Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp"

Transkrypt

1 Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy na Państwa stronie www lub (oraz) na panelu elektronicznym. Oferty pobierane są automatycznie z systemu Syriusz STD. Przenoszenie danych przebiega całkowicie automatycznie bez potrzeby ingerencji jakichkolwiek osób (chyba, Ŝe Państwo sobie tego Ŝyczą). Ponadto jesteśmy w stanie pobrać dosłownie wszystkie informacje dotyczące oferowanego stanowiska. Częstotliwość automatycznej generacji plików i przesyłania do aplikacji internetowej zaleŝy wyłącznie od Państwa. Generacja i przesył jest całkowicie bezpieczny, poniewaŝ pliki zawierające potrzebne informacje (do wczytu) nie zawierają danych osobowych, a ponadto przesyłane są do serwera docelowego zazwyczaj za pomocą scp (secure copy). Dane te moŝna więc bezpiecznie transportować na odległe serwery wykorzystując sieć Internet. Następnie dane te zostają automatycznie wczytane do bazy systemu internetowego. Proszę zauwaŝyć, Ŝe nie ma fizycznego połączenia obydwu systemów. PoniŜej znajduje się przykładowa implementacja naszego rozwiązania. Kolory, układ treści i ilość danych wyświetlanych przez nasz moduł ustalamy z kaŝdym klientem indywidualnie. Dane i typ ofert przenoszonych do systemu internetowego ustalamy równieŝ indywidualnie z kaŝdym klientem. Mogą być to te same oferty co trafiają do CBOP lub moŝemy zawęzić / rozszerzyć automatyczne wysyłanie ofert na stronę WWW urzędu. 1

2 Jak to działa? 1) O ustalonym czasie, na serwerze źródłowym pobierane są dane dotyczące ofert pracy. 2) W wyniku działania skryptu z punktu 1 powstają pliki wynikowe, które następnie zostają automatycznie wysyłane za pomocą polecenia scp na serwer internetowy. 3) Skrypt po stronie serwera internetowego sprawdza, czy są nowe informacje do wczytania. JeŜeli tak, to zostają one automatycznie zaczytane do bazy danych systemu internetowego. 4) Skrypt zaimplementowany na podstronie Państwa serwisu dotyczącej ofert pracy łączy się z bazą danych (wymienioną w punkcie 3), pobiera niezbędne informacje na temat ofert pracy, a następnie je wyświetla na stronie serwisu WWW. 2

3 Prezentacja rozwiązania. Część strony WWW wyświetlającej oferty pracy moŝe wyglądać następująco : 3

4 Po zaznaczeniu szczegóły" pojawiają się dodatkowe informacje dotyczące wybranej oferty (niektóre dane w tej prezentacji celowo zniekształcone). W zaleŝności od typu oferty wyświetlane są odpowiednie informacje. Szczegóły oferty otwartej mogą przedstawiać się następująco : W tym typie oferty wyświetlamy zarówno dane kontaktowe pracodawcy, jak i adres miejsca pracy. Dodatkowo moŝe być wyświetlony adres pracodawcy, jeŝeli jest inny niŝ adres wykonywania pracy. 4

5 JeŜeli jest to oferta zamknięta szczegóły mogą wyglądać jak poniŝej, czyli z wyraźną informacją (na czerwono), Ŝe jest to oferta wyłącznie dla osób zarejestrowanych w PUP, oraz brakiem danych kontaktowych pracodawcy i adresu miejsca pracy. Podany jest jedynie kontakt do pośrednika pracy w PUP : 5

6 JeŜeli zaznaczymy checkbox wymagania zobaczymy wymagania pracodawcy, które powinien spełniać kandydat aplikujący na to stanowisko (moŝna zaznaczyć kilka checkboxów jednocześnie jak pokazano poniŝej): Prezentowane są wymagania konieczne oraz poŝądane (dodatkowo akcentowane odpowiednim kolorem), zgodnie z tym, co zostało wprowadzone w systemie źródłowym. 6

7 Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyświetlić jednocześnie szczegóły oferty jak i wymagania pracodawcy: Istnieje równieŝ moŝliwość przenoszenia ofert pracy EURES (na podobnej zasadzie), jeŝeli PUP wprowadza takie dane do systemu Syriusz STD. 7

8 Filtr ofert pracy Dla ofert pracy moŝna stosować równieŝ filtr, który wygląda następująco (wygląd i opcje filtracji takŝe do indywidualnego ustalenia) : Po wybraniu jednej, kilku lub wszystkich opcji wyświetlone zostają tylko oferty spełniające wybrane kryteria. Pozwala to zainteresowanym szybko wyszukać oferty wg własnych preferencji. Filtr ofert jest częścią modułu prezentacji ofert pracy na stronie WWW. JeŜeli nie jest konieczny moŝna go ukryć / usunąć. 8

9 Implementacja powyŝszego rozwiązania Implementacja opisywanego rozwiązania zawiera: stworzenie bazy danych MySQL potrzebnej do wczytywania danych na Państwa stronie WWW, nadanie odpowiednich uprawnień dostępu do bazy, ustalenie informacji przenoszonych z systemu źródłowego, wykonanie skryptów eksportujących i wczytujących dane, ustalenie wyglądu graficznego prezentowanych ofert pracy oraz umieszczenie kodu pobierającego te dane na docelowej stronie WWW. Wszystkie te czynności moŝna wykonać zdalnie (bez ponoszenia dod. kosztów przez urząd). Czynności instalacyjne, konfiguracyjne zachowujące zasady bezpieczeństwa są wykonywane przez naszych pracowników. MoŜna teŝ, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków technicznych wykonać implementację samodzielnie. W kaŝdym przypadku mają Państwo zapewnioną pomoc techniczną naszego pracownika. Co w przypadku jeŝeli nie moŝna uruchomić na własnym serwerze wymaganych komponentów czyli MySQL, PHP5? To dla nas Ŝaden problem. JeŜeli PUP nie ma moŝliwości tworzenia bazy danych MySQL na własnym serwerze, proponujemy Państwu dodatkową usługę hostingu bazy danych. W takim przypadku bazę umieszczamy na naszym serwerze, a skrypt z Państwa strony będzie pobierał dane z tej właśnie bazy. JeŜeli nie mają Państwo równieŝ uruchomionej obsługi PHP5, to takŝe nasz serwer będzie doskonałym rozwiązaniem tego problemu. Skrypt wykona się po stronie naszego serwera, a wynik wykonania skryptu trafi bezpośrednio na Państwa stronę z ofertami pracy! W tym przypadku do ogólnych kosztów naleŝy doliczyć opłatę abonamentową za usługę hostingu. 9

10 Panele elektroniczne bazujące na naszym rozwiązaniu. MoŜemy równieŝ wykonać (montaŝ urządzeń i wykonanie aplikacji) panel elektroniczny do prezentowania ofert pracy w urzędzie bazujący na powyŝej przedstawionym rozwiązaniu. Rozwiązanie to, nie jest jednak tak kosztowne, jak inne oferty rynkowe, poniewaŝ nie potrzebuje Ŝadnych dodatkowych urządzeń i specjalistycznych sterowników sprzętowych. W tym momencie uŝywacie Państwo jednej bazy do zasilenia strony internetowej oraz panela elektronicznego. Wygląd i dane wyświetlane na panelu elektronicznym wybieracie Państwo indywidualnie. Koszt wykonania samego panelu elektronicznego to koszt dodatkowej karty graficznej, odpowiedniej długości kabla RGB, uchwytu mocującego, monitora lub telewizora LCD i koszt montaŝu. Cena montaŝu ustalana indywidualnie po przeliczeniu kosztów dojazdu na miejsce instalacji. Czy mam moŝliwość ingerencji w treść prezentowanych ofert pracy? Oczywiście, Ŝe tak. W kaŝdym przypadku dostajecie Państwo dostęp do bazy ofert pracy z poziomu dostarczonego CMS-a (systemu zarządzania treścią) oraz przez moduł phpmyadmin. W obydwu przypadkach w kaŝdej chwili moŝna zmodyfikować lub usunąć wybrane oferty pracy. Cennik Cena implementacji w/w rozwiązania na Państwa stronie WWW lub panelu elektronicznym to: zł. JeŜeli zdecydujecie się Państwo na uŝycie naszego rozwiązania na stronie WWW oraz na panelu elektronicznym prezentującym oferty pracy, to w tym przypadku cena wykorzystania modułu wynosi zł. JeŜeli jest to kolejne rozwiązanie, które kupujecie Państwo od nas to przysługuje Państwu rabat -20% od ceny podanej powyŝej. 10

11 PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO Cena ostateczna ustalana jest po konsultacji z klientem, po ustaleniu szczegółów i w zaleŝności od ilości i typu zmian w skryptach moŝe ulec zmianie. KaŜdego klienta traktujemy indywidualnie! Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania. Niniejsza propozycja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Kontakt Firma Infotax Tomasz Głowacki tel.: (32) fax: (32) kontakt w sprawach technicznych, kom.: lub

12 Spis treści Wstęp... 1 Jak to działa?... 2 Prezentacja rozwiązania... 3 Filtr ofert pracy... 8 Implementacja powyŝszego rozwiązania... 9 Co w przypadku jeŝeli nie moŝna uruchomić na własnym serwerze wymaganych komponentów czyli MySQL, PHP5?... 9 Panele elektroniczne bazujące na naszym rozwiązaniu Czy mam moŝliwość ingerencji w treść prezentowanych ofert pracy? Cennik Kontakt Spis treści

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, 03.11.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

Mini Intrastat. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Mini Intrastat Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, maj 2007 2 HUZAR SOFTWARE WSTĘP... 5 UMOWA LICENCYJNA... 5 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka...3 2. Instalacja i uruchomienie...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Czynności przygotowawcze...4 2.3. Umieszczenie w zasilaczu

Bardziej szczegółowo

TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01

TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01 TOMASZ SYGARA FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01 Lublin 2008 Projekt i realizacja: inŝ. Tomasz Sygara Aby przyciągnąć uŝytkowników do odwiedzania naszego serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE VAN

Aplikacja Ramzes MOBILE VAN Ramzes MOBILE VAN - podręcznik uŝytkownika 1-1 Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone. UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA POWERSOFT PERSONAL Niniejsza Umowa Licencyjna UŜytkownika ( Umowa Licencyjna

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo