyma 10 pkt. 36 m-cy oferta otrzyma 20 pkt. 48 m-cy i powyŝej oferta otrzyma 30 pkt. Dopuszcza się wyłączenie z gwarancji: Ŝarówek, bezpieczników, szkła przy uszkodzeniach mechanicznych, wkładów filtrów, materiałów eksploatacyjnych (takich jak: oleje, smary). Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą -3 lata. Za udzielenie gwarancji na powłokę lakierniczą na okres: 4 lat oferta otrzyma 10pkt. 5 lat oferta otrzyma 20 pkt. 6 lat oferta otrzyma 30 pkt. 3. Gwarancja na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu 40 pkt. Minimalny okres gwarancji na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu 10 lat Za udzielenie gwarancji na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu na okres: 11 lat- oferta otrzyma 20 pkt. 12 lat- oferta otrzyma 40 pkt. Obliczenie całkowitej liczby punktów dla danej oferty: Suma punktów K, jest składową przyznanych punktów dla danego kryterium pomnoŝonych przez ich wagi, zgodnie z poniŝszym wzorem: K = k B x 0,67 + k P x 0,27 + k G x 0,06 3

4 k B, k P, k G, oznaczają liczbę punktów przyznanych dla poszczególnych ofert za kaŝde kolejne kryterium. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie najwyŝszą liczbę punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W poniŝszym kryterium oceniana będzie całkowita cena oferty brutto. Maksymalną liczbę 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto, pozostali będą oceniani zgodnie z poniŝszym wzorem: najniŝsza cena brutto k B = x 100 pkt. cena brutto oferty ocenianego Wykonawcy [k B ] liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. Kryteria oceny ofert oraz ich wagi: Określenie wag punktowych dla poszczególnych kryteriów: L.p. Nazwa kryterium Waga 4. Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów 67 % 5. Parametry techniczno-eksploatacyjne 27% 6. Warunki gwarancji 6 % Razem 100 % 1) Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów - 67% [k B ] max.100pkt. [k B ] liczba punktów przyznana danemu Wykonawcy w kryterium Cena całkowita brutto dostarczanych pojazdów. W powyŝszym kryterium oceniana będzie cena całkowita oferty brutto. Maksymalną liczbę 100 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniŝszą cenę brutto, pozostali będą oceniani zgodnie z poniŝszym wzorem. najniŝsza cena brutto k B = x 100 pkt. cena brutto oferty danego Wykonawcy JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4

5 2) Parametry techniczno-eksploatacyjne. Parametry techniczno-eksploatacyjne 27 % [k P ] - max. 100 pkt. [k P ] liczba punktów przyznanych w kryterium Parametry techniczno- eksploatacyjne. Za kryterium Parametry techniczno-eksploatacyjne Wykonawca moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów, które przydzielane będą zgodnie z poniŝszą tabelą: L.p Kryterium Parametry technicznoeksploatacyjne, opis Szerokość czynna drzwi Hak holowniczy do ciągnięcia przyczepy Maksymalna liczba punktów 50 pkt. 10 pkt. 7. Sondy paliwowe 15 pkt. 8. Szerokość zewnętrzna autobusu 25 pkt. Metodologia oceny Za zaoferowanie przez Wykonawcę w kaŝdym autobusie, wszystkich drzwi pasaŝerskich dwuskrzydłowych, o jednakowej szerokości skrzydeł i szerokości całkowitej drzwi, nie mniejszej niŝ 1100 mm, oferta otrzyma - 50 pkt. Za zaoferowanie innego rozwiązania oferta otrzyma 0 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w jednym autobusie haka holowniczego do ciągnięcia przyczepy oferta otrzyma 5 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w kaŝdym autobusie haka holowniczego do ciągnięcia przyczepy oferta otrzyma 10 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w jednym autobusie układu pomiarowego do kontroli zuŝycia paliwa oraz kontroli ubytków nie wynikających z eksploatacji( sonda paliwowa w zbiorniku), oferta otrzyma 5 pkt Za zaoferowanie przez Wykonawcę w kaŝdym autobusie układu pomiarowego do kontroli zuŝycia paliwa oraz kontroli ubytków nie wynikających z eksploatacji( sonda paliwowa w zbiorniku), oferta otrzyma 15 pkt. Za zaoferowanie przez Wykonawcę większej szerokości autobusu niŝ 2160 mm oferta otrzyma: 5 pkt. za szerokość w przedziale mm 15 pkt.za szerokość w przedziale mm 25 pkt. za szerokość w przedziale mm 5

6 3) Warunki gwarancji. Warunki gwarancji 6 % [k G ] max.100 pkt. [k G ] liczba punktów przyznanych w kryterium Warunki gwarancji. Za kryterium Warunki gwarancji Wykonawca moŝe otrzymać maksymalnie 100 punktów, określone poniŝej. Lp. kryterium Warunki gwarancji, opis Maksymalna liczba punktów Metodologia oceny Minimalny okres gwarancji cało -pojazdowej 24 m-ce. Za udzielenie gwarancji na okres: Okres gwarancji na cały autobus Okres gwarancji na powłokę lakierniczą 30 pkt. 30 pkt. 30 m-cy oferta otrzyma 10 pkt. 36 m-cy oferta otrzyma 20 pkt. 48 m-cy i powyŝej oferta otrzyma 30 pkt. Dopuszcza się wyłączenie z gwarancji: Ŝarówek, bezpieczników, szkła przy uszkodzeniach mechanicznych, wkładów filtrów, materiałów eksploatacyjnych (takich jak: oleje, smary). Minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą -3 lata. Za udzielenie gwarancji na powłokę lakierniczą na okres: 4 lat oferta otrzyma 10pkt. 5 lat oferta otrzyma 20 pkt. 6 lat oferta otrzyma 30 pkt. 6. Gwarancja na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu 40 pkt. Minimalny okres gwarancji na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu 10 lat Za udzielenie gwarancji na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu na okres: 11 lat- oferta otrzyma 20 pkt. 12 lat- oferta otrzyma 40 pkt. Obliczenie całkowitej liczby punktów dla danej oferty: Suma punktów K, jest składową przyznanych punktów dla danego kryterium pomnoŝonych przez ich wagi, zgodnie z poniŝszym wzorem: K = k B x 0,67 + k P x 0,27 + k G x 0,06 k B, k P, k G, oznaczają liczbę punktów przyznanych dla poszczególnych ofert za kaŝde kolejne kryterium. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie najwyŝszą liczbę punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 6

7 Modyfikacja SIWZ 1. Załącznik załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1do SIWZ Znak postępowania ZKM-01/11 Modyfikacja Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Lp. Opis Wymagania techniczne -Zamawiający Dane techniczne- Wykonawca 2. Gabaryty i dane techniczne. 1) długość całkowita: od 7,9 m do 8,5 m. 1) długość całkowita: od 7,45 m do 8,5 m 2) szerokość: 2400 mm ±100 mm. 2) szerokość: 2160mm do 2500mm 8) drzwi pasaŝerskie 2 szt. w układzie 2-2: przednie dwuskrzydłowe elektropneumatyczne otwierane do wewnątrz autobusu o szerokości min 1200 mm, tylne dwuskrzydłowe, elektropneumatyczne otwierane do wewnątrz autobusu o szerokości min 1200 mm, system zabezpieczenia pasaŝera przed zatrzaśnięciem się drzwi, system uniemoŝliwiający jazdę autobusu przy otwartych drzwiach, oświetlenie progu drzwi, 8) drzwi pasaŝerskie 2 szt. po prawej stronie autobusu w układzie 2-2, lub 1-2: drzwi pasaŝerskie przednie, otwierane elektrycznie, pojedyncze o szerokości min 750 mm, odskokowo uchylne lub dwuskrzydłowe otwierane elektrycznie lub elektropneumatycznie o szerokości min 1100 mm. 7

8 Preferowane dwuskrzydłowe umoŝliwiające jednoczesną, szybką wymianę pasaŝerów w dwóch kierunkach, drzwi pasaŝerskie tylne dwuskrzydłowe, otwierane: elektrycznie lub elektropneumatyczne, o szerokości min 1100 mm, system zabezpieczenia pasaŝera przed zatrzaśnięciem się drzwi, system uniemoŝliwiający jazdę autobusu przy otwartych drzwiach, 9) ilość miejsc pasaŝerskich: ilość miejsc siedzących min. 17, ilość miejsc stojących min. 20, siedzenia pasaŝerskie : niskie z tworzywa, z wkładką tapicerską i miejscem na reklamę w tylnej części oparcia. 9) ilość miejsc pasaŝerskich: ilość miejsc siedzących min. 15, ilość miejsc stojących min. 20, siedzenia pasaŝerskie : niskie z tworzywa, z wkładką tapicerską i miejscem na reklamę w tylnej części oparcia. 3. Zawieszenie. 1) oś przednia belka sztywna, resory paraboliczne, stabilizatory, amortyzatory hydrauliczne. 1) oś przednia belka sztywna, Zamawiający dopuszcza zastosowanie osi przedniej niezaleŝnej. 4. Konstrukcja i poszycia. 5) hak holowniczy z tyłu autobusu do ciągnięcia przyczepy transportowej w jednym autobusie, posiadającym klimatyzację, 5) hak holowniczy z tyłu autobusu do ciągnięcia przyczepy transportowej w co najmniej jednym autobusie, posiadającym klimatyzację, 8

9 5. Układ napędowy i jezdny. 1) silnik wysokopręŝny, spełniający normy emisji spalin, minimum EURO 5 obowiązujące producentów silników wykorzystywanych przez Wykonawcę, o mocy min. 130 kw, pojemności min cm 3 i momencie obrotowym nie mniejszym jak; 650 Nm przy prędkości obrotowej ) silnik wysokopręŝny, spełniający normy emisji spalin, minimum EURO 5 obowiązujące producentów silników wykorzystywanych przez Wykonawcę, o mocy min. 125 kw, pojemności min cm 3 11, Układ klimatyzacji wnętrza pojazdu. Dwa autobusy muszą być wyposaŝone w układ klimatyzacji wnętrza pojazdu, ( w tym jeden z hakiem holowniczym). Dwa autobusy muszą być wyposaŝone w układ klimatyzacji wnętrza pojazdu,, ( w tym co najmniej jeden z hakiem holowniczym do ciągnięcia przyczepy). Zamawiający preferuje zamontowanie haka holowniczego we wszystkich autobusach. 12. WyposaŜenie. System kontroli zuŝycia paliwa ( sonda paliwowa, rejestrator GPS, identyfikator kierowcy ) wraz z oprogramowaniem i licencją, ( karty SIM dostarczy Zamawiający ), system podtrzymywany baterią dającą moŝliwość działania po odłączeniu głównego źródła prądu. System kontroli zuŝycia paliwa oraz kontroli ubytków nie wynikających z eksploatacji w co najmniej jednym autobusie ( sonda paliwowa, rejestrator GPS, identyfikator kierowcy ) wraz z oprogramowaniem i licencją, ( karty SIM dostarczy Zamawiający ), system podtrzymywany baterią dającą moŝliwość działania po odłączeniu głównego źródła prądu. Zamawiają preferuje zamontowanie systemu kontroli zuŝycia paliwa we wszystkich autobusach. Pozostałe zapisy pkt. 12 bez zmian. 9

10 15. Warunki gwarancji. Wymagane warunki gwarancji: 1) na cały autobus min.- 2 lata 2) na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu min. 10 lat 3) na powłoki lakiernicze min. 3 lat 4) na zespoły napędowe; silnik, skrzynia biegów, tylny most min. - 2 lata lub nie mniej niŝ km. Wykonawca przedstawi projekt ksiązki gwarancyjnej. Wymagane warunki gwarancji: 1) na cały autobus min.- 2 lata 2) na perforację poszyć zewnętrznych i szkieletu min. 10 lat 3) na powłoki lakiernicze min. 3 lat 4) na zespoły napędowe; silnik, skrzynia biegów, tylny most min. - 2 lata lub nie mniej niŝ km. Wykonawca przedstawi projekt ksiązki gwarancyjnej. Zamawiający preferuje dłuŝsze okresy gwarancyjne. Pozostałe wymagania załącznika nr1 bez zmian. Niespełnienie któregokolwiek z powyŝszych wymagań technicznych wyklucza Wykonawcę z dalszego postępowania. 10

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne

Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Szczegółowy opis wymagań dla autobusu miejskiego o długości około 9000 mm Lp. Parametry techniczne Wymagania techniczne 1 2 3 Dane ogólne Długość całkowita Szerokość całkowita

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich

Zapytanie ofertowe. na dostawę dziewiętnastu nowych niskopodłogowych autobusów miejskich Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PKS/A/2007. Warunki Zamówienia. na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych

Znak sprawy: PKS/A/2007. Warunki Zamówienia. na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych Znak sprawy: PKS/A/2007 Warunki Zamówienia na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych autobusów międzymiastowych Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Spółka z o.o. ul. K i W Niegolewskich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 5/UT/2009 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63 e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Komenda Miejska PSP w Elblągu MT-2370/3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę pompy do wody zanieczyszczonej z przyczepą wraz z wyposaŝeniem w armaturę wodną nie stanowiącą standardowego

Bardziej szczegółowo

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO Oznaczenie sprawy: RO.2600.7.1.2012 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 2 samochodów ciśnieniowych do czyszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie. Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: DYREKTOR Urzędu Morskiego w Szczecinie Adres: Plac Batorego 4, 70 207 Szczecin Telefon : +48 (091) 4403523; faks: +48 (091) 4403441 NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NV/V/P_Z/9/2015/2039 Nowy Sącz, 2015-07-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w niniejszym opracowaniu SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego w myśl przepisów art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 26-600 RADOM ul. Wjazdowa 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE na dostawę 12 autobusów nowych, niskopodłogowych do komunikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Strzelce Opolskie 2010-02-15 Zamawiający: Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Strzelcach Opolskich ul. Wałowa 5 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia: Zakup samochodu (busa) 9 osobowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup samochodu terenowego 4x4 fabrycznie nowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający

Przedmiot zamówienia: Dostawa w formie leasingu finansowego samochodu ciężarowego wywrotka. DZIAŁ I. Zamawiający ZP.271.2.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ WARTOŚCI USTALONEJ NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa tel. (022) 56-89-100 / fax. 864-59-52 email sekretariat@opsbielany.waw.pl NIP 118-09-35-660; REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu dla kwot niŝszych niŝ określone w art 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: dostawę pięciu, w tym czterech jednoczłonowych i jednego dwuczłonowego, fabrycznie nowych (rok produkcji 2010) autobusów niskopodłogowych, dla potrzeb komunikacji

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Klub Przyrodników. Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Projekt i zakupy finansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zakup samochodu osobowego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zakup samochodu osobowego Oznaczenie sprawy: ZP/10/DB/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego Wartość szacunkowa zamówienia: nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia 08.03.2011 r. Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/02/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa samochodu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Nr sprawy 9/110/101/2008 Wołów, dnia 12.11. 2008 r. Ogłoszono w BZP pod Nr 309493-2008 w dniu 12.11.2008 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE. o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW ZAMÓWIENIE SEKTOROWE o wartości szacunkowej powyżej 414.000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA LEASING OPERACYJNY 60 AUTOBUSÓW PKS.SA-DT/ZP/20/4/2015/1 ROZDZIAŁ I. Nazwa (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.05.2014 (ponowione) na Zakup samochodu osobowego dla Biura Rektora wraz z kosztami ubezpieczenia

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.05.2014 (ponowione) na Zakup samochodu osobowego dla Biura Rektora wraz z kosztami ubezpieczenia Dział Zamówień Publicznych al. Piastów 48, pok. 403-407 70-310 Szczecin Szczecin, dnia 19.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.05.2014 (ponowione) na Zakup samochodu osobowego dla Biura Rektora wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: OR.271.2.2014.MS Gmina Godkowo Godkowo 14, 14-407 Godkowo tel. 55 249 72 10, fax 55 249 72 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Zakup samochodu 17 - osobowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Fax: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo